The waves of the future

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The waves of the future"

Transkript

1 The waves of the future Forretningsplan for prosjektet: Ferdigutvikling og uttesting av patentert løsning for verdens første stormresistente bølgekraftsystem som kan åpne kommersiell bølgekraftproduksjon og en ny maritim industrigren i Norge. September

2 2

3 3

4 1. Sammendrag Ocean Energy løsningen: Fra Bølge til Forbruker. Gründeren som står bak Ocean Energy AS (OCE) har over en periode på nærmere 10 år arbeidet frem og patentsøkt et enkelt og robust bølgekraftverk (WaveInductor TM ) basert på direkte elektrisk induksjon i en lineær-generator i kombinasjon med robuste flytebøyer. Løsningen er i dag patentert på verdensbasis. Basert på et krav i første patent om nedsenking av hele anlegget ved ekstremvær har OCE deretter patentsøkt en generell neddykkbar flytebøye (The Storm Buoy TM ) som automatisk dykker ved ekstremvær for å unngå havari ved for store bølgehøyder offshore. Denne kan kombineres med WaveInductor eller andre bølgegeneratorer som finnes i dagens marked eller garantert vil komme i fremtiden. Løsningen ble tilkjent patent tidlig i På grunn av OCE s patenter samt mange felles ideer er det inngått et samarbeid med Seabased AB ved Uppsala Universitet som regnes for å være blant de miljøene som har kommet lengst innen bølgekraft og lineærinduksjon i verden. Systemene synes etter omfattende tester så langt å være en av de få løsninger som kan tilby en kommersiell økonomisk løsning for bølgekraften, ikke minst grunnet overlevelsesevne under ekstremvær. Seabased`s store lineærgeneratorer har allerede vært utprøvd i flere år langs den Svenske Vestkysten og den første kommersielle ordre er nå gitt fra det Finske energiselskapet Fortum på 420 enheter for montering utenfor Lysekil på Vestkysten av Sverige. Dette er den første kommersielle bestilling på en samlet bølgekraftpark i verden og de første generatorene utplasseres utenfor Lysekil denne sommeren. For produksjon av generatorer er det besluttet å investere i ny fabrikk i Lysekil. Den samlede investering i anlegget er budsjettert til å være på 200 Mill. Det er anslått at produksjonskostnadene pr. kwh vil ligge godt under produksjonskostnaden for vind-energi med dagens vindmøller. De nyeste testene i Skottland (høsten 2012) viser ned mot 40 øre pr. kw inkludert nedskriving av investeringen. Gjennom samarbeidet mellom OCE og Seabased kan man tilby et komplett system for bølgekraft. Seabased sitt system for lineær-generatorer sammen med OCE's patenterte og ned-dykkbare flytebøye "Storm Buoy" som synes å være den første bølgekraftløsning som kan motstå offshore ekstremvær pga. neddykking og som samtidig korrigerer for tidevanns-forskjeller. Storm Buoy, prototype og test: For å teste ut Storm Buoy, er det inngått avtale med Seabased AS at de stiller til disposisjon 2 stk. lineærinduksjons-generatorer på henholdsvis 25 kw og 50 kw kombinert med stillverk og transformator for utplassering og uttesting i opptil 36 måneder ved Runde Miljøsenter. Planen er å få kjørt to testsesonger for bøyene. Med testing av funksjonalitet, neddykking og oppdrift, samt strekkbelastninger under ekstreme værforhold. Prosjektet skal etter planene igangsettes høsten Offentlig finansiering er godkjent med inntil 45 % av prosjektkostnadene. Nyheten om Seabased og deres gjennombrudd i bølgekraft er allerede blitt dekket i media. Interessen rundt selskapet er ikke mindre etter inngåelsen av den første kommersielle bølgeparken i verden, som Seabased skal produsere i Lysekil. Under følger link til intervju med Seabased s Adm. Dir. Billy Johansson. (Tidligere President i ABB Power Generation). Sveriges Radio intervjuer Adm. Dir. Billy Johansson Trykk CTRL og dobbeltklikk på bildet samtidig. Eller gå inn på og søk på Seabased Se også og søk på Seabased explained 4 4

5 2. Generelt om bølgeenergi og OCE s prosjekter I de siste tiår har det vært en stadig økende fokusering på fornybare energikilder. Mange alternative prosjekter er gjennomført med vekslende hell. I denne sammenheng har man kommet langt innen vindmølleteknologi. Danmark har som kjent blitt et foregangsland i internasjonal sammenheng grunnet lokale naturgitte forhold, samt at noen ildsjeler har arbeidet med dette siden slutten av 70-årene. Ocean Energy AS (OCE) har lenge arbeidet med å belyse tilsvarende muligheter rundt bølgeenergi fra havet. Norge har her de samme naturgitte forutsetninger til å lykkes med bølgeenergi, som Danmark har hatt innen vindmølleteknologien. Langs norskekysten, mellom Stad og Lofoten, er transporten av bølgeenergi i tidsgjennomsnitt mellom 30 og 50 kw/m, men mindre innover Skagerrak og opp mot Finnmark. Det må for øvrig bemerkes at den gjennomsnittlige bølgeenergien er minst dobbelt så stor om vinteren som om sommeren. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår som er mer enn alle våre vassdrag, bekker og elver, regulert og ikke regulerte. Potensialet er å få ut like mye bølgekraft som vi i dag henter i kraft fra vassdragene. Norge har forøvrig også en svært velutviklet offshoreindustri som passer meget godt for en kommersialisering av bølgeenergi. De fleste bølgekraftprosjekter har imidlertid så langt havarert under ekstremt uvær. På bakgrunn av dette har OCE i sin tid startet utviklingen av en kompakt og patentert "bølgegenerator" (kalt WaveInductor ), for kystnære områder med bølgehøyder cm, hvor lineær bevegelse omsettes direkte til elektrisk energi. Denne lineærgeneratoren kan monteres i en flytebøye og egner seg for kystnære bølgesoner med mindre bølger og hele anlegget kan også senkes dypere ned i havet ved uvær. Basert på dette første patentet har OCE senere fått patentert en generell nedsenkbar offshore bøye som også automatisk neddykker (ned til totalt 10 meter) ved ekstremvær. Denne bøyen kombinert med WaveInductor eller andre bølge-generatorer montert på havbunnen vil sikre bølgekraftverket mot havari gjennom de årlige høst- og vinterstormer. Dette er et helt essensielt poeng for å kunne utvikle bølgekraft til en økonomisk forsvarlig industri og det er dette konseptet vi ønsker å få verifisert gjennom testen på Runde Miljøsenter gjennom en vintersesong og kommende vår ved Plocan på Gran Canaria. En ny industrigren Trekker man paralleller til utviklingen av den Danske vindmølleindustrien siden 70 tallet kan en kommersiell løsning på bølgekraft gi en eventyrlig industriutvikling i sitt lokalmiljø. Fra Danskenes spede forsøk med vindmøller på 70 tallet som nærmest ble stemplet som svermeri fra noen radikale idealister ved Tvind kollektivet - har denne industrien i dag blitt en av Danmarks største eksportartikler og industrier. Vindmølleindustrien står i dag for nærmere 10 % av Danmarks samlede eksport og sysselsetter direkte personer. Omsetningen øker med 10 % i året og representerte i fjor 60 Milliarder kroner. Selv lokal norsk industri på Sunnmøre som Hexagon omsetter årlig store beløp som underleverandør til denne Danske bransjen. 5 5

6 Med de naturgitte lokalforhold og den spisskompetanse som finnes i det Maritime Cluster på Nordvestlandet kombinert med Ocean Energys patenterte løsning på selve storm-problemet ligger alt til rette for en mulig tilsvarende utvikling for industribygging på rundt bølgekraft-løsninger mot hele verdens-markedet. Det er med dette som bakgrunnsteppe du og din bedrift inviteres med som investor og partner i dette banebrytende prosjektet. 3. Seabased OCE's partner Selskapet Seabased AB er sprunget ut fra forskningsmiljøet ved det kjente Ångstrømlaboratoriet tilknyttet Uppsala Universitet. Prosjektet med Bølgegeneratorer ble startet allerede år 2001 og har vært ledet av Professor Mats Leijon tidligere forskningssjef hos ABB Power Generation og selskapet ledes av Billy Johannson tidligere eksport- og salgssjef i samme selskap. (ABB Power Generation er en av verdens ledende leverandører av alle typer kraftverk). Her er således all utvikling foretatt med industriell erfaring og perspektiv for øyet - og ikke bare grunnforskning uten industrielle mål. Dette helt etter ABB s modeller med et kommersielt sluttprodukt som målsetting under hele prosessen. Under prosjektet har et betydelig antall forskere vært involvert og bl.a. har 5 personer tatt doktorgrader på forskjellige deler av systemet. Seabased AB er etter siste emisjon hvor Mitsubishi International, Japan, - tegnet 1.5 % av selskapet - verdsatt til ca. 720 Mill. SEK. Største aksjonærer er Gründerne - Professor Mats Leijon og Dosent Hans Bernhoff - samt Thomas Norén, Leif Klingenborg, Energy Potential AB og 6:e AP-fonden. Peter Wallenberg har også interessert seg for selskapet og har nå en styrerepresentant i Seabased AB ved næringslivstopp og tidligere VD i AstraZeneca Dr. Håkan Mogren. I likhet med OCE sine allerede patenterte lineærgenerator-løsninger (se vedlegg) har Seabased satset på å bruke lineærgeneratorer for direkte induksjon av energi uten andre mekaniske komponenter. Selve generatoren blir hermetisk lukket inne i et monteringsrør fylt med Nitrogen med svak overtrykk (for å unngå enhver form for rustangrep inne i generatoren) og så plassert trygt på havbunnen. Her er det et meget beskyttet miljø med 3-4 graders temperatur året rundt og ingen fare ved ekstremvær. Bøyen på toppen er så det eneste som er eksponert for bølgene og ved hjelp av OCE sitt patenterte konsept dukker så bøyen ned ved ekstremvær og rir stormen av. Generatorene har vært utprøvd i flere år langs Svenskekysten og den første generatoren fra 2006 fungerer fortsatt utmerket. Det eneste fysiske vedlikehold har vært bytting av en zink anode utenpå generatoren ved sjeldne mellomrom. Seabased har således fått til et teknologisk gjennombrudd for bølgekraft ved denne løsningen og dette kan best bekreftes ved at selskapet nå har fått den første kommersielle ordre fra det finske energiselskapet Fortum på 420 enheter for montering utenfor Lysekil på vestkysten av Sverige. Dette er den første kommersielle bestilling på en samlet bølgekraftpark i verden noensinne. Denne første parken skal plasseres rett utenfor Lysekil på Vestkysten av Sverige. Her er bølgehøyde og tidevannsforskjeller så små at man ikke trenger Storm Boye men på mere værharde områder rundt i verden som 6 6

7 ved vår første testlokasjon på Runde - stiller dette seg annerledes. Svenske myndigheter har gitt tilskudd på MSEK 139 til dette bølgekraftverket på den svenske vestkysten. Dette tilskuddet ble godkjent av EU november Det finske kraftselskapet Fortum er eier av anlegget og vil finansiere resterende beløp på MSEK 120. Anlegget vil ha en effekt på 10 MW. Fortum har videre en opsjon på kjøp av ytterligere 1580 generatorer de nærmeste 3 år og konsesjonen åpner for inntil 2000 generatorer i området utenfor Lysekil. Seabased AB arbeider nå parallelt med å utvikle sin produksjonsfasilitet i Lysekil. Denne har som langsiktig målsetting en produksjon opp mot 50 generatorer pr. dag. De første 420 generatorene til Fortum vil imidlertid produseres i en mere manuell produksjonslinje mens den nye fabrikken og samlebåndlinjen bygges parallelt. Seabased har hatt fokus på hele verdikjeden, fra bølgeabsorbering, til kraft distribusjon, Slik at de har håndtert utfordringene med å omforme strømmen til vekselstrøm, klar for det landbaserte strømnettet. Dette har vært selve suksesskriteriet, og noe som har gjort det mulig å inngå kommersielle kontrakter når generatorene har vært ferdig utviklet. Seabased s produkt kan bygges ut etappevis, og er modulært ved at man kan starte en bølgepark med så lite som generatorer som samlet gir en riktig vekselstrøm. Generatorene kobles til et stillverk (hub) på bunnen som samkjører alle fragmentene til korrekt Hz og spenning. Senere kan anlegget bygges ut med nye generatorer og tilkobles gradvis til en eller flere stillverk. Man kan således vokse etter hvert som behovet melder seg og man kan øke finansieringen via løpende strøm-salg. Finansieringen av denne produksjonslinjen skjer i samarbeid med bl.a. 6:e AP-fonden og SEB og er i overkant av 200 Mill. 7 7

8 4. Teknologi og produktbeskrivelse OCE har, som nevnt, gjennom flere patenter og fellesideer innledet et samarbeid med Seabased AB i Sverige AB, i Uppsala, Sverige. Konseptet baseres på OCE s nye patenterte flytebøye og Seabased sine bunnmonterte lineærgeneratorer og strøm-distribusjonssystem, som illustrert i fig 1. Neddykkbar flytebøye (Storm Buoy) Fig.1 viser en skisse av den patentsøkte neddykkbare flytebøyen (Storm Buoy) tilkoblet en bølgegenerator som står på havbunnen. Ved store tidevannsforskjeller og store bølger (ekstremt uvær) dykker bøyen automatisk og beskytter således de bunn-monterte bølgegeneratorene som er tilkoblet via en kraftig line, se også illustrasjon på forsiden. 8 Fremdrift vedr. patent for The Storm Buoy : Selskapet ble i brev fra Patentstyret den innvilget patent på løsningen. Dette patentet danner grunnlag for senere Verdenspatent (PCT). Dette vil bli suksessivt søkt i respektive land fremover. 8

9 Skisse/tverrsnitt av OCE s neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy). Bildet viser et tverrsnitt av flytebøyen med innebygd sensorstyrt vinsj som dykker bøyen etter tidevannsforskjell og styrken på uværet. Neste bilde viser Seabased s bølgegenerator med stillverk (transformator/likeretter) som plasseres på et tungt betongfundament på havbunnen. Bøyen er støpt av plast og har en diameter på 3.5 m og veier ca. 700 kg. 9 9

10 Storm Buoy Offshore System Bildene ovenfor illustrerer Seabased s bølgegeneratorer/lineærgeneratorer som er plassert på havbunnen og forbundet med flytebøyer på overflaten. De ordinære diskosformede flytebøyene vist overfor kan erstattes med Storm Buoy bøyer som er automatisk neddykkbare under uvær i røffe havområder. Et bølgekraftsystem bestående av store offshore bølgekraftanlegg med 20 eller 40 MW pr. bølgepark, vil ha et omfang på henholdsvis; 800 x 800 m eller 1600 x 1600 m i utstrekning pr. installasjon, og kan se ut som illustrasjon ovenfor som viser Seabased-generatorer på havbunnen, festet med spesial-liner til flytebøyer på havoverflaten. Prototype og test av Storm Buoy Storm Buoy har vært gjennom en produktutvikling som har resultert i patent og et nært samarbeid med den fremste aktøren innen bølgekraftenergi. Neste steg i denne prosessen er utvikling av prototype, som kan testes ut i et røft farvann med kraftig sjø og sterke vindkrefter. Til dette er Runde Miljøsenter (Runde Nasjonale Senter for Havkraft) valgt som samarbeidspartner og lokalisering. Her er det tilgang til lokaliteter som byr på de krefter og utfordringer som er ønsket. I prosjektet deltar følgende inn med ressurser: Seabased AB stiller til disposisjon 2 stk lineærinduksjons -generatorer på henholdsvis 25 kw og 50 kw kombinert med stillverk og transformator for utplassering og uttesting i opptil 36 måneder ved Runde Miljøsenter

11 Generatorene er under produksjon på fabrikken i Lysekil og vil snarlig kunne leveres for å teste OCE`s neddykkbare bøye i et røft bølgemiljø med uværsperioder. kommersielle bestilling av en omfattende bølgekraftpark. Innovasjon Norge, har gjennomgått konseptet sammen med sakkyndige fra NTNU gitt prosjekttilsagn på ca. 4.0 Mill. NOK. Forskningsrådet har gitt positivt tilsagn om skattefunn i utviklingsperioden. West Plast AS, (Sunnmøre) med underleverandører produserer og sammensetter 2 stk Storm Buoy med komplette stramme- og ned dykkings-funksjoner etter OCE s spesifikasjoner for hurtig levering. CTM Lyng Utvikling AS (Klæbu) designer styringssoftware for senke- og strammefunksjonene samt bistår rundt svakstrømsinterface on-shore for døgnbasert monitorering over IP-protocol/Internett samt akustisk kommunikasjon mellom bøye og generator. Runde Miljøsenter, (Runde) bistår hele prosjektet med fysisk prøvelokalitet, kontinuerlig miljøovervåking og øvrig logistikkbistand for hele testperioden. Dette vil bli et av senterets første bølgekraft-tester og det vil derfor gi stor nyhetsverdi på det nasjonale plan. Prosjektet vil inngå i Havenergisenteret som er et eget prosjekt hos Rund Miljøsenter. Med disse hovedkomponentene på plass kombinert med OCE s andre under-leverandører og partnere på NTNU åpnes det derfor for en full scale uttesting av offshore bølgekraft. Dette unike test-prosjektet har også en relativt stor mulighet for suksess fordi vi vet at: - Seabased s er kommet langt i sin kommersialisering av generatorer og stillverk/transformatorer, og dette er nå testet ytterligere på lokaliteten i Lysekil på Vestkysten av Sverige med stor suksess. Energiverket Fortum fra Finland har bestilt 420 enheter for kommersiell utplassering utenfor Lysekil i Sverige som viser at prosjektet nå er inne i en ny fase, for kommersialisering, og at store kommersielle aktører har funnet det riktig å satse på denne type teknologi og har resultert i verdens første 11 11

12 5. Forretningsidé, forretningsmodell OCE s forretningsidé er: Ocean Energy AS skal tilby det internasjonale markedet lønnsomme bølgekraftverkløsninger, som er tilpasset hardføre bølgeforhold, og som bidrar til langsiktig produksjon av miljøvennlig energi på en miljøvennlig men også profitabel måte.. På bakgrunn av denne forretningsidé har OCE utviklet patentene WaveInductor, Storm Buoy og konseptet El-Farm, (kraftverk for kystnære områder som ikke er omhandlet i dette prospektet, men også med i OCE s patenter). OCE har en ambisjon om å bli en stor aktør innen dette segmentet Samarbeidet med Seabased AB vil gi OCE muligheten til å tilby bølgekraftverk til bl.a. norske energiverk og olje- og offshore-industrien i Nordsjøen. Med erfaring fra Nordsjøen vil det ligge til rette for de internasjonale markeder. Organisasjonsmessig er selskapet inndelt etter følgende forretningsområder: Storm Buoy Offshore System OCE planlegger å iverksette første serieproduksjon av Stormbøyen mot slutten av år 1 i testperioden, siden selskapet da har høstet erfaring m.h.t. endelig design av bøyen og ikke minst de mekaniske løsningene. Produksjon av bøyen vil være en ordinær industriproduksjon med kjente komponenter som passer godt inn i det maritime «cluster» på Sunnmøre. OCE ønsker ikke å utvikle en egen produksjonsavdeling for denne oppgaven, men la produksjonen skje gjennom samarbeide med eksisterende produksjonsbedrifter på Sunnmøre. Under begrepet Production Facility vil OCE sålede selv styre administrasjonen av subproduksjonen som vil inneholde logistikk, produktutvikling og serviceavdeling innenfor OCE s administrasjon. I startfasen vil produktvikling og service foregå i nært samarbeide med West Plast AS som ligger nær testfasiliteten på Runde samt at disse har unik og årelang kompetanse innen utvikling og produksjon av bøyer for bruk under ekstreme forhold. De har også et nært kundeforhold til vår potensielle leverandør av vinsjer for bøyen Evotec. Videre innehar selskapet en stor kapasitet i eier og gründer Skorpen innen praktisk prototyping og produktutvikling av maritime konstruksjoner i 12 12

13 plast. Således blir det selskapets naturlige laboratorium i startfasen. Når salgsvolumet av bøyen stiger vil man søke mere differensiert serieproduksjon av de ulike komponentene for å redusere de totale produksjonskostnadene. Det er bl.a. inngått en initiell avtale med Aker Solutions datterselskap Midsund Bruk for mulig delproduksjon. Det er imidlertid enda ikke tatt endelig stilling til dette i detalj og heller ikke hvor selve basen for fysisk samlemontering av bøyen til et ferdig produkt skal foregå. Dette anbudsarbeidet vil imidlertid påbegynnes parallelt med selskapets utvikling gjennom 2013/14 med den klare målsetting om at dette skal foregå på Sunnmøre innenfor det Maritime Clusters medlemsregion. Seabased AB vil den første tiden være OCE s første store kunde med sine mange prognoserte leveranser av lineærgeneratorer med slaglengde på 2-4 meter (25-50 kw) i årene fremover for offshore bølgekraftverk. El-Farm El-Farm tankegangen er at det kan utplasseres bølgegeneratorer som kan utnytte energien i bølgene i mer kystnære strøk, med normale bølgehøyder på 0,6 1,2 meter, som krever lineærgeneratorer med 10 kw effekt, og som vil ha en slaglengde på 75 cm. Løsningen er patentert på verdensbasis - også i U.S.A. (Se side 25). Planen er å plassere disse mindre lineærgeneratorene i matriser som igjen plasseres på en plattform i kystnære strøk. På litt avstand vil et slikt anlegg se ut som et vanlig oppdrettsanlegg. Disse generatorer vil være montert inne i et flytelegeme (bøye) som flyter/dupper på havoverflaten og generer energi (Se mer i Patentbrev side 25), i motsetning til de store lineærgeneratorer fra Seabased som vil være installert på havbunnen og forbundet med kraftig line til bøyen (Storm Buoy) som flyter på overflaten. Det er tanken at et slikt kystnært bølge-kraftverk, El-Farm, i sin grunnutførelse kan produsere energibehovet til f.eks husstander lokalt, og det er ElFarm-bonden som står for tilsyn og vedlikehold av El-Farmen. Dette gjerne som en attåtnæring i forbindelse med drift av en vanlig kystgård. Norges Bondelag er allerede involvert i prosjektet og stiller seg meget positive. (Se bl.a. egen artikkel i Bondebladet våren 2011 om konseptet). For å få delfinansiert utviklingen av selve bølgegeneratoren WaveInductor vil man her først innlede et konkret samarbeide med en kjøpesterk og konkret kunde. Her viser det seg at Fiskeoppdretts-næringen passer perfekt da disse allerede arbeider med et Grønt prosjekt innen energisparing på oppdrettsmærene. Det arbeides i disse dager med en formalisering av et slikt samarbeid gjennom en av bransjens største leverandører av teknisk utstyr til denne industrien. Et slikt prosjekt vil også gjennomføres sammen med vår svenske partner Seabased som allerede har gitt oss kontrakt mulighet til å down scale deres store løsninger for strøm-konvertering og distribusjon til også å kunne benyttes mot disse små generatorene. Selve lineær-generatoren vil utvikles som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Ålesund og miljøet rundt El-lab ved NTNU i samarbeide med Seabased og Ångstrøm laboratoriet ved Uppsala Universitet. Går finansieringen av dette delprosjektet i orden i løpet av våren 2013 antas de første prototyper å kunne testes ut på utvalgte oppdrettsmærer våren Markedet for disse 10 Mw WaveInductors til oppdrettsnæringen synes å være på ca enheter årlig. Når så WaveInductor settes i system som en samlet El-farm antas markedet å være betydelig større og denne løsningen er antatt å være i produksjon og salg 2015/16. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er et utviklingsprosjekt som enda ikke er fullt ut 13 13

14 materialisert og således må dette bare betraktes som en ekstra bonus for dagens investorer i OCE. OCE s viktigste fokus i dag er selvsagt uttesting av Storm Bøyen ved Runde Miljøsenter og påfølgende konkret produksjon og salg av dette i inn- og utland sammen med Seabased AB de kommende år. El-farm vil imidlertid ha et stort potensial som et supplement til de store bølgepark-prosjektene og antas å kunne selges jevnt og trutt til små og individuelle kjøpere langs alle bebodde kyster. Konseptet vil være mye likt modellen for hvordan bønder på Vestlandet i dag bygger ut små fallrettigheter i lokale elver som en velkommen attåtnæring eller reduserer strømkostnadene betydelig ved å montere de nye konsesjonsfrie små-vindmøllene lokalt på gården eller småbedriften. 6. Markedsforutsetninger Ulike utredninger bl.a. av Seabased AB og Universitetet i Uppsala viser at det globale bølgeenergipotensialet er TWh pr. år. I EUs sjette energiprogram fremgår det at bølgeenergi vil ha en ideell produksjonspris på ca. 50 øre pr. KWh. Seabased s bølgekraftløsning synes allerede i dag å kunne tilfredsstille EU s krav om dette etter omfattende tester de siste årene. Dvs. en relativt lavere produksjonspris enn tradisjonelle vindmølleparker. Markedet for fungerende bølgekraftgeneratorer er i følge en OECD-utredning på EURO 500 milliarder. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår. Bølgefronten har høyest bølgeenergi på strekningen Florø og nordover til Smøla. Her ligger bølgeenergien på kw/m. Det er lansert flere bølgekraftkonsepter. Bare et fåtall om ingen pr i dag - tilfredsstiller de kommersielle krav til produksjonspris pr kwh, driftssikkerhet og ikke minst overlevelsesevne. I følge konsekvensanalysen fra Seabased AB vil det samme nå synes å være bekreftet fra det spanske miljøet for Havenergi - Plocan som kun ønsker å invitere OCE og Seabased til samarbeide etter å ha belyst forskjellige løsninger gjennom 2012/13. Det arbeides med et tilbud på et 3 MW Bølgekraftanlegg til Las Palmas fra OCE med Seabased som underleverandør av generatorene. Dette ble materialisert nylig i forbindelse med et Norsk Spansk spesialprosjekt innen EU (EØS) som startes fra mars 2012 hvor Norske leverandører er invitert som tilbydere på grunn av at Norge allokerer disse midlene gjennom EØS avtalen. (Kanariøyene har som Åland visse spesial-regler som passer mot EØS). OCE fikk her anledning til å presentere sitt prosjekt/produkt under et innledende seminar i november 2011 hvor samtlige leverandører og oppfinnere av Bølgekraftverk fra Norge presenterte sine ideer. I ettertid viser det seg at kun OCE og en annen partner er blitt invitert til et videre samarbeid som potensiell leverandør av løsninger til denne bølgeparken. Diskusjonene videre om dette samarbeidet påbegynnes nå i disse dager. Ordren vil være på ca. 25 Millioner NOK og antas å bestå av ca. 50 bøyer og generatorenheter. Planene er om å øke denne parken gradvis til hele 50 MwH over noen år det vil si 50 ganger flere komponenter. Over tid vil dette være et betydelig prosjekt med en langsiktig investeringsramme på over 1 Milliard NOK og 2500 bøyer. Seabased AB blir OCE s fremtidige hovedsamarbeidspartner og hovedkunden for Storm Buoy. De budsjetterer med å oppnå en omsetning på over SEK 3 milliarder i året fra Dette vil innebære et behov for et betydelig antall Storm Buoy

15 Langtidsbudsjettet deres viser betydelig vekst i de etterfølgende år. (Se mer om dette på konkrete budsjetter side 19). En middels stor bølgekraftpark med generatorer med en effekt på 40 kw pr. enhet, har en installert effekt på 40 MW og beregnes derved å produsere ca 140 GWh/år. Avhengig av bølgehøyder kan den årlige energiproduksjonen variere mellom GWh. Typisk produksjonsomsetning ved en slik bølgepark langs Norskekysten offshore vil være rundt 65 Mill. kroner årlig med de nye grønne sertifikater innregnet. Disse sertifikatene ble implementert i En slik park vil kun beslaglegge ca. 800 x 800 meter i areal. finansiere opptil 50 % av kostnadene for de første parker på Vestlandet dersom de kommende uttestinger på Runde viser seg å være i tråd med de forventede resultater. Dette vil da skje i samarbeide med større Norske energiselskaper. Det er således snakk om et betydelig marked for Storm Buoy, både nasjonalt og Internasjonalt de kommende år når dette konseptet gradvis får aksept i markedet. Gjennom flere presentasjoner og møter har Enova tilkjennegitt overfor OCE at de er villige til å 15 15

16 16

17 8. Økonomiske betraktninger 8.1 Generelle økonomiske betraktninger for bølgekraftverk basert på denne teknologien. OCE har gjort noen preliminære betraktninger på produksjonskostnadene for en lineærgenerator på 10 kw. Beregningene viser at med en kwh-pris på 0,30 kr vil material-investeringen i en bølgegenerator være nedbetalt på 1,5 år. Dette indikerer at denne type bølgekraftverk er billigere enn andre typer alternative energikilder, selv om det kommer i tillegg montasje-kostnader og ekstrautstyr. For å lykkes må OCE kunne vise at deres bølgekraftverk-konsept er lønnsomme og gir eierne en return on investment. Spesielt er det viktig å bevise at anlegget kan være operativt gjennom en hel vintersesong og tåler ekstremvær slik at nedetid for produksjon er minimal. Under er det laget et økonomisk scenario for et bølgekraftverk bestående av gradvis oppbygging til 800 bølgegeneratorer som under visse realistiske forutsetninger, bl.a. en energipris på 0,50 kr/kwh, som gir en indikasjon på lønnsomheten i et slikt konsept. Det er ikke regnet inn de kommende grønne sertifikater med subsidier på ca. 20 øre kwh i tillegg. (Grønne sertifikater er aktive fra 2012 og gjør lønnsomheten betydelig bedre). År (Mill.kr.) Inntekter 0 24,2 85,4 95,5 95,5 Kostnader 2,2 38,4 66,9 67,6 67,7 Driftsresultat - 2,2-14,2 18,4 27,9 27,8 Finanskostnader/inntekter - 0,06-6, ,3-9,9 Resultat (f. skatt) ,8 5,5 15,6 17,9 Tabell over som viser et realistisk scenario for OCE`s bølgekraftverk og er basert på tall fra Seabased AB sine kalkyler utviklet sammen med Finske Fortum som beslutningsgrunnlag for deres bestilling av den første bølgeparken til Lysekil. Under realistiske forutsetninger viser tabellen at man oppnår positivt resultat etter få år og at dette økonomisk sett er svært konkurranse- dyktig i forhold til Vindmøller og Solenergi

18 Fra balansen Per Per Per Driftsinntekter Finansposter Driftsresultat Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Aksje kapital Egen kapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 8.5 Driftsbudsjett for OCE Basert på salg av Stormbøyen til Seabased AB sine kommende kunder worldwide. Regner med at Stormbøyen som testes ved Runde er klar for serie produksjon i slutten av Basert på produktkalkylen foran og Seabased`s langtidsbudsjett for årene 2014, 2015 og 2016 (da er bøyen klar for industrialisering), er det i tabellen nedenfor satt opp en nøktern prognose for hvilket behov Seabased vil ha for StormBøyen: Dersom salgsprognosen holder viser budsjettet en meget god lønnsomhet 8.6 Investeringsbudsjett for testen på Runde. Kostnadsbudsjett for pilot-testingen: 19 19

20 8.7 Finansieringsplan Innovasjon Norge/Miljøteknologiordningen har bevilget 45 % av totalkostnadene. Resten skal finansieres av OCE med egenkapital og egeninnsats fra OCE: 9. SWOT - ANALYSE o Analyse av bedriftens o Styrker o Svakheter o Muligheter o Trusler Strength Weakness Opportunities Treaths Gjør en vurdering av både interne forhold i bedriften og i forhold til omgivelsene (marked / konkurrenter) Styrker Muligheter Firmaet, OCE, har en unik patentert løsning på et fundamentalt problem ved bruk stabilt og driftssikkert resultat så er de siste Dersom storskala test gjennomføres med et av bølgekraftverk. Det at løsningen er unik hindringer for praktisk implementering av og patentet sikrer firmaets produkt på bølgekraftverk ryddet av veien. Dette medfører at et meget stort marked for denne markedet. Løsningen sikrer at de hindre for markedspenetrering av bølgekraftverk, teknologien åpner seg på verdensbasis. Patentgodkjenningen sikrer firmaet i de nærm- nå vil falle bort. OCE har med sine samarbeidspartnere bygd opp en sikker og stabil este år mot konkurrerende produkter kompetansebase som vil bli benyttet i den videre firmautvikling. Trusler Storskala forsøk resulterer ikke i de forventede resultat slik at drifts og vedlikeholdsko- Svakheter OCE har enda ikke gjennomført en storskala test av sine patent under reelle miljø- Storskala forsøk vil kunne medføre evenstnader øker utover det som er beregnet. forhold. Dagens beregninger er basert kun tuelle endringer i patent. Andre teknologier på simuleringer og modellforsøk. kan dukke opp på dette markedet. 1. Styrke sterke sider OCE bygger ut sitt kunnskap og kompetansenettverk gjennom partnerskap med ledende miljøer innen sitt fagområde. Dette medfører kunnskap og kompetanseoppbygging og gir et godt grunnlag for videre innovativ utvikling av de løsninger man allerede har. Storskala test med reelle driftsforhold vil avdekke produktets sterke og svake sider slik at disse kan modifiseres dersom dette viser seg nødvendig. 2. Redusere svakheter En storskala driftstest vil avdekke produktets sterke og svake sider på kort og lang sikt. Testen vil også avdekke områder hvor man må eventuelt styrke produktets egenskaper. Dette vil gi OCE et kunnskaps og kompetansemessig forsprang versus mulige konkurrenter. 20

Ocean Energy AS. Informasjonsprospekt

Ocean Energy AS. Informasjonsprospekt Ocean Energy AS Informasjonsprospekt Juni 2013 1 Innhold 1. Ansvarsforhold s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Organisering s. 5 4. Ocean Energy AS - Hovedvirksomhet s. 6 5. Regnskapsforhold s. 10 6. Aksjonærforhold

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer