Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg

2 Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling på Stovner Videregående skole, Karl Fossums vei 25: Tirsdag 03. mai 2011 kl 18:30 21:30 Styret ber om at alle kommer i god tid på grunn av registrering. Dagsorden 1. Konstituering 1.1 Godkjennelse av innkalling 1.2 Godkjennelse av dagsorden 1.3 Valg av møteleder 1.4 Valg av referent 1.5 Valg av to andelseiere til å medundertegne protokollen 2. Styrets beretning 3. Regnskap Gjennomgang av femårsplan for økonomien 3.2 Revisors beretning leses opp 3.3 Budsjett for Fastsettelse av: 4.1 Styrets honorar 4.2 Revisors honorar

3 5. Innkomne forslag 5.1 Forslag om utskifting av vinduer. Det innkomne forslaget lyder slik: Hei! Jeg Mostafa Elyamani, Tante Ulrikkes vei 20 B. Synes at det er på tide å skifte vinduer, fordi rett og slett er punktert. Det er alt for mye fuktighet i leilighet og når det er kulla ligger is rundt vinduene. Med vennlig hilsen Mostafa Elyamani 5.2 Forslag fra styret om å opprette en sosial komité 6. Valg til styret Valgkomiteens innstilling er gjengitt bak i innkallingen. 6.1 Valg av styreleder 6.2 Valg av styremedlemmer 6.3 Valg av varamedlemmer 6.4 Valgkomité for 2011 Medlemmer til Bil- og garasjeutvalget velges av det nye styret etter generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål kan på forhånd rettes til styret på telefon eller e-post Personlig legitimasjon fremvises ved registrering. Andelseiere som ikke kan møte personlig kan levere skriftlig fullmakt til en annen andelseier eller beboer. Kun en fullmakt er tillatt per andelseier/beboer.

4 Styrets årsberetning Styrets organisering og gjennomføring av styrearbeidet Perioden har bragt mange forandringer i styret med ny styreleder, ny nestleder og nye styremedlemmer og varaer i tillegg til ny forretningsfører hos Brækhus Dege. I tillegg har styrets oppgaver til en viss grad økt som følge av at det ikke lenger er noen driftsleder i borettslaget. Styret har brukt en del tid på å innarbeide nye rutiner, men hovedstrukturen fra tidligere år med en teknisk gruppe og en administrativ gruppe er videreført. Det har i perioden vært avholdt 20 ordinære styremøter og 5 ekstraordinære. I tillegg har det vært avholdt en rekke befaringer og møter med andelseiere, fellesstyre, leverandører og potensielle leverandører og med forretningsfører. Boligselskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet har 1 ansatt som er mann. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet, da kjønnsfordelingen anses som tilfredsstillende. Kostnader knyttet til styrets arbeid Som kjent betales det to former for godtgjørelse til styremedlemmene og varamedlemmene. En fast årlig godtgjørelse for det ansvaret man har som tillitsvalgt, og en godtgjørelse som er betaling for utførte timeverk basert på attesterte timelister. Det må betales arbeidsgiveravgift av begge typer godtgjørelse. Ettersom aktuell periode er fra forrige generalforsamling i 2010 og frem til denne i 2011 kan man ikke vite hva samlet godtgjørelse blir før generalforsamlingen avholdes. Skulle det vise seg at utregnet godtgjørelse blir større enn budsjettet på kr , vil styret forholde seg til budsjettet og redusere utbetalingen i mai 2011 tilsvarende. For driftsåret 2011/2012 ventes ingen økning, og budsjett for den perioden forblir uendret (kr ) Drift og vedlikehold I driftsåret har rutinemessig vedlikehold som nødvendige reparasjoner på porttelefoner, VVS og elektrisk anlegg vært utført. Det har blitt skiftet noe glass i dører og vinduer som følge av uhell/vandalisme. Søppelsjakter og søppelrom har vært vasket og desinfisert, i tillegg til det vanlige renholdet av søppeldunkene. Det er inngått ny avtale om vedlikehold på garasjeportene med BES. For å redusere slitasje på garasjegulv og porter er det installert urverk som sørger for åpne porter i tidsrommene det er mest trafikk inn og ut av garasjene. Vaktmesteren har, med støtte av innleiet personale, utført arbeidsoppgavene i henhold til arbeidsinstruks. Vaktmesterfunksjonen har også vært styrket ved bruk av innleid vaktmesterfirma. Ved ferier og annet fravær for vaktmesteren har vi leid inn vikar og det har fungert tilfredsstillende.

5 Tilstandsvurdering OPAK har laget et tilstandsvurdering av borettslagets bygninger, VVS og elektriske anlegg. Til dette mottok borettslaget ,- i støtte fra Husbanken. Tilstandsvurderingen er et nyttig verktøy for styret, da det gir en oversikt over det viktigste vedlikeholdet som må prosjekteres og påkostes i en 5-10 års periode framover. Rapporten avdekket at det mest prekære per dags dato er å sørge for brannsikring i henhold til dagens forskrifter. Dette innebærer blant annet at styret i kommende driftsår vil påkoste brannsikre dører til alle tavle/tekniske rom som ikke har det i dag. Styret vil også arbeide med å prosjektere et heldekkende brannvarslingsanlegg for borettslaget da dette fra og med 1.juli 2010 er et krav med tilbakevirkende kraft. Dette er et stort prosjekt det vil ta litt tid å planlegge og å hente inn tilbud på. Det ble utført en beboerundersøkelse i forbindelse med tilstandsvurderingen. Vi fikk inn 45 svar fra totalt 462 boenheter. Oppussing av oppganger Det var nå mange år siden forrige gang oppgangene våre fikk et ansiktsløft og mange steder begynte det nå å se ille ut. Styret besluttet å dele opp oppussingsprosjektet i mindre deler framfor å ta alt på en gang slik opprinnelig tenkt og startet høsten 2010 med maling av oppganger. CEJ malerservice hadde det beste tilbudet og gode referanser og ble derfor valgt. De siste oppgangene er forventet ferdig malt i løpet av april Styret vil så vurdere utskifting av gulv der det trengs mest. Det settes også opp sykkelstativer i de fellesarealene hvor behovet er størst. Asfaltering Styret har inngått avtale om asfaltering av parkeringsplassen på t-banesiden, da asfaltens tilstand er så dårlig at det ikke lar seg gjøre å reparere. Dessverre rakk ikke asfalteringsfirmaet å gjennomføre jobben før jul pga den tidlige snøen. Styret arbeider også med en plan for asfaltering av parkeringsplassen ved garasjeanlegget. Det er da tanken å forsøke å få til flere parkeringsplasser, en pen midtrabatt og sykkelparkering.

6 Universell utforming Styret har søkt Oslo kommune om generelle tilgjengelighetsmidler i forhold til universell utforming. Styret har søkt om NOK til utbedring av trapp, rampe, rekkverk, samt et lite nytt uteareal ved butikken. Dersom borettslaget mottar støttet, vil styret starte prosjektering av dette. Problemer med varmtvann I lang tid har en rekke beboere klaget på dårlig tilgang på varmtvann /lav temperatur. Borettslagets rørlegger har lagt opp en sirkulasjonsledning i kjelleren i 16-blokka og dette har gitt gode resultater. Regningen kom på omtrent kroner og dermed er det et spørsmål om økonomi hvor dette skal gjøres og styret må kartlegge hvor behovet er størst. I tillegg har borettslaget fått gjennomført en risikovurdering av legionellafaren i borettslaget i regi av Norkjemi etter pålegg fra bydelsoverlegen i Stovner bydel. Alle vannprøver var godt innenfor det akseptable. Noen steder i borettslaget holdt vannet litt for lav temperatur ut fra berederrommet og dette vil styret fortsette å arbeide med i driftsåret På sikt er det et ønske å få på plass individuell måling av varmtvannsforbruket, slik at hver leilighet betaler for det faktiske forbruket. Et slikt system forutsetter selvsagt at alle leiligheter har like god tilgang på varmtvann. Ny hjemmeside Nå er endelig vår nye hjemmeside tilgjengelig på Fordelen med denne nye hjemmesiden er at den har en administratorside hvor man kan lage innlegg som ikke krever spesielle kunnskaper innen data. Styret håper på å kunne ha langt mer oppdaterte sider enn det som har vært før og forslag til innhold mottas med takk. Bil- og garasjeutvalget Bil- og garasjeutvalget har vært drevet av Torild Eriksen og Waqar Malik. Det ble vedtatt på forrige generalforsamling at taxier også skulle kunne parkere på et gitt antall gjesteparkeringsplasser. Det er opprettet totalt fem plasser hvor taxier også kan parkere. Styret ved garasjeutvalget har funnet at denne løsningen fungerer tilfredsstillende. Gulestua, vaskerilokalene og butikken Høsten 2010 leide fellesstyret Gulestua ut for fem år, med mulighet for forlengelse, som kontorlokale til en regnskapsfører. Vaskerilokalene står fremdeles tomme, men fellesstyret arbeider med å finne egnede leietakere. Butikken skiftet eiere mars 2011 da Iqbal besluttet å gi seg etter over 20 års drift. Styret ønsker å benytte anledningen til å takke Iqbal for hans viktige bidrag til nærmiljøet og ønske de nye eierne velkommen.

7 Regnskap og økonomi Borettslaget har god økonomi og likviditet. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr MNOK. Se note for disponible midler note nr. 21. Refinansiering av lån Høsten 2010 ble borettslagets to lån refinansiert og samlet som et lån på NOK hos Lillestrøm handelsbank med 25 års nedbetaling og flytende rente. De nye vilkårene innebærer at lån nedbetales raskere, noe som styrker borettslagets økonomi i forkant av de store vedlikeholdsprosjektene som må iverksettes i løpet av en 5-10 års periode, samtidig som borettslaget sparer omkring NOK i renteutgifter per år i forhold til borettslagets tidligere avtale. Ved utløp av fastrenteavtalen, er besparelsen ca 1 million NOK per år. Husleieøkning Tilstandsvurderingen av borettslaget estimerer at det vil være nødvendig med arbeider for rundt 45 millioner kroner i tillegg til ordinære driftskostnader fordelt ut over den kommende 10 års periode. Dette omfatter brannsikringstiltak, oppgradering av ventilasjonssystemet, oppgradering av elektro og store deler av rørledningene. På bakgrunn av dette vil husleien fra og med 01.juli 2011 økes med 4.9 %. Dette tillegget i husleie vil settes på en egen vedlikeholdskonto med tanke på de større prosjektene som vil komme og fungere som en buffer mot plutselige og store økninger i husleien. Denne husleieøkningen er også i tråd med anbefalingene i tilstandsvurderingen. Husleien vil økes ytterligere 01. januar 2012 i henhold til konsumprisindeksen per november Styret planlegger å øke husleien i henhold til konsumprisindeksen årlig. Budsjett I budsjettet for 2011 er det tatt hensynt til generelle økninger til lønn, kommunale avgifter og forsikringspremie. Budsjettet innholder også midler til de prosjekter styret forventer å gjennomføre i Det er budsjettert et beskjedent overskudd på NOK Arbeidsmiljø og HMS Borettslaget har per dags dato kun en fast ansatt og det er tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring for ham. Arbeidsmiljøet er i minste laget, men etter omstendighetene godt og sykefraværet er ubetydelig. Borettslagets HMS-opplegg er under oppgradering/modernisering slik at arbeid i borettslaget i større grad enn før vil dokumenteres.

8 Beboerundersøkelsen Det ble gjennomført en beboerundersøkelse i regi av OPAK i november Av 466 boenheter fikk styret totalt 45 tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene viser at det bl.a. er et ønske om et sosialt utvalg for fellesaktiviteter. Styret støtter dette forslaget, men anser at dette må organiseres av et frivillig utvalg. Styret vil kunne bidra med hjelp til tilrettelegging og mindre økonomiske midler. Interesserte bes ta kontakt med styret for organisering. Oslo, 19 april 2011 Gry Merete Tveten /s/ Christine Ønvik Pedersen /s/ Knut Engelund /s/ Bjørg Johansen /s/ For Stian Bendheim

9 Fossum Terrasse Borettslag 2010 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Husleieinntekter Andre leieinntekter Tilskudd Husbanken Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Festeavgift/andre leiekostnader Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Mellomoppgjør FS Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat Side: 1 Dato: Tid: 17:34

10 Fossum Terrasse Borettslag 2010 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Egenkapital Annen egenkapital Årets resultat(overskudd 10/underskudd 09) Sum egenkapital (negativ egenkapital) Langsiktig gjeld Pantelån Leieboerinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Depositum og forskudd husleie Påløpte rentekostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo den 18 april 2011 Gry Merete Tveten /s/ Knut Engelund /s/ Christine Ønvik Pedersen /s/ Bjørg Johansen /s/ for Stian Bendheim Side: 1 Dato: Tid: 12:02

11 Fossum Terrasse Borettslag NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pr. dato: 31/ Periode: 1-12 Hittil Hittil Tekst i år i fjor Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsoppgjør for boligsameier, boligbyggelag og boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Salg av anleggsmidler inntektsføres i sin helhet. Driftsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Husleieinntekter Garasjeleie- og parkering Mellomoppgjør FS Sum husleieinntekter Note 3 Andre leieinntekter Leietillegg renh fellesarealer Leietillegg inngangsdører Diverse leietillegg Sum andre leieinntekter Note 4 Andre driftsinntekter Nøkkelsalg Ekstraordinære inntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

12 Note 5 Lønnskostnader Lønn til fast ansatte Lønn for overtid Påløpte feriepenger Fordel fri el delvis fri bolig Lønn til fast ansatte Pensjon og pensjonsforsikring Diverse fordeler Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger LO/NHO trekk Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy Sum lønnskostnader Borettslaget har en fast ansatt. Borettslagets forpliktelser til AFP ordning er oppfylt ved betaling av bidrag til Norsk Kommuneforbund på kr ,-. Borettslaget må betale 25% andel per år dersom den ansatte går av før fylte 67 år. Den ansatte har anledning til å gå av etter fylte 62 år. Borettslaget har opprettet obligatorisk tjenestepensjonsordning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er i tillegg utbetalt lønn til tidligere styreleder, tidligere driftsleder, styremedlemmer og ekstrahjelp. Note 6 Andre honorarer Juridisk honorar (BDA) Juridisk honorar andre Teknisk honorar Andre tjenester/honorarer Andre honorar Note 7 Energikostnader Strøm garasje Oppgangs, vei- og gårdslys Strøm varmtvann Energikostnader Note 8 Kommunale avgifter Kommunale avg. (generelt) Avløps-, kloakkavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter Note 9 Andre driftskostn. eiendom Faste kostn innl vakmestertj Tillegstj vaktmesterfirma Trappevask v/byrå Annet renhold v/byrå Skadedyrutryddelse Snøbrøyting og strøing Conntainer leie/tømming Avgifter radio/ TV anlegg Elektrisk matriell/lyspærer Nøkler, låser, navnskilt o.l Renholdsmidler-Malevarer Verktøy og redskaper Driftsmateriell Søppelhåndtering Bomkostnader Andre driftskontnader, eiendom Sum andre driftskostn. eiendom

13 Note 10 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Trykksaker/kopiering Telefon Porto Drivstoff Vedlikehold maskinpark Innkjøp maskinpark Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Kurs for styremedlemmer Andre reisekostnader Kilometergodtgjørelse Annonsekostnader Ikke fradragsberettigede gaver Sum driftskostn. adm Note 11 Rep. og vedlikehold Vedlikehold og rep. bygning Malerarbeid Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Takarbeid Glassarbeid/vedlikehold Vinduer Balkonger Inngangsdører Porttelefon Brannvernsutstyr Egenandel forsikring Vannskader Gartnerarbeid - grøntanlegg Veier og parkeringsplasser Sports/lekeplasser Vedlikehold garasje/porter Annet rep. og vedlikeh Sum rep. og vedlikehold

14 Note 12 - Mellomoppgjør Fossumsletta og Fossum Terrasse VASKERI Forsikring 9 394,00 Strøm vaskeri ,00 Tømming Varmtvannsbereder 5 585,00 Komm.avgifter - festeavg ,00 Elektrikerarbeid butikk ,00 Sum ,00 Leieinntekter 0,00 Resultat vaskeri - (underskudd) ,00 GULE STUA Forsikring 8 533,00 Strøm 7 679,86 Annonsering 4 500,00 Elektrikerarbeid ,00 Sum ,86 Leieinntekter 9 000,00 Resultat "Gule Stua" - (underskudd) ,86 FELLESUTGIFTER Honorar fellesstyret ,00 Tilsyn renhold/yrkesskadeforsikring 0,00 Arb.g.avg ,00 Sum fellesutgifter ,00 Fossumsletta Fossum Terr. betaler betaler A. Fossum Terrasses andel inntekter butikklokale ,00 B. Fossumsletta garasjeleie 63 plasser a kr 190, ,00 C. El.arbeid butikk betalt av Fossum Terrasse ,00 D. Festeavgift betalt av Fossum terrasse 9 000,00 E. Fellesutgifter: 1. Drift vaskeri ,00 2. Drift "Gule Stua" ,86 3. Øvrige fellesutgifter ,00 Sum , ,86 Fossum Terrasses 466/853 deler av utgifter , ,95 Fossumsletta skylder Fossum Terrasse ,05 Fossumslettas andel utgifter ,91 Note 13 Andre kostnader Møtekostnad for styret Kostnader gen.fors/årsmøter Bank og kortgebyr Andre kostnader Sum andre kostnader Note 14 Finanskostnader Rentekostnader Handelsbanken Rentekostnader Norgeskreditt Morarenter Rentekostnader Terra Boligkreditt Andre rentekostnader Sum finanskostnader

15 Note 15 Anleggsmidler Boligbygg Rehabilitering Innskudd leilighet og garasje Sum Anleggsmidler Borettslagets bygninger er bokført til historisk anskaffelseskost. Virkelig verdi er vesentlig høyere. Av forsikringspolisen i Nemi Forsikring fremgår et fullverdigrunnlag på kr ,-. Note 16 Kortsiktige fordringer Kunderestanse Skadesaker forsikring Mellomregning Andre fordringer Forskuddlønn Periodisering forsikring Andre periodiseringer Sum kortsiktige fordringer Note 17 Bankkonti Bankinnskudd Parkeringskonto Bankinnskudd Bomkonto Postbanken Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankkonti Note 18 Egenkapital Annen inskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Note 19 Langsiktig gjeld Lån Nordea Lån Handelsbanken Lån Terra Boligkreditt Sum langsiktig gjeld Lån i Nordea og Handelsbanken er refinansiert ved opptak av lån på kr ,- i Terra Boligkreditt. Det betales avdrag på det nye lånet og løpetiden er 20 år. Flytende rente per er 3,55%. Note 20 Kortsiktig gjeld Leverandører Forskuddstrekk Påleggstrekk Fagforeningstrekk Skyldig arb.giver avgift Påløpt aga av ferielønn Fellesoppg. F.T/ FS Skyldige feriepenger Purregebyr Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 21 Disponible midler Disponible midler per Årets resultat Avdrag langsiktig lån Årets endring i disponible midler Disponible midler per

16 Innstilling fra valgkomiteen i Fossum Terrasse borettslag. Valgkomiteen for 2011 har bestått av følgende medlemmer: Liss Mona Røste TUv 18c, Elisabeth Skogsletten TUv 34c og Roald Pedersen TUv 26c.Valgkomiteen har avholdt to møter hvor Røste og Skogsletten har vært tilstede. Det første møtet ble brukt til å avklare arbeidsprosessen fram mot innstilling, samt utvikling av oppslag som ble hengt opp i alle oppganger hvor beboerne ble bedt om å foreslå kandidater til nytt styre. Vi diskuterte også aktuelle kandidater vi ønsket å vurdere, sammen med de forslag som måtte komme fra beboerne. I innstillingen har vi lagt vekt på at det skal være nokså lik representasjon av begge kjønn, samt å legge til rette for at styret innehar den nødvendige kontinuitet og erfaring. Vi har også forsøkt å rekruttere noen nye til styreverv. Styreleder og varemedlemmer er på valg hvert år, mens styremedlemmer velges for to år av gangen. Forslag til nytt styre for Fossum Terrasse borettslag 2011/12 Styreleder - må velges Gry Tveten, TUv 34C sitter som styreleder, og ønsker å fortsette sitt verv. Styremedlem 1 - ikke på valg Knut Engelund TUv 24c, har 1 år igjen av perioden Styremedlem 2- ikke på valg Christine ø. Pedersen, TUv 34b, har 1 år igjen av perioden Styremedlem 3 må velges Bjørg Johansen, TUv 24a. Bjørg har fungert som styremedlem for Stian Bendheim fra da han trakk seg. Bjørg ønsker å tre inn som styremedlem. Styremedlem 4 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å ta styreverv. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Varamedlem 1 må velges Torild Eriksen TUv 26c er i dag varamedlem,. Torild Eriksen ønsker gjenvalg som varamedlem. Varamedlem 2 må velges Truls Eikerli TUv 26a er i dag varamedlem. Truls Eikeri ønsker gjenvalg som varamedlem. Varamedlem 3 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å tre inn som varamedlem. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Varamedlem 4 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å tre inn som varamedlem. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Andre innkomne forslag Etter at vi hang opp informasjon til beboerne i alle oppganger har det ikke kommet inn noen forslag til styremedlem eller varamedlem. Vi har også snakket med en del mennesker som vi ser på som egnede kandidater, men av forskjellige årsaker ønsker ikke disse å sitte i styret. Valgkomiteen ønsker engasjement fra beboerne i borettslaget. Vi trenger rekruttering til styret hvert år. Valgkomiteen for Fossum Terrasse borettslag Oslo mandag 11. april 2011

17 F U L L M A K T Undertegnede. Eier av andel/leilighetsnr... gir herved... fullmakt til å stemme på mine vegne på ordinær generalforsamling den 3. mai 2011 i Fossum Terrasse Borettslag. Oslo, den.. (signatur)

18

19

20 Brækhus Dege Brækhus Dege Consult AS Brækhus Dege driver hovedsakelig med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 140 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet eiendomsbransjen hvor både kontorbygg, kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er en del av porteføljen. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma er meget kompetent innen fast eiendomsrettsforhold herunder seksjonering, plan og bygningsrett, selskapsorganisering, skatterett med mer. Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatkontor som er representert med høy kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder, jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av 13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring med å representere både byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også særskilt vår ukentlige ekspertspalte i Aftenpostens papirutgave samt den som er publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. Brækhus Dege Consult AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til norske og utenlandske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på telefoni og på meglertjenester. Brækhus Dege Advokatfirma DA Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirma DA avd. Sandvika Kinoveien 12, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai

Detaljer

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014.

Ordinært Sameiermøte. Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00. Innkalling. Styrets årsberetning. Regnskap 2013. Budsjett 2014. Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 10 april 2014 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2013 Budsjett 2014 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS).

MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). Ordinært Sameiermøte TORSDAG 23. APRIL 2015 Kl 18:30 MØTET HOLDES I: OSLO HANDELSGYMNASIUM, AUDITORIET III, 3. ETG. (HEIS). ADRESSE: PARKVEIEN 65, 0254 OSLO Parkering under gymsalen med innkjøring fra

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer