ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no."

Transkript

1 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER

2 ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk arbeid i 2005 for videreutvikling av institusjonen Árran med utgangspunkt i basisfunksjonene. Dette utviklingsarbeidet har fortsatt i Styrets hovedmål for Árran er at det skal være en aktiv kompetanseinstitusjon for utvikling, dokumentasjon og formidling av samisk kunnskap og erfaringer. I løpet av våren 2007 vil styret fastsette innholdet i den nye strategiplanen har vært et aktivt år for Árran. I februar 2006 ble det besluttet at Árran skulle være en aktiv deltaker, medaktør og hovedaktør i forhold til de utfordringer som følger det nye fokus på nordområdene. I løpet av året er det etablert et eget nordområdenettverk for samiske institusjoner som Árran er koordinator for. For øvrig er det brukt mye ressurser i forhold til arbeidet med Nordland fylkeskommunes og Regjeringens nordområdestrategi. I april 2006 igangsatte Árran utvikling av eget forskningsprogram for lulesamisk område. Dette arbeidet sluttføres våren Det tas sikte på å fremme en forskningssøknad overfor Norges Forskningsråd i løpet av sommeren Sametinget har utpekt Árran som ansvarlig institusjon for forskning og dokumentasjon om grenselosvirksomheten i Tysfjord under andre verdenskrig. Forberedelsene for prosjektet er påbegynt og i løpet av første halvdel av 2007 tas det sikte på etablere organiseringen av arbeidet. Det er langs disse linjene og strategiske innsatsområder Árrans framtidige satsing ligger. Dette betyr en enda tydeligere satsing på opplæring, forskning og kunnskapsproduksjon.

3 2006 Side 3 FORMÅL Formål Árrans formål er å sikre, utvikle og videreføre samisk kultur, språk og samfunnsliv i lulesamisk område Datterselskap Julevsáme Æládus Guovdásj OS/ Lulesamisk NæringsSenter AS er heleid datterselskap av stiftelsen Árran. Selskapets formål er å organisere og drive kommersielle aktiviteter i og rundt Árran. I selskapets drift inngår også det samiske forlaget Báhko. Styringsform Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er en offentlig stiftelse opprettet av Tysfjord kommune, Nordland fylkes-kommune og Staten v/kommunal- og regionaldep-artementet. Organisasjon Árran vil ha en organisasjon med varierende antall personer, avhengig av aktivitetsnivået. Árran skal ha som mål å sikre en stab med nødvendig faglig kompetanse på ulike fagområder. Árran skal til enhver tid ha en organisasjonsstruktur som kan bære utfordringene i fremtiden. Urfolkskompetanse, rekruttering av fagpersonell, samarbeidsrelasjoner, internasjonalt perspektiv og nettverk vil være avgjørende elementer for videreutvikling av institusjonen. Samarbeidspartnere Árran skal gjennom sin virksomhet samarbeide med ulike aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Árrans formål og virksomhet tilsier et nært samarbeid med offentlige institusjoner, høgskoler, universiteter, relevante departementer, offentlige etater og næringsliv.

4 ÅRSMELDING Side 4 SEKSJONER Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har organisert sin faglige kjernevirksomhet i to selvstendige seksjoner og en stabseksjon: Seksjon for språk og utdanning omfatter barnehagedrift, språkopplæring, utvikling av læremidler for fjernundervisning og duodje. Seksjon for forskning og museal virksomhet omfatter ordinær museumsdrift og forskning. Direktørens stabseksjon organiserer fellestjenester av administrativ karakter og omfatter økonomi, lønn og personal, renhold, tekniske tjenester og IT. Direktør, underdirektør, seksjonsledere og barnehagestyrer utgjør institusjonens ledergruppe. Seksjon for språk og utdanning Fagseksjonen omfatter formålene språkundervisning, opplæring, duodje og mánnágárdde. Fagseksjonen er samtidig et samisk språksenter for lulesamisk område. Seksjonen hadde følgende bemanning i 2006: seksjonsleder, koordinator for IT, styrer, studiehjemmel/språkressurs, språklærere og assistenter Virksomhet oppsummert etter målsettinger i handlingsplanen for 2006: Det ble gjennomført et språkopplæringsprogram i lulesamisk over 10 måneder som et samarbeid mellom Árran, Sametinget, Nordland fylkeskommune, Aetat og ASVO, Drag. Opplæringen ble gitt til personer med realkompetanse i samisk språk. Ni personer gjennomførte programmet og avsluttet med eksamen i lulesamisk som andre språk på videregående skoles nivå. Prosjektet var meget vellykket og kan betegnes som en nyskaping innen lulesamisk språkopplæring. Vi erfarte at vitalisering av lulesamisk språk gir de beste resultater ved gjennomføring av slike opplæringsprogrammer. Tilsvarende gode erfaringer er ikke gjort med kortere språkkurs og kurs tilsvarende tradisjonelle språkbad. Utarbeidelse av kurspakker for nybegynnere i samisk språk og kulturhistorie ble igangsatt høsten 2006 som et ledd i Árrans læremiddelutvikling. Arbeidet ferdigstilles i Omfanget av fjernundervisning i lulesamisk språk er økende både på grunn- og videregående skoler. Veiledning og valg av metoder for denne type undervisning er arbeidsoppgaver som det arbeides kontinuerlig med. Antall fjernundervisningstimer i lulesamisk språk for grunn- og videregående skoler utgjorde i ,5 uketimer som tilsvarer 1530 timer på årsbasis. Flest timer gis til Knut Hamsun videregående skole. Det er arbeidet med utvikling av metoder i forbindelse med opplæring via lyd/ bilde. Det er utarbeidet en foreløpig plan for Generell rådgiving i lulesamisk språk og opplæring er løpende gitt til privatpersoner, skoler og andre institusjoner som har bedt om det. Når det gjelder intern kompetanseheving, har en ansatt gjennomført et språkstudium i lulesamisk (LU1), fire ansatte har gjennomført etterutdanning i spesialpedagogikk og det er gjennomført opplæring i IT for alle. Seksjonen har deltatt i Árran arbeidet med FoU prosjekter som også omhandler samisk språk. Se nærmere omtale under kapitlet om FoU prosjekter og nordområdearbeid. Planlagte oppgaver overført 2007: Etablering av tilbud for opplæring i tolking. Tiltak for utvikling av planverk innenfor rådgiving i lulesamisk språk og opplæring.

5 2006 Side 5 Fremtidige utfordringer: Behovet for samiskspråklige og pedagogiske ressurser for undervisning via lyd/bilde (fjernundervisning) er økende på grunn av økt etterspørsel etter undervisningstimer. For å imøtekomme dette, tar Árran sikte på å tilby personer med realkompetanse i samisk språk muligheter for kompetanseheving innen språk og pedagogikk. Videreføring av høyskolestudium i samisk språk (LU1 og LU2). Sametinget har startet arbeidet med å lage retningslinjer for bruken av Samefolkets fond. I den forbindelse har Árran foreslått et intensiv språkvitaliseringsprogram i lulesamisk hvor barn og unge, og foreldregenerasjonen prioriteres. Utvikle kurspakker i samisk språk og kulturhistorie for nybegynnere, utarbeide tilbud for opplæring i tolking og utvikle planverk innen rådgiving i lulesamisk språk og opplæring. Utvikle et opplegg for kvalifisering av egne ansatte i samisk språk og pedagogikk fra grunnfag til mastergradsnivå. Dette som en del av Árrans arbeid med FoU prosjekter. Nøkkeltall 2006: ( i tusen kroner) Árran Mánnágárdde Driftsinntekter 1505 Driftskostnader 1644 Årsresultat -139 Brutto investeringer 99 Netto investeringer 99 Språk/utdanning Driftsinntekter 2456 Driftskostnader 2233 Årsresultat 223 Brutto investeringer 0 Den kulturelle skolesekken

6 ÅRSMELDING Side 6 Árran mánnágárdde Formål: Barnehagen har som formål er å styrke lulesamisk språk og gi barna gode utviklingsog aktivitetsmuligheter, gjennom aktivt bruk av språket og i nær forståelse og kjennskap til samisk kultur og tradisjon. Barnehagen skal sikre at barna får bruke og utvikle lulesamisk, og aktivt stimulere til bruk av det samiske språk. Hovedmålsettningen er å skape et trygt miljø for lek og læring. Dette forsøkes oppnådd ved å styrke den samiske identiteten gjennom språk og kulturarbeid, og ved å overføre våre samiske verdier. Det er viktig at barna får uttrykke tanker og meninger på sitt eget morsmål. Et godt utviklet morsmål danner grunnlaget for læring, utvikling og deltakelse i samfunnslivet. Derfor legges det stor vekt på språkrøkt i barnehagen. Det er viktig at hele barnehagen er språkbevisst, og det er særdeles viktig at personalet har ett godt utviklet språk. Personalet skal være gode språkmodeller for barna. Språkarbeid og kulturformidling er derfor de mest sentrale områder i dagliglivet i barnehagen. Konsekvent språkbruk gir barna sikre kunnskaper i språket og som barnet kan bruke i sitt miljø, og det fremmer intellektuell, sosial og følelsesmessig utvikling. Pedagogisk plattform: Barnehagens innhold er i stor grad bestemt i rammeplanen for barnehager, men den tilpasses også lokale forhold. Hovedoppgaven er å formidle samiske verdier, samisk språk og samisk kultur. Samisk kultur har usynlige, synlige og ytre markører som blant annet språk, matskikker, klestradisjoner, duodje, musikk, navneskikker og næring. Samisk kultur består også av faktorer som verdinormer, tankemåte, samhørighet og en felles historie og bakgrunn. Disse elementene er viktig å formidle på en slik måte at barna får et positivt syn på det samiske og at de kan være stolte av sin samiske tilhørighet. Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under skolealder. Barnehagen skal støtte barnas utvikling ut fra deres forutsetninger. Barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og skal bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial og etnisk bakgrunn. I barnehagehverdagen sees omsorg, lek, oppdragelse og læring i en sammenheng. Disse sju fagområdene er sentrale for vår virksomhet. Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Barn og personal: Àrran Mánnágárdde har i barnehageåret 2006/2007 hatt stabil barnegruppe på Bemanningen utgjør 3,1 årsverk og i tillegg er det i barnehageåret 2006/2007 ansatt språkmedarbeider i 30 % stilling. Alle ansatte behersker samisk muntlig, og flere behersker også samisk skriftlig. Det er et krav at alle som arbeider i barnehagen må beherske samisk muntlig. I 2006 er det foretatt utvidelse av barnehagearealet med sikte på en utvidelse med 5 nye barneahageplasser fra høsten AKTIVITETER SOM FREMMER SAMISK SPRÅK OG KULTUR I BARNEHAGEN. Språkgrupper: Språkmedarbeider sammen med styrer legger opp til aktiviteter. Aktivitetene foregår i barnehagen, loftet og i låvddågoahte. Like ofte drar barnehagen ut for å oppsøke andre miljøer for å lære barna nye ord og uttrykk i forskjellige situasjoner.

7 2006 Side 7 Miljøer som blir oppsøkt er for eksempel bedrifter, butikken, og ofte gjennomføres turer i skog og mark. Det er viktig at barna får opplevelsen samtidig med språkinnlæringen. Barna blir oppdelt i små grupper etter alder. Dette barnehageåret er det organisert språkgrupper to ganger i uka og skolegruppe en gang i uka. Språkutvikling: Her inngår arbeidet med oversetting av barnebøker, historier, fortellinger og sanger. Det utarbeides pedagogiske planer og modeller for bruk i samiske barnehager. Duodje: Det er begrenset hvilke produkter barna kan lage, men samiske materialer og farger brukes. Samisk materiale er for eksempel skinn, ull, garn, horn. Det er etablert en duodjegruppe en gang i uka. Dette året er det jobbet med skinn. Barna har laget bilder av skinnbiter og skinnposer. Barna oppmuntres også til å bli flinke med å håndtere redskaper, som for eksempel kniv, sag, hammer og spiker. Barna tildeles ansvar, og de får ofte ta med seg redskapene ut på egenhånd. Årsplan: Temaer i årsplanen er lagt opp etter årstider. Den samiske årstidskalenderen føles. I tillegg til dette er det arbeidet med temaer; kroppen, hest og slekt gjennom hele året. Slekt er tema hvert år fordi nye barn skal få lære seg de samiske begrepene som har med slekt å gjøre. I det samiske miljøet er samhørighet viktig og alle barn skal ha mulighet til å lære dette. Kultur og tradisjoner: Àrran Mánnágárddes mål er også å ivareta tradisjoner. Under dette tema inngår fortellinger, sang, duodje, naturen og mat. Forteller og sangtradisjoner: Det synges og leses hver dag sammen med barna. Det er også utarbeidet temahefter som det leses fra. Temaheftene blir også brukt i språkgruppene. Mattradisjoner: Barna får være med på hele prosesser i matlagingen, eksempelvis fra det å være på fiske i havet, sløying og tilberedning, og til fisken er i gryta. Under temaet inngår også innhøsting av bær og grønnsaker og tilberedning av disse produktene. Ofte tilbereders maten i låvddågoahte ( telt ) Naturen: Vern og bruk av naturen er et tema som er sentral i barnehagen. Det å lære seg hvordan enn ter seg i naturen, hvordan lages bål, sage ved og lage mat over åpen varme er sentrale praktiske øvelser i hverdagen i barnehagen. Barna lærer hvordan man på en mest mulig måte kan bruke av de ressursene naturen gir. Barnehagen har som mål at opplevelser og nærhet i naturen skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Derfor er barna ofte på tur i skog og mark, og fisketurer både på havet og i ferskvann. Barna får oppleve isfiske, og oppleve naturen sommer som vinter. Barna får på denne måten mange utfordringer og setter pris på naturopplevelser. Naturopplevelser er noe Àrran Mánnágárdde satser på hvert barnehageår. Mål og tiltak for utvikling av samisk språk og kultur er en viktig del av Árran mánnágárdde sin hverdag. Det arbeides gjennom hele året med videreutvikling av språket, fordi det er både ønskelig og et mål at barna skal få en god språklig utvikling. Det tas sikte på å bygge opp et felles fundament i forhold til tospråklighet for å kunne gi barnet større sjanse til å bli reelt tospråklige. For å bygge opp et språkfundamentet til barna er det viktig å øke det samiske ordforrådet hos barna. Dette gjøres gjennom språkgruppene, temaarbeid, skolegruppa og ellers gjennom praktiske aktiviteter i hverdagen.

8 ÅRSMELDING Side 8 Seksjon for forskning og museal virksomhet Fagseksjonen ivaretar stiftelsens funksjoner med formidling, innsamling, konservering, arkiv, sikring av museum, dokumentasjon og forskning. Seksjonen hadde følgende bemanning i 2006: museumslektor som også er seksjonsleder, seniorforsker, museumstekniker og en museumspedagog Virksomhet oppsummert etter målsettinger i handlingsplanen for 2006: Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter arbeider til en hver tid med ulike prosjekter. Prosjekter er etter hvert blitt en del av institusjonens strategiske arbeidsform i utviklingen av institusjonen. Prosjektene skal reflektere institusjonens hovedsatsinger. Med midler fra Riksantikvaren til et pilotprosjekt ble det utarbeidet et forslag til et program for verdiskapning på kulturminneområdet i Tysfjord kommune. Programmet av omfattet forslag til aktiviteter vedrørende innsamling, dokumentasjon og organisering av virksomhet i tilknytning til ulike kulturminner i området, med sikte på framtidig kommersiell virksomhet. Det ble ikke gitt støtte fra Riksantikvaren til programmet. Riksantikvarens midler var i stor grad forutsatt til tilrettelegging av tiltak av kommersiell karakter, mens våre tiltak i programforslaget var rettet mot nødvendige registrerings og dokumentasjonstiltak, før kulturminnene kan nyttes i kommersiell sammenheng. I forbindelse med at Nord -Salten Kraftlag søker om å bygge ut Forsanvatnet til produksjon av elektrisk kraft, fikk Árran i oppgave av Sametinget å dokumentere historiske tradisjoner i området. Prosjektet ble påbegynt med forundersøkelser, kildegranskinger og informantintervju. Arbeidet fortsetter i Arbeidet med basisutstillingen ble videreført med planlegging, møter med formgiver og arbeid med faglige manuskripter. En del av utstillingen omfatter tema omkring jordbruk/småbruk, utmarksbruk/kombinasjonsnæringer, m.m. Denne delen som vil vise hva menneskene lever av, planlegges ferdig i Resterende del planlegges organisert rundt ulike overgangsritualer i menneskenes liv; fødsel, dåp, konfirmasjon, giftemål og død. Dette omhandler den ikke-materielle delen av vår kultur, og skal reise spørsmål om hva vi lever for. I denne sammenheng ble det avholdt et seminar om denne delen av utstillingen som har fått arbeidstittelen - Fra vugge til grav. Árran har et samarbeid med kommunene om Den kulturelle skolesekken. Skoleklasser gis et gratis tilbud i duodje som omfatter gratis materiell og opplæring over en hel dag. Flere skoler og klasser benyttet seg av tilbudet i I henhold til avtalen med Tysfjord kommune, ble det gjennomført et større opplegg knyttet til Samenes nasjonaldag 6. februar for en 5.-klasse i kommunen. I forbindelse med Sametingets arbeid med samiske museer utvekslet Árran og Sametingsrådet synspunkter på mulighetene for Árran å påta seg ansvaret som nettverkskoordinator for samiske museer. Sametingsrådet vedtok å tildele Nordvestsamisk museumssiida ansvaret for det nasjonale samiske museumsnettverket. Árran iverksatte et samarbeid med Høgskolen i Bodø (HBO) om de årlige forskningsdagene. Árrans deltok med et seminar på HBO der resultater fra forskningsprosjektet Etniske relasjoner ble presentert. I tillegg deltok Árran med en stand i Glasshuset med informasjon, samisk mat og kofteframvisning.

9 2006 Side 9 Forskningsprosjektet Etniske relasjoner ble formelt avsluttet med seminaret Utover dette er det arbeidet med bokmanuser fra prosjektet. Pax Forlag som skal gi ut boka har meddelt at utgivelsen først vil skje i Árrans fotoutstilling Livet i Hellemofjorden, med fotografier av Boris Ersson, ble utarbeidet. Det er utarbeidet regler og rutiner for tilgang til og bruk av museets arkiv og magasin. Seksjonen har deltatt i Árran arbeidet med FoU prosjekter som også omhandler museum og forskning. Se nærmere omtale under kapitlet om FoU prosjekter og nordområdearbeid. Museumspersonalet deltok på flere forskningskonferanser i Norden, der resultater av egen forskning ble presentert. Arrangementer og publikasjoner: Av arrangementer ble det avholdt en markering av Samenes nasjonaldag 6. februar med elevbesøk, matservering og et kåseri. Det er gjennomført en kunstutstilling av Keviselie (Hans R. Mathisen), fotoutstilling av Knut Sivertsen, julemesse og temakveld om etableringen av den læstadianske vekkelse i Sør-Troms og Nordre Nordland. Publikasjoner: 2006 utgaven av tidsskriftet Bårjås, en ny museumsbrosjyre i en utgave på samisk/norsk og en på engelsk/tysk og to delrapporter fra prosjektet Etniske relasjoner. Árran fikk godkjent sin Tjálarájddo/Skriftserie som vitenskapelig tidsskrift. Planlagte oppgaver overført 2007: Utarbeidelse av formidlingsplan. Restaurering av Måskåsj gammen på svensk side. Samisk bygningsvernprosjekt utsatt i samråd med Sametinget. Framtidige utfordringer: Arbeidet med basisutstillingen gjennomføres i to etapper. Temadelen om jordbruk og utmarksvirksomhet planlegges ferdig i Utstillingens siste del med arbeidstittel Fra vugge til grav vil det løpende bli arbeidet med i 2007, 2008 og sannsynligvis også i Dette på grunn av at det må utføres dokumentasjons- og forskningsvirksomhet om temaet som grunnlag for fullføringen. Det er også et behov for å digitalisere utstillingene. Det økonomiske omfanget av forskningsarbeidet og digitaliseringen er ikke beregnet.

10 ÅRSMELDING Side 10 Gjennom samarbeidet med bl.a. Reiseliv i Hamsuns Rike tar Árran sikte på å være den bærende leverandør av kunnskap og opplevelser om samisk historie og kultur i Nord -Salten. Dette fordrer framtidige utendørsanlegg (gammer, naust, sjå) knyttet til kulturhistorisk formidling og turisme. Árran tar sikte på et samarbeid med Salten Museum om tilknytning til deres gjenstands- og fotodatabase Primus. En eventuell tilknytning vil kunne gi en løsning på våre utfordringer vedrørende gjenstands og fotoregistrering, og lette samordningen av materialet i forhold til Salten Museums samlinger. Bygningsvernprosjektet vil bli sluttført i løpet av Forsanvatnprosjektet fullføres i løpet av våren Som sluttpublikasjon for forskningsprosjektet Etniske relasjoner vil Pax Forlag gi ut ei bok i Utvikle et opplegg for kvalifisering av egne ansatte i arkeologi på doktorgradsnivå. Dette som en del av Árrans arbeid med FoU prosjekter. Nøkkeltall 2006: (i tusen kroner) Museumsvirksomhet: Driftsinntekter 2693 Prosjektinntekter 250 Driftskostnader 2881 Årsresultat 62 Brutto investering basisutstilling 146 Netto investering basisutstilling 21

11 2006 Side 11 Arbeidet med FoU prosjekter og nordområdene For å styrke Árrans arbeid med forskning ble det avholdt en konferanse om samisk språkforskning, helse og sosialforskning, og kultur og samfunnsforskning i lulesamisk område. Dette også som et ledd i Árrans egenevaluering og vurdering av nye strategier for sentrets framtidige virksomhet. Árrans utviklingsarbeid medførte at det i løpet av våren og tidlig høst ble innvilget midler fra Innovasjonsprogram Salten og RDA Ofoten til gjennomføring av et prosjekt i Árran, - Utvikling av Árran til en samisk kompetanseinstitusjon innen kunnskap, fornyelse og verdiskapning inneholdende tre utviklingsprosjekter: 1. Et samisk FoU- og utdanningsprogram for lulesamisk område 2. Utvikle kompetanse i nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv 3. Verdiskapningsprogram innen kulturminneområdet. Det faglige ansvaret for arbeidet med FoU og utdanningsprogrammet, ledes av professor Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø. Arbeidet har medført at det på Árran er under utvikling konkrete prosjekter innen samisk språk, pedagogikk, arkeologi, statsvitenskap og nordområdestudier med sikte på søknader til Norges forskningsråd. I denne forbindelse er det avholdt interne seminarer og gitt veiledning til prosjektdeltakerne. Når det gjelder av verdiskapningsprogrammet innen kulturminneområder, er en nærmere beskrivelse gitt under seksjonen for forskning og museal virksomhet. Nordområdearbeidet: Retningen i Árrans arbeid med nordområdespørsmål ble drøftet på et seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning på sentret. Seminarrapporten er under utarbeidelse. Árrans styreleder ble oppnevnt til Nordland fylkeskommunes nordområdeutvalg som i innstillingen av Nordland motor i nord foreslår flere prosjekter til Árran. Forslagene har fulgt fylkeskommunens politiske behandling av innstillingen og er under vurdering i forbindelse med handlingsplanen for Nordlands fylkeskommunes nordområdesatsing. Det ble tidlig klart at skulle samiske institusjoner kunne være med i utviklingen av nordområdene, måtte de samle kompetanse og forene krefter i arbeidet. Derfor inngikk de samiske institusjonene Árran lulesamisk senter, (Tysfjord) Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Samisk Høgskole/Nordisk samisk Institutt, (alle Kautokeino), og Samisk nærings- og utredningssenter, (Tana) en samarbeidsavtale om nordområdespørsmål. Avtalen omfattet enighet om en felles plattform for samarbeidet og etableringen av et felles nettverk. Árran ble valgt til å være koordinator for nettverket. Etter det ble Árran å arbeide med nordområdespørsmål i form av to kapasiteter: 1: Som egeninstitusjon og 2: som nettverkskoordinator. Árran som egeninstitusjon har spesifikt arbeidet med to konkrete tiltak: 1. Utvikle spisskompetanse på Árran om urfolks interesser i relasjon til økonomiske aktiviteter og klimaendringer i nordområdene. Dette omfatter utvikling av tilpasningsstrategier og sårbarhetsanalyser som planinstrument for urfolksamfunn og andre små samfunn, spesielt knyttet til planene om olje og gassaktiviteter i Barentshavet. 2. Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv. Det omfatter utvikling av pensumlitteratur og forelesninger sammen med Høgskolen i Bodø, og utvikle tekniske fasiliteter på de samiske sentrene i Nordland til å kunne ta i mot studenter for undervisning om samiske og urfolksforhold, for kortere tidsperioder.

12 ÅRSMELDING Side 12 Samiske institusjoners nordområdenettverk: De mål nettverket har med samarbeidet, framgår av samarbeidsavtalen og det arbeid som ble utført høsthalvåret. Det ble arbeidet med tre ulike saker i 2006: 1. Et prosjekt til Regjeringens program Barents 2020 vedrørende olje- og gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. 2. Finansiering av nettverkets arbeid. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord - Trøndelag støttet nettverket med tilsagn om kroner for 2006 og tilsvarende i Utvidelse av nettverket med aktuelle samiske institusjoner. Foruten at Árran som nettverkskoordinator var dypt involvert i disse sakene, deltok Árran på en rekke konferanser, seminarer og møter om nordområdene i Dette med sikte på at den menneskelige dimensjon med et sterkt urfolksbudskap skulle få en sentral plass i de ulike organers strategier for sitt nordområdearbeid. I denne sammenheng ble det avholdt en rekke foredrag med informasjon om nordområdenettverket og dets synspunkter. I Sametingets virksomhet og i Regjeringens nordområdestrategi av ble flere av nettverkets forslag fulgt opp. Nettverket har avgitt en egen årsmelding for sin virksomhet i Stabseksjonen Direktørens stabsseksjon har flere roller. Den skal sørge for at fellesaktivitetene/ driften fungerer og tilrettelegge for seksjonene. Stabsseksjonen skal arbeide for gode rammebetingelser for institusjonen gjennom nettverksbygging, møtevirksomhet og annen kontakt med offentlige myndigheter. Videre i samarbeid med styret sikre økonomiske rammer for virksomheten, og samarbeide tett med seksjonene innen planlegging, rapportering m.m. Stabseksjonen er også ansvarlig for driften av næringsvirksomheten gjennom datterselskapet Julevsáme Æládus guovdásj OS/Lulesamisk NæringsSenter AS. Drift av forlaget Báhko er ressurskrevende og det er en utfordring å utvikle et stabilt samisk forlag. Seksjonens hovedoppgaver er å arbeide for å oppfylle stiftelsens formål gjennom å organisere arbeidet ved senteret og yte fellestjenester overfor de andre fagseksjoner og leietakere ved Árran. En hovedutfordring for institusjonen er å balansere hele ressursbruken i institusjonen med behovet for å ha en kunnskapsrik og effektiv personalressurs med tilstrekkelig kvalifisert bemanning. Direktørens stabseksjon ivaretar stiftelsens fellesfunksjoner som drift av anlegget, vedlikehold, IT, personal, økonomi og samfunnskontakt. Nøkkeltall 2006: (i tusen kroner) Driftsinntekter 3835 Driftskostnader 3948 Årsresultat -113 Brutto investeringer 0

13 2006 Side 13 Organisasjon og personell Stiftelsen Árran hadde 25 ansatte tilsvarende 19 hele årsverk - pr Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner er hjemlet innenfor rammen av hovedavtalen mellom arbeidsgiverforeningen NAVO og hovedorganisasjonene/san. Samarbeidet er også formalisert gjennom interne møter med lokal tillitsvalgt. Stiftelsen Árrans utfordring fremover vil være evnen til å rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen som institusjonen har behov for, for å nå sine mål. En spesiell utfordring er fortsatt å utvikle den samiskspråklige kompetansen som er strategisk og viktig for institusjonen. Økt opplæring i samisk språk kombinert med et fleksibelt belønningssystem vil være et nødvendig virkemiddel i fremtiden. Leietakere ved årsskiftet består av Sametinget, Høgskolen i Bodø og NRK Sámi Radio.

14 ÅRSMELDING Side 14 Styret Stiftelsen Árran ledes av et styre på 5 medlemmer. For perioden består styret av: Navn Stilling/verv Oppnevnt av Styreleder Tone Finnesen Fagkoordinator Bodø kommune Sametinget Styrets nestleder Kirsti Knutsen Spesialpedagog PPT Ofoten Lokale samiske org Styremedlem Kurt Allan Nilsen Ordfører Tysfjord kommune Tysfjord kommune Styremedlem Britt Solvik Fylkestingsrepresentant Ap Nordland fylke Styremedlem Bård Eriksen Konsulent Ansatte Varamedlemmer Nils Jørgen Nystø Kontorsjef Nordisk Samisk Institutt Sametinget Anna Kuoljok Rådgiver Sametinget Lokale samiske org Ellen Verdier Pedersen Varaordfører Tysfjord kommune Tysfjord kommune Benn Mikalsen Fylkestingsrepresentant Kp Nordland fylke May-Judith Amundsen Språkarbeider Ansatte Gjennom styremøtene er styret holdt godt orientert om den daglige virksomheten. Samspillet mellom styret og administrasjonen har vært preget av åpen dialog og gjensidig tillit.

15 2006 Side 15 Indre og ytre miljø Stiftelsen utfører et forbedringsarbeid på det indre arbeidsmiljøet, bla. gjennom kursing. Stiftelsen Árran og dens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. I 2006 har det ikke forekommet fysiske skader blant ansatte. Stiftelsen Árran hadde for 2006 et sykefravær på 1,95%, noe som betraktes som tilfredsstillende. Likestilling Antall kvinnelige ansatte i organisasjonen utgjør 49,2 % av arbeidsstokken som tilsvarer 9,6 årsverk. Kvinneandelen i ledelsen utgjør 50 %. I styret utgjør kvinneandelen 60 % blant ordinære styremedlemmer og 50 % medregnet varamedlemmer. Risikoforhold Ledelsen eller styret kjenner ikke til forhold eller opplysninger etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av årsregnskapet Årsregnskapet inneholder opplysninger om kjente og vesentlige økonomiske forpliktelser både av påløpne og betingede art. Stiftelsens engasjement i prosjekter, og spesielt i prosjekter utenfor Norge, vil i fremtiden utgjøre en stadig større del av stiftelsens samlede virksomhet. Ledelsen og styret vil spesielt henlede sin oppmerksomhet mot disse forhold. Utsikter for 2007 Árrans virksomhet preges av en utvikling i positiv retning. Samtlige ansatte har høy kompetanse innen ulike fagområder. Árran har derfor et godt utgangspunkt i videreutvikling av institusjonen innenfor kjerneområdene, men også i utvikling av nye virksomhetsområder og tiltak. Árran er godt posisjonert som en av de ledende samisk institusjonene i Norge. Institusjonen forventer større aktivitet innenfor samisk forskning og språk i lulesamisk område. FoU og utdanningsprogramet for lulesamisk område vil bli nærmere konkretisert i Regjeringen har iverksatt en satsing i forhold til nordområdene. Árrans utviklingen av kompetanse i nordområdespørsmål vil bli nærmere konkretisert i flere prosjekter. Ut over det er Árran tildelt ansvaret for dokumentasjon og forskning om grenselosvirksomheten under 2. verdenskrig i Tysfjord og omkringliggende områder. Flere foreldre ønsker å gi sine barn sitt samiske morsmål tilbake, og formidle samiske verdier og kultur til sine barn. Árran har derfor en utfordring med hensyn til å dekke behovet for barnehageplasser fra høsten Det påregnes et behov utover dagens godkjente rammer. Alle forannevnte fremtidsutsikter gir et godt grunnlag for videreutvikling av institusjonen i tillegg til basisfunksjonene som allerede er etablert.

16 ÅRSMELDING Side 16 Øvrig virksomhet omfatter datterselskapet Julevsáme Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk Næringssenter AS som organiserer og driver kommersielle tjenester rundt stiftelsens virksomhet. Drift av forlagsvirksomheten Báhko utgjør hovedtyngden av denne virksomheten. Forlaget utvikler og utgir lulesamiske læremidler og litteratur.

17 ØKONOMISKE STØRRELSER Totale driftsinntekter i 2006 ble på kr mot budsjettert kr Totale driftsinntekter økte imidlertid med kr fra 2005 som er en prosentvis økning på 2,2 %. Driftskostnadene ble redusert med kr fra 2005 som tilsvarer en prosentvis reduksjon på 4,25 %. Reduksjonen i driftskostnadene skyldes lavere lønnskostnader og avskrivninger. Spørsmål om kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift for perioden på til sammen ca 0,5 mill. kroner er ikke ferdigbehandlet i departementet ennå. Det avventes en avklaring på dette spørsmålet første halvår Netto finanskostnader utgjør kr som er kr mer enn i Økningen skyldes høyere rente og økning i provisjoner og morarenter. Årets resultat viser et driftsoverskudd på kr som er kr bedre enn i Bokført egenkapital pr utgjør kr og er betryggende i forhold til den videre drift. Totale brutto investeringer i 2006 beløper seg til kr Av dette utgjør kr basisutstillingen og kr i utvidelse/ombygging av barnehagen. Aktivert tilskudd til basisutstillingen på er anvendt til nedskrivning på årets investering. Netto investeringer utgjør da kr BFD har en ordning med refusjon av investeringer i barnehager. Árran har i denne forbindelse søkt om refusjon av investeringen på kr Likviditeten har vært stram i Stram likviditet skyldes i hovedsak forskutteringer på igangsatte prosjekter. I samarbeid med banken er denne utfordringen løst og likviditetssituasjonen i begynnelsen av 2007 er tilfredsstillende. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Drag, 29. mars 2007 Tone Finnesen Kirsti Knutsen Britt Solvik styreleder styrets nestleder styremedlem Kurt-Allan Nilsen styremedlem Bård Eriksen styremedlem Filip Mikkelsen direktør

18 ÅRSMELDING Side 18 STIFTELSEN ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER RESULTATREGNSKAP PR Noter Driftsinntekter: Salgs- og leieinntekter Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader: Varekostnad Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter- og kostnader: Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer: Overført fri egenkapital Sum disponeringer

19 2006 Side 19 BALANSEREGNSKAP PR Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler: Bygninger/tomt Museumssamlinger/utstillinger Inventar, utstyr og elektronisk klasserom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i datterselskap (10 aksjer a kr ) Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kortsiktig fordring datterselskap Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital: Stiftelseskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Langsiktig gjeld: Pantelån SUM LANGSIKTIG GJELD

20 ÅRSMELDING 20 Noter Kortsiktig gjeld: Kassekreditt (limit kr ) Bank prosjektkonto Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Påløpne, ikke forfalte feriepenger Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTSTILLELSER Pantesikret gjeld: Pantelån Sum Bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet i: Bygninger og tomt Drag, 29. mars 2007 Tone Finnesen Kirsti Knutsen Britt Solvik styreleder styrets nestleder styremedlem Kurt-Allan Nilsen styremedlem Bård Eriksen styremedlem Filip Mikkelsen direktør

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano ÅRSREGNSKAP 2012 FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano UAV-systemet PD-100. Foto: FFI INNHOLD Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer