MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN 56/12 12/283 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 57/12 12/211 REGNSKAPSRAPPORT PR /12 12/670 FINANSRAPPORT /12 12/661 OPPTAK AV LÅN FRA HUSBANKEN 60/12 12/35 AVTALER MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF 61/12 12/647 OPPNEVNING AV STYRINGSGRUPPE FOR ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 62/12 12/669 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 63/12 12/680 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID 64/12 12/684 SALG AV AKSJER I ASO FISK AS

2 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 55/12 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/588 66/12 Formannskapet /12 Havnestyret /12 Kommunestyret Regnskap og årsberetning 2010 for Båtsfjord havn K/F godkjennes. Merforbruk på kr ,16 dekkes inn av mindreforbruk 2008 på kr ,28 og mindreforbruk 2009 med kr ,88. Regnskap og årsberetning 2010 for Båtsfjord havn K/F godkjennes. Merforbruk på kr ,16 dekkes inn av mindreforbruk 2008 på kr ,28 og mindreforbruk 2009 med kr ,88. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 66/12 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskap og årsberetning 2010 for Båtsfjord havn K/F godkjennes. Merforbruk på kr ,16 dekkes inn av mindreforbruk 2008 på kr ,28 og mindreforbruk 2009 med kr ,88. Jeg viser til vedlagte regnskap og årsberetning 2010 for Båtsfjord havn KF. Jeg viser også til vedlagte revisorberetning. Jeg forutsetter at Kontrollutvalgets vedtak i saken vil foreligge til behandlingen i Formannskapet som avgir innstilling til Kommunestyret var det siste året Båtsfjord havn var kommunalt foretak. Fra 2011 inngår de som en virksomhet i Båtsfjord kommune og vil bli integrert i Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning. Den viktigste årsaken til at regnskap og årsberetning for 2010 foreligger først nå er brannen i Båtsfjord sentralfryselager januar Båtsfjord havn hadde sine kontorer der, og en god del av regnskapsbilagene brant opp. Side 3

4 Sak 56/12 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/283 67/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,39. Båtsfjord havn sitt merforbruk på kr ,54 dekkes delvis av gjenstående beløp av tidligere års mindreforbruk i Båtsfjord havn K/F på kr ,87. Gjenstående mindreforbruk på kr ,26 disponeres da som følger: - Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr ,73 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon. - Resterende på kr ,53 overføres disposisjonsfond. Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,39. Båtsfjord havn sitt merforbruk på kr ,54 dekkes delvis av gjenstående beløp av tidligere års mindreforbruk i Båtsfjord havn K/F på kr ,87. Gjenstående mindreforbruk på kr ,26 disponeres da som følger: - Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr ,73 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon. - Resterende på kr ,53 overføres disposisjonsfond. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 67/12 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2011 godkjennes. Det samlede regnskapet viser et mindreforbruk på kr ,39. Side 4

5 Sak 56/12 Båtsfjord havn sitt merforbruk på kr ,54 dekkes delvis av gjenstående beløp av tidligere års mindreforbruk i Båtsfjord havn K/F på kr ,87. Gjenstående mindreforbruk på kr ,26 disponeres da som følger: - Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr ,73 overføres bundet driftsfond for premieavvik pensjon. - Resterende på kr ,53 overføres disposisjonsfond. Jeg viser til vedlagte regnskap og årsberetning 2011 for Båtsfjord kommune. Jeg viser også til vedlagte revisorberetning. Jeg forutsetter at Kontrollutvalgets vedtak i saken vil foreligge til behandlingen i Formannskapet som avgir innstilling til Kommunestyret. Fra 2011 er Båtsfjord havn sitt regnskap en del av Båtsfjord kommunes regnskap. Jeg finner det likevel korrekt ut fra havneloven at et overskudd i Båtsfjord havn skal brukes i Båtsfjord havn, samt at et underskudd i Båtsfjord havn dekkes så langt det er mulig av Båtsfjord havn sine fond. I 2011 hadde Båtsfjord havn et merforbruk (underskudd) på kr ,54. Fra tidligere års mindreforbruk har Båtsfjord havn stående igjen kr ,87 som jeg foreslår brukes til å dekke deler av Båtsfjord havn sitt merforbruk i Beløpene i rådmannens forslag til vedtak bygger følgelig på følgende regnestykke: Båtsfjord kommunes totale mindreforbruk i 2011: kr ,39 + Båtsfjord havn sitt merforbruk i 2011 som dekkes av havnekassen: kr ,87 =Gjenstående totalt mindreforbruk for Båtsfjord kommune: kr ,26 Side 5 av 16

6 Sak 57/12 REGNSKAPSRAPPORT PR Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/211 57/12 Kommunestyret Regnskapsrapport pr tas til orientering. Regnskapsrapport pr tas til orientering. Jeg viser til vedlagte regnskapsrapport for Båtsfjord kommune pr Side 6

7 Sak 58/12 FINANSRAPPORT Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00 Arkivsaksnr.: 12/670 58/12 Kommunestyret Finansrapport-1 for 2012 tas til orientering. Finansrapport-1 for 2012 tas til orientering. Båtsfjord kommunestyre vedtok i 2011 nytt finansreglement for Båtsfjord kommune. I reglementet, pkt. 11, står det følgende om rapportering: 11. Rapportering og kontroll Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultat, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rådmannen skal 2 ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Oversikt over gjeldens fordeling på lånetype, renteutvikling og låneinstitusjon Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår En beskrivelse av forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser rådmannen trekker av dette Ett eventuelt samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende porteføljen. Rapport-1 for 2012 følger vedlagt. Side 7

8 Sak 59/12 OPPTAK AV LÅN FRA HUSBANKEN Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/661 59/12 Kommunestyret Båtsfjord kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån med kr ,-. Avtale om lånebetingelser delegeres til Rådmannen. Båtsfjord kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån med kr ,-. Avtale om lånebetingelser delegeres til Rådmannen. Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån er behovsprøvd og kan gis til: Ungdom i etableringsfasen Enslige forsørgere Funksjonshemmede Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag Andre økonomisk vanskeligstilte husstander Etter at bankene sluttet å fullfinansiere boligkjøp har kommunen hatt svært mange søknader om startlån. De fleste søknadene går til toppfinansiering av boligkjøpet, men vi har også hatt en del søknader som gjelder fullfinansiering. De som søker fullfinansiering er i hovedsak de som er i en vanskelig økonomisk situasjon og som ikke får lån i vanlig bank. Hittil i 2012 har vi behandlet 12 saker og utbetalt ca kr. 4,1 mill i nye lån. Vi har nå behov for å ta opp mer lån fra Husbanken om vi fortsatt skal kunne tilby startlån. Side 8

9 Sak 60/12 AVTALER MELLOM BÅTSFJORD KOMMUNE OG HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 12/35 60/12 Kommunestyret Båtsfjord kommunestyre godkjenner vedlagte tjenesteavtale nr. 4, samt delavtale 1 til tjenesteavtale 8. Rådmannen signerer avtalene. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Båtsfjord kommunestyre vil presisere følgende i forhold til tjenesteavtale nr. 4: 1. Kommunene med sykestuer har nedsatt en hurtigarbeidende faglig/administrativ arbeidsgruppe, der også Helse Finnmark HF er representert. Arbeidsgruppen skal avklare avgrensingen mellom kommunale ø-hjelps plasser og nåværende sykestuefunksjoner. 2. Utredningen skal gi grunnlag for kommunal søknad om godkjenning av ø-hjelp plasser, og for partenes arbeid med å sikre langsiktig finansiering av sykestuene i Finnmark. Sistnevnte skal gjøres i egen avtale mellom kommunene og Helse Finnmark HF (revisjon av dagens sykestueavtale). 3. Partene tar sikte på å reforhandle tjenesteavtale 4 innen 1 år. Båtsfjord kommunestyre godkjenner vedlagte tjenesteavtale nr. 4, samt delavtale 1 til tjenesteavtale 8. Rådmannen signerer avtalene. Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Båtsfjord kommunestyre vil presisere følgende i forhold til tjenesteavtale nr. 4: 1. Kommunene med sykestuer har nedsatt en hurtigarbeidende faglig/administrativ arbeidsgruppe, der også Helse Finnmark HF er representert. Arbeidsgruppen skal avklare avgrensingen mellom kommunale ø-hjelps plasser og nåværende sykestuefunksjoner. 2. Utredningen skal gi grunnlag for kommunal søknad om godkjenning av ø-hjelp plasser, og for partenes arbeid med å sikre langsiktig finansiering av sykestuene i Finnmark. Sistnevnte skal gjøres i egen avtale mellom kommunene og Helse Finnmark HF (revisjon av dagens sykestueavtale). 3. Partene tar sikte på å reforhandle tjenesteavtale 4 innen 1 år. Side 9

10 Sak 60/12 Om tjenesteavtale nr. 4 skrev jeg til Kommunestyrets behandling av avtalene i møte : Kommuneoverlege Beate Lupton har deltatt på en høringskonferanse som KS arrangerte i Tromsø i anledning disse avtalene. Fra denne konferansen har hun rapportert følgende angående tjenesteavtale 4 som heter om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgtjenester 3-5 tredje ledd : Avtale 4 ble heftig diskutert. Det ble klart for meg den dagen at det ikke er slik som vi har trodd at akuttplasser i henhold til ny forskrift ikke er det samme som sykestue plasser. Sykestue plasser, omfatter både akuttfunksjon samt tilbakeførte pasienter samt palliativ behandling ved livets slutt. Av veilederen fremgår det at tilskuddet til en akuttplass er ca 25 % av det vi får i dag for en sykestueplass. Flere mulige modeller er allerede diskutert med Helse Nord: 1. akuttplassen erstatter sykestueplassene, det vil si at det vil bli en betydelig nedbygginga av denne type plasser i Finnmark. 2. akuttplassene blir en del av sykestueplassene, status quo 3. akuttplassene kommer i tillegg til sykestueplassene, en ønsket økning i kapasitet til å gjøre de oppgavene sykestuene gjør i dag i større omfang samt dekke akuttbehovet. Helse Nord heller i følge de som har vært i forhandlinger til alternativ 1 mens Helse Midt-Norge lager noe som likner på alternativ 3. Det ble derfor anbefalt at kommunene foreløpig ikke skriver under avtale 4. KS skulle på styremøte i dag nedsette en sykestue gruppe, se på disse definisjonene, sykestueplass/ akuttplass og deretter forsøke å samle alle kommuner i Finnmark og Nord-Troms for å lage en felles front og arbeide for å unngå alternativ 1. Av denne grunn foreslår jeg at vi ikke gjør noe vedtak angående tjenesteavtale nr. 4 nå har vi imidlertid mottatt følgende anbefaling fra KS Finnmark: KS Nord Norge har hatt kontaktmøte med Helse Nord der bl.a sykestuene og tjenesteavtale 4 var på agendaen. KS Nord Norge oppfattet Helse Nord som resultatorientert og absolutt innstilt på å jobbe fram en løsning som sikrer forutsigbar finansiering av sykestuene fremover. Det er nå opprettet en faggruppe som skal jobbe med sykestue/kommunal ø-hjelp spørsmålet fremover. Gruppen er forankret i OSO Finnmark. Arbeidsgruppen består av: Erik Langfelt, Kenneth Johansen, Randi Palto, Therese Thomassen, Trond Einar Olaussen samt en representant fra Helse Finnmark. Gruppen vil ha sitt første møte medio august. Side 10 av 16

11 Sak 60/12 Etter en samlet vurdering anbefaler KS Nord Norge nå at kommunene i Finnmark behandler tjenesteavtale 4 sammen med de øvrige 6 tjenesteavtalene. KS Nord Norge anbefaler dere å bruke følgende tekst som et tilleggs vedtak i saken. Tilleggs vedtak: 1. Kommunene med sykestuer har nedsatt en hurtigarbeidende faglig/administrativ arbeidsgruppe, der også Helse Finnmark HF er representert. Arbeidsgruppen skal avklare avgrensingen mellom kommunale ø-hjelps plasser og nåværende sykestuefunksjoner. 2. Utredningen skal gi grunnlag for kommunal søknad om godkjenning av ø-hjelp plasser, og for partenes arbeid med å sikre langsiktig finansiering av sykestuene i Finnmark. Sistnevnte skal gjøres i egen avtale mellom kommunene og Helse Finnmark HF (revisjon av dagens sykestueavtale). 3. Partene tar sikte på å reforhandle tjenesteavtale 4 innen 1 år. Jeg foreslår at Båtsfjord kommunestyre følger denne anbefalingen. I tillegg ber jeg Kommunestyret også om å godkjenne delavtale 1 til tjenesteavtale 8. Denne delavtalen ble uteglemt ved forrige behandling. Side 11 av 16

12 Sak 61/12 OPPNEVNING AV STYRINGSGRUPPE FOR ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 12/647 61/12 Kommunestyret Kommunestyret oppnevner følgende styringsgruppe for arbeidet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel: - Ordfører - Varaordfører - En politiker utpekt av og blant opposisjonen i Kommunestyret - Rådmann - Kommuneoverlege - Barne- og ungdomsleder - Ett medlem utpekt av Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe Styringsgruppen ledes av ordfører med rådmannen som gruppens sekretær. Styringsgruppens mandat er å lede og drive prosessen med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Gruppen utarbeider forslag til milepelplan for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til Kommunestyrets møte I denne forbindelse vurderer de også behovet for å hente inn ekstern kompetanse, samt behovet for særskilt bevilgning til arbeidet. Kommunestyret oppnevner følgende styringsgruppe for arbeidet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel: - Ordfører - Varaordfører - En politiker utpekt av og blant opposisjonen i Kommunestyret - Rådmann - Kommuneoverlege - Barne- og ungdomsleder - Ett medlem utpekt av Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe Styringsgruppen ledes av ordfører med rådmannen som gruppens sekretær. Styringsgruppens mandat er å lede og drive prosessen med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Gruppen utarbeider forslag til milepelplan for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel til Kommunestyrets møte I denne forbindelse vurderer de også behovet for å hente inn ekstern kompetanse, samt behovet for særskilt bevilgning til arbeidet. Side 12

13 Sak 61/12 I planstrategi for Båtsfjord kommune er det vedtatt følgende om kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides på nytt. Den skal sluttbehandles innen I samfunnsdelen skal følgende inngå: o Båtsfjord kommunes verdigrunnlag o Overordnet ROS-analyse o Vurderinger i forbindelse med folkehelse o Vurderinger i forbindelse med universell utforming o Vurderinger i forbindelse med klimautfordringene og energibruk o Minst tre alternative framtidsscenarier for Båtsfjords utvikling Plan- og bygningsloven sier følgende om kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder til I denne planen skal altså de lange linjene trekkes opp for Båtsfjordsamfunnets planlagte utvikling. Samfunnsdelen skal være grunnlag for andre kommunale planer og gi retningslinjer for Båtsfjord kommunes mål og strategier. Dette er altså et omfattende og grunnleggende viktig arbeid. Det er også omfattende prosesskrav til planen som framgår av plan- og bygningslovens til 11-15, herunder varsling av oppstart med samtidig krav om høringsrunde på planprogram (en plan for arbeidet med selve planen). Deretter skal det være ny høringsrunde på selve planutkastet. Det legges også opp til å involvere bredest mulig underveis i planarbeidet. Av denne grunn foreslår rådmann og ordfører at Kommunestyret oppnevner en styringsgruppe som foreslått i innstillingen. Side 13 av 16

14 Sak 62/12 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: C83 &16 Arkivsaksnr.: 12/669 62/12 Kommunestyret Jeg viser til skriftlig søknad fra Anne Grethe Strandheim om permisjon fra sitt verv som kommunestyrerepresentant ut Hun oppgir private grunner som årsak. Etter samtale med Anne Grethe Strandheim har hun opplyst at søknaden også gjelder hennes verv som vararepresentant til Formannskapet. Kommuneloven har følgende relevante bestemmelse i 15.2: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. I kommentar til kommuneloven (Bernt og Overå 2011, s ) sies det bl.a. om dette: Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn ordet belastning som alternativ til vanskelighet, kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor det har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem. Dersom permisjon innvilges rykker den neste på Høyre sin liste i Kommunestyre og Formannskap opp slik at Kommunestyret må ikke velge noen erstatter. Side 14

15 Sak 63/12 KOMMUNESTYREMØTER PÅ DAGTID Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 12/680 63/12 Kommunestyret Ordfører har bedt meg utrede kommunestyremøter på dagtid slik at Kommunestyret kan drøfte saken og ta stilling. Dersom det blir bestemt at møtene skal være på dagtid så forstår jeg det slik at de skal være onsdager kl på pensjonisthuset og at dette skal gjennomføres fra Møter på dagtid har en praktisk og en økonomisk side. Når det gjelder det økonomiske vil jeg anta at det med møter på dagtid vil være flere representanter som vil kreve tapt arbeidsfortjeneste. Utbetalinger i forbindelse med politiske møter de siste årene har vært: År Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg , , , , ,- Første halvår , ,- 0,- Formannskap og hovedutvalg har over lang tid praktisert møter på dagtid. Tabellen gir derfor en god pekepinn på hvor mye dagmøter vil kunne koste i utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Som vi ser er det små beløp. Den forholdsmessig store utgiften på kr ,- skyldes formannskapsmøte i Hamningberg. Imidlertid må vi huske på at ansatte i det offentlige har krav på lønnet permisjon. Hva dette medfører av vikarutgifter har vi ikke oversikt over. Når det gjelder det praktiske med møter på dagtid antar jeg at mange representanter vil foretrekke møter på dagtid slik at fritiden ikke må brukes til å møte i Kommunestyret. Jeg antar at mange opplever at forberedelsene til Kommunestyremøter, både personlig og i partiet, legger nok beslag på fritid. Imidlertid kan det være noen som mener at det vil være minst like belastende å måtte ta fri fra jobb, for eksempel av hensyn til arbeidsgiver i mindre bedrifter med få ansatte eller fordi man har ledende stilling hvor det er vanskelig å ta fri. Dette kan muligens føre til at flere i praksis må melde forfall til møte i Kommunestyret. Når det gjelder tilhørerne til møter i Kommunestyret antar jeg at det vil bli færre av dem dersom møtene legges til dagtid. Side 15

16 Sak 64/12 SALG AV AKSJER I ASO FISK AS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: U03 Arkivsaksnr.: 12/684 64/12 Kommunestyret Båtsfjord kommunestyre gir ordføreren fullmakt til å inngå avtale om salg av Båtsfjord kommunes aksjer i ASO Fisk AS. Avtale om salg skal godkjennes av Båtsfjord kommunes eiersekretariat. Båtsfjord kommunestyre gir ordføreren fullmakt til å inngå avtale om salg av Båtsfjord kommunes aksjer i ASO Fisk AS. Avtale om salg skal godkjennes av Båtsfjord kommunes eiersekretariat. Båtsfjord kommune eier 49 % av aksjene i ASO Fisk AS. I henhold til vedlagte aksjonæravtale, pkt. 6, kan Båtsfjord kommune etter 5 år fra etableringen selge seg ut av selskapet. Denne avtalen er underskrevet Selskapet er stiftet På Båtsfjord kommunes eierdag i 2012 kom det entydige signaler fra kommunestyrets medlemmer om at Båtsfjord kommune bør selge sine aksjer. Side 16

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer