Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg i Gildeskål. Konsernet Sjøfossen Energi AS Vågsosen Industri AS

3 Årsberetning VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET Sjøfossen Energi AS er et vertikalt integrert energiverk hvis primære formål er produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet Sjøfossen Energi AS består av morselskap og to datterselskaper, Helgeland Småkraft AS med kontor i Korgen i Hemnes kommune, Sjøfossen Næringsutvikling AS med kontor på Inndyr i Gildeskål kommune samt Vågsosen Industri AS, som er heleid av Sjøfossen Næringsutvikling AS. Dette selskapet har Gildeskål som kontorkommune. Formålet med Helgeland Småkraft AS er å utvikle og forestå utbygging av småkraft-prosjekter på Helgeland, mens Sjøfossen Næringsutvikling AS har som formål å drive næringsutvikling i kommunene Beiarn og Gildeskål. Sjøfossen Energis kontor er på Inndyr i Gildeskål kommune. ORGANISASJONSFORM OG EIERSKAP Sjøfossen Energi AS er organisert som aksjeselskap med org. nr Aksjonærer er Gildeskål kommune med 43,18 %, Beiarn kommune med 25,44 % og private med 31,38 %. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. Selskapet kjøpte i aksjer, og har pr en beholdning på 272 egne aksjer. GENERALFORSAMLINGEN Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er sammensatt av aksjonærer eller representanter for disse. Ordinær generalforsamling avholdes normalt i juni måned. STYRET Styret har etter ordinær generalforsamling 20. juni 2006 hatt følgende sammensetning: AKSJEKLASSE A OG D: Gildeskål kommune Steinar Pettersen m/vara Elin Johansen Heidi Meland m/vara Laila Kildahl Gunnar Skjellvik m/vara Hilde F. Johansen Petter J. Pedersen m/vara Kenneth Norum AKSJEKLASSE B OG E: Beiarn kommune Kjell Sandmo m/vara Linda T. Moen Monika Sande m/vara Inge Strand KLASSE C: Private Bjørn Willumsen Roy Rognan m/vara Johan Nilsen Nygaard m/vara Torstein Eiterjord VALGT AV OG BLANT DE ANSATTE Rune Hansen m/vara Bjørn Rasch Styreleder har vært Steinar Pettersen og nestleder Monika Sande. GENERELT Kraftåret 2006 var preget av relativt stabile kraftpriser 1. halvår. Nedbør og tilsigssvikt medførte sterkt økende priser utover ettersommeren og høsten. Store nedbørsmengder i november og desember medførte imidlertid til et relativt sterkt prisfall mot slutten av året. Totalt sett var kraftprisen i 2006 høy, noe som har bidratt til et godt årsresultat for selskapet. Den hydrologiske balansen viste utover høsten at man kunne få kraftunderskudd i på landsbasis kommende vinter og dermed fare for å komme i en rasjoneringssituasjon. Tilsigsforholdene i november og desember rettet på dette og man hadde ved årsskiftet tilnærmet normal fyllingsgrad i Norden. Ved årsskiftet 2006/2007 var kraftbalansen god, og spotpris på Nord Pool var 24,95 øre /kwh. Selskapets driftsresultat i 2006 ble 14,4 Mkr mot 13,73 Mkr i Årsresultat etter skatt ble 16,0 Mkr mot 15,81 Mkr i Det ble i løpet av første kvartal foretatt utredning av ny organisering av selskapets virksomhet og ny organisasjonsplan ble vedtatt av styret i mars. I denne er selskapets virksomhet inndelt i avdeling for nett, kraftomsetning, vedlikehold/montasje, kraftutbygging og sekretariat/ økonomi. Den nye organisasjonsplanen ble iverksatt 1. november. KRAFTPRODUKSJON Fysisk produksjon i Sjøfossen kraftverk i 2006 ble 19,1 GWh, ca. 105 % av middelproduksjon siste 25 år. I tillegg mottar selskapet 8,5 GWh fra SKS Produksjon AS, som kompensasjon for tapt driftsvann ved de reguleringer som Sundsfjord Kraftlag ANS (nå SKS Produksjon AS) gjorde ved sine utbygginger, slik at sum krafttilgang som følge av Sjøfossen kraftverk i 2006 var 27,6 GWh. Den 12. april startet prøvedriften ved Nordlandselva kraftverk som er det første synlige resultat på selskapets nye satsingsområde. Kraftveket vil i et normalår ha en årsproduksjon på 9,5 GWh og har en installert ytelse på 2 MW.

4 Kraftverkets årsproduksjon 1. driftsår ble på 5,887 GWh og selskapets totale krafttilgang var på 82,6 GWh. Høsten 2006 ble anleggsarbeidene på kraftverkene Skromma og Reinskar igangsatt. Disse vil når de står ferdige hhv i 2007 og 2008, gi selskapet et tilskudd på 54 GWh ny kraft. Ut over dette har det vært arbeidet med flere utbyggingsprosjekter både i egen regi og gjennom vårt datterselskap Helgeland Småkraft AS og det påregnes å få konsesjoner for utbygging av nye prosjekter med oppstart i Den fikk Helgeland Småkraft AS konsesjon på bygging av Kangsliåga kraftverk som vil gi en normalproduksjon på 11 GWh. Selskapet har i tillegg gjennom egen samt datterselskapenes virksomhet så langt inngått avtaler på fall med utbyggingspotensiale på over 200 GWH. Driftsresultat for kraftproduksjon i 2006 ble 6,93 Mkr. KRAFTOMSETNING Selskapets kraftomsetning i sluttbruker-markedet er i hovedsak rettet mot kunder i Gildeskål og Beiarn kommuner. Selskapet bestreber seg på å være konkurransedyktige på pris samtidig som målsetting om margin i forhold til spotpris søkes oppnådd. Sjøfossen Energi omsatte 82,520 GWh i 2006, hvorav 33,494 GWh var egenproduksjon, 41,337 GWh var kvotekraft fra Sundsfjordverkene og 7,689 GWh var kjøp i spotmarkedet. Kraften ble omsatt til sluttbrukermarked, engrosmarked og til dekning av nettap i eget nett. Driftsresultat for omsetning ble på 7,98 Mkr. NETTVIRKSOMHET Transport av kraft fra produksjonssted/- overliggende nett til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn er en vesentlig del av vår virksomhet. Nettet, eller transportsystemet, består av ca. 325 km høyspentnett, 435 km lavspentnett, og 300 fordelingstransformatorer. Fordi nettet er definert av myndighetene som et naturlig monopol, er forbrukerne bundet til å kjøpe nettjenestene fra sin lokale netteier. For å sikre brukernes rettigheter, og for å sikre en effektiv utvikling av nettet har myndighetene etablert en monopolkontroll. Denne monopolkontrollen utøves av NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE fastsetter herunder årlig vår maksimalt tillatte inntekt i nettvirksomheten gjennom en inntektsrammeregulering. Reguleringen, som har fungert fra 1997, skal sikre at nettselskapene ikke får en urimelig monopolfortjeneste. Nettselskapene pålegges konkrete effektivitetskrav som selskapene må etterfølge for å opprettholde en økonomi som gir mulighet for å opprettholde kvaliteten i nettet og gi en rimelig fortjeneste. Selskapet har som en av sine hovedutfordringer fremover å ytterligere effektivisere nettvirksomheten, dvs. drive nettet med stadig reduserte kostnader, noe som skal komme våre kunder til gode, samtidig som leveringssikkerhet og rimelig kapitalavkastning opprettholdes. Selskapet fikk i 2005 utvidet inntektsrammen for årene 2004, 2005 og 2006 med 1 Mkr/år. I 1999 gikk Sjøfossen Energi og en del andre kraftselskap sammen om å forsøke påvirke sentrale myndigheter om å innføre en ordning med tariffstøtte til høyprisområder for å dempe de store forskjellene som en ser mellom spesielt by og land mht. overføringstariffer i fordelingsnett. Dette lyktes man med og det har f.o.m. år 2000 blitt bevilget midler til utjevning av tariffene over statsbudsjettet. I 2006 mottok Sjøfossen Energi AS kr ,- noe som førte til at vi kunne senke overføringstariffene med opp mot 4 øre/ kwh på årsbasis. Sjøfossen Energi AS vil fortsatt arbeide aktivt for videreføring av ordningen. Brutto transportert kraftmengde i nettet var 60,732 GWh, mot 60,343 GWh i 2005, som representerer en økning på 0,65 %. Nettapet var 5,38 GWh, tilsvarende 8,9 % av brutto kraftmengde. Nettap i 2005 var på 5,02 GWh. Netto transportert kraftmengde var 55,232 GWh, mot 55,322 GWh i 2005, hvilket gir en reduksjon på 0,16 %. Driftsmessig hadde vi i 2006 en del driftsproblemer i forbindelse med stormen Narve, noe som bidro til at KILE kostnadene ble på kr ,-. Skadene etter stormen medførte også en del ekstraordinært vedlikehold utover vårparten. Av nye anlegg ble ny sjøkabel mellom Sund og Horsdal samt videre kabelanlegg med nye transformatorkiosker fra Horsdal til Lekanger satt i drift i Feil og avbrudd i nettet førte i 2006 til at 73,4 MWh kraft ikke ble levert til kundene i Gildeskål og Beiarn. Dette er 0,12 % av brutto levert energi. Driftsresultat for nettvirksomheten ble 0,07 Mkr. Dette gir en kapitalavkastning på 0,1 %. SE-TJENESTER SE-Tjenester omfatter salg av materiell, inntekter fra utleie av fast eiendom, inntekter ved bygging og vedlikehold av veilys, utleie av personale til andre, samt tilfeldig salg av tjenester. Total omsetning ble på 2,78 Mkr. Driftsresultat var negativt med 0,29 Mkr. SE tjenester utgår som eget forretningsområde fra KONSERNET Konsernregnskapet viser et overskudd etter minoritetsandel på kr ,-. 2

5 HELGELAND SMÅKRAFT AS Sjøfossen Energi AS eier 50,98 % av aksjene i Helgeland Småkraft AS som har forretningskontor i Korgen i Hemnes kommune. Selskapet har som formål å erverve og bygge ut småkraftprosjekter primært på Helgeland. Så langt har selskapet konsesjonsøkt et anlegg i Hemnes kommune og arbeider for tiden med flere andre prosjekter. Selskapet har en ansatt og resultatet etter skatt for 2006 var et underskudd på Kr ,-. SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS Sjøfossen Energi AS eier 65,57 % av aksjene i Sjøfossen Næringsutvikling AS som har forretningskontor på Inndyr i Gildeskål kommune. Selskapets formål er å bidra til utvikling av nye og varige arbeidsplasser i Beiarn og Gildeskål kommuner. Selskapet er nå inne i sitt andre driftsår og arbeider med flere prosjekter som har potensial til å gi et betydelig antall nye lokale arbeidsplasser. Selskapet har en ansatt og resultatet etter skatt for 2006 var et underskudd på kr ,-. VÅGSOSEN INDUSTRI AS Selskapet er 100 % eid datterselskap av Sjøfossen Næringsutvikling AS og er etablert i den hensikt å utvikle slakteri for hvitfisk med lokalisering til Vågsosen på Sandhornøya. Selskap hadde et underskudd på kr ,-. STYRET I SJØFOSSEN ENERGI AS Styret har i 2006 avholdt 7 styremøter og behandlet i alt 74 saker. REDEGJØRELSE FOR EVENTUELL USIKKERHET VED ÅRSREGNSKAPET OG EKSTRAORDINÆRE FORHOLD Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for selskapets stilling og resultat. Det er ikke vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet. FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR STILLING OG RESULTAT ETTER REGNSKAPETS SLUTT. Det er ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning etter regnskapets slutt. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke noe som tilsier at denne forutsetningen ikke er realistisk. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Årets overskudd Avsettes til utbytte Avsettes til annen egenkapital (utbytte pr aksje kr 46,-) ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Totalt sykefravær 2006 var 9,2 % mot 8,3 % for 2005 og anses som høyt. Herav utgjorde korttidssykefravær 1,5 % mot 1,6 % for Bedriftens målsetting er at korttidssykefraværet ikke skal overstige 2 % og at langtids sykefravær skal reduseres. Bedriften har i 2006 ikke hatt fravær på grunn av skade eller ulykke. LIKESTILLING Selskapet hadde pr fast ansatte, hvorav 20,7 % kvinner og 79,3 % menn. Selskapet har ikke igangsatt særskilte tiltak for fremming av likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. I konsernet var det pr fast ansatte. Det vises til note 15. YTRE MILJØ Styret er av den oppfatning at selskapet ikke forurenser det ytre miljø utover hva som aksepteres i lov, forskrift eller allmennheten. Styret er av den oppfatning at selskapet bidrar positivt til å opprettholde og forbedre det ytre miljø gjennom produksjon og omsetning av fornybar elektrisk kraft. UTSIKTER 2007 Selskapet arbeider aktivt for å videreutvikle virksomheten innen definert kjernevirksomhet, nett, kraftproduksjon og kraftomsetning og arbeider videre med effektivisering av virksomheten herunder utvikling av andre forretningsaktiviteter. Ved årsskiftet var det et positivt magasinavvik på ca. 5 GWh i forhold til middel. Det har videre vært godt tilsig i første kvartal, noe som har medført et betydelig prisfall siden nyttår. Slik markedet nå ser ut vil de lave

6 prisene vedvare ut 2007, noe som medfører at resultatet for året vil bli betydelig svakere enn Prisene på CO2 kvoter fra nyttår forventes å gi et prisløft for elkraft og prisutsiktene for 2008 er tifredsstillende. Utsikten i kraftmarkedet preges av begrenset tilgang avl ny fornybar kraft og med de planlagte reduksjonene i CO2 utslipp vil verdien av forurensingsfri energi være økende. Selskapets satsing innenfor slik produksjon ser med dagens markedsutsikter ut til å være vellykket og vil gi god inntjening kommende år. Den finansielle evne er i de senere år målbevisst forbedret slik at selskapet skal være i stand til å foreta nye investeringer innenfor vår kjernevirksomhet. Totalt vurderer styret utsiktene som gode for å nå de mål som er satt, og dermed langsiktig kunne betjene selskapets eiere med kapitalavkastning i form av utbytte og positiv verdiutvikling. Styret vil takke alle ansatte for et godt samarbeide og en god innsats i Inndyr, 8. mai 2007 styret Heidi Meland Steinar Pettersen styreleder Gunnar Skjellvik Petter J. Pedersen Kjell Sandmo Monika Sande Roy Rognan Bjørn Willumsen Rune Hansen Per Sivertsen adm. dir. Stasjonsområdet til Reinskar kraftverk.

7 Resultatregnskap mor/konsern Morselskap Konsern beløp i hele kroner beløp i hele kroner Noter beløp i hele kroner beløp i hele kroner Driftsinntekter og driftskostnader Kraftomsetning - sluttbrukere Kraftomsetning - engros Overføringsinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Beholdn.endr. egentilvirkede anleggsmidler Kraftkjøp Overføringskostnader Innkjøp varer for salg Lønn- og personalkostnader mv Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER Renteinntekter Aksjeutbytte Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andre finansinntekter Nedskrivning aksjer Rente til konsernselskap Andre rentekostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOST Skattekostnad på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinært resultat Minoritetsandel ÅRSRESULTAT/KONSERNETS ÅRSRESULTAT som foreslås disponert slik: Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponert

8 Balanse mor/konsern Morselskap Konsern EIENDELER (hele kroner) Noter Fallrettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter 6, Bygninger m/ tilh.anlegg 6, Kraftverk med tilhørende anlegg 6, Distribusjonsnett 6, Driftsløsøre, inventar og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Langsiktige fordringer Investeringer i datterselskaper Investeringer i aksjer og andeler Investert i tilknyttet selskap Sum akjer og langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER Lager av reservedelsmateriell mv Kundefordringer 3, Andre fordringer 3,8, Obligasjoner Markedsbaserte fin. omløpsmidler Andre finansielle plasseringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

9 Morselskap Konsern egenkapital og gjeld (hele kroner) Noter Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à 10,00) 14, Egne aksjer (272 aksjer a kr 10,00) Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital/konsernets fond Sum opptjent egenkapital: Minoritetsandeler SUM EGENKAPITAL Pensjonsforpliktelser 12, Utsatt skatt SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter mv Utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser 9, Inndyr, / Heidi Meland Steinar Pettersen styreleder Gunnar Skjellvik Petter J. Pedersen Kjell Sandmo Monika Sande Roy Rognan Bjørn Willumsen Rune Hansen Per Sivertsen adm. dir. 7

10 Kontantstrømanalyse morselskap hele kroner hele kroner Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditor Endring i andre kortsiktige poster = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER -Investering i varige driftsmidler (ekskl. anl.u.utf.) Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDIER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING +Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gammel gjeld Kjøp av egne aksjer inkl. overkurs Utbetalt utbytte = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Betalte skatter =Tilført fra årets virksomhet

11 Noter til regnskapet 2006 Note 0 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet og konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt fortsatt drift. Morselskapets regnskap Sjøfossen Energi AS er morselskap i konsernet. Årsregnskapet består av morselskapets regnskap som viser morselskapets resultat og stilling isolert. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet med datterselskapene Helgeland Småkraft AS og Sjøfossen Næringsutvikling AS. Eierandelen i disse selskapene er pr henholdsvis 50,98 % og 65,57%. I tillegg inngår Vågsosen Industri AS som er et heleid datterselskap av Sjøfossen Næringsutvikling AS. Regnskapstallene for konsernet viser konsernets resultat og stilling når konsernselskapene betraktes som en enhet. I konsernregnskapet er interne transaksjoner mellom konsernselskapene og internt mellomværende eliminert. Balanseført minoritesandel viser minioritetsaksjonærenes andel av bokført egenkapital i datterselskapene. Klassifisering av balanseposter Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiserers som omløpsmidler. Det samme regler gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsprinsipper Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer i andre selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Dette gjelder også aksjer i tilknyttet selskap. Øvrige omløpsmidler vurderes til til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Enkeltstående driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Ny-investeringer i nettet aktiveres. Re-investering (vedlikeholdsinvestering) aktiveres dersom denne gir en økning av nettets levetid og/eller øker kapasiteten i nettet. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Avskrivningssatsene som benyttes er på linje med bransjenorm. Utsatt skatt/skattefordel i balansen balanseføres på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Re-investeringer i distribusjonsnettet kostnadsføres skattemessig. Prinsipper for inntekts- og kostnadsføring Inntekter og kostnader tidfestes til det år inntekten eller kostnaden er opptjent eller forbrukt. Egne investeringsarbeider aktiveres med timesats tillagt driftstillegg. Kostnader til vedlikehold av selskapets og konsernets anleggsmidler kostnadsføres når disse påløper. Det gjennomføres ikke regnskapsmessig avsetning/kostnadsføring av fremtidige vedlikeholdskostnader. Aksjeutbytter inntektsføres i utbetalingsåret.

12 NOTE 1 - Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Kraftomsetning til sluttbrukere gjelder i all hovedsak salg av kraft til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn kommuner. Kraftomsetning engros gjelder fysisk leveranse av kraft på kontrakt eller i spotmarkedet. Overføringsinntekter omfatter inntekt ved transport av kraft i distribusjonsnettet i kommunene Gildeskål og Beiarn. Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet hvor NVE er regulator. Siden kostnadene ved drifting av nettet er høye har Sjøfossen Energi AS i året mottatt tariffstøtte fra NVE med kr ,-. (For årene 2005, 2004 og 2003 er det mottatt tariffstøtte med hhv kr ,-, kr ,- og kr ,-.) Dette beløpet som inngår i posten Overføringsinntekter er anvendt i sin helhet til reduksjon av nett-tariffen i konsesjonsområdet. Andre driftsinntekter består av følgende: Morselskap Konsern Andre driftsinntekter: Kommisjonsgodtgjørelse sluttbrukersalg Leieinntekter fast eiendom Leieinntekter driftsløsøre Salg av varer Arbeid for andre og utleie av arbeidskraft Gevinst ved salg av driftsløsøre Salg av tjenester til datterselskaper Diverse mindre inntektsposter Sum andre driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler gjelder egne investeringsarbeider knyttet til selskapets egne anleggsmidler. Kraftkjøpskostnader gjelder i hovedsak kjøp av kvotekraft og kjøp av kraft for balanseoppdekning. Negative overføringskostnader forklares ved høye kraftpriser i kombinasjon med uttak til sluttbrukere i område med kraftoverskudd. Beholdningsendring aegentilvirkede anleggsmidler gjelder aktivering av eget arbeid på egne anlegg. NOTE 2 - Bundet bankinnskudd Innskudd på skattetrekkskonto pr var kr ,- for mor og kr ,- for konsernet. NOTE 4 - Lagerbeholdning Lagerbeholdningen består i hovedsak av reservedelsmateriell for nettvirksomheten. Balanseført verdi ansees forsiktig vurdert. NOTE 3 - Kortsiktige fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende og redusert med avsetning kr ,- for påregnelig tap. Konstaterte tap er resultatført. Øvrige fordringer er vurdert til pålydende. NOTE 5 - Aksjer og andler i andre selskaper Morselskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskap Total aksjekapital Antall aksjer/ andeler Pålydende til sammen Verdi i balansen Eierandel Datterselskap: Helgeland Småkraft AS ,98% Sjøfossen Næringsutvikling AS ,57% Sum balanseverdi investeringer i datterselskaper Andre selskap: Salten Kraftsamband AS ,92% Norsk Systemplan og Enøk AS (NORSEC) ,58% Diverse andeler Sum balanseverdi andre anleggsaksjer Av inntektsført utbytte i 2006 er kr ,- mottatt fra Salten Kraftsamband AS Posten andre finansinntekter gjelder gevinst ved salg av aksjer i NEMI Forsikring ASA. 10

13 Konsernet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskap Antall aksjer/ andeler Pålydende til sammen Verdi i balansen Eierandel Andre selskap: Salten Kraftsamband AS ,92% Norsk Systemplan og Enøk AS (NORSEC) ,58% Krokholmen AS ,13% Nap Marine AS ,72% Diverse andeler Sum balanseverdi investering i andre selskaper Tilknyttet selskap Industrivisualisering AS ,71% Evjen Granittbrudd AS ,07% Sum balanseverdi andre anleggsaksjer NOTE 6 - Anleggsmidler pr (beløp i hele tusen) Morselskapet Eiendommer, anlegg og driftsløsøre Total aksjekapital Anskaffelseskost Avgang i året Tilgang i året Akkumulert Ord. avskr. kostpris % Akkumulert avskrivning Avgang akkumulert avskrivning Årets ord. avskr. Akkumulert Verdi i avskrivning balansen Tomter Bygninger Kraftverk Nettanlegg Driftsløsøre Sum Anlegg under utførelse Nettanlegg under utførelse Kraftverk under utførelse Sum Sum morselskap * Av tilgang 2006 utgjør egentilvirkede varige driftsmidler kr ,-. Dette fordeler seg på nettanlegg og kraftverksprosjekter med henholdsvis kr ,- og kr ,-. På kraftverksprosjekter er renter aktivert med kr ,-. Konsernet Eiendommer, anlegg og driftsløsøre Anskaffelseskost Avgang i året Tilgang i året Akkumulert Ord. avskr. kostpris % Akkumulert avskrivning Avgang akkumulert avskrivning Årets ord. avskr. Akkumulert Verdi i avskrivning balansen Tomter Bygninger Kraftverk Nettanlegg Driftsløsøre Sum Anlegg under utførelse Nettanlegg under utførelse Kraftverk under utførelse Sum Sum konsern For konsernet utgjør egne investeringsarbeider totalt kr ,- hvorav aktivert på kraftverksprosjekter kr ,-. 11

14 Note 7 - skatt Utsatt skatt er beregnet av følgende poster: Morselskap Endring Midlertidige forskjeller og endring i utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er beregnet av følgende poster: Konsern Endring Anleggsmidler Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel v/28 % skatt Spesifikasjon av skattekostnaden: Betalbar skatt alminnelig inntekt For mye/for lite avsatt forrige år Sum betalbare skatter Endring utsatt skattefordel/utsatt skatt Årets skattekostnad Morselskap Betalbar skatt Årets skattegrunnlag fremkommer slik: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Årets betalbare skatt NOTE 8 - Andre fordringer, annen kortsiktig gjeld og offentlig gjeld Morselskap Konsern Andre kortsiktige fordringer består av: Akkumulert mindreinntekt nettvirksomheten Akkumulert rente mindreinntekt Til gode MVA Diverse tidsavgrensinger og kortsiktige fordringer Fordring Sjøfossen Næringsutvikling AS Sum

15 Morselskap Konsern Annen kortsiktig gjeld består av: Ikke utbetalt utbytte og kildeskatt tidligere år Påløpne feriepenger og skyldig lønn Ufakturert entreprenørgaranti Påløpte renter langsiktig gjeld Forskudd fra kunder og betinget anleggsbidrag Andre påløpne kostnader Sum Morselskap Konsern Skyldig offentlige avgifter mv. består av: Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig forbruksavgift Skyldig avgift til Energifondet Sum NOTE 9 - Pantesikret gjeld Morselskap Konsern Pantstillelser Bokført gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld: Fordringer Obligasjoner Anlegg under utførelse Kraftanlegg Linjer, nettstasjoner, utstyr Bygninger Tomter Til sammen NOTE 10 - Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Morselskap Konsern Gjeld pr. Gjeld pr. Gjeld pr. Gjeld pr Kredittinstitusjon Bolig- og Næringsbanken Gildeskål Sparebank Nordlandsbanken ASA Norgeskreditt AS DnB NOR Hypotek Nordea Bank Norge ASA Sum lånegjeld Gjeld som forfaller til betaling 5 år etter balansedagen

16 NOTE 11 - Magasinbeholdning Maks beholdning (egen + andel) 34,5 GWh 100,0 % Beholdning pr ,2 GWh 81,7 % Beholdning pr ,5 GWh 79,7 % Midlere beholdning pr siste 10 år 22,8 GWh 66,1 % Beholdning i eget kraftverk: Beholdning i eget kraftverk gjelder Sjøfossen kraftverk. Reguleringskonsesjon for kraftverket er tids-ubegrenset, dog ikke utover utløp av leieavtalen vedr. fallretten. Leieavtalen har p.t. varighet til år Beholdning vedr. kraftrettighet: Andelen refererer seg til del av magasinkapasiteten i SKS Produksjon AS`s kraftverker i Sundsfjord hvor Sjøfossen Energi AS har rett til kraftuttak og som utgjør 8,9 % av kraftverkenes magasinkapasitet. Disse kraftverkene fikk i 2003 tids-ubegrenset konsesjon. NOTE 12 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse Selskapet har kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Ordningen gjelder samtlige ansatte og pensjonister, d.v.s. 28 ansatte og 7 pensjonister pr På konsernivå hhv. 29 og 7. I pensjonsordningen inngår det avtalefestet pensjon (AFP knyttet til LO/NHO) fra og med 65 år. Dette benevnes som usikrede ordninger. I tillegg er det etablert usikret ordning med avtalefestet pensjon fra 62 til 65 år som finansieres direkte over drift. Utover dette er det inngått særskildt avtale med tidligere administrerende direktør om førtidspensjonsavtale. Forpliktelsene knyttet til denne avtalen gjelder frem til 62 år da avtalen deretter inkluderes i AFP-avtalen som finansieres over drift - se også note 15. Forpliktelse vedr denne avtalen er pr til kr ,- og balanseført med dette beløp. Årets resultatførte pensjonskostnader utgjør kr ,- (2005 kr ,-; 2004 kr ,-) Selskapet har - som lite foretak - ikke plikt til å balanseføre pensjonsforpliktelse vedr sikrede ordninger herunder kollektiv pensjonsforsikring. Det er ikke foretatt aktuarberegning pr NOTE 13 - Investering i kortsiktig finansielle omløpsmidler Disse plasseringene er vurdert til anskaffelseskost. Markedsverdien pr var samlet sett kr ,- høyere enn anskaffelseskost. Edd-Jimmy Hansen i kontrollrommet til Nordlandselva kraftverk. 14

17 NOTE 14 - Aksjekapital, aksjeeiere og egenkapitaltransaksjoner Selskapets aksjeeiere /- aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr ,-. Totalt antall aksjer pr var , hver pålydende kr 10,-. En aksje representerer en stemme. Aksjeklasse D og E har ikke utbytterett. Ingen av de private aksjonærene har eierandeler større enn 1%. Aksjekapitalen er fordelt på aksjeklassene som følger: Selskapets aksjeeiere er: Aksje-klasse Antall aksjer Eierandel Gildeskål kommune A ,22% Gildeskål kommune D ,96% Sum Gildeskål ,18% Beiarn kommune B ,06% Beiarn kommune E ,38% Sum Beiarn ,44% Private aksjonærer C ,38% Private aksjonærer Sum private ,38% Totalt antall aksjer ,00% Egne aksjer C 272 0,26% Utbytteberettigede aksjer A+B+C ,66% Offentlig eide aksjer A+D+B+E ,62% Egenkapitaltransaksjoner: I forbindelse med kjøp av egne aksjer er egenkapitalen belastet med kr ,-. Ut over dette er det bare gjort transaksjoner på egenkapitalen som følge av resultatdisponeringen for året. Morselskap Kapital Kjøp av egne aksjer Årets resultat Utbytte Kapital Innskutt kapital: Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent kapital Sum egenkapital Konsern Kapital v/etablering Egne aksjer Årets resultat Utbytte Kapital Innskutt kapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital: Annen kapital regulering Konsernets fond Sum opptjent kapital Minoritetsandeler Sum egenkapital

18 NOTE 15 - Lønns og andre personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Lønn- og personalkostnader består av: Lønn, feriepenger, honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønn- og personalkostnader /25,6 28/24,3 Antall ansatte/årsverk 30/25,6 30/25,6 (antall ansatte inkluderer en lærling på kontrakt) Godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor utgjør: Daglig leder: Lønn Annen godtgjørelse/andel pensjonskostnader Styret: Godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste Revisor: Honorar revisjon Honorar andre tjenester, bistand Lån til ansatte er gitt med til sammen kr ,-. Det er ikke stillet sikkerhet for disse lånene. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for adm. direktør, styreleder eller aksjeeiere. Det er ikke inngått avtaler som gir leder av styret rett til vederlag ved opphør av vervet. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller overskuddsdeling til fordel for daglig leder eller leder av styret. Det er inngått avtale som gir en ansatt rett til vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold fra år. Denne forpliktelsen er balanseført med kr ,- pr NOTE 16 - Aksjer eid av styret m.fl. pr Styrerepresentanter, administrerende direktør og revisor eier følgende aksjer: Antall aksjer Aksje-klasse Steinar Pettersen styrets leder 0 - Gunnar Skjellvik styremedlem 17 C Heidi Meland 0 - Petter Jørgen Pedersen 10 C Monika Sande nestleder 0 - Rune Hansen styremedlem 30 C Bjørn Willumsen 5 C *Roy Rognan 0 - Kjell Sandmo 20 C Per Sivertsen administrerende direktør 0 - BDO Noraudit Bodø AS revisor 0 - * Roy Rognan er eneaksjonær og enestyre i to selskaper som eier til sammen 284 aksjer i selskapet. NOTE 17 - Segmentinformasjon nettvirksomheten Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet regulert av NVE. Den av NVE årlig fastsatte inntektsramme sammen med adgangen til å dekke inn eiendomsskatt vedrørende distribusjonsnettet og kostnader knyttet til overliggende nett (regional- og sentralnett), setter grensen for resultatføring av de nettinntekter som reguleringen gjelder. Avviket mellom dette grensebeløpet og faktiske nettinntekter gir mer- eller mindreinntekt. Sjøfossen Energi AS har akkumulert mindreinntekt som betyr at selskapet ikke har fakturerert nettleie stor nok til å få inn midlene inntektsrammen gir anledning til. Akkumulert mindreinntekt kan etter regelverket renteberegnes. Dette er gjort fra og med Selskapet har ikke resultatført mindreinntekt knyttet til KILE-ordningen (dvs. Kostnader ved Ikke Levert Energi). 16

19 Resultatregnskap nettvirksomhet (hele tusen) (hele tusen) Inntektsramme Kostnadsdekning utenfor rammen (kostnader overliggende nett og eiendomsskatt) Aktivert/inntektsført mindre-kile Andre inntekter 0 97 Sum nettinntekter Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler (egne investeringsarbeider) Nettap Overføringskostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Eiendomsskatt Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum kostnader nettdrift Driftsresultat Mindreinntekt: Akkumulert mindreinntekt Rammetillegg for år 2004 inntektsført i 2005 (se note 1) Tilbakeført i året Årets mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt *Rente mindreinntekt: Akkumulert rente mindreinntekt * Rentesats ved beregningen er NVE-renten som er fastsettes årlig. NVE-rente for 2006 er fastsatt til 3,2% Balanse (nettkapital) Direkte henførte anleggsmidler: Linjer, kabler, nettstasjoner og kundespesifikke anlegg Andel av felles anleggsmidler: Bygninger Tomter Driftsløsøre Sum felles anleggsmidler Sum anleggsmidler nettvirksomheten Omløpsmidler (1% av sum anleggsmidler) Sum nettkapital Årets gjennomsnittlige nettkapital Avkastning i % av gjennomsnittlig nettkapital 0,11% -1,62% KILE-regnskap Akkumulert mindre-kile KILE-ramme KILE-kostnader Akkumulerte renter mindre-kile Aktivert mindre-kile Akkumulert mindre-kile

20 UTVIKLING I NØKKELTALL MV. Rentabilitet, likviditet, arbeidskapital, soliditet mv ) Totalrentabilitet før skatt 12,6 % 9,9 % 7,7 % 16,9 % 13,2 % 2) Egenkapitalrentabilitet etter skatt 13,0 % 10,3 % 7,9 % 20,4 % 17,8 % 3) Resultatgrad (drift) 28,4 % 14,6 % 20,8 % 31,9 % 27,5 % 4) Årsresultat-grad 21,3 % 18,1 % 14,9 % 36,7 % 30,7 % 5) Totalkapitalens omløpshastighet 0,38 0,36 0,35 0,36 0,33 6) Likviditetsgrad 1,6 1,5 1,5 1,0 1,0 7) Arbeidskapital (i hele 1 000) ) Egenkapitalandel 63,4 % 62,5 % 68,1 % 62,3 % 53,6 % Driftsresultat (i hele 1 000) Avkastning pr utbytteberettiget aksje (kr) 111,44 96,49 77,94 224,40 227,49 Utbytte pr aksje (kr) 32,00 29,00 23,00 60,00 46,00 9) Avkastning i nettvirksomheten 5,48% 0,33% -2,2 % -1,6 % -0,1 % 1) Resultat før skatt + rentekostnad/gjennomsnittlig 6) Omløpsmidler / kortsiktig gjeld totalkapital (balansesum) 7) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld 2) Årets resultat / gjennomsnittlig egenkapital 8) Egenkapital / totalkapital 3) Driftsresultat / sum driftsinntekter 9) Driftsresultat nett / snitt nettkapital 4) Resultat etter skatt / driftsinntekter 5) Driftsinntekter / gjennomsnittlig totalkapital Totalrentabilitet før skatt Egenkapitalrentabilitet Totalrentabilitet før skatt etter skatt Egenkapitalrentabilitet etter skatt Arbeidskapital

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

1. Styrets beretning. Virksomhetens art og beliggenhet. Organisasjonsform. Kraftproduksjon. Generalforsamlingen. Styret. Kraftomsetning.

1. Styrets beretning. Virksomhetens art og beliggenhet. Organisasjonsform. Kraftproduksjon. Generalforsamlingen. Styret. Kraftomsetning. Innhold 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Kontantstrømanalyse side 6 4. Noter til regnskapet side 8 5. Andre nøkkeltall side 18 6. Revisjonsberetning side 19 1. Styrets beretning Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer