Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Svein Leiros (s.) Fungerende ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 5/14 Evalueringssvar : Riddu Riddu festivála 2011/3149 PS 74/14 Delegerte vedtak perioden september-oktober 2014/239 PS 75/14 Høring: endringer i stedsnavnloven 2013/555 PS 76/14 PS 77/14 PS 78/14 PS 79/14 PS 80/14 PS 81/14 PS 82/14 Endelig vedtak : Stedsnavn i Manndalen og i Trollvik Søknad om støtte til løypemaskin - Kåfjord snøscooterforening Søknad om støtte til tråkkemaskin - Indre Kåfjord idrettslag Dekning av regninger/utlegg, Holmen stadion, fra og med oktober 2009 til Søknad fra Indre Kåfjord idrettslag Klage på faktura, reasfaltering etter tilkobling vann, Djupvik Camp & Maskin Klage på avgjørelse av søknad om fri tilkobling til Manndalen vannverk Klage på faktura - reasfaltering gravesår Movegen 2012/ / / / / / /1859 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: C03 Saksbehandler: Inger Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/14 Kåfjord Samepolitisk utvalg /14 Kåfjord Formannskap Evalueringssvar : Riddu Riđđu festivála Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 evaluering 2 St.melding nr. 10 ( ) Knutepunkt 3 Innstilling S.nr. 168 ( ) Rådmannens innstilling Svar på evaluering av Riddu Riđđu festivála vedtas som forelagt. Saksopplysninger Kulturdepartementet vil i 2014 evaluere Riddu Riđđu Festivála. Det er allerede foretatt evalueringer av noen knutepunktsinstitusjoner jfr. Stortingsmelding nr. 10. Knutepunktsinstitusjonen selv og andre aktører vil bli bedt om å komme med innspill og Norsk kulturråd vil gjøre en vurdering av den kunstneriske kvaliteten. Her ber departementet de regionale tilskuddspartnerne om å vurdere måloppnåelsen ut fra kriteriene som fremgår av Knutepunktemeldingen. Frist for dette er satt til 3.oktober Det kan nevnes at Kåfjord kommune v. ordfører og Samisk språksenter har gitt egne evalueringer. Følgende kriterium fremgår av Knutepunktsmeldingen nr. 10: Forankring til sted som omfatter så som at virksomheten har vokst fram på bakgrunn av lokalt initiativ, og som har vært sterkt medvirkende til utviklinga av virksomhetens Side 3

4 særegne profil. Dette som en drivkraft for utviklinga og en viktig forutsetning for suksess regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Spredning av knutepunkta geografisk er et bidrag til å oppfylle ønsket om en geografisk spredning av kulturtilbudet og et større mangfold når det gjelder profesjonell kunst til et bredt publikum, ikke minst i regionene som de er etablerte i. Knutepunkta er avhengige av lokal oppslutning og frivillig innsats for gjennomføring. I tillegg kan de være arena for samarbeid med amatørvirksomhet lokalt. Organisasjon og annen infrastruktur er ofte bygd opp over lang tid og representerer stor erfaring og kompetanse Festivalaktivitet hvert år. Et knutepunkt bygger på en virksomhet av en viss tidsmessig lengde og et visst omfang, og som er en hovedaktivitet hvert år. Det skal legges vekt på å nå et bredt publikum. De skal organisere og målrette sine kunstnerlige, administrative og økonomiske ressurser mot hovedaktiviteten og videreutvikling av denne. Som en del av virksomheten kan andre typer arrangement inngå. Et samarbeid mellom knutepunkt, frivillig sektor og næringslivet er å ønske. Kunstnerisk ledende. Knutepunkta skal ha en ledende posisjon innenfor sin sjanger og hovedområde. De skal produsere og formidle et kunstnerlig program på høgt nivå, samt utmerke seg med høg faglig kompetanse og kunnskap om utviklingen innenfor sitt kunstområde, både nasjonalt og internasjonalt. Formidlingen skal være nyskapende og innovativ. De skal være internasjonalt orienterte i sitt programopplegg og delta i både nasjonale og internasjonale nettverk. Dette med tanke på produksjon og utveksling av utøvere og artister. Hovedregelen er presentasjon av et kunstnerlig tilbud innenfor en sjanger eller ett kunstuttrykk. Krav til formidling av høg kvalitet på formidling og det som skal formidles. Koordinering og samarbeid som innbefatter så som ansvar for koordinering og samarbeid med andre festivaler innenfor sin sjanger. Eksempelvis med bransjeorganisasjoner, faglige organisasjoner eller anna organisert samarbeid og faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Det kan også være koordinering knytta til informasjon om andre festivaler, ta ansvar for relevante opplæringstilbud eller andre faglige eller administrative tiltak. Særlig ansvar for utvikling av feltet utenfor sin egen virksomhet. Økt samarbeid vil gi regioner med knutepunkt økt arrangørkompetanse. Viktig at regionale styresmakter bidrar til å legge til rette for slikt samarbeid og følge opp det ansvaret som ligg i å ha en slik virksomhet i regionen. Nasjonal og internasjonal orientering innenfor sitt oppdragsområde. Presentasjon av artister på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Skal også være internasjonalt orienterte i sitt programopplegg. Viktige møteplasser for arrangører og artister. Delta i internasjonalt nettverk med tanke på erfaringsutveksling, felles produksjoner og samarbeid om program. Særlig ansvar for at samarbeid kommer andre nasjonale arrangører og virksomheter til nytte. Nyskapende og utviklingsorientert. Skal aktivt medvirke på å fornye og utvikle sin sjanger og virksomhet. Pådrivere i den generelle utviklinga på kulturområdet. Det vil bli lagt merke til om virksomhetene over tid eksperimenterer og velger dristige kunstuttrykk Side 4

5 i sine program. Viktige begrep knytta til programvalg, formidling og rekruttering av nye publikumsgrupper. Lagt vekt på medvirkning til nyskaping gjennom egne ideer og produksjoner. Dette i samsvar med det ressursmessige grunnlaget for knutepunkta. Publikumsutvikling. Knutepunkta skal ha en samla strategisk plan for formidling av kunst til et bredt publikum. Fokus bør være på utvikling av metoder, informasjonsstrategier og arenaer for formidling. Publikumsutvikling innebærer både utvikle et nytt publikum, samt stimulere eksisterende publikum til å benytte seg av tilbudene. Det å nå et nytt publikum innebærer utvikling av ulike virkemidler innenfor programopplegg, prispolitikk og markedsføring. Det er knutepunkta sitt ansvar å sørge for at informasjon er tilgjengelig ved bruk av ny teknologi. Regioner med knutepunkt må på sin side legge til rette for at knutepunkta har tilgang til fysiske fasiliteter og arenaer for formidling som er tilpassa knutepunkta sin virksomhet og behov. God ressursutnytting er en forutsetning. Virksomheta skal være målretta og ha et styringssystem som sikrer god kunstnerlig, faglig og publikumsmessig måloppnåing, og som gir god ressursforvaltning. Det offentlige tilskuddet er et viktig grunnlag for drifta. I tillegg bør det utvikles andre inntekstskilder, som egne inntekter og støtte fra sponsorer. Regional medvirkning. Offentlige tilskuddet skal deles mellom stat og region, pst i de nordligste fylkene. Aktiviteten vil i stor grad komme vertskommunene til gode på ulike måter. Dermed er det rimelig at regionen legger til rette for gode rammevilkår. Knutepunktsstatus medfører fast offentlig tilskudd til drift av virksomheten. De får dermed økonomisk trygghet. Knutepunkta skal årlig rapportere til departementet om oppnådde resultater og planer for kommende år. Departementet legger videre opp til evaluering og en dialog med knutepunkta og regionale styresmakter hvert fjerde år om oppnådde resultater og videre drift. Vurdering Kåfjord kommune har allerede før Riddu Riđđu festivalen fikk status som knutepunkt samarbeidet med festivalen på ulike måter. Dette samarbeidet ble ytterligere styrka da festivalen ble knutepunkt og Kåfjord som vertskommune, sammen med Troms fylkeskommune, gikk inn med et regionalt fast tilskudd til festivalen. Kåfjord var positiv til etableringen av festivalen som knutepunkt. Innledningsvis vil vi si at festivalen gjør en viktig del av arbeidet med å gjøre samisk kultur kjent og akseptert, ikke bare lokalt men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vært av en svært stor betydning for den kulturelle revitaliseringen av samisk språk og kultur i Kåfjord, og bidratt til stolthet og å gi sjøsamisk kultur legitimitet, spesielt blant våre unge. Riddu Riđđu festivála har en sterk lokal base i Kåfjord. Lokal ungdom tok initiativ til det som er dagens festival, og har utviklet denne videre til det den er i dag. Det frivillige engasjementet er stort, og inkluderer både unge og gamle, både i og utenfor festivalbygda Manndalen. En slik dugnadsånd og lokal oppslutning genererer også at de frivillige som bidrar til å gjennomføre festivalen hvert år opparbeider seg kompetanse innenfor feltet, i tillegg til å se at det går an å gjennomføre store ting også på små plasser. Side 5

6 Festivalens profil har vært og er sterkt forankret i formidling av samisk og andre urfolks kunst og kulturuttrykk. Vi ser at festivalen er tro mot sin sjanger, og velger å basere hoveddelen av festivalprogrammet på formidling av dette. Gjennom mange år har vi gjennom programdelen Nordlige folk blitt kjent med andre urfolks kunst og kulturuttrykk. Slike arenaer for kunnskapsoverføring som gis gjennom møte med andre urfolk er viktig ikke bare for presentasjon av tradisjonelle kulturelementer, men også for å sette andre urfolks livsvilkår og rettigheter på dagsorden. Festivalen er også større enn en scene kun for profesjonell formidling av kunst og kultur. Riddu Riđđu har også en scene til unge lokale og regionale musikere og kunstnere. Mange av disse har vært avleggere fra kommunale kulturskoler. Festivalen er også en arena for barn og unge gjennom Barnefestivalen og Riddu Nuorat som arena for møter og aktiviteter for unge. Denne type aktiviteter innenfor festivalkonseptet kan også bidra til rekruttering av frivillige som knyttes til gjennomføring av festivalen, men også nye publikumsgrupper. Riddu Riđđu er en arena for formidling av kunst, kultur og nye møter som mange har lært å sette pris på. Festivalen blir oppfattet som en sterk scene innenfor sitt område. Mange har fått oppleve en bredde og formidling av kultur som ikke bare har vært innenfor det som kan betegnes som allment akseptert. I enkelte tilfeller har uttrykket vært så sterkt eller så nytt at det har skapt diskusjon og debatt om hva som kan formidles, også innenfor en lokal kontekst. Festivalen har gjennom sin festivalaktivitet også etablert en viktig kompetansearbeidsplass i Kåfjord. Dette er en helårig virksomhet, og er en viktig del av det samiske miljøet som er lokalisert i Manndalen. I sin videreutvikling av konseptet Riddu Riđđu har de også etablert kontor i Moskva, samt at de deltar på ulike internasjonale arenaer. Dette i tillegg til at de har et samarbeid på ulike områder bla med kulturskolen i Kåfjord og andre institusjoner og festivaler som er naturlig innenfor den virksomhet som de utøver. Dette aspektet kan også knyttes opp mot samarbeid og nettverksbygging på flere nivå. Vi er av den oppfatning at festivalen arbeider systematisk med markedsføring av festivalen og tilgjengeliggjøring av informasjon på digitale medier. Festivalen samarbeider da også med eks. avisa Nordlys for distribusjon av festivalavis. Kåfjord kommune har prøvd å imøtekomme festivalens virksomhet og behov så langt som det er mulig. Dette også i forhold til at festivalen har vokst i omfang. Programmessig, så vel som publikumsmessig. Knytta til økonomi er det også viktig at festivalen ikke bare støtter seg på offentlige midler, men også arbeider for nye inntektskilder. Kåfjord kommune bidrar med betydelige midler til festivalen, direkte og indirekte (bruk av kommunale lokaler, kommunalt ansatte, lån av utstyr m.m.). Selv om bidraget fra festivalen er positivt for Kåfjord markedsføringsmessig, kompetansemessig m.m., er det et stort løft for kommunen som sliter med trange økonomiske rammer. Vi håper at festivalen kan fortsette å være et knutepunkt i arbeidet med å synliggjøre, fremme og videreutvikle engasjement, møter, kulturell bredde og formidling av urfolks kunst og kulturuttrykk også inn i fremtiden. Festivalen representerer en viktig scene og møteplass i et norsk kulturlandsskap. Videre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet er viktig for en videre utvikling av Riddu Riđđu som en urfolksscene. Det er viktig for samisk kultur, men også for det norske kulturmangfoldet. Side 6

7 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Evaluering av Riddu Riddu Festivåla - brev til tilskuddsparter Kulturdepartementet vil i 2014 evaluere Riddu Riddu Festivåla. Vi viser i denne sammenheng til departementets brev av 28. mai til Riddu Riddu Festivåla, sendt i kopi til de regionale tilskuddspartene. Periodiske evalueringer av alle knutepunktinstitusjoner ble varslet i St.rneld. nr. 10 ( ) Knutepunkt og Innst. S. nr. 168 ( ). En rekke knutepunkt er allerede evaluert, og Kulturdepartementet har besluttet å evaluere resterende knutepunktinstitusjoner i løpet av Evalueringen av Riddu Riddu Festivåla vil følge samme opplegg som tidligere evalueringer. Knutepunktinstitusjonen selv og andre aktører vil bli bedt om å komme med innspill og Norsk kultun-åd vil gjøre en vurdering av den kunstneriske kvaliteten. De lokale og regionale tilskuddspartene vil bli bedt om å vurdere måloppnåelse ut fra kriteriene som framgår av Knutepunktmeldingen. Kulturdepartementet har hatt et forberedende møte med Riddu Riddu Festivåla. På bakgrunn av dette har vi utformet et oppstartsbrev, som også er sendt i kopi til de regionale tilskuddspartene, med nærmere informasjon om og tidsplan for evalueringen. I brevet heter det bl.a.: "De regionale tilskuddsparterene gis deretter en frist til 3. oktober 2014 for å gi en vurdering av hvordan de vurderer knutepunktenes måloppnåelse med utgangspunkt i de nevnte kriteriene for knutepunkt." Vi ber om at de regionale tilskuddspartene sender en slik vurdering innen fnsten. Utfylt evalueringsskjema fra Riddu Riddu Festivåla vil bli sendt tilskuddspartene i kopi, jf. Postadresse Kontoradresse Telefon5 Postboks 8030 Dep Akersg NO-0030 Oslo Org. nr. postmottakcctlud.dep.no Kunstavdelingen Saksbehandler Guri Skjeldal Side 7

8 pkt. 1 i brev av 28. mai til Riddu Riddu Festivåla. Kopi av innspill fra andre aktører/festivaler kan også oversendes fra departementet ved forespørsel. Det er lagt opp til møte med Riddu Riddu Festivåla og tilskuddspartene etter at alt materiale er mottatt, i november Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål. Med en stine H nen (e.f. avdelingsdirektør Guri Skjeldal fagdirektør Mottakere troms fylkeskorhmune,- Kåfjord kommune Side 2 Side 8

9 Innst. S. nr. 168 ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 10 ( ) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning og om formålet med meldingen Formålet med meldinga er å gje knutepunktomgrepet eit fornya innhald ved å presisere kulturansvaret og oppdraget som følgjer av det offentlege tilskotet til verksemder med status som knutepunkt. Siktemålet med meldinga er å sikre at det vert stilt klare forventningar til verksemder med status som knutepunkt. Departementet har på denne bakgrunnen hatt ein gjennomgang av korleis knutepunktoppdraga skal bli gjennomførte og vurderte. Også innanfor det gjeldande funksjonsdelingssystemet er det ein føresetnad for statstilskotet at institusjonar som får fast årleg statstilskot, skal gjere greie for oppnådde resultat. Mål- og resultatkrav blir utforma ut frå verkeområdet og funksjonen til institusjonane. I dag blir det i hovudsak rapportert om kvantitative mål. Departementet ser det som viktig at det i tillegg vert utvikla kriterium for vurdering av korleis dei kulturpolitiske måla av meir kvalitativ art kan bli oppnådde. Meldinga drøftar kva for kriterium og krav som bør bli stilte til festivalar og festspel som har status som knutepunkt, og legg fram forslag til eit justert system for vurdering av resultat og oppnådde mål som også inkluderer resultat av kvalitativ art. Meldinga omhandlar vidare oppnemning av medlemmer til styre for knutepunkta og den allmenne organisasjonsforma for slike verksemder. Dei fleste verksemdene som har knutepunktstatus i dag, er festspel eller festivalar med musikk som tyngdepunkt i programtilbodet. Samstundes ser departementet med bakgrunn i dagens knutepunkt at det ikkje bør gå "inflasjon" i knutepunktoppdrag. Nye knutepunkt skal ha ei særskilt grunngjeving anten i form av nasjonalt sjangeransvar eller regionalt breiddeansvar. Meldinga tek ikkje stilling til kva for verksemder som i framtida skal få knutepunktstatus eller det økonomiske tilskotet knytt til slike oppdrag. 1.2 Knutepunktinstitusjonene I St.prp. nr. 1 ( ) vart det gjort greie for tilskotsdelinga mellom staten og regionane: "For knutepunktinstitusjonane i Sør-Noreg har staten ansvar for 60 pst., i Nord-Noreg for 70 pst. Regionen har ansvaret for resten av tilskotet ( )" I proposisjonen er det gitt tilskott som knutepunkt til tolv festivalar og festspel innanfor musikk, teater og litteratur, ti av desse på musikkfeltet og ein for kvart av områda scenekunst og litteratur Festspillene i Bergen Festspillene i Bergen vart stifta 6. november Det første festspelet vart arrangert i Festspillene i Bergen fekk knutepunktstatus frå og med Festspillene i Nord-Norge Festspillene i Nord-Norge vart første gang arrangert i Festspela fekk status som knutepunktinstitusjon i Side 9

10 2 Innst. S. nr Olavsfestdagene i Trondheim Dagens festival fører vidare tradisjonen frå Olavsdagene som starta opp i Olavsfestdagene blir haldne i Trondheim i juli kvart år og fekk knutepunktstatus i Molde International Jazz Festival Jazzfestivalen i Molde vart arrangert for første gong i 1961 og skal vere den eldste jazzfestivalen i Europa som har vore i kontinuerleg drift. Festivalen fekk knutepunktstatus i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Førde Internasjonale Folkemusikkfestival vart arrangert første gong i Festivalen held til i Førde i Sogn og Fjordane og er ein årleg festival i juli månad. Festivalen fekk knutepunktstatus i Ultima Oslo Contemporary Music Festival Ultima Oslo Contemporary Music Festival vart arrangert for første gong i Festivalen blir arrangert i oktober kvart år i Oslo. Ultima fekk knutepunktstatus i Festspillene i Elverum Festspillene i Elverum vart etablert i 1973 og blir arrangert i august kvart år. Dei fekk knutepunktstatus i Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene vart etablert i Festivalen er lokalisert til Lillehammer og fekk status som knutepunkt frå Notodden Blues Festival Notodden Blues Festival vart etablert i 1988 og blir arrangert på Notodden i august kvart år. I august 2007 vart det gjort kjent at Notodden Blues Festival ville bli foreslått som knutepunktinstitusjon frå Per Gynt-stemnet Per Gynt-stemnet går tilbake til 1928 og blir arrangert i august kvart år i friluft ved Gålåvatnet i Oppland. Per Gynt-stemnet vil ha knutepuktstatus frå Stiftelsen Horisont/Mela Festivalen Mela vart etablert av Norsk kulturråd i 2000, og den første festivalen vart halden same året. Festivalen blir no arrangert i Oslo i august kvart år med Stiftelsen Horisont som ansvarleg arrangør. Stiftelsen Horisont/Mela har knutepunktstatus frå Knutepunkt for rock I St.prp. nr. 1 ( ) er det lagt inn midlar til ein knutepunktfestival for rock. I desember 2007 har Øyafestivalen i Oslo fått tilbod om knutepunktstatus. Knutepunktstatusen gjeld frå og med Departementets vurdering av kriterium for knutepunktstatus Innledning Formålet med denne meldinga er å gi knutepunktomgrepet eit fornya innhald ved å presisere det samfunnsoppdraget og kulturansvaret som følgjer av status som knutepunkt. Meldinga gjer også greie for eit justert opplegg for vurdering av mål- og resultatoppnåing gjennom evaluering kvart fjerde år. Det er i dag stor variasjon mellom knutepunkta både når det gjeld breidde og innretning av kunstnarleg profil, omfang og verksemd. Departementet legg til grunn at det også vil vere slike variasjonar i framtida. Gjennom det justerte knutepunktomgrepet blir det gjort greie for dei resultatkrava som ligg til grunn for det offentlege tilskotet. Knutepunkta vil ha det til felles at dei har fått oppgåver ut over si ordinære kunstnarlege verksemd og lokale forankring. Innretninga på oppdraget og omfanget vil variere avhengig av profilen til knutepunktet og ressursane. Departementet legg særleg vekt på følgjande kriterium som grunnlag for vurdering og evaluering av knutepunkta: forankring til stad festivalaktivitet kvart år kunstnarleg leiande koordinering og samarbeid nasjonal og internasjonal orientering nyskapande og utviklingsorientert publikumsutvikling god ressursutnytting regional medverknad FORANKRING TIL STED Med få unnatak har festivalane og knutepunkta vakse fram over tid og med utgangspunkt i lokale tilhøve, engasjement og behov. Spreiinga av knutepunkt ut over landet er eit bidrag til oppfylling av ønsket om geografisk fordeling av kulturtilbodet. Organisasjon og anna infrastruktur er ofte bygd opp over lang tid og representerer stor erfaring og kompetanse. Forankring til stad og identitet er difor ein viktig føresetnad for å kunne oppfylle krava til status som knutepunkt. Side 10

11 Innst. S. nr FESTIVALAKTIVITET HVERT ÅR Eit knutepunkt byggjer på ein publikumsretta festival eller eit festspel av ei viss tidsmessig lengd og eit visst omfang, og som er ein hovudaktivitet kvart år. Det er ein føresetnad at det er heilårleg drift. Eit samarbeid mellom knutepunkt, frivillig sektor og næringslivet er ønskeleg KUNSTNERLIG LEDENDE Knutepunkta skal ha ein leiande posisjon innanfor sin sjanger og hovudverkeområde. Dei skal produsere og formidle eit kunstnarleg program på høgt nivå. Knutepunkta skal som hovudregel ha som formål å presentere eit kunstnarleg tilbod innanfor ein sjanger eller eit kunstuttrykk. Ein føresetnad for statleg støtte til kulturformål er at verksemda formidlar kunst av høg kvalitet til så mange som mogleg KOORDINERING OG SAMARBEID Knutepunkta skal - som leiande innanfor sin sjanger eller sitt verkeområde - ta eit ansvar for koordinering og samarbeid mellom andre festivalar eller festspel innanfor same sjanger. Auka samarbeid vil gi regionar med knutepunkt auka arrangørkompetanse. Det er derfor viktig at regionale styresmakter bidreg til å leggje til rette for slikt samarbeid og følgjer opp det ansvaret som ligg i å ha eit knutepunkt i sin region NASJONAL OG INTERNASJONAL ORIENTERING Knutepunkta skal vere nasjonalt og internasjonalt orienterte innanfor sine oppdragsområde. Det vil vere viktig å delta i internasjonale nettverk med tanke på utveksling av erfaringar, felles produksjonar og samarbeid om program. Knutepunkta vil ha eit særleg ansvar for at slikt samarbeid kjem andre nasjonale arrangørar og verksemder til nytte NYSKAPENDE OG UTVIKLINGSORIENTERT Knutepunkta skal aktivt medverke til å fornye og utvikle sin sjanger eller si verksemd. Dei skal vere pådrivarar i den generelle utviklinga på kulturområdet. Det vil bli lagt merke til om knutepunkta over tid eksperimenterer og vel dristige kunstuttrykk i programmeringa. Å vere innovative og utviklingsorienterte i programvalet, i formidlinga av kunst og kultur og i arbeidet med å rekruttere nye publikumsgrupper vil bli viktig i åra framover. Det vil bli lagt vekt på at knutepunkta skal medverke til nyskaping gjennom eigne idear og produksjonar. Dette oppdraget må vere i samsvar med det ressursmessige grunnlaget for knutepunktet PUBLIKUMSUTVIKLING Knutepunkta skal ha ein samla strategisk plan for formidling av kunst til eit breitt publikum GOD RESSURSUTNYTTING God ressursutnytting er ein føresetnad for vurdering av knutepunktoppdrag. Verksemda skal vere målretta og skal ha styringssystem som sikrar god kunstnarleg, fagleg og publikumsmessig måloppnåing, og som gir god ressursforvalting. Det offentlege tilskotet til knutepunkta er eit viktig grunnlag for drifta. I tillegg bør knutepunkta utvikle andre inntektskjelder, det vil seie eigeninntekter og støtte frå sponsorar REGIONAL MEDVIRKNING Det offentlege tilskotet til knutepunkta skal delast mellom stat og region i forholdet pst. med unnatak for knutepunkta i dei tre nordligaste fylka der fordelinga mellom stat og region skal vere pst. Aktiviteten til knutepunkta vil i stor grad kome vertsregionen til gode på ulike måtar. Det vil derfor vere eit rimeleg krav at regionen legg til rette for gode rammevilkår for knutepunkta. Knutepunktoppdraget medfører fast offentleg tilskot til drift av verksemda. Knutepunkta skal årleg rapportere til departementet om oppnådde resultat og planar for komande år. Departementet legg vidare opp til ei systematisk evaluering og ein dialog med knutepunkta og lokale og regionale tilskotspartar kvart fjerde år om oppnådde resultat i perioden og føresetnadene for vidare drift Oppdrag for knutepunkt - departementets vurdering Dei kriteria som er omtalte ovanfor, gir innhald til det samfunnsoppdraget og kulturansvaret som denne meldinga legg opp til skal følgje statusen som knutepunkt. Samstundes gir kriteria grunnlag for å vurdere korleis verksemder tek vare på ansvaret og løyser oppdraget. Omtalen av dagens knutepunkt viser at det er store skilnader mellom knutepunkt. Departementet legg til grunn at det vil vere slike variasjonar også i framtida. Knutepunkt vil dermed ha ulike utgangspunkt og ulikt høve til å ta hand om ansvaret og følgje opp oppgåvene som heng saman med statusen som knutepunkt. Side 11

12 4 Innst. S. nr Det er i dag store skilnader i det statlege tilskotet til knutepunkta. For å realisere formålet med meldinga og kriteria som heng saman med knutepunktoppdraget, vil departementet, på bakgrunn av vel underbygde søknader og dokumentasjon av oppnådde resultat, kunne vurdere auka tilskot til dei knutepunkta som har lågast tilskot i dag. Departementet legg til grunn at dei regionale styresmaktene vil bidra til slik auke i tilskota i tråd med fordelingsreglane for tilskot til knutepunkt. Staten yter 60 pst. av det offentlege tilskotet til knutepunkt og regionen 40 pst., med unnatak av knutepunkt i Nord-Noreg der fordelinga mellom staten og regionen er 70 pst. og 30 pst. Departementets vurdering er at dei ni kriteria utgjer ein samanheng og ein heilskap som bør gjelde generelt for verksemder med knutepunktstatus. Samstundes ser departementet med bakgrunn i dagens knutepunkt at det ikkje bør gå "inflasjon" i knutepunktoppdrag. Nye knutepunkt skal ha ei særskilt grunngjeving anten i form av nasjonalt sjangeransvar eller regionalt breiddeansvar. Dei fleste av dagens knutepunkt har som del av sitt formål å vere kunstnarleg leiande innanfor sitt verkeområde på nasjonalt nivå. I tillegg til å presentere norsk kunst og kultur, er dei internasjonalt orienterte i sitt programopplegg og tek del i nettverk med festivalar i andre land om felles produksjonar og utveksling av utøvarar og artistar og om kunnskap om det kunstfeltet dei opererer i. Nettverka er viktige møteplassar for norske og utanlandske arrangørar og utøvarar. Nokre knutepunkt har ei breiare kunstnarleg innretning og større vekt på det regionale og på ein lokal identitet. Her er det vesentlege å gi eit tilbod til publikum regionalt. Nokre kan ha begge rollene. Knutepunkt med eit sjangeransvar skal vere leiande og presentere eit program prega av kunstnarleg nyskaping og med utøvarar og artistar av høg nasjonal og internasjonal kunstnarleg standard. At ein festival har eit særskilt sjangeransvar er ikkje til hinder for ein breiare kunstnarleg profil. Det er også viktig at festivalane med nasjonalt sjangeransvar er ein ressurs i regionen. I dag har knutepunktfestivalane slik hovedprofil: Molde International Jazz Festival, jazz Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, folkemusikk Ultima Oslo Contemporary Music Festival, samtidsmusikk Notodden Blues Festival, blues Festspillene i Bergen, festspel for musikk og scenekunst Mela-festivalen, multikulturell kunst og kultur Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene, litteratur Olavsfestdagene i Trondheim, kyrkjemusikk m.m. Festspillene i Nord-Norge, festspel for musikk, scenekunst og biletkunst Festspillene i Elverum, festspel i eit samarbeid med "Ungdomssymfonikerne" Per Gynt-stemnet, scenekunst m.m. Departementet har gitt Øyafestivalen tilbod om knutepunktstatus for rock. Dei ulike festivalane står fritt til å bestemme sitt eige formål og sin eigen kunstnarlege profil. Det skal vere armlengds avstand til den frie kunstnarlege leiinga av festivalen. Eventuelle endringar i hovudprofilen vil vere ein viktig premiss i framtidige vurderingar av knutepunktfestivalane. 1.4 Oppnådde mål, styring og kontroll Evaluering Knutepunktevalueringa skal ta utgangspunkt i dei presiserte mål- og resultatkriteria som ligg til grunn for statens tilskot til knutepunktet. Det inneber vurdering av oppnådde resultat når det gjeld dei kriteria som det er gjort greie for i pkt Det inneber også måling av kvantitative kriterium. Departementet vil leggje knutepunkta sine eigne, årlege rapportar til departementet til grunn for evalueringane. Evalueringane bør gjennomførast kvart fjerde år og på grunnlag av oppnådde resultat sidan førre evaluering. Også for den første evalueringa bør ein leggje til grunn eit fireårsperspektiv. Departementet reknar med at evaluering av oppnådde kvalitative mål vil tilføre kunnskap om og utdjupe forståinga av knutepunkta sine kunstnarlege resultat. Det er viktig at opplegg og gjennomføring av evalueringane blir gjort på ein måte som er tilpassa det einskilde knutepunktet. Det gjeld også verksemda sitt formål, eigenart og økonomiske ressursar. Evalueringa skal kunne medverke til kunstnarleg så vel som økonomisk og administrativ utvikling, og med det gjere institusjonen betre i stand til å nå dei oppsette måla. For at evalueringa skal bli ein læreprosess og gi grunnlag for utvikling for dei involverte, må vurdering av resultata og i kva grad måla er nådde, bli lagt opp slik at knutepunkta er aktive medspelarar. Dei regionale tilskoltspartane må også ha oppgåver i samband med evalueringsprosessen. Tildeling av status som knutepunkt kan bli trekt tilbake. Ved starten av ei evaluering må det bli gjort klart for knutepunkta at dersom dei oppsette måla Side 12

13 Innst. S. nr gjennomgåande berre i liten grad er oppnådde, kan dette medføre tap av knutepunktstatus. Verksemdene som har knutepunktstatus, jf. pkt. 1.2, må bli gjevne rimeleg tid til å omstille seg og innrette verksemda for å kome kriteria for det justerte knutepunktoppdraget til møtes. For fleire av knutepunkta vil det også vere naudsynt å styrkje det økonomiske grunnlaget for verksemda. Det vil like vel vere merkbare forskjellar mellom knutepunkta både når det gjeld offentlege tilskot og det høvet dei har til å generere eigeninntekter. Forventningane til dei ulike institusjonane vil derfor måtte bli graderte. Dersom regionen reduserer sitt tilskot vil statens tilskot bli redusert tilsvarande slik at fordelingsnøkkelen 60/40 mellom stat og region står ved lag. Nye avtalar mellom staten og regionale/kommunale styringsorgan blir inngått med ein fireårshorisont som forpliktar staten og dei regionale tilskotspartane i perioden. Mykje taler for at første evaluering først bør bli gjennomført to år etter at reviderte krav er fastsette Oppnevning av styre og valg av organisasjonsform Det er i dag ein føresetnad for det statlege tilskotet til knutepunkta at staten får oppnemne styreleiar og eitt styremedlem med vararepresentantar. Departementet vil understreke det viktige ved at knutepunkta har kompetente og velfungerande styre. Det er vanskeleg å få eit styre med for mange medlemer til å fungere godt. Offentlege styresmakter bør leggje seg dette på sinnet og medverke til at styra blir funksjonsdyktige. Departementet ser ikkje oppnemning av styremedlem som ein styringsreiskap, men som eit bidrag til å sikre at knutepunkta får kompetente styre som kan sjå til at forvaltinga av verksemda følgjer lover og reglar og at knutepunkta lever opp til dei føresetnadene som staten har sett for tilskotet. Med referanse til St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid, og Stortinget si handsaming av meldinga, jf. Innst. S. nr. 166 ( ), gjer departementet framlegg om at regionane skal ha større ansvar for oppnemning av styreleiarar og stymemedlemer til region-/landsdelsinstitusjonar og knutepunkt frå Hovudregelen skal vere at det nye regionale forvaltingsnivået har ansvar for å nemne opp styreleiar og eventuelt nokre av eller alle styremedlemene, men at regjeringa i særskilde høve kan vike frå denne regelen. Medan ein ventar på at dette blir gjennomført, vil departementet gå inn for at staten nemner opp eitt styremedlem med varamedlem til styre for knutepunkta. Staten vil konsentrere si styring av knutepunkta gjennom føresetnadene for statstilskotet til desse verksemdene. Departementet vil like vel understreke det viktige i at det ved styreoppnemning blir lagt stor vekt på å oppnemne kompetente styre slik at styret som kollegium har brei kompetanse, både når det gjeld verksemda sine faglege oppgåver og dei økonomiske og administrative oppgåvene. Dagens knutepunkt er i hovudsak organiserte som stiftingar. Denne organisasjonsforma har ein funne tenleg som rettsleg ramme for samarbeidsprosjekt innanfor kulturforvaltinga. Departementet legg til grunn at stifting framleis skal vere den vanlege organisasjonsforma for eit knutepunkt. Ein vil like vel ikkje sjå bort frå at andre organisasjonsformer kan bli vurderte i særskilde tilfelle. Det er under alle omstende ein føresetnad at verksemda er organisert slik at det er mogleg å kontrollere at tilskotet blir brukt i samsvar med formålet Styret og ledelsens ansvar for oppfølging og kontroll Det er styret og den administrative leiinga som har ansvaret for at forvaltinga av verksemdene til ei kvar tid skjer i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Styret har ei særskild plikt til å passe på at knutepunkta har gode og kvalitetssikra rutinar for å utarbeide budsjett og andre planverkty og at rekneskap og forvalting av formue blir underlagt gode kontrollrutinar. Den interne kontrollen kan ikkje bli erstatta av den revisjonen som blir utført av ekstern revisor. Styret må m.a. sørgje for at verksemda etablerer, held ved like og etterlever system for god forvalting og kontroll av økonomien slik at det til ei kvar tid er full oversikt over den økonomiske situasjonen. Vidare har styret ei særskild plikt til å sjå til at verksemda blir drive i samsvar med statens føresetnader i tilskotsbrevet. 1.5 Gjennomføring Departementet vil ta initiativ til å følgje opp meldinga overfor dei enkelte knutepunkta og dei regionale og lokale tilskotspartane på bakgrunn av Stortingets handsaming av forslaget. Det vil bli lagt opp til evaluering av kvar institusjon kvart fjerde år, og på ein slik måte at det årleg blir gjennomført vurdering av nokre av knutepunkta. 2. KOMITEENS MERKNADER Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunn Karin Gjul, Britt Hildeng, Espen Johnsen og Tove Karoline Knutsen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Side 13

14 6 Innst. S. nr Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, May Hansen, fra Kristelig Folkeparti, lederen May- Helen Molvær Grimstad, fra Senterpartiet, Trond Lode, og fra Venstre, Trine S k e i G r a n d e, støtter Kultur- og kirkedepartementets gjennomgang av knutepunktenes status og er enig i at det foretas en vurdering av kriterier for knutepunktoppdraget. Vedtak om at enkelte institusjoner innen kulturlivet skal kunne få knutepunktstatus, kom i forbindelse med St.meld. nr. 61 ( ) Kultur i tiden, hvor det ble lagt opp til et delt finansieringsansvar mellom statlige og regionale/lokale tilskuddsparter for de institusjonene som ble valgt. K o m i t e e n viser til at knutepunktinstitusjonene ble tiltenkt en viktig rolle både i det nasjonale, regionale og lokale kulturlivet gjennom satsing på egenproduksjon, formidling og nettverksbygging. K o m i t e e n merker seg at en rapport som ble lagt fram i 1995 om innholdet i knutepunktoppdraget, peker på at viktige kriterier for knutepunktene i framtiden blant annet må fokusere på en kvalitativt bedre formidling, sterkere satsing på barn og unge, bredere geografisk nedslagsfelt, styrking av personalets kompetanse og vektlegging av nettverksbygging. K o m i t e e n noterer seg at det i St.prp. nr. 1 ( ) er gitt tilskudd til 12 knutepunktfestivaler; 10 innen musikk, 1 innen litteratur og 1 innen scenekunst. K o m i t e e n merker seg også at knutepunktinstitusjoner innen film og billedkunst ikke tas med i denne meldingen, fordi disse omhandles i henholdsvis St.meld. nr. 22 ( ) Veiviseren, og St.meld. nr. 22 ( ) Om arkiv, bibliotek og museum. 2.1 Høring om justerte kriterier for og vurdering av knutepunktoppdrag K o m i t e e n merker seg departementets forslag til vurderinger av knutepunktoppdraget som ble sendt ut i høringsbrev 22. juni 2007 til i alt 30 høringsinstanser. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er enig i at forslag til kriterier for knutepunktene som er nedfelt i høringsbrevet, trekker opp viktige mål for institusjoner som har slik status. Det er etter f l e r t a l l e t s mening riktig at knutepunktinstitusjonene har fokus på de momenter som er nevnt i notatet; kunstnerisk aktivitet og publikumsutvikling, utvikling av kunstnerisk kvalitet og egenart og ressursutnyttelse. F l e r t a l l e t merker seg likeledes at høringsnotatet framholder andre forhold som også skal kunne vektlegges for knutepunktene; å være kunstnerisk ledende innen sin sjanger, være kompetansesenter for regionalt kulturliv, ha regional og lokal tilknytning, internasjonalt rettet virksomhet og synlighet ut fra egenart, samt ha publikumsrettede tiltak gjennom året, eventuelt i samarbeid med andre. Et nytt moment er at knutepunktoppdraget skal være langsiktig, men at dette foreslås evaluert hvert femte år. K o m i t e e n noterer seg at høringsinstansene gjennomgående er positive til en nærmere definering og klargjøring av knutepunktoppdraget, og til de hovedtrekk for dette som er skissert i høringsnotatet. 2.2 Vurdering av kriterier for knutepunktstatus K o m i t e e n merker seg departementets kriterier for vurdering og evaluering av knutepunktene, hvor følgende momenter er vektlagt: forankring til sted festivalaktivitet hvert år kunstnerisk ledende koordinering og samarbeid nasjonal og internasjonal orientering nyskapende og utviklingsorientert publikumsutvikling god ressursutnyttelse regional medvirkning Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er enig i at dette er formålstjenlige kriterier, som samlet sett gir et godt bilde av hvilke parametre som er viktige for å oppfylle knutepunktenes oppdrag. K o m i t e e n viser til noen momenter som kan kommenteres spesielt: Forankring til sted K o m i t e e n vil, i likhet med departementet, understreke betydningen av at de knutepunktfestivalene som spesielt omhandles i meldingen, har vokst fram på bakgrunn av et sterkt lokalt og regionalt initiativ. Dette er viktig for å lykkes og for å forankre festivalen i stedlig eierskap og engasjement. K o m i - t e e n er enig i at dette skal ha fokus også videre. En slik forankring er en forutsetning for å ivareta geografisk spredning av knutepunktene, rekruttere frivillige til festivalarbeidet og få til samarbeid med næringsliv og samfunnsliv forøvrig. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrep a r t i o g S e n t e r p a r t i e t, viser til at tilknytning til sted for de fleste knutepunktenes del vil dreie seg om forankring til ett spesifikt sted/lokalsamfunn. I Side 14

15 Innst. S. nr noen tilfeller kan det imidlertid være slik at festivaler veksler mellom et antall steder. Dette er etter f l e r - t a l l e t s mening ikke til hinder for å ivareta knutepunktets definerte forpliktelser, dersom det legges vekt på å bygge frivillige medarbeiderkorps på de aktuelle steder, initiere samarbeid med lokalsamfunnenes/regionenes aktører innen samfunnsliv, kulturliv og næringsliv, og dersom knutepunktet f.eks. utnytter eventuelt samarbeidspotensial mellom de aktuelle stedene. F l e r t a l l e t vil understreke at en slik praksis forutsetter at regional finansiering sikres av de lokalsamfunn/regioner som er vertskap for festivalen. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg at forankring til sted og identitet er lagt inn som en forutsetning for å kunne oppfylle kravene til knutepunktsstatus. Disse medlemmer mener dette kravet kan virke begrensende i forhold til enkelte festivaler som ellers kan fylle rollen som knutepunkt på en hensiktsmessig måte. K o m i t e e n mener eksempelvis at arrangementer som Landskappleiken, by:larm eller Folkelarm kan utvikles til å være viktige kunstneriske knutepunkt som naturlig ville tilfredsstille viktige målsettinger som meldingen skisserer for knutepunktsinstitusjonene. Denne typen arrangementer har god forankring og identitet gjennom sin tilknytning til en eller flere organisasjoner. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e viser til at så vel organisasjonstilknytningen som det at arrangementene ambulerer, gir bedre muligheter for å få et nasjonalt nedslagsfelt enn det festivaler med fast lokal forankring gjerne oppnår. Disse medlemmer mener man i denne sammenheng også bør åpne for andre modeller når det gjelder lokal og regional medfinansiering enn det som følges i dag. Disse medlemmer vil også påpeke at kravet om lokal forankring kan virke overflødig fordi det alt overveiende antall festivaler, av en viss størrelse, er vokst frem fra lokale initiativer der betydelig frivillighet og lokal støtte ligger til grunn for festivalens eksistens. Disse medlemmer fremmer i lys av dette følgende forslag: "Forankring til sted legges ikke til grunn som kriterium for knutepunktstatus." Festivalaktivitet hvert år Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrep a r t i o g S e n t e r p a r t i e t, er enig i at det er viktig med festivalaktivitet hvert år. Det bidrar til kontinuitet, styrker knutepunktenes stedlige og kulturelle tilhørighet, og gjør at institusjonene bedre kan ivareta sine ulike forpliktelser som knutepunkt. I noen tilfeller kan imidlertid biennaler eller triennaler ha en slik funksjon. En slik organisering vil etter f l e r t a l l e t s mening kunne være aktuelt dersom festivalen har internasjonalt samarbeid og nedslagsfelt, og derfor trenger noe lengre planleggingshorisont. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e mener det sentrale kriterium bør være krav til kontinuerlig drift av noen størrelse. Eksempelvis krav til fast ansatt ledelse på heltid. Poenget er ikke at festivalen avvikles årlig, men hvilken faglig rolle virksomheten kan spille i forhold til utviklingen på feltet. Hvorvidt festivalen bør gå hvert år, eller om den kan være en biennale, eventuelt en triennale, bør det derfor være rom for den enkelte arrangør å diskutere. Særlig gjelder dette der spørsmålet om arrangementets hyppighet er begrunnet på bakgrunn av kvalitative og kunstnerisk relevante argumenter. Eksempelvis kan dette gjelde dersom man vil utvikle festivaler innenfor smale genre, eksempelvis innenfor elektronisk kunst. Disse medlemmer fremmer følgende forslag: "Kriteriet om festival hvert år erstattes med krav til kontinuerlig drift i et omfang egnet til å fylle rollen som faglig knutepunkt innenfor sin sjanger." Kunstnerisk ledende K o m i t e e n merker seg at departementet legger vekt på at knutepunktene skal ha en ledende posisjon innen sin sjanger og hovedvirkeområde. K o m i t e e n er enig i at det må knyttes krav til kunstnerisk kvalitet for knutepunktene, men understreker i likhet med enkelte av høringsuttalelsene at man må unngå å vurdere kunstnerisk kvalitet ut fra en hierarkisk modell, der noen alltid står øverst. Også andre høringsinstanser bemerker at det kan være problematisk å gi begrepet "kunstnerisk ledende" et eksakt innhold. K o m i - t e e n legger til grunn at oppfatningen av hva som er kunstnerisk ledende, vil måtte innebære at man ser kvalitet i et helhetlig perspektiv hvor knutepunktenes evne til nyskaping og utvikling, til satsing på særpreg og egenart og på evne til profesjonalisering i alle ledd, blir tatt med i vurderingen. K o m i t e e n legger vekt på at knutepunktinstitusjoner programmerer ut fra egne, originale ideer og egenproduksjoner, og Side 15

16 8 Innst. S. nr støtter departementets vurdering av at dette er positivt. Det vil således etter k o m i t e e n s mening være riktig å vurdere kvalitetsmessig måloppnåelse for knutepunktene i lys av flere forhold, og blant annet vurdere dette ut fra hvilke økonomiske og personalmessige ressurser den enkelte institusjon rår over. K o m i t e e n vil for øvrig understreke at kvalitetsbegrepet i utgangspunktet må være løsrevet fra om hvorvidt en institusjon defineres som lokal, regional eller nasjonal. Ofte kan de mest særpregede lokale uttrykk holde høy kunstnerisk kvalitet, og vise seg som interessante for både et nasjonalt og et internasjonalt publikum Koordinering og samarbeid K o m i t e e n støtter departementets syn på at knutepunktinstitusjonene må ha et ansvar for koordinering og samarbeid mellom andre festivaler eller festspill. Dette vil etter k o m i t e e n s mening gi styrke og legitimitet til knutepunktet i sin region, og bidra til positiv kulturell vekst og kompetansebygging. Det er imidlertid viktig at dette kan tilpasses den kapasitet og de ressurser det enkelte knutepunkt har. K o m i t e e n vil understreke at slikt samarbeid særlig vil kunne gi god synergieffekt dersom det fokuseres på arrangørkompetanse, frivillighetsrekruttering, logistikk og andre tekniske/praktiske sider ved et arrangement. Dette er områder som ikke direkte berører kunstneriske eller programspesifikke forhold, og som derfor kan bidra til samarbeid på tvers av sjangre og kunstformer - noe som etter k o m i t e e n s mening vil være positivt. K o m i t e e n merker seg at høringene i den forbindelse nevner paraplyorganisasjonen "Norske Festivaler", og er enig i at denne kan være et egnet forum for samarbeid Nyskapende og utviklingsorientert K o m i t e e n er enig i at det å være nyskapende og utviklingsorientert er viktige forpliktelser for knutepunktene. Dette er begreper som kan omfatte både programmering, formidlingsstrategier og teknisk/ praktisk avvikling. K o m i t e e n vil understreke at dette er relevante begreper for knutepunktfestivaler innen alle sjangere og kunstuttrykk, også der ulike former for tradisjonskultur utgjør hoveddelen av programmet. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e viser til at begrepet nyskapende som kriterium i enkelte tilskuddsordninger virker ekskluderende i forhold til tradisjonsstoff og klassisk materiale. Disse medlemmer legger til grunn at begrepet nyskapende i denne sammenheng ikke er å forstå på en slik måte Regional medvirkning Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er enig i at regional/ lokal medvirkning av finansiering er viktig med tanke på å styrke stedlig og regionalt eierskap til knutepunktet. F l e r t a l l e t støtter meldingens resonnementer knyttet til dette. F l e r t a l l e t vil understreke at mange knutepunktinstitusjoner, uavhengig av beliggenhet, favner bredt nasjonalt og internasjonalt, både når det gjelder programinnhold og publikumsnedslag. F l e r t a l l e t mener at dette ikke står i motsetning til at knutepunktinstitusjoner har en finansiering der stat, region og kommune deltar etter en gitt fordeling, og understreker samtidig at institusjoner som er definert som nasjonale har en helt annen finansieringsordning. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre mener det i gitte tilfeller også må være rom for å vurdere andre modeller når det gjelder lokal og regional medfinansiering enn hovedregelen om fordelingen som praktiseres i dag. Disse medlemmer mener dette kan være aktuelt for ambulerende festivaler med sterk organisasjonstilknytning. Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil understreke at dette typisk kan være festivaler som har et bredere nedslagsfelt og aktivitet enn en enkelt kommune eller region, herunder for eksempel festivaler i forbindelse med folkemusikk og -dans. Komiteens medlemmer fra Kristelig F o l k e p a r t i o g V e n s t r e vil videre påpeke at det finnes en rekke kulturinstitusjoner og -arrangementer i Oslo som har en nasjonal funksjon, og at dette pålegger staten et særlig ansvar for samarbeid med byen i forhold til finansiering. Staten må påse at det ikke påligger Oslo kommune en urimelig økonomisk belastning å være vertskap for slike kulturinstitusjoner og -arrangementer Finansiering Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrep a r t i o g S e n t e r p a r t i e t, merker seg at meldingen legger opp til at de knutepunktfestivalene som har lavest finansiering skal kunne gis et løft, og at dette vil kunne bidra til at knutepunktene får tilstrekkelig finansiering for sin virksomhet. F l e r t a l l e t vil forøvrig vise til at Løken-utvalget, som skal legge fram endelig innstilling i juni i år, også vil se på finansieringskilder og finansieringsmåter i kulturlivet. Side 16

17 Innst. S. nr Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e mener det å avskjære festivaler med statlige tilskudd fra å kunne søke prosjektstøtte fra Norsk kulturråd ikke er hensiktsmessig. Oppbyggingen av et festivalprogram vil alltid måtte handle om entrepenørskap der man finner optimale løsninger mellom flere finansieringskilder. Norsk kulturråds støtteordninger faller naturlig inn som en del av dette. Dersom Regjeringen likevel ønsker å gjennomføre en slik regel, må dette i det minste gjøres samtidig som man foretar en oppjustering av tilskuddsnivået for institusjonene. Det å avskjære fra muligheten til å søke prosjektstøtte fra Norsk kulturråd er faktisk sett en premissendring i forhold til hva som ble lagt til grunn da dagens tilskuddsnivå ble fastlagt. Det er således svært ulikt i hvilken grad institusjonene har økonomisk volum til å kompensere for bortfallet. Disse medlemmer fremmer således følgende forslag: "Knutepunktfestivaler må stå fritt til å søke andre offentlige tilskuddsordninger til utvikling av sine prosjekter." 2.3 Oppnådde mål, evaluering og styring K o m i t e e n er fornøyd med at departementet vil se på de statlige tilskuddene for knutepunktinstitusjonene, med tanke på å øke bevilgningene til de som har lavest tilskudd i dag. K o m i t e e n er enig i at dette må sees i sammenheng med de mål som meldingen legger til grunn, og på bakgrunn av det enkelte knutepunkts søknader og resultater Evaluering K o m i t e e n legger til grunn at man i evalueringen av det enkelte knutepunkt finner gode og formålstjenlige evalueringsmåter, som ivaretar prinsippet om armlengdes avstand og som tar utgangspunkt i knutepunktenes egne definerte mål. K o m i t e e n merker seg at departementet legger opp til en bred evaluering, med mange parter involvert, hvor også institusjonene selv og de regionale tilskuddsparter bidrar. K o m i t e e n er enig i en slik framgangsmåte. Det er etter k o m i t e e n s mening viktig at evalueringen har fokus på knutepunktenes forskjellighet, og k o m i t e e n er tilfreds med at meldingen også understreker dette. K o m i t e e n merker seg at departementet foreslår at knutepunktene skal evalueres hvert fjerde år. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e viser til at meldingen legger opp til at det skal innhentes ekstern bistand i forbindelse med evalueringen av knutepunktfestivalene. Disse medlemmer støtter dette. Komiteens medlemmer fra Høyre og V e n s t r e mener det også bør vurderes om andre organer enn departementet selv kan gjennomføre evalueringen, eksempelvis Norsk kulturråd som også administrerer den generelle tilskuddsordningen for festivalene Styring K o m i t e e n støtter departementet i at knutepunktene må ha gode og velfungerende styrer. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, er enig i at man med referanse til St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid, etter hvert ser på hva som er formålstjenlig praksis for oppnevning av styremedlemmer. F l e r t a l l e t merker seg at departementet legger til grunn at stiftelse vil bli den vanligste selskapsformen for knutepunktene også i framtiden. Flertallet er enig i dette. Departementet tilføyer at man kan vurdere andre organisasjonsformer der dette er naturlig. K o m i t e e n er enig i at statens styring med knutepunktinstitusjonene må ha fokus på at forutsetningene for statstilskudd blir oppfylt, og at tilskudd til knutepunktene blir brukt i samsvar med formålet. K o m i t e e n vil i den forbindelse legge til grunn at departementet spesielt vil fokusere på at knutepunktfestivalenes generelle virksomhet, uavhengig av organisasjons- og selskapsform, oppfyller de krav som er satt for knutepunktoppdraget. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkep a r t i o g V e n s t r e mener staten gjennom den rapportering, kontroll og evaluering som følger de statlige bevilgningene og tildelingen av status som knutepunktsinstitusjon, har tilstrekkelig makt over knutepunktsinstitusjonene. D i sse medlemmer mener således det ikke er ønskelig med offentlig oppnevning av styremedlemmer til disse virksomhetene. Disse medlemmer mener knutepunktsinstitusjonene gjennom sine vedtekter må utarbeide ordninger for valg av nye styremedlemmer. D i s s e m e d l e m - m e r mener valg av styre er en viktig prosess som kan virke vitaliserende på institusjonene. Disse medlemmer vil i denne forbindelse understreke at offentlig oppnevning av styremedlemmer kan gå på bekostning av den enkelte knutepunktinstitusjons kunstneriske egenart og veivalg, noe disse medlemmer oppfatter som svært uheldig. Side 17

18 10 Innst. S. nr Disse medlemmer fremmer følgende forslag: "Knutepunktinstitusjonene forutsettes å tilpasse sine vedtekter slik at valg av styremedlemmer kan skje uten offentlig innblanding." 2.4 Konklusjon Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er tilfreds med at departementet legger fram en melding om knutepunktinstitusjonene og er enig i de hovedkonklusjoner og mål som blir trukket opp i meldingen. K o m i t e e n støtter departementets vektlegging av knutepunktinstitusjonene som "nav" og motorer i det regionale og nasjonale kulturliv, og er av den oppfatning at knutepunktene, med sin geografiske spredning og sitt kunstneriske mangfold, er av stor betydning for kulturlivet i hele landet. 3. FORSLAG FRA MINDRETALL Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre: Forslag 1 Forankring til sted legges ikke til grunn som kriterium for knutepunktstatus. Forslag 2 Kriteriet om festival hvert år erstattes med krav til kontinuerlig drift i et omfang egnet til å fylle rollen som faglig knutepunkt innenfor sin sjanger. Forslag 3 Knutepunktfestivaler må stå fritt til å søke andre offentlige tilskuddsordninger til utvikling av sine prosjekter. Forslag 4 Knutepunktinstitusjonene forutsettes å tilpasse sine vedtekter slik at valg av styremedlemmer kan skje uten offentlig innblanding. 4. KOMITEENS TILRÅDING K o m i t e e n viser til meldingen og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: St.meld. nr. 10 ( ) - om kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget - vedlegges protokollen. Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. mars 2008 May-Helen Molvær Grimstad leder Tove Karoline Knutsen ordfører Side 18

19 Side 19

20 A/S O. Fredr. Arnesen Side 20

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 158 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer