Skogbrukets Kursinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i Formålet Formålet med SKI er å formidle kompetanse og viten i skogbruk og i emner knyttet til skogbruksnæringen. Virksomheten er landsomfattende. Forretningsidé SKI er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider med skog- og utmarksrelaterte opplæringstiltak. Formidling av kompetanse skjer på ulike læringsarenaer gjennom undervisningsopplegg, læremidler og konsulentoppdrag. Konkurransefortrinnet ligger i kombinasjonen mellom faglig og pedagogisk kompetanse, god organisasjonsevne, rasjonelle helhetsløsninger og stor fleksibilitet. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er forstkandidat Knut Dæhlen (ordfører) og seniorrådgiver Hans Olav Moen (varaordfører). Styret Styret består av 9 medlemmer. Av disse er 6 valgt av årsmøtet. Ett medlem er oppnevnt av Landbruksdepartementet(*) og ett medlem er valgt av de ansatte(**). SKIs adm. direktør er fast medlem av styret. Leder: Skogeier Helge Evju til 2003 Nestleder: Fylkesskogmester Kjersti Kinderås til 2003 (2004) Styremedl.: Skogsjef Nils Bøhn til 2004 Avdelingsleder Jørn-R. Follum (**) til 2004 Skogeier Gjert Heiberg til 2003 Adm. direktør Knut J. Huse Fylkesskogsjef Sjur Haanshus (*) til 2003 Adm. direktør Olav Kaveldiget til 2004 Sekretariatsleder Jannicke Modell Røhmen til 2004 Varamedl.: 1. Fylkesskogmester Gjermund Pettersen 2. Direktør Knut Berg 3. Fylkesskogmester Merete Larsmon Fylkesskogmester Trude Hagen Hansen, personlig varamedlem for Sjur Haanshus Fagsjef Bjørn Helge Bjørnstad, personlig varamedlem for Jørn-R. Follum 2 Valgkomitéen Åse Marie Bue (leder), Grethe Bruce, Terje Dahl, Per Jørgen Eskeland og Maren Kværness. Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2002 hadde SKI 39 medlemmer. Foto: Jon Eivind Vollen Medlemsorganisasjoner per : Agder-Telemark Skogeierforening Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skogeierforening Haldenvassdragets Skogeierforening Helgeland Skogselskap Inn-Trøndelag Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skogeierforening Namdal Skogselskap Norges landbrukshøgskole Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skogforskning Norsk naturforvalterforbund Norsk Skogbruksforening Norsk Virkesmåling Oppland Skogselskap Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogeierforeninga Nord Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Sør-Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Trelastindustriens Landsforening Troms Skogselskap Vestfold Skogselskap Viken Skogeierforening

3 Årsmøtet 2002 Årsmøtet 2002 ble arrangert på Honne 21. august. Av de 38 medlemsorganisasjonene var 28 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning og godkjente regnskapet. Årsmøtet tok opp et nytt medlem i SKI ved Tømmermålingsforeningenes Fellesorgan (nå erstattet av Norsk Virkesmåling). Helge Evju ble enstemmig gjenvalgt som leder for ett år. Kjersti Kinderås og Nils Bøhn ble enstemmig gjenvalgt som styremedlemmer for to år, og Kjersti Kinderås ny nestleder for ett år. Olav Kaveldiget og Jannicke Modell Røhmen ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer for to år. Knut Berg ble enstemmig gjenvalgt som 2. varamedlem. Styrets leder, Helge Evju, kommenterte arbeidet med ny strategisk plan. Knut J. Huse gjennomgikk planen og enkelte formuleringer ble kommentert av årsmøtet. Knut J. Huse orienterte videre om overordnede målsettinger og arbeidsoppgaver for Leder for avdeling for skogfag, Jørn-R. Follum, orienterte om årets skogfaglige arbeidsoppgaver. Han refererte kort tre spørreundersøkelser som SKI hadde gjennomført; om funksjonæropplæring, Lærlingprosjektets spørreundersøkelse blant lærlinger og lærebedrifter og Aktivt Skogbruks spørreundersøkelse blant kursledere. Leder for avdeling for pedagogikk og produksjon, Jon Eivind Vollen, gjorde rede for arbeidet med digitale læremidler og nettportaler. Samarbeid SKIs mest omfattende samarbeid er knyttet til Landbruksdepartementet og Norges Skogeierforbund om kursserien Aktivt Skogbruk. Videre er det et bredt samarbeid om Lære med skogen med Landbruksdepartementet, Det norske Skogselskap, fylkesskogselskapene, Norges Skogeierforbund, skogeierforeningene, NORSKOG og de offentlige skogbruksmyndighetene på fylkes- og kommunenivået. SKI har også løpende samarbeidsavtaler med Skogforsk, NINA NIKU, Riksantikvaren, Norsk Pyntegrønt og Villreinrådet i Norge. For øvrig vil samarbeidet med medlemsorganisasjonene om skogfaglige oppgaver bli ivaretatt gjennom adhocutvalg knyttet til de enkelte kurs, konferanser og prosjekter Antall arrangement SKI Antall deltakere SKI Antall studietimer Aktivt Skogbruk Antall deltakere Aktivt Skogbruk Utviklingen siste 5 år for antall arrangementer og deltakere ved kurs i SKIs regi, og antall studietimer og deltakere for Aktiv Skogbruk-kurs. Personale SKI hadde gjennom året 22 ansatte, ca. 16 årsverk var knyttet til de to fagavdelingene. Administrasjonsavdelingen utgjorde ca. 5 årsverk. Noen av disse ressursene ble delt med Honne Hotell og Konferansesenter AS. 3

4 Styrets beretning Foto: Jon Eivind Vollen Strategisk plan Styret avsluttet arbeidet med revisjon av strategisk plan (STP) for perioden Både for administrasjon og styret har hovedformålet med revisjonen vært at STP en skal være tilpasset morgendagens utfordring. STP en må også være så lett tilgjengelig for den enkelte ansatte at man i det daglige arbeidet på en enkel måte kan vurdere arbeidsoppgavene opp mot de opptrukne strategier. Etter blant annet innspill fra årsmøtet valgte styret å presisere satsing på utmark. To sentrale stikkord for å møte framtidas utfordringer er relasjonspleie og brukertilpassing. Samarbeid For en bedrift som bygger sin eksistens på å formidle kompetanse, er det viktig å ha gode allianser med kunnskapsleverandører. SKI har startet samtaler med Skogforsk for en videreutvikling av samarbeidet. Kursvirksomheten Kursvirksomheten er den grunnleggende aktiviteten ved instituttet. Store ressurser blir benyttet til å tilpasse denne til næringens ønsker. Etter hvert har andre måter å formidle kompetanse på fått en betydelig plass. Det gjelder utnyttelse av nettbaserte og andre digitale læringsarenaer. Flere tilbud er utviklet, og det ligger nå godt til rette for videre utvikling og bruk på bred front. Kursaktiviteten har hatt en nedadgående trend de siste år. Det gjelder spesielt Aktivt Skogbruk. Årsaken til trendene i kursaktiviteten er sammensatt, og en del av årsaksbildet må sees i sammenheng med de generelle rammebetingelsene og løpende endringer i næringen. Det er viktig at kurstilbudet blir tilpasset disse endringene. Aktivt Skogbruk 25 år Gjennom 25 år har Aktivt Skogbruk vært et kontinuerlig opplæringstilbud til skogbruket. 25-års jubileet ble markert både regionalt og sentralt, og med utgivelse av ei jubileumsbok. I tillegg til selve markeringen anskueliggjorde jubileet noen utfordringer knyttet til framtidig organisering av kursserien. Det er viktig å søke etter gode framtidige løsninger, og det skal arbeides videre med dette. Det er f.eks. aktuelt å se på forhold knyttet til kurslederrollen, instruktørrollen, samarbeidet med skogeierorganisasjonene og offentlig forvaltning, og instruktørrekruttering. Dette skal diskuteres med aktørene i kursserien for å finne fram til gode framtidige løsninger. Digital satsning Selv om kursaktiviteten har hatt en nedgang de siste årene, har den totale aktiviteten holdt seg. Den digitale satsingen har etter hvert utviklet seg til å bli betydningsfull. Dette er et område med et stort potensial, ikke bare rent inn-tjeningsmessig, men også fordi SKI må besitte en del av denne kunnskapen knyttet til nye læringsarenaer som f.eks. fjernundervisning over Internett. Siste års innsats innen Internettportaler, utlegging av fagmateriell og kursdokumentasjon på Internett er økt i omfang og vil styrkes ytterligere framover. 4

5 Kvinnesatsning I de senere år har SKI vært aktivt opptatt av en økt kvinnedeltakelse på kurs, og ulike tiltak har vært gjennomført. Erfaringer så langt er at det ikke finnes et enkelttiltak som raskt øker kvinnedeltakelsen radikalt. Kvinnesatsingen inngår som en viktig del i alle SKIs satsingsområder. Sammen med hele næringen må det arbeides målrettet videre for å øke kvinnedeltakelsen. Lære med skogen Styret er tilfreds med den posisjon Lære med skogen (LMS) har i skoleverket. Undervisningsprogrammet har en sentral rolle som formidler av skogens mangesidige betydning. Gjennom det arbeidet som er gjort i inneværende år, er det lagt grunnlag for en digital tilrettelegging av læremidlene. Det vil gi større muligheter for direkte kontakt med elevene og bedre tilpasning til den generelle utvikling i skolene. Arbeidsmiljø Bedriften har etablert Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet og verneombud ved bedriften er Truls- Erik Johnsrud. Bedriften er tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i Årets sykefravær utgjør 4,6 %. Langtidsfravær utgjør (mer enn 16 dager) 2,5 %. Ytre miljø Utover tilknytting til offentlig renovasjonssystem og utslipp via skorstein (oppvarming), forurenser ikke bedriften det ytre miljø. Økonomi Landbruksdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg gjennom dette tilskuddet den betydning Landbruksdepartementet tillegger SKI som skogbrukets opplærings- og etterutdanningsinstitusjon. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør viktige økonomisk bidrag til virksomheten. Med endringer i rammebetingelser som næringen er utsatt for, vil styret uttrykke bekymring for at den anstrengte økonomien i alle ledd kan gå utover evnen til å satse på langsiktig kompetanseutvikling. Samarbeid og personale SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap viser en omsetning på kr og et underskudd på kr Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Biri, Helge Evju Kjersti Kinderås Nils Bøhn Styreleder Nestleder Jørn-R. Follum Gjert Heiberg Sjur Haanshus Knut J. Huse Olav Kaveldiget Jannicke Modell Røhmen Strategisk plan VISJON SKI skal være den ledende, mest innovative og brukerorienterte bedriften innen skog- og utmarksrelatert kompetanseheving. FORRETNINGSIDÈ SKI er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider med skog- og utmarksrelaterte opplæringstiltak. Formidling av kompetanse skjer på ulike læringsarenaer gjennom undervisningsopplegg, læremidler og konsulentoppdrag. Konkurransefortrinnet ligger i kombinasjonen mellom faglig og pedagogisk kompetanse, god organisasjonsevne, rasjonelle helhetsløsninger og stor fleksibilitet. HOVEDMÅL SKIs hovedmål er å øke kompetansen til alle brukere av skog og utmark. Virksomheten skal gi skognæringen bedre grunnlag for verdiskaping og langsiktig ressurs- og miljøforvaltning. SKI skal tilby målgruppene tilpassede opplæringstiltak. Det skal legges vekt på å fremme tiltak for kvinner, barn og ungdom. 5

6 Resultatregnskap og Balanse Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Kursutgifter og materiell Lønn, honorarer og sos.utg Note Lokalers utgifter Adm og kontorutgifter Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Note Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer Biri, 22. mai 2003 Helge Evju Kjersti Kinderås Nils Bøhn Styreleder Nestleder Balanse EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer Note Andeler i Skogbrukets Kurssenter AL Note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Jørn-R. Follum Gjert Heiberg Sjur Haanshus Knut J. Huse Olav Kaveldiget Jannicke Modell Røhmen Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i aksjer og andeler vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i 2002: 21 Godtgjørelser (i kroner) Direktør Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Revisor Honorar til revisor for revisjon og annen bistand er i 2002 kostnadsført med kr inkl. mva. Note 3 - Varige driftsmidler Programv. Inventar Sum Sum Anskaff.kost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskriv., nedskriv. og rev.ned Akkum. avskriv Akkum. nedskriv Akkum. reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskap mm. Eierandel Anskaff. Balansef. Markeds kost verdi verdi Anleggsmidler: Honne Konferansesenter AS 100 % Storebrand ASA 0 % Avanse Norge Aktiv 0 % Avanse Helse 0 % Avanse Utland 0 % Avanse Europa 0 % Andeler i Skogbrukets Kurssenter 14 %

8 Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Honne Hotell og Konf.senter AS Skogbrukets Kurssenter AL Sum Note 6 - Sammenslåtte poster Posten annen renteinntekt er slått sammen av: Renteinntekter Renteinntekter fra foretak i samme konsern Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk, kr er innsatt på egen bankkonto. 8

9 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2002 er det gjennomført 482 tiltak, med til sammen 2550 deltakere. Dette er 73 tiltak under fjorårets nivå. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 31 % (39 %) biologiske emner, 7 % (7 %) økonomiskadministrative emner og 52 % (43 %) tekniske emner. For 10 % (11 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. Kvinnedeltakelsen på kurs i Aktivt Skogbruk i 2002 var i gjennomsnitt på 9,8 %. Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 14 % for 4 timer, 10 % for 7,5 timer, 12 % for 10 timer, 7 % for 15 timer og 23 % for 52,5 timers kurs. Kvinneandelen på 52,5 timers kurs skyldes i hovedsak mange kurs i Oppland for sesongarbeidere fra Russland. Deltakelsen varierer også fra fylke til fylke. Finnmark Troms Nordland N-Tr.lag S-Tr.lag M&Romsd Sogn&Fj. Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-kurs i 2002 Utvikling av antall kurs i Aktivt Skogbruk fra 1977 til i dag. 0 % 5 % 10 % 15 % Kursutvikling og læremidler Utviklingsarbeidet i 2002 har vært innenfor: Bestandspleie/tynning, faghefte Ressurser og forvaltning, fjernundervisning Vedproduksjon, temabok Foryngelse, temabok Markberedning, resymé Skogavgift, resymé Maskinell planting, resymé Kursmoduler for nye skogeiere Apteringsoppfølging for maskinførere «Gullkort» - et samarbeid med tømmermålingen om kurs for maskinførere I tillegg til at kurstilbudet for skogsarbeidere/skogsmaskinførere ble utviklet videre, er det i 2002 arbeidet med å tilpasse flere kurs og moduler for forvaltningsskogeieren. Metodeutvikling Det er løpende kontakt med instruktører hvor idéer til metoder og utstyr vises og prøves. Evaluering av dette arbeid blir sendt til alle instruktørene med videre 9

10 spredning til det utøvende skogbruket. Videre holdes kontakt til andre miljøer innenfor næringen, bl.a. organisasjoner, leverandører og produsenter av utstyr. For 2002 ble det arbeidet med temaer som: Bruk av GPS, metoder og utstyr for såing, markberedning for såing og naturlig foryngelse. I forbindelse med prosjektet Maskinell planting, er det laget et resymé som er lagt ut på våre nettsider. SKI har deltatt i møter og aktiviteter knyttet til skogbrukets HMS-utvalg. Foto: Geir Myklestad Instruktøropplæring Nytt av året er EDB-kurs for instruktørene. SKI ønsker å anvende EDB i mer utstrakt grad, både i informasjonsog opplæringssammenheng. I løpet av 2002 ble det gjennomført følgende instruktørkurs: Foto: Geir Myklestad Ressurser og forvaltning, grunnkurs EDB for instruktører, samling Hogstteknikk, grunnkurs Virkesutnytting, samling Apteringsoppfølging for maskinførere, samling Juletre, samling Foryngelse, samling Markberedning, samling Presentasjonsteknikk, samling Humus, samling Regionsamlinger og fylkeskontaktsamling Det ble gjennomført en sentral samling for fylkeskontaktene i Aktivt Skogbruk. Et velfungerende distriktsapparat er meget viktig for at Aktivt Skogbruk skal kunne være et effektivt hjelpemiddel for skogbruket. Vi prioriterer derfor samlinger og møter ute i fylkene. Dette er en fin arena for å diskutere Aktivt Skogbruk både for de lokale medarbeiderne og oss, og samtidig opprettholde og vedlikeholde et godt kontaktnett. Det ble gjennomført regionsamling i Telemark for kursledere og medarbeidere på lokalnivået. I tillegg ble det gjennomført ett regionmøte i Sør-Trøndelag og kontaktmøter med FMLA- Akershus, Bygdefolkets Studieforbund og Norges Skogeierforbund, FMLA- Hedmark, SB-skog og Sønsterud Skogskole. Forvaltningsaktive skogeiere Opplæringstilbudene er over lang tid utviklet fra å være tekniske kurs for utøvere, til også å inkludere teoretiske emner, - velegnet for bl.a. forvaltningsaktive skogeiere. Siste året er det arbeidet med tilpassing av slike tilbud innen flere fagtemaer. Ressurser og forvaltning kommer også som fjernundervisningstilbud. Økonomisk administrative kurstemaer i Aktivt Skogbruk Aktivt Skogbruks tilbud i økonomisk/administrative fagtemaer sliter fortsatt med å få godt inngrep i kursmarkedet. I 2002 startet arbeidet med å sette fokus på nye skogeiere, og det er utarbeidet tilpassede kursmoduler til målgruppen. Dette arbeidet fortsetter i 2003 med utarbeidelse av informasjonsmateriell og oppfølging mot skogeierforeningene. Fagtemaet Ressurser og forvaltning er tilrettelagt for fjernundervisning via Internett, noe som gjør kurstilbudet i Aktivt Skogbruk mer fleksibelt. Tilbakemeldinger i Aktivt Skogbruks spørreundersøkelse blant skogeiere viser at mange skogeiere ønsker denne læringsmåten. Som følge av endringene i skogavgiftsordningen gjeldende fra 1. januar 2003, er SKI-Resymé om skogavgift utarbeidet. Resyméet er distribuert til mange skogeiere i hele landet, og skal i tillegg brukes som kursmateriell i Aktivt Skogbruk. 10

11 25-års jubileum I august ble det gjennomført en 25-års jubileumsmarkering på Honne. Tilstede var ca. 50 instruktører og ca. 50 inviterte gjester. I forkant av den offisielle markeringen gjennomførte Aktivt Skogbruk ei instruktørsamling. Jubileet ble markert med en kombinasjon av historisk tilbakeblikk, ei reise i Aktivt Skogbruks kursportefølje, samt innlegg med fokus på framtidas Aktivt Skogbruk. Innleggene gav signaler om flere utfordringer knyttet til framtida, både av organisatorisk så vel som av faglig karakter. SKI ønsker å arbeide videre med disse utfordringene i samarbeid med både Landbruksdepartement og skogeierorganisasjonene. Lære med skogen 2002 Årets evaluering viser at 58 % av skolene brukte undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2001/2002 benyttet elever deler av våre læremidler i sin undervisning. Det er i klasse bruken er størst. Evalueringen i 2002 viser at 36 % av skolene har benyttet seg av tilbudet om bistand fra skolens skogkontakt for praktiske aktiviteter som f.eks. skogplanting. For å benytte den kompetansen som ligger hos fylkeskontaktene, har disse blitt benyttet som støttespillere i ulike utviklingsprosjekter. Dette arbeidet mener vi har gitt betydelige merverdier i form av økt engasjement og kompetanseheving hos den enkelte. For å kunne oppnå bedre og enklere kommunikasjon, har ekstranettet for fylkeskontaktene blitt brukt jevnlig. Samarbeidsutvalget for Lære med skogen hadde et møte hvor blant annet utvalgets egen arbeidsform ble diskutert. Årets samling for LMS-fylkeskontakter ble arrangert i Gjerstad sammen med Husflidslagets konsulenter. De lokale kontaktpersonene har på denne måten blitt kjent med hverandre, noe som har medført praktiske samarbeidsprosjekter lokalt i ettertid For å nå enkeltlærere i østlandsregionen, har vi i samarbeid med Det norske Skogselskap, fylkesskogselskapene og Norsk Skogbruksmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Ved Sørlandske lærerstevne har vi støttet gjennomføring av kurs og stand. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske skogselskap og skogselskapet i Hedmark har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogbruksmuseum i juni. Foto: Øystein Syversen I løpet av året er det etablert 12 nye referanseområder ved skoler. Evalueringen i 2002 viser at 58 % av skolene har tilrettelagte referanseområder. Bruken preges av besøk fordelt over hele året. Satsingen på tilrettelegging av referanseområder synes fortsatt å være et godt hjelpemiddel i å støtte lærerne i deres uteundervisning i skog. Det er gjennomført i alt 67 lærerkurs med 1337 deltakere. Det har i løpet av året blitt arrangert 134 skoleskogdager med deltakere. Lære med skogen har et nært samarbeid med de andre nordiske lands prosjekter overfor skoleverket. Det arbeides med tettere integrasjon i forhold til kurs og læremiddelutvikling. Vi ser dette som nødvendig for å bedre kvaliteten på vårt arbeid og spare noe kostnader ved utviklingsarbeid. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation of Environmental Education (FEE). Så langt ser vi at vi har klart å sette i gang prosjekter i mange land eller koordinert oss med eksisterende prosjekter (www.learningaboutforests.org). Det er gjennomført en forstudie som beskriver rammene til et nytt læremiddel som skal erstatte de brune permene. Forstudien tydeliggjør et behov for å satse på en kombinasjon av ulike medier og arbeidsformer. Spesielt vil det være viktig å kunne nå fram til elevene både i skolehverdagen og i lekse- og prosjektarbeidssituasjoner. Lære med skogen bør ifølge arbeidsgruppen utvikles digitalt med et hovedmål å ikke bare formidle kunnskap, men også motivere for personlig utforsking, lærdom og lek der det bør foregå, - i naturen. For småskolen har vi ferdigstilt et nytt undervisningsopplegg knyttet til eksisterende bok Suseguri verdens minste arkeolog. SKI-arrangementer SKI hadde i 2002 faglig og / eller teknisk ansvar for i alt 56 arrangementer i form av seminarer, kurs, skogdager mv. med drøyt 1500 deltakere totalt. Antall arrangementer 11

12 Prosjektet Skogbruk i kulturlandskapet verdiskaping og miljø er gjennomført. Det har vært viktig å finne tiltak for å fokusere på kulturlandskapets muligheter for verdiskaping. Det er gjennomført diskusjoner med kulturlandskapsmiljøer og prosjekter i Hedmark, Akershus, Vestfold og Agder-fylkene. Erfaringene fra prosjektet vil bli benyttet i 2003 i prosjektet Kvalitets- og nisjeproduksjon med basis i lauvtrevirke. Sørlandsfylkene er aktivt involvert i prosjektet Skjøtsel av eik, både økonomisk og faglig. Bokproduksjonen er godt i gang, og skal sammen med kursutvikling være ferdig høsten Foto: Jon Eivind Vollen er omtrent som fjoråret, mens deltakerantallet er økt betydelig. Økt deltakerantall skyldes i hovedsak at det i 2002 ble arrangert noen større arrangementer med over hundre deltakere. Skogskjøtsel og skogøkologi Det er utført betydelig arbeid innen Aktivt Skogbruk, til produksjoner som revisjon av temaboka Foryngelse og fagheftet Bestandspleie i barskog, på samlinger og kurs for AS-instruktører i foryngelse, markberedning og hogstteknikk grunnkurs. I samarbeid med NIJOS gjennomførte vi opplæring av tre instruktører i Aktivt Skogbruk i registreringsarbeid om humusforhold. Dette tiltaket er en del av et større arbeid knyttet til undersøkelse av humusforhold NIJOS og SKI ønsker å samarbeide videre om. Det er i løpet av året utgitt tre SKI-resyméer; Maskinell planting, Grøfting av fastmark i skog og Markberedning. Et SKI-resymé om Gjødsling er under arbeid og vil bli utgitt tidlig i Høstens Honneseminar Alternativ skogbehandlig, Gull og grønne skoger eller en ny grønn løgn? vakte stort engasjement og ble avholdt med 113 deltakere. 3 kurs med i alt 122 deltakere ble arrangert for Viken skogeierforening med tema Alternativ skogbehandling, med fokus på lukka hogster. Det er også gjennomført et kurs i markberedning i Telemark. Det har også i 2002 vært en del aktivitet knyttet til Miljøregistrering i skog-prosjektet. Tidlig på året ble det gjennomført to seminarer på Honne og i Stjørdal med temaet Rangering og utvelgelse. Dette tilbudet som ble gjennomført i samarbeid med NIJOS og prosjektet, henvendte seg i første rekke til dem som hadde deltatt på MiS-opplæringen året før. På oppdrag for skogbruket i Sør-Trøndelag og Oppland ble det gjennomført kurs for skogbruksfunksjonærer i offentlig og privat virksomhet i MiS-metodikken. I samarbeid med Glommen skogeierforening utviklet og gjennomførte vi to kurs med temaet Utvelgelse av livsmiljøer. Målgruppen for dette tiltaket var deltakere i de lokale takstgruppene som skulle utføre utvelgelsen etter miljøregistreringer i kommunen. SKI fikk i oppdrag å stå ansvarlig for forberedelse, gjennomføring og rapportering fra en workshop på vegne av Nordisk Ministerråds prosjekt Innovativa metoder för bevarande av skog i Norden. Forberedelsene til workshopen som skulle arrangeres på Honne, startet seinhøstes Workshopen ble gjennomført i januar Driftsteknikk Midler gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har gitt oss mulighet til å møte skogsentreprenøren med prosjektet: Kunnskapsformidling for skogsentreprenører og maskinførere. Formålet er gjennom nettverksdannelse blant aktørene i skogbruk- og entreprenørbransjen å utvikle en organisasjonsmodell og å finne fram til metoder og verktøy for brukerstyrt kunnskapsformidling for skogsentreprenører og maskinførere. Prosjektet skal finne fram til fleksible læringsarenaer tilpasset nivå og tema bl.a. ved å sette i system ny teknologi. Nettverk er blitt dannet gjennom organisasjonene Fellesforbundet og Maskinentreprenørenes Forbund, og aktører i bransjen ved entreprenørbedrifter i Forstgruppen AS, Scandinavian Forest Group AS og Kjell 12

13 Bråthen Entreprenør AS. Aktiviteten i 2002 har vært forprosjekt, etablering av nettverk, kunnskapsfangst og kompetanseheving innad, og deltakelse med bidrag på nettverks- og erfaringskonferanser i regi av KUP. Årets fagsamling veg - Skogsveger på nordkalotten - fulgte polarsirkelen gjennom Nordland og Norbotten. Faglig og kulturell forbrødring gjennom nordkalottsamarbeidet gav gjensidig nye horisonter takket være en betydelig innsats fra Skogsvårdsstyrelsen i Norbotten, Sveaskog og FMLA i Nordland. Ansvaret for kontroll av private bruer er flyttet fra vegloven (vegsjefen) til plan- og bygningsloven (kommunen) og vil kunne få konsekvenser pga. varierende lokal kompetanse. Vi har startet arbeidet med et kompetansenettverk knyttet til bæreevneberegninger og vedlikehold på eldre bruer. SKI har bidratt på temadager med fokus på vegkonstruksjon og vegvedlikehold. SKI har hatt egen stand på MEFs anleggsutstilling i Trondheim og temadager på Hamar. Innen Aktivt Skogbruk er det arbeidet med manus og transparentserie til kurset Vedproduksjon. Det er også utarbeidet en vurdering av en formalisert kvalitetssikring av Aktivt Skogbruk gjennom kvalitetssystemet ISO Grunnkursene i arbeidsmiljø betjener vesentlig bedrifter i nærmiljøet i samarbeid med lokal bedriftshelsetjeneste. På oppdrag fra Sambandsregimentet på Jørstadmoen ble det arrangert et HMS-kurs som ledd i en omorganisering. Økonomi og planlegging Flere og flere skogeiere utfører ikke selv arbeidet i egen skog de blir forvaltningsskogeiere. Men det kreves også kunnskaper for å kunne vurdere og ta beslutninger om tiltak i skogen. SKI arbeider kontinuerlig med å oppnå dette ved å innarbeide økonomi i alle kurs som tilbys skogeiere og funksjonærer. Det viktigste arbeidsredskapet er Aktivt Skogbruk, og det legges ned store ressurser i å dyktiggjøre instruktørene i økonomiske emner og prioritering av tiltak. Kurset Innføring i skogbruk skal gi nye skogeiere en første innføring i hva det innebærer å drive en skogeiendom, og det tilbys nå både med instruktør som lokalt kurs og som fjernundervisning via Internett. Fjernundervisningsutgaven har vært tilgjengelig hele året og et titall skogeiere har gjennomført kurset. Det er arbeidet med å lage en fjernundervisningsutgave av kurset Ressurser og forvaltning. Tilbudet ble ferdigstilt tidlig i Det er i løpet av året utgitt SKI-resymé om Fastmarks- grøfting og Markberedning.. I disse er det laget et avsnitt som omhandler økonomien ved slike tiltak. Det er gjennomført noen økonomikurs både for funksjonærer og skogeiere, og økonomi har også vært tema på en del skogdager og skogkvelder. Foto: Jon Eivind Vollen Ny skogavgiftsordning har utløst et behov for faglig oppdatering av funksjonærer og instruktører. Det er utarbeidet flere notater både for funksjonærer og mer omfattende orienteringer og hjelpemidler til instruktørene. Viltforvaltning Interessen i markedet er fortsatt god for våre viltog utmarksrelaterte tilbud, slik at antallet kurs og kursdeltakere i 2002 lå på nivå med tidligere år. Flere av kursene arrangeres i samarbeid med og med tilskudd fra den offentlige viltforvaltningen. Elgforvaltningen i Norge er en balansegang mellom store elgverdier og skader på skog, på innmark og i trafikken. For å balansere stammen bedre enn man har klart til nå, må tilgangen på og utnyttelsen av elgbeitet tillegges mer vekt. SKI har derfor, i nært samarbeid med Knut Solbraa, utarbeidet et takstopplegg og utviklet heftet og kurset Veileder i elgbeitetaksering. Første kurs ble arrangert på Honne i mai Fra skogeiernes organisasjoner ble SKI oppfordret til å utarbeide et kurstilbud i Jaktledelse, beregnet på ledere i elg- og hjortejaktlag. Hensikten er å motivere og skolere jaktlagene og jegerne til å ta mer ansvar i forvaltningen. Kursheftet og undervisningsopplegget ble ferdig utarbeidet og 3 kurs med 72 deltakere ble arrangert i løpet av Kurstilbudet Jaktsalg er godt etablert og 4 kurs ble arrangert rundt om i landet. Det blir lagt stor vekt på å skreddersy hvert enkelt kurs, slik at det er best mulig tilpasset målgruppen og viltartene i området. 13

14 Med bakgrunn i etablering av offisielt Hjorteviltregister i Røyrvik, arrangerte SKI kurs for kommunalt viltansvarlige i Oppland. Sammen med Villreinrådet har SKI utarbeidet VILLREIN-permen beregnet på personer og organisasjoner med ansvar og myndighet i villrein-norge. Arbeidet med revisjon og oppdatering startet høsten Etablerte kurstema ble holdt i hevd, bl. a. med kurs i Elgforvaltning og Rådyrforvaltning. SKI deltok på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum på «Skogbrukstunet» sammen med flere skogbruksorganisasjoner. Presentasjonsteknikk Høsten 2002 har SKI gjennomført to kurs på oppdrag fra tømmermålingen(nå Norsk Virkesmåling) med vekt på presentasjonsteknikk. Det ene med fokus på edb-opplæring det andre sentrert rundt instruksjon i forbindelse med maskinell virkesutnytting. Instruktører i Aktivt Skogbruk har også hatt ett kurs innen presentasjonsteknikk, der praktisk bruk av digitale verktøy har vært hovedtema. Internett Nettsidene til SKI har gjennomgått en total omarbeiding til et dynamisk basert system hvor all informasjon ligger i databaser og hele fagstaben har anledning til å publisere via nettleser. I tillegg er nye egenskaper og muligheter bygget inn. SKIs nettsted består nå av tre hoveddeler: Intranett for de ansatte Ekstranett for sentrale samarbeidspartnere Åpne sider tilgjengelige for alle SKI har videre utviklet sider for fylkesskogselskapene i Hedmark, Buskerud, Aust-Agder og Rogaland samt nettsidene for arrangementet Hurdagene. SKI har deltatt i konseptutvikling av portalen Biri.no, laget prototyp for denne og drevet utviklingsarbeid for realisering av portalen. Av andre påbegynte nettsteder i 2002 nevnes sidene til Lågen fiskeelv. SkogsNorge Portalen har jevnt økende trafikk og publiserer mellom 15 og 30 nyheter i uka SKI har tatt et større redaksjonelt ansvar for nyhetsgenereringen og for utlegging av arrangementer på Skogkalenderen. Det er nå mulig for alle som ønsker det å få info om nyhetene på SkogsNorge via e-post. Treportalen Treportalen ble offisielt åpnet vinteren 2001, da med bedrifter fra Oppland og Hedmark. Etter hvert har også Telemark og Østfold kommet med, og i dag er ca. 350 bedrifter registrert i Treportalen. I løpet av 2002 har utvidelse av Treportalen vært et viktig tema og ved årets slutt sto fylker som Buskerud, Vestfold og Akershus på terskelen inn i Treportalen - størstedelen av Østlandet er da med. Publikasjoner Bakka, D. & Holthe, V. Jaktledelse. 2. utgave. 44pp. Bakka, D. & Holthe, V. Jaktledelse. Transparentserie. 50 transparenter. Brevig, F. K. Aktivt Skogbruk pp. Bårdseng, L. Suseguri verdens minste arkeolog. Aktivitetshefte. Lære med skogen. 15pp. Hørstad, O.E. & Pettersen, J. Skogavgift. SKI-Resymé nr utgave. 4pp. Johnsrud, T.E. Vegvedlikehold. Transparentserie. 52 transparenter. Kringlebotn, T. & Størdal, E.S.(red.) Bestandspleie i barskog. Faghefte. 1. utgave. 108pp. Solbraa, K. Veiledning i Elgbeitetaksering. 1. utgave. 28pp. Størdal, E. S. & Pettersen, J. Markberedning. SKI Resymé nr. 9. 4pp. Internett Bjørnstad, B.H. Grøfting av fastmark i skog. SKI Resymé nr pp Meisingset, H.E. Maskinell planting. SKI Resymé nr. 8. 4pp. Størdal, E. S. & Pettersen, J. Markberedning. SKI Resymé nr. 9. 4pp. 12 sider 53 sider 26 sider 504 sider 14

15 Skogbrukets Kurssenter AL Andelslaget Skogbrukets Kurssenter AL (SKS) SKS på Honne, Biri, eier eiendommen og leier den ut til Skogbrukets Kursinstitutt og Honne Hotell og Konferansesenter AS. Anlegget fremstår i dag som et førsteklasses produkt mot konferansemarkedet med auditorium og konferansesaler av høy kvalitet, samt teknisk utstyr. Selskapet inviterte i september 2001 til tegning av ny andelskapital. Per var det innbetalt ny andelskapital for kr Andelslagets inntekter er i hovedsak leieinntekter. Kostnadene er renter på gjeld, utbedringsarbeider og vedlikehold av senteret. Driftsinntektene for 2002 var kr og årsresultatet viser et overskudd på kr Styret Styret består av Gudbrand Kvaal (formann), Sjur Haanshus (nestformann), Gjert Heiberg, Olav Kaveldiget, Svein Kristiansen og Merete Larsmon. Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Andelskapital Annen egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Foto: Jon Eivind Vollen Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Skogbrukets Kursinstitutt og forestår den daglige driften av hotell- og konferanseanlegget på Honne. Kursrelatert virksomhet utgjør ca. 85 % av omsetningen. Omsetningen for 2002 sank med 0,8 % i forhold til 2001 og årets regnskap viser en omsetning på kr Hotellet ble rammet av streik fra 14. april til 17. mai. Styret Styret består av Knut J. Huse (leder), Knut Carlsen, Terje Fagernes Olsen og som de ansattes representant Rolf Andre Larsen med Kjell Jordbruen som vararepresentant. Daglig leder er Jan Atle Solheim. Bedriften utfører ca. 13 årsverk, fordelt på 6 heltids- og 7 deltidsansatte, samt korttidsansatte. 15

16 Skogbrukets Kursinstitutt Honne, 2836 Biri telefon: telefaks: e-post: For- og baksidefoto: Jon Eivind Vollen

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer