LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND"

Transkript

1 LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen mai Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund mai 2004, Generalforsamlingen i Skien mai 2006, Generalforsamlingen i Lyngdal mai 2008, Generalforsamlingen i Oslo mai 2010, Generalforsamlingen i Arendal mai 2012 og Generalforsamlingen i Haugesund 29. mai-1. juni FORMÅL OG VISJON 1.1 FORMÅL Det Norske Misjonsforbund (DNM) er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap. DNM skal - utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer igjen - arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt - arbeide for at det på ethvert sted er åpne og levende menigheter som inkluderer alt Guds folk - støtte lokale menigheter i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid 1.2 VISJON Guds barns enhet og menneskers frelse. 2 MENIGHETSPRINSIPPER Følgende prinsipper og retningslinjer anerkjennes av DNMs menigheter og foreninger, heretter kalt menigheter: - Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse så vel innenfor som utenfor vårt eget land. - Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse, Den evangeliske allianses trosgrunnlag og Lausannepakten. - Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud; Faderen,

2 Side 2 av 11 Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds ord. - Innen menigheten skal det råde samvittighetsfrihet med hensyn til dåp 1 og nattverd. - Medlemskap i menigheten er vanligvis knyttet til medlemskap i trossamfunnet. Personer som ønsker å beholde sitt juridiske medlemskap i et annet kristent trossamfunn, opptas som medlemmer på ellers like vilkår. - Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn. - Menigheten praktiserer menighetsdemokrati, alle medlemmer har stemme-, forslags- og talerett. - Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn 2. Menighetsprinsippene er nærmere utdypet og konkretisert i «Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund». 3 ORGANISASJON - Generalforsamlingen er DNMs øverste myndighet, og holdes hvert annet år. - Hovedstyret er DNMs øverste valgte organ. - Nasjonalt råd og Internasjonalt råd bistår Hovedstyret innenfor sine områder. - Predikant og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret og DNMs menigheter og pastorer. - Styret for det registrerte trossamfunnet ivaretar saker som angår trossamfunnet. - Generalsekretær er DNMs daglige leder. - DNM er inndelt i fem geografiske distrikter. - DNMs skolevirksomhet er organisert som et konsern. Aksjene i morselskapet, Ansgarskolen AS, er heleid av DNM. 4 GENERALFORSAMLINGEN 4.0 INNKALLING Senest fire måneder før Generalforsamlingen avholdes, sendes skriftlig innkalling til - menighetene - daglig leder i Misjonsforbundet UNG (UNG) 1 Dåp i Det Norske Misjonsforbunds menigheter skjer i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I Det Norske Misjonsforbund praktiseres både dåp av troende og dåp av barn. Samvittighetsfrihet med hensyn til dåp innebærer det enkelte medlems rett til å bestemme innhold og form i dåpshandlingen, men medfører ingen rett til å kreve at menigheten skal stå ansvarlig for gjennomføring av denne. Den lokale menighet må søke å ivareta medlemmenes samvittighetsfrihet ved at familier og personer som ønsker én bestemt dåpsform utført, får hjelp til dette. Med bakgrunn i menighetenes selvstendighet, kan menigheten velge å praktisere bare en dåpsform. 2 Hver menighet er selvstendig og har gjennom å tilhøre Misjonsforbundet, sluttet seg til Misjonsforbundets menighetsprinsipper, for i fellesskap å virke for Guds rikes vekst og utbredelse lokalt, nasjonalt og globalt.

3 Side 3 av 11 - Ansgarskolens rektor - pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller DNMs og UNGs fellesarbeid Innkallingen skal opplyse om frist for innsending av forslag, jf REPRESENTASJON Ordinær stemmerett i Generalforsamlingen har - to representanter fra hver menighet, for de første påbegynte femti medlemmer, deretter én representant for hvert påbegynt femtiende medlem. Representantene må være medlemmer av menigheten. Ingen menighet kan sende mer enn seks representanter. - Hovedstyrets medlemmer - daglig leder i Misjonsforbundet UNG - Ansgarskolens rektor - pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller DNMs og UNGs fellesarbeid. Misjonærer som har kommet hjem fra ordinær misjonstjeneste på DNMs felt har stemmerett ved første generalforsamling etter hjemkomst og ved siste generalforsamling før ny utreise. Misjonsforeninger som arbeider etter Det Norske Misjonsforbunds prinsipper og støtter DNM økonomisk, men ikke er formelt opptatt i DNM, kan gis rett til å møte med observatør. Ordningen forutsetter at det på stedet ikke er noen menighet som er tilsluttet DNM. 4.2 VEDTAKSMYNDIGHET Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som er frammøtt. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. 4.3 ANSVARSOMRÅDE Generalforsamlingen behandler: - konstituering, med følgende punkter: o godkjenning av delegater o valg av ordstyrere o godkjenning av forretningsorden o valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen o valg av tellekorps - kontrollkomiteens rapport - årsberetning for de siste to år - årsregnskap for de siste to år - planer for arbeidet i de neste to år - rammebudsjett for de neste to år - forskrifter - øvrige saker Hovedstyret legger fram

4 Side 4 av 11 - innsendte forslag - valg 4.4 SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN Sakspapirer med Hovedstyrets innstilling til vedtak, sendes menighetene, pastorene, misjonærene og daglig leder i Misjonsforbundet UNG senest en måned før Generalforsamlingen. Forslagsrett til Generalforsamlingen har menighetene, Hovedstyret og UNGs landsstyre. Forslag til Generalforsamlingen må være sendt Hovedstyret minst tre måneder før Generalforsamlingen. 4.5 VALG Hovedstyret Generalforsamlingen velger hovedstyre for to år. Ved særskilt valg velges Deretter velges - seks medlemmer - to varamedlemmer Styrets øvrige medlemmer framgår av Generalsekretær Generalforsamlingen velger Generalsekretær, etter innstilling fra Hovedstyret, som ansettes på åremål for seks år. Gjenvalg kan finne sted for fire år av gangen Øvrige valg Generalforsamlingen velger - to medlemmer til Predikant- og menighetsrådet - leder for og fire medlemmer av valgkomiteen for to år - leder for og to medlemmer til kontrollkomiteen for to år - revisor for to år 4.6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis - Hovedstyret vedtar det - mer enn en tredjedel av menighetene krever det. Kravet fremmes skriftlig til Hovedstyret med redegjørelse for hvilke menigheter som krever det.

5 Side 5 av 11 5 STYRER OG KOMITEER 5.1 HOVEDSTYRET Hovedstyret består av: - Hovedstyrets nestleder - fem medlemmer - to vararepresentanter - et medlem av Misjonsforbundet UNGs landsstyre, utpekt av dette - et medlem av styret i DNMs predikant- og misjonærforening (PMF), utpekt av dette - et medlem av styret for Ansgarskolen AS, utpekt av dette UNGs landsstyre, styret for DNMs predikant- og misjonærforening og styret for Ansgarskolen AS utpeker hver sin vararepresentant. Hovedstyret velger nestleder blant styrets generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hovedstyrets arbeidsutvalg består av: - Hovedstyrets nestleder - et generalforsamlingsvalgt medlem av Hovedstyret, utpekt av dette Generalsekretæren møter i Hovedstyret og arbeidsutvalget uten stemmerett Ansvarsområde Hovedstyret skal - lede DNMs virksomhet - utarbeide og følge opp DNMs strategier - innstille i alle saker til Generalforsamlingen - utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett - forberede valg av generalsekretær - forberede valg av valgkomité for Generalforsamlingen - forberede valg av revisor for Generalforsamlingen - velge styret for trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund - oppnevne Nasjonalt råd og Internasjonalt råd - forvalte DNMs eiendommer og øvrige midler i samsvar med Generalforsamlingens forutsetninger - godkjenne misjonærer/misjonsarbeidere og pastorer til tjeneste - ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i DNM Arbeidsutvalget skal - behandle saker i den grad Hovedstyret delegerer - forberede hovedstyremøtene - fatte avgjørelser i saker som på grunn av uforutsette hendelser ikke kan avvente Hovedstyrets avgjørelse

6 Side 6 av 11 Leder av Hovedstyret leder Hovedstyrets/arbeidsutvalgets arbeid og tilrettelegger sakene for Hovedstyret/arbeidsutvalget i samarbeid med Generalsekretæren. Hovedstyrets leder eller Hovedstyrets nestleder sammen med Generalsekretæren eller hans stedfortreder, tegner for DNM. 5.2 NASJONALT RÅD Nasjonalt råd består av: - leder - inntil fire medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Rådet kan utøve sin funksjon når minst tre medlemmer er tilstede og stiller seg bak vedtaket/uttalelsen Ansvarsområde og myndighet Rådets oppgave er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor DNMs nasjonale arbeid. Rådets innstilling gjøres kjent overfor Hovedstyret i saker der rådet uttaler seg. Rådet kan utøve beslutningsmyndighet etter fullmakt gitt av Hovedstyret. 5.3 INTERNASJONALT RÅD Internasjonalt råd består av: - leder - inntil fire medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Rådet kan utøve sin funksjon når minst tre medlemmer er tilstede og stiller seg bak vedtaket/uttalelsen Ansvarsområde og myndighet Rådets oppgave er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor DNMs ytremisjons- og bistandsfaglig arbeid. Rådets innstilling gjøres kjent overfor Hovedstyret i saker der rådet uttaler seg. Rådet kan utøve beslutningsmyndighet etter fullmakt gitt av Hovedstyret. 5.4 TROSSAMFUNNETS STYRE Styret i trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund består av: - styreleder - to faste medlemmer - to varamedlemmer valgt av Hovedstyret.

7 Side 7 av 11 Generalsekretær, eller hans stedfortreder, møter som sekretær for styret Ansvarsområde - Behandle saker som vedrører trossamfunnet - Godkjenne og registrere forstandere - Representere trossamfunnet utad Vedtaksmyndighet Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Vedtak er gyldige når minst to av medlemmene stemmer for forslaget. 5.5 PREDIKANT- OG MENIGHETSRÅDET Predikant- og menighetsrådet (PMR) består av: - Generalsekretær - Misjonssekretær - Leder av nasjonal avdeling - leder i PMF - daglig leder i Misjonsforbundet UNG - rektor på Ansgar Teologiske Høgskole - to tilsynsmenn valgt av og blant tilsynsmennene - to medlemmer valgt av generalforsamlingen Generalsekretæren er rådets leder. PMRs arbeidsutvalg består av: - Generalsekretær - leder i PMF Ansvarsområde og myndighet PMR er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. PMR skal - innstille overfor Hovedstyret til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer - gi råd i spørsmål der Hovedstyret ber om det PMR er gitt et selvstendig ansvar i følgende saker: - godkjenne anbefaling av forkynnere (anbefalte forkynnere) - gi råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker råd i forhold til kall og tjeneste Arbeidsutvalget gir råd og veiledning i saker hvor personvernhensyn tilsier konfidensiell behandling. Hvis saken gjelder forhold i en menighet, kan Arbeidsutvalget høre formannen eller annen representant for menigheten som saken angår.

8 Side 8 av VALGKOMITEEN Valgkomiteen består av: - leder - fire medlemmer Ansvarsområde Valgkomiteen skal i sine innstillinger søke å ivareta det samlede behov for kompetanse, kjønnsmessig fordeling og geografisk spredning, hvis ikke annet er nevnt. Valgkomiteens foreløpige orientering om valgene sendes ut sammen med sakspapirene til Generalforsamlingen. Komiteens endelige innstilling framlegges for Generalforsamlingen. Valgkomiteen leder de valg den forbereder. Avstemningsresultatene skal opplyses for Generalforsamlingen. For valg på Generalforsamlingen forbereder valgkomiteen valg av: - seks medlemmer til Hovedstyret - to varamedlemmer til Hovedstyret - leder for kontrollkomiteen - to medlemmer til kontrollkomiteen - to medlemmer til PMR Personer som innstilles som kandidater til PMR bør - inneha pastoral erfaring - inneha solid teologisk kompetanse - ha bred kjennskap til DNMs menigheter For valg i Ansgarskolens eiermøte forbereder valgkomiteen valg av et gjennomgående styre for Ansgarskolens selskaper, med unntak av Ansgar Sommerhotell AS: - styreleder - fire faste styremedlemmer - to varamedlemmer 5.7 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen består av: - leder - to medlemmer Ansvarsområde Kontrollkomiteen er Generalforsamlingens kontrollorgan for arbeidet i Hovedstyret,

9 Side 9 av 11 Arbeidsutvalget, trossamfunnets styre og Hovedstyrets leders forvaltning av DNMs eierinteresser i Ansgarskolen AS. Komiteen skal føre tilsyn med at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk og Generalforsamlingens vedtak og forutsetninger. Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til Generalforsamlingen Vedtaksmyndighet Komiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Vedtak er gyldige når minst to av medlemmene stemmer for forslaget. 6 GENERALSEKRETÆR Generalsekretæren er DNMs daglige leder og arbeider i samsvar med DNMs lover og forskrifter samt Generalforsamlingens og Hovedstyrets vedtak. Generalsekretæren rapporterer til Hovedstyret. Hovedstyrets leder representerer Hovedstyret overfor generalsekretæren. Generalsekretæren har møterett i alle styrer, utvalg og råd. 7 DNM-DISTRIKT DNM er inndelt i fem distrikter: - DNM-nord Nordland, Troms og Finmark - DNM-midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal - DNM-øst Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold og Buskerud - DNM-sør Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder - DNM-vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidet i distriktene skal skje i overensstemmelse med DNMs formål og prinsipper, Generalforsamlingens vedtak og i forståelse med Hovedstyret. 8 ANSGARSKOLEN 8.1 FORMÅL Ansgarskolens formål er, ved personlig forming, trening, utdanning og forskning, å utvikle kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og framtidsorienterte kristne ledere for menighet, misjon, skole og samfunn. 8.2 KONSERN Ansgarskolen består av morselskapet Ansgarskolen AS og datterselskapene Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Teologiske Høgskole AS, Ansgar Eiendom AS og Ansgar Sommerhotell AS. Morselskapet Ansgarskolen AS er eier av alle aksjene i

10 Side 10 av 11 datterselskapene. Leder av DNMs hovedstyre er generalforsamling i morselskapet. Styreleder i morselskapet er generalforsamling for datterselskapene. 8.3 STYRET Sammensetning og ansvarsområder for Ansgarskolens styrer framgår av vedtektene for morselskapet Ansgarskolen AS og datterselskapene Ansgar Teologiske Høgskole AS, Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Eiendom AS og Ansgar Sommerhotell AS. 8.4 EIERMØTE Eiermøte for Ansgarskolens selskaper avholdes på samme tid og sted som DNMs generalforsamling og følger samme representasjonsregler som Generalforsamlingen. Ved at Eiermøtet instruerer den formelle generalforsamlingen for morselskapet Ansgarskolen AS (DNMs hovedstyres leder). Gjennom dette sikres menighetene direkte innflytelse på alle saker av større betydning, så som valg av styremedlemmer, strategiske beslutninger, vedtektsendringer for selskapene, m.v. I det mellomliggende år, når DNM ikke avholder Generalforsamling, ivaretar Hovedstyrets leder, som generalforsamling for morselskapet, DNMs interesser i Ansgarskolen. 9 MØTEPROTOKOLLER Det skal føres protokoll fra Generalforsamlingens forhandlinger og møter i Hovedstyret, Hovedstyrets arbeidsutvalg, trossamfunnets styre, PMR, PMRs arbeidsutvalg, Internasjonalt råd, Nasjonalt råd og kontrollkomiteen. Utskrift av protokoll fra Generalforsamlingen sendes menighetene senest ti uker etter Generalforsamlingens slutt, med fire ukers frist for innsigelser. Utskrift av protokoll fra møter i Hovedstyret, Hovedstyrets arbeidsutvalg, trossamfunnets styre og generalforsamlinger og styremøter i Ansgarskolens selskaper, sendes kontrollkomiteens medlemmer løpende. 10 MEDLEMSKAP Menigheter og foreninger som ønsker medlemskap i DNM, sender søknad om opptak til Hovedstyret som behandler denne. Sammen med søknaden må det gis opplysninger om menighetens eller foreningens: - navn - stiftelsesdato - vedtekter - medlemstall - valgt leder med navn og adresse - erklæring om at menigheten slutter seg til DNMs prinsipper for menigheter, jf. 2. Hvis menigheten vedtar endringer i sine vedtekter, skal disse oversendes DNMs hovedstyre til godkjenning.

11 Side 11 av LOVENDRINGER Forslag til forandringer av Lover for DNM sendes Hovedstyret minst tre måneder før Generalforsamlingen. Lovforslag, med Hovedstyrets innstilling, sendes menighetene senest to måneder før Generalforsamlingen. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på Generalforsamlingen. 12 OPPLØSNING/FUSJON Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon fremmes som forslag til lovendring foreskrevet i 11. Dersom Generalforsamlingen slutter seg til forslaget med to tredjedels flertall, sendes forslaget til uravstemning blant DNMs menigheter. Generalforsamlingen skal også fremme forslag til den videre disponering av DNMs midler i tråd med DNMs formål, jfr Menighetene har en svarfrist på tre måneder. I uravstemningen har menighetene samme antall stemmer som ved Generalforsamlingen, jf 4.1. For at forslaget skal anses for vedtatt, må det få minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer