ÅRSRAPP0RT Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen"

Transkript

1 ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1

2 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer til årets drift 7 Økonomi 8 Kvalitetsjusterte inntektsrammer (KILE) 10 Styre og generalforsamling 11 Forurensing og miljøtiltak 11 Personale og miljø 11 Likestilling i virksomheten 12 Utsikter for kommende år 14 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Kontantstrømanalyse 18 KILE/ILE beregning for Regnskapsprinsipper 19 Noter 21 Revisors beretning 28 Nøkkeltall 29 Samfunnsregnskap og verdiskapning

3 STYRETS RAPPORT Innledning Nord Troms Kraftlag AS ble stiftet etter overenskomst mellom Troms fylke og kommunene Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Bergsfjord kraftlag A/L ble sammenslått med Nord Troms Kraftlag AS Fra ble kommunene Kautokeino, Kvænangen og Loppa medeiere i selskapet. Kautokeino Kraftlag A/L ble tilsluttet Nord Troms Kraftlag AS Selskapets anleggs- og områdekonsesjoner i Troms og Finnmark fylker gjelder til , og omsetningskonsesjonen til Styret for perioden Fra venstre bak Johan Daniel Hætta, Bjørn Garden, Knut Werner Hansen, Asbjørn Solberg, John Inge Jensen, Per Sverre Moen og Walter Karlsen. Foran fra venstre Marie Pedersen, adm. Direktør Erling S. Martinsen og Halvar Solheim. 3

4 EIERFORHOLD, GENERALFORSAMLING, STYRE OG ADMINISTRASJON Eierforhold Nord Troms Kraftlag AS er et aksjeselskap. Forretningskontoret er i Nordreisa kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 60 aksjer à kr ,-. Selskapet er 100 % offentlig eid (fylkeskommune/kommuner). Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. Generalforsamling Kraftlagets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Den består av en representant fra Troms fylkeskommune og en representant fra hver av eierkommunene. Disse er: Medlem: Varamedlem: Fra Troms fylkeskommune Fylkesordfører Fylkesvaraordfører " Kautokeino kommune Ordfører Varaordfører " Kvænangen kommune Ordfører Varaordfører " Kåfjord kommune Ordfører Varaordfører " Loppa kommune Ordfører Varaordfører " Nordreisa kommune Ordfører Varaordfører " Skjervøy kommune Ordfører Varaordfører Styre Kraftlagets styre har følgende sammensetning: Medlem: Varamedlem: Fra Troms fylkeskommune Knut Werner Hansen Terje Olsen " Kautokeino kommune Johan Daniel Hætta Nils Henry Henriksen " Kvænangen kommune Walter Karlsen nestleder Trond Johnsen " Kåfjord kommune Asbjørn Solberg Svein Pedersen Loppa kommune Marie Pedersen Arild Amundsen " Nordreisa kommune Bjørn Garden Heidi Gausdal " Skjervøy kommune Halvar Solheim leder Helge Guttormsen " ansattevalgt Per Sverre Moen Berit Gamst(1.vara) ansattevalgt John Inge Jensen Lars E. Høgbakk (1. vara) Administrasjon Kraftlaget har hovedkontor i Sørkjosen, og avdelingskontor på Skjervøy og i Kautokeino. Administrerende direktør er Erling S. Martinsen. 4

5 ORGANISASJONSPLAN Generalforsamling Revisjon Styre Adm. direktør Administrasjon Marked Drift Nett 5

6 UTVALG OG MEDLEMSKAP Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr : Medlemmer fra arbeidsgiver: Medlemmer fra arbeidstakere: Erling S. Martinsen (Adm. dir.) John R.Vassbotn (hovedverneombud) Asmund Eliassen Geir Kåre Rikardsen Godt arbeidsmiljø og sosiale tiltak er viktig og positivt for NTK. Her fra deltakelse i NM for E-verk Medlemskap Kraftlaget er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift) og Forum for Strategisk nettutvikling (FSN). 6

7 KOMMENTARER OG ØKONOMI Kommentarer til årets drift Kraftomsetningen inklusiv engros levering og tap var i 2004 på 222,5 GWh som er 5,6 % høyere enn i For Nord-Norge ble økningen på 6,9 % og for landet som helhet ble økningen på 5,0 %. Produksjon i egne kraftverk var i 2004 på 59,5 GWh som er 12,7 % over normalt. Innsatsen med å forbedre både 22 kv og 66 kv nettet fortsetter og har høy prioritet. I 2004 har skogrydding av linjetraser vært et prioritert arbeid. Utbygging i nye boligfelt og til eventuelle enkeltkunder utføres normalt i takt med behovet. Prosjektering og stikking av ny 66 kv linje til Kautokeino er utført. Med unntak av den store skaden som selskapet ble påført på nettet nyttårshelgen 2004/05, har det ikke vært store feil på nettet i Totalt hadde Kraftlaget ikke levert energi pga. feil/arbeid (ILE) på 415,5 MWh, dette er ca. 1,9 % av det totale forbruket, og ca. 128 % i forhold til hva NVE mener er normalt i vårt forsyningsområde. Ved årsskiftet hadde NTK 8304 nettkunder (15 nye kunder i 2004), som fordeler seg med 83 % på husholdningskunder og 17 % på næringskunder. Tilsynsarbeidet har i 2004 vært utført som planlagt etter myndighetenes krav. Det er utført kontroll med el. anlegg, intern kontroll hos bedrifter, helseinstitusjoner og installatører samt bistått politiet med granskning av branner. Det er også foretatt markedskontroll hos bedrifter som omsetter el. utstyr. Tilsynet har ellers gitt informasjon om el. sikkerhet, energi og enøk til alle elever i 9. og 10. klassene i grunnskolen innen vårt forsyningsområde. Det ble også i 2004 distribuert informasjonskalendere til alle NTKs kunder. Ved dette dekkes en del av informasjonsplikten som er pålagt om el. sikkerhet, avlesninger, tariffopplysninger, m.v. Installering av 2-veis kommunikasjon er noe forsinket i forhold til planlagt framdrift, men regner med at NVE s krav til timemåling skal være innfridd innen 1. februar

8 Skissen viser utsnitt av trase for ny 66 kv linje fra Sautso til Kautokeino. Økonomi Resultatregnskapet: Regnskapet for 2004 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Det viser et årsresultat på 16,927 mill kroner(overskudd etter skatt). Styrets forslag til disponering av årsresultat fremkommer i note 14 til resultatregnskapet. Regnskapet er gjort opp på grunnlag av inntektsramme for 2004 som er godkjent av NVE. Samlede godkjente nettkostnader fremkommer av note 2: Mer-/mindreinntekt. Driftsresultat ble på 13,0 mill kroner som er 2,1 mill kroner lavere enn foregående år. I forhold til budsjett ble driftsresultatet 0,5 mill kroner bedre. Årsaken til reduksjon av driftsresultat er i hovedsak redusert inntektsramme for nettdriften. Konsekvensen ble lavere avkastning av monopolvirksomheten, som for de respektive nett (regionalnett/distribusjonsnett) ble på 2,77 % 8

9 i Driftsresultat fra produksjonen ble god som følge av betydelig økt produksjonsvolum og høye kraftpriser. Driftsinntektene utgjorde 75,5 mill kroner. Økningen fra foregående år skyldes gode produksjonsinntekter og andre inntekter fra salg av tjenester. Finansinntekter (renteinntekter, verdijustering av aksjer/obligasjoner og aksjeutbytte) bidrar fortsatt i betydelig grad til at årsresultatet blir godt. Finansforvaltningen har i 2004 blitt ivaretatt av First securities ASA (Sparebanken Nord Norge). År 2004 ble svært godt for aksjemarkedet, og til dels også for obligasjonsmarkedet. Derimot førte lav rente til dårlig avkastning for plasseringer av denne art. Avkastningen av bedriftens samlede portefølje til plassering ble på 7,8 %. Aksjeutbytte utgjorde ca. 3,9 mill kroner (Kvænangen Kraftverk og Ishavskraft). Dette inkluderer aksjeutbytte fra selskaper under aktiv forvaltning med 0,4 mill kroner. Samlede driftskostnader er ca. 0,6 mill kroner høyere enn foregående år, men 1,6 mill kroner over budsjett. Største avvik er for personalkostnader hvor pensjonspremie ble ca. 1,0 mill kroner mer enn budsjett og betydelig mindre bruk av personell på investeringsprosjekter (aktivert lønn). Dette balanseres imidlertid mot økt tjenestesalg eksternt. Avskrivninger ble ca. 0,4 mill kroner mer enn budsjettert, mens driftskostnader ble mindre enn budsjettert på grunn av korrigeringer vareforbruk fra lager. Kostnader til overliggende nett og kjøp nettap har økt med ca. 12,0 %. Tap på fordringer utgjorde 66 tusen kroner og er langt lavere enn de siste årene. Gjennomførte investeringer ble på 12,9 mill kroner, som er 10,8 mill kroner lavere enn Investeringene i distribusjonsnett og regionalnett har vært ca. 3,0 mill kroner lavere enn foregående år. Finansiell risiko: Selskapets likviditetsbeholdning pr var på 15,4 mill kroner. Selskapet finansierte alle investeringer i 2004 med egne midler og evnen til egenfinansiering av planlagte investeringer i årene som kommer er god, med positiv kontantstrøm frafinansieringsaktiviteter. Likviditeten ble som ventet noe svekket i 2004 som følge av egenfinansierte investeringer og akkumulert mindreinntekt, men likviditeten er imidlertid fortsatt god. 9

10 Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,8 mill kroner mot 31,4 mill kroner pr Selskapet har ingen langsiktig gjeld. Sum omløpsmidler utgjorde pr ,3 mill kroner mot 107,0 mill kroner året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året 318,2 mill kroner mot 309,9 mill kroner året før. Egenkapitalen var ved utgangen av året 289,8 mill kroner mot 275,4 mill kroner året før. Selskapets finansielle stilling betraktes som meget god. Det vises til nøkkeltall for selskapet. Kraftproduksjonen har i betydelig grad bidratt til bedriftens resultat for Bilde: Kildal kraftverk. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) NVE har fra innført regler v/forskrift som innebærer at nettselskapenes inntekter gjøres avhengig av leveringspåliteligheten i nettet. Det forutsettes at dette skal 10

11 bidra til at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Den nye ordningen skal gi nettselskapene økonomiske insentiver til å foreta riktige avveininger mellom egen kostnadseffektivitet og kundenes avbruddskostnader sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nord Troms Kraftlag AS har ikke tatt inn KILE beløpet/avbruddskostnadene i resultatregnskapet for 2001, 2002, 2003 og 2004, men rapporterer status for ordningen ved særskilt beregning som følger regnskapet/årsrapporten. Dessuten rapporteres dette i særskilt note til NVE. For 2004 utgjorde avbruddskostnadene 131,5 % av KILE rammen som var på 8,978 mill kroner. Akkumulert mindreinntekt utgjør pr vel 7,0 mill kroner. STYRE, GENERALFORSAMLING, MILJØ OG FRAMTIDSUTSIKTER Styre og generalforsamling Styret har i 2004 avholdt 7 møter og behandlet 57 saker, herunder lovmessige økonomiske og organisatoriske saker, investeringer og strategier. Generalforsamlingen ble avholdt den 29. juni i bedriftens lokaler i Sørkjosen og den behandlet 7 saker hvorav de viktigste er: Årsrapport og regnskap for 2003, godtgjørelse til revisor, styrehonorarer og valg av styremedlemmer/varamedlemmer til styret. Forurensning og miljøtiltak NTKs aktiviteter er i prinsippet miljøvennlig og de forurenser ikke det ytre miljøet. Bruk av elektrokjeler til fyring i yrkesog driftsbygg virker også dempende på bruk av forurensende energibærere. Kraftforbruket til elektrokjeler var i 2004 på ca. 3,5 % av energiomsetningen inkl. tap. Personale og miljø Antall ansatte pr : Heltid: 46 Deltid: 5 Lærlinger: 5 Årsverk: 47,4 Gjennomsnittlig antall årsverk i 2004: 49 Dette er en økning på 2 årsverk fra foregående år. 11

12 Arbeidsmiljøutvalget har i 2004 hatt 4 møter og behandlet 32 saker. Kraftlaget er medlem av Nord Troms Bedriftshelsetjeneste og Kautokeino Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenestens målsetting er i hovedsak å drive forebyggende arbeid og helsekontroll. Bedriften har egen person (koordinator) som forestår det løpende arbeid med intern kontrollen (HMS) herunder nødvendig revisjon av hovedbok, metodehåndbok og lokale håndbøker i samarbeid med de enkelte seksjoner. Vernetjenesten fungerer tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet i selskapet betegnes som godt. Styret takker alle ansatte for et godt og verdifullt arbeid i Likestilling i virksomheten Faktisk tilstand: I likhet med bransjen som helhet er det stor overvekt av menn som er ansatt i virksomheten (80 % menn og 20 % kvinner). Omgjøres dette til årsverk er forholdet 84/16. Hovedgrunnen er at 68 % av bedriftens ansatte er montører og ingeniører. Som følge av svært lav turnover så endres ikke denne situasjonen på kort sikt, selv om bedriften nylig har ansatt 1 kvinnelig planingeniør i en sentral prosjektlederstilling. Når det gjelder montører og montørlærlinger så har det ikke vært mulig å få kvinnelige søkere. For merkantile stillinger som i hovedsak inngår i administrativ seksjon er det imidlertid overvekt av kvinner. Utenom leder har imidlertid 2 kvinner viktige posisjoner her. Det er ingen kvinner i bedriftens ledergruppe (adm. direktør/seksjonsledere) og heller ikke som avdelingsledere. Bedriften har et lønnssystem som sikrer at det ikke oppstår lønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menn for sammenlignbare stillinger. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. Bedriften har få deltidsansatte, men hovedvekten her er kvinner. Overtidsbruken er størst for montørgruppen og relateres i hovedsak til feil og uforutsette situasjoner på strømforsyningen (linjenett, kraftstasjoner og trafostasjoner). Overtid for øvrige ansatte er minimalt enten det gjelder kvinner eller menn. Bedriftens styre er underrepresentert av kvinner (6 menn og 1 kvinne). To ansatte valgte styremedlemmer er i tillegg menn. 12

13 Iverksatte tiltak: Bedriften har i stor grad tilrettelagt fysiske forhold (bygninger m.v.) slik at dette ikke diskriminerer kvinnelige ansatte. For å styrke kompetansen i bedriften og ikke minst mulighetene for kvinner, har 3 kvinnelige ansatte deltatt i kompetansehevende opplæring innen prosjektstyring og ledelse. Disse representerer en forholdsvis større andel enn menn. Styrket informasjon overfor utdanningsinstitusjoner for generelt å fremme rekruttering av ungdom til bestemte stillingskategorier som bedriften vil ha behov for i framtiden. Her skisseres behov og muligheter, ikke minst når det gjelder ønske om flere kvinnelige ansatte der disse er underrepresentert. Planlagte tiltak: Tilstandsbeskrivelsen tilsier at bedriften over tid må søke å bedre balansen mellom kvinner og menn i viktige stillingskategorier, noe som for NTKs vedkommende best kan gjøres ved rekruttering av nye ansatte. Bedriften er bevist denne situasjonen og anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak ellers. Premieutdelingen fra NM for E-verk 2004 i Kristiansund hvor NTK igjen ble vinnere. 13

14 NTK har svært dyktige ansatte, som også kan være gode ambassadører og informasjonsmedarbeidere for bedriften. Her fra skoleinformasjon i Arnøyhamn. Utsikter for kommende år NVE har bestemt at nettleien for perioden skal beregnes ut fra en inntektsramme som de fastsetter. Inntektsrammen skal i perioden reduseres med 8,86 %, noe som er et betydelig effektiviseringskrav. Selv om Nord Troms Kraftlag AS regnes som et effektivt selskap med en hensiktsmessig personellsammensetning, må man derfor ha høy fokus på at selskapet har et riktig kostnadsnivå og foretar investeringer som er bedriftsøkonomisk fornuftig også i fremtiden. NVE jobber med ny modell for å beregne nettselskapenes inntekter. Denne modellen skal gjelde f.o.m For Nord Troms Kraftlag AS er det viktig at NVE tar inn over seg de store utfordringene små og mellomstore nettselskap har i distriktene. De største enkeltprosjekter i 2005 er rehabilitering av Kildal og Bergsfjord kraftstasjoner og utbygging av Bredbåndskommunikasjon. Hertil kommer betydelige investeringer i regionalnett (oppstart av ny 66 kv linje til Kautokeino) og distribusjonsnett. Ved siden av 14

15 rehabilitering av kraftstasjonene vil bygging av ny 66 kv linje til Kautokeino bli et stort løft for bedriften å gjennomføre. Linjen er kostnadsberegnet til ca. 45,0 mill kroner og planlegges utbygget i perioden Planlagte investeringer i år 2005 skal finansieres med egne midler og utgjør 40,9 mill. kroner. På grunn av omfattende skader på linjenettet ved årsskiftet, kan investeringsprogrammet bli noe forskjøvet. Flere store investeringer er aktuelle i de kommende år for å sikre og opprettholde en trygg og god strømforsyning. Foreløpig skal Nord Troms Kraftlag AS kun bygge ut toveiskommunikasjon til de kunder med forbruk over kwh. Høye kostnader med manuell innhentning av måledata, muligheter for å tilby nye produkter og mer fleksibel utnyttelse av nettet gjør at man vil vurdere å foreta full skala utbygging av toveiskommunikasjon senere. En annen betydelig og strategisk viktig satsing for NTK i framtiden vil være utbygging av Bredbåndskommunikasjon i forsyningsområdet. Nord Troms Kraftlag AS har de siste årene levert solide økonomiske resultater. De siste 4 årene har Nord Troms Kraftlag AS delt ut 40 mill. kroner i utbytte til eierne. Dette ved siden av Kraftlagets lokale engasjement gjør at vi oppfatter oss som en hjørnesteinsbedrift i regionen. Denne posisjonen ønsker vi å befeste ytterligere de kommende årene. Sørkjosen, 3. mai Halvar Solheim Walter Karlsen Johan Daniel Hætta styreleder nestleder Bjørn Garden Asbjørn Solberg Marie Pedersen Knut Werner Hansen Per Sverre Moen John Inge Jensen Erling S. Martinsen adm. direktør 15

16 RESULTATREGNSKAP 1000 kr Note nr DRIFTSINNTEKTER Kraftsalg Overføringsinntekter Mer(-)-/mindreinntekt (+) Andre inntekter SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler Kraftkjøp Kjøp av overføringstjenester Annet varekjøp Personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Realisert gevinst på aksjer Annen finansinntekt Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

17 BALANSE kr Note nr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3, Sum anleggsmidler Langsiktige fordringer Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Aksjer Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Mindreinntekt Andre fordringer Aksjer, obligasjoner Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantelån 11 Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Kontantstrømanalyse 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmiddel /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i langsiktig fordring /- Endring i aksjer/aksjefond /- Endring i skattetrekk m.v /- Endring i betalbar skatt /- Endring i andre poster /- Mer-/mindreinntekt A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Investert i varige driftsmidler Aksjer Innbetaling ved salg av varig driftsmiddel B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Avdrag på gjeld - Utbytte til eierne Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

19 Beregning av kilekostnad for 2004 og mer-/mindreinntekt knyttet til denne. ( kr ) Ikke varslet ILE (MWh) KILE Varslet ILE (MWh) KILE Sum ILE Sum KILE Industri Handel og Tjenester Jordbruk Husholdning Offentlig Treforedling og kraftint.ind Totalsum ILE/KILE Kile-ramme fra NVE for perioden Mer (-)/mindreinntekt (+) for året Inngående saldo mindreinntekt kile pr Saldo mindreinntekt kile pr Mer-/mindreinntekt er ikke hensyntatt i resultatregnskapet for REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Selskapet avlegger regnskap etter regnskapsloven og god regnskapsskikk og i samsvar med forskrifter om regnskapsføring vedrørende energi og kraftforsyning. Aksjer i andre selskap Selskapet har ikke datterselskap. Aksjer i tilknyttede selskap er balanseført etter kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Markedsbaserte aksjer som handles som en portefølje er balanseført til det laveste av kostpris og virkelig verdi for porteføljen samlet. Skatter Skatter på alminnelig inntekt beregnes til 28 %. Selskapet har netto grunnlag for utsatt skattefordel, men utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen da de midlertidige forskjellene som grunnlaget refererer seg til forventes å reversere langt frem i tid. Utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt er heller ikke tatt opp i selskapets balanse. Naturressursskatt fastsettes på bakgrunn av produksjonen i kraftverkene de siste 7 år og kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. 19

20 Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsforpliktelser som er sikret gjennom forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen og bedriftens førtidspensjonsordning er sikret ved avsetning av midler i balansen. Omløpsmidler/anleggsmidler Kundefordringer er oppført til pålydende uten fradrag for påregnelige tap da tap på fordringer utgiftsføres fortløpende. Andre omløpsmidler er oppført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Direkte vedlikehold kostnadsføres fortløpende, mens påkostninger tillegges kostpris og avskrives. Det er ikke foretatt avsetninger for utsatt/fremtidig vedlikehold. Varebeholdning Varebeholdning gjelder reservedeler og driftsmateriell for investeringer og drift og er balanseført til anskaffelseskost. Oppmagisinert vannbeholdning er ikke opptatt i balansen. 20

21 Noter til regnskapet Note 1: Regnskap fordelt på virksomheter 1000 kr Produksjon Regionalnett Distribusjon Øvrig ENØK Felles virks. Interne trans. Totalt Inntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Korreksjon Tilbakeføring mer-/mindreinntekt Mer-(-)/mindreinntekt (+) Andre inntekter Sum inntekter Kraftkjøp m.v. Kraftkjøp 0 0 Nettap, eget nett Nett-tj. overliggende nett Varekjøp, annet Sum varekjøp Bruttoavanse Driftskostnader Personalkostnader Aktivert lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Fordeling av interne driftskostnader Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

22 Note 2: Mer-/mindreinntekt NVE regulerer everkene sine inntekter. For 2004 skal inntekten for eget nett ikke overstige 48,618 mill kr. For 2004 er årets merinntekt på 0,731 mill kr kostnadsført. Mindreinntekten for 2003 var 4,731 mill kr. Avkastningen for 2004 ble 4,314 mill kr (2,8%). Avkastningen for 2003 var 7,173 mill kr (4,6%). Beregning av mer-/mindreinntekt [1000 kr] Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr] Sum nettleieinntekt ,1 Inngående verdi på mindreinntekt 8 599,0 Nettleie produksjon 124,0 Tilbakef. av mindreinntekt Andre inntekter 392,1 Mer- (+)/mindreinntekt (-) for året -731,3 Sum faktisk nettleieinntekt ,2 Utg. verdi for mer-(+)/mindreinntekt(-) 7 867,6 Fastsatt initiell inntekt i eget nett (-) ,0 Inngående verdi på renter mindreinntekt 592,1 ENØK-ramme ,8 Tilbakeføring av renter i året Eiendomsskatter -421,6 Årets renter mer-(-)/mindreinntekt (+) 373,0 Tbk. mer-/mindreinntekt Utg. verdi renter for mer-/mindreinntek 965,1 Tbk. renter merinntekt Kostnader ved overliggende nett (-) ,5 "Godkjente" kostnader ,9 Årets mer-(+)/mindreinntekt (-) 731,3 Avkastningsgrunnlag/avkastning [1000 kr] Gj.snitt Avkastning [abs. tall] Avkastning [%] Driftsmidler - regionalnett Andel fellesanlegg Sum anlegg Netto arbeidskapital Sum avkastningsgrunnlag- regnett ,77 % Driftsmidler - distribusjon Kundespesifikke anlegg Felles anl. midler Sum anlegg Netto arbeidskapital Sum avkastningsgrunnlag-. distr ,77 % Sum avkastningsgrunnlag ,77 % 22

23 Note 3: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger [1000 kr] Transportmidler Inventar EDB Fjerstyring Kraftproduksjon Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bredbånd Bygg Sum Ansk.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akk. tilskudd pr Årets tilskudd Akk. tilskudd pr Akk. av- og nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger Avgang akk. av- og nedskrivn Akk. av og nedskrivn. pr Bokført verdi pr Bokført verdi pr Avskrivningsprosenter 13 % 33 % 1,3%-4% 0,33 3-4% 7 % 6,6% - 33% 4 % Note 4: Investeringer og salg av anleggsmidler siste 5 år Investeringer Transportmidler Inventar EDB Fjerstyring Kraftproduksjon Regionalnett Distribusjonsnett Tariffapparater Bredbånd Bygg Sum Sum Note 5: Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsansvar/forsikringsansvar for de ansatte er dekket i Kommunal Landspensjonskasse (KLP-forsikring). I KLP forsikring er det etablert forsikringsfond som fullt ut dekker disse forpliktelsene. Selskapet har dessuten pensjonsordning for de ansatte om pensjonsgaranti på 80 % av lønn for perioden (65) år. Forpliktelsen dekkes ikke inn av forsikret ordning gjennom KLP. Pensjonsforpliktelsene er beregnet pr ut fra snittalder og snittopptjeningsperiode for de ansatte. Pensjonsforpliktelsen er dessuten aktuarberegnet og korrigert for faktiske og forventete forutsetninger som ajourføres årlig Kontantverdi pensjonsforpliktelse (netto pensjonsgjeld) Kr ,- Kr ,- 23

24 Kontantverdi pensjonsforpliktelse AFT (ny avsetning i balansen fra og med 2004). Beløpet er ført mot annen egenkapital som dermed blir redusert tilsvarende. Kr ,- Kr 0,- Note 6: Spesifikasjon av andre inntekter Arbeid for andre/salg materiell Kr ,- Kr ,- Refusjoner/anleggsbidrag/tilknytningsbidrag , ,- Forsikringsoppgjør , ,- Leieinntekter , ,- Vedlikehold veilys , ,- Diverse poster Kr ,- Kr ,- Sum Kr ,- Kr ,- Note 7: Kundefordringer Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi. Konstaterte tap på fordringer er i 2004 avskrevet regnskapsmessig med kr ,-. Regnskapsmessige tap søkes innfordret ved inkasso og på annen realistisk måte. Note 8: Ansatte, godtgjøringer, lån til ansatte Selskapet har f.t. 51 ansatte, tilsvarende 47,4 årsverk. Hertil kommer 5 årsverk for lærlinger. Gjennomsnittlig antall årsverk i 2004 var 49,0. Personellsituasjonen betraktes som stabil. Sykefraværet var i 2004 på 4,42 %, som er en nedgang på ca. 0,4 % i forhold til forrige år. Det meste av sykefraværet er langtids sykefravær. Ansatte har ikke lån av selskapet. Personalkostnader: Lønn (inkl. aktivert lønn) og vaktgodtgjøringer Kr ,- Kr ,- Arbeidsgiveravgift , ,- Pensjon , ,- Pensjonspremier , ,- Andre personalkostnader/personalforsikringer , ,- - Refunderte sykepenger og lærlingtilskudd m.v , ,- Sum Kr ,- Kr ,- 24

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer