MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA"

Transkript

1 N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1012/04 ISSN-nr.: Antall sider: 47 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Muligheter Helgeland Oppdragsgiver: Energibedriftenes Landforbund og Norges forskningsråd Pris: kr. 50,- MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA av Håkan T. Sandersen og Tone Magnussen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2 FORORD NORDLANDSFO RSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1012/2004 Dette prosjektet er en fortsettelse av Nordlandsforskning sitt evalueringsarbeid i tilknytning til prosjektet Muligheter Helgeland. Vår første deltakelse var knyttet til evalueringen av de uformelle prosessene som foregikk fra 1999 til våren 2003 (fase 1), og er rapportert i Sandersen og Magnussen (2003). Denne evalueringen omfatter prosessen i og omkring arbeidet med felles planprogram som foregikk fra februar til november i 2003 (fase 2). Evalueringsarbeidet har vært finansiert av Energibedriftenes Landsforbund v/ EBL Kompetanse og Norges Forskningsråd, og har vært ledet av NIVA v/ spesialrådgiver Haakon Thaulow. Vi takker for samarbeid. Vi takker også Civitas AS for innspill, kommentarer og gode diskusjoner. Og særlig takk til alle de hyggelige og velvillige informantene i miljøbevegelsen, Nordland fylkeskommune og i Statkraft, samt i de fire involverte kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn. Bodø, juni

3 INNHOLD NORDLANDSFO RSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1012/2004 FORORD INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG METODE ARBEIDET MED FELLES PLANPROGRAM (FPP) FASE 1: BAKGRUNN OG RASJONALE FOR PLANPROGRAMMET FEBRUAR-MAI Møte i Bleikvassli 4. og 5. februar Oppstartmøte for felles planprogram FASE 2: SKISSE TIL FELLES PLANPROGRAM MAI FASE 3: ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV FELLES PLANPROGRAM: MAI- SEPTEMBER Styringsgruppen To arbeidsgrupper Referansegruppen Vern Vefsna trekker seg fra Felles planprogram FASE 4: UTKAST TIL FELLES PLANPROGRAM LEGGES FRAM SEPTEMBER Utkast til Felles planprogram legges fram Folkemøte på Trofors FASE 5: SLUTTFØRING OG POLITISK BEHANDLING OKTOBER NOVEMBER Felles planprogram i populærversjon og Vern Vefsnas motmelding Offentlig debatt Reaksjoner på kort høringsfrist Kommunestyrebehandling - Vefsn kommune Kommunestyrebehandling - Grane kommune Kommunestyrebehandling - Hattfjelldal kommune Kommunestyrebehandling Hemnes kommune Etterspill etter kommunestyrenes behandling AKTØRENES ROLLER KOMMUNENES ROLLE STATKRAFT OG HELGELANDSKRAFTS ROLLE CIVITAS SIN ROLLE MEDVIRKNING OG REPRESENTASJON REPRESENTASJON MULIGHETER FOR MEDVIRKNING INFORMASJON OG ÅPENHET FOKUS OG INNHOLD I UTREDNINGEN DRØFTING HVA ER HENSIKTEN MED PLANPROGRAMMET? I HVILKEN GRAD KAN PLANPROGRAMMET I SEG SELV SIES Å VÆRE PARTISK ELLER NØYTRALT? FAGUTREDNING ELLER POLITIKK? KONTINUERLIG PROSJEKTUTVIKLING SOM DILEMMA

4 8. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...46 REFERANSER

5 1. INNLEDNING Det følgende er evalueringen av fase 2 i prosessen omkring kraftutbyggingsprosjektet Muligheter Helgeland. Evalueringen av fase 1 ble avsluttet i januar 2003 og er rapportert i Sandersen og Magnussen (2003). Mens fase 1 kan beskrives som en relativt lang og uformell informasjons-, påvirknings- og medvirkningsprosess som strakk seg over flere år, har dette planprogrammet vært en formalisert, rask og åpen utredningsprosess som har foregått over relativt kort tid fra mai til oktober Planprogrammet ble aktualisert som følge av at vassdragsvern kom på dagsorden, ved at regjering og Storting vedtok en ny runde med supplering av verneplan IV. En arbeidsgruppe nedsatt av NVE og DN hadde mandat til å foreslå suppleringer av nye vassdrag, basert på verneverdiene i de ulike vassdragene. Gruppa foreslo blant annet at Vefsnavassdraget skulle vernes. Dette grep inn i kraftutbyggingsprosjektet Muligheter Helgeland. Arbeidet med Muligheter Helgeland hadde allerede pågått i flere år på et uformelt plan, og prosjektet ville ikke kunne realiseres om Vefsna ble underlagt vassdragsvern. Til tross for at Vefsna fikk toppscore på alle de brukte verneverdikriteriene i fagrapporten om utvidelse av verneplan for vassdrag, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning (DN), valgte NVE likevel i sin innstilling av 28. januar 2003 å ta elva ut av verneplanprosessen. NVE sendte sin innstilling videre til Olje- og energidepartementet, og neste skritt i prosessen for både utbyggings- og vernetilhengerne var å forsøke å påvirke OED, ettersom OED nå var siste "skanse" før Stortingsbehandlingen. Bakgrunnen for planprogrammet var både at utbyggerne og kommunene hadde et sterkt ønske om at Olje- og energidepartementet og Regjering/Storting skulle få et bedre beslutningsgrunnlag i sin behandling av saken, samtidig som de dominerende interessene i kommuner og blant lokalbefolkningen også ønsket et bedre kunnskapsog argumentasjonsgrunnlag i saken. Alle de fire involverte kommunene hadde allerede høsten 2002 fattet kommunestyrevedtak som formelt sett gikk mot vern av Vefsna inntil en har bedre kunnskap om virkninger av utbygging. 4

6 2. PROBLEMSTILLINGER OG METODE En evaluering av planprogrammet vil naturlig ha to hovedfokus. Det første vil være å se på hvordan arbeidet har foregått, og hva som har skjedd, i prosjektledelsen, styringsgruppen og arbeidsgruppene. Hvilke problemstillinger og utfordringer har man stått overfor i dette arbeidet? Hvilke aktører og interesser har dominert prosessen? Hvilke kunnskapsformer har vært representert i og dominert prosessen? Hvilke tema er prioritert, og hva er begrunnelsene for dette? Det andre hovedfokuset vil være på hvordan denne planprogramprosessen har blitt oppfattet og mottatt av den øvrige lokalbefolkningen og interessegrupper som har vært helt utenfor, eller bare lite involvert i prosessen. Hvilke grupper og interesser som har blitt organisert inn i eller ut av prosessen, vil være en sentral problemstilling. Graden av representativitet vil ha betydning både for hvordan prosessene innenfor planprogrammet har foregått, hvilke interesser og kunnskapsformer som har blitt representert, og ikke minst for graden av legitimitet som planprosessen oppnår blant lokalbefolkningen. Ikke minst ettersom de organiserte vernetilhengerne i stor grad har valgt å stå utenfor denne prosessen, vil det være særlig viktig å få deres syn og perspektiver på denne prosessen. I ettertid, når utredningen er ferdig, vil det også være av stor interesse å vite hvordan de faglige utredningene distribueres, gjøres kjent og mottas av lokalbefolkningen. Selv om vernetilhengerne kanskje vil finne prosessen illegitim og tvilsom, vil de likevel kunne ha stor nytte av kunnskapen som programmet har frembrakt. Dette vil kunne nyansere deres syn på prosessen. Men om de oppfatter temavalg og selve utredningene som partiske vil man også kunne få den motsatte effekten. Hvem som har utført undersøkelsen, og undersøkelsenes tema og innretning, vil derfor også ha betydning for hvordan dette bedømmes lokalt. Det vil derfor være viktig å vente med den siste delen av evalueringen til utredningene er blitt presenterte for, lest og fordøyd av lokalbefolkningen. I en studie om bruk av forskning i politikk og forvaltning skiller Naustdalslid og Reitan (1994) mellom fire typer av bruk av forskning. Med instrumentell bruk av forskning menes konkret og målrettet bruk av forskning for å løse konkrete problemer, mens strategisk bruk av forskning defineres som når forskning brukes av en eller flere parter i en konflikt for å oppnå egne målsettinger. I det første tilfellet vil kunnskapen være konkret problemløsende, mens den i det andre tilfellet kan brukes for å underbygge en bestemt beslutning som ikke har noen helt direkte kopling til forskningen. En parallell til slik legitimerende bruk av forskning fra makthavere eller andre mektige grupperinger, er å bruke forskning som motekspertise eller som politisk ammunisjon for mer ressurssvake grupper til å omstøte eller påvirke beslutninger (Naustdalslid og Reitan 1994:53). Det instrumentelle perspektivet tar utgangspunkt i at beslutningstakerne mangler kunnskap og informasjon, mens i et strategisk perspektiv vil utgangspunktet oftere være et interessebasert behov for konkurrerende aller alternativ kunnskap. Som Naustdalslid og Reitan (op. cit.) påpeker, betyr ikke det at forskning som brukes strategisk er av dårlig kvalitet eller partisk. Likevel ligger det føringer i dette perspektivet i retning av at sluttbruken av forskningen er selektiv. For at man skal kunne bruke forskning strategisk er det også en forutsetning av at den ikke presenteres som nettopp det, men oppfattes som 5

7 instrumentell bruk. Strategisk bruk av forskning vil med andre ord bare være effektiv om den oppfattes som nøytral og upartisk. Den tredje kategorien er den symbolske bruken av forskning. Her forstås forskning og bruken av den mer som en del av samfunnets kulturelle overbygning (Naustdalslid og Reitan 1994:58). Konsum av samfunnsforskning forstås her som kulturkonsum og imagebygging, og det viktigste er å vise fram forskningen man har bestilt, og derigjennom gi inntrykk av rasjonalitet og velfunderte valg uavhengig av om man faktisk bruker forskningen i forhold til å ta beslutninger. Den siste kategorien er bruk av forskning for opplysning og begrepsdannelse. Utgangspunktet her er at forskningen bidrar til å forme våre begreper, oppfatninger og forståelser av virkeligheten og av konkrete sammenhenger i samfunnet. Gjennom å produsere virkelighet vil forskningen her også bidra til å definere og forme de aktuelle problemoppfatninger og løsningshorisonter. Metoden som er brukt i dette arbeidet er som i fase 1, dvs. dokumentgjennomgang og intervjuer med deltakere i prosessen, samt andre nøkkelinformanter som har relevant innsikt eller interesse i denne prosessen. Til sammen er det foretatt 25 intervjuer. I tillegg har vi vært til stede på folkemøter, møter i styringsgruppe og arbeidsgrupper. 6

8 3. ARBEIDET MED FELLES PLANPROGRAM (FPP) 3.1 FASE 1: BAKGRUNN OG RASJONALE FOR PLANPROGRAMMET FEBRUAR-MAI 2003 Det var flere begrunnelser som lå bak at man valgte å etablere et felles planprogram. For det første hadde OED/NVE i møter med Statkraft og ordførere tilkjennegitt at de hadde et relativt dårlig beslutningsgrunnlag i forhold til vern av Vefsna, ettersom man hadde utredet mindre i suppleringsrunden enn man hadde gjort i forrige verneplanrunde. Siden vassdragsvern i motsetning til mange andre verneprosesser ikke fordrer konsekvensutredning, er det særlig viktig at man her hadde et godt kunnskapsgrunnlag å basere beslutningen på. Å ha gode kunnskaper om konsekvenser av vern og om de lokale holdningene og oppfatningene til vern er derfor viktig. Reduserte budsjetter gjorde det imidlertid vanskelig for OED å økonomisk støtte slike utredninger som kunne fylle kunnskapshullene. For det andre hadde Statkraft et ønske om å avklare om det var sterk lokal motstand mot utbygging, og hvor sterk motstanden eventuelt var. Om det var stor motstand ville Statkraft etter eget utsagn vurdere å stoppe prosessen. Uten betydelig lokal støtte og oppslutning ville Statkraft ikke gjennomføre en slik utbygging. For det tredje var også kommunene interessert i å få en bedre forståelse for hvilke utfordringer, spørsmål og problemstillinger man sto overfor, og hva kunnskapsgrunnlaget var på de ulike områdene. I vedtakene fra høsten 2002 viste flere av kommunene til at man ønsket å få igangsatt en konsekvensutredning for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Det var også et generelt ønske i kommunene om å få et mer vitenskapelig, objektivt og uavhengig kunnskapsgrunnlag, som i mindre grad var preget av den polariserte situasjonen som var oppstått mellom utbyggings- og verneinteressene. For det fjerde tilkjennega også institusjoner som Fylkesmannen og fylkeskommunen i sine høringsuttalelser et klart ønske og behov for et bedre kunnskapsgrunnlag. For det femte så kritiserte evalueringsrapportene fra Nordlandsforskning og Civitas, som var ferdigstilt januar/februar i 2003 og som omhandlet den første delen av planprosessen omkring Muligheter Helgeland, blant annet at det hadde vært for liten medvirkning og liten skriftlighet i den tidligere prosessen, og at deler av prosessen som følge av dette led under mangel på lokal legitimitet. Planprogrammet må dermed også forstås som et forsøk på å forbedre denne lokale legitimiteten Møte i Bleikvassli 4. og 5. februar 2003 Tankene om en overordnet utredning av mulige konsekvenser av både vern og utbygging ble luftet på et møte avholdt på Bleikvassli 4. og 5. februar På dette tidspunktet hadde man fått klarlagt med OED og NVE at det ikke var mulig å få til et konsekvensutredningsprogram før Statkraft hadde levert inn konsesjonssøknad om utbygging. NVE ønsket ikke å åpne for konsekvensutredninger i vassdrag som sto på lista over vassdrag som kunne bli verna før det ble helt klart at de ikke ville bli vernet. Eneste mulighet for å få fram den kunnskapen man ønsket var da å lage en egen utredning, og etter forslag fra prosjektlederen i Civitas startet man arbeidet med å 7

9 etablere et felles planprogram. Formålet var å lage en innledende utredning som skulle avklare de overordnede beslutningsrelevante problemstillinger på et overordnet nivå: Skal man gå videre med vern eller med utbygging? Civitas hadde 31. mars et møte med OED der man la fram planene om et planprogram. Etter Civitas sin oppfatning var OED positive til planene, men likevel departementalt lunkne Oppstartmøte for felles planprogram Den 2. april ble det holdt et oppstartmøte for arbeidet med felles planprogram i Mosjøen. Deltakere på møtet var ordførerne fra Hattfjelldal, Hemnes 1 og Vefsn 2, rådmann og miljøvernleder fra Vefsn kommune, representanter fra Statkraft, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Mosjøen og omegn næringsselskap (MON). Fra Civitas deltok Ole Falk Frederiksen 3. Konklusjonene fra møtet blir at Civitas får i oppdrag å utarbeide et forslag til Felles planprogram, med forslag til budsjett og fremdrift for prosessen. Tre scenarier skal utredes: a) utbygging, b) vern, c) at alt fortsetter som i dag 4. Det legges opp til at forslaget til Felles planprogram skal være ferdig til Det opprettes videre en styringsgruppe med en representant fra hver av de fire kommunene. I tillegg skal gruppen bestå av representanter fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Statkraft. Styringsgruppa får ansvar for å utarbeide budsjett og finansieringsløsninger. Ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal kommune får i oppgave å komponere ei referansegruppe. I konklusjonen fra møtet bes organisasjonen Vern Vefsna om å avklare om de ønsker å delta innen forslaget til Felles planprogram foreligger. Det ble på møtet bestemt av Civitas skulle lede jobben med å utrede konsekvensene av vern og utbygging: Civitas skulle utføre deler av arbeidet selv, i tillegg til å i samarbeid med styringsgruppa bestille mesteparten som underleveranser fra ulike konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner. Bakgrunnen for valget av Civitas som koordinator og utreder var både at Civitas allerede hadde god kjennskap til området og til Muligheter Helgeland, og at noen av ordførerne hadde innhentet gode referanser på Civitas fra ordførerkolleger i Hedmark for deres rolle i arbeidet med planprogram og samfunnsutredning for skytefeltet Regionfelt Østlandet. Et annet sentralt argument for å velge Civitas var at man her hadde så kort tidsfrist, slik at man ikke hadde tid til å trekke inn andre og nye aktører i prosessen. OED satte i første omgang frist til 1. oktober for å få med lokale innspill til OEDs prosess fram mot stortingsproposisjonen, og dette ble dermed fristen for ferdigstillelsen av planprogrammet. 1 Grane kommune meldte forfall til dette møtet pga formannskapsmøte. 2 Fra Vefsn deltar varaordfører. 3 Referat fra oppstartmøte for felles planprogram Dette ble kalt nullalternativet eller basisalternativet. 8

10 3.2 FASE 2: SKISSE TIL FELLES PLANPROGRAM MAI 2003 Den 12. mai blir det første møtet i styringsgruppen holdt. Det ble her enighet om at utredningsarbeidet skal omtales som Felles planprogram Vefsna, med undertittel: vern og utbygging i forhold til basisalternativet 5. Målsettingen for arbeidet med felles planprogram blir definert slik: Det skal gjennomføres en utredning av hhv. vern, utbygging eller videreføring av dagens situasjon i Vefsna. Utredningen skal være verdinøytral og gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag uten å konkludere mht. valg av alternativ. Gjennom utredningsprosessen skal alle interesseparter få informasjon og gi sine innspill som blir vurdert i forhold til en helhet. Utredningen skal gi Kommunene og øvrige interesseparter tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre om de ønsker å gå inn for vern, om de ønsker å sette i gang en konsesjonsprosess med tanke på utbygging, eller om de vil fortsette som før med grunnlag i dagens situasjon Utbyggingsinteressene (Statkraft og Helgelandskraft) nærmere avklaring av konsekvensene forbundet med utbygging samt forskjellene mellom alternativene og avklare om det er tilstrekkelig interesse lokalt for å gjennomføre eventuell konsesjonsprosess 6. I det endelige forslaget til felles planprogram 7 omfatter målgruppen for utredningen den engasjerte innbygger i regionen 8, i tillegg til politikere, administrasjon, næringsliv og andre interesserte. Det var åpenbart at kommunene ikke kunne bære en slik utredning aleine økonomisk. Siden verneprosessene hadde vært helt annerledes om ikke Statkraft hadde hatt utbyggingsplaner, var det heller ikke urimelig at de tok hoveddelen av kostnadene. Men det var likevel viktig at kommunene deltok for å sikre legitimiteten til prosessen. Planprogrammet ble derfor finansiert gjennom et spleiselag der de fire involverte kommunene 9 betalte kr ,- hver (kr ,- x 4= kr ,-), Nordland fylkeskommune gikk inn med kr ,-, Helgelandskraft AS bidro med kr ,-, og Statkraft med kr ,-. Dette budsjettet sprakk et stykke ut på høsten, og deltakerne måtte etter hvert bidra med ytterligere beløp. Civitas tok utgangspunkt i de relativt veldefinerte verneverdiene i fagrapporten som basis for å strukturere utredningen. Utgangspunktet var at det var utbyggingsalternativet man visste minst om på forhånd, og det var her behovet for faglige utredninger og undersøkelser var klart størst. Her besto metoden i at man først ba Statkraft om å presisere hvilke og hva slags installasjoner, veier, tunneler osv. som så ut til å være aktuelle ved utbygging. Likeledes hvor vannuttakene skulle være, hvor mye vann de så for seg som skulle fjernes fra elva på de ulike årstidene, ved flom etc. Dette skulle så danne premiss- og grunnlagsmaterialet som 5 Referat fra møte i styringsgruppen Endelig forslag til felles planprogram, Begrepet planprogram ble hentet fra forslaget til planlovutvalget. 8 Endelig forslag til felles planprogram, Saken var oppe i alle kommunestyrene i mai/juni, og hver kommune bevilger kr til arbeidet. I Grane kommune var saken oppe i kommunestyret (sak 14/03) og i formannskapet (sak 115/03). I Hattfjelldal skjer vedtaket i formannskapet (PS 72/03), og man henviser til kommunestyrets vedtak i sak 051/02. 9

11 utredningsarbeidet skulle baseres på. Med disse dataene som premiss inviterte man så en rekke underleverandører til å gjøre delutredninger på ulike tema. I forhold til basis- eller nullalternativet gjorde Civitas mye av jobben selv, supplert med noen utredninger. Her besto jobben i stor grad av å beskrive dagens bruk av Vefsna og aktivitetene langs elva, og vurdere hvordan det var sannsynlig at bruken ville endre seg fremover gitt at uviklingen gikk sin gang uforstyrret av vassdragsvern og utbygging. Også på vernealternativet gjorde Civitas det meste, og arbeidet gikk her i stor grad ut på å undersøke hvordan vern var forvaltet i andre lignende vassdrag. Poenget var å finne ut hva som var forskjellen mellom basisalternativet og vernealternativet. Man intervjuet her folk som arbeidet med, eller på annen måte hadde tilknytning til, forvaltningen av vassdragene. Man stilte disse personene konkrete spørsmål om hva de ved vern trodde ble lov å gjennomføre av konkrete tiltak som var planlagt i Vefsna. Særlig Gaular i Sogn og Fjordane ble mye brukt som referansevassdrag i denne prosessen. Til sammen brukte Civitas 10 underleverandører av utredninger og forskningsrapporter. 3.3 FASE 3: ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV FELLES PLANPROGRAM: MAI- SEPTEMBER 2003 I det bredt anlagte kontaktmøtet 12. mai 2003 konstitueres styringsgruppa, og organisasjonsstrukturen blir fastlagt. Styringsgruppa skal oppnevne en referansegruppe som består av representanter for ulike interesser 10. Det blir orientert om organiseringen av arbeidet med felles planprogram, som omfatter oppnevning av styringsgruppe og arbeidsgrupper. På forhånd hadde møtedeltakerne fått utdelt utkast til felles planprogram, og dette ble presentert og kommentert. Kontaktgruppen ga tilbakespill på hva som kan være aktuelt grunnlagsmateriale for felles planprogram, referanseprosjekter og aktuelle fagmiljøer og fagpersoner. Neste møte i styringsgruppa finner sted 16. juni, og en hovedsak på dette møtet er presentasjon og diskusjon omkring forslag til utredninger. I det hele tatt går de første møtene med til å designe utredningsopplegget og å finne egnede utredere på de ulike tema Styringsgruppen Det var fra prosjektledelsen et ønske om at kommunene i styringsgruppa var representert med øverste politiske og administrative ledelse. På det konstituerende møtet blir det derfor besluttet at styringsgruppa for Felles planprogram Vefsna skulle ha følgende medlemmer 11 : Jann-Arne Løvdahl, ordfører, Vefsn kommune Asgeir Almås, ordfører, Hattfjelldal kommune Kolbjørn Eriksen, ordfører, Grane kommune 10 Referat fra møte i kontaktgruppen For hvert av medlemmene fra kommunene og fra Statkraft er det oppnevnt ytterligere en person med møterett. 10

12 Per Jomar Hoel, ordfører, Hemnes kommune Roar Høgsæt, miljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland Gunnar Bratteli 12, prosjektleder, Nordland fylkeskommune Arne Sandvold, prosjektleder, Statkraft I tillegg ble rådmennene anmodet om å delta i den utstrekning det var mulig. Etter forslag fra Civitas ble ordføreren i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl 13 utnevnt til leder av styringsgruppa for planprogrammet. Ordføreren i Hattfjelldal som lenge hadde blitt assosiert med et sterkt utbyggingsønske, og som hadde sittet ved roret i ordførergruppa de to foregående årene med en uformell og relativt lukket prosess var mindre egnet til å lede dette som jo skulle være en mer balansert prosess. Vefsn var også den kommunen som i størst grad hadde store grupper i befolkningen som var for vern og i mot utbygging. I tillegg var det også der organisasjonen Vern Vefsna hadde tilhold. Det var derfor også Vefsn som hadde det største informasjonsbehovet. Ordføreren i Vefsn ville derfor fortone seg som mindre forutinntatt og mer nøytral og spiselig i lederrollen. Dette første styringsgruppemøtet blir også brukt til å behandle forslag til felles planprogram, inkludert bemanning og finansiering. Prosjektleder Frederiksen presenterer utkast til felles planprogram, herunder hvilke tema og problemstillinger det er aktuelt å utrede konsekvenser for. På møtet blir det gitt uttrykk for at dette var et godt utgangspunkt for det videre arbeid, og det var ingen store innvendinger mot utkastet 14. En del innspill og merknader kommer frem underveis på dette møtet og det etterfølgende møtet i kontaktgruppen. Utkastet blir bearbeidet på bakgrunn av disse merknadene, og det endelige forslaget til felles planprogram blir 16. mai 2003 oversendt kommunene til politisk behandling. Den gamle ordførergruppen finnes fortsatt, og ledes som før av ordfører Almås fra Hattfjelldal kommune. Men til forskjell fra tidligere sitter nå også opposisjonslederne i de fire kommunene i denne gruppen, og Statkraft er ikke lenger med 15. Denne gruppen synes imidlertid ikke å ha hatt noen funksjon i denne prosessen rundt planprogrammet. Både styringsgruppa og styringsgruppas leder synes å ha vært relativt tilbaketrukket og anonym i prosessen rundt planprogrammet. I det hele tatt er det prosjektlederen og de øvrige deltakerne i Civitas som først og fremst har ledet prosessen, men etter instruksjon og konsultasjon med styringsgruppa. På møtene er det i hovedsak Civitas som har hatt regien, noe som ikke er vanskelig å forklare, gitt den stramme tidsplanen. Dette måtte gå fort To arbeidsgrupper Det blir opprettet en arbeidsgruppe for miljø og en arbeidsgruppe for samfunn, som skal bistå prosjektledelsen i arbeidet innenfor de to hovedtemaene miljø og samfunn. 12 Blir seinere erstattet med Dag Bastholm, Nordland fylkeskommune. 13 Referat fra møte i styringsgruppen Referat fra møte i styringsgruppen Se for eksempel saksutredning og formannskapet i Grane sitt vedtak 10/7-03 (F-sak 105/03). 11

13 Arbeidsgruppenes oppgave er i tillegg til å bistå prosjektledelsen faglig gjennom diskusjoner og vurderinger, også å kommentere fagnotater og gi faglige uttalelser til den sammenfattende utredningen etter hvert som den utvikles. Arbeidsgruppe miljø hadde følgende medlemmer: Asbjørg Næss, prosjektledelsen Geir Risvik, Grane kommune Jarle Kristiansen, Hattfjelldal kommune Gunn Frilund, Vefsn kommune Håkon Økland, Hemnes kommune Per Lorentzen, Statsskog/SNO Steinar Aufles, kommunenes representant i Vefsnlaks Tormod Schei, Statkraft Arbeidsgruppe samfunn hadde følgende deltakere: Ole Falk Frederiksen, prosjektledelsen Harald Wiggo Erdal, MON Arne Martin Husby, Grane kommune Ellen Schjølberg, Hattfjelldal kommune Åge Mastervik, Hemnes kommune Marianne Myrnes Steinrud, Destination Helgeland Kjell Langlien, Vefsnlaks Erik Høstmark, Statkraft Arbeidsgruppene ser ut til å ha hatt to ulike funksjoner gjennom prosessen. På de første møtene før sommeren var hovedfokuset knyttet til å samle inn data, og deltakerne ble bedt om å hente fram eller sammenstille og oppsummere en del grunnlagsmateriale som skulle inngå i rapporten. Dette gjaldt ulike planer og andre grunnlagsdokumenter. Deltakerne mener deres innspill og grunnlagsmateriale klart har blitt tatt hensyn til i utredningen: "Vi kan ikke klage på at vi ikke har fått våre ting med". I den andre delen av arbeidet, som foregikk ettersommeren og høsten 2003, har gruppenes rolle stort sett vært knyttet til å reagere på og kvalitetssikre innspill som har kommet fra Civitas. Mye av tiden på møtene gikk med til å gjennomgå dokumenter få av deltakerne på forhånd hadde fått lest grundig. I denne siste fasen var det flere informanter som mente at de hadde relativt liten betydning og liten innflytelse på det som foregikk: Prosjektledelsen i Civitas tok denne kritikken alvorlig, og la vekt på bedre informasjonsformidling fra møtene, gjennom skriftige referat og avtalte telefonsamtaler. Etter Civitas sin oppfatning fungerte dette stadig bedre gjennom prosessen. Likevel uttaler noen av informantene: "I starten så spilte vi en viktig rolle, men det har avtatt etter hvert". 12

14 Flere av medlemmene sier at det er først og fremst i arbeidsgruppene at dialogen har gått fritt og utvunget. Flere informanter antyder videre at arbeidsgruppene har gjennomgående fått mindre tid på møtene enn referansegruppen. Alle i styringsgruppen fikk - etter oppfordring fra Civitas - anledning til å delta i arbeidsgruppene om de ønsket det, noe enkelte i noen grad også har gjort. En informant sier i den forbindelse at det var: "rart at representanter fra styringsgruppa møtte i arbeidsgruppene. Det var litt uheldig". Vi tolker dette som at informanten ikke ønsket at arbeidet i arbeidsgruppene skulle bli unødig politisert, men beholdes som mer reine faglige organ Referansegruppen Styringsgruppen opprettet, i tillegg til arbeidsgruppene, også en referansegruppe som besto av representanter for ulike miljø- og næringsinteresser knyttet til Vefsna. Oppgavene til referansegruppen var å diskutere aktuelle problemstillinger med utgangspunkt i representantenes ulike interessefelt/ståsted. I hovedsak besto gruppene av medlemmene i de to arbeidsgruppene, men i tillegg hadde man også enkelte utplukkede enkeltpersoner. I alt 32 personer ble invitert med i gruppen. På et stadium i prosessen ble det også diskutert å ha to referansegrupper. I praksis viser det seg at referansegruppen i stor grad ble et fellesforum for de to arbeidsgruppene. I begynnelsen hadde man referansegruppemøtene først, men etter hvert snudde man denne rekkefølgen, og man startet referansegruppemøtene med å gi en gjennomgang av hva som hadde skjedd i de foregående arbeidsgruppene. Flere informanter var usikre på hva som var forskjellen på referansegruppa og arbeidsgruppene. En sier at det er: " rart at referansegruppa er den samme som arbeidsgruppene. Egentlig er referansegruppa en felles arbeidsgruppe". Noen mener at mandatet til referansegruppemøtene var å vurdere problemstillingene i en større sammenheng og i et større perspektiv. En av gruppas hovedfunksjoner har vært å foreslå ulike fagpersoner som kunne kontaktes, og ulike tema som burde utredes. Den har også fungert som et forum for å samle trådene, og gi informasjon til alle om ting som foregår og annet relevant for deltakerne. Referansegruppa later ikke til å ha hatt noen formelle styringsfunksjoner i forhold til prosessen, men fungerte i praksis som en slags godkjennings- og klareringsinstans. Flere informanter påpeker at det var vanskelig å få en skikkelig debatt i referansegruppa, ettersom gruppa var så stor at det å ta ordet ble vanskelig for mange. Store grupper har gjerne også den konsekvensen at mange personer etter hverandre tar ordet og snakker om ulike ting, og at det derfor er vanskelig å få saker skikkelig belyst og gjennomdiskutert. Noen reagerer også på at man i prosessen benytter betegnelsen referansegruppe på denne gruppa, ettersom referansegruppe vanligvis er en gruppe som er litt mer distansert og uavhengige i forhold til den løpende prosessen, enn det som var tilfelle her. 13

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres.

Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. ØF-Rapport nr. 08/2003 Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres. En evaluering av de demokratiske aspekter ved beslutningsprosessen som ledet til salg av Kristiansand kommune sin aksjepost

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer