Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken."

Transkript

1 1

2 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap. Sparebankstiftelsen SR- Bank eier 30 % av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Forskerfabrikken vil tilby kurs for 3.- og 4. Klassinger på SFO i enkelte byer. Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene. Denne tradisjonen viderefører Sparebankstiftelsen SR- Bank. Pengegavene kommer i all hovedsak fra utbytte på aksjene Stiftelsen eier i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen ønsker gjennom sine bidrag til og i samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner å skape verdier for lokalsamfunnene. Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder samarbeider om Ferie For Alle. Det gis gaver til prosjekter som skaper engasjement, som har varig verdi og involverer frivillige. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Stiftelsens vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank i regionene Hordaland, Rogaland og Agder. Rogaland Svømmekrets gir treningssamlinger for utøverne i fylket. 2

3 Styrets beretning Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen SR- Bank ble formelt etablert i forbindelse med at SpareBank 1 SR- Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA). Stiftelsen ble etablert med en kapital på kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsens grunnkapital utgjorde på opprettelsestidspunktet kr millioner bestående av aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA, hver pålydende kr 25,- Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR- Bank ASA og på annen måte. For øvrig kan Stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser. Vår visjon: Sammen skaper vi verdier. Våre verdier: Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Allmennyttige gaver Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier i banken, dele ut gaver til allmennyttige formål og på denne måten videreføre sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SR- Bank som i mange år har vært en støttespiller for lag, foreninger og organisasjoner i lokalmiljøet. Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av allmennyttige gaver å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement slik at den bidrar til at regionen også i årene framover blir en god plass å bo og arbeide. Inntil Stiftelsen har bygget opp nødvendige reserver for fremtidige emisjoner i banken er målsettingen å dele ut mellom 10 og 20 % av overskuddet i Stiftelsen hvert år. Følgende gaveformål prioriteres: Kultur Idrett Oppvekstmiljø Friluftsliv Samfunnssikkerhet 3

4 Prosjekter som kommer barn og unge innen disse formålene til gode prioriteres. I 2013 tildelte Stiftelsen 247 gaver på til sammen 14 millioner kroner i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene hvorav 4 samarbeidsprosjekter : «Hafrsfjord 872» i samarbeid med MUST og Universitetet i Stavanger kr ,- «DNT X Ung «i samarbeid med Turistforeningene kr ,- pr. år i 3 år. «Ferie for alle» i samarbeid med Røde Kors kr ,- «Tenketrening med realfag for SFO» i samarbeid med Forskerfabrikken kr ,- Stiftelsen tildelte i 2013 i tillegg 11 ildsjelpriser á kr. Sparebankstiftelsen SR- Bank vil tildele en pris til ildsjeler i Rogaland, Hordaland og Agder i samarbeid med de lokale bankrådene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Ildsjelprisen tildeles personer som over tid har gjort en ekstraordinær innsats for lag og foreninger i lokalmiljøet. Ildsjelprisen kan være knyttet til et bredt spekter innen frivillighetsfeltet knyttet til formålene i Stiftelsens gavepolitikk. Kandidatene skal representere bredden i befolkningen hvor også kjønn og alder skal ivaretas. Eierskap Sparebankstiftelsen eide ved etableringen av Stiftelsen 36.2 % av SpareBank 1 SR- Bank. Eierskapet skal minst utgjøre 25 %. Etter en aksjeemisjon i SpareBank1 SR- Bank ASA våren 2012 og et mindre nedsalg våren 2013 eier Stiftelsen aksjer i banken. Eierandelen er 30 %. Stiftelsen har kvartalsvise møter med ledelsen i SpareBank 1 SR- Bank. Daglig leder er valgt som styremedlem i banken og representerer Stiftelsens eierinteresser der. Stiftelsen er også representert i bankens representantskap og valgkomiteer. Stiftelsen er opptatt av at de som representerer Stiftelsen i bankens organer i tillegg til forretningsmessige kvalifikasjoner også kjenner bankens historie og kan bidra til at bankens samfunnsengasjement, lokale verdiskaping og lokale forankring opprettholdes. Stiftelsens eierpolitikk utrykker forventninger til banken på følgende områder: Verdiskaping/Resultat Markedsområde Soliditet og risiko Eierskap Utbyttepolitikk Representasjon i styrende organer Kontakt mellom Stiftelsen og banken Finansforvaltning /Strategi Finansforvaltningen og finansstrategien beskriver retningslinjene for hvordan 4

5 kapitalen i Stiftelsen forvaltes. Retningslinjene tar utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter. Sparebankstiftelsen SR- Bank skal eie minimum 25 prosent av aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Stiftelsen har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. Det kreves enstemmighet i styret og vedtektsfestet flertallskrav i generalforsamlingen for å selge aksjer i banken. Den finansielle porteføljen for øvrig kan bestå av: - - Bankinnskudd Investeringer med tilsvarende risiko som for bankinnskudd Inntil Stiftelsen har likvide midler som overstiger 2,5 % av SpareBank 1 SR- Bank ASA markedsverdi skal midlene kun plasseres i bankinnskudd. Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer. Generalforsamlingen består av 7 kvinner og 16 menn. Leder av generalforsamlingen er Svein Kjetil Søyland. Medlemmene velges ved elektronisk valg av og blant kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene. Styret i Sparebankstiftelsen SR- Bank består av 7 personer, 2 kvinner og 5 menn. Styrets leder er Tom Tvedt. Styremedlemmer : Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. Økonomiske resultater (1000kr) 2013 er Sparebankstiftelsen SR- Banks andre driftsår. Årsresultatet utgjorde kr ,- Stiftelsens inntekter består av utbytte på aksjene i SpareBank 1 SR- Bank ASA, renteinntekter og gevinst ved salg av aksjer. Utbytte for 2012 fra SpareBank 1 SR- Bank ASA utgjorde kr 1,50 per aksje totalt kr ,-. Renter og gevinst ved aksjesalg utgjorde til sammen kr ,- Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde kr ,- hvorav gaver i 2013 utgjorde kr ,-. Stiftelsen hadde per aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Aksjene står bokført til snittkost på aksjene kr 35,60. Ligningskursen per på aksjene var kr 60,00 som innebærer at det er en markedsmessig merverdi på aksjene på til sammen kr 1,88 milliarder kroner. Denne merverdien hensyntas ikke i regnskapet da aksjene regnskapsføres til kostverdi etter kostmetoden. 5

6 Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av Stiftelsens økonomiske stilling. Disponering av overskudd (1000kr) Sparebankstiftelsen SR- Bank fikk et årsresultat for 2013 på kr ,- Overskuddet foreslås disponert som følger: - Overføres annen egenkapital kr ,- - Årets gaver fra gavefond Kr ,- - Avsatt til gavefond Kr ,- Sum disponert: Kr ,- Skatteforhold Sparebankstiftelsen SR- Bank kommer inn under skattebegrensningsregelen i skattelovens 2-32(skattefritak) så lenge Stiftelsens hovedformål er å forvalte de midler den ble tilført ved opprettelsen, herunder utøvelse av stabilt eierskap i SpareBank 1 SR- Bank ASA og utøvelse av allmennyttig aktivitet ved utdeling av overskudd til allmennyttige formål/interesser. I forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap (ASA) og opprettelse av Sparebankstiftelsen SR- Bank, ble det søkt om skattefritak etter skattelovens I svaret fra Finansdepartementet er et av vilkårene i «skattelempevedtaket» at ved realisasjon av aksjer som Stiftelsen mottok ved omdanningen, forfaller en forholdsmessig andel av den fritatte gevinsten til beskatning, hvor den skattemessige verdi på aksjene som Stiftelsen mottok ved omdanningen settes lik en forholdsmessig andel av skattemessig nettoverdi av sparebankvirksomheten som ble overført til Aksjesparebanken. Endelig beregning av skattemessig inngangsverdi på de aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA som Sparebankstiftelsen SR- Bank overtok ved omdanningen er ennå ikke mottatt av Stiftelsen. Det ble i balansen pr foretatt avsetning for estimert betalbar skatt på kr. 7,5 mill knyttet til salg av aksjer i løpet av Avsetningen var knyttet til vilkårene fastsatt av Finansdepartementet ved omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til ASA og etableringen av Sparebankstiftelsen SR- Bank. Basert på foreløpige tilbakemeldinger fra SpareBank 1 SR- Bank ASA med hensyn til verdivurdering knyttet til omdanningen er det foretatt reversering av skatten. Avsetningen er i år inntektsført via skattekostnaden. Endelig avklaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter forventes å foreligge i løpet av

7 Administrasjon og administrative forhold SpareBank 1 SR- Bank ASA slik at Stiftelsen kan oppfylle sine formål. Sparebankstiftelsen SR- Bank har kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i Stavanger. Administrasjonen består av to personer. Daglig leder er Tor Dahle. Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter at den i meget liten grad forurenser det ytre miljøet. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Framtidsutsikter Stiftelsens inntekter består i hovedsak av utbytte på aksjene Stiftelsen eier i Sparebank 1 SR- Bank ASA samt renteinntekter. Norsk økonomi er god og utsiktene framover ser bra ut selv om internasjonal økonomi fortsatt har utfordringer og preges av lav vekst og stor ledighet. Innenlands har en sett et lite prisfall på boliger, men ledigheten er fortsatt lav. Det er stor aktivitet i regionen, ikke minst takket være oljevirksomheten. Offentlige tilsynsmyndigheter har besluttet at bankene må øke egenkapitalen for å kunne møte eventuelle utfordringer framover. Styret forventer likevel et rimelig utbytte som står i forhold til resultatet i 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2013 (tall i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler IT-utstyr Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningstid 3 år 5 år Note 3 Aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA Selskapets navn Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Sparebank 1 SR-Bank ASA 30,04 % Sum 30,04 % Under posten annen driftsinntekt inngår mottatt utbytte med kr og gevinst ved salg av aksjer med kr Note 4 Egenkapital Grunnkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Avsatt gavefond Sum EK Egenkapital Andel årets resultat overført annen egenkapital Årets gaver fra gavefond Avsatt til gavefond Egenkapital

14 Sparebankstiftelsen SR-Bank Noter til regnskapet for 2013 (tall i hele tusen) Note 5 Bankinnskudd Sum innestående i bank pr utgjør kr , herav kr 311 på skattetrekkskonto. Note 6 Gaveutdeling Bevilgede gaver Årets utbetalte gaver Årets bevilgninger Bortfall av gaver, tidligere bevilget -38 Bevilgede, ikke utbetalte gaver Avsatt til gaveutdeling, ikke bevilget Total avsetning til gaveutdeling Note 7 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ordning som oppfyller kravene etter denne loven. Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Revisor Kostnadsført honorar for revisjon er kr 89, i tillegg er det kostnadsført kr 124 for andre tjenester fra revisor og samarbeidende selskap. Beløpene er inkludert mva. Note 8 Skatt Per var det avsatt kr i tilknytning til salg av aksjer i Sparebank 1 SR-Bank ASA gjennom Avsetningen var knyttet til vilkår fastsatt av Finansdepartementet ved omdanning av Sparebank 1 SR-Bank ASA og etablering av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Basert på foreløpige tilbakemeldinger fra Sparebank 1 SR-Bank ASA med hensyn til verdivurdering knyttet til omdanning er det foretatt reversering. Dermed er avsetningen i år inntektsført via skattekostnaden. 14

15 15

16 16

17 17

18 Styrende organer Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år blant og av kundene i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Valget foregår elektronisk via nettbanken i SpareBank 1 SR- Bank ASA. Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité. Den årlige generalforsamlingen godkjenner Stiftelsens årsresultat og fastsetter disponeringen av overskuddet. Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år av gangen. Styreleder Tom Tvedt. Styremedlem: Hilde Lekven, Erling Øverland, Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. Varamedlem: Hege Skogland Mokleiv Foran fra venstre: Hilde Lekven, Tom Tvedt, Tor Dahle (daglig leder) og Erling Øverland. Bak fra venstre: Ansgar Gabrielsen, Mari Rege, Einar Risa og Tore Heggheim. 18

19 Generalforsamling Kontrollkomité Per Sekse Leder Siv Gausdal Eriksen Brit Elisabeth Bratland Medlemmer 2013 Svein Kjetil Søyland leder Stein Egenes Stein Tjørsvåg Else Lill Horjen Karl Endre Igland Lynn Atteraas Erland Christian Foss Odd Gunnar Jordheim Anne- Line Innvær Staale Grude Haaland Gunnar Kolnes Eyvin M. Olsen Tor Gismarvik Brit Elisabeth Bratland Aslaug Vabø Siv Gausdal Eriksen Lars Gøran Ulriksen Svein Ove Alvestad Svein Jacob Mathisen Borgny Eik Frank Hoff Nilsen Ingolf Steensnæs Inga Roda Varamedlemmer 2013 Oddvar Skaiaa Arild Hestås Mona R. Strømme Lillian Bjelde Arvid Langeland Jarle Braut Einar Karsten Ask Egil Mønnich Stein Aarsland Jan Gunnar Matingsdal Annelin Tangen Eirik Sønneland Varamedlem Lars G. Ulriksen Valgkomité Svein Kjetil Søyland leder Mona R. Strømme Karl Endre Igland Eyvin M. Olsen Brit Elisabeth Bratland Varamedlem Inga Roda Orstad BMX har et bredt tilbud til barn og unge i regionene. 19

20 Administrasjonen Daglig leder Administrasjonssjef Tor Dahle Ellen B Instefjord Kontakt informasjon : Besøksadresse: Domkirkeplassen 2, 4001 Stavanger Postadresse: Sparebankstiftelsen SR- Bank Postboks Stavanger Hjemmeside: Telefon: Tor Dahle : Ellen B Instefjord : Norwegian Youth Chamber Festival legger til rette for at unge lovende musikere kan få spille med etablerte musikere. 20

21 Gaver I 2013 ble det gitt 14 millioner kroner til allmennyttige formål i Rogaland, Agder og Hordaland samt 11 ildsjelpriser á kr. 247 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 700 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og frivillig innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet og friluftsliv. Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år. Nedenfor følger en oversikt over gavetildelinger i 2013: Samarbeidsprosjekter: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Bergen Turlag og DNT Sør DNT X- ung per år i 3 år Must Hafrsfjord Forskerfabrikken Tenketrening på SFO Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust Agder Røde Kors Ferie For Alle Våren 2013 Friskis&Svettis Stavanger- Sandnes Sykkelstativ utenfor lokalet Rogaland Svømmekrets Trenersamlinger for hele Rogaland Fylke /2014. Kreftomsorg Rogaland Trener- se meg! prosjektet Swingcats Danseklubb Prosjektor, lerret og musikkutstyr Stavanger kajakklubb Følgebåt på Stokkavannet Hjertefred Stavanger Utstyr til arrangementet Svithun Husflidslag Sølvstøpeovn Vaulen Skolekorps Musikkinstrument Stavanger Rockeri Utvikling av et felles øvingslokale

22 Stavanger Sjakklubb Ungdom Sjakkutstyr til ukentlig tilbud ved flere skoler Sirius Kultur og Utdanningsforening Flerkulturelt show Hafrsfjord skolekorps To pauker Samarbeidsrådet landbruksorg. Rogaland Kompetanseutvikling hos unge bønder Lura Idrettslag Stadion- ur Friheten Rideklubb Hinderutstyr på banen Hana IL Elektrisk døråpner til klubbhuset Ganddal idrettslag Varmepumpe Sandved Skole v/fau Komplett skolefane Stiftelsen Julebygdspelet Oppbygging av julemarked Hana skolekorps Kornetter og klarinetter Hana Natteravner El- sykler Sola Taekwondo Klubb Lære unge jenter selvforsvar I.L Havdur Breddearrangement håndball for barn 7-16 år Sola Håndball mini Diverse håndballutstyr Skolekorpset Sola Rekrutteringsprosjekt for å få flere barn og unge til å begynne i korpset Tananger Sjøspeidergruppe Seilbåt Eiger FK "søndagskafé" Egersund Karate Kyokushinkai Speilfolie Tonstad IL- Feed Skiarena Oppføring av grillhytte Orstad BMX Utbedring av bane og tidtakings system Ålgård Turnforening Utstyr til trening og oppvisning Gjesdal Idrettslag volleyball Treningsutstyr til volleyballgruppa Nærbø Turnforening Air floor 15m lang (oppblåsbar matte) Ålgård Håndballklubb Håndball lag for personer med funksjonshemning + musikkutstyr

23 Bryne Symjeklubb Aqua- talk Lye skulekorps Musikkinstrumenter Nærbø Bygdekvinnelag Materiell til arrangement av familiedager Grødaland Hå pistolklubb Utbedring av anlegg Fogn Idrettslag Utbygging og forbedring av turstier på Fogn Warpcrew Datasamling, LAN treff Storklassen Søndagsskole Aktiviteter for ungene Finnøy Guttelag Ulike aktiviteter Rennesøy KFUK- KFUM Speidergruppe Båt til aktiviteter Falkeid Idrettslag Kompisprogrammet Sentrum Karateklubb Hjertestarter og førstehjelps kurs Haugesund Triatlon Klubb Treningsutstyr Karmøy Badminton Badmintonutstyr Sveio Il - fotballgruppe Fotballutstyr Kolnes Skolekorps Uniformer og instruktører Boals Forumteater for ungdom Utarbeiding av manus og ny forestilling Enter Ungdomsklubb PA anlegg Førre Musikkorps Korpsgensere Kreftomsorg Rog. Avd Hgsd Synliggjøre kortfilmen Glassdøren Haugesund Toppidrettsgymnas Treningsutstyr Haugaland Skateklubb Opprustning av skatehall Haugesund Kajakklubb Påbygg båthus Staal Jørpeland Nye stoler til klubbhuset UL HEIM Varmepumpe Jøsenfjorden Bedehuskapell Oppgradering av bedehuskapellet Hetland Media Boka Småstubber til alle ungdomsskoleelever i Hjelmeland kommune

24 Hjelmeland kommune v/kulturkontoret Oppruste området Eventyrskogen HLF Strand Hørselslag Univox Safe Wake Vindafjord IL Servicebygg, snø produksjonsutstyr Bjoa Bygdeutviklingslag Musikkutstyr Marvik Musikkorps Musikkinstrumenter Sauda Orienteringsklubb Tidtakerbukker og timerecorder Austrått Idrettslag Sandnes Talent - Jentehåndball Sandnes Kommune med samarbeid Økonomi og Karrierevalg for alle 9.klassinger i Sandnes Figgjo Idrettsklubb Kunstgressbane Havørn IL Kunstgressbane Nedstrand Bygdemuseum Museumsbygg IL Brodd Fotball Tribune Rogaland Fylkeskommune Hele Rogaland Leser STAR Musikk kompetanse Vaulen Idrettslag Oppgradering av klubbhus Stiftelsen Veteranskipet Rogaland Krisehåndteringskurs for å føre veteranskipet Hjorteland Gardsdrift DA NYCMF- Norwegian Youth Chamber Festival 2013 og 2014 Bevare og total restaurere et kværnhus og tilhørende tønnehus Utvikle festivalen for å fremme et kunstnerisk og profesjonelt nivå Stavanger Brass Band Prosjektet SBB Talent 2 ganger i 2013/ Rogaland Historielag Presentasjon av tidligere Hetland historie fra de eldste tider fram til St. Svithun Sangforening 1895 Landssangerstevne i Stavanger i Stavanger Operakor Oppsetting av en forestilling i Stavanger, Egersund Bjerkreim IL Ski Lys og benker langs Rulleskiløype Vikeså Stadion Dalanerådet v/prosjekt Utstilling - Dramaet i Jøssingfjorden

25 Jøssingfjordsenteret Altmarkhendelsen februar Varhaug Idrettslag Utvidelse av flerbrukshall Gjesdal Idrettslag friidrett Utstyr til friidrettsbanen på Solås Nærbø Idrettslag Basistreningsrom Mølleparkens venner Prosjektet Tou Bryggeri på Tau Suldal IL ski Tidtakerbrikker til tidtakersystemet Ølen Idrettslag Klubbhus Finnøy Fleirbrukshall Treningsutstyr Thor Geir Harestad Prosjektet er 6.bind i bygdeserien om Randabergs historie Randaberg menighet Piano Vard- modellen (SK Vard Haugesund Prosjekt for kvinner Karmøy folkebibliotek Leseaksjon for barn 2kl.- 7.kl Mandal Byorkester Musikkinstrumenter Grimstad svømmeklubb nr 2 Baneskiller Arendal Guttemusikkorps Musikkinstrumenter Kristiansand Sandvolleyballklubb Sandvolleyballbaner Lyngdal idrettslag Innbytterbenker Heskestad idrettslag Lysløypen Habnesprellet Arrangementet Habnesprellet Flekkefjord og Oplands Turistforening Dokumentasjon av FOT sine aktiviteter Flekkefjord Frivilligsentral Arrangement for frivillige Blomdalen Jentekorps Uniformer til rekruttene Grundheim Ungdomslag v GUG Opprusting av ungdomsklubb Fyrlyd Lydanlegg Lyngdal Idrettslag Tidtaker anlegg Foreldrelaget ved Krossen skole Oppgradering av Klepp leirskole

26 Endelig Fredag Teknisk utstyr til ungdomsklubben Homborsund- musikantene Homborsund- festivalen Amazon Grimstad FK Utstyr til Fotballakademiet IL Express Fotballgruppe Keepere i fokus Way Forward Treningsutstyr Idrett Bergen Sør Utstyr til tiltaket M.E.G.A Alvøens Musikkforening Skaptilhenger til instrumenter Stiftelsen Norsk Sjømatsenter Opplæringsprogrammet Ung smak Åstveit svømmeklubb Treningsgruppe for barn og foreldre Åsane Fotball Utstyr til Klubbhuset Kalandseid IL Sandvolleybaner Salhus Skolemusikk Musikkinstrumenter Olsvik skolekorps Musikkinstrumenter, noter Fjell Turlag Gapahuker og ringmurer Moster Indremisjon Gapahuk og lekeapparat Sagvåg skulekorps Musikkinstrumenter Bømlo Turlag Bord, benker, gapahauk Sagvåg Forum og Bydelsbloggen Hjertestarter Høsten 2013 Bergens Skog og Træplantingsselskap Tilrettelegging av friluftsområder Bergen- Sandviken Speidergruppe Leirplass Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps Snøscootere Bergen Røde Kors Hjelpekorps Lagutstyr til bruk på vintertjenesten Norges Handikapforbund, Os lokallag Turutstyr Norges Jeger - og Fiskerforbund avd. Hordaland Fritidsutsyr

27 Totland Fritidsklubb Tekniske spill og datautstyr Apalvegen Vel Oppgradering av lekeplass Stord Fitjar Rødekors hjelpekorps Sambandsutstyr Bømlo Røde Kors Hjelpekorps Sambandsdekning Øklandsmarkjo Vel Ny aktivitets- og samlingsplass Moster Grendautval- Prosjekt Røyksundkanalen Røyksund kanalen Lillesand speidergruppe Kajakkutstyr og klatreutstyr Grimstad Turn Diverse turnapparater og utstyr Grimstad FSK Sjø Restaurering av seilbåt IL Express Basketball Treningsutstyr Christianssand klatreklubb Klatreutstyr Hånes og Tveit Skolekorps Musikkinstrumenter Kristiansand FSK speider Telt Vest- Agder Røde Kors Vinterutstyr til barn Søgne Røde Kors hjelpekorps HLR opplæringsdukker og AV materiell Rovernes Beredskaps Styrke Kristiansand Roverne beredskapskurs og leir Blomdalen Ungdomsskole Prosjektet Samarbeid, Fokus og Muligheter FK Mandalskameratene Kunstgrasbane Friluftsrådet for Lindesnesregionen Turprogram Finn din pol Farsund Pikekorps og Farsund guttemusikk Musikkinstrumenter Ungdomsstyret i Farsund menighet Diverse lydutstyr og prosjektor Shadow og Ekko fritidsklubb Aktivtetsutstyr til to fritidsklubber Hægebostad Kommune- Permanent utstillingslokaler i forbindelse med et større laksetrapp prosjekt Gyland bedehus Mikrofoner og lydanlegg Idrett og Nærmiljø v/ Flekkefjord Lydanlegg

28 Kommune Idrett og Nærmiljø v/ Flekkefjord Kommune Flekkefjord kommune/flekkefjord og omegn industriforening/vest- Agder Fylkeskommune Smaabyen Flekkefjord Eigersund Jeger- og Fiskerforening Informasjonstavle Teknisk senter for ungdom Park for barn og unge, Smaabyen i Smaabyen Bunkers for oppbevaring av våpen og ammunisjon Sokndal kommune Friluftsområdet Linepollen Bjerkreim bedehus Piano Tengesdal Grendehus sa Oppgradering av vannsystemet Øvre Sirdal leitegruppe Skaphenger til utstyr Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by Bålhytte ved Aktivitetssenter Svanevatn Bryne Røde Kors Hjelpekorps Snøscooter Nærbø Røde Kors Ambulanse til transport Jæren Golfklubb, avdeling for Golf Grønn Glede Utstyr til prosjektet Golf Grønn Glede Klepp KFUK- KFUM Speidere Gapahuk Kongebarna, Fokus hverdagsmenighet Lekeutstyr Kverneland Røde Kors Omsorg Refleksvester 3750 Kverneland speidergruppe Kanoer Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje Aktivitetsanlegg tilgjengelig for allmennheten Norway Chess v/tower Skoleturneringsdelen Sandnes Turnforening Turnutstyr AS Riskafjord Sikkerhetsutstyr til Riskafjord II Sandnes speidergruppe Fritidsutstyr/lavoer Høle Idrettslag Klubbhus

29 GANN SKYTTERLAG Elektroniske skyteskiver Sandnes Sjøspeidergruppe av NSF Gasskomfyr til seilskøyte Hana Idrettslag Aktivitet for ungdom med funksjonshemning Rogaland Røde Kors Ungdom Utstyr til høstcampen Sandnes svømme- og livredningsklubb Utvidelse av dagens tilbud med flere instruktører- kurs IL HAVDUR Utstyr til Havdur klubbhus Stiftelsen Flyhistorisk Museum Sola Istandsetting av Heinkel fly ESC Ungdomsklubb i Tananger menighet Møbler til oppholdsrom Tananger Sjøspeidergrupp Gapahuk Sola Cykleklubb Lys og treningsapparater Sola Røde Kors Aktivitetsgruppe for barn 6-13 år Stavanger HAIK (Handikapidrettsklubb) Rekrutteringsprosjekt til instruktører for barn og unge med funksjonshemning A- Larm Rogaland Aktivitetstilbud H Rogaland 4 H kurs Gausel Teknolab Teknolab på Gausel skole Hundvåg Fotball Klubb Kiosk/varmestue Forus og Gausel Idrettslag (FGI) Inngjerding og utstyr Hinna Fotball Garderobeskap samt oppgradering av kiosk Hinna Håndballklubb Jenter06 Håndballutstyr Korpsene i Stavanger Korpssamling for ungdom Kvernevik Fritidssenter Kvernevikfestivalen for ungdom Klubben Quell v/misjonskirken Stavanger Teknisk utstyr og spill Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland Snøscooter Stavanger Hockey - Superlaget Hockeyutstyr Superlekene Superlekene

30 KREFTOMSORG ROGALAND (KOR) Naturopplevelser for livet! Ryfylke Friluftsråd Rullestolrampe Kirkelig Dialogsenter Stavanger Prosjekt Integrasjonsundervisning Sølvberget KF Bokprosjekt grunnloven 1814 for 8 klassinger i Stavanger Kommune Frikvarteret Skipakker til bruk for alle Sunde IL Foreldre kom på banen! Holmastø Sjølag, Fogn Oppgradering kai og kaiområde Meetingpoint og Credimus Ungdomskor Lydmikser Hodnefjellvik Båtlag Tilrettelegging for bading i Hodnefjellvika Lekegruppe på Sørbø Grendahus Diverse lekeutstyr Ung kirke Grødem Utstyr til fritidsklubb Randaberg Fotball "Me ser deg" En kjede av fyr c/o Hå gamle prestegard Økonomiansvar og ansvar for søknad: Randaberg kommune Utstillingsprosjekt "On the Edge" Fister Bedehus Oppgradering av Fister Bedehus Krokhøl Knights Innebandyklubb Innebandyutstyr Bjørheimsbygd fritidsklubb Musikkutstyr Camp 773 Furuneset Utarbeiding av kart ADHD Norge, Rogaland Fylkeslag ADHD prosjekt 5000 Stemmemyr Velforening Lys i akebakken Kolnes Grendahus Oppgradering bydelshus Førdespeidarane Varmepumpe Førre KFUK KFUM speidere Redningsvester og padleårer Haugesund Røde Kors Røff Friluftsutstyr Julemarked i Haugesund Julemarked i Haugesund Nils Gunnar Lekven,59 Nord, Stangeland ungdomskole Friluftsprosjekt, nye sykler

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår

Årsrapport 2014. Touch of Dance. 5. driftsår Årsrapport 2014 Touch of Dance 5. driftsår Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen. I evighetens perspektiv SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal disponerer store verdier

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Tilbakeblikk på bankåret

Tilbakeblikk på bankåret 2014 2014 Tilbakeblikk på bankåret Lokalbanken ved din side Leder Status og veien videre 2014 var et godt år for Selbu Sparebank. Mye av året har vært brukt til å få på plass en bemanning som gjør oss

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Kulturpris. Idrettspris. juryens begrunnelse:

Kulturpris. Idrettspris. juryens begrunnelse: Foto: Øyvind Askevold kaarbø Harstad Sparebanks Kulturpris juryens begrunnelse: Marianne Sverdrupsen Nordeng er blant de kulturarbeiderne i Harstad som har lyktes best med sitt virke. Det er mange årsaker

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn FOTO: HARSTAD TIDE NDE/IVAR L. PAULSEN HARSTAD SPAREBANKS KULTURPRIS ARNE DAGSVIK Kulturpris for 2013 ILDSJELSPRIS Gjengivelse av artikkel fra ht.no Her er årets idrettsildsjel. Rolf Hall fikk torsdag

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010. Nr 1 2011. Takk for Sarah!

Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010. Nr 1 2011. Takk for Sarah! Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010 Nr 1 2011 Takk for Sarah! Årets oppsetting av musikalen Sarah ga publikum nok en fantastisk kulturopplevelse. Benedicte Søreng, Marita Frengen

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer