ÅRSRAPP0RT Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen"

Transkript

1 ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1

2 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer til årets drift 7 Økonomi 8 Kvalitetsjusterte inntektsrammer (KILE) 10 Styre og generalforsamling 11 Forurensing og miljøtiltak 11 Personale og miljø 11 Likestilling i virksomheten 12 Utsikter for kommende år 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Kontantstrømanalyse 18 KILE/ILE beregning for Regnskapsprinsipper 19 Noter 21 Revisors beretning 28 Nøkkeltall 29 Samfunnsregnskap og verdiskapning

3 STYRETS RAPPORT Innledning Nord Troms Kraftlag AS ble stiftet etter overenskomst mellom Troms fylke og kommunene Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Bergsfjord kraftlag A/L ble sammenslått med Nord Troms Kraftlag AS Fra ble kommunene Kautokeino, Kvænangen og Loppa medeiere i selskapet. Kautokeino Kraftlag A/L ble tilsluttet Nord Troms Kraftlag AS Selskapets anleggs- og områdekonsesjoner i Troms og Finnmark fylker gjelder til , og omsetningskonsesjonen til Styret for perioden Fra venstre bak Johan Daniel Hætta, Bjørn Garden, Knut Werner Hansen, Asbjørn Solberg, John Inge Jensen, Per Sverre Moen og Walter Karlsen. Foran fra venstre Marie Pedersen, adm. Direktør Erling S. Martinsen og Halvar Solheim. 3

4 EIERFORHOLD, GENERALFORSAMLING, STYRE OG ADMINISTRASJON Eierforhold Nord Troms Kraftlag AS er et aksjeselskap. Forretningskontoret er i Nordreisa kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 60 aksjer à kr ,-. Selskapet er 100 % offentlig eid (fylkeskommune/kommuner). Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. Generalforsamling Kraftlagets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den består av en representant fra Troms fylkeskommune og en representant fra hver av eierkommunene. Disse er: Medlem: Varamedlem: Fra Troms fylkeskommune Fylkesordfører Fylkesvaraordfører " Kautokeino kommune Ordfører Varaordfører " Kvænangen kommune Ordfører Varaordfører " Kåfjord kommune Ordfører Varaordfører " Loppa kommune Ordfører Varaordfører " Nordreisa kommune Ordfører Varaordfører " Skjervøy kommune Ordfører Varaordfører Styre Kraftlagets styre har følgende sammensetning: Medlem: Varamedlem: Fra Troms fylkeskommune Knut Werner Hansen Terje Olsen " Kautokeino kommune Johan Daniel Hætta Nils Henry Henriksen " Kvænangen kommune Walter Karlsen nestleder Trond Johnsen " Kåfjord kommune Asbjørn Solberg Svein Pedersen Loppa kommune Marie Pedersen Arild Amundsen " Nordreisa kommune Bjørn Garden Heidi Gausdal " Skjervøy kommune Halvar Solheim leder Helge Guttormsen " ansattevalgt Per Sverre Moen Berit Gamst(1.vara) ansattevalgt John Inge Jensen Lars E. Høgbakk (1. vara) Administrasjon Kraftlaget har hovedkontor i Sørkjosen, og avdelingskontor på Skjervøy og i Kautokeino. Administrerende direktør er Erling S. Martinsen. 4

5 ORGANISASJONSPLAN Generalforsamling Revisjon Styre Adm. direktør Administrasjon Marked Drift Nett 5

6 UTVALG OG MEDLEMSKAP Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr : Medlemmer fra arbeidsgiver: Medlemmer fra arbeidstakere: Erling S. Martinsen (Adm. dir.) John R.Vassbotn (hovedverneombud) Asmund Eliassen Geir Kåre Rikardsen Godt arbeidsmiljø og sosiale tiltak er viktig og positivt for NTK. Her fra deltakelse i NM for E-verk Medlemskap Kraftlaget er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift) og Forum for Strategisk nettutvikling (FSN). 6

7 KOMMENTARER OG ØKONOMI Kommentarer til årets drift Kraftomsetningen inklusiv engros levering og tap var i 2004 på 222,5 GWh som er 5,6 % høyere enn i For Nord-Norge ble økningen på 6,9 % og for landet som helhet ble økningen på 5,0 %. Produksjon i egne kraftverk var i 2004 på 59,5 GWh som er 12,7 % over normalt. Innsatsen med å forbedre både 22 kv og 66 kv nettet fortsetter og har høy prioritet. I 2004 har skogrydding av linjetraser vært et prioritert arbeid. Utbygging i nye boligfelt og til eventuelle enkeltkunder utføres normalt i takt med behovet. Prosjektering og stikking av ny 66 kv linje til Kautokeino er utført. Med unntak av den store skaden som selskapet ble påført på nettet nyttårshelgen 2004/05, har det ikke vært store feil på nettet i Totalt hadde Kraftlaget ikke levert energi pga. feil/arbeid (ILE) på 415,5 MWh, dette er ca. 1,9 % av det totale forbruket, og ca. 128 % i forhold til hva NVE mener er normalt i vårt forsyningsområde. Ved årsskiftet hadde NTK 8304 nettkunder (15 nye kunder i 2004), som fordeler seg med 83 % på husholdningskunder og 17 % på næringskunder. Tilsynsarbeidet har i 2004 vært utført som planlagt etter myndighetenes krav. Det er utført kontroll med el. anlegg, intern kontroll hos bedrifter, helseinstitusjoner og installatører samt bistått politiet med granskning av branner. Det er også foretatt markedskontroll hos bedrifter som omsetter el. utstyr. Tilsynet har ellers gitt informasjon om el. sikkerhet, energi og enøk til alle elever i 9. og 10. klassene i grunnskolen innen vårt forsyningsområde. Det ble også i 2004 distribuert informasjonskalendere til alle NTKs kunder. Ved dette dekkes en del av informasjonsplikten som er pålagt om el. sikkerhet, avlesninger, tariffopplysninger, m.v. Installering av 2-veis kommunikasjon er noe forsinket i forhold til planlagt framdrift, men regner med at NVE s krav til timemåling skal være innfridd innen 1. februar

8 Skissen viser utsnitt av trase for ny 66 kv linje fra Sautso til Kautokeino. Økonomi Resultatregnskapet: Regnskapet for 2004 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Det viser et årsresultat på 16,927 mill kroner(overskudd etter skatt). Styrets forslag til disponering av årsresultat fremkommer i note 14 til resultatregnskapet. Regnskapet er gjort opp på grunnlag av inntektsramme for 2004 som er godkjent av NVE. Samlede godkjente nettkostnader fremkommer av note 2: Mer-/mindreinntekt. Driftsresultat ble på 13,0 mill kroner som er 2,1 mill kroner lavere enn foregående år. I forhold til budsjett ble driftsresultatet 0,5 mill kroner bedre. Årsaken til reduksjon av driftsresultat er i hovedsak redusert inntektsramme for nettdriften. Konsekvensen ble lavere avkastning av monopolvirksomheten, som for de respektive nett (regionalnett/distribusjonsnett) ble på 2,77 % 8

9 i Driftsresultat fra produksjonen ble god som følge av betydelig økt produksjonsvolum og høye kraftpriser. Driftsinntektene utgjorde 75,5 mill kroner. Økningen fra foregående år skyldes gode produksjonsinntekter og andre inntekter fra salg av tjenester. Finansinntekter (renteinntekter, verdijustering av aksjer/obligasjoner og aksjeutbytte) bidrar fortsatt i betydelig grad til at årsresultatet blir godt. Finansforvaltningen har i 2004 blitt ivaretatt av First securities ASA (Sparebanken Nord Norge). År 2004 ble svært godt for aksjemarkedet, og til dels også for obligasjonsmarkedet. Derimot førte lav rente til dårlig avkastning for plasseringer av denne art. Avkastningen av bedriftens samlede portefølje til plassering ble på 7,8 %. Aksjeutbytte utgjorde ca. 3,9 mill kroner (Kvænangen Kraftverk og Ishavskraft). Dette inkluderer aksjeutbytte fra selskaper under aktiv forvaltning med 0,4 mill kroner. Samlede driftskostnader er ca. 0,6 mill kroner høyere enn foregående år, men 1,6 mill kroner over budsjett. Største avvik er for personalkostnader hvor pensjonspremie ble ca. 1,0 mill kroner mer enn budsjett og betydelig mindre bruk av personell på investeringsprosjekter (aktivert lønn). Dette balanseres imidlertid mot økt tjenestesalg eksternt. Avskrivninger ble ca. 0,4 mill kroner mer enn budsjettert, mens driftskostnader ble mindre enn budsjettert på grunn av korrigeringer vareforbruk fra lager. Kostnader til overliggende nett og kjøp nettap har økt med ca. 12,0 %. Tap på fordringer utgjorde 66 tusen kroner og er langt lavere enn de siste årene. Gjennomførte investeringer ble på 12,9 mill kroner, som er 10,8 mill kroner lavere enn Investeringene i distribusjonsnett og regionalnett har vært ca. 3,0 mill kroner lavere enn foregående år. Finansiell risiko: Selskapets likviditetsbeholdning pr var på 15,4 mill kroner. Selskapet finansierte alle investeringer i 2004 med egne midler og evnen til egenfinansiering av planlagte investeringer i årene som kommer er god, med positiv kontantstrøm frafinansieringsaktiviteter. Likviditeten ble som ventet noe svekket i 2004 som følge av egenfinansierte investeringer og akkumulert mindreinntekt, men likviditeten er imidlertid fortsatt god. 9

10 Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,8 mill kroner mot 31,4 mill kroner pr Selskapet har ingen langsiktig gjeld. Sum omløpsmidler utgjorde pr ,3 mill kroner mot 107,0 mill kroner året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året 318,2 mill kroner mot 309,9 mill kroner året før. Egenkapitalen var ved utgangen av året 289,8 mill kroner mot 275,4 mill kroner året før. Selskapets finansielle stilling betraktes som meget god. Det vises til nøkkeltall for selskapet. Kraftproduksjonen har i betydelig grad bidratt til bedriftens resultat for Bilde: Kildal kraftverk. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) NVE har fra innført regler v/forskrift som innebærer at nettselskapenes inntekter gjøres avhengig av leveringspåliteligheten i nettet. Det forutsettes at dette skal 10

11 bidra til at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Den nye ordningen skal gi nettselskapene økonomiske insentiver til å foreta riktige avveininger mellom egen kostnadseffektivitet og kundenes avbruddskostnader sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nord Troms Kraftlag AS har ikke tatt inn KILE beløpet/avbruddskostnadene i resultatregnskapet for 2001, 2002, 2003 og 2004, men rapporterer status for ordningen ved særskilt beregning som følger regnskapet/årsrapporten. Dessuten rapporteres dette i særskilt note til NVE. For 2004 utgjorde avbruddskostnadene 131,5 % av KILE rammen som var på 8,978 mill kroner. Akkumulert mindreinntekt utgjør pr vel 7,0 mill kroner. STYRE, GENERALFORSAMLING, MILJØ OG FRAMTIDSUTSIKTER Styre og generalforsamling Styret har i 2004 avholdt 7 møter og behandlet 57 saker, herunder lovmessige økonomiske og organisatoriske saker, investeringer og strategier. Generalforsamlingen ble avholdt den 29. juni i bedriftens lokaler i Sørkjosen og den behandlet 7 saker hvorav de viktigste er: Årsrapport og regnskap for 2003, godtgjørelse til revisor, styrehonorarer og valg av styremedlemmer/varamedlemmer til styret. Forurensning og miljøtiltak NTKs aktiviteter er i prinsippet miljøvennlig og de forurenser ikke det ytre miljøet. Bruk av elektrokjeler til fyring i yrkesog driftsbygg virker også dempende på bruk av forurensende energibærere. Kraftforbruket til elektrokjeler var i 2004 på ca. 3,5 % av energiomsetningen inkl. tap. Personale og miljø Antall ansatte pr : Heltid: 46 Deltid: 5 Lærlinger: 5 Årsverk: 47,4 Gjennomsnittlig antall årsverk i 2004: 49 Dette er en økning på 2 årsverk fra foregående år. 11

12 Arbeidsmiljøutvalget har i 2004 hatt 4 møter og behandlet 32 saker. Kraftlaget er medlem av Nord Troms Bedriftshelsetjeneste og Kautokeino Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestens målsetting er i hovedsak å drive forebyggende arbeid og helsekontroll. Bedriften har egen person (koordinator) som forestår det løpende arbeid med intern kontrollen (HMS) herunder nødvendig revisjon av hovedbok, metodehåndbok og lokale håndbøker i samarbeid med de enkelte seksjoner. Vernetjenesten fungerer tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet i selskapet betegnes som godt. Styret takker alle ansatte for et godt og verdifullt arbeid i Likestilling i virksomheten Faktisk tilstand: I likhet med bransjen som helhet er det stor overvekt av menn som er ansatt i virksomheten (80 % menn og 20 % kvinner). Omgjøres dette til årsverk er forholdet 84/16. Hovedgrunnen er at 68 % av bedriftens ansatte er montører og ingeniører. Som følge av svært lav turnover så endres ikke denne situasjonen på kort sikt, selv om bedriften nylig har ansatt 1 kvinnelig planingeniør i en sentral prosjektlederstilling. Når det gjelder montører og montørlærlinger så har det ikke vært mulig å få kvinnelige søkere. For merkantile stillinger som i hovedsak inngår i administrativ seksjon er det imidlertid overvekt av kvinner. Utenom leder har imidlertid 2 kvinner viktige posisjoner her. Det er ingen kvinner i bedriftens ledergruppe (adm. direktør/seksjonsledere) og heller ikke som avdelingsledere. Bedriften har et lønnssystem som sikrer at det ikke oppstår lønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menn for sammenlignbare stillinger. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. Bedriften har få deltidsansatte, men hovedvekten her er kvinner. Overtidsbruken er størst for montørgruppen og relateres i hovedsak til feil og uforutsette situasjoner på strømforsyningen (linjenett, kraftstasjoner og trafostasjoner). Overtid for øvrige ansatte er minimalt enten det gjelder kvinner eller menn. Bedriftens styre er underrepresentert av kvinner (6 menn og 1 kvinne). To ansatte valgte styremedlemmer er i tillegg menn. 12

13 Iverksatte tiltak: Bedriften har i stor grad tilrettelagt fysiske forhold (bygninger m.v.) slik at dette ikke diskriminerer kvinnelige ansatte. For å styrke kompetansen i bedriften og ikke minst mulighetene for kvinner, har 3 kvinnelige ansatte deltatt i kompetansehevende opplæring innen prosjektstyring og ledelse. Disse representerer en forholdsvis større andel enn menn. Styrket informasjon overfor utdanningsinstitusjoner for generelt å fremme rekruttering av ungdom til bestemte stillingskategorier som bedriften vil ha behov for i framtiden. Her skisseres behov og muligheter, ikke minst når det gjelder ønske om flere kvinnelige ansatte der disse er underrepresentert. Planlagte tiltak: Tilstandsbeskrivelsen tilsier at bedriften over tid må søke å bedre balansen mellom kvinner og menn i viktige stillingskategorier, noe som for NTKs vedkommende best kan gjøres ved rekruttering av nye ansatte. Bedriften er bevist denne situasjonen og anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak ellers. Premieutdelingen fra NM for E-verk 2004 i Kristiansund hvor NTK igjen ble vinnere. 13

14 NTK har svært dyktige ansatte, som også kan være gode ambassadører og informasjonsmedarbeidere for bedriften. Her fra skoleinformasjon i Arnøyhamn. Utsikter for kommende år NVE har bestemt at nettleien for perioden skal beregnes ut fra en inntektsramme som de fastsetter. Inntektsrammen skal i perioden reduseres med 8,86 %, noe som er et betydelig effektiviseringskrav. Selv om Nord Troms Kraftlag AS regnes som et effektivt selskap med en hensiktsmessig personellsammensetning, må man derfor ha høy fokus på at selskapet har et riktig kostnadsnivå og foretar investeringer som er bedriftsøkonomisk fornuftig også i fremtiden. NVE jobber med ny modell for å beregne nettselskapenes inntekter. Denne modellen skal gjelde f.o.m For Nord Troms Kraftlag AS er det viktig at NVE tar inn over seg de store utfordringene små og mellomstore nettselskap har i distriktene. De største enkeltprosjekter i 2005 er rehabilitering av Kildal og Bergsfjord kraftstasjoner og utbygging av Bredbåndskommunikasjon. Hertil kommer betydelige investeringer i regionalnett (oppstart av ny 66 kv linje til Kautokeino) og distribusjonsnett. Ved siden av 14

15 rehabilitering av kraftstasjonene vil bygging av ny 66 kv linje til Kautokeino bli et stort løft for bedriften å gjennomføre. Linjen er kostnadsberegnet til ca. 45,0 mill kroner og planlegges utbygget i perioden Planlagte investeringer i år 2005 skal finansieres med egne midler og utgjør 40,9 mill. kroner. På grunn av omfattende skader på linjenettet ved årsskiftet, kan investeringsprogrammet bli noe forskjøvet. Flere store investeringer er aktuelle i de kommende år for å sikre og opprettholde en trygg og god strømforsyning. Foreløpig skal Nord Troms Kraftlag AS kun bygge ut toveiskommunikasjon til de kunder med forbruk over kwh. Høye kostnader med manuell innhentning av måledata, muligheter for å tilby nye produkter og mer fleksibel utnyttelse av nettet gjør at man vil vurdere å foreta full skala utbygging av toveiskommunikasjon senere. En annen betydelig og strategisk viktig satsing for NTK i framtiden vil være utbygging av Bredbåndskommunikasjon i forsyningsområdet. Nord Troms Kraftlag AS har de siste årene levert solide økonomiske resultater. De siste 4 årene har Nord Troms Kraftlag AS delt ut 40 mill. kroner i utbytte til eierne. Dette ved siden av Kraftlagets lokale engasjement gjør at vi oppfatter oss som en hjørnesteinsbedrift i regionen. Denne posisjonen ønsker vi å befeste ytterligere de kommende årene. Sørkjosen, 3. mai Halvar Solheim Walter Karlsen Johan Daniel Hætta styreleder nestleder Bjørn Garden Asbjørn Solberg Marie Pedersen Knut Werner Hansen Per Sverre Moen John Inge Jensen Erling S. Martinsen adm. direktør 15

16 RESULTATREGNSKAP 1000 kr Note nr DRIFTSINNTEKTER Kraftsalg Overføringsinntekter Mer(-)-/mindreinntekt (+) Andre inntekter SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler Kraftkjøp Kjøp av overføringstjenester Annet varekjøp Personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Realisert gevinst på aksjer Annen finansinntekt Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

17 BALANSE kr Note nr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3, Sum anleggsmidler Langsiktige fordringer Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Aksjer Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Mindreinntekt Andre fordringer Aksjer, obligasjoner Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån 11 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Kontantstrømanalyse 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmiddel /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i langsiktig fordring /- Endring i aksjer/aksjefond /- Endring i skattetrekk m.v /- Endring i betalbar skatt /- Endring i andre poster /- Mer-/mindreinntekt A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Investert i varige driftsmidler Aksjer Innbetaling ved salg av varig driftsmiddel B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Avdrag på gjeld - Utbytte til eierne Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

19 Beregning av kilekostnad for 2004 og mer-/mindreinntekt knyttet til denne. ( kr ) Ikke varslet ILE (MWh) KILE Varslet ILE (MWh) KILE Sum ILE Sum KILE Industri Handel og Tjenester Jordbruk Husholdning Offentlig Treforedling og kraftint.ind Totalsum ILE/KILE Kile-ramme fra NVE for perioden Mer (-)/mindreinntekt (+) for året Inngående saldo mindreinntekt kile pr Saldo mindreinntekt kile pr Mer-/mindreinntekt er ikke hensyntatt i resultatregnskapet for REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Selskapet avlegger regnskap etter regnskapsloven og god regnskapsskikk og i samsvar med forskrifter om regnskapsføring vedrørende energi og kraftforsyning. Aksjer i andre selskap Selskapet har ikke datterselskap. Aksjer i tilknyttede selskap er balanseført etter kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Markedsbaserte aksjer som handles som en portefølje er balanseført til det laveste av kostpris og virkelig verdi for porteføljen samlet. Skatter Skatter på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Selskapet har netto grunnlag for utsatt skattefordel, men utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen da de midlertidige forskjellene som grunnlaget refererer seg til forventes å reversere langt frem i tid. Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt er heller ikke tatt opp i selskapets balanse. Naturressursskatt fastsettes på bakgrunn av produksjonen i kraftverkene de siste 7 år og kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. 19

20 Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen og bedriftens førtidspensjonsordning er sikret ved avsetning av midler i balansen. Omløpsmidler/anleggsmidler Kundefordringer er oppført til pålydende uten fradrag for påregnelige tap da tap på fordringer utgiftsføres fortløpende. Andre omløpsmidler er oppført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Direkte vedlikehold kostnadsføres fortløpende, mens påkostninger tillegges kostpris og avskrives. Det er ikke foretatt avsetninger for utsatt/fremtidig vedlikehold. Varebeholdning Varebeholdning gjelder reservedeler og driftsmateriell for investeringer og drift og er balanseført til anskaffelseskost. Oppmagisinert vannbeholdning er ikke opptatt i balansen. 20

21 Noter til regnskapet Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter 1000 kr Produksjon Regionalnett Distribusjon Øvrig ENØK Felles virks. Interne trans. Totalt Inntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Korreksjon Tilbakeføring mer-/mindreinntekt Mer-(-)/mindreinntekt (+) Andre inntekter Sum inntekter Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp 0 0 Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Varekjøp, annet Sum varekjøp Bruttoavanse Driftskostnader Personalkostnader Aktivert lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Fordeling av interne driftskostnader Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

22 Note 2: Mer-/mindreinntekt NVE regulerer everkene sine inntekter. For 2004 skal inntekten for eget nett ikke overstige 48,618 mill kr. For 2004 er årets merinntekt på 0,731 mill kr kostnadsført. Mindreinntekten for 2003 var 4,731 mill kr. Avkastningen for 2004 ble 4,314 mill kr (2,8%). Avkastningen for 2003 var 7,173 mill kr (4,6%). Beregning av mer-/mindreinntekt [1000 kr] Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr] Sum nettleieinntekt ,1 Inngående verdi på mindreinntekt 8 599,0 Nettleie produksjon 124,0 Tilbakef. av mindreinntekt Andre inntekter 392,1 Mer- (+)/mindreinntekt (-) for året -731,3 Sum faktisk nettleieinntekt ,2 Utg. verdi for mer-(+)/mindreinntekt(-) 7 867,6 Fastsatt initiell inntekt i eget nett (-) ,0 Inngående verdi på renter mindreinntekt 592,1 ENØK-ramme ,8 Tilbakeføring av renter i året Eiendomsskatter -421,6 Årets renter mer-(-)/mindreinntekt (+) 373,0 Tbk. mer-/mindreinntekt Utg. verdi renter for mer-/mindreinntek 965,1 Tbk. renter merinntekt Kostnader ved overliggende nett (-) ,5 "Godkjente" kostnader ,9 Årets mer-(+)/mindreinntekt (-) 731,3 Avkastningsgrunnlag/avkastning [1000 kr] Gj.snitt Avkastning [abs. tall] Avkastning [%] Driftsmidler - regionalnett Andel fellesanlegg Sum anlegg Netto arbeidskapital Sum avkastningsgrunnlag- regnett ,77 % Driftsmidler - distribusjon Kundespesifikke anlegg Felles anl. midler Sum anlegg Netto arbeidskapital Sum avkastningsgrunnlag-. distr ,77 % Sum avkastningsgrunnlag ,77 % 22

23 Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger [1000 kr] Transportmidler Inventar EDB Fjerstyring Kraftproduksjon Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bredbånd Bygg Sum Ansk.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. av- og nedskrivn Akk. av og nedskrivn. pr Bokført verdi pr Bokført verdi pr Avskrivningsprosenter 13 % 33 % 1,3%-4% 0,33 3-4% 7 % 6,6% - 33% 4 % Note 4: Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer Transportmidler Inventar EDB Fjerstyring Kraftproduksjon Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bredbånd Bygg Sum Sum Note 5: Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsansvar/forsikringsansvar for de ansatte er dekket i Kommunal Landspensjonskasse (KLP-forsikring). I KLP forsikring er det etablert forsikringsfond som fullt ut dekker disse forpliktelsene. Selskapet har dessuten pensjonsordning for de ansatte om pensjonsgaranti på 80 % av lønn for perioden (65) år. Forpliktelsen dekkes ikke inn av forsikret ordning gjennom KLP. Pensjonsforpliktelsene er beregnet pr ut fra snittalder og snittopptjeningsperiode for de ansatte. Pensjonsforpliktelsen er dessuten aktuarberegnet og korrigert for faktiske og forventete forutsetninger som ajourføres årlig Kontantverdi pensjonsforpliktelse (netto pensjonsgjeld) Kr ,- Kr ,- 23

24 Kontantverdi pensjonsforpliktelse AFT (ny avsetning i balansen fra og med 2004). Beløpet er ført mot annen egenkapital som dermed blir redusert tilsvarende. Kr ,- Kr 0,- Note 6: Spesifikasjon av andre inntekter Arbeid for andre/salg materiell Kr ,- Kr ,- Refusjoner/anleggsbidrag/tilknytningsbidrag , ,- Forsikringsoppgjør , ,- Leieinntekter , ,- Vedlikehold veilys , ,- Diverse poster Kr ,- Kr ,- Sum Kr ,- Kr ,- Note 7: Kundefordringer Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi. Konstaterte tap på fordringer er i 2004 avskrevet regnskapsmessig med kr ,-. Regnskapsmessige tap søkes innfordret ved inkasso og på annen realistisk måte. Note 8: Ansatte, godtgjøringer, lån til ansatte Selskapet har f.t. 51 ansatte, tilsvarende 47,4 årsverk. Hertil kommer 5 årsverk for lærlinger. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2004 var 49,0. Personellsituasjonen betraktes som stabil. Sykefraværet var i 2004 på 4,42 %, som er en nedgang på ca. 0,4 % i forhold til forrige år. Det meste av sykefraværet er langtids sykefravær. Ansatte har ikke lån av selskapet. Personalkostnader: Lønn (inkl. aktivert lønn) og vaktgodtgjøringer Kr ,- Kr ,- Arbeidsgiveravgift , ,- Pensjon , ,- Pensjonspremier , ,- Andre personalkostnader/personalforsikringer , ,- - Refunderte sykepenger og lærlingtilskudd m.v , ,- Sum Kr ,- Kr ,- 24

Selskapets anleggs- og områdekonsesjoner i Troms og Finnmark fylker gjelder til 01.01.2027, og omsetningskonsesjonen til 31.12.2006.

Selskapets anleggs- og områdekonsesjoner i Troms og Finnmark fylker gjelder til 01.01.2027, og omsetningskonsesjonen til 31.12.2006. ÅRSRAPP0RT 2002 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer til årets drift 7 Økonomi 8 Kvalitetsjusterte

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

I N N H O L D ÅRSRAPPORT 2007 3

I N N H O L D ÅRSRAPPORT 2007 3 I N N H O L D Innledning.......................................................................................................................................... 4 Eierforhold og organisering....................................................................................................................

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side. * Styrets beretning 1. * Resultatregnskap 5. * Balanse 6. * Nettdriften 8. * Prinsipper 9. * Noter 10 55. DRIFTSÅR Sørfold Kraftlag INNHOLDSFORTEGNELSE Side * Styrets beretning 1 * Resultatregnskap 5 * Balanse 6 * Nettdriften 8 * Prinsipper 9 * Noter 10 * Revisjonsberetning 15 Årsrapport 2012 Sørfold

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer