Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke"

Transkript

1 Dato: Vår ref. Vår arkivkode Juni / RUNDSKRIV 2/2012 Til: Kommunene i Nordland Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke Kontaktpersoner: Arne Farup Åsa Hellem Turid Sørås Dette rundskrivet kommenterer innholdet i forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke. Forskriften finnes på på og som vedlegg bakerst i Veiledningshefte for miljøtilskudd i landbruket i Nordland. Veiledningsheftet kan lastes ned fra Reglene som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker kan gis, herunder foreløpige tilskuddssatser, framgår i veiledningsheftet. Rundskrivet erstatter rundskriv 02/2011. Statens hus Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefaks: E-post Internett

2 Side 2 av 16 Innhold A. SØKNADSOMGANGEN KOMMENTARER Formål Virkeområde Tilskudd til beitelag Tilskudd til vedlikehold gjerder og porter/klyv Tilskudd til skjøtsel av kanter langs veier i jordbrukslandskapet Tilskudd til ekstra miljøinnsats Tilskudd til utsatt jordarbeiding av kornåker og annen stubbåker som er utsatt for vinderosjon Tilskudd til skjøtsel av særlig verdifullt areal Tilskudd til skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer Tilskudd til skjøtsel av fangdammer og vegetasjonssoner Søknad og utbetaling Administrasjon, dispensasjon og klage Opplysningsplikt og kontroll Avkorting ved feilopplysninger og brudd på regelverk Ikrafttredelse...16 B. SAMDRIFTER...16

3 Side 3 av 16 A. Søknadsomgangen kommentarer Det er ingen endringer i forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke i forhold til søknadsomgangen Nedenfor følger en gjennomgang av de enkelte bestemmelsene i forskriften: 1. Formål Forskriftens 1: Formålet med miljøtilskudd i landbruket i Nordland er å fremme et aktivt og bærekraftig jordbruk, som gjennom skjøtsel ivaretar verdiene i kulturlandskapet og hindre forurensing fra jordbruket. Formålsparagrafen knytter forskriften til Miljøprogram for landbruket i Nordland og til Stortingets føringer mht målene for landbrukspolitikken. Målsettingene som lå til grunn for utviklingen av miljøprogrammet finnes blant annet i St. meld. nr. 19 ( ) "Landbruksmeldingen" og St. prp. nr. 68 ( ) "Om jordbruksoppgjøret 2008". 2. Virkeområde Forskriftens 2: Forskriften gjelder for Nordland fylke. Miljøtilskudd kan innvilges til: 1. foretak som driver jordbruksvirksomhet i Nordland og oppfyller grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Foretak som mottar miljøtilskudd skal ha Miljøplan trinn godkjente beitelag som oppfyller de vilkår som er gitt i 3 i denne forskrift. Disse grunnvilkårene, som er absolutte, må være oppfylt for at jordbruksforetaket eller beitelaget skal ha rett til tilskudd. Jordbruksforetak som søker miljøtilskudd må levere søknad i den kommunen som driftssenteret ligger. Har jordbruksforetaket jordbruksproduksjon i andre fylker, vil denne ikke være berettiget til miljøtilskudd for Nordland. 3. Tilskudd til beitelag Forskriftens 3: Godkjente beitelag med organisasjonsnummer kan gis tilskudd til drift av laget og utgifter knyttet til beitevirksomheten. Nye beitelag skal godkjennes av Fylkesmannen. Ordninga omfatter beiting i utmark med sau, geit og storfe og beiteperioden skal være minst 8 uker. Nærmere omtale av ordningen med tilskudd til beitelag blir gitt i eget rundskriv nr. 4/ Tilskudd til vedlikehold gjerder og porter/klyv Forskriftens 4: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som vedlikeholder varige gjerder, porter og klyv. Det kan gis tilskudd til:

4 Side 4 av årlig vedlikehold og ettersyn av permanente og sammenhengende gjerder. Tilskudd gis per meter gjerde. 2. årlig vedlikehold og ettersyn av gjerdeklyv og porter på turstier merket på kart. Tilskudd gis per gjerdeklyv og port. Formålet med tilskuddet er å stimulere til vedlikehold av permanente gjerder og derved øke beitebruken på innmark og i nær utmark. Tilgjengeligheten til kulturlandskapet skal øke gjennom å stimulere til vedlikehold av porter og klyv på stier og viktige ferdselsårer. Tilskuddet skal stimulere til at jordbruksforetak legger til rette for allmennhetens ferdsel på eiendommen. Alle sammenhengende permanente gjerder som årlig ettersees og vedlikeholdes ved behov er i utgangspunktet tilskuddsberettiget, men det er et krav at det beiter husdyr i området som er avgrenset av gjerdet. Rene grensegjerder eller sperregjerder, som ikke er en del av et sammenhengende gjerde, er ikke tilskuddsberettiget. Gjerdene må være oppsatt i henhold til bestemmelsene i Lov om granngjerde (gjerdeloven) av 5. mai Med permanent gjerde menes et gjerde som er så sterkt og tett at det freder (holder dyrene på rett side av gjerdet) mot hest, storfe, geit og sau. Det må brukes en skjønnmessig vurdering ut fra hvilke dyrearter gjerdet skal frede mot. Gjerdet skal være satt opp og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke er til fare for folk eller dyr. Gjerderester skal fjernes. Gjerdetråd og/eller netting kan legges ned om vinteren hvis det er behov for det. Det kan gis tilskudd til vedlikehold av alle gjerdetyper som er permanente gjerder, også skigarder og gjerder med sauenetting. Det er en egen ordning med tilskudd til steingjerder. Det er ikke mulig å få tilskudd for samme gjerde fra to ordninger. Det er et krav at gjerdet skal være permanent. Som permanent gjerde defineres bruk av stolper av i hovedsak trevirke, og med maksimal avstand på 2 m for nettinggjerde. Hvis det er benyttet stivere netting enn vanlig sauenetting, for eksempel cyclone og Usab system kan avstanden mellom stolpene være lengre. For elektriske gjerder skal antall tråder skal være tilpasset dyreslaget som beiter i området. For at permanent elektrisk gjerde skal være tilskuddsberettiget må stolpene være av varig materiale og de skal ikke tas ned i løpet av året. Flyttbare elektriske gjerder som for eksempel består av glassfiberstolper, plaststolper eller fjærstålstolper er ikke tilskuddsberettiget. For gjerder med overtråd oppsatt etter 2004 skal overtråden være glatt, piggtråd skal ikke benyttes. Antall tråder skal være tilpasset dyreslaget som beiter i området. Gjerder som er ekstra høye for å hindre rein i å beite på innmark skal for å være tilskuddsberettiget ligge i et reinbeitedistrikt der rein beiter. Det kan søkes om tilskudd for ettersyn og vedlikehold av utmarksgjerder der søker ikke er grunneier. Det må da være avtalt at søker skal vedlikeholde gjerdene og at gjerdet er nødvendig for søkers beitebruk. Gjerdet må ha tilstrekkelig med grinder eller klyv på steder der det er vanlig med ferdsel. Det er viktig at ulike brukergrupper sikres muligheten til å passere gjerdet.

5 Side 5 av 16 For porter/klyv er det et krav at de ligger i et gjerde som vedlikeholdes og er tilskuddsberettiget. Videre skal porten/klyvet ligge i tilknytning til en tursti som benyttes til allmenn ferdsel, og som er avmerket på offentlig kjent kart. Alle typer kart er OK, enten det er i papirform eller elektronisk, kravet er at kartet er tilgjengelig for allmennheten. Dersom porten/klyvet ikke er avmerket på offentlig kjent kart skal kommunen avslå søknaden om tilskudd. Porter og klyv Det gis ikke tilskudd til mer enn en port, eventuelt ett klyv, ved hvert passeringspunkt i gjerdet. 5. Tilskudd til skjøtsel av kanter langs veier i jordbrukslandskapet Forskriftens 5: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som driver skjøtsel av kanter langs veier i jordbrukslandskapet. Kantene må grense mot fulldyrka eller overflatedyrka jord som høstes ved slått eller har åkervekster. Hele bredden av kanten skal skjøttes. Tilskudd gis per løpemeter. For kanter som ligger inntil et nasjonalt viktig reiselivsmål gis det en høyere tilskuddsats. Reisemål som utløser tilskudd og antall meter tilskuddsberettiget kant ved det enkelte reisemål defineres i veiledningshefte og rundskriv til den enkelte søknadsomgang. Formålet med tilskuddet er å stimulere til bedre skjøtsel av kantarealer langs vei for å øke den estetiske opplevelsesverdien av landskapet, og for å begrense spredning av ugras. Ordningen omfatter kanter langs alle typer veier (gårdveier, driftsveier, offentlige veier) i jordbrukslandskapet. Tilskudd knyttes opp til årlig skjøtsel av kantarealer på innmark mot veier. Kantarealet må ligge inntil fulldyrka eller overflatedyrka jord som høstes ved slått, eller inntil åker. Der det søkes tilskudd til andre kanter enn forrige søknadsomgang, må oppdatert kart følge søknaden til kommunen. Kantene kan slås og/eller beites. Hvis kantene beites må beitetrykket være tilstrekkelig slik at arealene framstår som velstelte. Det kan gis tilskudd til skjøtsel av begge sider av veien hvis øvrige vilkår er oppfylt. Hele bredden av kanten mellom vei og det fulldyrka arealet skal skjøttes ved slått/beite. Der eier av veien slår kanten inntil vei, kan foretaket skjøtte den eventuelle kanten som blir stående igjen mellom det som eier slår og det som høstes gjennom den ordinære slåtten. Ordningen omfatter også veikanter som eies eller disponeres av Statens vegvesen/kommunen/ fylkeskommunen hvis skjøtselen i praksis utføres av jordbruksforetaket som slår tilgrensende areal. Når det gjelder høgere sats for Miljøtilskudd til skjøtsel av kanter langs veier i jordbrukslandskapet som ligger i tilknytning til viktige nasjonale mål viser vi til Miljøprogram for landbruket i Nordland, programperioden , punkt Miljøtilskudd til kanter langs vei. Nytt i programmet er at for veier i jordbrukslandskapet som ligger i tilknytning til viktige nasjonale reisemål gis det en høgere tilskuddssats. Reisemålene er definert i veiledningshefte.

6 Side 6 av 16 Følgende områder ble valgt ut for 2009 og videreføres for 2012: Alstahaug kommune Bodø kommune Hamarøy kommune Vestvågøy kommune ved Petter Dass Museet ved Kjerringøy Gamle Handelssted ved Hamsunsenteret ved Vikingmuseet Lofotr Fylkesmannen gjør oppmerksom på at valg av områder som gis en høgere sats kan endre seg fra år til år, dersom forutsetningene for utvelgelsen endrer seg. For å søke om tilskudd til kanter langs veier i jordbrukslandskapet som ligger i tilknytning til viktige nasjonale reisemål må man fylle vilkårene for ordningen. Det er kommunen som definerer hvilke kanter som kan omfattes av ordningen. Kantene kan ligge inntil 3 km fra reiselivsmålet for å være tilskuddsberettiget. Hver kommune kan velge ut inntil 3 km kanter. Fylkesmannen hadde i 2009 direkte kontakt med de kommuner hvor det er definert viktige reisemål. 6. Tilskudd til ekstra miljøinnsats Forskriftens 6: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som har årlig leveranse av landbruksavfall til godkjent mottak, som ikke har synlige gårdsfyllinger med ureine masser. Foretaket skal ha sikker håndtering av farlig avfall. Husdyrgjødsel på eng må spres før siste slått og seinest innen 15. august. Jordbruksforetaket skal ha årlig gjødslingsplan, avfallsplan som oppdateres og følges og miljøplan trinn 2 som beskriver miljømålene for foretaket. Tilskudd gis per driftsenhet. Tilskuddet er todelt, en del kan gis etter oppfylt krav om avfallshåndtering, den andre delen etter oppfylt krav i forhold til husdyrgjødselhåndtering. Formålet med ordningen er å stimulere til ryddige landbrukseiendommer, god handtering av landbruksavfall og til god utnyttelse av husdyrgjødsla. Alle vilkårene må være oppfylt for å være berettiget tilskudd. Foretaket skal ha miljøplan trinn 2 som beskriver miljømålene for foretaket. I løpet av året må foretaket ha hatt minst én levering av landbruksavfall til godkjent mottak. Foretak som ikke kan dokumentere å ha levert landbruksavfall til godkjent avfallsmottak er ikke tilskuddsberettiget. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak. Foretaket skal ikke ha synlige gårdsfyllinger med ureine masser på eiendommen. Gårdsfyllinger: Forurensningslovens 28 (forbud mot forsøpling) slår fast at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jfr forurensingslovens 27. Synlige gårdsfyllinger skal i forhold til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke forstås som all deponering av søppel på eiendommen som foretakseier kjenner

7 Side 7 av 16 til. Tilskudd til ekstra miljøinnsats innebærer bl.a. at foretaket ikke viderefører eventuell tidligere praksis med å deponere eller grave ned avfall. Kompostering av avfall krever i utgangspunktet tillatelse i medhold av forurensningsloven 11 og 29. Fylkesmannen i Nordland har imidlertid hittil ikke ansett det som hensiktsmessig å kreve konsesjonsbehandling av gårdskompostering i liten skala. Det forutsettes da at komposteringen skjer slik at det ikke oppstår noen ulemper i nærmiljøet. Det er viktig at komposteringsplassen velges ut på en slik måte at det ikke oppstår avrenning. Komposteringen skal for øvrig skje slik at dette resulterer i et produkt som kan utnyttes som jordforbedringsmiddel. Deponering av avfall reguleres gjennom avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall: Det stilles her særskilte krav, blant annet i forhold til bunntetting og gassoppsamling. Deponering av silorester og lignende på gårdsbruk er forbudt. Gamle rundballer kan komposteres på eiendommen. Plast og nett skal fjernes og leveres avfallsmottak. Surfôret i rundballen rives/løses opp og legges i komposten. Strukturmateriale bør blandes inn. Foretaket skal ha avfallsplan som følges og fylles ut gjennom året. Det betyr at søppel og avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Foretak med husdyr skal ha årlig gjødslingsplan. All husdyrgjødsel skal disponeres i vekstsesongen før siste slått og seinest 15. august. Dersom det spres husdyrgjødsel etter denne datoen, skal denne moldes ned. Bare foretak med husdyr er berettiget tilskudd for god håndtering av husdyrgjødsel. Avfallsplan Avfallsplan er ikke en obligatorisk del av miljøplan, selv om avfallsplan i forbindelse med miljøplan omtales som et nytting redskap for å holde styr på avfallshåndteringen og som dokumentasjon på gjennomførte tiltak. Men for å kunne søke om tilskudd til ekstra miljøinnsats, kode 331 Foretak med god avfallshåndtering, må foretaket ha en miljøplan trinn 2 som også inneholder en avfallsplan som oppdateres og følges. (Jfr. 6 i Forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke.) Ved søknad om slikt tilskudd i kode 331 skal foretaket ha minst en årlig levering av landbruksavfall til godkjent mottak. Dette dokumenteres ved å ajourføre avfallsplanen. Kvittering for levering av avfall har tidligere også blitt akseptert som dokumentasjon, men anses fra 2011 som unødvendig siden tilskudd i kode 331 forutsetter ajourført avfallsplan. Presisering i 2012: I tilfeller der foretaket leverer landbruksavfall 2. hvert år, kan det bare søkes om tilskudd det året avfallet blir levert. 7. Tilskudd til utsatt jordarbeiding av kornåker og annen stubbåker som er utsatt for vinderosjon Forskriftens 7:

8 Side 8 av 16 Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak for å unngå eller redusere jordarbeiding om høsten på stubbarealer med korn, erter, grønngjødsling og grønnfôr på arealer utsatt for vinderosjon. Det gis ikke tilskudd til korn med gjenlegg. Jordbruksforetaket skal ha miljøplan trinn 2 der areal, erosjonsfare og jordarbeiding beskrives. Tilskudd gis per dekar. Formålet med tilskuddsordningen er å begrense forurensing av jord og næringsstoffer som følge av erosjon på vindutsatte arealer med korn, erter, grønngjødsling og grønnfôr. Areal skal være stubbåker med følgende vekster: Korn, erter, grønngjødsling eller grønnfôrvekster sådd med liten radavstand der bare deler over jorda høstes. Tilskudd kan gis for det areal jordbruksforetaket disponerer på registreringstidspunktet 31. juli. Tilskudd kan gis til areal som ikke blir jordarbeidet eller som blir jordarbeidet i redusert grad før 15. februar året etter høsting av hovedveksten. Halmen på de arealer det blir gitt tilskudd til etter denne ordninga skal ikke brennes om høsten. Foretaket skal ha miljøplan trinn 2 der areal, erosjonsfare og jordarbeiding beskrives. Arealet skal tegnes inn på kart som skal følge søknaden. Søknaden skal i hovedsak omfatte de mest erosjonsutsatte åpenåkerarealene på eiendommen. Søknaden kan avslås dersom det er åpenåkerarealer på eiendommen som er mer utsatt for vinderosjon enn arealet som det søkes tilskudd for. Merk at engarealer er ikke er omfattet av ordninga. Korn med gjenlegg er å se på som engarealer etter at kornet er høstet og er derfor ikke omfattet av ordninga. 8. Tilskudd til skjøtsel av særlig verdifullt areal Forskriftens 8: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som driver skjøtsel av arealer med særlig verdi enten nasjonalt, regionalt eller lokalt. Det er et krav at jordbruksforetaket har miljøplan trinn 2. Det kan gis tilskudd til: 1. skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi. Kommunen avgjør hvilke områder som er å betrakte som verdifulle etter denne ordningen. Tilskudd gis per dekar. 2. skjøtsel av nasjonalt eller regionalt verdifulle kulturlandskap i samsvar med godkjent skjøtselsplan. Tilskudd gis per dekar og satsene avhenger av om områdene skjøttes manuelt, maskinelt eller gjennom beiting eller om det er reine produksjonsarealer. Tilskudd til beiting i utmark av nasjonalt verdifullt areal gis per dyr. Det kan ikke gis tilskudd til samme areal for mer enn ett av de formål som er nevnt i denne bestemmelsen. Mange kulturlandskapsområder har en slik verdi at det bør stimuleres til spesiell skjøtsel. Det kan være spesielt artsrike områder eller områder med viktige økologiske funksjoner. Estetikk og kulturhistoriske spor i landskapet kan også være grunn til å ta spesielt vare på et område. I forskriften 8 siste ledd heter det:

9 Side 9 av 16 Det kan ikke gis tilskudd til samme areal for mer enn ett av de formål som er nevnt i denne bestemmelsen. Det betyr at et areal som er nasjonalt verdifullt kulturlandskap og der det søkes tilskudd til dette ikke samtidig kan være tilskuddsberettiget som lokalt verdifullt kulturlandskap. For tilskuddsordningene under 8.2 gis det maksimalt kr 5000 per foretak ved skjøtsel av reine produksjonsarealer (kode 353). For maskinell skjøtsel (kode 351), for areal som beites (352) og for dyr på beite (kode 354 og 355) gis det til sammen maksimalt kr per foretak. For manuell skjøtsel av særlig verdifulle kulturlandskap (kode 350) er det ingen avgrensing. 8.1.Tilskudd til skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi Forskriftens 8, tredje ledd: Det kan gis tilskudd til skjøtsel av kulturlandskap av lokal verdi. Kommunen avgjør hvilke områder som er å betrakte som verdifulle etter denne ordningen. Tilskudd gis per dekar. Formålet med ordningen er å stimulere til skjøtsel av lokalt viktige kulturlandskap. Den enkelte kommune ble i brev fra Fylkesmannen i Nordland, datert (vår ref 2005/7619), oppfordret til å velge ut et gitt antall dekar innmarksarealer med lokal verdi. I brevet heter det bl.a.: Utvelgelse av områder bør gjøres i samråd med faglagene og ses i sammenheng med miljøplan på gårdsbruk. Arealet skal være innmarksareal; fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. I tilbakemeldingen skal kommunen kort beskrive de valgte områdene; størrelse, beliggenhet og verdi. Områdene skal merkes på kart. I Miljøprogram for landbruket i Nordland er det gitt følgende føringer for utvelgelse av arealene: Kulturlandskapsregistreringer er ikke gjennomført i hele fylket. På enkelte gårder finnes det derfor artsrik eng og beitemark som ikke er registrert. Enkelte kulturlandskapsområder i kommunene har betydning som frilufts- og rekreasjonsområder for befolkningen. Andre områder kan være opplevelsesområder for turister. Nye arealer som velges ut av kommunen skal inneha minst et av følgende kriterier: viktige frilufts og rekreasjonsområder nærhet til viktige turistmål artsrik eng og beitemark helhetlige kulturmiljøer arealer med tradisjonelle driftsformer som for eksempel hesjing Kommunen skal ha varslet de foretak som kan være aktuelle til å søke tilskudd til skjøtsel av lokalt verdifullt areal. Fylkesmannen forutsetter at kommunen har gitt foretaket informasjon om hvilke vilkår som er satt for skjøtselen og også gitt foretaket en beskrivelse av de verdiene som har dannet grunnlaget for utvelgelsen. Kommunen skal føre tilsyn med at foretak som søker om tilskudd etter denne ordningen har arealer som er utvalgt av kommunen. Kommunen skal påse at størrelsen på arealene det søkes om er innenfor de rammer den enkelte kommune har fått tildelt. Liste over kommunenes størrelse på lokalt verdifullt areal finnes på Fylkesmannes nettside.

10 Side 10 av 16 Arealet og skjøtselstiltakene som gjennomføres, skal være i samsvar med kommunens føringer, beskrevet i foretaket sin miljøplan trinn 2 og være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Fylkesmannen har utarbeidet en mal for en enkel skjøtselsplan som kan benyttes i forbindelse med beskrivelsen av arealet og skjøtselstiltakene. Det er tenkt at det enkelte jordbruksforetak selv skal kunne utarbeide en slik enkel beskrivelse. Arealet skal beites og/eller slås. Hvis området beites skal beitetrykket være tilstrekkelig slik at arealene fremstår som velstelte. 8.2.Tilskudd til skjøtsel av nasjonalt eller regionalt verdifullt kulturlandskap Forskriftens 8 tredje ledd pkt. 2: Det kan gis tilskudd til skjøtsel av nasjonalt eller regionalt verdifulle kulturlandskap i samsvar med godkjent skjøtselsplan. Tilskudd gis per dekar og satsene avhenger av om områdene skjøttes manuelt, maskinelt eller gjennom beiting eller om det er reine produksjonsarealer. Tilskudd til beiting i utmark av nasjonalt verdifullt areal gis per dyr. Formålet med ordningen er å ivareta kulturlandskapsområder som er særlig verdifulle enten nasjonalt eller regionalt. Det er et vilkår at områdene har status som nasjonalt eller regionalt verdifullt kulturlandskap eller kulturlandskap med A eller B-status i naturtypekartlegging, og at de er beskrevet i rapport fra registreringer i perioden og tilleggsregistreringer i 2003/2004 og 2005 fra Fylkesmannen i Nordland, eller i kommunens naturtypekartlegging. Andre områder med regional eller nasjonal verdi i naturbasen er også tilskuddsberettiget. Andre områder med regional eller nasjonal verdi: Det forutsettes at slike andre områder med regional eller nasjonal verdi har status som kulturlandskap i naturbasen. I tillegg er områder prioritert av Fylkesmannen i Nordland som Utvalgte kulturlandskaper i jordbruket tilskuddsberettiget. Disse områdene er Røst, Engan/Ørnes-Kjelvik i Sørfold kommune og Blomsøy/Hestøysund/Skålvær i Alstahaug kommune. Areal som er tatt med i registreringen av hensyn til helheten i området og som drives etter moderne driftsmetoder med hensyn gjødsling, høsting og jordarbeiding, vil være tilskuddsberettiget etter laveste sats. Dette gjelder større områder uten høgt biologisk mangfold og eller kulturminner, men som er viktige kulturlandskapsområder på grunn av et helhetshensyn. Foretaket skal ha miljøplan trinn 2, arealet skal være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Arealet og skjøtselstiltakene som gjennomføres skal være beskrevet i skjøtselsplan for arealet. Skjøtselsplanen skal være godkjent av kommunen. Kommunen skal ha godkjent skjøtselsplanen før skjøtsel igangsettes. Kopi av godkjent skjøtselsplan skal oppevares i kommunen. Arealet må være i slik hevd at de verdiene som er grunnlaget for utvelgelsen fremdeles er tilstede eller vil komme tilbake ved planlagt restaurering

11 Side 11 av 16 Areal som beites skal være registret som innmark. Areal som slås kan ligge i utmark, for eksempel gamle utslåtter og slåttemyrer. Retningslinjer for skjøtselen: Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet med mindre dette inngår som ledd i godkjent plan for skjøtsel. Ved slått må avling/plantemateriale fjernes, beitepusser skal ikke benyttes med mindre dette framgår av skjøtselsplan. Dersom arealet skjøttes som slåtteeng skal slåtten skje etter blomstring, og avlinga skal fjernes fra området. Kantsoner, holt og grupper av trær skjøttes ved tynning ved behov. Beitestart må tilpasses floraen på arealet og beitetrykket må være tilstrekkelig til å etablere og vedlikeholde en typisk beiteflora. 9. Tilskudd til skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer Forskriftens 9: Det kan gis tilskudd til foretak som driver skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer. Det er et krav at jordbruksforetaket har miljøplan trinn 2. Ved behandlingen av St.meld. nr 16 ( ) Leve med kulturminner sluttet et samlet Storting seg til nasjonale mål for kulturminnepolitikken fram mot Målet er at viktige freda og fredningverdige kulturminner skal være sikret og satt i stand innen Innen samme periode skal tapet av verneverdige kulturminner ned til et minimum. 9.1.Tilskudd til vegetasjonsskjøtsel av automatisk freda kulturminner Forskriftens 9 andre ledd: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som driver vegetasjonsskjøtsel av automatisk freda kulturminner på eler i nær tilknytning til innmark i samsvar med godkjent skjøtselsplan. Tilskudd gis per kulturminnelokalitet. Formålet med ordningen er at kulturminner blir ivaretatt som en kilde til kunnskap, som grunnlag for opplevelse og som bruksressurs. Videre å sørge for at kulturminnene fremstår som elementer i kulturlandskapet og sikre disse mot ødeleggelse og skade. Det gis tilskudd per kulturminnelokalitet. En lokalitet er definert lik en R på økonomisk kartverk. Tilskuddet knyttes til kulturminner med vernesone som er registrert på økonomisk kartverk eller i andre offentlige registre. Kommunene har tilgang til Askeladden et register hos Riksantikvaren over registrerte kulturminner i Norge. Det anbefales å søke på gårdsnummer og ikke bruke bruksnummer ved søk i registeret, erfaringsmessig kan kulturminnene i registeret være registrert på feil bruksnummer. I tillegg til Askeladden finnes kulturminner på økonomisk kartverk. Det er registrerte kulturminner i Nordland som verken er finnes i Askeladden eller på økonomisk kartverk. Hvis brukeren mener å ha kulturminner på egen driftsenhet som kommunen ikke finner registrert, kan det tas kontakt med Nordland fylkeskommune. For å være tilskuddsberettiget skal kulturminnet ligge på eller i tilknytning til innmark. Det er kommunene som avgjør om kulturminnet er tilskuddsberettiget. Kulturminnet skal skjøttes og sikres mot ødeleggelse og skade. Bare kulturminner som er synlige på overflaten er tilskuddsberettiget. Hvis en er i tvil om skjøtselstiltak eller andre ting vedrørende kulturminner

12 Side 12 av 16 anbefaler Fylkesmannen at det tas kontakt med Nordland fylkeskommune, kulturminneforvaltningen eller med Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Skjøtsel av kulturminnet med sikringssone skal være beskrevet i miljøplan trinn 2 og kulturminnet skal være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Fylkesmannen har utarbeidet en enkel mal som aktuelle foretak kan bruke for selv å utarbeide en enkel skjøtselsplan. Malen finnes på Fylkesmannens hjemmesider og vi forutsetter at kommunen er behjelpelig med å informere tilskuddsmottaker om mulighetene for selv å lage skjøtselsplan. Skjøtselen skal utføres i samsvar med Riksantikvarens retningslinjer for skjøtsel av automatisk freda kulturminner. Disse retningslinjene finnes på Riksantikvarens internettside: Fylkeskommunen har utarbeidet et faktaark med råd for skjøtselen som er sendt alle kommuner og som også ligger på Fylkesmannens nettside. Følgende retningslinjer for skjøtselen skal overholdes: Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet med mindre dette inngår som ledd i godkjent plan for skjøtsel. Ved slått må avling/plantemateriale fjernes. Kantsoner, holt og grupper av trær skjøttes ved tynning ved behov Automatisk freda kulturminner: Kulturminner fra før 1537 ofte kalt fornminner Samiske kulturminner eldre enn 100 år, inkludert samiske bygninger Bygninger fra før 1650 Rundt alle disse gjelder en sikringssone på minst 5 meter fra den synlige ytterkanten av kulturminnet dersom ikke annet er bestemt. Alle fysiske inngrep innen for denne sonen er forbudt. Fredningen gjelder også for de kulturminnene som ennå ikke er oppdaget eller registrert. Andre kulturminner og kulturmiljøer kan fredes ved spesielle vedtak. 9.2.Tilskudd til skjøtsel av steingjerder Forskriftens 9, pkt 2: Det kan gis tilskudd til skjøtsel av steingjerder i samsvar med godkjent skjøtselplan. Tilskudd gis per meter steingjerde som skjøttes. Formålet med tilskuddet er å ivareta steingjerder som et kulturlandskapselement i landskapet. Steingjerdet må være minst 50 cm høgt, og være i en slik stand at det framstår som et gjerde i landskapet. Det skal være et oppmurt gjerde, ikke en steinrøys. Gjerdet trenger ikke å eksistere i hele den opprinnelige gjerdelinja, men den omsøkte delen må være hel. Skjøtsel av steingjerder: Steingjerdet skal holdes fri for vegetasjon slik at det er godt synlig. Dette innebærer at gresset skal slås helt inntil gjerdet. Stein som faller ned skal legges opp igjen. For at skjøtsel av et steingjerde skal kunne godkjennes må vedlikeholdet gjøres på begge sider.

13 Side 13 av 16 Plan for skjøtsel av steingjerdet skal være beskrevet i miljøplan trinn 2 og gjerdet skal være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Planen, eller kopi av planen, skal leveres til kommunen sammen med søknaden. Dersom planen er godkjent av kommunen, er det ikke krav om ny innlevering før det eventuelt er gjort endringer i drifta som ligger til grunn for søknaden. Det kan søkes kommunen om SMIL-tilskudd som engangsstøtte til istandsetting av gjerdet. Ved skjøtsel og istandsetting av steingjerder må det ikke tas stein fra automatisk freda kulturminner. 10. Tilskudd til skjøtsel av fangdammer og vegetasjonssoner Forskriftens 10: Det kan gis tilskudd til jordbruksforetak som begrenser avrenning til vann og vassdrag. Det er et krav at jordbruksforetaket har miljøplan trinn 2. Tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer til vann og vassdrag bidrar til økt fare for algeoppblomstring. Tidligere ble en stor andel av forurensingene holdt tilbake gjennom naturlig selvrensing i vegetasjon, naturlig våtmark, myrer, bekker og små tjern. I dag er bekker og våtmarker som tidligere bidro til selvrensing i stor grad fjernet. Ved hjelp av økologiske rensetiltak kan selvrensingseffekten gjeninnføres. I forskriften 10 siste ledd heter det: Det kan ikke gis tilskudd til samme areal for mer enn ett av de formål som er nevnt i denne bestemmelsen. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd til en vegetasjonssone hvis denne inngår i kantarealet til en fangdam som det også søkes miljøtilskudd til Tilskudd til drift av fangdammer I forskriftens 10 pkt 1 står det: Det kan gis tilskudd til drift av etablerte fangdammer. Fangdammen skal betjene nedslagsfelt til vassdrag. Tilskudd gis per dekar fangdam med nødvendig kantareal. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre vannkvaliteten i vann og vassdrag gjennom å stimulere til etablering og drift av fangdammer. For å kunne motta tilskudd er det et vilkår at foretaket har en fangdam som en anlagt i tilknytning til et bekkeløp, og som fanger opp jordpartikler og næringsstoffer gjennom bunnfelling og ved hjelp av vekster som filtrerer vannet. Tilskudd gis per m 2 fangdam med nødvendig kantareal, og med en fast sats per m 2. Det kreves at foretaket har miljøplan trinn 2 der drift av fangdammen er beskrevet. Fangdammen skal være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Arealet oppgis på søknadsskjema i daa, med inntil to desimaler.

14 Side 14 av 16 Kommunen kan innvilge søknader om etablering av fangdammer over tilskuddsordningen SMIL. Informasjon om etablering av fangdammer og økologiske rensetiltak finnes på Tilskudd til skjøtsel av vegetasjonssoner Forskriftens 10 pkt 2: Det kan gis tilskudd til skjøtsel av vegetasjonssoner. Vegetasjonssonen skal ligge inntil vann og vassdrag innenfor vannområder i Nordland. Vannet skal i forvaltningsplanen for området være definert som moderat eller kraftig påvirket av jordbruksforurensing hvis vegetasjonssonen skal være tilskuddsberettiget. Bredden på vegetasjonssonen skal være minst 5 meter. Tilskudd gis per løpemeter vegetasjonssone. Bredden på vegetasjonssonen skal være minst 5 meter og måles fra normalvannstanden i vannet eller vassdraget. Vegetasjonssonen skal være avmerket på miljøplankartet i trinn 1. Det kreves at foretaket har miljøplan trinn 2 der skjøtselen av vegetasjonssonen er beskrevet. 11. Søknad og utbetaling Forskriftens 11: Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nordland. Søknadsfristen er 20.august. Innvilget tilskudd utbetales til det jordbruksforetak som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant. Tilskudd under kr 1000 utbetales ikke. Søknaden skal underskrives av innehaver av enkeltpersonforetak. For øvrige jordbruksforetak skal søknaden underskrives av den som representerer selskapet. Det trekkes ikke bunnfradrag fra miljøtilskuddet, men tilskudd beregnet til under 1000 kr betales ikke ut. 12. Administrasjon, dispensasjon og klage Forskriftens 12: Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen i Nordland kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Statens landbruksforvaltning. Dette innebærer at det kun kan gis dispensasjon fra forskriftens krav. Det kan altså ikke gis dispensasjon fra tilskuddssatser og registreringsdato. Søknad om dispensasjon skal sendes kommunen som gir tilrådning før søknaden oversendes Fylkesmannen for avgjørelse. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon fra noen av forskriftens bestemmelser.

15 Side 15 av 16 Det blir i hvert enkelt tilfelle foretatt en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av om det foreligger tilstrekkelige grunner til å innvilge dispensasjon eller ikke. I helhetsvurderingen blir det tatt hensyn til alle forhold som kan ha betydning i saken, både forhold som taler imot at dispensasjon skal gis og forhold som taler for at dispensasjon skal gis. Rimelighetshensyn blir vurdert, og tillagt vekt. Helhetsvurderingen vil fremgå av vedtakets skriftlige begrunnelse, jf. forvaltningsloven 25 tredje ledd. Bakgrunnen for at dispensasjoner blir innvilget, er at det i enkelte tilfeller anses for urimelig at søker ikke kan gis tilskudd. Dispensasjon blir kun gitt dersom det foreligger en spesiell forbigående årsak til at vilkårene ikke er oppfylt. En søker kan gis dispensasjon i en kort periode, inntil virksomheten tilfredsstiller forskriftens krav. Det blir ikke gitt varige dispensasjoner. Det blir ikke innvilget dispensasjon fordi søker hevder å ikke være kjent med forskriftens bestemmelser. Dette fordi det er søkers eget ansvar å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende regler. Det vil ikke være aktuelt å innvilge dispensasjon fra forskriftens 1 eller 2 første ledd. Etter forskriften 2 kreves det at jordbruksforetak som søker om tilskudd skal være berettiget produksjonstilskudd. Dette er at absolutt krav som ikke gis dispensasjon fra. Etter forskriften 2 kreves det videre at jordbruksforetak som søker om miljøtilskudd skal ha miljøplan trinn 1. Det innvilges normalt ikke dispensasjon fra forskriften 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Det kan for eksempel ikke innvilges dispensasjon slik at en søker får tilskudd til vedlikehold av utmarksgjerder som ikke vedlikeholdes. Det er søker sitt ansvar å sørge for at søknaden poststemples seinest 20. august, eller leveres kommunen innen fristens utløp. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra søknadsfristen dersom søker ikke kan lastes for at søknaden ble levert etter fristen. Det kan for eksempel være aktuelt å innvilge dispensasjon dersom søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykker, alvorlig sykdom, sykehusopphold og lignende. 13. Opplysningsplikt og kontroll Forskriftens 13: Jordbruksforetak som mottar tilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning krever. Kommunen, Fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskudd etter denne forskriften. Kontroll kan også foretas ved telling og måling. Denne bestemmelsen gir tilskuddsforvaltningen hjemmel til å kreve de opplysninger som måtte være nødvendige for å kunne behandle og avgjøre den enkelte søknad. Forskriftens 13 annet ledd: Kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskudd etter denne forskriften. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer som jordbruksforetaket disponerer. Kommentar:

16 Side 16 av 16 Kontrollene gjennomføres som beskrevet i rundskriv 3/ Avkorting ved feilopplysninger og brudd på regelverk Det vises til forskriften 13 og 14 og til rundskriv fra SLF om kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august Forskriftens 15 inneholder regler for beregning og innkreving av avkortingsbeløp m.v. 15. Ikrafttredelse Forskriften trådte i kraft 15. mai Fra samme tidspunkt ble forskrift av 09. juni 2006 nr 656 om miljøtilskudd i Nordland og forskrift av 29. juni 2005 nr 709 om miljøtilskudd til beitelag i Nordland opphevet. B. Samdrifter For forskrift om miljøtilskudd i jordbruket i Nordland gjelder samme regler for samdrifter som for andre foretak. Det skal være samsvar mellom søknad om produksjonstilskudd og søknad om miljøtilskudd. Hvis samdrifta ikke har areal på produksjonstilskuddsøknaden, kan samdrifta ikke søke om for eksempel miljøtilskudd til særlig verdifulle kulturlandskaper. Det stilles samme krav til dokumentasjon for samdrifter som for andre foretak, eksempelvis skal samdrifter ha egne miljøplaner.

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2)

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2013 Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Oppdateringer: Følgende rettinger er gjort i denne versjonen (05.07.13):

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2014 Fagsamling med kommunene 10.09.14 Lars Martin Hagen Viktig grunnprinsipp for forvaltningen; Det er bare de som oppfyller grunnvilkårene

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Miljøplan Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon Mer miljøvennlig jordbruksproduksjon 2 Vannforskriften Mål om god økologisk

Detaljer

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen Kommunesamling miljøtiltak Regionalt miljøprogram 23.09.15 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP - Delagasjon av myndighet NB! Nytt kommunestyre fra oktober - Habilitet, OK viktig med

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD. Workshop med FM-embetene

NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD. Workshop med FM-embetene NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD Workshop med FM-embetene 10.10.2017 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET Hovedkonklusjon i utredninger: «RMP fungerer etter hensikten men det er rom for bedre målretting

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd Fylkesmannsamling 15-16. juni Disposisjon Rundskriv 29/14 Tilskudd til jordbruksareal Miljøkrav Avkorting som følge av manglende gjødslingsplan eller

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Stavanger kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2014 Versjon nr. 01 Foto: Forsidebilde fra Tjøtta i Alstahaug kommune: Gunnar Nygaard Øvrige foto: Ingvild Gabrielsen, Gunnar Nygaard, Bioforsk Kvithamar,

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Søknadsfrist 20. september 2014 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2014 Generelle opplysninger

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP Regionale Miljø Program (RMP) Hvem Hva Hvor? Wenche Dramstad Hva og hvorfor Miljøprogram Miljøutfordringene i landbruket er knyttet til å sikre at nødvendige miljøhensyn blir tatt i produksjonen samtidig

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold Rundskriv 4/2013 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.13 Rundskriv 4/2013 Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD Må jeg ha levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Krav til avling i økologisk korndyrking

Krav til avling i økologisk korndyrking Krav til avling i økologisk korndyrking Hva gjør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag når produsenter høster tilskudd og ikke avling Stjørdal 30.11.2011 Inger Skjerve Bjartnes Fylkesagronom i Nord-Trøndelag Hvem

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020 Innledning Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere

Detaljer

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013 Kompetansesamling grøftetilskudd Møte 22. mai 2013 Program Kl. 9 9.15: Olav Sandlund: Presentasjon av bokprosjektet «Historien om landbrukets driftsbygninger» eksempler fra Vestfold Kl. 9.15 12: Torgeir

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2016 1

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Foto: Eiliv Sandberg Regionalt miljøprogram Veiledning Forskrift Søknadsfrist 20. august 2010 2 Regionalt

Detaljer

Plan næring utbygging og kultur. Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler

Plan næring utbygging og kultur. Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler Sør-Aurdal kommune Plan næring utbygging og kultur Rullering av tiltaksstrategier for SMIL-midler 2014-2017 Dragehode på Spangerudberget med Bagn sentrum i bakgrunn. Foto: Geir Høytomt. Innhold: 1. Rammer..

Detaljer

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering Tilskudd til drenering Nytt 2016 Revidert forskrift omfatter planerte arealer som tidligere ikke er grøftet Landbruksdirektoratet rundskriv 2016-10: Noen endringer og presiseringer etter erfaringene som

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK Vassforvaltningsseminar på Skei 28.-29. mars 2017 Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Kva utfordringar

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder 2014 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige tilskuddssatser 1 REGIONAL ALE MILJØTILSKUDD 2014 Vilkår og foreløpige satser for

Detaljer