ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no."

Transkript

1 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER

2 ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk arbeid i 2005 for videreutvikling av institusjonen Árran med utgangspunkt i basisfunksjonene. Dette utviklingsarbeidet har fortsatt i Styrets hovedmål for Árran er at det skal være en aktiv kompetanseinstitusjon for utvikling, dokumentasjon og formidling av samisk kunnskap og erfaringer. I løpet av våren 2007 vil styret fastsette innholdet i den nye strategiplanen har vært et aktivt år for Árran. I februar 2006 ble det besluttet at Árran skulle være en aktiv deltaker, medaktør og hovedaktør i forhold til de utfordringer som følger det nye fokus på nordområdene. I løpet av året er det etablert et eget nordområdenettverk for samiske institusjoner som Árran er koordinator for. For øvrig er det brukt mye ressurser i forhold til arbeidet med Nordland fylkeskommunes og Regjeringens nordområdestrategi. I april 2006 igangsatte Árran utvikling av eget forskningsprogram for lulesamisk område. Dette arbeidet sluttføres våren Det tas sikte på å fremme en forskningssøknad overfor Norges Forskningsråd i løpet av sommeren Sametinget har utpekt Árran som ansvarlig institusjon for forskning og dokumentasjon om grenselosvirksomheten i Tysfjord under andre verdenskrig. Forberedelsene for prosjektet er påbegynt og i løpet av første halvdel av 2007 tas det sikte på etablere organiseringen av arbeidet. Det er langs disse linjene og strategiske innsatsområder Árrans framtidige satsing ligger. Dette betyr en enda tydeligere satsing på opplæring, forskning og kunnskapsproduksjon.

3 2006 Side 3 FORMÅL Formål Árrans formål er å sikre, utvikle og videreføre samisk kultur, språk og samfunnsliv i lulesamisk område Datterselskap Julevsáme Æládus Guovdásj OS/ Lulesamisk NæringsSenter AS er heleid datterselskap av stiftelsen Árran. Selskapets formål er å organisere og drive kommersielle aktiviteter i og rundt Árran. I selskapets drift inngår også det samiske forlaget Báhko. Styringsform Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er en offentlig stiftelse opprettet av Tysfjord kommune, Nordland fylkes-kommune og Staten v/kommunal- og regionaldep-artementet. Organisasjon Árran vil ha en organisasjon med varierende antall personer, avhengig av aktivitetsnivået. Árran skal ha som mål å sikre en stab med nødvendig faglig kompetanse på ulike fagområder. Árran skal til enhver tid ha en organisasjonsstruktur som kan bære utfordringene i fremtiden. Urfolkskompetanse, rekruttering av fagpersonell, samarbeidsrelasjoner, internasjonalt perspektiv og nettverk vil være avgjørende elementer for videreutvikling av institusjonen. Samarbeidspartnere Árran skal gjennom sin virksomhet samarbeide med ulike aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Árrans formål og virksomhet tilsier et nært samarbeid med offentlige institusjoner, høgskoler, universiteter, relevante departementer, offentlige etater og næringsliv.

4 ÅRSMELDING Side 4 SEKSJONER Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har organisert sin faglige kjernevirksomhet i to selvstendige seksjoner og en stabseksjon: Seksjon for språk og utdanning omfatter barnehagedrift, språkopplæring, utvikling av læremidler for fjernundervisning og duodje. Seksjon for forskning og museal virksomhet omfatter ordinær museumsdrift og forskning. Direktørens stabseksjon organiserer fellestjenester av administrativ karakter og omfatter økonomi, lønn og personal, renhold, tekniske tjenester og IT. Direktør, underdirektør, seksjonsledere og barnehagestyrer utgjør institusjonens ledergruppe. Seksjon for språk og utdanning Fagseksjonen omfatter formålene språkundervisning, opplæring, duodje og mánnágárdde. Fagseksjonen er samtidig et samisk språksenter for lulesamisk område. Seksjonen hadde følgende bemanning i 2006: seksjonsleder, koordinator for IT, styrer, studiehjemmel/språkressurs, språklærere og assistenter Virksomhet oppsummert etter målsettinger i handlingsplanen for 2006: Det ble gjennomført et språkopplæringsprogram i lulesamisk over 10 måneder som et samarbeid mellom Árran, Sametinget, Nordland fylkeskommune, Aetat og ASVO, Drag. Opplæringen ble gitt til personer med realkompetanse i samisk språk. Ni personer gjennomførte programmet og avsluttet med eksamen i lulesamisk som andre språk på videregående skoles nivå. Prosjektet var meget vellykket og kan betegnes som en nyskaping innen lulesamisk språkopplæring. Vi erfarte at vitalisering av lulesamisk språk gir de beste resultater ved gjennomføring av slike opplæringsprogrammer. Tilsvarende gode erfaringer er ikke gjort med kortere språkkurs og kurs tilsvarende tradisjonelle språkbad. Utarbeidelse av kurspakker for nybegynnere i samisk språk og kulturhistorie ble igangsatt høsten 2006 som et ledd i Árrans læremiddelutvikling. Arbeidet ferdigstilles i Omfanget av fjernundervisning i lulesamisk språk er økende både på grunn- og videregående skoler. Veiledning og valg av metoder for denne type undervisning er arbeidsoppgaver som det arbeides kontinuerlig med. Antall fjernundervisningstimer i lulesamisk språk for grunn- og videregående skoler utgjorde i ,5 uketimer som tilsvarer 1530 timer på årsbasis. Flest timer gis til Knut Hamsun videregående skole. Det er arbeidet med utvikling av metoder i forbindelse med opplæring via lyd/ bilde. Det er utarbeidet en foreløpig plan for Generell rådgiving i lulesamisk språk og opplæring er løpende gitt til privatpersoner, skoler og andre institusjoner som har bedt om det. Når det gjelder intern kompetanseheving, har en ansatt gjennomført et språkstudium i lulesamisk (LU1), fire ansatte har gjennomført etterutdanning i spesialpedagogikk og det er gjennomført opplæring i IT for alle. Seksjonen har deltatt i Árran arbeidet med FoU prosjekter som også omhandler samisk språk. Se nærmere omtale under kapitlet om FoU prosjekter og nordområdearbeid. Planlagte oppgaver overført 2007: Etablering av tilbud for opplæring i tolking. Tiltak for utvikling av planverk innenfor rådgiving i lulesamisk språk og opplæring.

5 2006 Side 5 Fremtidige utfordringer: Behovet for samiskspråklige og pedagogiske ressurser for undervisning via lyd/bilde (fjernundervisning) er økende på grunn av økt etterspørsel etter undervisningstimer. For å imøtekomme dette, tar Árran sikte på å tilby personer med realkompetanse i samisk språk muligheter for kompetanseheving innen språk og pedagogikk. Videreføring av høyskolestudium i samisk språk (LU1 og LU2). Sametinget har startet arbeidet med å lage retningslinjer for bruken av Samefolkets fond. I den forbindelse har Árran foreslått et intensiv språkvitaliseringsprogram i lulesamisk hvor barn og unge, og foreldregenerasjonen prioriteres. Utvikle kurspakker i samisk språk og kulturhistorie for nybegynnere, utarbeide tilbud for opplæring i tolking og utvikle planverk innen rådgiving i lulesamisk språk og opplæring. Utvikle et opplegg for kvalifisering av egne ansatte i samisk språk og pedagogikk fra grunnfag til mastergradsnivå. Dette som en del av Árrans arbeid med FoU prosjekter. Nøkkeltall 2006: ( i tusen kroner) Árran Mánnágárdde Driftsinntekter 1505 Driftskostnader 1644 Årsresultat -139 Brutto investeringer 99 Netto investeringer 99 Språk/utdanning Driftsinntekter 2456 Driftskostnader 2233 Årsresultat 223 Brutto investeringer 0 Den kulturelle skolesekken

6 ÅRSMELDING Side 6 Árran mánnágárdde Formål: Barnehagen har som formål er å styrke lulesamisk språk og gi barna gode utviklingsog aktivitetsmuligheter, gjennom aktivt bruk av språket og i nær forståelse og kjennskap til samisk kultur og tradisjon. Barnehagen skal sikre at barna får bruke og utvikle lulesamisk, og aktivt stimulere til bruk av det samiske språk. Hovedmålsettningen er å skape et trygt miljø for lek og læring. Dette forsøkes oppnådd ved å styrke den samiske identiteten gjennom språk og kulturarbeid, og ved å overføre våre samiske verdier. Det er viktig at barna får uttrykke tanker og meninger på sitt eget morsmål. Et godt utviklet morsmål danner grunnlaget for læring, utvikling og deltakelse i samfunnslivet. Derfor legges det stor vekt på språkrøkt i barnehagen. Det er viktig at hele barnehagen er språkbevisst, og det er særdeles viktig at personalet har ett godt utviklet språk. Personalet skal være gode språkmodeller for barna. Språkarbeid og kulturformidling er derfor de mest sentrale områder i dagliglivet i barnehagen. Konsekvent språkbruk gir barna sikre kunnskaper i språket og som barnet kan bruke i sitt miljø, og det fremmer intellektuell, sosial og følelsesmessig utvikling. Pedagogisk plattform: Barnehagens innhold er i stor grad bestemt i rammeplanen for barnehager, men den tilpasses også lokale forhold. Hovedoppgaven er å formidle samiske verdier, samisk språk og samisk kultur. Samisk kultur har usynlige, synlige og ytre markører som blant annet språk, matskikker, klestradisjoner, duodje, musikk, navneskikker og næring. Samisk kultur består også av faktorer som verdinormer, tankemåte, samhørighet og en felles historie og bakgrunn. Disse elementene er viktig å formidle på en slik måte at barna får et positivt syn på det samiske og at de kan være stolte av sin samiske tilhørighet. Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under skolealder. Barnehagen skal støtte barnas utvikling ut fra deres forutsetninger. Barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og skal bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial og etnisk bakgrunn. I barnehagehverdagen sees omsorg, lek, oppdragelse og læring i en sammenheng. Disse sju fagområdene er sentrale for vår virksomhet. Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Barn og personal: Àrran Mánnágárdde har i barnehageåret 2006/2007 hatt stabil barnegruppe på Bemanningen utgjør 3,1 årsverk og i tillegg er det i barnehageåret 2006/2007 ansatt språkmedarbeider i 30 % stilling. Alle ansatte behersker samisk muntlig, og flere behersker også samisk skriftlig. Det er et krav at alle som arbeider i barnehagen må beherske samisk muntlig. I 2006 er det foretatt utvidelse av barnehagearealet med sikte på en utvidelse med 5 nye barneahageplasser fra høsten AKTIVITETER SOM FREMMER SAMISK SPRÅK OG KULTUR I BARNEHAGEN. Språkgrupper: Språkmedarbeider sammen med styrer legger opp til aktiviteter. Aktivitetene foregår i barnehagen, loftet og i låvddågoahte. Like ofte drar barnehagen ut for å oppsøke andre miljøer for å lære barna nye ord og uttrykk i forskjellige situasjoner.

7 2006 Side 7 Miljøer som blir oppsøkt er for eksempel bedrifter, butikken, og ofte gjennomføres turer i skog og mark. Det er viktig at barna får opplevelsen samtidig med språkinnlæringen. Barna blir oppdelt i små grupper etter alder. Dette barnehageåret er det organisert språkgrupper to ganger i uka og skolegruppe en gang i uka. Språkutvikling: Her inngår arbeidet med oversetting av barnebøker, historier, fortellinger og sanger. Det utarbeides pedagogiske planer og modeller for bruk i samiske barnehager. Duodje: Det er begrenset hvilke produkter barna kan lage, men samiske materialer og farger brukes. Samisk materiale er for eksempel skinn, ull, garn, horn. Det er etablert en duodjegruppe en gang i uka. Dette året er det jobbet med skinn. Barna har laget bilder av skinnbiter og skinnposer. Barna oppmuntres også til å bli flinke med å håndtere redskaper, som for eksempel kniv, sag, hammer og spiker. Barna tildeles ansvar, og de får ofte ta med seg redskapene ut på egenhånd. Årsplan: Temaer i årsplanen er lagt opp etter årstider. Den samiske årstidskalenderen føles. I tillegg til dette er det arbeidet med temaer; kroppen, hest og slekt gjennom hele året. Slekt er tema hvert år fordi nye barn skal få lære seg de samiske begrepene som har med slekt å gjøre. I det samiske miljøet er samhørighet viktig og alle barn skal ha mulighet til å lære dette. Kultur og tradisjoner: Àrran Mánnágárddes mål er også å ivareta tradisjoner. Under dette tema inngår fortellinger, sang, duodje, naturen og mat. Forteller og sangtradisjoner: Det synges og leses hver dag sammen med barna. Det er også utarbeidet temahefter som det leses fra. Temaheftene blir også brukt i språkgruppene. Mattradisjoner: Barna får være med på hele prosesser i matlagingen, eksempelvis fra det å være på fiske i havet, sløying og tilberedning, og til fisken er i gryta. Under temaet inngår også innhøsting av bær og grønnsaker og tilberedning av disse produktene. Ofte tilbereders maten i låvddågoahte ( telt ) Naturen: Vern og bruk av naturen er et tema som er sentral i barnehagen. Det å lære seg hvordan enn ter seg i naturen, hvordan lages bål, sage ved og lage mat over åpen varme er sentrale praktiske øvelser i hverdagen i barnehagen. Barna lærer hvordan man på en mest mulig måte kan bruke av de ressursene naturen gir. Barnehagen har som mål at opplevelser og nærhet i naturen skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Derfor er barna ofte på tur i skog og mark, og fisketurer både på havet og i ferskvann. Barna får oppleve isfiske, og oppleve naturen sommer som vinter. Barna får på denne måten mange utfordringer og setter pris på naturopplevelser. Naturopplevelser er noe Àrran Mánnágárdde satser på hvert barnehageår. Mål og tiltak for utvikling av samisk språk og kultur er en viktig del av Árran mánnágárdde sin hverdag. Det arbeides gjennom hele året med videreutvikling av språket, fordi det er både ønskelig og et mål at barna skal få en god språklig utvikling. Det tas sikte på å bygge opp et felles fundament i forhold til tospråklighet for å kunne gi barnet større sjanse til å bli reelt tospråklige. For å bygge opp et språkfundamentet til barna er det viktig å øke det samiske ordforrådet hos barna. Dette gjøres gjennom språkgruppene, temaarbeid, skolegruppa og ellers gjennom praktiske aktiviteter i hverdagen.

8 ÅRSMELDING Side 8 Seksjon for forskning og museal virksomhet Fagseksjonen ivaretar stiftelsens funksjoner med formidling, innsamling, konservering, arkiv, sikring av museum, dokumentasjon og forskning. Seksjonen hadde følgende bemanning i 2006: museumslektor som også er seksjonsleder, seniorforsker, museumstekniker og en museumspedagog Virksomhet oppsummert etter målsettinger i handlingsplanen for 2006: Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter arbeider til en hver tid med ulike prosjekter. Prosjekter er etter hvert blitt en del av institusjonens strategiske arbeidsform i utviklingen av institusjonen. Prosjektene skal reflektere institusjonens hovedsatsinger. Med midler fra Riksantikvaren til et pilotprosjekt ble det utarbeidet et forslag til et program for verdiskapning på kulturminneområdet i Tysfjord kommune. Programmet av omfattet forslag til aktiviteter vedrørende innsamling, dokumentasjon og organisering av virksomhet i tilknytning til ulike kulturminner i området, med sikte på framtidig kommersiell virksomhet. Det ble ikke gitt støtte fra Riksantikvaren til programmet. Riksantikvarens midler var i stor grad forutsatt til tilrettelegging av tiltak av kommersiell karakter, mens våre tiltak i programforslaget var rettet mot nødvendige registrerings og dokumentasjonstiltak, før kulturminnene kan nyttes i kommersiell sammenheng. I forbindelse med at Nord -Salten Kraftlag søker om å bygge ut Forsanvatnet til produksjon av elektrisk kraft, fikk Árran i oppgave av Sametinget å dokumentere historiske tradisjoner i området. Prosjektet ble påbegynt med forundersøkelser, kildegranskinger og informantintervju. Arbeidet fortsetter i Arbeidet med basisutstillingen ble videreført med planlegging, møter med formgiver og arbeid med faglige manuskripter. En del av utstillingen omfatter tema omkring jordbruk/småbruk, utmarksbruk/kombinasjonsnæringer, m.m. Denne delen som vil vise hva menneskene lever av, planlegges ferdig i Resterende del planlegges organisert rundt ulike overgangsritualer i menneskenes liv; fødsel, dåp, konfirmasjon, giftemål og død. Dette omhandler den ikke-materielle delen av vår kultur, og skal reise spørsmål om hva vi lever for. I denne sammenheng ble det avholdt et seminar om denne delen av utstillingen som har fått arbeidstittelen - Fra vugge til grav. Árran har et samarbeid med kommunene om Den kulturelle skolesekken. Skoleklasser gis et gratis tilbud i duodje som omfatter gratis materiell og opplæring over en hel dag. Flere skoler og klasser benyttet seg av tilbudet i I henhold til avtalen med Tysfjord kommune, ble det gjennomført et større opplegg knyttet til Samenes nasjonaldag 6. februar for en 5.-klasse i kommunen. I forbindelse med Sametingets arbeid med samiske museer utvekslet Árran og Sametingsrådet synspunkter på mulighetene for Árran å påta seg ansvaret som nettverkskoordinator for samiske museer. Sametingsrådet vedtok å tildele Nordvestsamisk museumssiida ansvaret for det nasjonale samiske museumsnettverket. Árran iverksatte et samarbeid med Høgskolen i Bodø (HBO) om de årlige forskningsdagene. Árrans deltok med et seminar på HBO der resultater fra forskningsprosjektet Etniske relasjoner ble presentert. I tillegg deltok Árran med en stand i Glasshuset med informasjon, samisk mat og kofteframvisning.

9 2006 Side 9 Forskningsprosjektet Etniske relasjoner ble formelt avsluttet med seminaret Utover dette er det arbeidet med bokmanuser fra prosjektet. Pax Forlag som skal gi ut boka har meddelt at utgivelsen først vil skje i Árrans fotoutstilling Livet i Hellemofjorden, med fotografier av Boris Ersson, ble utarbeidet. Det er utarbeidet regler og rutiner for tilgang til og bruk av museets arkiv og magasin. Seksjonen har deltatt i Árran arbeidet med FoU prosjekter som også omhandler museum og forskning. Se nærmere omtale under kapitlet om FoU prosjekter og nordområdearbeid. Museumspersonalet deltok på flere forskningskonferanser i Norden, der resultater av egen forskning ble presentert. Arrangementer og publikasjoner: Av arrangementer ble det avholdt en markering av Samenes nasjonaldag 6. februar med elevbesøk, matservering og et kåseri. Det er gjennomført en kunstutstilling av Keviselie (Hans R. Mathisen), fotoutstilling av Knut Sivertsen, julemesse og temakveld om etableringen av den læstadianske vekkelse i Sør-Troms og Nordre Nordland. Publikasjoner: 2006 utgaven av tidsskriftet Bårjås, en ny museumsbrosjyre i en utgave på samisk/norsk og en på engelsk/tysk og to delrapporter fra prosjektet Etniske relasjoner. Árran fikk godkjent sin Tjálarájddo/Skriftserie som vitenskapelig tidsskrift. Planlagte oppgaver overført 2007: Utarbeidelse av formidlingsplan. Restaurering av Måskåsj gammen på svensk side. Samisk bygningsvernprosjekt utsatt i samråd med Sametinget. Framtidige utfordringer: Arbeidet med basisutstillingen gjennomføres i to etapper. Temadelen om jordbruk og utmarksvirksomhet planlegges ferdig i Utstillingens siste del med arbeidstittel Fra vugge til grav vil det løpende bli arbeidet med i 2007, 2008 og sannsynligvis også i Dette på grunn av at det må utføres dokumentasjons- og forskningsvirksomhet om temaet som grunnlag for fullføringen. Det er også et behov for å digitalisere utstillingene. Det økonomiske omfanget av forskningsarbeidet og digitaliseringen er ikke beregnet.

10 ÅRSMELDING Side 10 Gjennom samarbeidet med bl.a. Reiseliv i Hamsuns Rike tar Árran sikte på å være den bærende leverandør av kunnskap og opplevelser om samisk historie og kultur i Nord -Salten. Dette fordrer framtidige utendørsanlegg (gammer, naust, sjå) knyttet til kulturhistorisk formidling og turisme. Árran tar sikte på et samarbeid med Salten Museum om tilknytning til deres gjenstands- og fotodatabase Primus. En eventuell tilknytning vil kunne gi en løsning på våre utfordringer vedrørende gjenstands og fotoregistrering, og lette samordningen av materialet i forhold til Salten Museums samlinger. Bygningsvernprosjektet vil bli sluttført i løpet av Forsanvatnprosjektet fullføres i løpet av våren Som sluttpublikasjon for forskningsprosjektet Etniske relasjoner vil Pax Forlag gi ut ei bok i Utvikle et opplegg for kvalifisering av egne ansatte i arkeologi på doktorgradsnivå. Dette som en del av Árrans arbeid med FoU prosjekter. Nøkkeltall 2006: (i tusen kroner) Museumsvirksomhet: Driftsinntekter 2693 Prosjektinntekter 250 Driftskostnader 2881 Årsresultat 62 Brutto investering basisutstilling 146 Netto investering basisutstilling 21

11 2006 Side 11 Arbeidet med FoU prosjekter og nordområdene For å styrke Árrans arbeid med forskning ble det avholdt en konferanse om samisk språkforskning, helse og sosialforskning, og kultur og samfunnsforskning i lulesamisk område. Dette også som et ledd i Árrans egenevaluering og vurdering av nye strategier for sentrets framtidige virksomhet. Árrans utviklingsarbeid medførte at det i løpet av våren og tidlig høst ble innvilget midler fra Innovasjonsprogram Salten og RDA Ofoten til gjennomføring av et prosjekt i Árran, - Utvikling av Árran til en samisk kompetanseinstitusjon innen kunnskap, fornyelse og verdiskapning inneholdende tre utviklingsprosjekter: 1. Et samisk FoU- og utdanningsprogram for lulesamisk område 2. Utvikle kompetanse i nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv 3. Verdiskapningsprogram innen kulturminneområdet. Det faglige ansvaret for arbeidet med FoU og utdanningsprogrammet, ledes av professor Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø. Arbeidet har medført at det på Árran er under utvikling konkrete prosjekter innen samisk språk, pedagogikk, arkeologi, statsvitenskap og nordområdestudier med sikte på søknader til Norges forskningsråd. I denne forbindelse er det avholdt interne seminarer og gitt veiledning til prosjektdeltakerne. Når det gjelder av verdiskapningsprogrammet innen kulturminneområder, er en nærmere beskrivelse gitt under seksjonen for forskning og museal virksomhet. Nordområdearbeidet: Retningen i Árrans arbeid med nordområdespørsmål ble drøftet på et seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning på sentret. Seminarrapporten er under utarbeidelse. Árrans styreleder ble oppnevnt til Nordland fylkeskommunes nordområdeutvalg som i innstillingen av Nordland motor i nord foreslår flere prosjekter til Árran. Forslagene har fulgt fylkeskommunens politiske behandling av innstillingen og er under vurdering i forbindelse med handlingsplanen for Nordlands fylkeskommunes nordområdesatsing. Det ble tidlig klart at skulle samiske institusjoner kunne være med i utviklingen av nordområdene, måtte de samle kompetanse og forene krefter i arbeidet. Derfor inngikk de samiske institusjonene Árran lulesamisk senter, (Tysfjord) Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Samisk Høgskole/Nordisk samisk Institutt, (alle Kautokeino), og Samisk nærings- og utredningssenter, (Tana) en samarbeidsavtale om nordområdespørsmål. Avtalen omfattet enighet om en felles plattform for samarbeidet og etableringen av et felles nettverk. Árran ble valgt til å være koordinator for nettverket. Etter det ble Árran å arbeide med nordområdespørsmål i form av to kapasiteter: 1: Som egeninstitusjon og 2: som nettverkskoordinator. Árran som egeninstitusjon har spesifikt arbeidet med to konkrete tiltak: 1. Utvikle spisskompetanse på Árran om urfolks interesser i relasjon til økonomiske aktiviteter og klimaendringer i nordområdene. Dette omfatter utvikling av tilpasningsstrategier og sårbarhetsanalyser som planinstrument for urfolksamfunn og andre små samfunn, spesielt knyttet til planene om olje og gassaktiviteter i Barentshavet. 2. Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv. Det omfatter utvikling av pensumlitteratur og forelesninger sammen med Høgskolen i Bodø, og utvikle tekniske fasiliteter på de samiske sentrene i Nordland til å kunne ta i mot studenter for undervisning om samiske og urfolksforhold, for kortere tidsperioder.

12 ÅRSMELDING Side 12 Samiske institusjoners nordområdenettverk: De mål nettverket har med samarbeidet, framgår av samarbeidsavtalen og det arbeid som ble utført høsthalvåret. Det ble arbeidet med tre ulike saker i 2006: 1. Et prosjekt til Regjeringens program Barents 2020 vedrørende olje- og gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. 2. Finansiering av nettverkets arbeid. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord - Trøndelag støttet nettverket med tilsagn om kroner for 2006 og tilsvarende i Utvidelse av nettverket med aktuelle samiske institusjoner. Foruten at Árran som nettverkskoordinator var dypt involvert i disse sakene, deltok Árran på en rekke konferanser, seminarer og møter om nordområdene i Dette med sikte på at den menneskelige dimensjon med et sterkt urfolksbudskap skulle få en sentral plass i de ulike organers strategier for sitt nordområdearbeid. I denne sammenheng ble det avholdt en rekke foredrag med informasjon om nordområdenettverket og dets synspunkter. I Sametingets virksomhet og i Regjeringens nordområdestrategi av ble flere av nettverkets forslag fulgt opp. Nettverket har avgitt en egen årsmelding for sin virksomhet i Stabseksjonen Direktørens stabsseksjon har flere roller. Den skal sørge for at fellesaktivitetene/ driften fungerer og tilrettelegge for seksjonene. Stabsseksjonen skal arbeide for gode rammebetingelser for institusjonen gjennom nettverksbygging, møtevirksomhet og annen kontakt med offentlige myndigheter. Videre i samarbeid med styret sikre økonomiske rammer for virksomheten, og samarbeide tett med seksjonene innen planlegging, rapportering m.m. Stabseksjonen er også ansvarlig for driften av næringsvirksomheten gjennom datterselskapet Julevsáme Æládus guovdásj OS/Lulesamisk NæringsSenter AS. Drift av forlaget Báhko er ressurskrevende og det er en utfordring å utvikle et stabilt samisk forlag. Seksjonens hovedoppgaver er å arbeide for å oppfylle stiftelsens formål gjennom å organisere arbeidet ved senteret og yte fellestjenester overfor de andre fagseksjoner og leietakere ved Árran. En hovedutfordring for institusjonen er å balansere hele ressursbruken i institusjonen med behovet for å ha en kunnskapsrik og effektiv personalressurs med tilstrekkelig kvalifisert bemanning. Direktørens stabseksjon ivaretar stiftelsens fellesfunksjoner som drift av anlegget, vedlikehold, IT, personal, økonomi og samfunnskontakt. Nøkkeltall 2006: (i tusen kroner) Driftsinntekter 3835 Driftskostnader 3948 Årsresultat -113 Brutto investeringer 0

13 2006 Side 13 Organisasjon og personell Stiftelsen Árran hadde 25 ansatte tilsvarende 19 hele årsverk - pr Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner er hjemlet innenfor rammen av hovedavtalen mellom arbeidsgiverforeningen NAVO og hovedorganisasjonene/san. Samarbeidet er også formalisert gjennom interne møter med lokal tillitsvalgt. Stiftelsen Árrans utfordring fremover vil være evnen til å rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen som institusjonen har behov for, for å nå sine mål. En spesiell utfordring er fortsatt å utvikle den samiskspråklige kompetansen som er strategisk og viktig for institusjonen. Økt opplæring i samisk språk kombinert med et fleksibelt belønningssystem vil være et nødvendig virkemiddel i fremtiden. Leietakere ved årsskiftet består av Sametinget, Høgskolen i Bodø og NRK Sámi Radio.

14 ÅRSMELDING Side 14 Styret Stiftelsen Árran ledes av et styre på 5 medlemmer. For perioden består styret av: Navn Stilling/verv Oppnevnt av Styreleder Tone Finnesen Fagkoordinator Bodø kommune Sametinget Styrets nestleder Kirsti Knutsen Spesialpedagog PPT Ofoten Lokale samiske org Styremedlem Kurt Allan Nilsen Ordfører Tysfjord kommune Tysfjord kommune Styremedlem Britt Solvik Fylkestingsrepresentant Ap Nordland fylke Styremedlem Bård Eriksen Konsulent Ansatte Varamedlemmer Nils Jørgen Nystø Kontorsjef Nordisk Samisk Institutt Sametinget Anna Kuoljok Rådgiver Sametinget Lokale samiske org Ellen Verdier Pedersen Varaordfører Tysfjord kommune Tysfjord kommune Benn Mikalsen Fylkestingsrepresentant Kp Nordland fylke May-Judith Amundsen Språkarbeider Ansatte Gjennom styremøtene er styret holdt godt orientert om den daglige virksomheten. Samspillet mellom styret og administrasjonen har vært preget av åpen dialog og gjensidig tillit.

15 2006 Side 15 Indre og ytre miljø Stiftelsen utfører et forbedringsarbeid på det indre arbeidsmiljøet, bla. gjennom kursing. Stiftelsen Árran og dens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I 2006 har det ikke forekommet fysiske skader blant ansatte. Stiftelsen Árran hadde for 2006 et sykefravær på 1,95%, noe som betraktes som tilfredsstillende. Likestilling Antall kvinnelige ansatte i organisasjonen utgjør 49,2 % av arbeidsstokken som tilsvarer 9,6 årsverk. Kvinneandelen i ledelsen utgjør 50 %. I styret utgjør kvinneandelen 60 % blant ordinære styremedlemmer og 50 % medregnet varamedlemmer. Risikoforhold Ledelsen eller styret kjenner ikke til forhold eller opplysninger etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av årsregnskapet Årsregnskapet inneholder opplysninger om kjente og vesentlige økonomiske forpliktelser både av påløpne og betingede art. Stiftelsens engasjement i prosjekter, og spesielt i prosjekter utenfor Norge, vil i fremtiden utgjøre en stadig større del av stiftelsens samlede virksomhet. Ledelsen og styret vil spesielt henlede sin oppmerksomhet mot disse forhold. Utsikter for 2007 Árrans virksomhet preges av en utvikling i positiv retning. Samtlige ansatte har høy kompetanse innen ulike fagområder. Árran har derfor et godt utgangspunkt i videreutvikling av institusjonen innenfor kjerneområdene, men også i utvikling av nye virksomhetsområder og tiltak. Árran er godt posisjonert som en av de ledende samisk institusjonene i Norge. Institusjonen forventer større aktivitet innenfor samisk forskning og språk i lulesamisk område. FoU og utdanningsprogramet for lulesamisk område vil bli nærmere konkretisert i Regjeringen har iverksatt en satsing i forhold til nordområdene. Árrans utviklingen av kompetanse i nordområdespørsmål vil bli nærmere konkretisert i flere prosjekter. Ut over det er Árran tildelt ansvaret for dokumentasjon og forskning om grenselosvirksomheten under 2. verdenskrig i Tysfjord og omkringliggende områder. Flere foreldre ønsker å gi sine barn sitt samiske morsmål tilbake, og formidle samiske verdier og kultur til sine barn. Árran har derfor en utfordring med hensyn til å dekke behovet for barnehageplasser fra høsten Det påregnes et behov utover dagens godkjente rammer. Alle forannevnte fremtidsutsikter gir et godt grunnlag for videreutvikling av institusjonen i tillegg til basisfunksjonene som allerede er etablert.

16 ÅRSMELDING Side 16 Øvrig virksomhet omfatter datterselskapet Julevsáme Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk Næringssenter AS som organiserer og driver kommersielle tjenester rundt stiftelsens virksomhet. Drift av forlagsvirksomheten Báhko utgjør hovedtyngden av denne virksomheten. Forlaget utvikler og utgir lulesamiske læremidler og litteratur.

17 ØKONOMISKE STØRRELSER Totale driftsinntekter i 2006 ble på kr mot budsjettert kr Totale driftsinntekter økte imidlertid med kr fra 2005 som er en prosentvis økning på 2,2 %. Driftskostnadene ble redusert med kr fra 2005 som tilsvarer en prosentvis reduksjon på 4,25 %. Reduksjonen i driftskostnadene skyldes lavere lønnskostnader og avskrivninger. Spørsmål om kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift for perioden på til sammen ca 0,5 mill. kroner er ikke ferdigbehandlet i departementet ennå. Det avventes en avklaring på dette spørsmålet første halvår Netto finanskostnader utgjør kr som er kr mer enn i Økningen skyldes høyere rente og økning i provisjoner og morarenter. Årets resultat viser et driftsoverskudd på kr som er kr bedre enn i Bokført egenkapital pr utgjør kr og er betryggende i forhold til den videre drift. Totale brutto investeringer i 2006 beløper seg til kr Av dette utgjør kr basisutstillingen og kr i utvidelse/ombygging av barnehagen. Aktivert tilskudd til basisutstillingen på er anvendt til nedskrivning på årets investering. Netto investeringer utgjør da kr BFD har en ordning med refusjon av investeringer i barnehager. Árran har i denne forbindelse søkt om refusjon av investeringen på kr Likviditeten har vært stram i Stram likviditet skyldes i hovedsak forskutteringer på igangsatte prosjekter. I samarbeid med banken er denne utfordringen løst og likviditetssituasjonen i begynnelsen av 2007 er tilfredsstillende. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Drag, 29. mars 2007 Tone Finnesen Kirsti Knutsen Britt Solvik styreleder styrets nestleder styremedlem Kurt-Allan Nilsen styremedlem Bård Eriksen styremedlem Filip Mikkelsen direktør

18 ÅRSMELDING Side 18 STIFTELSEN ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER RESULTATREGNSKAP PR Noter Driftsinntekter: Salgs- og leieinntekter Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader: Varekostnad Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter- og kostnader: Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer: Overført fri egenkapital Sum disponeringer

19 2006 Side 19 BALANSEREGNSKAP PR Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler: Bygninger/tomt Museumssamlinger/utstillinger Inventar, utstyr og elektronisk klasserom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i datterselskap (10 aksjer a kr ) Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktig fordring datterselskap Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Langsiktig gjeld: Pantelån SUM LANGSIKTIG GJELD

20 ÅRSMELDING 20 Noter Kortsiktig gjeld: Kassekreditt (limit kr ) Bank prosjektkonto Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Påløpne, ikke forfalte feriepenger Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTSTILLELSER Pantesikret gjeld: Pantelån Sum Bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet i: Bygninger og tomt Drag, 29. mars 2007 Tone Finnesen Kirsti Knutsen Britt Solvik styreleder styrets nestleder styremedlem Kurt-Allan Nilsen styremedlem Bård Eriksen styremedlem Filip Mikkelsen direktør

ÁRRAN- JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Sonja A. Steen, 22/ Nestleder i styret

ÁRRAN- JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Sonja A. Steen, 22/ Nestleder i styret ÁRRAN- JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER Sonja A. Steen, 22/2-2011 Nestleder i styret Formålsparagraf 1. Árran er en stiftelse opprettet av Staten v/kommunaldepartementet, Nordland fylkeskommune

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer