Skogbrukets Kursinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i Formålet Formålet med SKI er å formidle kompetanse og viten i skogbruk og i emner knyttet til skogbruksnæringen. Virksomheten er landsomfattende. Forretningsidé SKI er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider med skog- og utmarksrelaterte opplæringstiltak. Formidling av kompetanse skjer på ulike læringsarenaer gjennom undervisningsopplegg, læremidler og konsulentoppdrag. Konkurransefortrinnet ligger i kombinasjonen mellom faglig og pedagogisk kompetanse, god organisasjonsevne, rasjonelle helhetsløsninger og stor fleksibilitet. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er forstkandidat Knut Dæhlen (ordfører) og seniorrådgiver Hans Olav Moen (varaordfører). Styret Styret består av 9 medlemmer. Av disse er 6 valgt av årsmøtet. Ett medlem er oppnevnt av Landbruksdepartementet(*) og ett medlem er valgt av de ansatte(**). SKIs adm. direktør er fast medlem av styret. Leder: Skogeier Helge Evju til 2003 Nestleder: Fylkesskogmester Kjersti Kinderås til 2003 (2004) Styremedl.: Skogsjef Nils Bøhn til 2004 Avdelingsleder Jørn-R. Follum (**) til 2004 Skogeier Gjert Heiberg til 2003 Adm. direktør Knut J. Huse Fylkesskogsjef Sjur Haanshus (*) til 2003 Adm. direktør Olav Kaveldiget til 2004 Sekretariatsleder Jannicke Modell Røhmen til 2004 Varamedl.: 1. Fylkesskogmester Gjermund Pettersen 2. Direktør Knut Berg 3. Fylkesskogmester Merete Larsmon Fylkesskogmester Trude Hagen Hansen, personlig varamedlem for Sjur Haanshus Fagsjef Bjørn Helge Bjørnstad, personlig varamedlem for Jørn-R. Follum 2 Valgkomitéen Åse Marie Bue (leder), Grethe Bruce, Terje Dahl, Per Jørgen Eskeland og Maren Kværness. Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2002 hadde SKI 39 medlemmer. Foto: Jon Eivind Vollen Medlemsorganisasjoner per : Agder-Telemark Skogeierforening Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skogeierforening Haldenvassdragets Skogeierforening Helgeland Skogselskap Inn-Trøndelag Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skogeierforening Namdal Skogselskap Norges landbrukshøgskole Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skogforskning Norsk naturforvalterforbund Norsk Skogbruksforening Norsk Virkesmåling Oppland Skogselskap Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogeierforeninga Nord Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Sør-Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Trelastindustriens Landsforening Troms Skogselskap Vestfold Skogselskap Viken Skogeierforening

3 Årsmøtet 2002 Årsmøtet 2002 ble arrangert på Honne 21. august. Av de 38 medlemsorganisasjonene var 28 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning og godkjente regnskapet. Årsmøtet tok opp et nytt medlem i SKI ved Tømmermålingsforeningenes Fellesorgan (nå erstattet av Norsk Virkesmåling). Helge Evju ble enstemmig gjenvalgt som leder for ett år. Kjersti Kinderås og Nils Bøhn ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for to år, og Kjersti Kinderås ny nestleder for ett år. Olav Kaveldiget og Jannicke Modell Røhmen ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer for to år. Knut Berg ble enstemmig gjenvalgt som 2. varamedlem. Styrets leder, Helge Evju, kommenterte arbeidet med ny strategisk plan. Knut J. Huse gjennomgikk planen og enkelte formuleringer ble kommentert av årsmøtet. Knut J. Huse orienterte videre om overordnede målsettinger og arbeidsoppgaver for Leder for avdeling for skogfag, Jørn-R. Follum, orienterte om årets skogfaglige arbeidsoppgaver. Han refererte kort tre spørreundersøkelser som SKI hadde gjennomført; om funksjonæropplæring, Lærlingprosjektets spørreundersøkelse blant lærlinger og lærebedrifter og Aktivt Skogbruks spørreundersøkelse blant kursledere. Leder for avdeling for pedagogikk og produksjon, Jon Eivind Vollen, gjorde rede for arbeidet med digitale læremidler og nettportaler. Samarbeid SKIs mest omfattende samarbeid er knyttet til Landbruksdepartementet og Norges Skogeierforbund om kursserien Aktivt Skogbruk. Videre er det et bredt samarbeid om Lære med skogen med Landbruksdepartementet, Det norske Skogselskap, fylkesskogselskapene, Norges Skogeierforbund, skogeierforeningene, NORSKOG og de offentlige skogbruksmyndighetene på fylkes- og kommunenivået. SKI har også løpende samarbeidsavtaler med Skogforsk, NINA NIKU, Riksantikvaren, Norsk Pyntegrønt og Villreinrådet i Norge. For øvrig vil samarbeidet med medlemsorganisasjonene om skogfaglige oppgaver bli ivaretatt gjennom adhocutvalg knyttet til de enkelte kurs, konferanser og prosjekter Antall arrangement SKI Antall deltakere SKI Antall studietimer Aktivt Skogbruk Antall deltakere Aktivt Skogbruk Utviklingen siste 5 år for antall arrangementer og deltakere ved kurs i SKIs regi, og antall studietimer og deltakere for Aktiv Skogbruk-kurs. Personale SKI hadde gjennom året 22 ansatte, ca. 16 årsverk var knyttet til de to fagavdelingene. Administrasjonsavdelingen utgjorde ca. 5 årsverk. Noen av disse ressursene ble delt med Honne Hotell og Konferansesenter AS. 3

4 Styrets beretning Foto: Jon Eivind Vollen Strategisk plan Styret avsluttet arbeidet med revisjon av strategisk plan (STP) for perioden Både for administrasjon og styret har hovedformålet med revisjonen vært at STP en skal være tilpasset morgendagens utfordring. STP en må også være så lett tilgjengelig for den enkelte ansatte at man i det daglige arbeidet på en enkel måte kan vurdere arbeidsoppgavene opp mot de opptrukne strategier. Etter blant annet innspill fra årsmøtet valgte styret å presisere satsing på utmark. To sentrale stikkord for å møte framtidas utfordringer er relasjonspleie og brukertilpassing. Samarbeid For en bedrift som bygger sin eksistens på å formidle kompetanse, er det viktig å ha gode allianser med kunnskapsleverandører. SKI har startet samtaler med Skogforsk for en videreutvikling av samarbeidet. Kursvirksomheten Kursvirksomheten er den grunnleggende aktiviteten ved instituttet. Store ressurser blir benyttet til å tilpasse denne til næringens ønsker. Etter hvert har andre måter å formidle kompetanse på fått en betydelig plass. Det gjelder utnyttelse av nettbaserte og andre digitale læringsarenaer. Flere tilbud er utviklet, og det ligger nå godt til rette for videre utvikling og bruk på bred front. Kursaktiviteten har hatt en nedadgående trend de siste år. Det gjelder spesielt Aktivt Skogbruk. Årsaken til trendene i kursaktiviteten er sammensatt, og en del av årsaksbildet må sees i sammenheng med de generelle rammebetingelsene og løpende endringer i næringen. Det er viktig at kurstilbudet blir tilpasset disse endringene. Aktivt Skogbruk 25 år Gjennom 25 år har Aktivt Skogbruk vært et kontinuerlig opplæringstilbud til skogbruket. 25-års jubileet ble markert både regionalt og sentralt, og med utgivelse av ei jubileumsbok. I tillegg til selve markeringen anskueliggjorde jubileet noen utfordringer knyttet til framtidig organisering av kursserien. Det er viktig å søke etter gode framtidige løsninger, og det skal arbeides videre med dette. Det er f.eks. aktuelt å se på forhold knyttet til kurslederrollen, instruktørrollen, samarbeidet med skogeierorganisasjonene og offentlig forvaltning, og instruktørrekruttering. Dette skal diskuteres med aktørene i kursserien for å finne fram til gode framtidige løsninger. Digital satsning Selv om kursaktiviteten har hatt en nedgang de siste årene, har den totale aktiviteten holdt seg. Den digitale satsingen har etter hvert utviklet seg til å bli betydningsfull. Dette er et område med et stort potensial, ikke bare rent inn-tjeningsmessig, men også fordi SKI må besitte en del av denne kunnskapen knyttet til nye læringsarenaer som f.eks. fjernundervisning over Internett. Siste års innsats innen Internettportaler, utlegging av fagmateriell og kursdokumentasjon på Internett er økt i omfang og vil styrkes ytterligere framover. 4

5 Kvinnesatsning I de senere år har SKI vært aktivt opptatt av en økt kvinnedeltakelse på kurs, og ulike tiltak har vært gjennomført. Erfaringer så langt er at det ikke finnes et enkelttiltak som raskt øker kvinnedeltakelsen radikalt. Kvinnesatsingen inngår som en viktig del i alle SKIs satsingsområder. Sammen med hele næringen må det arbeides målrettet videre for å øke kvinnedeltakelsen. Lære med skogen Styret er tilfreds med den posisjon Lære med skogen (LMS) har i skoleverket. Undervisningsprogrammet har en sentral rolle som formidler av skogens mangesidige betydning. Gjennom det arbeidet som er gjort i inneværende år, er det lagt grunnlag for en digital tilrettelegging av læremidlene. Det vil gi større muligheter for direkte kontakt med elevene og bedre tilpasning til den generelle utvikling i skolene. Arbeidsmiljø Bedriften har etablert Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet og verneombud ved bedriften er Truls- Erik Johnsrud. Bedriften er tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i Årets sykefravær utgjør 4,6 %. Langtidsfravær utgjør (mer enn 16 dager) 2,5 %. Ytre miljø Utover tilknytting til offentlig renovasjonssystem og utslipp via skorstein (oppvarming), forurenser ikke bedriften det ytre miljø. Økonomi Landbruksdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg gjennom dette tilskuddet den betydning Landbruksdepartementet tillegger SKI som skogbrukets opplærings- og etterutdanningsinstitusjon. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør viktige økonomisk bidrag til virksomheten. Med endringer i rammebetingelser som næringen er utsatt for, vil styret uttrykke bekymring for at den anstrengte økonomien i alle ledd kan gå utover evnen til å satse på langsiktig kompetanseutvikling. Samarbeid og personale SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap viser en omsetning på kr og et underskudd på kr Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Biri, Helge Evju Kjersti Kinderås Nils Bøhn Styreleder Nestleder Jørn-R. Follum Gjert Heiberg Sjur Haanshus Knut J. Huse Olav Kaveldiget Jannicke Modell Røhmen Strategisk plan VISJON SKI skal være den ledende, mest innovative og brukerorienterte bedriften innen skog- og utmarksrelatert kompetanseheving. FORRETNINGSIDÈ SKI er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider med skog- og utmarksrelaterte opplæringstiltak. Formidling av kompetanse skjer på ulike læringsarenaer gjennom undervisningsopplegg, læremidler og konsulentoppdrag. Konkurransefortrinnet ligger i kombinasjonen mellom faglig og pedagogisk kompetanse, god organisasjonsevne, rasjonelle helhetsløsninger og stor fleksibilitet. HOVEDMÅL SKIs hovedmål er å øke kompetansen til alle brukere av skog og utmark. Virksomheten skal gi skognæringen bedre grunnlag for verdiskaping og langsiktig ressurs- og miljøforvaltning. SKI skal tilby målgruppene tilpassede opplæringstiltak. Det skal legges vekt på å fremme tiltak for kvinner, barn og ungdom. 5

6 Resultatregnskap og Balanse Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Kursutgifter og materiell Lønn, honorarer og sos.utg Note Lokalers utgifter Adm og kontorutgifter Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Note Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer Biri, 22. mai 2003 Helge Evju Kjersti Kinderås Nils Bøhn Styreleder Nestleder Balanse EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer Note Andeler i Skogbrukets Kurssenter AL Note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Jørn-R. Follum Gjert Heiberg Sjur Haanshus Knut J. Huse Olav Kaveldiget Jannicke Modell Røhmen Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i aksjer og andeler vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i 2002: 21 Godtgjørelser (i kroner) Direktør Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Revisor Honorar til revisor for revisjon og annen bistand er i 2002 kostnadsført med kr inkl. mva. Note 3 - Varige driftsmidler Programv. Inventar Sum Sum Anskaff.kost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskriv., nedskriv. og rev.ned Akkum. avskriv Akkum. nedskriv Akkum. reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskap mm. Eierandel Anskaff. Balansef. Markeds kost verdi verdi Anleggsmidler: Honne Konferansesenter AS 100 % Storebrand ASA 0 % Avanse Norge Aktiv 0 % Avanse Helse 0 % Avanse Utland 0 % Avanse Europa 0 % Andeler i Skogbrukets Kurssenter 14 %

8 Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Honne Hotell og Konf.senter AS Skogbrukets Kurssenter AL Sum Note 6 - Sammenslåtte poster Posten annen renteinntekt er slått sammen av: Renteinntekter Renteinntekter fra foretak i samme konsern Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk, kr er innsatt på egen bankkonto. 8

9 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2002 er det gjennomført 482 tiltak, med til sammen 2550 deltakere. Dette er 73 tiltak under fjorårets nivå. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 31 % (39 %) biologiske emner, 7 % (7 %) økonomiskadministrative emner og 52 % (43 %) tekniske emner. For 10 % (11 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. Kvinnedeltakelsen på kurs i Aktivt Skogbruk i 2002 var i gjennomsnitt på 9,8 %. Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 14 % for 4 timer, 10 % for 7,5 timer, 12 % for 10 timer, 7 % for 15 timer og 23 % for 52,5 timers kurs. Kvinneandelen på 52,5 timers kurs skyldes i hovedsak mange kurs i Oppland for sesongarbeidere fra Russland. Deltakelsen varierer også fra fylke til fylke. Finnmark Troms Nordland N-Tr.lag S-Tr.lag M&Romsd Sogn&Fj. Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-kurs i 2002 Utvikling av antall kurs i Aktivt Skogbruk fra 1977 til i dag. 0 % 5 % 10 % 15 % Kursutvikling og læremidler Utviklingsarbeidet i 2002 har vært innenfor: Bestandspleie/tynning, faghefte Ressurser og forvaltning, fjernundervisning Vedproduksjon, temabok Foryngelse, temabok Markberedning, resymé Skogavgift, resymé Maskinell planting, resymé Kursmoduler for nye skogeiere Apteringsoppfølging for maskinførere «Gullkort» - et samarbeid med tømmermålingen om kurs for maskinførere I tillegg til at kurstilbudet for skogsarbeidere/skogsmaskinførere ble utviklet videre, er det i 2002 arbeidet med å tilpasse flere kurs og moduler for forvaltningsskogeieren. Metodeutvikling Det er løpende kontakt med instruktører hvor idéer til metoder og utstyr vises og prøves. Evaluering av dette arbeid blir sendt til alle instruktørene med videre 9

10 spredning til det utøvende skogbruket. Videre holdes kontakt til andre miljøer innenfor næringen, bl.a. organisasjoner, leverandører og produsenter av utstyr. For 2002 ble det arbeidet med temaer som: Bruk av GPS, metoder og utstyr for såing, markberedning for såing og naturlig foryngelse. I forbindelse med prosjektet Maskinell planting, er det laget et resymé som er lagt ut på våre nettsider. SKI har deltatt i møter og aktiviteter knyttet til skogbrukets HMS-utvalg. Foto: Geir Myklestad Instruktøropplæring Nytt av året er EDB-kurs for instruktørene. SKI ønsker å anvende EDB i mer utstrakt grad, både i informasjonsog opplæringssammenheng. I løpet av 2002 ble det gjennomført følgende instruktørkurs: Foto: Geir Myklestad Ressurser og forvaltning, grunnkurs EDB for instruktører, samling Hogstteknikk, grunnkurs Virkesutnytting, samling Apteringsoppfølging for maskinførere, samling Juletre, samling Foryngelse, samling Markberedning, samling Presentasjonsteknikk, samling Humus, samling Regionsamlinger og fylkeskontaktsamling Det ble gjennomført en sentral samling for fylkeskontaktene i Aktivt Skogbruk. Et velfungerende distriktsapparat er meget viktig for at Aktivt Skogbruk skal kunne være et effektivt hjelpemiddel for skogbruket. Vi prioriterer derfor samlinger og møter ute i fylkene. Dette er en fin arena for å diskutere Aktivt Skogbruk både for de lokale medarbeiderne og oss, og samtidig opprettholde og vedlikeholde et godt kontaktnett. Det ble gjennomført regionsamling i Telemark for kursledere og medarbeidere på lokalnivået. I tillegg ble det gjennomført ett regionmøte i Sør-Trøndelag og kontaktmøter med FMLA- Akershus, Bygdefolkets Studieforbund og Norges Skogeierforbund, FMLA- Hedmark, SB-skog og Sønsterud Skogskole. Forvaltningsaktive skogeiere Opplæringstilbudene er over lang tid utviklet fra å være tekniske kurs for utøvere, til også å inkludere teoretiske emner, - velegnet for bl.a. forvaltningsaktive skogeiere. Siste året er det arbeidet med tilpassing av slike tilbud innen flere fagtemaer. Ressurser og forvaltning kommer også som fjernundervisningstilbud. Økonomisk administrative kurstemaer i Aktivt Skogbruk Aktivt Skogbruks tilbud i økonomisk/administrative fagtemaer sliter fortsatt med å få godt inngrep i kursmarkedet. I 2002 startet arbeidet med å sette fokus på nye skogeiere, og det er utarbeidet tilpassede kursmoduler til målgruppen. Dette arbeidet fortsetter i 2003 med utarbeidelse av informasjonsmateriell og oppfølging mot skogeierforeningene. Fagtemaet Ressurser og forvaltning er tilrettelagt for fjernundervisning via Internett, noe som gjør kurstilbudet i Aktivt Skogbruk mer fleksibelt. Tilbakemeldinger i Aktivt Skogbruks spørreundersøkelse blant skogeiere viser at mange skogeiere ønsker denne læringsmåten. Som følge av endringene i skogavgiftsordningen gjeldende fra 1. januar 2003, er SKI-Resymé om skogavgift utarbeidet. Resyméet er distribuert til mange skogeiere i hele landet, og skal i tillegg brukes som kursmateriell i Aktivt Skogbruk. 10

11 25-års jubileum I august ble det gjennomført en 25-års jubileumsmarkering på Honne. Tilstede var ca. 50 instruktører og ca. 50 inviterte gjester. I forkant av den offisielle markeringen gjennomførte Aktivt Skogbruk ei instruktørsamling. Jubileet ble markert med en kombinasjon av historisk tilbakeblikk, ei reise i Aktivt Skogbruks kursportefølje, samt innlegg med fokus på framtidas Aktivt Skogbruk. Innleggene gav signaler om flere utfordringer knyttet til framtida, både av organisatorisk så vel som av faglig karakter. SKI ønsker å arbeide videre med disse utfordringene i samarbeid med både Landbruksdepartement og skogeierorganisasjonene. Lære med skogen 2002 Årets evaluering viser at 58 % av skolene brukte undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2001/2002 benyttet elever deler av våre læremidler i sin undervisning. Det er i klasse bruken er størst. Evalueringen i 2002 viser at 36 % av skolene har benyttet seg av tilbudet om bistand fra skolens skogkontakt for praktiske aktiviteter som f.eks. skogplanting. For å benytte den kompetansen som ligger hos fylkeskontaktene, har disse blitt benyttet som støttespillere i ulike utviklingsprosjekter. Dette arbeidet mener vi har gitt betydelige merverdier i form av økt engasjement og kompetanseheving hos den enkelte. For å kunne oppnå bedre og enklere kommunikasjon, har ekstranettet for fylkeskontaktene blitt brukt jevnlig. Samarbeidsutvalget for Lære med skogen hadde et møte hvor blant annet utvalgets egen arbeidsform ble diskutert. Årets samling for LMS-fylkeskontakter ble arrangert i Gjerstad sammen med Husflidslagets konsulenter. De lokale kontaktpersonene har på denne måten blitt kjent med hverandre, noe som har medført praktiske samarbeidsprosjekter lokalt i ettertid For å nå enkeltlærere i østlandsregionen, har vi i samarbeid med Det norske Skogselskap, fylkesskogselskapene og Norsk Skogbruksmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Ved Sørlandske lærerstevne har vi støttet gjennomføring av kurs og stand. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske skogselskap og skogselskapet i Hedmark har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogbruksmuseum i juni. Foto: Øystein Syversen I løpet av året er det etablert 12 nye referanseområder ved skoler. Evalueringen i 2002 viser at 58 % av skolene har tilrettelagte referanseområder. Bruken preges av besøk fordelt over hele året. Satsingen på tilrettelegging av referanseområder synes fortsatt å være et godt hjelpemiddel i å støtte lærerne i deres uteundervisning i skog. Det er gjennomført i alt 67 lærerkurs med 1337 deltakere. Det har i løpet av året blitt arrangert 134 skoleskogdager med deltakere. Lære med skogen har et nært samarbeid med de andre nordiske lands prosjekter overfor skoleverket. Det arbeides med tettere integrasjon i forhold til kurs og læremiddelutvikling. Vi ser dette som nødvendig for å bedre kvaliteten på vårt arbeid og spare noe kostnader ved utviklingsarbeid. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation of Environmental Education (FEE). Så langt ser vi at vi har klart å sette i gang prosjekter i mange land eller koordinert oss med eksisterende prosjekter (www.learningaboutforests.org). Det er gjennomført en forstudie som beskriver rammene til et nytt læremiddel som skal erstatte de brune permene. Forstudien tydeliggjør et behov for å satse på en kombinasjon av ulike medier og arbeidsformer. Spesielt vil det være viktig å kunne nå fram til elevene både i skolehverdagen og i lekse- og prosjektarbeidssituasjoner. Lære med skogen bør ifølge arbeidsgruppen utvikles digitalt med et hovedmål å ikke bare formidle kunnskap, men også motivere for personlig utforsking, lærdom og lek der det bør foregå, - i naturen. For småskolen har vi ferdigstilt et nytt undervisningsopplegg knyttet til eksisterende bok Suseguri verdens minste arkeolog. SKI-arrangementer SKI hadde i 2002 faglig og / eller teknisk ansvar for i alt 56 arrangementer i form av seminarer, kurs, skogdager mv. med drøyt 1500 deltakere totalt. Antall arrangementer 11

12 Prosjektet Skogbruk i kulturlandskapet verdiskaping og miljø er gjennomført. Det har vært viktig å finne tiltak for å fokusere på kulturlandskapets muligheter for verdiskaping. Det er gjennomført diskusjoner med kulturlandskapsmiljøer og prosjekter i Hedmark, Akershus, Vestfold og Agder-fylkene. Erfaringene fra prosjektet vil bli benyttet i 2003 i prosjektet Kvalitets- og nisjeproduksjon med basis i lauvtrevirke. Sørlandsfylkene er aktivt involvert i prosjektet Skjøtsel av eik, både økonomisk og faglig. Bokproduksjonen er godt i gang, og skal sammen med kursutvikling være ferdig høsten Foto: Jon Eivind Vollen er omtrent som fjoråret, mens deltakerantallet er økt betydelig. Økt deltakerantall skyldes i hovedsak at det i 2002 ble arrangert noen større arrangementer med over hundre deltakere. Skogskjøtsel og skogøkologi Det er utført betydelig arbeid innen Aktivt Skogbruk, til produksjoner som revisjon av temaboka Foryngelse og fagheftet Bestandspleie i barskog, på samlinger og kurs for AS-instruktører i foryngelse, markberedning og hogstteknikk grunnkurs. I samarbeid med NIJOS gjennomførte vi opplæring av tre instruktører i Aktivt Skogbruk i registreringsarbeid om humusforhold. Dette tiltaket er en del av et større arbeid knyttet til undersøkelse av humusforhold NIJOS og SKI ønsker å samarbeide videre om. Det er i løpet av året utgitt tre SKI-resyméer; Maskinell planting, Grøfting av fastmark i skog og Markberedning. Et SKI-resymé om Gjødsling er under arbeid og vil bli utgitt tidlig i Høstens Honneseminar Alternativ skogbehandlig, Gull og grønne skoger eller en ny grønn løgn? vakte stort engasjement og ble avholdt med 113 deltakere. 3 kurs med i alt 122 deltakere ble arrangert for Viken skogeierforening med tema Alternativ skogbehandling, med fokus på lukka hogster. Det er også gjennomført et kurs i markberedning i Telemark. Det har også i 2002 vært en del aktivitet knyttet til Miljøregistrering i skog-prosjektet. Tidlig på året ble det gjennomført to seminarer på Honne og i Stjørdal med temaet Rangering og utvelgelse. Dette tilbudet som ble gjennomført i samarbeid med NIJOS og prosjektet, henvendte seg i første rekke til dem som hadde deltatt på MiS-opplæringen året før. På oppdrag for skogbruket i Sør-Trøndelag og Oppland ble det gjennomført kurs for skogbruksfunksjonærer i offentlig og privat virksomhet i MiS-metodikken. I samarbeid med Glommen skogeierforening utviklet og gjennomførte vi to kurs med temaet Utvelgelse av livsmiljøer. Målgruppen for dette tiltaket var deltakere i de lokale takstgruppene som skulle utføre utvelgelsen etter miljøregistreringer i kommunen. SKI fikk i oppdrag å stå ansvarlig for forberedelse, gjennomføring og rapportering fra en workshop på vegne av Nordisk Ministerråds prosjekt Innovativa metoder för bevarande av skog i Norden. Forberedelsene til workshopen som skulle arrangeres på Honne, startet seinhøstes Workshopen ble gjennomført i januar Driftsteknikk Midler gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har gitt oss mulighet til å møte skogsentreprenøren med prosjektet: Kunnskapsformidling for skogsentreprenører og maskinførere. Formålet er gjennom nettverksdannelse blant aktørene i skogbruk- og entreprenørbransjen å utvikle en organisasjonsmodell og å finne fram til metoder og verktøy for brukerstyrt kunnskapsformidling for skogsentreprenører og maskinførere. Prosjektet skal finne fram til fleksible læringsarenaer tilpasset nivå og tema bl.a. ved å sette i system ny teknologi. Nettverk er blitt dannet gjennom organisasjonene Fellesforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund, og aktører i bransjen ved entreprenørbedrifter i Forstgruppen AS, Scandinavian Forest Group AS og Kjell 12

13 Bråthen Entreprenør AS. Aktiviteten i 2002 har vært forprosjekt, etablering av nettverk, kunnskapsfangst og kompetanseheving innad, og deltakelse med bidrag på nettverks- og erfaringskonferanser i regi av KUP. Årets fagsamling veg - Skogsveger på nordkalotten - fulgte polarsirkelen gjennom Nordland og Norbotten. Faglig og kulturell forbrødring gjennom nordkalottsamarbeidet gav gjensidig nye horisonter takket være en betydelig innsats fra Skogsvårdsstyrelsen i Norbotten, Sveaskog og FMLA i Nordland. Ansvaret for kontroll av private bruer er flyttet fra vegloven (vegsjefen) til plan- og bygningsloven (kommunen) og vil kunne få konsekvenser pga. varierende lokal kompetanse. Vi har startet arbeidet med et kompetansenettverk knyttet til bæreevneberegninger og vedlikehold på eldre bruer. SKI har bidratt på temadager med fokus på vegkonstruksjon og vegvedlikehold. SKI har hatt egen stand på MEFs anleggsutstilling i Trondheim og temadager på Hamar. Innen Aktivt Skogbruk er det arbeidet med manus og transparentserie til kurset Vedproduksjon. Det er også utarbeidet en vurdering av en formalisert kvalitetssikring av Aktivt Skogbruk gjennom kvalitetssystemet ISO Grunnkursene i arbeidsmiljø betjener vesentlig bedrifter i nærmiljøet i samarbeid med lokal bedriftshelsetjeneste. På oppdrag fra Sambandsregimentet på Jørstadmoen ble det arrangert et HMS-kurs som ledd i en omorganisering. Økonomi og planlegging Flere og flere skogeiere utfører ikke selv arbeidet i egen skog de blir forvaltningsskogeiere. Men det kreves også kunnskaper for å kunne vurdere og ta beslutninger om tiltak i skogen. SKI arbeider kontinuerlig med å oppnå dette ved å innarbeide økonomi i alle kurs som tilbys skogeiere og funksjonærer. Det viktigste arbeidsredskapet er Aktivt Skogbruk, og det legges ned store ressurser i å dyktiggjøre instruktørene i økonomiske emner og prioritering av tiltak. Kurset Innføring i skogbruk skal gi nye skogeiere en første innføring i hva det innebærer å drive en skogeiendom, og det tilbys nå både med instruktør som lokalt kurs og som fjernundervisning via Internett. Fjernundervisningsutgaven har vært tilgjengelig hele året og et titall skogeiere har gjennomført kurset. Det er arbeidet med å lage en fjernundervisningsutgave av kurset Ressurser og forvaltning. Tilbudet ble ferdigstilt tidlig i Det er i løpet av året utgitt SKI-resymé om Fastmarks- grøfting og Markberedning.. I disse er det laget et avsnitt som omhandler økonomien ved slike tiltak. Det er gjennomført noen økonomikurs både for funksjonærer og skogeiere, og økonomi har også vært tema på en del skogdager og skogkvelder. Foto: Jon Eivind Vollen Ny skogavgiftsordning har utløst et behov for faglig oppdatering av funksjonærer og instruktører. Det er utarbeidet flere notater både for funksjonærer og mer omfattende orienteringer og hjelpemidler til instruktørene. Viltforvaltning Interessen i markedet er fortsatt god for våre viltog utmarksrelaterte tilbud, slik at antallet kurs og kursdeltakere i 2002 lå på nivå med tidligere år. Flere av kursene arrangeres i samarbeid med og med tilskudd fra den offentlige viltforvaltningen. Elgforvaltningen i Norge er en balansegang mellom store elgverdier og skader på skog, på innmark og i trafikken. For å balansere stammen bedre enn man har klart til nå, må tilgangen på og utnyttelsen av elgbeitet tillegges mer vekt. SKI har derfor, i nært samarbeid med Knut Solbraa, utarbeidet et takstopplegg og utviklet heftet og kurset Veileder i elgbeitetaksering. Første kurs ble arrangert på Honne i mai Fra skogeiernes organisasjoner ble SKI oppfordret til å utarbeide et kurstilbud i Jaktledelse, beregnet på ledere i elg- og hjortejaktlag. Hensikten er å motivere og skolere jaktlagene og jegerne til å ta mer ansvar i forvaltningen. Kursheftet og undervisningsopplegget ble ferdig utarbeidet og 3 kurs med 72 deltakere ble arrangert i løpet av Kurstilbudet Jaktsalg er godt etablert og 4 kurs ble arrangert rundt om i landet. Det blir lagt stor vekt på å skreddersy hvert enkelt kurs, slik at det er best mulig tilpasset målgruppen og viltartene i området. 13

14 Med bakgrunn i etablering av offisielt Hjorteviltregister i Røyrvik, arrangerte SKI kurs for kommunalt viltansvarlige i Oppland. Sammen med Villreinrådet har SKI utarbeidet VILLREIN-permen beregnet på personer og organisasjoner med ansvar og myndighet i villrein-norge. Arbeidet med revisjon og oppdatering startet høsten Etablerte kurstema ble holdt i hevd, bl. a. med kurs i Elgforvaltning og Rådyrforvaltning. SKI deltok på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum på «Skogbrukstunet» sammen med flere skogbruksorganisasjoner. Presentasjonsteknikk Høsten 2002 har SKI gjennomført to kurs på oppdrag fra tømmermålingen(nå Norsk Virkesmåling) med vekt på presentasjonsteknikk. Det ene med fokus på edb-opplæring det andre sentrert rundt instruksjon i forbindelse med maskinell virkesutnytting. Instruktører i Aktivt Skogbruk har også hatt ett kurs innen presentasjonsteknikk, der praktisk bruk av digitale verktøy har vært hovedtema. Internett Nettsidene til SKI har gjennomgått en total omarbeiding til et dynamisk basert system hvor all informasjon ligger i databaser og hele fagstaben har anledning til å publisere via nettleser. I tillegg er nye egenskaper og muligheter bygget inn. SKIs nettsted består nå av tre hoveddeler: Intranett for de ansatte Ekstranett for sentrale samarbeidspartnere Åpne sider tilgjengelige for alle SKI har videre utviklet sider for fylkesskogselskapene i Hedmark, Buskerud, Aust-Agder og Rogaland samt nettsidene for arrangementet Hurdagene. SKI har deltatt i konseptutvikling av portalen Biri.no, laget prototyp for denne og drevet utviklingsarbeid for realisering av portalen. Av andre påbegynte nettsteder i 2002 nevnes sidene til Lågen fiskeelv. SkogsNorge Portalen har jevnt økende trafikk og publiserer mellom 15 og 30 nyheter i uka SKI har tatt et større redaksjonelt ansvar for nyhetsgenereringen og for utlegging av arrangementer på Skogkalenderen. Det er nå mulig for alle som ønsker det å få info om nyhetene på SkogsNorge via e-post. Treportalen Treportalen ble offisielt åpnet vinteren 2001, da med bedrifter fra Oppland og Hedmark. Etter hvert har også Telemark og Østfold kommet med, og i dag er ca. 350 bedrifter registrert i Treportalen. I løpet av 2002 har utvidelse av Treportalen vært et viktig tema og ved årets slutt sto fylker som Buskerud, Vestfold og Akershus på terskelen inn i Treportalen - størstedelen av Østlandet er da med. Publikasjoner Bakka, D. & Holthe, V. Jaktledelse. 2. utgave. 44pp. Bakka, D. & Holthe, V. Jaktledelse. Transparentserie. 50 transparenter. Brevig, F. K. Aktivt Skogbruk pp. Bårdseng, L. Suseguri verdens minste arkeolog. Aktivitetshefte. Lære med skogen. 15pp. Hørstad, O.E. & Pettersen, J. Skogavgift. SKI-Resymé nr utgave. 4pp. Johnsrud, T.E. Vegvedlikehold. Transparentserie. 52 transparenter. Kringlebotn, T. & Størdal, E.S.(red.) Bestandspleie i barskog. Faghefte. 1. utgave. 108pp. Solbraa, K. Veiledning i Elgbeitetaksering. 1. utgave. 28pp. Størdal, E. S. & Pettersen, J. Markberedning. SKI Resymé nr. 9. 4pp. Internett Bjørnstad, B.H. Grøfting av fastmark i skog. SKI Resymé nr pp Meisingset, H.E. Maskinell planting. SKI Resymé nr. 8. 4pp. Størdal, E. S. & Pettersen, J. Markberedning. SKI Resymé nr. 9. 4pp. 12 sider 53 sider 26 sider 504 sider 14

15 Skogbrukets Kurssenter AL Andelslaget Skogbrukets Kurssenter AL (SKS) SKS på Honne, Biri, eier eiendommen og leier den ut til Skogbrukets Kursinstitutt og Honne Hotell og Konferansesenter AS. Anlegget fremstår i dag som et førsteklasses produkt mot konferansemarkedet med auditorium og konferansesaler av høy kvalitet, samt teknisk utstyr. Selskapet inviterte i september 2001 til tegning av ny andelskapital. Per var det innbetalt ny andelskapital for kr Andelslagets inntekter er i hovedsak leieinntekter. Kostnadene er renter på gjeld, utbedringsarbeider og vedlikehold av senteret. Driftsinntektene for 2002 var kr og årsresultatet viser et overskudd på kr Styret Styret består av Gudbrand Kvaal (formann), Sjur Haanshus (nestformann), Gjert Heiberg, Olav Kaveldiget, Svein Kristiansen og Merete Larsmon. Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Andelskapital Annen egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Foto: Jon Eivind Vollen Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Skogbrukets Kursinstitutt og forestår den daglige driften av hotell- og konferanseanlegget på Honne. Kursrelatert virksomhet utgjør ca. 85 % av omsetningen. Omsetningen for 2002 sank med 0,8 % i forhold til 2001 og årets regnskap viser en omsetning på kr Hotellet ble rammet av streik fra 14. april til 17. mai. Styret Styret består av Knut J. Huse (leder), Knut Carlsen, Terje Fagernes Olsen og som de ansattes representant Rolf Andre Larsen med Kjell Jordbruen som vararepresentant. Daglig leder er Jan Atle Solheim. Bedriften utfører ca. 13 årsverk, fordelt på 6 heltids- og 7 deltidsansatte, samt korttidsansatte. 15

16 Skogbrukets Kursinstitutt Honne, 2836 Biri telefon: telefaks: e-post: For- og baksidefoto: Jon Eivind Vollen

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer