(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16J 1/46 (06.01) F16J 1/08 (06.01) F16J 1/12 (06.01) F16J 1/26 (06.01) E21B 33/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, P (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Cameron International Corporation, 4646 W. Sam Houston Parkway North, Houston, TX 77041, US-USA (72) Oppfinner HAYNES, Brian, 47 Holly Bank, Ackworth Yorkshire WF7 7PE, GB-Storbritannia (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Metallinnkapslet komposittforsegling (6) Anførte publikasjoner JP-A JP-A JP-U US-A US-A US-A US-A US-A

2 1 Metallinnkapslet komposittforsegling OPPFINNELSENS OMRÅDE [0002] Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt tetninger i et fluidsystem. Mer spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en ny kompositt-tetning egnet for tøffe omgivelser, høyt trykk og lang levetid i et brønnhode. 1 2 BAKGRUNN [0003] Denne bakgrunnsdelen er ment for å introdusere leseren for forskjellige tekniske aspekter som kan være beslektet med forskjellige aspekter ved foreliggende oppfinnelse, som beskrives og/eller kreves beskyttelse for nedenfor. Denne redegjørelsen antas å være nyttig for å gi leseren bakgrunnsinformasjon for å lette en bedre forståelse av de forskjellige aspekter ved foreliggende oppfinnelse. Det må derfor forstås at denne teksten skal leses i dette lys, og ikke som innrømmelse av kjent teknikk. [0004] Fluidsystemer, så som systemer for utvinning og transport av olje og gass, innbefatter typisk flere produksjonsrørsegmenter, ventiler og koblingsstykker som er forseglet sammen av forskjellige tetninger. Disse tetningene utsettes ofte for tøffe omgivelsesforhold, så som korroderende fluider, ekstreme trykk og ekstreme temperaturer. Videre er tetninger ofte anbrakt i fjernt utstyr, så som et havbunnsbrønnhode, noe som kan gjøre tilgang og reparasjon vanskelig og dyrt. I brønnhodeanvendelser er tetninger typisk oppbygget i sin helhet av et metall eller i sin helhet av en elastomer. Metalltetninger gir langvarig bestandighet mot brønnfluider, men baserer seg ofte på store installasjonskrefter og komplisert konstruksjon og geometri for å sikre pålitelig forsegling. Elastomere tetninger har typisk en enkel konstruksjon som kan installeres med små installasjonskrefter, og elastomere tetninger baserer seg på elastomerens oppførsel (Poisson's forhold) for å sikre trykkaktivisering for å skape forseglingen. Imidlertid er elastomere tetninger mindre bestandige mot brønnfluider sammenliknet med metalltetninger. Det generiske patentskriftet US 4,381,114 viser en tetning og en tetningsringsammenstilling med sprøyteplastpakning. 3 SAMMENFATNING Ifølge foreliggende oppfinnelse tilveiebringes et system, omfattende: en kompositt-tetning, omfattende: en elastomer;

3 2 1 2 en metallmantel omfattende et øvre mantelparti og et nedre mantelparti, mantelen videre omfattende et forseglingsgrensesnitt beliggende mellom det øvre mantelpartiet og det nedre mantelpartiet; elastomeren anbrakt inne i metallmantelen, hvor elastomeren er innrettet for å utøve trykk inne i det indre av metallmantelen for å påføre en utoverrettet kraft på forseglingsgrensesnittet; og kjennetegnet ved at forseglingsgrensesnittet omfatter et flertall ringformede ribber i metallmantelen. [000] Noen aspekter som er i samsvar med rammen til oppfinnelsen opprinnelig krevet beskyttet vil bli beskrevet nedenfor. Det må forstås at disse aspektene kun er fremlagt for å gi leseren en kort sammenfatning av noen konkrete former oppfinnelsen kan ta og at disse aspektene ikke er ment å begrense oppfinnelsens ramme. Oppfinnelsen kan opplagt omfatte en rekke forskjellige aspekter som ikke nødvendigvis er vist nedenfor. [0006] Et system, i noen utførelsesformer, har en kompositt-tetning med både en metallmantel og en elastisk kjerne, så som en elastomerkjerne. I én utførelsesform har kompositt-tetningen en ringformet metallmantel med en topp, en bunn og et forseglingsgrensesnitt beliggende mellom toppen og bunnen. Kompositt-tetningen har også en elastomer anbrakt inne i den ringformede metallmantelen, hvor elastomeren er innrettet for å utøve trykk mot forseglingsgrensesnittet. [0007] Forskjellige videreutviklinger av trekkene angitt over kan være mulig i tilknytning til forskjellige aspekter ved foreliggende oppfinnelse. Ytterligere trekk kan også innlemmes i disse forskjellige aspektene. Disse videreutviklingene og ytterligere trekkene kan foreligge enkeltvis eller i en hvilken som helst kombinasjon. For eksempel kan forskjellige trekk som omtales nedenfor i tilknytning til én eller flere av de illustrerte utførelsesformene innlemmes i hvilke som helst av de ovenfor beskrevne aspektene ved foreliggende oppfinnelse, alene eller i en hvilken som helst kombinasjon. Som antydet er den korte sammenfatningen gitt over kun ment for å gjøre leseren kjent med noen utvalgte aspekter ved og kontekster i foreliggende oppfinnelse uten begrensning til gjenstanden som kreves beskyttet. 3 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0008] Disse og andre trekk, aspekter og fordeler med foreliggende oppfinnelse vil bli bedre forstått når den følgende detaljerte beskrivelsen leses med støtte i de vedlagte tegningene, der like tegn representerer like deler i alle figurene og der: [0009] Figur 1 er et diagram av et eksempel på et fluidsystem, så som et brønnhode, som har en kompositt-tetning anbrakt mellom forskjellige rørledninger;

4 3 [00] Figur 2 er et utsnitt fra systemet i figur 1 tatt langs linjen 2-2, som mer detaljert illustrerer en utførelsesform av kompositt-tetningen anbrakt mellom indre og ytre rør; [0011] Figur 3 er et utsnitt fra kompositt-tetningen i figur 2 tatt langs linjen 3-3, som mer detaljert illustrerer en termoplastisk ring anbrakt rundt kompositt-tetningen mellom det indre og ytre røret; [0012] Figur 4 er et snitt gjennom en alternativ utførelsesform av kompositttetningen illustrert i figurene 2 og 3, som mer detaljert illustrerer en mekanisk fjær anbrakt inne i et indre av kompositt-tetningen; [0013] Figurene, 6, 7 og 8 er snitt gjennom ytterligere alternative utførelsesformer av kompositt-tetningen i figurene 2, 3 og 4; og [0014] Figur 9 er et snitt gjennom en alternativ tetning for bruk mellom det indre og ytre røret i systemet i figur 1, som mer detaljert illustrerer en væske anbrakt inne i en metallbelg DETALJERT BESKRIVELSE AV KONKRETE UTFØRELSESFORMER [001] Én eller flere konkrete utførelsesformer av foreliggende oppfinnelse vil bli beskrevet nedenfor. I et forsøk på å gi en konsis beskrivelse av disse utførelsesformene er ikke nødvendigvis alle trekk ved en faktisk realisering beskrevet i spesifikasjonen. Det må forstås at i utviklingen av en hvilken som helst slik faktisk realisering, som i ethvert utviklings- eller konstruksjonsprosjekt, en rekke utførelsesspesifikke avgjørelser må tas for å oppnå utviklerens spesifikke mål, så som overhold av systemrelaterte og forretningsrelaterte føringer, som kan variere fra én realisering til en annen. Videre må det forstås at en slik utviklingsjobb kan være komplisert og tidkrevende, men ikke desto mindre vil være et rutinemessig utformings-, fabrikasjons- og tilvirkningsforetakende for fagmannen på bakgrunn av denne beskrivelsen. [0016] Ved introduksjon av elementer i forskjellige utførelsesformer av foreliggende oppfinnelse er bruken av bestemte og ubestemte entallsformer, og nevnte, ment å bety at det kan være ett eller flere av elementene. Verb som "omfatte", "innbefatte", "inkludere" og "ha", og grammatiske varianter av disse, er ment inkluderende og betyr at det kan være ytterligere elementer utover de listede elementene. Videre er bruk av øvre, nedre, ovenfor, nedenfor og variasjoner av disse ordene gjort for å forenkle, men krever ingen bestemt orientering av komponentene. [0017] Figur 1 er et delvis snitt gjennom en utførelsesform av et fluidsystem som har én eller flere metallinnkapslede kompositt-tetninger 12 anbrakt mellom indre og ytre rør 14 og 16. I tilfellet med olje- og gassproduksjon kan disse rørene være et

5 hvilket som helst antall rørformede komponenter, så som fôringsrørstrenger, produksjonsrørstrenger, produksjonsrørhoder, fôringsrørhoder, brønnhoder, blant mange andre. I noen utførelsesformer er fluidsystemet et brønnhode for utvinning av naturressurser i undergrunnen, så som olje og gass. For eksempel kan fluidsystemet være et overflatebrønnhode eller et marint brønnhode anbrakt i et undervannsmiljø. Som vil bli beskrevet mer i detalj nedenfor har utførelsesformer av kompositt-tetningen 12 i alminnelighet en ringformet geometri eller ringform som strekker seg mellom det indre røret 14 og det ytre røret 16 for å sperre for gjennomgang av fluid mellom disse rørene 14 og 16. Den illustrerte kompositttetningen 12 innbefatter en kombinasjon av en ytre metallmantel anbrakt rundt et elastisk eller bøyelig kjernemateriale, så som en elastomer. Den ytre metallmantelen gir normalt bestandighet mot kjemiske angrep fra de korrosive brønnfluidene, mens det elastiske materialet anbrakt inne i tetningen 12 sørger for aktivisering eller trykk for å presse den ytre metallmantelen mot ett av eller begge rørene 14 og 16. Kompositt-tetningene 12, som vil bli beskrevet i detalj nedenfor, er således spesielt velegnet for tøffe omgivelsesforhold, høyt trykk og andre belastende faktorer som kan forringe kvaliteten og redusere levetiden til tetningen. Som et resultat av dette besitter kompositt-tetningen 12 fordelene til både metalltetninger og elastomere tetninger, som beskrevet over, samtidig som den også fjerner i hvert fall noen av ulempene med hver type tetning. For eksempel kan kompositt-tetningen 12 installeres med en forholdsmessig lavere installasjonskraft tilsvarende den for elastomere tetninger, samtidig som den gir den langvarige bestandigheten mot brønnfluider som typisk oppnås med metalltetninger. [0018] Figur 2 er et utsnitt fra fluidsystemet i figur 1 tatt langs linjen 2-2, som mer detaljert illustrerer en andel av den ringformede kompositt-tetningen 12 anbrakt mellom det indre og ytre røret 14 og 16. I den illustrerte utførelsesformen inkluderer kompositt-tetningen 12 et elastisk materiale, så som en elastomer 18, anbrakt i sin helhet inne i en ringformet hul metallmantel. For eksempel kan elastomeren 18 inkludere en Nitril-elastomer eller en elastomer forbindelse, så som Camlast, som leveres av Cameron, Houston, Texas. Som et ytterligere eksempel kan metallmantelen være laget av rustfritt stål eller nikkelbaserte legeringer, så som Inconel. Imidlertid kan elastomeren 18 inkludere en rekke forskjellige andre typer elastomerer, og metallmantelen kan være laget av en rekke andre metaller i ulike utførelsesformer. Den illustrerte mantelen er dannet ved å koble et øvre mantelparti 22 med et nedre mantelparti 24 langs en mellomliggende sammenføyning 26, 28. Den illustrerte sammenføyningen 26, 28 er dannet ved å elektronstrålesveise sammen det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24. Etter at det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24 er

6 1 2 3 koblet sammen langs sammenføyningen 26, 28, blir elastomeren 18 sprøytet inn i et ringformet indre av mantelen gjennom en gjennomgang 32 i det øvre mantelpartiet 22, en gjennomgang 34 i det nedre mantelpartiet 24 eller en kombinasjon av dette. Med andre ord er den illustrerte mantelen en forhåndsformet struktur heller enn et belegg av metall. Etter at mantelen er fylt med elastomeren 18, blir gjennomgangene 32 og 34 tettet av med plugger 36 og 38. De illustrerte gjennomgangene 32 og 34 har gjenger som mottar samvirkende gjenger dannet på pluggene 36 og 38. I tillegg kan pluggene 36 og 38 bli fastgjort til det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24 ved sveising eller en annen forseglingsteknikk. I en alternativ utførelsesform blir en øvre halvdel av elastomeren 18 anbrakt i det øvre mantelpartiet 22 og en nedre halvdel av elastomeren 18 blir anbrakt i det nedre mantelpartiet 24 før disse mantelpartiene 22 og 24 kobles sammen langs sammenføyningen 26, 28. I denne alternative utførelsesformen kan gjennomgangene 32 og 34 og pluggene 36 og 38 utelates fra kompositt-tetningen 12. I noen utførelsesformer kan to eller flere forskjellige elastomerer (eller annet elastisk materiale) være anbrakt i metallmantelen, for eksempel en første elastomer i det øvre mantelpartiet 22 og en andre, forskjellig elastomer i det nedre mantelpartiet 24. Noen utførelsesformer kan også inkludere forskjellige metalliske sammensetninger i forskjellige deler av metallmantelen. For eksempel kan det øvre mantelpartiet 22 være laget av et første metall og det nedre mantelpartiet 24 kan være laget av et andre, forskjellig metall. [0019] I utførelsesformen illustrert i figur 2 innbefatter mantelen et flertall indre ringformede ribber 40 og et flertall ytre ringformede ribber 42, i forhold til en akse til kompositt-tetningen 12. Som illustrert griper de indre ringformede ribbene 40 direkte inn i det indre røret 14 og skaper en metall-til-metall-forsegling mellom kompositttetningen 12 og det indre røret 14. Tilsvarende står de ytre ringformede ribbene 42 i direkte kontakt med det ytre røret 16 og skaper en metall-til-metall-forsegling mellom kompositt-tetningen 12 og det ytre røret 16. Ribbene 40 og 42 kan beskrives som en rekke av utoverskytende deler og innoverskytende deler i et sikksakkmønster etter hverandre langs en indre periferi 44 og en ytre perifer 46 til mantelen. Det dannes derfor et flertall ringrom 48 mellom de suksessive ribbene 40, mens et flertall ringrom 0 dannes mellom de suksessive ribbene 42. Aktiviseringen av eller trykket fra elastomeren 18 anbrakt inne i det indre av mantelen gir generelt en utoverrettet kraft 2 på ribbene 40 og en utoverrettet kraft 4 på ribbene 42. Som følge av dette er ribbene 40 og 42 belastet mot rørene 14 og 16 og skaper med det en trykksatt forsegling mellom disse rørene 14 og 16. Imidlertid forblir elastomeren 18 tildekket inne i mantelen, slik at den ikke blottllegges for de tøffe omgivelsene inne

7 i brønnhullet. I stedet tjener mantelen som forseglingsgrensesnittet med rørene 14 og 16, slik at kompositt-tetningen 12 kan holde seg funksjonell i de tøffe omgivelsene i brønnhullet mye lenger enn den innvendige elastomeren 18 uten mantelen. [00] Figur 3 er et utsnitt fra kompositt-tetningen 12 i figur 2 tatt langs linjen 3-3, som mer detaljert illustrerer forseglingsgrensesnittet mellom metallmantelen og det indre røret 14. I den illustrerte utførelsesformen innbefatter kompositt-tetningen 12 videre en termoplastisk ring 60 anbrakt langs ringrommet 48 mellom de indre ringformede ribbene 40 på mantelen. Den termoplastiske ringen 60 tilveiebringer således et ikke-metallisk forseglingsgrensesnitt innimellom de metalliske forseglingsgrensesnittene tilveiebragt av de indre ringformede ribbene 40. Den termoplastiske ringen 60 sørger også for ytterligere forsegling rundt den sveisede sammenføyningen 26 mellom det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24. I ett eksempel på utførelse er den termoplastiske ringen 60 laget av et polyetereterketon- (PEEK)-materiale. Tilsvarende kan en termoplastisk ring, så som en PEEK-ring, anbringes i ringrommet 0 mellom de ytre ringformede ribbene 32. [0021] Figur 4 er et snitt gjennom en annen utførelsesform av kompositt-tetningen 12 i figur 2, som mer detaljert illustrerer en mekanisk fjærsammenstilling 62 anbrakt inne i det ringformede indre av metallmantelen sammen med elastomeren 18. Den illustrerte fjærsammenstillingen 62 innbefatter et par av motstående, ringformede fjærer 64 og 66. Spesifikt har fjærene 64 og 66 motstående C-formede tverrsnitt, som buer i retninger vekk fra hverandre i en sammenpresset tilstand mellom den indre og ytre pariferien 44 og 46 til mantelen. Som følge av dette utøver fjærene 64 og 66 utoverrettet trykk eller kraft 68 og 70 henholdsvis mot ribbene 40 og 42. Disse kreftene 68 og 70 bistår kreftene 2 og 4 tilveiebragt av elastomeren 18 inne i mantelen. Fjærene 64 og 66 innbafetter også et flertall åpninger 72 og 74 for å lette prosessen med å fylle elastomeren 18 inne i det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24 av mantelen. I dette utførelseseksempelet blir fjæren 64 sammen med den øvre halvdelen av elastomeren 18 anbrakt inne i det øvre mantelpartiet 22 og fjæren 66 blir anbrakt sammen med en nedre halvdel av elastomeren 18 inne i det nedre mantelpartiet 24, før disse partiene 22 og 24 kobles sammen langs sammenføyningen 26, 28. Imidlertid kan andre utførelsesformer inkludere innsprøytingskanaler for å muliggjøre innsprøyting av elastomeren 18 etter at det øvre og nedre mantelpartiet 22 og 24 er koblet sammen rundt fjærene 64 og 66, som angitt over i forbindelse med figur 2. Igjen utøver fjærene 64 og 66 ytterligere utoverrettet kraft for å bistå kraften som utøves av elastomeren 18, og øker med det forseglingskraften fra metallmantelen mot både det indre røret 14 og det ytre røret 16. Denne kombinerte kraften er spesielt fordelaktig i fluidsystemer med høyt trykk.

8 [0022] Figurene, 6, 7 og 8 er snitt gjennom alternative utførelsesformer av kompositt-tetningen 12 som illustrert i figurene 2, 3 og 4. I hver av disse alternative utførelsesformene innbefatter kompositt-tetningen 12 en hul metallring 80 anbrakt hele veien rundt en elastomerkjerne 82. Spesifikt har metallringen 80 et toppdekselparti 84, et bunndekselparti 86 og et par av motstående, mellomliggende forseglingspartier 88 som strekker seg mellom partiene 84 og 86. Som illustrert fyller den elastomere kjernen 82 helt et indre 90 av metallringen 80, mens metallringen 80 fullstendig omgir og beskytter den elastomere kjernen 82. Som følge av dette tilveiebringer de mellomliggende forseglingspartiene 88 av metallringen 80 et metalltil-metall-forseglingsgrensesnitt mellom kompositt-tetningen 12 og tilhørende indre og ytre metallrør i systemet. [0023] I utførelsesformen i figur innbefatter de mellomliggende forseglingspartiene 88 inkluderer et flertall ringformede spor 94. Til forskjell har i utførelsesformen i figur 6 de mellomliggende forseglingspartiene 88 et flertall ringformede ribber 96 anbrakt rundt et ringrom 98, hvor hver av de ringformede ribbene 96 inkluderer et flertall ringformede spor 0. Metallringen 80 illustrert i figur 6 inkluderer også ringformede fordypninger 6 og 8 i de respektive dekselpartiene 84 og 86. [0024] Utførelsesformen i figur 7 har trekk tilsvarende de i både figurene og 6. For eksempel har metallringen 80 illustrert i figur 7 et flertall ringformede spor 1 dannet langs de mellomliggende forseglingspartiene 88. I motsetning til i utførelsesformen i figur strekker imidlertid de ringformede sporene 1 i figur 7 seg langs en lengre, rett ringformet overflate av de mellomliggende forseglingspartiene 88. I tillegg har dekselpartiene 84 og 86 respektive ringformede fordypninger 112 og 114. [002] Utførelsesformen i figur 8 er tilsvarende den i figur 7, men metallringen 80 har et større antall fordypninger og ribber og en større avsmalning mellom dekselpartiene 84 og 96 og de mellomliggende forseglingspartiene 88. Dekselpartiene 84 og 86 i figur 8 inkluderer ringformede fordypninger, henholdsvis 116 og 118. De mellomliggende forseglingspartiene 88 av metallringen 80 inkluderer et flertall ringrom 1 og et flertall ringformede ribber 122 anordnet på en alternerende måte etter hverandre. [0026] Figur 9 er et snitt gjennom en alternativ tetningsenhet 1 anbrakt mellom det indre og ytre røret 14 og 16 i systemet i figur 1. I den illustrerte utførelsesformen innbefatter tetningsenheten 1 en første ringformet væske/metallforsegling 132 og en andre ringformet væske/metall-forsegling 134 aksialt rundt motsatte sider av en ringformet elastomer tetning 136 i rommet mellom det indre og ytre røret 14 og 16. Spesifikt inkluderer de første og andre forseglingene 132 og 134 væsker 138 og 140 inneholdt i sin helhet de respektive i metallinnkapslingene 142 og

9 Metallinnkapslingene 142 og 144 har metallbelger 146 og 148 anbrakt henholdsvis mellom indre endedeksler 10 og 12 og ytre endedeksler 14 og 16. De ytre endedekslene 14 og 16 innbefatter også plugger 18 og 160 anbrakt i respektive gjennomganger 162 og 164. De illustrerte forseglingene 132 og 134 sammenstilles ved å sveise belgene 146 og 148 til deres respektive endedeksler 10, 12, 14 og 16. Deretter blir væskene 138 og 140 injisert inn i metallbelgene 146 og 148 gjennom gjennomgangene 162 og 164. Til slutt blir pluggene 18 og 160 skrudd inn i gjennomgangene 162 og 164 for å tette av endedekslene 14 og 16. [0027] I den illustrerte utførelsesformen blir pluggene 18 og 160 skrudd delvis inn i gjennomgangene 162 og 164, slik at innfyllingskanaler 166 og 168 i pluggene 18 og 160 lar væsken 138 og 140 strømme inn i det indre av belgene 146 og 148. Når belgene 146 og 148 er fylt helt opp, blir pluggene 18 og 160 skrudd helt inn i endedekslene 14 og 16 ved hjelp av et verktøy på utsiden. Etter dette blir pluggene 18 og 160 sveiset fast på gjennomgangene 162 og 164, og påfyllingskanalene 166 og 168 blir sveiset igjen. [0028] Tilsvarende som utførelsesformene i figurene 2-8 tilveiebringer metallinnkapslingene 142 og 144 et metall-til-metall-forseglingsgrensesnitt mellom tetningene 132 og 134 og de omkringliggende rørene 14 og 16. I tillegg utøver væskene 138 og 140 som befinner seg inne i tetningene 132 og 134 utoverrettet kraft eller trykk som angitt av pilene 170 og 172. Trykket eller kraften 170 og 172 gjør at metallbelgene 146 og 148 forspennes mot de indre og ytre rørene 14 og 16, og forbedrer med det forseglingskontakten mellom tetningene 132 og 134 og rørene 14 og 16. I tillegg gir den ringformede elastomere tetningen 136 en elastomer/metallforseglingskontakt med både de indre og ytre rørene 14 og 16. Med generell henvisning til figurene 2-9 anvender utførelsesformene i figurene 2-4 til forskjell en elastomer eller et fastformig elastisk materiale heller enn en væske, som anvendes i utførelsesformen i figur 9. Imidlertid kan en elastomer eller et fastformig elastisk materiale også bli anvendt i utførelsesformen i figur 9.

10 9 P a t e n t k r a v 1. System, omfattende: en kompositt-tetning (12), omfattende: en elastomer (18); en metallmantel () omfattende et øvre mantelparti (22) og et nedre mantelparti (24), mantelen () videre omfattende et forseglingsgrensesnitt beliggende mellom det øvre mantelpartiet (22) og det nedre mantelpartiet (24); elastomeren (18) anbrakt inne i metallmantelen (), hvor elastomeren (18) er innrettet for å utøve trykk inne i det indre av metallmantelen () for å påføre en utoverrettet kraft på forseglingsgrensesnittet; og k a r a k t e r i s e r t v e d at forseglingsgrensesnittet omfatter et flertall ringformede ribber (40, 42) i metallmantelen () System ifølge krav 1, hvor elastomeren (18) i sin helhet er inneholdt og forseglet inne i metallmantelen (). 3. System ifølge krav 1 eller 2, hvor metallmantelen () er en forhåndsformet hul metallring utformet for å motta elastomeren (18). 4. System ifølge ethvert av de foregående krav, hvor det øvre og det nedre mantelpartiet (22, 24) er koblet sammen i en mellomliggende sammenføyning. 2. System ifølge ethvert av de foregående krav, hvor metallmantelen () omfatter en elastomerinnsprøytingsgjennomgang (32, 34). 6. System ifølge krav, hvor elastomerinnsprøytingsgjennomgangen (32, 34) er forseglet av en plugg (36, 38). 7. System ifølge ethvert av de foregående krav, hvor forseglingsgrensesnittet omfatter en termoplastisk tetning anbrakt mellom de flere ringformede ribbene (40, 42) System ifølge krav 7, hvor den termoplastiske ringen omfatter et PEEKmateriale.

11 9. System ifølge ethvert av de foregående krav, omfattende en fjær (64, 66) anbrakt inne i metallmantelen () sammen med elastomeren (18).. System ifølge krav 9, hvor fjæren (64, 66) og elastomeren (18) samvirker i å tilveiebringe en forseglingskraft mot metallforseglingsgrensesnittene. 11. System ifølge krav 9 eller, hvor fjæren (64, 66) omfatter en ringformet fjær. 12. System ifølge ethvert av kravene 9 til 11, hvor fjæren omfatter et C-formet tverrsnitt. 13. System ifølge ethvert av de foregående krav, omfattende ett eller flere rørformede elementer (14, 16) som har kompositt-tetningen (12) System ifølge ethvert av de foregående krav, omfattende et brønnhode som har kompositt-tetningen (12).

12 11

13 12

14 13

15 14

16 1

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer