The waves of the future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The waves of the future"

Transkript

1 The waves of the future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne kommersiell bølgekraftproduksjon og en ny maritim industrigren i Norge. September

2 2

3 3

4 1. Sammendrag Ocean Energy løsningen: Fra Bølge til Forbruker. Gründeren som står bak Ocean Energy AS (OCE) har over en periode på nærmere 10 år arbeidet frem og patentsøkt et enkelt og robust bølgekraftverk (WaveInductor TM ) basert på direkte elektrisk induksjon i en lineær-generator i kombinasjon med robuste flytebøyer. Løsningen er i dag patentert på verdensbasis. Basert på et krav i første patent om nedsenking av hele anlegget ved ekstremvær har OCE deretter patentsøkt en generell neddykkbar flytebøye (The Storm Buoy TM ) som automatisk dykker ved ekstremvær for å unngå havari ved for store bølgehøyder offshore. Denne kan kombineres med WaveInductor eller andre bølgegeneratorer som finnes i dagens marked eller garantert vil komme i fremtiden. Løsningen ble tilkjent patent tidlig i På grunn av OCE s patenter samt mange felles ideer er det inngått et samarbeid med Seabased AB ved Uppsala Universitet som regnes for å være blant de miljøene som har kommet lengst innen bølgekraft og lineærinduksjon i verden. Systemene synes etter omfattende tester så langt å være en av de få løsninger som kan tilby en kommersiell økonomisk løsning for bølgekraften, ikke minst grunnet overlevelsesevne under ekstremvær. Seabased`s store lineærgeneratorer har allerede vært utprøvd i flere år langs den Svenske Vestkysten og den første kommersielle ordre er nå gitt fra det Finske energiselskapet Fortum på 420 enheter for montering utenfor Lysekil på Vestkysten av Sverige. Dette er den første kommersielle bestilling på en samlet bølgekraftpark i verden og de første generatorene utplasseres utenfor Lysekil denne sommeren. For produksjon av generatorer er det besluttet å investere i ny fabrikk i Lysekil. Den samlede investering i anlegget er budsjettert til å være på 200 Mill. Det er anslått at produksjonskostnadene pr. kwh vil ligge godt under produksjonskostnaden for vind-energi med dagens vindmøller. De nyeste testene i Skottland (høsten 2012) viser ned mot 40 øre pr. kw inkludert nedskriving av investeringen. Gjennom samarbeidet mellom OCE og Seabased kan man tilby et komplett system for bølgekraft. Seabased sitt system for lineær-generatorer sammen med OCE's patenterte og ned-dykkbare flytebøye "Storm Buoy" som synes å være den første bølgekraftløsning som kan motstå offshore ekstremvær pga. neddykking og som samtidig korrigerer for tidevanns-forskjeller. Storm Buoy, prototype og test: For å teste ut Storm Buoy, er det inngått avtale med Seabased AS at de stiller til disposisjon 2 stk. lineærinduksjons-generatorer på henholdsvis 25 kw og 50 kw kombinert med stillverk og transformator for utplassering og uttesting i opptil 36 måneder ved Runde Miljøsenter. Planen er å få kjørt to testsesonger for bøyene. Med testing av funksjonalitet, neddykking og oppdrift, samt strekkbelastninger under ekstreme værforhold. Prosjektet skal etter planene igangsettes høsten Offentlig finansiering er godkjent med inntil 45 % av prosjektkostnadene. Nyheten om Seabased og deres gjennombrudd i bølgekraft er allerede blitt dekket i media. Interessen rundt selskapet er ikke mindre etter inngåelsen av den første kommersielle bølgeparken i verden, som Seabased skal produsere i Lysekil. Under følger link til intervju med Seabased s Adm. Dir. Billy Johansson. (Tidligere President i ABB Power Generation). Sveriges Radio intervjuer Adm. Dir. Billy Johansson Trykk CTRL og dobbeltklikk på bildet samtidig. Eller gå inn på og søk på Seabased Se også og søk på Seabased explained 4 4

5 2. Generelt om bølgeenergi og OCE s prosjekter I de siste tiår har det vært en stadig økende fokusering på fornybare energikilder. Mange alternative prosjekter er gjennomført med vekslende hell. I denne sammenheng har man kommet langt innen vindmølleteknologi. Danmark har som kjent blitt et foregangsland i internasjonal sammenheng grunnet lokale naturgitte forhold, samt at noen ildsjeler har arbeidet med dette siden slutten av 70-årene. Ocean Energy AS (OCE) har lenge arbeidet med å belyse tilsvarende muligheter rundt bølgeenergi fra havet. Norge har her de samme naturgitte forutsetninger til å lykkes med bølgeenergi, som Danmark har hatt innen vindmølleteknologien. Langs norskekysten, mellom Stad og Lofoten, er transporten av bølgeenergi i tidsgjennomsnitt mellom 30 og 50 kw/m, men mindre innover Skagerrak og opp mot Finnmark. Det må for øvrig bemerkes at den gjennomsnittlige bølgeenergien er minst dobbelt så stor om vinteren som om sommeren. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår som er mer enn alle våre vassdrag, bekker og elver, regulert og ikke regulerte. Potensialet er å få ut like mye bølgekraft som vi i dag henter i kraft fra vassdragene. Norge har forøvrig også en svært velutviklet offshoreindustri som passer meget godt for en kommersialisering av bølgeenergi. De fleste bølgekraftprosjekter har imidlertid så langt havarert under ekstremt uvær. På bakgrunn av dette har OCE i sin tid startet utviklingen av en kompakt og patentert "bølgegenerator" (kalt WaveInductor ), for kystnære områder med bølgehøyder cm, hvor lineær bevegelse omsettes direkte til elektrisk energi. Denne lineærgeneratoren kan monteres i en flytebøye og egner seg for kystnære bølgesoner med mindre bølger og hele anlegget kan også senkes dypere ned i havet ved uvær. Basert på dette første patentet har OCE senere fått patentert en generell nedsenkbar offshore bøye som også automatisk neddykker (ned til totalt 10 meter) ved ekstremvær. Denne bøyen kombinert med WaveInductor eller andre bølge-generatorer montert på havbunnen vil sikre bølgekraftverket mot havari gjennom de årlige høst- og vinterstormer. Dette er et helt essensielt poeng for å kunne utvikle bølgekraft til en økonomisk forsvarlig industri og det er dette konseptet vi ønsker å få verifisert gjennom testen på Runde Miljøsenter gjennom en vintersesong og kommende vår ved Plocan på Gran Canaria. En ny industrigren Trekker man paralleller til utviklingen av den Danske vindmølleindustrien siden 70 tallet kan en kommersiell løsning på bølgekraft gi en eventyrlig industriutvikling i sitt lokalmiljø. Fra Danskenes spede forsøk med vindmøller på 70 tallet som nærmest ble stemplet som svermeri fra noen radikale idealister ved Tvind kollektivet - har denne industrien i dag blitt en av Danmarks største eksportartikler og industrier. Vindmølleindustrien står i dag for nærmere 10 % av Danmarks samlede eksport og sysselsetter direkte personer. Omsetningen øker med 10 % i året og representerte i fjor 60 Milliarder kroner. Selv lokal norsk industri på Sunnmøre som Hexagon omsetter årlig store beløp som underleverandør til denne Danske bransjen. 5 5

6 Med de naturgitte lokalforhold og den spisskompetanse som finnes i det Maritime Cluster på Nordvestlandet kombinert med Ocean Energys patenterte løsning på selve storm-problemet ligger alt til rette for en mulig tilsvarende utvikling for industribygging på rundt bølgekraft-løsninger mot hele verdens-markedet. Det er med dette som bakgrunnsteppe du og din bedrift inviteres med som investor og partner i dette banebrytende prosjektet. 3. Seabased OCE's partner Selskapet Seabased AB er sprunget ut fra forskningsmiljøet ved det kjente Ångstrømlaboratoriet tilknyttet Uppsala Universitet. Prosjektet med Bølgegeneratorer ble startet allerede år 2001 og har vært ledet av Professor Mats Leijon tidligere forskningssjef hos ABB Power Generation og selskapet ledes av Billy Johannson tidligere eksport- og salgssjef i samme selskap. (ABB Power Generation er en av verdens ledende leverandører av alle typer kraftverk). Her er således all utvikling foretatt med industriell erfaring og perspektiv for øyet - og ikke bare grunnforskning uten industrielle mål. Dette helt etter ABB s modeller med et kommersielt sluttprodukt som målsetting under hele prosessen. Under prosjektet har et betydelig antall forskere vært involvert og bl.a. har 5 personer tatt doktorgrader på forskjellige deler av systemet. Seabased AB er etter siste emisjon hvor Mitsubishi International, Japan, - tegnet 1.5 % av selskapet - verdsatt til ca. 720 Mill. SEK. Største aksjonærer er Gründerne - Professor Mats Leijon og Dosent Hans Bernhoff - samt Thomas Norén, Leif Klingenborg, Energy Potential AB og 6:e AP-fonden. Peter Wallenberg har også interessert seg for selskapet og har nå en styrerepresentant i Seabased AB ved næringslivstopp og tidligere VD i AstraZeneca Dr. Håkan Mogren. I likhet med OCE sine allerede patenterte lineærgenerator-løsninger (se vedlegg) har Seabased satset på å bruke lineærgeneratorer for direkte induksjon av energi uten andre mekaniske komponenter. Selve generatoren blir hermetisk lukket inne i et monteringsrør fylt med Nitrogen med svak overtrykk (for å unngå enhver form for rustangrep inne i generatoren) og så plassert trygt på havbunnen. Her er det et meget beskyttet miljø med 3-4 graders temperatur året rundt og ingen fare ved ekstremvær. Bøyen på toppen er så det eneste som er eksponert for bølgene og ved hjelp av OCE sitt patenterte konsept dukker så bøyen ned ved ekstremvær og rir stormen av. Generatorene har vært utprøvd i flere år langs Svenskekysten og den første generatoren fra 2006 fungerer fortsatt utmerket. Det eneste fysiske vedlikehold har vært bytting av en zink anode utenpå generatoren ved sjeldne mellomrom. Seabased har således fått til et teknologisk gjennombrudd for bølgekraft ved denne løsningen og dette kan best bekreftes ved at selskapet nå har fått den første kommersielle ordre fra det finske energiselskapet Fortum på 420 enheter for montering utenfor Lysekil på vestkysten av Sverige. Dette er den første kommersielle bestilling på en samlet bølgekraftpark i verden noensinne. Denne første parken skal plasseres rett utenfor Lysekil på Vestkysten av Sverige. Her er bølgehøyde og tidevannsforskjeller så små at man ikke trenger Storm Boye men på mere værharde områder rundt i verden som 6 6

7 ved vår første testlokasjon på Runde - stiller dette seg annerledes. Svenske myndigheter har gitt tilskudd på MSEK 139 til dette bølgekraftverket på den svenske vestkysten. Dette tilskuddet ble godkjent av EU november Det finske kraftselskapet Fortum er eier av anlegget og vil finansiere resterende beløp på MSEK 120. Anlegget vil ha en effekt på 10 MW. Fortum har videre en opsjon på kjøp av ytterligere 1580 generatorer de nærmeste 3 år og konsesjonen åpner for inntil 2000 generatorer i området utenfor Lysekil. Seabased AB arbeider nå parallelt med å utvikle sin produksjonsfasilitet i Lysekil. Denne har som langsiktig målsetting en produksjon opp mot 50 generatorer pr. dag. De første 420 generatorene til Fortum vil imidlertid produseres i en mere manuell produksjonslinje mens den nye fabrikken og samlebåndlinjen bygges parallelt. Seabased har hatt fokus på hele verdikjeden, fra bølgeabsorbering, til kraft distribusjon, Slik at de har håndtert utfordringene med å omforme strømmen til vekselstrøm, klar for det landbaserte strømnettet. Dette har vært selve suksesskriteriet, og noe som har gjort det mulig å inngå kommersielle kontrakter når generatorene har vært ferdig utviklet. Seabased s produkt kan bygges ut etappevis, og er modulært ved at man kan starte en bølgepark med så lite som generatorer som samlet gir en riktig vekselstrøm. Generatorene kobles til et stillverk (hub) på bunnen som samkjører alle fragmentene til korrekt Hz og spenning. Senere kan anlegget bygges ut med nye generatorer og tilkobles gradvis til en eller flere stillverk. Man kan således vokse etter hvert som behovet melder seg og man kan øke finansieringen via løpende strøm-salg. Finansieringen av denne produksjonslinjen skjer i samarbeid med bl.a. 6:e AP-fonden og SEB og er i overkant av 200 Mill. 7 7

8 4. Teknologi og produktbeskrivelse OCE har, som nevnt, gjennom flere patenter og fellesideer innledet et samarbeid med Seabased AB i Sverige AB, i Uppsala, Sverige. Konseptet baseres på OCE s nye patenterte flytebøye og Seabased sine bunnmonterte lineærgeneratorer og strøm-distribusjonssystem, som illustrert i fig 1. Neddykkbar flytebøye (Storm Buoy) Fig.1 viser en skisse av den patentsøkte neddykkbare flytebøyen (Storm Buoy) tilkoblet en bølgegenerator som står på havbunnen. Ved store tidevannsforskjeller og store bølger (ekstremt uvær) dykker bøyen automatisk og beskytter således de bunn-monterte bølgegeneratorene som er tilkoblet via en kraftig line, se også illustrasjon på forsiden. 8 Fremdrift vedr. patent for The Storm Buoy : Selskapet ble i brev fra Patentstyret den innvilget patent på løsningen. Dette patentet danner grunnlag for senere Verdenspatent (PCT). Dette vil bli suksessivt søkt i respektive land fremover. 8

9 Skisse/tverrsnitt av OCE s neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy). Bildet viser et tverrsnitt av flytebøyen med innebygd sensorstyrt vinsj som dykker bøyen etter tidevannsforskjell og styrken på uværet. Neste bilde viser Seabased s bølgegenerator med stillverk (transformator/likeretter) som plasseres på et tungt betongfundament på havbunnen. Bøyen er støpt av plast og har en diameter på 3.5 m og veier ca. 700 kg. 9 9

10 Storm Buoy Offshore System Bildene ovenfor illustrerer Seabased s bølgegeneratorer/lineærgeneratorer som er plassert på havbunnen og forbundet med flytebøyer på overflaten. De ordinære diskosformede flytebøyene vist overfor kan erstattes med Storm Buoy bøyer som er automatisk neddykkbare under uvær i røffe havområder. Et bølgekraftsystem bestående av store offshore bølgekraftanlegg med 20 eller 40 MW pr. bølgepark, vil ha et omfang på henholdsvis; 800 x 800 m eller 1600 x 1600 m i utstrekning pr. installasjon, og kan se ut som illustrasjon ovenfor som viser Seabased-generatorer på havbunnen, festet med spesial-liner til flytebøyer på havoverflaten. Prototype og test av Storm Buoy Storm Buoy har vært gjennom en produktutvikling som har resultert i patent og et nært samarbeid med den fremste aktøren innen bølgekraftenergi. Neste steg i denne prosessen er utvikling av prototype, som kan testes ut i et røft farvann med kraftig sjø og sterke vindkrefter. Til dette er Runde Miljøsenter (Runde Nasjonale Senter for Havkraft) valgt som samarbeidspartner og lokalisering. Her er det tilgang til lokaliteter som byr på de krefter og utfordringer som er ønsket. I prosjektet deltar følgende inn med ressurser: Seabased AB stiller til disposisjon 2 stk lineærinduksjons -generatorer på henholdsvis 25 kw og 50 kw kombinert med stillverk og transformator for utplassering og uttesting i opptil 36 måneder ved Runde Miljøsenter

11 Generatorene er under produksjon på fabrikken i Lysekil og vil snarlig kunne leveres for å teste OCE`s neddykkbare bøye i et røft bølgemiljø med uværsperioder. kommersielle bestilling av en omfattende bølgekraftpark. Innovasjon Norge, har gjennomgått konseptet sammen med sakkyndige fra NTNU gitt prosjekttilsagn på ca. 4.0 Mill. NOK. Forskningsrådet har gitt positivt tilsagn om skattefunn i utviklingsperioden. West Plast AS, (Sunnmøre) med underleverandører produserer og sammensetter 2 stk Storm Buoy med komplette stramme- og ned dykkings-funksjoner etter OCE s spesifikasjoner for hurtig levering. CTM Lyng Utvikling AS (Klæbu) designer styringssoftware for senke- og strammefunksjonene samt bistår rundt svakstrømsinterface on-shore for døgnbasert monitorering over IP-protocol/Internett samt akustisk kommunikasjon mellom bøye og generator. Runde Miljøsenter, (Runde) bistår hele prosjektet med fysisk prøvelokalitet, kontinuerlig miljøovervåking og øvrig logistikkbistand for hele testperioden. Dette vil bli et av senterets første bølgekraft-tester og det vil derfor gi stor nyhetsverdi på det nasjonale plan. Prosjektet vil inngå i Havenergisenteret som er et eget prosjekt hos Rund Miljøsenter. Med disse hovedkomponentene på plass kombinert med OCE s andre under-leverandører og partnere på NTNU åpnes det derfor for en full scale uttesting av offshore bølgekraft. Dette unike test-prosjektet har også en relativt stor mulighet for suksess fordi vi vet at: - Seabased s er kommet langt i sin kommersialisering av generatorer og stillverk/transformatorer, og dette er nå testet ytterligere på lokaliteten i Lysekil på Vestkysten av Sverige med stor suksess. Energiverket Fortum fra Finland har bestilt 420 enheter for kommersiell utplassering utenfor Lysekil i Sverige som viser at prosjektet nå er inne i en ny fase, for kommersialisering, og at store kommersielle aktører har funnet det riktig å satse på denne type teknologi og har resultert i verdens første 11 11

12 5. Forretningsidé, forretningsmodell OCE s forretningsidé er: Ocean Energy AS skal tilby det internasjonale markedet lønnsomme bølgekraftverkløsninger, som er tilpasset hardføre bølgeforhold, og som bidrar til langsiktig produksjon av miljøvennlig energi på en miljøvennlig men også profitabel måte.. På bakgrunn av denne forretningsidé har OCE utviklet patentene WaveInductor, Storm Buoy og konseptet El-Farm, (kraftverk for kystnære områder som ikke er omhandlet i dette prospektet, men også med i OCE s patenter). OCE har en ambisjon om å bli en stor aktør innen dette segmentet Samarbeidet med Seabased AB vil gi OCE muligheten til å tilby bølgekraftverk til bl.a. norske energiverk og olje- og offshore-industrien i Nordsjøen. Med erfaring fra Nordsjøen vil det ligge til rette for de internasjonale markeder. Organisasjonsmessig er selskapet inndelt etter følgende forretningsområder: Storm Buoy Offshore System OCE planlegger å iverksette første serieproduksjon av Stormbøyen mot slutten av år 1 i testperioden, siden selskapet da har høstet erfaring m.h.t. endelig design av bøyen og ikke minst de mekaniske løsningene. Produksjon av bøyen vil være en ordinær industriproduksjon med kjente komponenter som passer godt inn i det maritime «cluster» på Sunnmøre. OCE ønsker ikke å utvikle en egen produksjonsavdeling for denne oppgaven, men la produksjonen skje gjennom samarbeide med eksisterende produksjonsbedrifter på Sunnmøre. Under begrepet Production Facility vil OCE sålede selv styre administrasjonen av subproduksjonen som vil inneholde logistikk, produktutvikling og serviceavdeling innenfor OCE s administrasjon. I startfasen vil produktvikling og service foregå i nært samarbeide med West Plast AS som ligger nær testfasiliteten på Runde samt at disse har unik og årelang kompetanse innen utvikling og produksjon av bøyer for bruk under ekstreme forhold. De har også et nært kundeforhold til vår potensielle leverandør av vinsjer for bøyen Evotec. Videre innehar selskapet en stor kapasitet i eier og gründer Skorpen innen praktisk prototyping og produktutvikling av maritime konstruksjoner i 12 12

13 plast. Således blir det selskapets naturlige laboratorium i startfasen. Når salgsvolumet av bøyen stiger vil man søke mere differensiert serieproduksjon av de ulike komponentene for å redusere de totale produksjonskostnadene. Det er bl.a. inngått en initiell avtale med Aker Solutions datterselskap Midsund Bruk for mulig delproduksjon. Det er imidlertid enda ikke tatt endelig stilling til dette i detalj og heller ikke hvor selve basen for fysisk samlemontering av bøyen til et ferdig produkt skal foregå. Dette anbudsarbeidet vil imidlertid påbegynnes parallelt med selskapets utvikling gjennom 2013/14 med den klare målsetting om at dette skal foregå på Sunnmøre innenfor det Maritime Clusters medlemsregion. Seabased AB vil den første tiden være OCE s første store kunde med sine mange prognoserte leveranser av lineærgeneratorer med slaglengde på 2-4 meter (25-50 kw) i årene fremover for offshore bølgekraftverk. El-Farm El-Farm tankegangen er at det kan utplasseres bølgegeneratorer som kan utnytte energien i bølgene i mer kystnære strøk, med normale bølgehøyder på 0,6 1,2 meter, som krever lineærgeneratorer med 10 kw effekt, og som vil ha en slaglengde på 75 cm. Løsningen er patentert på verdensbasis - også i U.S.A. (Se side 25). Planen er å plassere disse mindre lineærgeneratorene i matriser som igjen plasseres på en plattform i kystnære strøk. På litt avstand vil et slikt anlegg se ut som et vanlig oppdrettsanlegg. Disse generatorer vil være montert inne i et flytelegeme (bøye) som flyter/dupper på havoverflaten og generer energi (Se mer i Patentbrev side 25), i motsetning til de store lineærgeneratorer fra Seabased som vil være installert på havbunnen og forbundet med kraftig line til bøyen (Storm Buoy) som flyter på overflaten. Det er tanken at et slikt kystnært bølge-kraftverk, El-Farm, i sin grunnutførelse kan produsere energibehovet til f.eks husstander lokalt, og det er ElFarm-bonden som står for tilsyn og vedlikehold av El-Farmen. Dette gjerne som en attåtnæring i forbindelse med drift av en vanlig kystgård. Norges Bondelag er allerede involvert i prosjektet og stiller seg meget positive. (Se bl.a. egen artikkel i Bondebladet våren 2011 om konseptet). For å få delfinansiert utviklingen av selve bølgegeneratoren WaveInductor vil man her først innlede et konkret samarbeide med en kjøpesterk og konkret kunde. Her viser det seg at Fiskeoppdretts-næringen passer perfekt da disse allerede arbeider med et Grønt prosjekt innen energisparing på oppdrettsmærene. Det arbeides i disse dager med en formalisering av et slikt samarbeid gjennom en av bransjens største leverandører av teknisk utstyr til denne industrien. Et slikt prosjekt vil også gjennomføres sammen med vår svenske partner Seabased som allerede har gitt oss kontrakt mulighet til å down scale deres store løsninger for strøm-konvertering og distribusjon til også å kunne benyttes mot disse små generatorene. Selve lineær-generatoren vil utvikles som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Ålesund og miljøet rundt El-lab ved NTNU i samarbeide med Seabased og Ångstrøm laboratoriet ved Uppsala Universitet. Går finansieringen av dette delprosjektet i orden i løpet av våren 2013 antas de første prototyper å kunne testes ut på utvalgte oppdrettsmærer våren Markedet for disse 10 Mw WaveInductors til oppdrettsnæringen synes å være på ca enheter årlig. Når så WaveInductor settes i system som en samlet El-farm antas markedet å være betydelig større og denne løsningen er antatt å være i produksjon og salg 2015/16. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er et utviklingsprosjekt som enda ikke er fullt ut 13 13

14 materialisert og således må dette bare betraktes som en ekstra bonus for dagens investorer i OCE. OCE s viktigste fokus i dag er selvsagt uttesting av Storm Bøyen ved Runde Miljøsenter og påfølgende konkret produksjon og salg av dette i inn- og utland sammen med Seabased AB de kommende år. El-farm vil imidlertid ha et stort potensial som et supplement til de store bølgepark-prosjektene og antas å kunne selges jevnt og trutt til små og individuelle kjøpere langs alle bebodde kyster. Konseptet vil være mye likt modellen for hvordan bønder på Vestlandet i dag bygger ut små fallrettigheter i lokale elver som en velkommen attåtnæring eller reduserer strømkostnadene betydelig ved å montere de nye konsesjonsfrie små-vindmøllene lokalt på gården eller småbedriften. 6. Markedsforutsetninger Ulike utredninger bl.a. av Seabased AB og Universitetet i Uppsala viser at det globale bølgeenergipotensialet er TWh pr. år. I EUs sjette energiprogram fremgår det at bølgeenergi vil ha en ideell produksjonspris på ca. 50 øre pr. KWh. Seabased s bølgekraftløsning synes allerede i dag å kunne tilfredsstille EU s krav om dette etter omfattende tester de siste årene. Dvs. en relativt lavere produksjonspris enn tradisjonelle vindmølleparker. Markedet for fungerende bølgekraftgeneratorer er i følge en OECD-utredning på EURO 500 milliarder. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår. Bølgefronten har høyest bølgeenergi på strekningen Florø og nordover til Smøla. Her ligger bølgeenergien på kw/m. Det er lansert flere bølgekraftkonsepter. Bare et fåtall om ingen pr i dag - tilfredsstiller de kommersielle krav til produksjonspris pr kwh, driftssikkerhet og ikke minst overlevelsesevne. I følge konsekvensanalysen fra Seabased AB vil det samme nå synes å være bekreftet fra det spanske miljøet for Havenergi - Plocan som kun ønsker å invitere OCE og Seabased til samarbeide etter å ha belyst forskjellige løsninger gjennom 2012/13. Det arbeides med et tilbud på et 3 MW Bølgekraftanlegg til Las Palmas fra OCE med Seabased som underleverandør av generatorene. Dette ble materialisert nylig i forbindelse med et Norsk Spansk spesialprosjekt innen EU (EØS) som startes fra mars 2012 hvor Norske leverandører er invitert som tilbydere på grunn av at Norge allokerer disse midlene gjennom EØS avtalen. (Kanariøyene har som Åland visse spesial-regler som passer mot EØS). OCE fikk her anledning til å presentere sitt prosjekt/produkt under et innledende seminar i november 2011 hvor samtlige leverandører og oppfinnere av Bølgekraftverk fra Norge presenterte sine ideer. I ettertid viser det seg at kun OCE og en annen partner er blitt invitert til et videre samarbeid som potensiell leverandør av løsninger til denne bølgeparken. Diskusjonene videre om dette samarbeidet påbegynnes nå i disse dager. Ordren vil være på ca. 25 Millioner NOK og antas å bestå av ca. 50 bøyer og generatorenheter. Planene er om å øke denne parken gradvis til hele 50 MwH over noen år det vil si 50 ganger flere komponenter. Over tid vil dette være et betydelig prosjekt med en langsiktig investeringsramme på over 1 Milliard NOK og 2500 bøyer. Seabased AB blir OCE s fremtidige hovedsamarbeidspartner og hovedkunden for Storm Buoy. De budsjetterer med å oppnå en omsetning på over SEK 3 milliarder i året fra Dette vil innebære et behov for et betydelig antall Storm Buoy

15 Langtidsbudsjettet deres viser betydelig vekst i de etterfølgende år. (Se mer om dette på konkrete budsjetter side 19). En middels stor bølgekraftpark med generatorer med en effekt på 40 kw pr. enhet, har en installert effekt på 40 MW og beregnes derved å produsere ca 140 GWh/år. Avhengig av bølgehøyder kan den årlige energiproduksjonen variere mellom GWh. Typisk produksjonsomsetning ved en slik bølgepark langs Norskekysten offshore vil være rundt 65 Mill. kroner årlig med de nye grønne sertifikater innregnet. Disse sertifikatene ble implementert i En slik park vil kun beslaglegge ca. 800 x 800 meter i areal. finansiere opptil 50 % av kostnadene for de første parker på Vestlandet dersom de kommende uttestinger på Runde viser seg å være i tråd med de forventede resultater. Dette vil da skje i samarbeide med større Norske energiselskaper. Det er således snakk om et betydelig marked for Storm Buoy, både nasjonalt og Internasjonalt de kommende år når dette konseptet gradvis får aksept i markedet. Gjennom flere presentasjoner og møter har Enova tilkjennegitt overfor OCE at de er villige til å 15 15

16 16

17 8. Økonomiske betraktninger 8.1 Generelle økonomiske betraktninger for bølgekraftverk basert på denne teknologien. OCE har gjort noen preliminære betraktninger på produksjonskostnadene for en lineærgenerator på 10 kw. Beregningene viser at med en kwh-pris på 0,30 kr vil material-investeringen i en bølgegenerator være nedbetalt på 1,5 år. Dette indikerer at denne type bølgekraftverk er billigere enn andre typer alternative energikilder, selv om det kommer i tillegg montasje-kostnader og ekstrautstyr. For å lykkes må OCE kunne vise at deres bølgekraftverk-konsept er lønnsomme og gir eierne en return on investment. Spesielt er det viktig å bevise at anlegget kan være operativt gjennom en hel vintersesong og tåler ekstremvær slik at nedetid for produksjon er minimal. Under er det laget et økonomisk scenario for et bølgekraftverk bestående av gradvis oppbygging til 800 bølgegeneratorer som under visse realistiske forutsetninger, bl.a. en energipris på 0,50 kr/kwh, som gir en indikasjon på lønnsomheten i et slikt konsept. Det er ikke regnet inn de kommende grønne sertifikater med subsidier på ca. 20 øre kwh i tillegg. (Grønne sertifikater er aktive fra 2012 og gjør lønnsomheten betydelig bedre). År (Mill.kr.) Inntekter 0 24,2 85,4 95,5 95,5 Kostnader 2,2 38,4 66,9 67,6 67,7 Driftsresultat - 2,2-14,2 18,4 27,9 27,8 Finanskostnader/inntekter - 0,06-6, ,3-9,9 Resultat (f. skatt) ,8 5,5 15,6 17,9 Tabell over som viser et realistisk scenario for OCE`s bølgekraftverk og er basert på tall fra Seabased AB sine kalkyler utviklet sammen med Finske Fortum som beslutningsgrunnlag for deres bestilling av den første bølgeparken til Lysekil. Under realistiske forutsetninger viser tabellen at man oppnår positivt resultat etter få år og at dette økonomisk sett er svært konkurranse- dyktig i forhold til Vindmøller og Solenergi

18 Fra balansen Per Per Per Driftsinntekter Finansposter Driftsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Aksje kapital Egen kapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 8.5 Driftsbudsjett for OCE Basert på salg av Stormbøyen til Seabased AB sine kommende kunder worldwide. Regner med at Stormbøyen som testes ved Runde er klar for serie produksjon i slutten av Basert på produktkalkylen foran og Seabased`s langtidsbudsjett for årene 2014, 2015 og 2016 (da er bøyen klar for industrialisering), er det i tabellen nedenfor satt opp en nøktern prognose for hvilket behov Seabased vil ha for StormBøyen: Dersom salgsprognosen holder viser budsjettet en meget god lønnsomhet 8.6 Investeringsbudsjett for testen på Runde. Kostnadsbudsjett for pilot-testingen: 19 19

20 8.7 Finansieringsplan Innovasjon Norge/Miljøteknologiordningen har bevilget 45 % av totalkostnadene. Resten skal finansieres av OCE med egenkapital og egeninnsats fra OCE: 9. SWOT - ANALYSE o Analyse av bedriftens o Styrker o Svakheter o Muligheter o Trusler Strength Weakness Opportunities Treaths Gjør en vurdering av både interne forhold i bedriften og i forhold til omgivelsene (marked / konkurrenter) Styrker Muligheter Firmaet, OCE, har en unik patentert løsning på et fundamentalt problem ved bruk stabilt og driftssikkert resultat så er de siste Dersom storskala test gjennomføres med et av bølgekraftverk. Det at løsningen er unik hindringer for praktisk implementering av og patentet sikrer firmaets produkt på bølgekraftverk ryddet av veien. Dette medfører at et meget stort marked for denne markedet. Løsningen sikrer at de hindre for markedspenetrering av bølgekraftverk, teknologien åpner seg på verdensbasis. Patentgodkjenningen sikrer firmaet i de nærm- nå vil falle bort. OCE har med sine samarbeidspartnere bygd opp en sikker og stabil este år mot konkurrerende produkter kompetansebase som vil bli benyttet i den videre firmautvikling. Trusler Storskala forsøk resulterer ikke i de forventede resultat slik at drifts og vedlikeholdsko- Svakheter OCE har enda ikke gjennomført en storskala test av sine patent under reelle miljø- Storskala forsøk vil kunne medføre evenstnader øker utover det som er beregnet. forhold. Dagens beregninger er basert kun tuelle endringer i patent. Andre teknologier på simuleringer og modellforsøk. kan dukke opp på dette markedet. 1. Styrke sterke sider OCE bygger ut sitt kunnskap og kompetansenettverk gjennom partnerskap med ledende miljøer innen sitt fagområde. Dette medfører kunnskap og kompetanseoppbygging og gir et godt grunnlag for videre innovativ utvikling av de løsninger man allerede har. Storskala test med reelle driftsforhold vil avdekke produktets sterke og svake sider slik at disse kan modifiseres dersom dette viser seg nødvendig. 2. Redusere svakheter En storskala driftstest vil avdekke produktets sterke og svake sider på kort og lang sikt. Testen vil også avdekke områder hvor man må eventuelt styrke produktets egenskaper. Dette vil gi OCE et kunnskaps og kompetansemessig forsprang versus mulige konkurrenter. 20

Ocean Energy. The Waves of the Future. Forretningsplan for prosjektet:

Ocean Energy. The Waves of the Future. Forretningsplan for prosjektet: Ocean Energy The Waves of the Future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne for kommersiell bølgekraftproduksjon

Detaljer

Investor presentasjon. The Waves of the Future

Investor presentasjon. The Waves of the Future Investor presentasjon The Waves of the Future Grunnprinsippet for konseptet Storm Buoy senker seg automa4sk ved ekstremvær, regulerer for flo og

Detaljer

The waves of the future

The waves of the future The waves of the future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne kommersiell bølgekraftproduksjon

Detaljer

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Dette er kapital som var helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2013 Dato : 09/12 2013 Til Selskapets aksjonærer Folkeemisjon OCE har siden sommeren i år gjennomført to såkalte folkeemisjoner for å få inn kapital til å finansiere testen

Detaljer

The waves of the future

The waves of the future The waves of the future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne kommersiell bølgekraftproduksjon

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Ocean energy as Informasjonsprospekt Mai 2015

Ocean energy as Informasjonsprospekt Mai 2015 Ocean Energy AS Informasjonsprospekt Mai 2015 1 2 Innhold 1. Ansvarsforhold s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Organisering s. 5 4. Ocean Energy AS - Hovedvirksomhet s. 6 5. Regnskapsforhold s. 10 6. Aksjonærforhold

Detaljer

Ocean energy as Informasjonsprospekt Januar 2016

Ocean energy as Informasjonsprospekt Januar 2016 Ocean Energy AS Informasjonsprospekt Januar 2016 1 2 Innhold 1. Ansvarsforhold s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Organisering s. 5 4. Ocean Energy AS - Hovedvirksomhet s. 6 5. Regnskapsforhold s. 10 6. Aksjonærforhold

Detaljer

Uttak av energi fra tidevann og havstrøm

Uttak av energi fra tidevann og havstrøm Uttak av energi fra tidevann og havstrøm Hvorfor energi fra havet? Tidevannets fortreffelighet Teknologikonsepter Vår teknologi Potensial Fremdrift våre planer Hvorfor energi fra havet? Verdens fokus på

Detaljer

Den 15 mai 2015 kom dette på plass ved at en privat investor investerte i en transje på hele 5.0 Mill. kroner i selskapet.

Den 15 mai 2015 kom dette på plass ved at en privat investor investerte i en transje på hele 5.0 Mill. kroner i selskapet. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 2015/02 Dato : 17/07-2015 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet i juli 2015. OCE har også våren 2015 gjennomført såkalte folke-emisjoner for å få inn

Detaljer

Mer om Delamore Owl Group se her: http://www.delamoregroup.com

Mer om Delamore Owl Group se her: http://www.delamoregroup.com Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2015 Dato : 14/01 2015 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet i januar 2015. OCE har gjennomført såkalte folke-emisjoner gjennom 2014 for å få inn

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Ocean Energy AS. Informasjonsprospekt

Ocean Energy AS. Informasjonsprospekt Ocean Energy AS Informasjonsprospekt Juni 2013 1 Innhold 1. Ansvarsforhold s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Organisering s. 5 4. Ocean Energy AS - Hovedvirksomhet s. 6 5. Regnskapsforhold s. 10 6. Aksjonærforhold

Detaljer

Utvikling og deretter produksjon i Romania av liten lineærgenerator for bruk av bølgekraft til lading av enkeltstående Lys-markerings bøyer.

Utvikling og deretter produksjon i Romania av liten lineærgenerator for bruk av bølgekraft til lading av enkeltstående Lys-markerings bøyer. Utvikling og deretter produksjon i Romania av liten lineærgenerator for bruk av bølgekraft til lading av enkeltstående Lys-markerings bøyer. Kort beskrivelse av ideen: Grunnet nye regler for markering

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

ABB May 21, Slide 1

ABB May 21, Slide 1 Gøran Salomonsen, divisjonsdirektør Power Products, ABB, Energiforskningskonferansen, 21. mai 2015 Klimavennlige brytere i strømnettet Kompetanseutvikling Slide 1 «Ikke designet for å frakte passasjerer,

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Kjelde: Senter for fornybar energi, NTNU-ife-SINTEF J. Hals, Fornybar energi frå havet

Kjelde: Senter for fornybar energi, NTNU-ife-SINTEF J. Hals, Fornybar energi frå havet 1 Kjelde: Senter for fornybar energi, NTNU-ife-SINTEF 2 Mulegheiter innan fornybar energi frå havet Jørgen Hals, Senter for fornybar energi Stortingsauditoriet, 18. juni 2007 Om du ønsker, kan du sette

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping

Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping Kraftproduksjon fra havet Innovasjon arbeidsplasser - verdiskaping Svein Henriksen adm. dir. Disposisjon: Dagens eiere i Hydra Tidal, visjoner og målsetting Teknologiutvikling - status Miljøbetraktninger

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS

Kommersiell analyse. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Gunnar A. Dahl Partner i DHT Corporate Services AS Kommersiell analyse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.09.2009 Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

CleanPower AS. VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund

CleanPower AS. VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund CleanPower AS Terje Dragseth Øystein Krøvel Daglig Leder FoU leder VTF Midt 11/9 2008 Rica Hotel Kristiansund Forretningsidé Levere kompakte turbin /generatorløsninger til kraftverk på opptil 2 MW basert

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Alexandra Bech Gjørv, direktør Ny energi Oslo, 12. november 2007 2 Kraftfulle norske naturressurser.. Danmark / Tyskland : 1 MW 2 GWh/år På

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer