Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg i Gildeskål. Konsernet Sjøfossen Energi AS Vågsosen Industri AS

3 Årsberetning VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET Sjøfossen Energi AS er et vertikalt integrert energiverk hvis primære formål er produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet Sjøfossen Energi AS består av morselskap og to datterselskaper, Helgeland Småkraft AS med kontor i Korgen i Hemnes kommune, Sjøfossen Næringsutvikling AS med kontor på Inndyr i Gildeskål kommune samt Vågsosen Industri AS, som er heleid av Sjøfossen Næringsutvikling AS. Dette selskapet har Gildeskål som kontorkommune. Formålet med Helgeland Småkraft AS er å utvikle og forestå utbygging av småkraft-prosjekter på Helgeland, mens Sjøfossen Næringsutvikling AS har som formål å drive næringsutvikling i kommunene Beiarn og Gildeskål. Sjøfossen Energis kontor er på Inndyr i Gildeskål kommune. ORGANISASJONSFORM OG EIERSKAP Sjøfossen Energi AS er organisert som aksjeselskap med org. nr Aksjonærer er Gildeskål kommune med 43,18 %, Beiarn kommune med 25,44 % og private med 31,38 %. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. Selskapet kjøpte i aksjer, og har pr en beholdning på 272 egne aksjer. GENERALFORSAMLINGEN Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er sammensatt av aksjonærer eller representanter for disse. Ordinær generalforsamling avholdes normalt i juni måned. STYRET Styret har etter ordinær generalforsamling 20. juni 2006 hatt følgende sammensetning: AKSJEKLASSE A OG D: Gildeskål kommune Steinar Pettersen m/vara Elin Johansen Heidi Meland m/vara Laila Kildahl Gunnar Skjellvik m/vara Hilde F. Johansen Petter J. Pedersen m/vara Kenneth Norum AKSJEKLASSE B OG E: Beiarn kommune Kjell Sandmo m/vara Linda T. Moen Monika Sande m/vara Inge Strand KLASSE C: Private Bjørn Willumsen Roy Rognan m/vara Johan Nilsen Nygaard m/vara Torstein Eiterjord VALGT AV OG BLANT DE ANSATTE Rune Hansen m/vara Bjørn Rasch Styreleder har vært Steinar Pettersen og nestleder Monika Sande. GENERELT Kraftåret 2006 var preget av relativt stabile kraftpriser 1. halvår. Nedbør og tilsigssvikt medførte sterkt økende priser utover ettersommeren og høsten. Store nedbørsmengder i november og desember medførte imidlertid til et relativt sterkt prisfall mot slutten av året. Totalt sett var kraftprisen i 2006 høy, noe som har bidratt til et godt årsresultat for selskapet. Den hydrologiske balansen viste utover høsten at man kunne få kraftunderskudd i på landsbasis kommende vinter og dermed fare for å komme i en rasjoneringssituasjon. Tilsigsforholdene i november og desember rettet på dette og man hadde ved årsskiftet tilnærmet normal fyllingsgrad i Norden. Ved årsskiftet 2006/2007 var kraftbalansen god, og spotpris på Nord Pool var 24,95 øre /kwh. Selskapets driftsresultat i 2006 ble 14,4 Mkr mot 13,73 Mkr i Årsresultat etter skatt ble 16,0 Mkr mot 15,81 Mkr i Det ble i løpet av første kvartal foretatt utredning av ny organisering av selskapets virksomhet og ny organisasjonsplan ble vedtatt av styret i mars. I denne er selskapets virksomhet inndelt i avdeling for nett, kraftomsetning, vedlikehold/montasje, kraftutbygging og sekretariat/ økonomi. Den nye organisasjonsplanen ble iverksatt 1. november. KRAFTPRODUKSJON Fysisk produksjon i Sjøfossen kraftverk i 2006 ble 19,1 GWh, ca. 105 % av middelproduksjon siste 25 år. I tillegg mottar selskapet 8,5 GWh fra SKS Produksjon AS, som kompensasjon for tapt driftsvann ved de reguleringer som Sundsfjord Kraftlag ANS (nå SKS Produksjon AS) gjorde ved sine utbygginger, slik at sum krafttilgang som følge av Sjøfossen kraftverk i 2006 var 27,6 GWh. Den 12. april startet prøvedriften ved Nordlandselva kraftverk som er det første synlige resultat på selskapets nye satsingsområde. Kraftveket vil i et normalår ha en årsproduksjon på 9,5 GWh og har en installert ytelse på 2 MW.

4 Kraftverkets årsproduksjon 1. driftsår ble på 5,887 GWh og selskapets totale krafttilgang var på 82,6 GWh. Høsten 2006 ble anleggsarbeidene på kraftverkene Skromma og Reinskar igangsatt. Disse vil når de står ferdige hhv i 2007 og 2008, gi selskapet et tilskudd på 54 GWh ny kraft. Ut over dette har det vært arbeidet med flere utbyggingsprosjekter både i egen regi og gjennom vårt datterselskap Helgeland Småkraft AS og det påregnes å få konsesjoner for utbygging av nye prosjekter med oppstart i Den fikk Helgeland Småkraft AS konsesjon på bygging av Kangsliåga kraftverk som vil gi en normalproduksjon på 11 GWh. Selskapet har i tillegg gjennom egen samt datterselskapenes virksomhet så langt inngått avtaler på fall med utbyggingspotensiale på over 200 GWH. Driftsresultat for kraftproduksjon i 2006 ble 6,93 Mkr. KRAFTOMSETNING Selskapets kraftomsetning i sluttbruker-markedet er i hovedsak rettet mot kunder i Gildeskål og Beiarn kommuner. Selskapet bestreber seg på å være konkurransedyktige på pris samtidig som målsetting om margin i forhold til spotpris søkes oppnådd. Sjøfossen Energi omsatte 82,520 GWh i 2006, hvorav 33,494 GWh var egenproduksjon, 41,337 GWh var kvotekraft fra Sundsfjordverkene og 7,689 GWh var kjøp i spotmarkedet. Kraften ble omsatt til sluttbrukermarked, engrosmarked og til dekning av nettap i eget nett. Driftsresultat for omsetning ble på 7,98 Mkr. NETTVIRKSOMHET Transport av kraft fra produksjonssted/- overliggende nett til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn er en vesentlig del av vår virksomhet. Nettet, eller transportsystemet, består av ca. 325 km høyspentnett, 435 km lavspentnett, og 300 fordelingstransformatorer. Fordi nettet er definert av myndighetene som et naturlig monopol, er forbrukerne bundet til å kjøpe nettjenestene fra sin lokale netteier. For å sikre brukernes rettigheter, og for å sikre en effektiv utvikling av nettet har myndighetene etablert en monopolkontroll. Denne monopolkontrollen utøves av NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE fastsetter herunder årlig vår maksimalt tillatte inntekt i nettvirksomheten gjennom en inntektsrammeregulering. Reguleringen, som har fungert fra 1997, skal sikre at nettselskapene ikke får en urimelig monopolfortjeneste. Nettselskapene pålegges konkrete effektivitetskrav som selskapene må etterfølge for å opprettholde en økonomi som gir mulighet for å opprettholde kvaliteten i nettet og gi en rimelig fortjeneste. Selskapet har som en av sine hovedutfordringer fremover å ytterligere effektivisere nettvirksomheten, dvs. drive nettet med stadig reduserte kostnader, noe som skal komme våre kunder til gode, samtidig som leveringssikkerhet og rimelig kapitalavkastning opprettholdes. Selskapet fikk i 2005 utvidet inntektsrammen for årene 2004, 2005 og 2006 med 1 Mkr/år. I 1999 gikk Sjøfossen Energi og en del andre kraftselskap sammen om å forsøke påvirke sentrale myndigheter om å innføre en ordning med tariffstøtte til høyprisområder for å dempe de store forskjellene som en ser mellom spesielt by og land mht. overføringstariffer i fordelingsnett. Dette lyktes man med og det har f.o.m. år 2000 blitt bevilget midler til utjevning av tariffene over statsbudsjettet. I 2006 mottok Sjøfossen Energi AS kr ,- noe som førte til at vi kunne senke overføringstariffene med opp mot 4 øre/ kwh på årsbasis. Sjøfossen Energi AS vil fortsatt arbeide aktivt for videreføring av ordningen. Brutto transportert kraftmengde i nettet var 60,732 GWh, mot 60,343 GWh i 2005, som representerer en økning på 0,65 %. Nettapet var 5,38 GWh, tilsvarende 8,9 % av brutto kraftmengde. Nettap i 2005 var på 5,02 GWh. Netto transportert kraftmengde var 55,232 GWh, mot 55,322 GWh i 2005, hvilket gir en reduksjon på 0,16 %. Driftsmessig hadde vi i 2006 en del driftsproblemer i forbindelse med stormen Narve, noe som bidro til at KILE kostnadene ble på kr ,-. Skadene etter stormen medførte også en del ekstraordinært vedlikehold utover vårparten. Av nye anlegg ble ny sjøkabel mellom Sund og Horsdal samt videre kabelanlegg med nye transformatorkiosker fra Horsdal til Lekanger satt i drift i Feil og avbrudd i nettet førte i 2006 til at 73,4 MWh kraft ikke ble levert til kundene i Gildeskål og Beiarn. Dette er 0,12 % av brutto levert energi. Driftsresultat for nettvirksomheten ble 0,07 Mkr. Dette gir en kapitalavkastning på 0,1 %. SE-TJENESTER SE-Tjenester omfatter salg av materiell, inntekter fra utleie av fast eiendom, inntekter ved bygging og vedlikehold av veilys, utleie av personale til andre, samt tilfeldig salg av tjenester. Total omsetning ble på 2,78 Mkr. Driftsresultat var negativt med 0,29 Mkr. SE tjenester utgår som eget forretningsområde fra KONSERNET Konsernregnskapet viser et overskudd etter minoritetsandel på kr ,-. 2

5 HELGELAND SMÅKRAFT AS Sjøfossen Energi AS eier 50,98 % av aksjene i Helgeland Småkraft AS som har forretningskontor i Korgen i Hemnes kommune. Selskapet har som formål å erverve og bygge ut småkraftprosjekter primært på Helgeland. Så langt har selskapet konsesjonsøkt et anlegg i Hemnes kommune og arbeider for tiden med flere andre prosjekter. Selskapet har en ansatt og resultatet etter skatt for 2006 var et underskudd på Kr ,-. SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS Sjøfossen Energi AS eier 65,57 % av aksjene i Sjøfossen Næringsutvikling AS som har forretningskontor på Inndyr i Gildeskål kommune. Selskapets formål er å bidra til utvikling av nye og varige arbeidsplasser i Beiarn og Gildeskål kommuner. Selskapet er nå inne i sitt andre driftsår og arbeider med flere prosjekter som har potensial til å gi et betydelig antall nye lokale arbeidsplasser. Selskapet har en ansatt og resultatet etter skatt for 2006 var et underskudd på kr ,-. VÅGSOSEN INDUSTRI AS Selskapet er 100 % eid datterselskap av Sjøfossen Næringsutvikling AS og er etablert i den hensikt å utvikle slakteri for hvitfisk med lokalisering til Vågsosen på Sandhornøya. Selskap hadde et underskudd på kr ,-. STYRET I SJØFOSSEN ENERGI AS Styret har i 2006 avholdt 7 styremøter og behandlet i alt 74 saker. REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for selskapets stilling og resultat. Det er ikke vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPETS SLUTT. Det er ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning etter regnskapets slutt. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke noe som tilsier at denne forutsetningen ikke er realistisk. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Årets overskudd Avsettes til utbytte Avsettes til annen egenkapital (utbytte pr aksje kr 46,-) ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Totalt sykefravær 2006 var 9,2 % mot 8,3 % for 2005 og anses som høyt. Herav utgjorde korttidssykefravær 1,5 % mot 1,6 % for Bedriftens målsetting er at korttidssykefraværet ikke skal overstige 2 % og at langtids sykefravær skal reduseres. Bedriften har i 2006 ikke hatt fravær på grunn av skade eller ulykke. LIKESTILLING Selskapet hadde pr fast ansatte, hvorav 20,7 % kvinner og 79,3 % menn. Selskapet har ikke igangsatt særskilte tiltak for fremming av likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. I konsernet var det pr fast ansatte. Det vises til note 15. YTRE MILJØ Styret er av den oppfatning at selskapet ikke forurenser det ytre miljø utover hva som aksepteres i lov, forskrift eller allmennheten. Styret er av den oppfatning at selskapet bidrar positivt til å opprettholde og forbedre det ytre miljø gjennom produksjon og omsetning av fornybar elektrisk kraft. UTSIKTER 2007 Selskapet arbeider aktivt for å videreutvikle virksomheten innen definert kjernevirksomhet, nett, kraftproduksjon og kraftomsetning og arbeider videre med effektivisering av virksomheten herunder utvikling av andre forretningsaktiviteter. Ved årsskiftet var det et positivt magasinavvik på ca. 5 GWh i forhold til middel. Det har videre vært godt tilsig i første kvartal, noe som har medført et betydelig prisfall siden nyttår. Slik markedet nå ser ut vil de lave

6 prisene vedvare ut 2007, noe som medfører at resultatet for året vil bli betydelig svakere enn Prisene på CO2 kvoter fra nyttår forventes å gi et prisløft for elkraft og prisutsiktene for 2008 er tifredsstillende. Utsikten i kraftmarkedet preges av begrenset tilgang avl ny fornybar kraft og med de planlagte reduksjonene i CO2 utslipp vil verdien av forurensingsfri energi være økende. Selskapets satsing innenfor slik produksjon ser med dagens markedsutsikter ut til å være vellykket og vil gi god inntjening kommende år. Den finansielle evne er i de senere år målbevisst forbedret slik at selskapet skal være i stand til å foreta nye investeringer innenfor vår kjernevirksomhet. Totalt vurderer styret utsiktene som gode for å nå de mål som er satt, og dermed langsiktig kunne betjene selskapets eiere med kapitalavkastning i form av utbytte og positiv verdiutvikling. Styret vil takke alle ansatte for et godt samarbeide og en god innsats i Inndyr, 8. mai 2007 styret Heidi Meland Steinar Pettersen styreleder Gunnar Skjellvik Petter J. Pedersen Kjell Sandmo Monika Sande Roy Rognan Bjørn Willumsen Rune Hansen Per Sivertsen adm. dir. Stasjonsområdet til Reinskar kraftverk.

7 Resultatregnskap mor/konsern Morselskap Konsern beløp i hele kroner beløp i hele kroner Noter beløp i hele kroner beløp i hele kroner Driftsinntekter og driftskostnader Kraftomsetning - sluttbrukere Kraftomsetning - engros Overføringsinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Beholdn.endr. egentilvirkede anleggsmidler Kraftkjøp Overføringskostnader Innkjøp varer for salg Lønn- og personalkostnader mv Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER Renteinntekter Aksjeutbytte Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andre finansinntekter Nedskrivning aksjer Rente til konsernselskap Andre rentekostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOST Skattekostnad på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinært resultat Minoritetsandel ÅRSRESULTAT/KONSERNETS ÅRSRESULTAT som foreslås disponert slik: Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponert

8 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern EIENDELER (hele kroner) Noter Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter 6, Bygninger m/ tilh.anlegg 6, Kraftverk med tilhørende anlegg 6, Distribusjonsnett 6, Driftsløsøre, inventar og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Investeringer i datterselskaper Investeringer i aksjer og andeler Investert i tilknyttet selskap Sum akjer og langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER Lager av reservedelsmateriell mv Kundefordringer 3, Andre fordringer 3,8, Obligasjoner Markedsbaserte fin. omløpsmidler Andre finansielle plasseringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 Morselskap Konsern egenkapital og gjeld (hele kroner) Noter Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à 10,00) 14, Egne aksjer (272 aksjer a kr 10,00) Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital/konsernets fond Sum opptjent egenkapital: Minoritetsandeler SUM EGENKAPITAL Pensjonsforpliktelser 12, Utsatt skatt SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter mv Utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser 9, Inndyr, / Heidi Meland Steinar Pettersen styreleder Gunnar Skjellvik Petter J. Pedersen Kjell Sandmo Monika Sande Roy Rognan Bjørn Willumsen Rune Hansen Per Sivertsen adm. dir. 7

10 Kontantstrømanalyse morselskap hele kroner hele kroner Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditor Endring i andre kortsiktige poster = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER -Investering i varige driftsmidler (ekskl. anl.u.utf.) Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDIER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING +Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gammel gjeld Kjøp av egne aksjer inkl. overkurs Utbetalt utbytte = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Betalte skatter =Tilført fra årets virksomhet

11 Noter til regnskapet 2006 Note 0 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet og konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt fortsatt drift. Morselskapets regnskap Sjøfossen Energi AS er morselskap i konsernet. Årsregnskapet består av morselskapets regnskap som viser morselskapets resultat og stilling isolert. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet med datterselskapene Helgeland Småkraft AS og Sjøfossen Næringsutvikling AS. Eierandelen i disse selskapene er pr henholdsvis 50,98 % og 65,57%. I tillegg inngår Vågsosen Industri AS som er et heleid datterselskap av Sjøfossen Næringsutvikling AS. Regnskapstallene for konsernet viser konsernets resultat og stilling når konsernselskapene betraktes som en enhet. I konsernregnskapet er interne transaksjoner mellom konsernselskapene og internt mellomværende eliminert. Balanseført minoritesandel viser minioritetsaksjonærenes andel av bokført egenkapital i datterselskapene. Klassifisering av balanseposter Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiserers som omløpsmidler. Det samme regler gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsprinsipper Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer i andre selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Dette gjelder også aksjer i tilknyttet selskap. Øvrige omløpsmidler vurderes til til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Enkeltstående driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Ny-investeringer i nettet aktiveres. Re-investering (vedlikeholdsinvestering) aktiveres dersom denne gir en økning av nettets levetid og/eller øker kapasiteten i nettet. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Avskrivningssatsene som benyttes er på linje med bransjenorm. Utsatt skatt/skattefordel i balansen balanseføres på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Re-investeringer i distribusjonsnettet kostnadsføres skattemessig. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Inntekter og kostnader tidfestes til det år inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Egne investeringsarbeider aktiveres med timesats tillagt driftstillegg. Kostnader til vedlikehold av selskapets og konsernets anleggsmidler kostnadsføres når disse påløper. Det gjennomføres ikke regnskapsmessig avsetning/kostnadsføring av fremtidige vedlikeholdskostnader. Aksjeutbytter inntektsføres i utbetalingsåret.

12 NOTE 1 - Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Kraftomsetning til sluttbrukere gjelder i all hovedsak salg av kraft til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn kommuner. Kraftomsetning engros gjelder fysisk leveranse av kraft på kontrakt eller i spotmarkedet. Overføringsinntekter omfatter inntekt ved transport av kraft i distribusjonsnettet i kommunene Gildeskål og Beiarn. Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet hvor NVE er regulator. Siden kostnadene ved drifting av nettet er høye har Sjøfossen Energi AS i året mottatt tariffstøtte fra NVE med kr ,-. (For årene 2005, 2004 og 2003 er det mottatt tariffstøtte med hhv kr ,-, kr ,- og kr ,-.) Dette beløpet som inngår i posten Overføringsinntekter er anvendt i sin helhet til reduksjon av nett-tariffen i konsesjonsområdet. Andre driftsinntekter består av følgende: Morselskap Konsern Andre driftsinntekter: Kommisjonsgodtgjørelse sluttbrukersalg Leieinntekter fast eiendom Leieinntekter driftsløsøre Salg av varer Arbeid for andre og utleie av arbeidskraft Gevinst ved salg av driftsløsøre Salg av tjenester til datterselskaper Diverse mindre inntektsposter Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler gjelder egne investeringsarbeider knyttet til selskapets egne anleggsmidler. Kraftkjøpskostnader gjelder i hovedsak kjøp av kvotekraft og kjøp av kraft for balanseoppdekning. Negative overføringskostnader forklares ved høye kraftpriser i kombinasjon med uttak til sluttbrukere i område med kraftoverskudd. Beholdningsendring aegentilvirkede anleggsmidler gjelder aktivering av eget arbeid på egne anlegg. NOTE 2 - Bundet bankinnskudd Innskudd på skattetrekkskonto pr var kr ,- for mor og kr ,- for konsernet. NOTE 4 - Lagerbeholdning Lagerbeholdningen består i hovedsak av reservedelsmateriell for nettvirksomheten. Balanseført verdi ansees forsiktig vurdert. NOTE 3 - Kortsiktige fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og redusert med avsetning kr ,- for påregnelig tap. Konstaterte tap er resultatført. Øvrige fordringer er vurdert til pålydende. NOTE 5 - Aksjer og andler i andre selskaper Morselskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskap Total aksjekapital Antall aksjer/ andeler Pålydende til sammen Verdi i balansen Eierandel Datterselskap: Helgeland Småkraft AS ,98% Sjøfossen Næringsutvikling AS ,57% Sum balanseverdi investeringer i datterselskaper Andre selskap: Salten Kraftsamband AS ,92% Norsk Systemplan og Enøk AS (NORSEC) ,58% Diverse andeler Sum balanseverdi andre anleggsaksjer Av inntektsført utbytte i 2006 er kr ,- mottatt fra Salten Kraftsamband AS Posten andre finansinntekter gjelder gevinst ved salg av aksjer i NEMI Forsikring ASA. 10

13 Konsernet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskap Antall aksjer/ andeler Pålydende til sammen Verdi i balansen Eierandel Andre selskap: Salten Kraftsamband AS ,92% Norsk Systemplan og Enøk AS (NORSEC) ,58% Krokholmen AS ,13% Nap Marine AS ,72% Diverse andeler Sum balanseverdi investering i andre selskaper Tilknyttet selskap Industrivisualisering AS ,71% Evjen Granittbrudd AS ,07% Sum balanseverdi andre anleggsaksjer NOTE 6 - Anleggsmidler pr (beløp i hele tusen) Morselskapet Eiendommer, anlegg og driftsløsøre Total aksjekapital Anskaffelseskost Avgang i året Tilgang i året Akkumulert Ord. avskr. kostpris % Akkumulert avskrivning Avgang akkumulert avskrivning Årets ord. avskr. Akkumulert Verdi i avskrivning balansen Tomter Bygninger Kraftverk Nettanlegg Driftsløsøre Sum Anlegg under utførelse Nettanlegg under utførelse Kraftverk under utførelse Sum Sum morselskap * Av tilgang 2006 utgjør egentilvirkede varige driftsmidler kr ,-. Dette fordeler seg på nettanlegg og kraftverksprosjekter med henholdsvis kr ,- og kr ,-. På kraftverksprosjekter er renter aktivert med kr ,-. Konsernet Eiendommer, anlegg og driftsløsøre Anskaffelseskost Avgang i året Tilgang i året Akkumulert Ord. avskr. kostpris % Akkumulert avskrivning Avgang akkumulert avskrivning Årets ord. avskr. Akkumulert Verdi i avskrivning balansen Tomter Bygninger Kraftverk Nettanlegg Driftsløsøre Sum Anlegg under utførelse Nettanlegg under utførelse Kraftverk under utførelse Sum Sum konsern For konsernet utgjør egne investeringsarbeider totalt kr ,- hvorav aktivert på kraftverksprosjekter kr ,-. 11

14 Note 7 - skatt Utsatt skatt er beregnet av følgende poster: Morselskap Endring Midlertidige forskjeller og endring i utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er beregnet av følgende poster: Konsern Endring Anleggsmidler Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel v/28 % skatt Spesifikasjon av skattekostnaden: Betalbar skatt alminnelig inntekt For mye/for lite avsatt forrige år Sum betalbare skatter Endring utsatt skattefordel/utsatt skatt Årets skattekostnad Morselskap Betalbar skatt Årets skattegrunnlag fremkommer slik: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Årets betalbare skatt NOTE 8 - Andre fordringer, annen kortsiktig gjeld og offentlig gjeld Morselskap Konsern Andre kortsiktige fordringer består av: Akkumulert mindreinntekt nettvirksomheten Akkumulert rente mindreinntekt Til gode MVA Diverse tidsavgrensinger og kortsiktige fordringer Fordring Sjøfossen Næringsutvikling AS Sum

15 Morselskap Konsern Annen kortsiktig gjeld består av: Ikke utbetalt utbytte og kildeskatt tidligere år Påløpne feriepenger og skyldig lønn Ufakturert entreprenørgaranti Påløpte renter langsiktig gjeld Forskudd fra kunder og betinget anleggsbidrag Andre påløpne kostnader Sum Morselskap Konsern Skyldig offentlige avgifter mv. består av: Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig forbruksavgift Skyldig avgift til Energifondet Sum NOTE 9 - Pantesikret gjeld Morselskap Konsern Pantstillelser Bokført gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld: Fordringer Obligasjoner Anlegg under utførelse Kraftanlegg Linjer, nettstasjoner, utstyr Bygninger Tomter Til sammen NOTE 10 - Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Morselskap Konsern Gjeld pr. Gjeld pr. Gjeld pr. Gjeld pr Kredittinstitusjon Bolig- og Næringsbanken Gildeskål Sparebank Nordlandsbanken ASA Norgeskreditt AS DnB NOR Hypotek Nordea Bank Norge ASA Sum lånegjeld Gjeld som forfaller til betaling 5 år etter balansedagen

16 NOTE 11 - Magasinbeholdning Maks beholdning (egen + andel) 34,5 GWh 100,0 % Beholdning pr ,2 GWh 81,7 % Beholdning pr ,5 GWh 79,7 % Midlere beholdning pr siste 10 år 22,8 GWh 66,1 % Beholdning i eget kraftverk: Beholdning i eget kraftverk gjelder Sjøfossen kraftverk. Reguleringskonsesjon for kraftverket er tids-ubegrenset, dog ikke utover utløp av leieavtalen vedr. fallretten. Leieavtalen har p.t. varighet til år Beholdning vedr. kraftrettighet: Andelen refererer seg til del av magasinkapasiteten i SKS Produksjon AS`s kraftverker i Sundsfjord hvor Sjøfossen Energi AS har rett til kraftuttak og som utgjør 8,9 % av kraftverkenes magasinkapasitet. Disse kraftverkene fikk i 2003 tids-ubegrenset konsesjon. NOTE 12 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse Selskapet har kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Ordningen gjelder samtlige ansatte og pensjonister, d.v.s. 28 ansatte og 7 pensjonister pr På konsernivå hhv. 29 og 7. I pensjonsordningen inngår det avtalefestet pensjon (AFP knyttet til LO/NHO) fra og med 65 år. Dette benevnes som usikrede ordninger. I tillegg er det etablert usikret ordning med avtalefestet pensjon fra 62 til 65 år som finansieres direkte over drift. Utover dette er det inngått særskildt avtale med tidligere administrerende direktør om førtidspensjonsavtale. Forpliktelsene knyttet til denne avtalen gjelder frem til 62 år da avtalen deretter inkluderes i AFP-avtalen som finansieres over drift - se også note 15. Forpliktelse vedr denne avtalen er pr til kr ,- og balanseført med dette beløp. Årets resultatførte pensjonskostnader utgjør kr ,- (2005 kr ,-; 2004 kr ,-) Selskapet har - som lite foretak - ikke plikt til å balanseføre pensjonsforpliktelse vedr sikrede ordninger herunder kollektiv pensjonsforsikring. Det er ikke foretatt aktuarberegning pr NOTE 13 - Investering i kortsiktig finansielle omløpsmidler Disse plasseringene er vurdert til anskaffelseskost. Markedsverdien pr var samlet sett kr ,- høyere enn anskaffelseskost. Edd-Jimmy Hansen i kontrollrommet til Nordlandselva kraftverk. 14

17 NOTE 14 - Aksjekapital, aksjeeiere og egenkapitaltransaksjoner Selskapets aksjeeiere /- aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr ,-. Totalt antall aksjer pr var , hver pålydende kr 10,-. En aksje representerer en stemme. Aksjeklasse D og E har ikke utbytterett. Ingen av de private aksjonærene har eierandeler større enn 1%. Aksjekapitalen er fordelt på aksjeklassene som følger: Selskapets aksjeeiere er: Aksje-klasse Antall aksjer Eierandel Gildeskål kommune A ,22% Gildeskål kommune D ,96% Sum Gildeskål ,18% Beiarn kommune B ,06% Beiarn kommune E ,38% Sum Beiarn ,44% Private aksjonærer C ,38% Private aksjonærer Sum private ,38% Totalt antall aksjer ,00% Egne aksjer C 272 0,26% Utbytteberettigede aksjer A+B+C ,66% Offentlig eide aksjer A+D+B+E ,62% Egenkapitaltransaksjoner: I forbindelse med kjøp av egne aksjer er egenkapitalen belastet med kr ,-. Ut over dette er det bare gjort transaksjoner på egenkapitalen som følge av resultatdisponeringen for året. Morselskap Kapital Kjøp av egne aksjer Årets resultat Utbytte Kapital Innskutt kapital: Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent kapital Sum egenkapital Konsern Kapital v/etablering Egne aksjer Årets resultat Utbytte Kapital Innskutt kapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen kapital regulering Konsernets fond Sum opptjent kapital Minoritetsandeler Sum egenkapital

18 NOTE 15 - Lønns og andre personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Lønn- og personalkostnader består av: Lønn, feriepenger, honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn- og personalkostnader /25,6 28/24,3 Antall ansatte/årsverk 30/25,6 30/25,6 (antall ansatte inkluderer en lærling på kontrakt) Godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor utgjør: Daglig leder: Lønn Annen godtgjørelse/andel pensjonskostnader Styret: Godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste Revisor: Honorar revisjon Honorar andre tjenester, bistand Lån til ansatte er gitt med til sammen kr ,-. Det er ikke stillet sikkerhet for disse lånene. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for adm. direktør, styreleder eller aksjeeiere. Det er ikke inngått avtaler som gir leder av styret rett til vederlag ved opphør av vervet. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller overskuddsdeling til fordel for daglig leder eller leder av styret. Det er inngått avtale som gir en ansatt rett til vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold fra år. Denne forpliktelsen er balanseført med kr ,- pr NOTE 16 - Aksjer eid av styret m.fl. pr Styrerepresentanter, administrerende direktør og revisor eier følgende aksjer: Antall aksjer Aksje-klasse Steinar Pettersen styrets leder 0 - Gunnar Skjellvik styremedlem 17 C Heidi Meland 0 - Petter Jørgen Pedersen 10 C Monika Sande nestleder 0 - Rune Hansen styremedlem 30 C Bjørn Willumsen 5 C *Roy Rognan 0 - Kjell Sandmo 20 C Per Sivertsen administrerende direktør 0 - BDO Noraudit Bodø AS revisor 0 - * Roy Rognan er eneaksjonær og enestyre i to selskaper som eier til sammen 284 aksjer i selskapet. NOTE 17 - Segmentinformasjon nettvirksomheten Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet regulert av NVE. Den av NVE årlig fastsatte inntektsramme sammen med adgangen til å dekke inn eiendomsskatt vedrørende distribusjonsnettet og kostnader knyttet til overliggende nett (regional- og sentralnett), setter grensen for resultatføring av de nettinntekter som reguleringen gjelder. Avviket mellom dette grensebeløpet og faktiske nettinntekter gir mer- eller mindreinntekt. Sjøfossen Energi AS har akkumulert mindreinntekt som betyr at selskapet ikke har fakturerert nettleie stor nok til å få inn midlene inntektsrammen gir anledning til. Akkumulert mindreinntekt kan etter regelverket renteberegnes. Dette er gjort fra og med Selskapet har ikke resultatført mindreinntekt knyttet til KILE-ordningen (dvs. Kostnader ved Ikke Levert Energi). 16

19 Resultatregnskap nettvirksomhet (hele tusen) (hele tusen) Inntektsramme Kostnadsdekning utenfor rammen (kostnader overliggende nett og eiendomsskatt) Aktivert/inntektsført mindre-kile Andre inntekter 0 97 Sum nettinntekter Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler (egne investeringsarbeider) Nettap Overføringskostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Eiendomsskatt Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum kostnader nettdrift Driftsresultat Mindreinntekt: Akkumulert mindreinntekt Rammetillegg for år 2004 inntektsført i 2005 (se note 1) Tilbakeført i året Årets mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt *Rente mindreinntekt: Akkumulert rente mindreinntekt * Rentesats ved beregningen er NVE-renten som er fastsettes årlig. NVE-rente for 2006 er fastsatt til 3,2% Balanse (nettkapital) Direkte henførte anleggsmidler: Linjer, kabler, nettstasjoner og kundespesifikke anlegg Andel av felles anleggsmidler: Bygninger Tomter Driftsløsøre Sum felles anleggsmidler Sum anleggsmidler nettvirksomheten Omløpsmidler (1% av sum anleggsmidler) Sum nettkapital Årets gjennomsnittlige nettkapital Avkastning i % av gjennomsnittlig nettkapital 0,11% -1,62% KILE-regnskap Akkumulert mindre-kile KILE-ramme KILE-kostnader Akkumulerte renter mindre-kile Aktivert mindre-kile Akkumulert mindre-kile

20 UTVIKLING I NØKKELTALL MV. Rentabilitet, likviditet, arbeidskapital, soliditet mv ) Totalrentabilitet før skatt 12,6 % 9,9 % 7,7 % 16,9 % 13,2 % 2) Egenkapitalrentabilitet etter skatt 13,0 % 10,3 % 7,9 % 20,4 % 17,8 % 3) Resultatgrad (drift) 28,4 % 14,6 % 20,8 % 31,9 % 27,5 % 4) Årsresultat-grad 21,3 % 18,1 % 14,9 % 36,7 % 30,7 % 5) Totalkapitalens omløpshastighet 0,38 0,36 0,35 0,36 0,33 6) Likviditetsgrad 1,6 1,5 1,5 1,0 1,0 7) Arbeidskapital (i hele 1 000) ) Egenkapitalandel 63,4 % 62,5 % 68,1 % 62,3 % 53,6 % Driftsresultat (i hele 1 000) Avkastning pr utbytteberettiget aksje (kr) 111,44 96,49 77,94 224,40 227,49 Utbytte pr aksje (kr) 32,00 29,00 23,00 60,00 46,00 9) Avkastning i nettvirksomheten 5,48% 0,33% -2,2 % -1,6 % -0,1 % 1) Resultat før skatt + rentekostnad/gjennomsnittlig 6) Omløpsmidler / kortsiktig gjeld totalkapital (balansesum) 7) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld 2) Årets resultat / gjennomsnittlig egenkapital 8) Egenkapital / totalkapital 3) Driftsresultat / sum driftsinntekter 9) Driftsresultat nett / snitt nettkapital 4) Resultat etter skatt / driftsinntekter 5) Driftsinntekter / gjennomsnittlig totalkapital Totalrentabilitet før skatt Egenkapitalrentabilitet Totalrentabilitet før skatt etter skatt Egenkapitalrentabilitet etter skatt Arbeidskapital

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Mer industri krever mer kraft

Mer industri krever mer kraft Årsrapport 2005 Innhold Mer industri krever mer kraft Styret... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13 Kontantstrømanalyse... 14 Noter... 15-24 Revisors beretning...

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer