Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -"

Transkript

1 Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet Godkjent i Undervisningsutvalget Gjelder fra 2013 Side 1 av 19

2 Innhold 1. Innledning Læringsutbytte Studiets struktur Studieløpsemner studieår Grunnleggende emner studieår Valgfag fjerde semester Bacheloroppgave Undervisnings- og vurderingsformer Pedagogisk plattform og gjennomføring av undervisning Vurderingsformer

3 1. Innledning HR (Human Resources, eller de menneskelige ressursene) er fagområder som stadig får mer oppmerksomhet i privat og offentlig sektor. En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å anskaffe og beholde de riktige menneskene i organisasjonen, og å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. For å kunne gjøre dette må HR-funksjonen ha kompetanse på organisasjonen, på HR-aktiviteter og på den forretningsmessige driften. En HR-medarbeider bør kunne være en strategisk samarbeidspartner i en organisasjon med kompetanse utenfor selve det operative HR faget. Bachelor i HR og personalledelse skal gi studentene en HRutdanning med et markedsperspektiv; studentene skal samtidig som de lærer om HR-faget også forstå markeder og forretningsdrift. Det vil gi studentene en helhetsforståelse som gir dem et bredere grunnlag i sitt virke på en arbeidsplass. Studiet skal gi studentene en praktisk og teoretisk forståelse og kompetanse innenfor HR - området. Målet er at studentene med graden bachelor i HR og personalledelse skal få jobb som saksbehandler i en HR-avdeling, et rekrutteringsbyrå, eller jobbe med konsulenttjenester innenfor HR-faget, som prosjektledere innenfor HR-relaterte saker og å utøve lederskap på mellomledernivå. Studentene skal gjennom studiet forberede seg til kommende yrkesvalg (eller videre studier), og få innsikt i hva som kreves av dem, samt hvilke arbeidsoppgaver de møter i arbeidet med menneskelige ressurser. Det legges stor vekt på selvstendig arbeid og oppfinnsomhet. Studentene skal lære å utfordre seg selv ved å stille kritiske spørsmål og våge å tenke nytt. Studiet skal være godt forankret i forskningsbasert undervisning, og samtidig gi studentene anvendbare kvalifikasjoner. Studentene skal også kunne studere videre på masternivå. Studieplanen blir oppdatert hvert andre år og vil da gjelde for syv år om gangen. 3

4 2. Læringsutbytte Kunnskap Målet med studiet er å gi våre studenter kompetanse som er viktig for norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom studiet skal studentene utvikle kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å forvalte og utvikle menneskelige resurser i en organisasjon. Studiet skal gi studentene kompetanse innenfor HR faget med et forretningsperspektiv. Studentene skal utvikle seg til å bli reflekterte medarbeidere og ha forståelse for arbeidsgiverrollen, individene i organisasjonen og forretningsdriften. Studentene skal gjennom dette bachelorstudiet få kunnskap i hvordan en organisasjon kan planlegge, anskaffe, utvikle og belønne de menneskelige ressursene i for produktive formål. De skal få god innsikt i rekrutterings- og prestasjonsoppfølgingsrutiner som er i bruk i offentlig og privat sektor i dag. De skal kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne. Studiet skal også gi studentene en innføring i prosjektledelse og hvordan prioriterte oppgaver kan organiseres, ledes og styres innenfor rammen av prosjekter. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten) og om det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten). De skal også lære å identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene. Ferdigheter Studentene skal lære hvor viktig det er å kommunisere skriftlig og de skal bevisstgjøres sitt ansvar for at hvordan prosjektgrupper fungerer og lykkes med sine oppgaver. Studiet skal utvikle studentenes evner til å identifisere og analysere problemstillinger hentet fra praktisk virkelighet. Studentene skal trenes systematisk opp i å anvende teoriene på praktiske problemstillinger hentet fra arbeidslivet. Studentene skal videre trenes i å se forskjellene mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Bachelor i HR og personalledelse skal ha fokus på å anvende forskningsbaserte teorier på praksisfeltet. Dette skal de gjøre ved å løse case og praktiske oppgaver. 4

5 Generell kompetanse Studentene skal etter endt studium kunne jobbe med personalplanlegging og være oppmerksom på etiske problemstillinger som kan oppstå i arbeidet med mennesker. Studiet skal også utvikle studentenes kompetanse i skriftlige fremstillinger. Studentene skal utveksle synspunkter og erfaringer med andre mennesker med bakgrunn innenfor HR og med det bidra til utvikling og erfaring i faget generelt. 3. Studiets struktur Bachelor i HR og personalledelse er et treårig studium på full tid, som totalt teller 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner, og 30 studiepoeng av valgfrie (valgfag). Studiet blir i sin helhet tilbudt som deltidsstudium på nett. På deltid, eller som nettstudent kan studenten selv velge progresjonen, men vi anbefaler samme emnerekkefølge. Studiet består av fire komponenter: grunnleggende emner, studieløpsemner, valgfag og en obligatorisk bacheloroppgave. Komponent Studiepoeng Beskrivelse Grunnleggende emner Studieløpsemner 1 60 (7,5 x 8 emner) 75 (7,5 x 10 emner) En grunnleggende kjerne av økonomisk-administrative emner og metode som skal gi alle studenter ved Markedshøyskolen kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å få utbytte av studieløpsemnene i hver bachelorgrad og/eller er grunnleggende for å kunne jobbe i en organisasjon. Dette er hoveddelen av bachelor i HR og personalledelse og består av emner som danner en progresjon fra grunnleggende emner til introduksjonsemner innen HR og personalledelse, og etter hvert til mer strategiske emner som bygger på både grunnleggende emner og studieløpsemner. Valgfrie emner innenfor ett avgrenset fagområde som NKS Valgfag Nettstudier tilbyr i samarbeid med Markedshøyskolen. eller 30 Studenter kan velge fra alle valgfagene som tilbys. innpass Alternativt er det mulighet for å innpasse fag fra andre Høyskoler og universitet. Bacheloroppgave 1 15 Bacheloroppgaven skal gi studentene trening i anvendelse av sentrale deler av pensum i studiet og bygger således på studieløpsemner. 1 Studieløpsemner og bacheloroppgave utgjør til sammen 90 studiepoeng og oppfyller dermed NOKUTs krav til at det må være spesialisering innenfor et fagområde som utgjør minimum 80 studiepoeng. Tabell 1. Kort beskrivelse av komponenter. 5

6 Strukturen er bygget opp på følgende måte: Studieløpsemner HR og personalledelse 2013 Grunnleggende emner 1. semester Organisasjonsteori HR-strategi Markedsføring Metode I: Akademisk lesing og skriving 2. semester Forhandling og påvirkning i arbeidslivet Prosjekt og prosesstyring Organisasjonspsykologi Forbrukeradferd 3. semester Rekruttering og prestasjonsutvikling Leder- og talentutvikling Metode II: Markedsundersøkelser Bedriftsøkonomi 4. semester Valgfag 30 studiepoeng 5. semester Interkommunikasjon og merkebygging Personalledelse Arbeidsrett Økonomi og samfunn 6. semester Internasjonal HR (på engelsk) Tabell 2. Oppbygging av emner. Metode III: Markedsanalyse Bacheloroppgave 15 studiepoeng Studenter som har fullført faglig relevante studier ved andre høyskoler eller universiteter, kan innpasse inntil 30 studiepoeng i som en erstatning for valgfag. Aktuelle fagområder kan for eksempel være sosiologi, psykologi, pedagogikk, bedriftsøkonomi, markedsføring, ledelse mv. Det kan også søkes fritak for de obligatoriske emnene dersom studenter har dekket disse på samme nivå og omfang i tidligere studier. 6

7 3.1 Studieløpsemner studieår Emner á 7,5 stp. Organisasjonsteori HR strategi Prosjekt og prosesstyring Rekruttering og prestasjonsutvikling Forhandling og påvirkning i arbeidslivet Beskrivelse Studentene skal etter endt emne ha grunnleggende kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer. Studentene skal forstå hvordan en organisasjon bør struktureres for å møte sine omgivelser. Studentene skal etter å ha gjennomgått emnet kunne redegjøre for og forstå hva organisasjonsstruktur, makt, omgivelser, kommunikasjon, læring, endring og innovasjon er. Organisasjonskultur har et spesielt fokus og studentene skal fordype seg i temaet. De skal kjenne til ulike funksjoner i en organisasjon, hvordan man koordinerer oppgaver, fordeler arbeidsoppgaver og hvor beslutningsmyndigheten ligger. Studentene skal etter endt emne kunne bruke de teoriene som inngår i pensum til å kunne identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak for å håndtere disse. Studentene skal ha en forståelse av at organisasjoner er komplekse systemer. I tillegg skal studentene innse viktigheten av å ha kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer for å kunne navigere i en organisasjon. Studentene skal lære de mest grunnleggende teorier og perspektiver innenfor strategisk ledelse av menneskelige ressurser. Studenten skal således tilegne seg kunnskaper om HR strategi på et overordnet plan. Studentene skal få forståelse for og kunnskap om organisasjonsanalyse, rekruttering, personalpolitikk, kompetanseutvikling og opplæring, belønning, og avvikling av arbeidsforhold Studentene skal ut fra tillærte teorier kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne. Studentene skal etter endt emne ha innsikt i at menneskelig kapital er vanskeligere å styre og at menneskelig kapital er også en uensartet og heterogen ressurs. Studentene skal ha fått kompetansen i å planlegge en HR strategi og å kunne drøfte ulike konsekvenser denne vil ha på menneskene i organisasjonen. Emnet skal gi studentene en innføring i prosjektledelse og hvordan prioriterte oppgaver kan organiseres, ledes og styres innenfor rammen av prosjekter. Hovedtemaer og emner som behandles i kurset vil være: - Prosjekters plass i organisasjonen, ulike prosjekttyper, modeller og organisering - Utfordringer i framtidens prosjektoppgaver og moderne prosjektledelse - Faser i et prosjektarbeid fra initiering til avslutning/ terminering - Planlegging og styring av prosjekter, utvikle prosjektplaner og styringsverktøy, fremdriftskontroll og håndtering av usikkerhet - Krav til en prosjektleder, prosjektlederskapsstiler, prosjektlederroller, oppgaver, kritiske suksessfaktorer og konflikthåndtering - Organisering, rekruttering og sikring av prosjektressurser - Etablering og ledelse av prosjektteam. Dette emnet bygger på emnet Organisasjonsteori. Emnet skal gi studentene innsikt i metoder som er i bruk for å sikre best mulig rekruttering og prestasjonsoppfølging. De skal settes i stand til å vurdere bruk av metoder ut fra hensikt og forretnings-/organisasjonsmessige forutsetninger. De skal tilegne seg metodiske kvalitetskrav som må stilles til aktuelle verktøy. De skal få en forståelse for de hensyn som må tas i utvikling og oppfølging basert på slike systemer blant annet med hensyn til forholdet mellom fastlønn og bonus, gruppe og individuelt rettet oppfølging, kortsiktig salgsfokus og mer langsiktig fokus i oppfølgingen. Dette emnet bygger på emnet Organisasjonsteori, og emnet HR-strategi. Emnet består av tre hovedtemaer forhandling, påvirkning og kollektiv arbeidsrett. Forhandling tar for seg ulike typer forhandlinger, med fokus på fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger og de forskjellige stadier i 7

8 forhandlinger. Videre vil bli lagt vekt på analyse, forberedelser, prosedyrer, teknikker og gjennomføring av forhandlinger. Påvirkning bygger på sosialpsykologisk teori og effektive metoder for påvirkning gjennomgås. Gjennomgangen har fokus på bruk av påvirkningsmetoder i relasjonen mellom partene i arbeidslivet både det å bli utsatt for påvirkning og det å påvirke for å få gjennomslag for egne perspektiver. Kollektiv arbeidsrett skal gi en forståelse av rollen til partene i arbeidslivet, med fokus på inngåelse og forhandling av tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk. Leder- og talentutvikling Interkommunikasjon og merkebygging Personalledelse Arbeidsrett Studentene skal utvikle en forståelse av begrepsapparat og noen sentrale teorier innen leder- og talentutvikling. De vil også bli introdusert til grunnleggende utviklingspsykologi, samt moralske dimensjoner av det å jobbe med mennesker. Emnet vil lære studentene teori og praktisk kunnskap knyttet til utvikling av mennesker. Grupper, ledere og talenter vil bli vektlagt, og studentene vil bl.a. lære om utviklingsfilosofi, teori og utviklingsmetodene coaching, verdsettende samtaler. Filosofiske og psykologiske aspekter av faget vil danne de teoretiske rammene, og studentene vil bruke seg selv for å teste ut forskjellige tilnærminger. I tillegg vil de overordnende perspektivene knyttet til leder- og talentutvikling fra et HR-ståsted bli gjennomgått. Dette emnet bygger på Organisasjonspsykologi. Emnet skal gi studentene forståelse for prinsippene for intern merkevarebygging som er en metode for å involvere ansatte og skape verdier for kunder. Emnet vil se på temaer som: Definering av merker; med en deltakende tilnærming, slik at ansatte kan engasjere seg. Kommunisere merket; med vekt på viktigheten av informasjon om varemerket og å inspirere dem til å bruke merket. Det vil også omhandle betydningen av ekstern kommunikasjon. HR-prosesser; hvordan merkets ideologi bør styre rekruttering, måling og belønning av ansatte. Leve merket; integrere merket inn i organisasjonen, vise mekanismer som kan brukes til å lage langsiktige engasjement med en hel ide. Dette emnet bygger på emnet HR-strategi, og emnet Markedsføring. Studentene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret på en god måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret. Et særskilt fokus legges på å innarbeide forståelse for hvordan en ryddig forvaltning av arbeidsgiveransvaret er en forutsetting for at de ansatte skal prestere godt innenfor sine arbeids- og ansvarsområder. Noen sentrale emner som gjennomgås vil være HMS, oppfølging av sykefravær, kompetanseog personalplanlegging, stillingsbeskrivelser, arbeidsordninger, lønns- og personalpolitikk, etisk personalbehandling og personaldatasystemer. Emnet må ses i sammenheng med emnet Arbeidsrett. Dette emnet bygger på emnet Organisasjonsteori, emnet HR strategi, og emnet Forhandling og påvirkning i arbeidslivet. Målet med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten) og om det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten). Studenten skal også tilegne seg kunnskap om sentrale problemstillinger i forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten) og om det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten). Studentene skal også lære å identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene. I tillegg vil emnet gi en innsikt i det vernehensynet som ligger til grunn for ufravikelig lovgiving på arbeidsrettens område Emnet inneholder rettsregler knyttet til hele løpet i et arbeidsforhold som for eksempel ansettelse, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, og oppsigelse. Gjennomgående tema i alle fasene er reglene om likestilling og ikkediskriminering. Emnet inneholder også hovedreglene i kollektiv arbeidsrett, og om tariffavtaler, arbeidskamp og kollektive tvister. 8

9 Internasjonal HR Målet for dette emnet er å få en dypere forståelse av IHRM gjennom en global tilnærming ved å bruke analytiske rammeverk for å forstå HR, og ved en komparativ tilnærming ved å sammenligne ulike måter HR blir praktisert i lys av kultur, historie med mer. Temaer vil være: Globalisering og internasjonal ledelse, internasjonalisering, strategi og struktur i MNC s, overføring av HR-praksis i MNCs, Internasjonal M&A og HRM, IHRM og utviklings /overgangsøkonomi, internasjonale rekruttering og belønningssystem, kunnskapsledelse og IHRM, internasjonal samfunnsansvar og medarbeiderrelasjoner, og fremtidens IHRM. Dette emnet bygger på emnet HR-strategi. Tabell 3. Studieløpsemner. 3.2 Grunnleggende emner studieår Grunnleggende emner á 7,5 stp Markedsføring Metode I: Akademisk lesing og skriving Organisasjonspsykologi Forbrukeradferd Beskrivelse Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring. Dette emnet gir studentene et rammeverk for hele bachelorstudiet de skal ta fatt på. Gjennom dette emnet vil studentene også begynne å danne seg et bilde av alle karrieremulighetene som finnes innenfor markedsføring, og begynne å tenke på hvilken spesialisering de har lyst til å ta fatt på. Studentene skal lære å sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det legges vekt på at studentene lærer å nærme seg en problemstilling systematisk og bruke de verktøyene de lærer om i emnet. Emnet Akademisk lesing og skriving gir en introduksjon til akademisk arbeid, og en innføring i oppgaveskriving. Emnet legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt bidrar til å utvikle studentenes evne til selvstendig tenkning. Studentene får kunnskap om informasjonskompetanse: søkestrategi, riktig og etisk henvisning, samt evaluering av kilders kvalitet og relevans. I denne sammenheng vil studenter få veiledning i bruk av viktige teoretiske og praktiske redskaper under arbeid med en oppgave. Faget gir innsikt i hvordan en akademisk tekst er bygget opp, slik at studenten kan identifisere og analysere sentrale emner i en tekst, samt få kunnskap om prinsipper for god skriving og hvilke krav som stilles til akademiske oppgaver. Emnet skal gi studentene innføring psykologi knyttet til arbeidslivet. Studentene skal etter endt emne i organisasjonspsykologi ha kunnskaper om hvordan mennesker handler individuelt og i grupper i det vi kaller organisasjoner. Studentene skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til arbeidslivet med andre med bakgrunn i organisasjonspsykologien og ha innsikt i relevante faglige problemstillinger. Studentene skal gjennom dette emnet få en forståelse for forskning innenfor psykologifaget og dets bidrag i forståelse av organisasjonen. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Emnet skal lære studentene å forstå forbrukeres behov og ønsker, og hvordan vi kan bruke denne innsikten til å forstå hvordan og hvorfor forbrukere konsumerer varer og tjenester. I dette emnet vil vi fokusere både på forbrukeren som enkeltindivider, de psykologiske prosessene som påvirker kjøpsprosessen, og på forbrukeren som del av en gruppe mennesker, både som medlem av familie og vennegrupper, og kulturelt som en del av storsamfunnet. Videre skal studentene 9

10 settes i stand til å kunne bruke innsikt og teorier fra faget i praktiske problemstillinger knyttet til markedsføringsbeslutninger. Det sentrale målet for studentene er at de skal oppnå økt innsikt i hvorfor forbrukere kjøper, hva de kjøper, hvordan de kjøper, når de kjøper og hvordan de evaluerer et kjøp. Metode II: Markedsundersøkelser Bedriftsøkonomi Økonomi og samfunn Metode III: Markedsanalyse Emnet gir en innføring i hvordan man skal gjennomføre markedsundersøkelser. De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås, fra problemstilling til valg av forskningsdesign, metode for datainnsamling, gjennomføring av datainnsamling, analyse og rapportering. Det gis innsikt i ulike forskningsdesign som kan benyttes ved empiriske arbeid, og hvilke betydning disse har for datainnsamling og analyse. Studenten skal etter gjennomført kurs være i stand til å skrive en rapport i henhold til Markedshøyskolens skrivetekniske prinsipper. Emnet skal gi nødvendige kunnskaper om innhenting, evaluering av bruk av empiri i akademiske arbeider, og med dette bidra til å muliggjøre forskningsbasert undervisning. Emnet skal gi en innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre skal studentene få trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder. De skal beherske sentrale temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere. Sentralt her står anvendelsen av slike data i beslutningssammenhenger. Studentene skal tilegne seg ferdigheter om økonomistyring og få en grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene. Dette gjøres ved å få oversikt over kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering. I emnet Økonomi og samfunn får studentene en innføring i hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares. Teori for økonomisk vekst forklarer den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet, mens modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger tar utgangspunkt i et kortsiktig tidsperspektiv. I sistnevnte tilfelle studeres virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger. Emnet tar også for seg ulike modeller som kan brukes til å forklare inflasjon, og hvorfor mange sentralbanker styrer etter bestemte inflasjonsmål i pengepolitikken. Først redegjøres det for hva som skal til for at frie markeder skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat (generell likevekt). Deretter studeres ulike typer markedssvikt, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å korrigere markedene. Dette emnet bygger på emnet Bedriftsøkonomi. Emnet bygger på emnet Metode I og emnet Metode II. Emnet støtter opp under arbeidet med bacheloroppgaven. Emnet gir en fordypning i de sentrale metodiske utfordringene knyttet til forskningsprosessen. Emnet har først en generell del som utdyper Metode II sin gjennomgang av valg av tema, og hvordan undersøkelsers problemstilling og formål styrer valg av forskningsdesign, datainnsamling, analyse, tolkning og rapportering. Emnets andre del består av to parallelle løp: Ett løp henvender seg til de studentene som ønsker å ha en kvantitativ tilnærming på bacheloroppgaven, og det andre løpet henvender seg til de studentene som ønsker en kvalitativ tilnærming. Tabell 4. Grunnleggende emner. 10

11 3.3 Valgfag fjerde semester Valgfag (med forbehold om endringer) Endringsledelse I, Individet i endringsprosessen 7,5stp Beskrivelse Emnet skal gi kunnskap i å lede endringer med fokus på mellommenneskelige prosesser. Etter endt emne skal studentene få forståelse for hvordan man kan endre organisasjoner. Studentene skal få innsikt i hvordan de kan utvikle mellommenneskelige prosesser i en organisasjon, for å få til endringsprosesser. Studentene skal etter endt emne beherske ulike metoder og prosessverktøy. De skal kunne veilede og fasilitere grupper og enkeltindivider, de skal ha ferdigheter slik at de kan løse konflikter, foreta ulike samtaler og lære ulike former for presentasjonsteknikk. Studentene skal ha en god kritisk forståelse av endringsprosesser på organisasjons- og individnivå. Studentene skal kunne delta i offentlige debatter om endringsprosesser. Endringsledelse II, Organisasjon og samfunn i endringsprosessen 7,5stp Kreativitet i team 7,5stp Entreprenørskap 7,5stp Relasjonsmarkedsføring og service 7,5stp Studentene skal oppnå forståelse for organisasjonens plass i samfunnet og samspillet mellom samfunnsendringer, endringer i organisasjonen og endringer av mellommenneskelige relasjoner, dvs. kunnskapen skal utvikles på samfunnsnivå og på organisasjonsnivå. Studentene skal også ha ferdighet til å være endringspådriver i en organisasjon. De skal ha ferdigheter til å analysere organisasjonen og finne frem til hva som må gjøres for å gjennomføre endringer. Studentene skal være i stand til å gjøre en helhetlig vurdering av en endringssituasjon, samt anvende de nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosesser. Studentene skal etter endt emne ha generell kompetanse i viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien. Studentene skal ha en god kritisk forståelse av endringsprosesser på samfunns og organisasjons. Kreativitet i team skal gi studenten forståelse for hvordan team-basert kreativitet bidrar til organisasjonens yteevne. Dette innebærer å utvikle forståelse for hvordan team bør bygges opp og drives på beste måte for å genere innovative idéer. Emnet skal gi en forståelse av teoriene for kreativ utvikling. Det legges også vekt på å gi kunnskap om hvordan teorien kan anvendes i praksis ved å bruke observasjon og analyse som midler for å motivere til nye måter å tenke på. Entreprenørskap skal gi studenten en introduksjon til prosessen fra idé til oppstart av ny virksomhet inkludert idéutvikling, markedsforståelse, strategisk tenkning, organisering og finansiering. Emnet tar for seg stegene og kriteriene ved utarbeidelse av en forretningsplan. Det legges vekt på at studenten tilegner seg teknikker for selvledelse og evnen til å agere som entreprenør ved å se muligheter og lede seg selv og andre. Sentrale tema er: - Psykologiske verktøy rettet mot utvikling av seg til entreprenør og forandringsagent - Forretningsutvikling - Idéutvikling, markedsforståelse, strategisk posisjonering, markedsutvikling og organisering - Finansiering. Relasjonsmarkedsføring og service gjør deg kjent med hva som kjennetegner servicevirksomheter, og hva som menes med integrert serviceledelse. Emnet gir deg kunnskap om hvordan du utvikler en serviceorientert bedriftskultur. Relasjonsmarkedsføring og service skal gi forståelse av hvordan du kan identifisere årsaker til gap mellom kundenes forventninger og opplevelse. I tillegg vil du være i stand til å foreslå konkrete forbedringstiltak. Du vil lære om fordeler og ulemper ved bruk av teknologi, og hvilken virkning bruk av teknologi kan ha på kundenes oppfattelse av service- og relasjonskvaliteten. 11

12 Salgsledelse 7,5stp Informasjon og samfunnskontakt 10stp Kommunikasjon, massekultur og media 10stp Tverrkulturkommunikasjon 10stp Emnet skal gi studenten forståelse for hvilke utfordringer en salgsleder må løse for å nå organisasjonens salgsmål. Emnet er således ikke et kurs i salg, men skal lære studenten å lede et salgsapparat og nå salgsmål gjennom andre. Studentene skal forstå hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon. Studenten skal bli i stand til å utvikle en salgsstrategi, samt organisere, lede og måle et salgsapparat. Videre skal studenten kunne vurdere lønnsomheten av salgsaktiviteter. Emnet skal bevisstgjøre studenten de etiske utfordringer en salgsleder står ovenfor og hvordan motivere et salgsteam til å nå sine mål. Kurset har følgende temaer: Introduksjon til salgsledelse Salgsprosessen Salgsstrategi Salgsorganisering Salgsmål og budsjettering Ledelse av selgere Motivering av salgsstyrken Salgstrening og opplæring Rekruttering og ansettelser Lønn, kompensasjon og insentiver Salgsvolum og lønnsomhet Evaluering av salgsprestasjoner Informasjon og samfunnskontakt gir studenten kunnskap om hvordan man gjennom PR og målrettet kommunikasjon kan påvirke hvilket inntrykk bedrifter og andre organisasjoner gir, både internt og utad mot marked og samfunn. Informasjon og samfunnskontakt tar for seg forholdet mellom bedriften, markedet og samfunnet. Fokus er på hvordan man gjennom tilrettelagte informasjonsstrategier kan skape et positivt inntrykk av bedriften, både innad og utad. Emnet består av følgende tema: Fagets historie og opphav Informasjon og samfunnskontakt i et samfunnsvitenskapelig, juridisk og organisatorisk perspektiv Den praktiske virkeligheten og den teoretiske tilnærmingen Hvordan bedrifter og organisasjoner arbeider med informasjon og samfunnskontakt Informasjonskampanjer og informasjonsstrategier Segmentering og målgruppeanalyse i informasjonsarbeidet * Informasjonsledelse og -planlegging Intern informasjon og dialoginformasjon Ekstern kommunikasjon: bruk av massemedier Forholdet mellom informasjon og markedskommunikasjon Etiske spørsmål i informasjonsarbeid Kommunikasjon, massekultur og media gir studenten innsikt i hvordan media og massekulturen påvirker og definerer virkeligheten for både individ, bedrift og samfunn. Kommunikasjon, massekultur og media vil gi studenten innsikt i hvordan media fungerer som en samfunnsaktør, og som en kanal for samfunnsaktører. I tillegg skal emnet gi studenten kunnskap om hvordan media bevisst og ubevisst bruker ulike samfunnsaktører som vil oppnå sine mål, og om hvordan media brukes ulikt av ulike grupper i samfunnet. Studentene vil få en forståelse av hvordan de ulike medier fungerer som opinions- og meningsdannere i samfunnet. Hensikten med emnet er at studentene skal få innsikt i teorier om kommunikasjon, massekultur og media, og en forståelse for hvordan du kan bruke media i mange typer arbeid. Tverrkulturell kommunikasjon tar for seg kultur- og kommunikasjonsteori med utgangspunkt i dagens multikulturelle virkelighet. Emnet vil gi studenten 12

13 innsikt i kulturelle dimensjoner ved å ta for seg psykologiske, sosiale og kulturelle vilkår for vellykket tverrkulturell kommunikasjon. Det legges også vekt på å utvikle en generell forståelse for kulturelt baserte forskjeller og likheter. Gjennom arbeid med emnet vil studenten få innsikt i hvordan han kan analysere samhandlingsprosesser. Som et ledd i prosessen med å kunne forstå "den andre", vil studenten også få kunnskap om andres bilde av nordmenn og Norge. På samfunnsnivå vil emnet ta for seg relevante problemstillinger knyttet til kulturelle og etniske motsetninger i dagens flerkulturelle samfunn. Videre tematiseres etikk og samfunnsansvar på individ- og bedriftsnivå, og fagområdets betydning for å styrke bedrifters omdømme. Emnet avrundes med fokus på problemstillinger i det multikulturelle arbeidslivet. Innføring i strategi 7,5stp Forretningsstrategi 15stp Prosjekt og strategi 7,5stp Innføring i strategi gir kunnskap og verktøy for å arbeide strategisk med organisasjoners langsiktige konkurranseevne. Innføring i strategi fokuserer på sentrale begreper, metoder og sammenhenger som inngår i strategiarbeidet. Emnet går gjennom den strategiske beslutningsprosessen, gjennomføring av valgt strategi, samt kontroll og evaluering av følgene av den strategien som faktisk er iverksatt. Analysemetoder skal gi studenten verdifull informasjon med tanke på valg av riktig strategi for en virksomhet. Emnet har følgende tema: Strategi som fagområde Strategi og markedsføring Strategiske prosesser og utforming av strategi Strategiske analyser og beslutninger Grunnleggende funksjonelle strategier Strategi og ledelse Strategi som prosess Relasjoner og strategiske allianser Internasjonal strategi Fremtidige fokusområder Forretningsstrategi gir dypere innsikt i strategisk analyse, planlegging, utforming og iverksetting av strategi for virksomheter. Forretningsstrategi gir studenten innsikt i hvordan ting kan gjøres enkelt og slagkraftig, og hvordan strategiske tenkningen kombineres med praktisk arbeid, strategiprosessen og gjennomføringen. Emnet gir studenten verktøy og konsepter som fører strategien fra skrivebordet og ledermøtene, ut i virksomheten og markedet. Vesentlige tema i emnet: Introduksjon til forretningsstrategi basismodeller og strategiske skoler. Strategiske utfordringer innen ulike bransjer hvordan får vi kunnskap og informasjon, og hvordan kan vi kartlegge og analysere? Hvordan kan vi skape en vinnende visjon for virksomheten sette fokus og gi mening? Målbilde og konkretisering av forretningsstrategi og konsepter. Utvikling av målbilder og ønsket fremtidig tilstand endringsprosessen. Forretningsstrategiske valg og konsepter hvordan kan vi utvikle konkurransefordeler og konsepter? Strategiplanen en innovativ forretningsorientert plan. En forretningsstrategi blir til og blir til virkelighet Strategi og endringsledelse hånd i hånd Prosjekt og strategi skal gi studenten grunnleggende kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted. Videre skal studenten ha kunnskap om hvilke krav til intern organisering en slik ambisjon for prosjekter stiller. Studenten skal kunne forstå sammenhengen mellom organisasjoners 13

14 strategiske effektivitet og prosjektarbeidet i organisasjonen. Betydningen av å velge rett prosjekt i situasjoner der ressursene er begrenset og sammenhengen mellom disse beslutningene og verdiskapning skal gi studenten forståelse for betydningen av velbegrunnede valg. Studenten skal forstå betydningen av organisering og valg av beslutningsmetoder i en slik sammenheng og kunne drøfte styrker og svakheter ved forskjellige løsninger på dette. Emnet skal gi en videreføring i prosjektforslag, utvelgelse og gjennomføring fra et strategisk ståsted med fokus på prosjekters bidrag til strategisk effektivitet i en organisasjon. Prosjektmetopdikk Lean Six Sigma og Scrum 7,5stp Merkevareledelse 7,5stp Markedskommunikasjon 7,5stp Prosjektmetodikk Lean Six Sigma og Scrum skal gi forståelse av forretningslogikken bak Lean Six Sigma og SCRUM og hvordan disse metodene bidrar til kvalitet og kontinuerlig forbedring i forretnings- og (IT) utviklings prosesser. Særlig skal studenten forstå hva Lean ledelse innebærer, beherske prosjektmetodikken DMAIC, kunne bruke de mest vanlige verktøyene innenfor Lean Six Sigma og kjenne til de mest brukte statistiske modellene for dataanalyse. Merkevareledelse tar for seg hva en merkevare er og hvordan man bygger den opp steg for steg, fra valg av målgruppe og posisjon, til hvordan man skaper kjennskap og kunnskap hos målgruppen. Merkevareledelse fokuserer på hvilke virkninger en sterk merkevare har for bedrifter og forbrukere, hvordan merkevaren kan posisjoneres i kundenes hukommelse, merkekjennskap og - kunnskap samt markedsposisjonering. Viktige temaer i emnet er merkearkitektur, prinsipper for styring av merkeporteføljen og fokus på strategier. Det sees på ulike virkemidler for å bygge opp en merkevare med grep som merkeutvidelser, merkesamarbeid og markedskommunikasjon. Sentrale tema er: Introduksjon til merkevareledelse Psykologiske virkninger av merkeverdi for kundene Økonomiske virkninger av merkeverdi Verdifastsettelse av merkevarer Merkekjennskap Merkeassosiasjoner Merkeposisjonering Merkearkitektur Merkeelementer Merkesamarbeid Merkeutvidelser Kommunikasjonsplanlegging Merkekommunikasjon Taktikk og operative tiltak i bygging av merkevarer Markedskommunikasjon gir studenten en bred innføring i de aktiviteter og prosesser som inngår i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens kommunikasjon med markedet. Markedskommunikasjon fokuserer på forståelse av de ulike faser og steg man går gjennom i planleggingen av konkrete kommunikasjonstiltak. I tillegg ser emnet på de grunnleggende psykologiske prinsippene for hvordan markedskommunikasjon virker og påvirker kundene. Følgende temaer inngår i kurset: Introduksjon av markedskommunikasjon Kommunikasjonsrespons- og planleggingssekvensen Stegene i den strategiske kommunikasjonsplanleggingen Hvordan markedskommunikasjon påvirker kunden Ulike taktiske virkemidler og valg av markedskommunikasjon Grunnleggende prinsipper for påvirkningsteori Betydningen av kreativitet i kommunikasjonsløsninger Effekten av nye medier, sosiale kanaler som for eksempel Facebook 14

15 Taktiske promosjonstiltak Sammenhengen mellom markedskommunikasjon og de andre virkemidlene i markedsføringsmiksen Digital markedsføring 7,5stp Investering og finansiering 7,5stp Finansregnskap med analyse 7,5stp Digital markedsføring skal gi studentene god kjennskap til de viktigste forskjellene mellom industri- og digitalt nettsamfunn, samt lære de å anvende prinsippene fra den digitale økonomien i utvikling av digitale tjenester. Emnet skal gi studentene kjennskap til webmarketingmatrix rammeverket og gi de verktøy til å planlegge og å utføre digital markedsføring i bedrifter. Emnet er delt inn i fem hovedsesjoner knyttet til den digitale markedsføring. Emnet starter med en introduksjon til det digitale nettsamfunnet. Deretter ser vi nærmere på hvilke konsekvenser digitaliseringen har for ulike medier. Til slutt ser vi på hvordan digitaliseringen påvirker arbeidshverdagen og åpner nye muligheter for å realisere ideer. Sentrale tema i emnet: Introduksjon til det digitale nettsamfunnet. Det nye mediesamfunnet, fra proprietære tjenester til plattform og apps. Emnet skal gi en forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig. Investering og finansiering gir en innføring i budsjett- og kontrollsystemer, og studenten får innsikt i hvordan man kan utarbeide kalkyler som underlag for investeringsbeslutninger. Studenten skal lære hvordan kapitalbehov kan dekkes, og hvordan kostnadene forbundet med ulike former for finansiering beregnes. Emnet består av følgende tema: Budsjettering av kontantstrømmer Investeringskalkyler, NPV, IRR Før og etter skatt-kalkyler Nominelle og reelle kalkyler Usikkerhet i real- og finansinvesteringer Finansieringskilder og kapitalmarkeder Effektiv rente Kapitalmarkedsteori Fastsettelse av avkastningskrav Styring av arbeidskapital Finansiell risiko Emnet gir studenten grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygning og rammebetingelser samt nødvendige kunnskaper for å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer. Studenten lærer om utarbeidelse av kontantstrømoppstilling og gjennomføring av regnskapsanalyse. Det gis også en innføring i verdivurdering av selskaper. Sentrale tema er: Regnskapslovens hovedprinsipper i kapittel 4 og 5. Immaterielle eiendeler Driftsmidler Varelager Kundefordringer Aksjer Valutaposter Tilrettelegging av regnskap for analyse Grunnleggende regnskapsanalyse - Rentabilitet - Likviditet - Finansiering Kontantstrømoppstillinger Verdivurdering av selskaper Innføring i utsatt skatt Innføring i konsernregnskap 15

16 Finansregnskap med årsregnskap 7,5stp Emnet gir studenten en oversikt over de viktigste norske regnskapsreglene og den praktiske anvendelsen av disse. Hovedmålet vil være at studenten skal lære å utarbeide et ferdig årsregnskap for et aksjeselskap, basert på gjeldende regnskaps-, aksje- og skattelovgivning, samt de viktigste regnskapsstandardene. Finansregnskap med årsregnskap består av følgende tema: Finansregnskapets hovedprinsipper med utgangspunkt i regnskapslovens ß 4 Regnskapsmessig og skattemessig verdivurdering av anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld med utgangspunkt i regnskapslovens kapittel 5, aktuelle regnskapsstandarder og skatteloven. Utsatt skatt og føring av skattekostnad. Egenkapital Beregning av maksimalt utbytte Egne aksjer Konsernregnskapets hovedprinsipper Minoritetsinteresser Interne kjøp og salg Utsatt skatt i konsern Minoritetsinteresser og egenkapital når fram i tid Innføring i grunnleggende regnskapsteori Dette emnet bygger på emnet Finansregnskap med analyse. Innovasjon 7,5stp Logistikk 7,5stp Emnet gir kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskaping. Studenten blir kjent med utvikling av personlige egenskaper og holdninger, lærer om verktøy for entreprenørskap, og sammenhengene mellom individ, gruppe og samfunn for å oppnå gode resultater. Emnet gir kunnskap om hvilke egenskaper og prosesser som er viktige, samt innsikt i hvilken kompetanse som trengs for å lykkes. Innovasjon gir grunnlaget for en helhetlig forståelse for og verktøy for å analysere utfordringer ved forskjellige innovasjoner. Studentene skal også tilegne seg et bredere perspektiv på utviklingstrekk og trender i økonomien, som berører forutsetninger og mulighetsrommet for innovasjon. Det gis også et historisk perspektiv på innovasjon, forretningsutvikling og aktuelle utviklingstrender i økonomien mht. innovasjon. Det vil bli lagt vekt på å utvikle en første forståelse for krefter som hemmer og fremmer innovasjon både i virksomheters omverden og internt i virksomhetene. Emnet gir en grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter. Emnet legger vekt på hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Gode kunnskaper i logistikk gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet. I samarbeid med aktører fra fagmiljøet er emnet utviklet for å gjøre studenten bedre rustet til å forstå og engasjere seg i oppgaver knyttet til logistikk. Emnet ser på logistikk som prosess og på hvordan bruk av IT kan effektivisere logistikkprosessene. Sentrale tema er: Introduksjon til logistikk Logistikk og lønnsomhet Logistikkostnader Leveringsservice Innkjøp i et logistikkperspektiv Lagerstyring Produksjonsstyring Distribusjon Presentasjonsmåling/målstyring 16

17 Forbedringsmuligheter med logistikken Logistikk i et strategisk perspektiv Foretaksrett 10stp Emnet gir en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet. Emnet gir studenten kunnskap om hvordan bedriften kan tilpasse seg reglene i praksis. Det legges særlig vekt på retts- og ansvarsforhold av sentral betydning i forholdet til kunder (forbrukere) og i forholdet til bedriftseiere og ansatte. Foretaksrett består av følgende tema: Jus og juridisk metode Avtalerett Kontroll med markedsføringen Konkurransebeskyttelse Selskapsrett Avtalerett Kjøpsrett Produktansvar Leie av næringslokaler Arbeidsrett Erstatningsrett Kreditorbeslag i ekteskap og samboerforhold Penge- og kredittrett Garanti og panterett Tingsrett og godtroerverv Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs 3.4 Bacheloroppgave Emne 15 stp Bacheloroppgave Beskrivelse I denne avsluttende oppgaven skal studentene vise at de kan fordype seg i og anvende kunnskapen innenfor sentrale områder i valgt bachelorstudium, og ligge innenfor studieløpets fagområde. Målet er å gi utfordringer til fordypning innenfor rammen for et vitenskapelig arbeid. Oppgaven skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, og studentene skal utrede alternativer som bidrar til å løse problemet eller komme frem til et beslutningsgrunnlag. Studentene skal gjennom den prosessen det er å forfatte en lengre oppgave, vise kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk, evne til refleksjon over og drøfting av teori, samt evne til å analysere og tolke data. Modenhet i språkføringen og skriveprosessen, samt evne til å se en rød tråd i et lengre arbeid. Tabell 6. Bacheloroppgaven 17

18 4. Undervisnings- og vurderingsformer 4.1 Pedagogisk plattform og gjennomføring av undervisning Bachelorstudiet i HR og personalledelse er tilrettelagt som nettstudier. Pensum og faglige krav til nivå er det samme som for studenter som følger ordinær undervisning. Hvert emne i bachelorgraden har et tilhørende nettkurs i NKS læringsplattform (LMS) Luvit. Når nettstudenten har blitt tatt opp på ett eller flere emner, får han eller hun tilgang til de aktuelle nettkursene i læringsplattformen. Hvert nettkurs inneholder veiledningstekster, lydog bildeforelesninger, øvingsoppgaver og obligatoriske innsendingsoppgaver. Nettkurset inneholder også anbefalinger om tidsbruk for aktuelle tema innen et emne, og informasjon om hvordan de ulike emnene forholder seg til hverandre, og i hvilken rekkefølge de bør gjennomføres. Alt faglig innhold i nettkurset henviser til pensum, gir utfyllende kommentarer til pensum, og eventuelt supplerende kommentarer og problematisering av pensumlitteraturen. Hvert emne inneholder også en rekke øvingsoppgaver/selvtester som skal hjelpe studenten til å vurdere sin egen progresjon og om læringsmålene blir nådd. I hvert nettkurs har studenten tilgang til en faglig veileder (nettveileder). Veilederen er vanligvis den samme fagpersonen som har utviklet det faglige innholdet i nettkurset. Veilederens oppgaver er å sende velkomstmelding til nye studenter, besvare faglige spørsmål fra studenter, og å gi faglig veiledning og vurdering på innsendingsoppgavene i kurset. Innsendingsoppgavene er obligatoriske og må bestås før studenten kan meldes opp til eksamen. I enkelte emner vil innsendingsoppgavene også være underveisevaluering som gir uttelling på eksamenskarakteren. Dette vil i så fall være oppgitt i den enkelte emnebeskrivelsen. Nettstudenten velger selv om han/hun vil samarbeide med andre studenter, og har i læringsplattformen tilgang til digitale verktøy for å kommunisere med veileder og 18

19 medstudenter, planlegge egen studieprogresjon, og for å finne aktuelle samarbeidspartnere i nettkurset. 4.2 Vurderingsformer Progresjon og faglig nivå ivaretas gjennom de obligatoriske arbeidskrav eller innsendingsoppgaver i hvert enkelt emne. Omfanget varierer, men som oftest er det minst to omfattende innleveringsoppgaver i et emne på. Ved større emner øker antall innsendinger. I enkelte emner teller en av innsendingsoppgavene som underveisevaluering og gir uttelling på sluttkarakteren i emnet. Det arrangeres egen skriftlig eksamen i alle emner. Eksamensreglementet er det samme som for Markedshøyskolens øvrige studenter, men på grunn av at studentene ikke er fysisk til stede arrangeres eksamen desentralt i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og offisielt godkjente eksamensarrangører. 19

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Bedriftsøkonomstudiet

Studieplan Bedriftsøkonomstudiet Studieplan 2017-2023 Bedriftsøkonomstudiet (Årsenhet i bedriftsøkonomi 60 studiepoeng) Studiet er akkreditert av NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget: 08.11.17 (UUV-sak 80/17) Side

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for sju år i UUV-sak 96/13 Gjelder fra høst 2013 Side 1 av 24 Innhold 1. Innledning... 3 2. Læringsutbytte... 3 3.

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse Studieplan Bachelor i HR og personalledelse Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10; oppdatert 23.09.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 20.06.12 Sist oppdatert i Undervisningsutvalget 14.10.14 (UUV-sak 119/14)

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studieplan Bachelor i pedagogikk (nettbasert) Godkjent Høyskolekollegiet

Studieplan Bachelor i pedagogikk (nettbasert) Godkjent Høyskolekollegiet Studieplan Bachelor i pedagogikk (nettbasert) Godkjent Høyskolekollegiet 23.06.16 Gjelder fra 2016 1 Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Læringsutbytte... 5 3. Studiets struktur... 6 3.1 Obligatoriske

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer