Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000"

Transkript

1 Årsrapport

2 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid. Med vårt helhetlige og balanserte fokus på kvalitet, har vi basert vårt kvalitetssystem på EQUASS Excellence (European Quality in Social Services ) og ISO Åstvedt ble EQUASS Excellence-sertifisert første gang i 2005 og var den første bedriften i Skandinavia som fikk denne utmerkelsen for fremragende virksomhet. MILJØMERKET 241 trykksak 734 Denne årsrapporten er trykket av Designtrykkeriet, et selskap i ÅstvedtGruppen. Designtrykkeriet har fokus på miljøet og er sertifisert som Svanemerket trykkeri og er en Grønt Ansvar- virksomhet. 2

3 INNHOLD STYRET 4 ORGANISASJON 5 ÅRSBERETNING 6 ÅRSREGNSKAP 10 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTØMOPPSTILLING 13 NOTEOPPLYSNINGER 14 REVISJONSBERE TNING 24 ARBEIDSMIL JØUT VALGE TS RAPPORT DE T HENDTE I VERDIER 27 3

4 STYRET Vigdis Helene Ravnøy Styreleder Gerdt Christian Borge Meyer Nestleder Bjørn Einar Aas Styremedlem Alvhild Margrethe Berge Styremedlem Gunnar Larsen Styremedlem Inger Lise Larsen Styremedlem Jon Valestrand Styremedlem Sigurd E. Gjertsen Konsernsjef 4

5 ORGANISASJON ÅstvedtGruppen Åstvedt AS Divisjon Service Divisjon Kunnskap Divisjon Industri Eiendomsselskaper Åstvedt Logistikk AS Åstvedt AVI AS Åstvedt Industri AS Åstvedt AB 58 Åstvedt Eiendomsdrift AS Åstvedt Bemanning AS Nye Designtrykkeriet AS Åstvedt KH 22 Åstvedt Barnehage Sentrallageret AS Åstvedt AS omorganiserte i 2008 til en konsernstruktur, fra å være ett stort selskap med flere avdelinger. Samtidig innførte konsernet ÅstvedtGruppen som sitt varemerke. I dag består ÅstvedtGruppen av 12 selskaper innenfor divisjonene Kunnskap, Service, Industri og Profilering. Åstvedt Barnehage er en del av Åstvedt AS. 5

6 Årsberetning 2008 Åstvedt AS ÅstvedtGruppen består av godkjente arbeidsmarkedsbedrifter. Gruppens hovedformål er gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring. Gruppen besto i 2008 av morselskapet Åstvedt AS samt datterselskapene Nye Designtrykkeriet AS, Åstvedt AVI AS, Åstvedt Bemanning AS, Åstvedt Eiendomsdrift AS, Åstvedt Industri AS, Åstvedt Logistikk AS, Åstvedt Montering AS, Åstvedt Profilering AS, AVI-IKT AS, Åstvedt KH 22 AS, Åstvedt AB 58 AS, Norgeselektronikk AS, Norgesservice AS, Norgeslogistikk AS, Norgesprofilering AS og Sentrallageret AS (65%). ÅstvedtGruppen og Åstvedt AS driver avklaring og kvalifiseringsarenaer innenfor forretningsområdene barnehage, logistikk, mekanisk, elektronikk, profilering, IT, kursvirksomhet og eiendomsforvaltning. I tillegg har selskapet APS-tiltaket (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og AB (Arbeid med bistand). Strategiplanen inneholder elementer for å videreutvikle attføringsområdet og fortsatt øke bredden i tilbudet, i tillegg til fortsatt teknologiutvikling, produktutvikling og aktiv markedsinnsats. Virksomheten er lokalisert i Blådalen, Storbotn i Åsane, Bergen sentrum, Landås, Askøy og Sotra. Følgende datterselskaper hadde sitt første driftsår i 2008: Nye Designtrykkeriet AS, Åstvedt AVI AS, Åstvedt Bemanning AS, Åstvedt Eiendomsdrift AS, Åstvedt Industri AS og Åstvedt Logistikk AS. Nye Designtrykkeriet AS er en attføringsbedrift som jobber innen trykkeribransjen, lokalisert sør for Store Lungegårdsvannet. Selskapet er heleid av Åstvedt AS. Åstvedt AVI AS tilbyr tjenester innen arbeid, velferd og inkludering, og fokuserer på veiledning og støtte for personer som har utfordringer i læringssettinger og er spesialister på å tilrettelegge for læring. Åstvedt Bemanning AS er et selskap som tilbyr ekstern attføring med arbeidspraksis i private eller offentlige foretak. Selskapets personalkonsulenter finner i samarbeid med deltaker frem til aktuelle arbeidsplasser og legger arbeidsforholdene til rette i forhold til den enkeltes ønsker og behov. I praksisperioden har deltaker og arbeidsgiver jevnlig oppfølging av personalkonsulenten. Åstvedt Eiendomsdrift AS tilbyr attføring gjennom byggvedlikehold og vedlikehold av utomhusarealer, samt gjennom drift av kantiner og renholdstjenester. Åstvedt Industri AS tilbyr attføring gjennom salg av selskapets produkter og tjenester innen mekanisk produksjon og elektronikk. Innen mekanisk utføres oppdrag innen 3d-konstruksjon, CNC-dreiing og -fresing, laserskjæring, tynnplatestansing og -bukking, sveising i aluminium, syrefast og titan. Innen elektronikk produseres kretskort, kabler, spoler og trafoer. Selskapet sammenstiller produkter innen kommunikasjon, måleinstrumenter, enøk-produkter og strømforsyninger. Vi er godkjent lærebedrift innen: CNC- operatørfaget (Maskineringsteknikk), Platearbeiderfaget, Sveisefaget, Produksjonselektronikerfaget og Logistikkfaget Åstvedt Logistikk AS driver attføring innen transport og logistikk i Hordaland. Selskapet er lokalisert i Storbotn i Åsane, Sletten og fra 2009 også Sotra. Åstvedt Profilering AS tilbyr attføring gjennom salg av 6

7 selskapets produkter og tjenester innen skilt og dekor, gravering og tekstiltrykk/putetrykk Åstvedt KH 22 AS er et eiendomsselskap. Selkapet eier Klaus Hanssens vei 22. Åstvedt AB 58 AS er et eiendomsselskap. Selkapet eier Adolf Bergsvei 58. Norgesprofilering AS er et grossistselskap innen profilering. miljøbelastninger. ÅstvedtGruppen har rådgivende utvalg som behandler saker spesielt knyttet til medarbeidere i våre AMB- og APS-tjenester. I ÅstvedtGruppen var den totale sykefraværsprosenten for medarbeidere inkludert i IA avtalen, ordinært ansatte og ansatte i tilrettelagt arbeid, på 10.2 % i driftsåret 2008 mot 7,6 % i For ordinært ansatte og ansatte i tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift var sykefraværsprosenten henholdsvis 8,3 og 16,2 %. Dette er en økning fra Sentrallageret AS er et eiendomsselskap som eier Storbotn 108 og driver kun med utleie. Åstvedt AS eier 65 % av aksjene i Sentrallageret AS og er den eneste leietakeren i Storbotn 108. Utover dette samarbeider ÅstvedtGruppen og Åstvedt AS med andre bedrifter og organisasjoner, slik at en kan gi medarbeidere på attføring både avklaring og kvalifisering i fag en ikke selv har. Styret mener at redegjørelsen for årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over selskapets og Gruppens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede og at regnskapet er utarbeidet under den forutsetningen. Til grunn for dette ligger årets resultat, bedriftens økonomiske ståsted og Gruppens prognoser for årene fremover. Gruppen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell, skader eller ulykker i 2008 og arbeidsmiljøet vurderes som godt både i Åstvedt AS og i ÅstvedtGruppen. Gjennom AMU og helsetjenesten og annet HMS arbeid driver en målrettet arbeid for å kartlegge og forbedre rutiner for å forhindre Likestilling Som attføringsbedrift er en vesentlig del av bedriftens medarbeidere søkt inn av NAV. Bedriftens andel av kvinner og menn er delvis styrt av NAVs innsøking og vil i mindre grad kunne styres av bedriftens egne tiltak.. Kvinneandelen i konsernet innen arbeidsmarkedstjenester var på 41 % i Blant ordinært ansatte var kvinneandelen i %, mot 45 % i Konsernet har stort fokus på likestilling og det arbeides derfor kontinuerlig med aktiviteter slik at bedriftene fremstår like attraktive for begge kjønn. Styret i Åstvedt AS består av 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer er kvinner, deriblant styreleder. Styrene i datterselskapene består av menn. Ytre miljø Gruppen har ikke produksjon som påvirker det ytre miljø. For oppvarming og drift benyttes primært elektrisk energi, samt et mindre forbruk av fyringsolje. Årsforbruk av elektrisk energi var ca. 2,9 GWh i 2008, i 2007 var forbruket ca 1,6 GWh. Det er iverksatt tiltak for å ivareta en miljøvennlig avfallshåndtering og første selskap oppnådde Grønt Ansvar Bevis i Dette arbeidet vil det ytterligere fokuseres på i 2009 med mål om en god kildesortering på alle avfallsområder. Det er lite bruk av kjemikalier etc. i ÅstvedtGruppen, og avfallsstoffer fra dette arbeidet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 7

8 Forskning og utvikling Selskapet og Gruppen deltar i europeiske og nasjonale FoU-prosjekter, direkte og i regi av bransjeorganisasjonene Attføringsbedriftene (www.attforingsbedriftene.no) og EPR (www.epr.eu) Vi har blant annet deltatt som eneste attføringsbedrift i UNIMOD prosjektet som støttes av Norges forskningsråd under VERDIKT programmet. UNIMOD = Universell utforming i multimodale grensesnitt. For mer info, se Gruppen driver ikke med egen forskning og utvikling. Fremtidig utvikling Åstvedt AS og datterselskapene i Gruppen arbeider med å utvikle nye forretningsområder og styrke Gruppens brede attføringstilbud. Selskapet har en bred plattform å arbeide ut fra, både i forhold til mangfold av attføringsarenaer, og ikke minst i forhold til lokalisering i Bergensområdet. Gruppen etablerte seg på Sotra i 2007 og Askøy i Gruppen vil arbeide videre med en strategi som fortsetter denne utviklingen. ÅstvedtGruppen har valgt å rendyrke de forskjellige forretningsområdene med virkning fra 1. januar Samlet vil da Gruppen bestå av 12 selskaper hvorav alle var i operasjonell drift i Gjennom dette arbeidet forventer en at en vil komme styrket ut i forhold til kommersiell drift og attføringsarbeidet innen de ulike forretningsområdene. ÅstvedtGruppen er blant landets 5 største attføringsbedrifter. I snitt vil ca 730 medarbeidere arbeide i Gruppen hver dag, og i løpet av et år vil ca 1600 medarbeidere være tilknyttet Gruppen. Ved utgangen av 2008 var 736 medarbeidere tilknyttet Gruppen. Arbeidet med forretningsutvikling og kvalitetssikring er fortsatt prioritert. Redegjørelse for årsregnskapet De totale driftsinntekter var NOK 207 millioner for Gruppen i 2008, mot NOK 211 millioner i Åstvedt AS oppnådde NOK 65 millioner, mot NOK 164 millioner i Nedgangen i Åstvedt AS skyldes i hovedsak oppsplitting av driften i de nye datterselskapene. Konjunkturnedgangen førte til en utflating av Gruppens driftsinntekter for Driftsresultatet for Gruppen ble NOK -0,8 millioner, ned fra NOK 11,6 millioner i I ÅstvedtGruppen er goodwill relatert til Åstvedt Profilering AS nedskrevet til Nok 0 pr 31/ Dette belastet konsernregnskapet med NOK 1,5 millioner. Åstvedt AS oppnådde et driftsresultat på NOK 2,7 millioner mot NOK 10,3 millioner i I Åstvedt AS er det foretatt avsetning for tap på krav mot datterselskaper på til sammen NOK 4,4 millioner i Årets resultat for Gruppen ble NOK -5,8 millioner, ned fra NOK 7,5 millioner i Åstvedt AS oppnådde NOK -5,1 millioner mot NOK 9,1 millioner i I Åstvedt AS er det foretatt nedskriving av verdi på aksjer i datterselskaper på til sammen NOK 5,5 millioner i Egenkapitalen for ÅstvedtGruppen er NOK 64 millioner mot NOK 70 millioner i Åstvedt AS egenkapital er NOK 64 millioner mot NOK 69 millioner i Markedet for Gruppens produkter og tjenester varierer i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Gruppen merket finanskrisen spesielt innen foretningsområdene Industri og Profilering andre halvår Det var en generell omsetningsøkning innen divisjon Kunnskap, mens det var en utflating innen divisjon Service. Gruppen har gjennom 2008 brukt betydelige ressurser for å få etablert nødvendig selskapsform og infrastruktur, og ut fra dette mener styret at selskapets likviditet og egenkapitalsituasjon er tilfredsstillende og gir selskapet nødvendig handlefrihet. 8

9 Gruppen forventer at det blir en tilsvarende etterspørsel i markedet for selskapets samlede produkter og tjenester i inneværende driftsår, men internasjonal og nasjonal politikk og lokale forhold kan gi endringer. Utviklingen så langt i år 2009 er totalt sett tilfredsstillende. totalt NOK 7,2 millioner for ÅstvedtGruppen og NOK 8,6 millioner for Åstvedt AS i De opplistede tallene er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i rammevilkårene for attføring, hvor både NAV reformen og Stortingsmeldingen om Arbeid - Velferd og Integrasjon (AVI-meldingen) påvirker, og vil fremover ytterligere påvirke våre rammevilkår. Disse endringer startet i 2006 og vil fortsette frem til Renterisiko Selskapets gjeld er reforhandlet ved inngangen til Dette har samlet for ÅstvedtGruppen gitt mer stabile rentevilkår. Ca 60 % av gjelden er basert på flytende rente, og en er derfor eksponert for endringer i rentenivået. Endringer vil påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Andelen fastgjeld ble etablert på et gunstig tidspunkt i 2007, noe som gav en positiv effekt for denne delen av gjelden i Kredittrisiko Det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses derfor som lav. Kredittrisikoen utgjør Likviditetsrisiko Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Konsernmodellen for Åstvedt ble satt i drift i 2008, bidrar til bedre styring av de enkelte foretningsområdene/selskaper, og styret mener dette vil ha en positiv langsiktig likviditetsmessig virkning. Egenkapital risiko Egenkapitalen for Gruppen er NOK 64 millioner mot NOK 70 millioner i Åstvedt AS egenkapital er NOK 64 millioner mot NOK 69 millioner i Gruppen eier i hovedsak egen bygningsmasse, ca m2, (Sentrallageret AS 65 %) og betydelige tomteområder, ca 70 mål. Dette representerer en betydelig egenkapitalreserve. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets underskudd for Åstvedt AS dekkes som følger: Overføres fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Bergen, 26. mai 2009 Vigdis Helene Ravnøy Gerdt Christian Borge Meyer Bjørn Einar Aas Styreleder Nestleder Styremedlem Alvhild Margrethe Berge Gunnar Larsen Inger-Lise Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jon Valestrand Styremedlem Sigurd E. Gjertsen Konsernsjef 9

10 Årsregnskap for Åstvedt AS Resultatregnskap MORSELSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Gevinst ved avgang av anleggsmidler Attføringstjenester, tilskudd 6, Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Nedskrivning goodwill Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fordeling Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum disponert 10

11 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 13, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD desember 2008 Bergen, 26. mai 2009 Vigdis Helene Ravnøy Gerdt Christian Borge Meyer Bjørn Einar Aas Styreleder Nestleder Styremedlem Alvhild Margrethe Berge Gunnar Larsen Inger-Lise Larsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jon Valestrand Styremedlem Sigurd E. Gjertsen Konsernsjef 12

13 MORSELSKAP Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Netto avgang ifm tingsinnskudd i døtre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

14 Noter til regnskapet for 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Åstvedt AS og datterselskapene Åstvedt Industri AS, Åstvedt Profilering AS, Åstvedt Logistikk AS, Åstvedt Bemanning AS, Åstvedt Eiendomsdrift AS, Åstvedt AVI AS, Åstvedt KH 22 AS, Åstvedt AB 58 AS, AVI IKT AS, Nye Designtrykkeriet AS, Norgesprofilering AS og Sentrallageret AS (65 %). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Offentlige tilskudd inntektsføres brutto som driftsinntekt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart 14

15 beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Leasing Leasingkontrakter er behandlet som operasjonell leasing. Pensjoner Selskapet har en AFP ordning. Pensjonsforpliktelsen er innarbeidet i selskapets balanse. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Selskapet har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Pensjonspremie kostnadsføres løpende. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til OTP. Skatter Åstvedt AS er unntatt skatteplikt i medhold av skatteloven. Datterselskapet Sentrallageret AS er skattepliktig og skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt sakttemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. 15

16 (Alle tall i noteopplysningene er oppgitt i kroner) Note 2 - Bankinnskudd I posten inngår bundne skattetrekksmidler med tkr for mor og tkr for konsernet pr Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor MORSELSKAP Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret er 79 i morselskapet og 330 i konsernet. Morselskap Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 73 Annen godtgjørelse 129 Daglig leder har i tillegg en førtidspensjonsordning som det i 2008 er kostnadsført tkr 151 i tilknytning til. Forpliktelse knyttet til denne ordningen er på tkr Morselskap Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for noen ansatte, styremedlemmer eller aksjonærer. MORSELSKAP 2008 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Lovpålagt revisjon Andre tjenester 176 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 16

17 Note 4 - Pensjoner Morselskap og konsern Selskapet har en AFP - ordning som omfatter i alt 182 aktive og 2 pensjonister. Selskapet har i tillegg en førtidspensjonsordning for administrerende direktør. Begge pensjonsforpliktelsene er innarbeidet i selskapets balanse. Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Differanse mellom pensjonskostnaden som vist under og pensjonskostnad i lønnsnoten er knyttet endring i pensjonsforpliktelse som følge av reorganisering i konsernet. MORSELSKAP Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført aktuarielt tap Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad MORSELSKAP Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnede pensjonsforpliktelser pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse MORSELSKAP Økonomiske forutsetninger: ,0 % 5,0 % Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 % 3,5 % 3,5 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/ G-regulering 3,5 % 3,5 % 6,0 % 6,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % Forventet årlig avgang 4,0 % 4,0 % Morselskap og konsern De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 17

18 Note 5 - Varige driftsmidler Morselskap Tomter, bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, nventar, verktøy mm. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær I prosent 2-4 % % % Konsern Tomter,bygninger og annen eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Sum varige driftsmidler Goodwill Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Akk.nedskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets nedskrivning Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær I prosent 2-4% 15-25% 10-25% 18

19 Note 6 - Offentlige tilskudd Selskapet leverer attføringstjenester til det offentlige. For dette får selskapet en godtgjørelse som står i forhold til antall månedsverk som er under attføring ved bedriften. Betingelsene for godtgjørelsen er at selskapet er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift. Regnskapsmessig er godtgjørelsen ført brutto som driftsinntekt. Note 7 - Varer MORSELSKAP Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer under tilvirkning Ferdige egentilvirkede varer Sum Note 8 - Gjeld, pant og garantier MORSELSKAP Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Sum gjeld til kredittinstitusjon MORSELSKAP Pantsatte eiendeler Kundefordringer Varelager Driftsmidler Sum MORSELSKAP Gjeld sikret ved pant Sum gjeld sikret ved pant MORSELSKAP Garantiansvar I favør av Hordaland Fylkeskommune

20 Note 9 - Leasing Morselskap Selskapet har inngått følgende leasingkontrakter Biler Kontorutstyr Maskiner Biler - generell løpetid 3-5 år. Kontorutstyr - generell løpetid 5 år. Maskiner - generell løpetid 7 år. Konsern Konsernet har inngått følgende leasingavtaler Biler Kontorutstyr Maskiner Note 10 - Salgsinntekter MORSELSKAP Pr. virksomhetsområde Industri Logistikk Barnehage IT/kurs/utleie Annet Sum Hordaland og Norge for øvrig Utland Sum

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer