Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF"

Transkript

1 Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

2 Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Seksuelle rettigheter er også menneskerettigheter. IPPFs erklæring om seksuelle rettigheter er utviklet av internasjonalt anerkjente eksperter på seksuell og reproduktiv helse. Erklæringen er basert på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og -prinsipper, og er et supplement til IPPFs charter om seksuelle og reproduktive rettigheter. Formålet med erklæringen er å klargjøre hva seksuelle rettigheter er, og å fremme et inkluderende syn på seksualitet. Deklarasjonen er et viktig verktøy for alle organisasjoner, aktivister, forskere og beslutningstakere som arbeider med å fremme og sikre menneskerettigheter. Ved å jobbe sammen kan vi realisere visjonen om en verden hvor rettighetene til alle mennesker blir respektert, beskyttet og oppfyllt.

3 Prinsipper Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Prinsipp 1 Seksualitet er en viktig del av det å være menneske, enten en person velger å være seksuelt aktiv eller ikke. God helse og muligheten til fritt å uttrykke sin egen seksualitet er vesentlig for mennesker, og fremmer deres evne til å delta på økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske arenaer. Prinsipp 2 IPPF anerkjenner personer under atten år som rettighetshavere. Rettigheter og vern for mennesker under atten år er ikke alltid de samme som for voksne. Forskjellene gjelder for alle aspekter av menneskerettighetene, men krever spesielle tilnærminger i forhold til seksuelle rettigheter. Barn og mindreåriges beste skal alltid sikres, og det skal tas hensyn til at deres evne til å ta egne valg stadig utvikles. Prinsipp 3 IPPF mener at prinsippet om ikke-diskriminering danner grunnlaget for å fremme, beskytte og oppfylle menneskerettighetene. Dette innebærer at ingen skal forskjellsbehandles på grunn av seksualitet, alder eller kjønn. Prinsipp 4 Alle mennesker skal ha muligheten til å nyte egen seksualitet og til fritt å kunne velge hvorvidt de vil sette barn til verden.

4 Prinsipp 5 Alle har rett til å bli beskyttet mot enhver form for skade. Alle mennesker under atten år har krav på et særskilt vern mot all form for utnyttelse. Prinsipp 6 Seksuelle rettigheter kan bare begrenses av lovverk som har som formål å sikre anerkjennelse og respekt for andre menneskers frihet og rettigheter i henhold til menneskerettighetslovgivningen. Frihet til å uttrykke egen seksualitet skal bare begrenses lovmessig for å: 1. beskytte og respektere andres frihet og rettigheter 2. sikre den generelle velferden i et demokratisk samfunn 3. beskytte folkehelsen og den offentlige orden. Enhver restriksjon i lovverket må kunne legitimeres som nødvendig for å oppnå et overordnet mål. Prinsipp 7 Stater har plikt til å respektere, beskytte og oppfylle seksuelle rettigheter for alle. Plikten til å oppfylle krever at stater iverksetter adekvate tiltak for at rettighetene skal kunne realiseres fullt ut.

5 Artikler Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Artikkel 1 Alle mennesker har rett til likestilling og likeverdig lovbeskyttelse, og frihet fra alle former for diskriminering basert på seksualitet eller kjønn. Alle mennesker er født frie og liktestilte med hensyn til verdighet og rettigheter, og skal beskyttes mot diskriminering basert på kjønn og seksualitet. Alle rettigheter må garanteres for alle, uten unntak. Enhver må få mulighet til å foreta valg og beslutninger av betydning for eget liv. Artikkel 2 Alle mennesker har rett til deltakelse, uavhengig av kjønn og seksualitet. Enhver skal kunne leve i en verden der de har mulighet til aktiv, fri og meningsfull deltakelse på alle livets arenaer. Enhver skal kunne påvirke avgjørelser i spørsmål som har direkte betydning for deres egen velferd. Unge mennesker bør ha rett til å delta aktivt i endringsprosesser i det samfunnet de er en del av. Enhver bør kunne delta i det offentlige og politiske liv. For å fremme full deltakelse bør enhver ha rett til å reise fritt, både utenlands og innad i eget land.

6 Artikkel 3 Alle mennesker har rett til liv, personlig sikkerhet, frihet, samt kroppslig integritet. Enhver har rett til et liv i frihet, fritt for tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Dette inkluderer retten til å utøve ens seksualitet uten å bli utsatt for vold og tvang. Ingen mennesker skal trakasseres eller drepes med det formål å beskytte en families eller et samfunns ære eller rykte. Ingen skal trakasseres eller drepes på grunn av deres seksuelle atferd. Medisinsk hjelp til kvinner bør aldri baseres på andre hensyn enn å sikre hennes rett til helse og velvære. Ingen kvinne skal tvinges til å få eller ikke få barn. Enhver har rett til frihet fra skadelige skikker, praksiser og tradisjoner, inkludert kjønnslemlestelse og ekteskapsinngåelse i ung alder eller som følge av tvang. Enhver har rett til frihet fra seksuelt relatert vold, i og utenfor ekteskap og partnerskap. Enhver, inkludert sexarbeidere av ethvert kjønn, har rett til frihet fra fare for vold, stigmatisering og diskriminering basert på kjønn eller seksualitet. Ingen skal arresteres eller fengsles på bakgrunn av samtykkende sex. Ingen skal utsettes for vold, misbruk eller trakassering på bakgrunn av sine seksuelle valg.

7 Alle migranter skal ha tilgang til beskyttelse mot fysisk skade og vold basert på hvordan de uttrykker sitt kjønn og sin seksualitet. Enhver har rett til å søke og å oppnå asyl og beskyttelse fra forfølgelse på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering eller hivstatus. Ingen skal deporteres dersom de har grunn til å frykte forfølgelse basert på seksualitet eller hivstatus. Artikkel 4 Alle mennesker har rett til privatliv. Alle mennesker har rett til ikke å bli utsatt for vilkårlig innblanding i privatlivet. Retten til privatliv er grunnleggende for utøvelsen av seksuell autonomi. Enhver har rett til seksuell autonomi og har rett til å bestemme over sin egen seksualitet uten vilkårlig innblanding. Enhver har rett til konfidensialitet med hensyn til seksuelle helsetjenester, legejournaler og beskyttelse av informasjon om deres hivstatus. Enhver har rett til å kontrollere spredningen av informasjon relatert til deres seksuelle valg og andre forhold relatert til seksualitet.

8 Artikkel 5 Alle mennesker har rett til personlig autonomi og anerkjennelse overfor loven. Enhver har rett til lovmessig anerkjennelse og til seksuell frihet. Enhver har rett til lovmessig anerkjennelse overalt og uten diskriminering. Enhver er fri til selv å avgjøre seksualpraksis og seksuell oppførsel innenfor et miljø som er fritt for diskriminering, vold, tvang eller misbruk, og med respekt for andres rettigheter. Ingen skal utsettes for lover som kriminaliserer samtykkende seksuell praksis eller oppførsel. Enhver som er i forvaring har rett til frihet fra misbruk og skade. Alle mennesker i forvaring har rett til regelmessige partnerbesøk. Alle mennesker, uten unntak, skal være fri for de farene som forbindes med menneskehandel. Ingen skal utsettes for medisinsk forskning eller medisinske inngrep mot sin vilje på grunnlag av seksuelle uttrykk, seksuell orientering, seksualerfaring eller oppførsel, både av reell eller oppfattet art. Enhver har rett til å bli beskyttet mot medisinske prosedyrer som krav for lovmessig anerkjennelse av deres kjønnsidentitet, samt å bli beskyttet mot press for å undertrykke eller avsløre kjønn, alder, kjønnsidentitet eller seksuell orientering. Ingen skal nektes identitetspapirer som viser det kjønn som er i overensstemmelse med individets valgte kjønnsidentitet.

9 Artikkel 6 Alle mennesker har rett til tankefrihet, meningsfrihet, uttrykksfrihet og forsamlings- og organisasjonsfrihet. Enhver har rett til å uttrykke oppfatninger om seksualitet uten vilkårlig innblanding eller begrensninger basert på dominerende kulturelle holdninger. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; for barn skal dette tilpasses deres gradvise utvikling av evner og anlegg. Enhver har rett til å utforske sin egen seksualitet uten å oppleve frykt. Alle har rett til å uttrykke sitt begjær, forutsatt at de samtidig tar hensyn til andres rettigheter. Alle mennesker, særlig kvinner, har rett til å uttrykke seg fritt og uten restriksjoner på den måte de måtte ønske. Enhver har rett til å søke, motta og formidle informasjon om menneskerettigheter. Respekt for andres rettigheter og barns stadig utviklende evner og anlegg, inkludert seksuelle rettigheter, er en forutsetning. Enhver har rett til fredelig forsamlings- og organisasjonsfrihet. Dette inkluderer retten til å delta i og etablere grupper med formål om å informere andre om seksuelle rettigheter.

10 Artikkel 7 Retten til helse og til å dra nytte av vitenskapelig utvikling. Enhver har rett til høyest mulig helsetilstand for seksuell helse. Enhver har rett til å insistere på sikker sex for å forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv. Alle mennesker har rett til å delta i etableringen av lover og politikk som har betydning for folkehelsen i deres samfunn. Alle helsetiltak bør ta hensyn til marginaliserte individer og gruppers spesielle behov. Enhver har rett på tilgang til helsetjenester, selv om det skulle være helsearbeidere som motsetter seg dette. Enhver har rett til tilgang på informasjon om seksuell helse, og tilgang til helsetjenester som er basert på vitenskapelig gyldig forskning. Sexarbeidere har rett til trygge arbeidsforhold og til å kunne insistere på sikker sex. Alle mennesker i væpnet konflikt, eller som har blitt tvangsflyttet, skal ha tilgang på seksuelle og reproduktive helsetjenester. Enhver har rett til å nyte godt av vitenskapelige fremskritt innen helse, og innvirkningen dette har på seksuelle rettigheter og seksuell helse. Enhver har rett til tilgang eller å si nei til helsetilbud, inkludert reproduktiv medisinsk teknologi, uten å oppleve diskriminering. Enhver aldersbasert begrensning av denne rettigheten må ikke bryte med prinsippet om ikkediskriminering eller hensynet til barns gradvise utvikling av

11 Fortkortet utgave evner og anlegg. Enhver har rett til å delta i eller nekte å delta i vitenskapelig forskning på lik linje med andre og uten diskriminering. Artikkel 8 Alle mennesker har rett til utdanning og informasjon. Alle mennesker har rett til omfattende seksualundervisning som bidrar til deres muligheter til å utøve sine fulle borgerrettigheter på private, offentlige og politiske arenaer. Unge mennesker har rett til omfattende seksualundervisning som øker deres muligheter til å ta informerte og ansvarlige valg med hensyn til egen seksuell helse. Unge mennesker har rett til å komme med innspill og meninger angående seksualundervisning og politikk relatert til seksualitet. Enhver har rett til å utvikle de evner som trengs for å forhandle sterkere og mer rettferdige forhold. Unge mennesker har rett til tilgang på informasjon som styrker deres seksualitet, seksuelle rettigheter og seksuell helse. Enhver skal ha tilgang på informasjon om relevante tema, kommunisert på en forståelig måte. Dette inkluderer informasjon om når, hvordan og med hvem de kan ha sex, samt om reproduksjon som en del av seksuell atferd. Enhver har rett til opplæring og informasjon som sikrer at avgjørelser relatert til egen seksuelle helse tas på bakgrunn av frivillig og informert samtykke.

12 Artikkel 9 Alle mennesker har rett til å velge hvorvidt de ønsker å gifte seg og stifte familie, og til å avgjøre hvorvidt, hvordan og når de ønsker barn. Enhver har rett til å velge når og om de ønsker barn, og lover bør anerkjenne familiemangfold. Enhver har rett til fritt å inngå ekteskap. Ekteskap skal være tilgjengelig for alle på et ikke-diskriminerende grunnlag, og med behørig hensyn til barns utvikling av anlegg og evner. Enhver har rett til familierelatert sosial velferd, uavhengig av hvilken familieform de har valgt, inkludert de former som ikke er definert av foreldre-barn-relasjon eller ekteskap. Enhver har rett til tilgang på den informasjon som er nødvendig for å være i stand til å avgjøre hvorvidt de ønsker barn eller ikke, og til å avgjøre hvor mange barn de vil ha og hva slags tidsrom de eventuelt ønsker mellom barna. Enhver har rett til selv å avgjøre om, når og hvordan de vil ha barn. Dette inkluderer muligheten for adopsjon og fertilitetsbehandling, samt tilgang til rimelig prevensjon av så mange typer som mulig. Alle kvinner har rett til tilgang på informasjon om trygg reproduktiv helse, svangerskap og abort, og disse tjenestene skal være rimelige og lett tilgjengelig for alle. Enhver vil ha de samme rettigheter og plikter ovenfor barn de har ansvar for. Dette skal skje på bakrunn av ikkediskriminering. I alle tilfeller skal barnets beste tillegges avgjørende vekt.

13 Artikkel 10 Alle mennesker har rett til ansvarliggjøring og oppreisning. Enhver har rett til effektiv, tilstrekkelig og tilgjengelig beskyttelse for å sikre at deres seksuelle rettigheter blir ivaretatt. Dette inkluderer overvåking av implementering av seksuelle rettigheter, såvel som tilgang til hjelp ved krenkelser av seksuelle rettigheter. Stater skal holdes ansvarlig for implementering og sikring av de seksuelle rettighetene. Alle mennesker i væpnede konflikter har rett til effektiv overvåking av, og oppreisning for, seksuell og kjønnsbasert vold Enhver skal ha tilgang til informasjon som gjør dem i stand til å søke oppreisning ved krenkelse av deres seksuelle rettigheter. Enhver har rett til å holde ikke-statlige aktører ansvarlige for handlinger som begrenser deres mulighet til å nyte deres seksuelle rettigheter. Stater skal sørge for at tredjeparter ikke krenker innbyggernes seksuelle rettigheter.

14 Ordforklaring Autonomi: refererer til evnen til selv å ta avgjørelser om eget liv, for eksempel personlig frihet til å følge egne ønsker. Ikke-diskriminering: prinsippet om at mennesker ikke skal forskjellsbehandles på grunnlag av vilkårlige og utillatelige kriterier. Enhver form for diskriminering basert på rase, kjønn (sosialt og biologisk), uførhet, seksuell orientering, geografisk plassering eller annen status er en krenkelse av menneskerettighetene. Kjønn (sosialt og biologisk): refererer til en rekke sosialt konstruerte roller og forhold, personlighetstrekk, holdninger, oppførsel, verdier, relativ makt og innflytelse som samfunnet tilskriver menn, kvinner og andre på ulikt grunnlag. Ordet kjønn refererer også til de biologiske karakteristikker som definerer et menneske som kvinne eller mann. Disse biologiske karakteristikkene utelukker ikke hverandre ettersom enkelte mennesker besitter karakteristikker fra begge kjønn, men de biologiske kjønnskarakteristikkene brukes ofte likevel for å differensiere mennesker som kvinner og menn. Kjønnsbasert vold: omhandler, som definert av FNs generalforsamling i 1993, enhver handling som resulterer i, eller som trolig resulterer i, fysisk, seksuell eller psykologisk skade eller lidelse hos kvinner, inkludert trussel om slike handlinger, tvang eller vilkårlig frihetsberøvelse, enten det finner sted offentlig eller privat. Begrepet omfatter, men er ikke begrenset til, fysisk, seksuell og psykologisk

15 vold i familien, inkludert fysisk mishandling, seksuelt misbruk av jenter i husstanden, medgiftsrelatert vold, voldtekt i ekteskapet, kjønnslemlestelse av kvinner og annen tradisjonell skadelig praksis, vold utenfor ekteskapet og vold relatert til utnyttelse, fysisk, seksuell og psykologisk vold i lokalsamfunnet, inkludert voldtekt, seksuelt misbruk, seksuell trakassering på arbeidsplassen, i utdanningsinstitusjoner og ellers, menneskehandel og tvungen prostitusjon, fysisk, seksuell og psykologisk vold begått eller tolerert av staten, uansett hvor dette finner sted. Kjønnsidentitet: måten og væremåten et individ velger å definere eller identifisere seg på. Kroppslig integritet: retten til å bestemme over egen kropp. Likestilling: betyr at kvinner og menn har like muligheter, friheter og betingelser. Begrepet innebærer ikke at kvinner og menn er like, men at de har lik verdi og bør behandles likt. Likestilling er en menneskerett. Menneskehandel: kjøp av mennesker ved hjelp av upassende midler som for eksempel ved tvang, svindel eller bedrag, og med mål om å utnytte dem. Oppreisning: er godtgjørelse for krenkelse. Reproduksjon: formering, forplantning.

16 Seksualitet: et sentralt aspekt ved å være menneske livet gjennom. Seksualitet omfatter biologisk kjønn, kjønnsidentitet og -roller, seksuell orientering, erotikk, nytelse, intimitet og reproduksjon. Seksualitet oppleves og uttrykkes gjennom tanker, fantasier, begjær, tro, holdninger, verdier, oppførsel, praksis, roller og forhold. Seksuell orientering: referer til en primær seksuell dragning mot samme, motsatte eller begge kjønn. Seksuell vold: vold av spesiell seksuell natur, eller vold som er rettet mot personer av ett kjønn på grunn av deres kjønn. Seksuelle rettigheter: omfatter rettigheter som allerede er anerkjent i nasjonale lover, internasjonale menneskerettighetsdokumenter og andre konsensusformuleringer. Seksuelle rettigheter inkluderer alle menneskers rett til frihet fra tvang, diskriminering og vold, samt retten til: høyest mulig oppnåelig helsetilstand for seksuell helse, inkludert tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester å søke, motta, og formidle informasjon relatert til seksualitet seksualundervisning respekt for kroppslig integritet å velge partner å bestemme hvorvidt man skal være seksuelt aktiv eller ikke samtykkende seksuelle handlinger samtykkende ekteskap å avgjøre hvorvidt man ønsker å sette barn til verden, og eventuelt når å søke et tilfredsstillende, trygt og lystbetont seksualliv.

17 Utviklende evner: refererer spesielt til barns evner til selv å foreta avgjørelser om eget liv. Begrepet omfatter også tanken om at barnets evne til selvbestemmelse utvikles gjennom barndommen og inn i voksen alder.

18 Om Sex og Politikk Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ble stiftet i Sex og Politikk har hatt en pådriverrolle i arbeidet for å fremme seksualog prevensjonsundervisning og for å sikre trygg prevensjon i Norge. Flere av foreningens første medlemmer var sentrale i forarbeidet til lov om selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke (Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd). Sex og Politikk er en ideell organisasjon uavhengig av livssyn og politiske partier. Foreningen består av tilsluttede organisasjoner, institusjoner og enkeltmedlemmer. Foreningen har siden 1970 vært tilsluttet International Planned Parenthood Federation (IPPF). Les mer:

19 Om IPPF IPPF (International Planned Parenthood Federation) er en verdensomspennende tjenesteyter og ledende forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle. IPPF består av nasjonale organisasjoner som jobber sammen med og til beste for såvel allmennheten som enkeltmennesker. IPPF innser og mener at seksuelle rettigheter er en del av menneskerettighetene. IPPF mener seksuelle rettigheter er essentielt for menneskers frihet, likhet og verdighet. IPPF anerkjenner at seksualitet er en viktig del av det å være menneske, gjennom hele livet. IPPF støtter visjonen som søker å respektere, beskytte og fremme alle menneskers rett til seksuell autonomi og å fremme seksuell helse og rettigheter innen et rammeverk av ikkediskriminering. IPPF mener det er viktig å skape ansvarliggjørende strukturer, og til å oppfordre statlig politikk og lovverk til å sikre at disse rettighetene er beskyttet for ethvert menneske og hvor mulig også fremmet og oppfylt. Les mer:

20 Sex og Politikk Org. nr Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF.. ISBN Denne brosjyren er muliggjort med midler fra

De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave

De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF Forkortet utgave Sex og politikk er stolt over å bidra til at erklæringen om de seksuelle rettighetene blir gjort tilgengelig for et bredt norsk publikum.

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Eget valg - en verden av muligheter. Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF

Eget valg - en verden av muligheter. Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Eget valg - en verden av muligheter Seksuelle rettigheter: en erklæring fra IPPF Hvem vi er IPPF er en verdensomspennende tjenesteyter og ledende forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Menneskerettigheter VERDENSERKLÆRINGEN FOR DE FORENTE NASJONER

Menneskerettigheter VERDENSERKLÆRINGEN FOR DE FORENTE NASJONER VERDENSERKLÆRINGEN FOR Menneskerettigheter Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Hvem og hva er Barneombudet? Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og religionsfrihet?

Detaljer

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Er retten universell? Har alle

Detaljer

Erklæringen om rettigheter for Sexarbeidere i Europa

Erklæringen om rettigheter for Sexarbeidere i Europa Erklæringen om rettigheter for Sexarbeidere i Europa Innledning Denne erklæringen er produsert av sexarbeidere og organisasjoner viet til fremmelse av deres menneskerettigheter og velferd. Erklæringen

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

CRPD. Et viktig instrument for vernepleiere? Vernepleierkonferansen , Ann-Marit Sæbønes 1

CRPD. Et viktig instrument for vernepleiere? Vernepleierkonferansen , Ann-Marit Sæbønes 1 CRPD Et viktig instrument for vernepleiere? Vernepleierkonferansen 4.2.2019, Ann-Marit Sæbønes 1 Konvensjonens norske språk. Persons with disabilities oversatt med: Mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Detaljer

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot.

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering Retningslinjer mot seksuell trakassering Vedtatt av forbundsstyret 9. april 2018 Innhold Trygge møteplasser sterkere organisasjon... 3 Innledning... 4 1. Regler for oppførsel... 4 2. Varslingsrutiner (system

Detaljer

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Tvang og tvangsparagrafer innen psykisk helsetjeneste Trondheim 18.01.11 Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Psykisk helsevernloven en diskriminerende, stigmatiserende og utdatert lov Mette Ellingsdalen

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Forberedelser til møtet i Menneskerettighetsra det

Forberedelser til møtet i Menneskerettighetsra det Del 1 Forberedelser til møtet i Menneskerettighetsra det I del 1 av foreberedelsene er det fire oppgaver. For å være best mulig forberedt til møtet i Menneskerettighetsrådet bør gruppa arbeide med alle

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Et utviklingsanliggende Et menneskerettighetsanliggende Et sensitivt og kontroversielt område Karl Evang-seminaret 18. oktober

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

(WNUSP et al., 2007, s. 1).

(WNUSP et al., 2007, s. 1). Våre organisasjoner befinner seg i en unik posisjon når det gjelder å uttale seg om dette tema fordi vi har erfart tvangspsykiatri og vet hvilke skadevirkninger det har forårsaket på våre liv og på livene

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

2 Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar. 5 Barns rettar og foreldrerolla. 8 Demokrati og verdiar

2 Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar. 5 Barns rettar og foreldrerolla. 8 Demokrati og verdiar 1 Kvardagslege tema og sosial omgang 2 Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar og høgtider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særleg vekt på seksuell helse og rusmiddelbruk

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel

Ofrenes rettigheter. Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Ofrenes rettigheter Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Menneskehandel er et brudd på menneske-rettighetene og en inngripen i livet til utallige mennesker i og utenfor Europa. Stadig flere

Detaljer

VEDLEGG A ETISKE RETNINGSLINJER TIL LEVERANDØRER

VEDLEGG A ETISKE RETNINGSLINJER TIL LEVERANDØRER Vedlegg A til Alminnelige vilkår for FoU-prosjekter Side 1 av 1 VEDLEGG A ETISKE RETNINGSLINJER TIL LEVERANDØRER 1. Forhold til nasjonale lover og regler Statnetts leverandører skal overholde Statnetts

Detaljer

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen

Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen Støtte til fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet - høring av barn og barns beste-vurderingen Fotograf Jannecke Sanne Normann k av barnekonvensjonen

Detaljer

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei!

Stortingsvalg 2017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Stortingsvalg 017: Voldtekt på dagsorden Nei er Nei! Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Sex som funker. Anette Remme. prosjektleder

Sex som funker. Anette Remme. prosjektleder Sex som funker Anette Remme prosjektleder anette@ungefunksjonshemmede.no Unge funksjonshemmede 35 medlemsorganisasjoner over 25 000 unge med funksjonshemminger og/eller kroniske sykdommer. Representerer

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 LS INFO 8/2019 LIKESTILLINGSSENTERET Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Vår visjon er like muligheter for alle, og vår målsetting

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Barns medvirkning. Kurs for ansatte i barnehager, Bergen kommune 18. Februar v/ Grete Vandvik, Redd Barna

Barns medvirkning. Kurs for ansatte i barnehager, Bergen kommune 18. Februar v/ Grete Vandvik, Redd Barna Barns medvirkning Kurs for ansatte i barnehager, Bergen kommune 18. Februar 2009 v/ Grete Vandvik, Redd Barna FNs konvensjon om barnets rettigheter Vedtatt av FN i 1989 Ratifisert av alle land i verden,

Detaljer

Sårbarhet og samfunnsansvar

Sårbarhet og samfunnsansvar Sårbarhet og samfunnsansvar «om å tørre å se, - tørre å handle» Spesialisert habilitering Hvem er vi? SPESIALISERT HABILITERING Ålesund Sunnmøre Molde Nordmøre og Romsdal Vansker knyttet til seksualitet

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Normalisering og inkludering

Normalisering og inkludering Normalisering og inkludering Jens Petter Gitlesen Norsk Forbund for Utviklingshemmede Normaliseringsbergepet Lite brukt i dag, men fortsatt like aktuelt som i 1990 da det var det bærende begrepet i oppbygginen

Detaljer

Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering

Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering Forord På bakgrunn av #metoo-kampanjen og der Arbeiderpartiet fikk inn alvorlige varsler, tar nå Målselv Arbeiderparti dette på største alvor

Detaljer

Med lik rett. Lærerhefte

Med lik rett. Lærerhefte Med lik rett Lærerhefte Ungdom og rettigheter Av Maria Christina Gonzàles (20) DA AMNESTY INTERNATIONAL PERU fortalte oss at en organisasjon i Norge ved navn Operasjon Dagsverk ønsket å hjelpe oss med

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon Berit Landmark 22 00 36 91 Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon v/ Berit Landmark klinisk barnevernpedagog med fordypning i miljøterapi jurist med fordypning i barnerett ( og trønder

Detaljer

Barns rettigheter. Fylkesmannen i Buskerud. Sundvolden Njål Høstmælingen

Barns rettigheter. Fylkesmannen i Buskerud. Sundvolden Njål Høstmælingen Barns rettigheter Fylkesmannen i Buskerud Oversikt Linjer Jubel og juss Problemstillinger Diskusjoner Relevans Oppsummering Linjer Definisjon av menneskerettigheter Hvem gjelder barnekonvensjonen for Hvorfor

Detaljer

Anette Remme. Prosjektleder

Anette Remme. Prosjektleder Anette Remme Prosjektleder anette@ungefunksjonshemmede.no Seksualitet - en menneskerett? https://www.youtube.com/ watch?v=fzuzsc5bb7k Unge funksjonshemmede 35 medlemsorganisasjoner over 25 000 unge med

Detaljer

Storresolusjon Medisinsk Bioteknologi

Storresolusjon Medisinsk Bioteknologi VEDTATT Storresolusjon Medisinsk Bioteknologi Høyres politikk for bio- og genteknologi skal være i tråd med partiets grunnleggende verdier og etiske hensyn, samtidig som det legges til rette for medisinske

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 18/1050-2- MIKV 22.05.2018 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Den omnipotente helsetenesta Kor langt strekkjer ansvaret seg for pasientar som tenkte at dei ikkje trengde hjelp?

Den omnipotente helsetenesta Kor langt strekkjer ansvaret seg for pasientar som tenkte at dei ikkje trengde hjelp? Den omnipotente helsetenesta Kor langt strekkjer ansvaret seg for pasientar som tenkte at dei ikkje trengde hjelp? Geir Sverre Braut Helse Stavanger HF/Høgskulen på Vestlandet Bergen, 14. mars 2018 Verdigrunnlaget

Detaljer

Av Pernille Meum, koordinator ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Publisert i oktober 2015.

Av Pernille Meum, koordinator ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Publisert i oktober 2015. Fordypningstekst Menneskerettigheter Av Pernille Meum, koordinator ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Publisert i oktober 2015. Å leve på jorden er å være del av et gigantisk nettverk

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Trygg i egen seksualitet. Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere

Trygg i egen seksualitet. Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere Trygg i egen seksualitet Kurs om kjønn, seksualitet og grenser for ansatte med utviklingshemmede brukere Hva er Trygg i egen seksualitet? Fagdag/kurs for ansatte som har brukere med lett og moderat utviklingshemming

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM Landsstyrets innstilling til ARBEIDSPROGRAM for FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i perioden 2018-2020 Innhold: Satsingsområde 1: Familier...1 Satsingsområde 2: Et godt helsetilbud til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2018 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Sissel Øvrebø Semshaug Mars 2019 04.04.2019 / fagakademiet.no / 1 Hvilket dokument er rammeplan for barnehager? Barnehagens verdigrunnlag Grunnleggende verdier

Detaljer

Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring

Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Skolelederdagen - Blindern, 13. oktober 2017 Marianne Ødegaard Elin Sæther

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold.

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Istanbulkonvensjonen Trygghet Trygghet fra frykt fra vold Hva er formålet med konvensjonen? Europarådets

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

SAMMENDRAG. Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer

SAMMENDRAG. Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer SAMMENDRAG Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer Om rapporten Våren 2019 utga NIM rapporten Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer. Eldre er en uensartet gruppe mange er ressurssterke livet

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Konvensjonen om barnets rettigheter GENERELL KOMMENTAR NR. 4 (2003)

Konvensjonen om barnets rettigheter GENERELL KOMMENTAR NR. 4 (2003) FN CRC Konvensjonen om barnets rettigheter Distr. GENERELL CRC/GC/2003/4 1. juli 2003 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHETER Komiteens trettitredje sesjon 19. mai - 6. juni 2003 GENERELL KOMMENTAR NR. 4 (2003)

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS Makt Rettigheter Ressurser Strategi for FOKUS 2017-2021 - 1-2017 2021 Innhold Innledning... 4 Visjon... 5 Formål... 5 Overordnet mål for strategiplanen... 5 Målgruppe... 5 Rettigheter og rammeverk... 5

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti

ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti ARBEIDERPARTIETS ORGANISASJONSUTVALG Arbeiderpartiet - et bredt folkeparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer