Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg

2 Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling på Stovner Videregående skole, Karl Fossums vei 25: Tirsdag 03. mai 2011 kl 18:30 21:30 Styret ber om at alle kommer i god tid på grunn av registrering. Dagsorden 1. Konstituering 1.1 Godkjennelse av innkalling 1.2 Godkjennelse av dagsorden 1.3 Valg av møteleder 1.4 Valg av referent 1.5 Valg av to andelseiere til å medundertegne protokollen 2. Styrets beretning 3. Regnskap Gjennomgang av femårsplan for økonomien 3.2 Revisors beretning leses opp 3.3 Budsjett for Fastsettelse av: 4.1 Styrets honorar 4.2 Revisors honorar

3 5. Innkomne forslag 5.1 Forslag om utskifting av vinduer. Det innkomne forslaget lyder slik: Hei! Jeg Mostafa Elyamani, Tante Ulrikkes vei 20 B. Synes at det er på tide å skifte vinduer, fordi rett og slett er punktert. Det er alt for mye fuktighet i leilighet og når det er kulla ligger is rundt vinduene. Med vennlig hilsen Mostafa Elyamani 5.2 Forslag fra styret om å opprette en sosial komité 6. Valg til styret Valgkomiteens innstilling er gjengitt bak i innkallingen. 6.1 Valg av styreleder 6.2 Valg av styremedlemmer 6.3 Valg av varamedlemmer 6.4 Valgkomité for 2011 Medlemmer til Bil- og garasjeutvalget velges av det nye styret etter generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål kan på forhånd rettes til styret på telefon eller e-post Personlig legitimasjon fremvises ved registrering. Andelseiere som ikke kan møte personlig kan levere skriftlig fullmakt til en annen andelseier eller beboer. Kun en fullmakt er tillatt per andelseier/beboer.

4 Styrets årsberetning Styrets organisering og gjennomføring av styrearbeidet Perioden har bragt mange forandringer i styret med ny styreleder, ny nestleder og nye styremedlemmer og varaer i tillegg til ny forretningsfører hos Brækhus Dege. I tillegg har styrets oppgaver til en viss grad økt som følge av at det ikke lenger er noen driftsleder i borettslaget. Styret har brukt en del tid på å innarbeide nye rutiner, men hovedstrukturen fra tidligere år med en teknisk gruppe og en administrativ gruppe er videreført. Det har i perioden vært avholdt 20 ordinære styremøter og 5 ekstraordinære. I tillegg har det vært avholdt en rekke befaringer og møter med andelseiere, fellesstyre, leverandører og potensielle leverandører og med forretningsfører. Boligselskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet har 1 ansatt som er mann. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet, da kjønnsfordelingen anses som tilfredsstillende. Kostnader knyttet til styrets arbeid Som kjent betales det to former for godtgjørelse til styremedlemmene og varamedlemmene. En fast årlig godtgjørelse for det ansvaret man har som tillitsvalgt, og en godtgjørelse som er betaling for utførte timeverk basert på attesterte timelister. Det må betales arbeidsgiveravgift av begge typer godtgjørelse. Ettersom aktuell periode er fra forrige generalforsamling i 2010 og frem til denne i 2011 kan man ikke vite hva samlet godtgjørelse blir før generalforsamlingen avholdes. Skulle det vise seg at utregnet godtgjørelse blir større enn budsjettet på kr , vil styret forholde seg til budsjettet og redusere utbetalingen i mai 2011 tilsvarende. For driftsåret 2011/2012 ventes ingen økning, og budsjett for den perioden forblir uendret (kr ) Drift og vedlikehold I driftsåret har rutinemessig vedlikehold som nødvendige reparasjoner på porttelefoner, VVS og elektrisk anlegg vært utført. Det har blitt skiftet noe glass i dører og vinduer som følge av uhell/vandalisme. Søppelsjakter og søppelrom har vært vasket og desinfisert, i tillegg til det vanlige renholdet av søppeldunkene. Det er inngått ny avtale om vedlikehold på garasjeportene med BES. For å redusere slitasje på garasjegulv og porter er det installert urverk som sørger for åpne porter i tidsrommene det er mest trafikk inn og ut av garasjene. Vaktmesteren har, med støtte av innleiet personale, utført arbeidsoppgavene i henhold til arbeidsinstruks. Vaktmesterfunksjonen har også vært styrket ved bruk av innleid vaktmesterfirma. Ved ferier og annet fravær for vaktmesteren har vi leid inn vikar og det har fungert tilfredsstillende.

5 Tilstandsvurdering OPAK har laget et tilstandsvurdering av borettslagets bygninger, VVS og elektriske anlegg. Til dette mottok borettslaget ,- i støtte fra Husbanken. Tilstandsvurderingen er et nyttig verktøy for styret, da det gir en oversikt over det viktigste vedlikeholdet som må prosjekteres og påkostes i en 5-10 års periode framover. Rapporten avdekket at det mest prekære per dags dato er å sørge for brannsikring i henhold til dagens forskrifter. Dette innebærer blant annet at styret i kommende driftsår vil påkoste brannsikre dører til alle tavle/tekniske rom som ikke har det i dag. Styret vil også arbeide med å prosjektere et heldekkende brannvarslingsanlegg for borettslaget da dette fra og med 1.juli 2010 er et krav med tilbakevirkende kraft. Dette er et stort prosjekt det vil ta litt tid å planlegge og å hente inn tilbud på. Det ble utført en beboerundersøkelse i forbindelse med tilstandsvurderingen. Vi fikk inn 45 svar fra totalt 462 boenheter. Oppussing av oppganger Det var nå mange år siden forrige gang oppgangene våre fikk et ansiktsløft og mange steder begynte det nå å se ille ut. Styret besluttet å dele opp oppussingsprosjektet i mindre deler framfor å ta alt på en gang slik opprinnelig tenkt og startet høsten 2010 med maling av oppganger. CEJ malerservice hadde det beste tilbudet og gode referanser og ble derfor valgt. De siste oppgangene er forventet ferdig malt i løpet av april Styret vil så vurdere utskifting av gulv der det trengs mest. Det settes også opp sykkelstativer i de fellesarealene hvor behovet er størst. Asfaltering Styret har inngått avtale om asfaltering av parkeringsplassen på t-banesiden, da asfaltens tilstand er så dårlig at det ikke lar seg gjøre å reparere. Dessverre rakk ikke asfalteringsfirmaet å gjennomføre jobben før jul pga den tidlige snøen. Styret arbeider også med en plan for asfaltering av parkeringsplassen ved garasjeanlegget. Det er da tanken å forsøke å få til flere parkeringsplasser, en pen midtrabatt og sykkelparkering.

6 Universell utforming Styret har søkt Oslo kommune om generelle tilgjengelighetsmidler i forhold til universell utforming. Styret har søkt om NOK til utbedring av trapp, rampe, rekkverk, samt et lite nytt uteareal ved butikken. Dersom borettslaget mottar støttet, vil styret starte prosjektering av dette. Problemer med varmtvann I lang tid har en rekke beboere klaget på dårlig tilgang på varmtvann /lav temperatur. Borettslagets rørlegger har lagt opp en sirkulasjonsledning i kjelleren i 16-blokka og dette har gitt gode resultater. Regningen kom på omtrent kroner og dermed er det et spørsmål om økonomi hvor dette skal gjøres og styret må kartlegge hvor behovet er størst. I tillegg har borettslaget fått gjennomført en risikovurdering av legionellafaren i borettslaget i regi av Norkjemi etter pålegg fra bydelsoverlegen i Stovner bydel. Alle vannprøver var godt innenfor det akseptable. Noen steder i borettslaget holdt vannet litt for lav temperatur ut fra berederrommet og dette vil styret fortsette å arbeide med i driftsåret På sikt er det et ønske å få på plass individuell måling av varmtvannsforbruket, slik at hver leilighet betaler for det faktiske forbruket. Et slikt system forutsetter selvsagt at alle leiligheter har like god tilgang på varmtvann. Ny hjemmeside Nå er endelig vår nye hjemmeside tilgjengelig på Fordelen med denne nye hjemmesiden er at den har en administratorside hvor man kan lage innlegg som ikke krever spesielle kunnskaper innen data. Styret håper på å kunne ha langt mer oppdaterte sider enn det som har vært før og forslag til innhold mottas med takk. Bil- og garasjeutvalget Bil- og garasjeutvalget har vært drevet av Torild Eriksen og Waqar Malik. Det ble vedtatt på forrige generalforsamling at taxier også skulle kunne parkere på et gitt antall gjesteparkeringsplasser. Det er opprettet totalt fem plasser hvor taxier også kan parkere. Styret ved garasjeutvalget har funnet at denne løsningen fungerer tilfredsstillende. Gulestua, vaskerilokalene og butikken Høsten 2010 leide fellesstyret Gulestua ut for fem år, med mulighet for forlengelse, som kontorlokale til en regnskapsfører. Vaskerilokalene står fremdeles tomme, men fellesstyret arbeider med å finne egnede leietakere. Butikken skiftet eiere mars 2011 da Iqbal besluttet å gi seg etter over 20 års drift. Styret ønsker å benytte anledningen til å takke Iqbal for hans viktige bidrag til nærmiljøet og ønske de nye eierne velkommen.

7 Regnskap og økonomi Borettslaget har god økonomi og likviditet. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr MNOK. Se note for disponible midler note nr. 21. Refinansiering av lån Høsten 2010 ble borettslagets to lån refinansiert og samlet som et lån på NOK hos Lillestrøm handelsbank med 25 års nedbetaling og flytende rente. De nye vilkårene innebærer at lån nedbetales raskere, noe som styrker borettslagets økonomi i forkant av de store vedlikeholdsprosjektene som må iverksettes i løpet av en 5-10 års periode, samtidig som borettslaget sparer omkring NOK i renteutgifter per år i forhold til borettslagets tidligere avtale. Ved utløp av fastrenteavtalen, er besparelsen ca 1 million NOK per år. Husleieøkning Tilstandsvurderingen av borettslaget estimerer at det vil være nødvendig med arbeider for rundt 45 millioner kroner i tillegg til ordinære driftskostnader fordelt ut over den kommende 10 års periode. Dette omfatter brannsikringstiltak, oppgradering av ventilasjonssystemet, oppgradering av elektro og store deler av rørledningene. På bakgrunn av dette vil husleien fra og med 01.juli 2011 økes med 4.9 %. Dette tillegget i husleie vil settes på en egen vedlikeholdskonto med tanke på de større prosjektene som vil komme og fungere som en buffer mot plutselige og store økninger i husleien. Denne husleieøkningen er også i tråd med anbefalingene i tilstandsvurderingen. Husleien vil økes ytterligere 01. januar 2012 i henhold til konsumprisindeksen per november Styret planlegger å øke husleien i henhold til konsumprisindeksen årlig. Budsjett I budsjettet for 2011 er det tatt hensynt til generelle økninger til lønn, kommunale avgifter og forsikringspremie. Budsjettet innholder også midler til de prosjekter styret forventer å gjennomføre i Det er budsjettert et beskjedent overskudd på NOK Arbeidsmiljø og HMS Borettslaget har per dags dato kun en fast ansatt og det er tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring for ham. Arbeidsmiljøet er i minste laget, men etter omstendighetene godt og sykefraværet er ubetydelig. Borettslagets HMS-opplegg er under oppgradering/modernisering slik at arbeid i borettslaget i større grad enn før vil dokumenteres.

8 Beboerundersøkelsen Det ble gjennomført en beboerundersøkelse i regi av OPAK i november Av 466 boenheter fikk styret totalt 45 tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene viser at det bl.a. er et ønske om et sosialt utvalg for fellesaktiviteter. Styret støtter dette forslaget, men anser at dette må organiseres av et frivillig utvalg. Styret vil kunne bidra med hjelp til tilrettelegging og mindre økonomiske midler. Interesserte bes ta kontakt med styret for organisering. Oslo, 19 april 2011 Gry Merete Tveten /s/ Christine Ønvik Pedersen /s/ Knut Engelund /s/ Bjørg Johansen /s/ For Stian Bendheim

9 Fossum Terrasse Borettslag 2010 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Husleieinntekter Andre leieinntekter Tilskudd Husbanken Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader m.m Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorar Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Festeavgift/andre leiekostnader Andre driftskostn. eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Mellomoppgjør FS Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årsresultat Side: 1 Dato: Tid: 17:34

10 Fossum Terrasse Borettslag 2010 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Egenkapital Annen egenkapital Årets resultat(overskudd 10/underskudd 09) Sum egenkapital (negativ egenkapital) Langsiktig gjeld Pantelån Leieboerinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Depositum og forskudd husleie Påløpte rentekostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo den 18 april 2011 Gry Merete Tveten /s/ Knut Engelund /s/ Christine Ønvik Pedersen /s/ Bjørg Johansen /s/ for Stian Bendheim Side: 1 Dato: Tid: 12:02

11 Fossum Terrasse Borettslag NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pr. dato: 31/ Periode: 1-12 Hittil Hittil Tekst i år i fjor Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og forskrift om årsoppgjør for boligsameier, boligbyggelag og boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Anleggsmidler Etter at boligselskapets boliger er oppført, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Salg av anleggsmidler inntektsføres i sin helhet. Driftsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Note 2 Husleieinntekter Husleieinntekter Garasjeleie- og parkering Mellomoppgjør FS Sum husleieinntekter Note 3 Andre leieinntekter Leietillegg renh fellesarealer Leietillegg inngangsdører Diverse leietillegg Sum andre leieinntekter Note 4 Andre driftsinntekter Nøkkelsalg Ekstraordinære inntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

12 Note 5 Lønnskostnader Lønn til fast ansatte Lønn for overtid Påløpte feriepenger Fordel fri el delvis fri bolig Lønn til fast ansatte Pensjon og pensjonsforsikring Diverse fordeler Styre- og møtehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger LO/NHO trekk Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy Sum lønnskostnader Borettslaget har en fast ansatt. Borettslagets forpliktelser til AFP ordning er oppfylt ved betaling av bidrag til Norsk Kommuneforbund på kr ,-. Borettslaget må betale 25% andel per år dersom den ansatte går av før fylte 67 år. Den ansatte har anledning til å gå av etter fylte 62 år. Borettslaget har opprettet obligatorisk tjenestepensjonsordning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er i tillegg utbetalt lønn til tidligere styreleder, tidligere driftsleder, styremedlemmer og ekstrahjelp. Note 6 Andre honorarer Juridisk honorar (BDA) Juridisk honorar andre Teknisk honorar Andre tjenester/honorarer Andre honorar Note 7 Energikostnader Strøm garasje Oppgangs, vei- og gårdslys Strøm varmtvann Energikostnader Note 8 Kommunale avgifter Kommunale avg. (generelt) Avløps-, kloakkavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter Note 9 Andre driftskostn. eiendom Faste kostn innl vakmestertj Tillegstj vaktmesterfirma Trappevask v/byrå Annet renhold v/byrå Skadedyrutryddelse Snøbrøyting og strøing Conntainer leie/tømming Avgifter radio/ TV anlegg Elektrisk matriell/lyspærer Nøkler, låser, navnskilt o.l Renholdsmidler-Malevarer Verktøy og redskaper Driftsmateriell Søppelhåndtering Bomkostnader Andre driftskontnader, eiendom Sum andre driftskostn. eiendom

13 Note 10 Driftskostn. adm. Kontorrekvisita Data/EDB kostnader Trykksaker/kopiering Telefon Porto Drivstoff Vedlikehold maskinpark Innkjøp maskinpark Parkeringkost/bompenger Reisekostnad tog/buss/båt/taxi Kurs for styremedlemmer Andre reisekostnader Kilometergodtgjørelse Annonsekostnader Ikke fradragsberettigede gaver Sum driftskostn. adm Note 11 Rep. og vedlikehold Vedlikehold og rep. bygning Malerarbeid Rørleggerarbeid Elektrikerarbeid Takarbeid Glassarbeid/vedlikehold Vinduer Balkonger Inngangsdører Porttelefon Brannvernsutstyr Egenandel forsikring Vannskader Gartnerarbeid - grøntanlegg Veier og parkeringsplasser Sports/lekeplasser Vedlikehold garasje/porter Annet rep. og vedlikeh Sum rep. og vedlikehold

14 Note 12 - Mellomoppgjør Fossumsletta og Fossum Terrasse VASKERI Forsikring 9 394,00 Strøm vaskeri ,00 Tømming Varmtvannsbereder 5 585,00 Komm.avgifter - festeavg ,00 Elektrikerarbeid butikk ,00 Sum ,00 Leieinntekter 0,00 Resultat vaskeri - (underskudd) ,00 GULE STUA Forsikring 8 533,00 Strøm 7 679,86 Annonsering 4 500,00 Elektrikerarbeid ,00 Sum ,86 Leieinntekter 9 000,00 Resultat "Gule Stua" - (underskudd) ,86 FELLESUTGIFTER Honorar fellesstyret ,00 Tilsyn renhold/yrkesskadeforsikring 0,00 Arb.g.avg ,00 Sum fellesutgifter ,00 Fossumsletta Fossum Terr. betaler betaler A. Fossum Terrasses andel inntekter butikklokale ,00 B. Fossumsletta garasjeleie 63 plasser a kr 190, ,00 C. El.arbeid butikk betalt av Fossum Terrasse ,00 D. Festeavgift betalt av Fossum terrasse 9 000,00 E. Fellesutgifter: 1. Drift vaskeri ,00 2. Drift "Gule Stua" ,86 3. Øvrige fellesutgifter ,00 Sum , ,86 Fossum Terrasses 466/853 deler av utgifter , ,95 Fossumsletta skylder Fossum Terrasse ,05 Fossumslettas andel utgifter ,91 Note 13 Andre kostnader Møtekostnad for styret Kostnader gen.fors/årsmøter Bank og kortgebyr Andre kostnader Sum andre kostnader Note 14 Finanskostnader Rentekostnader Handelsbanken Rentekostnader Norgeskreditt Morarenter Rentekostnader Terra Boligkreditt Andre rentekostnader Sum finanskostnader

15 Note 15 Anleggsmidler Boligbygg Rehabilitering Innskudd leilighet og garasje Sum Anleggsmidler Borettslagets bygninger er bokført til historisk anskaffelseskost. Virkelig verdi er vesentlig høyere. Av forsikringspolisen i Nemi Forsikring fremgår et fullverdigrunnlag på kr ,-. Note 16 Kortsiktige fordringer Kunderestanse Skadesaker forsikring Mellomregning Andre fordringer Forskuddlønn Periodisering forsikring Andre periodiseringer Sum kortsiktige fordringer Note 17 Bankkonti Bankinnskudd Parkeringskonto Bankinnskudd Bomkonto Postbanken Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankkonti Note 18 Egenkapital Annen inskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Note 19 Langsiktig gjeld Lån Nordea Lån Handelsbanken Lån Terra Boligkreditt Sum langsiktig gjeld Lån i Nordea og Handelsbanken er refinansiert ved opptak av lån på kr ,- i Terra Boligkreditt. Det betales avdrag på det nye lånet og løpetiden er 20 år. Flytende rente per er 3,55%. Note 20 Kortsiktig gjeld Leverandører Forskuddstrekk Påleggstrekk Fagforeningstrekk Skyldig arb.giver avgift Påløpt aga av ferielønn Fellesoppg. F.T/ FS Skyldige feriepenger Purregebyr Andre påløpte kostnader Sum kortsiktig gjeld Note 21 Disponible midler Disponible midler per Årets resultat Avdrag langsiktig lån Årets endring i disponible midler Disponible midler per

16 Innstilling fra valgkomiteen i Fossum Terrasse borettslag. Valgkomiteen for 2011 har bestått av følgende medlemmer: Liss Mona Røste TUv 18c, Elisabeth Skogsletten TUv 34c og Roald Pedersen TUv 26c.Valgkomiteen har avholdt to møter hvor Røste og Skogsletten har vært tilstede. Det første møtet ble brukt til å avklare arbeidsprosessen fram mot innstilling, samt utvikling av oppslag som ble hengt opp i alle oppganger hvor beboerne ble bedt om å foreslå kandidater til nytt styre. Vi diskuterte også aktuelle kandidater vi ønsket å vurdere, sammen med de forslag som måtte komme fra beboerne. I innstillingen har vi lagt vekt på at det skal være nokså lik representasjon av begge kjønn, samt å legge til rette for at styret innehar den nødvendige kontinuitet og erfaring. Vi har også forsøkt å rekruttere noen nye til styreverv. Styreleder og varemedlemmer er på valg hvert år, mens styremedlemmer velges for to år av gangen. Forslag til nytt styre for Fossum Terrasse borettslag 2011/12 Styreleder - må velges Gry Tveten, TUv 34C sitter som styreleder, og ønsker å fortsette sitt verv. Styremedlem 1 - ikke på valg Knut Engelund TUv 24c, har 1 år igjen av perioden Styremedlem 2- ikke på valg Christine ø. Pedersen, TUv 34b, har 1 år igjen av perioden Styremedlem 3 må velges Bjørg Johansen, TUv 24a. Bjørg har fungert som styremedlem for Stian Bendheim fra da han trakk seg. Bjørg ønsker å tre inn som styremedlem. Styremedlem 4 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å ta styreverv. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Varamedlem 1 må velges Torild Eriksen TUv 26c er i dag varamedlem,. Torild Eriksen ønsker gjenvalg som varamedlem. Varamedlem 2 må velges Truls Eikerli TUv 26a er i dag varamedlem. Truls Eikeri ønsker gjenvalg som varamedlem. Varamedlem 3 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å tre inn som varamedlem. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Varamedlem 4 må velges Valgkomiteen har ikke fått tak i noen som er villige til å tre inn som varamedlem. Her ber valgkomiteen om benkeforslag. Andre innkomne forslag Etter at vi hang opp informasjon til beboerne i alle oppganger har det ikke kommet inn noen forslag til styremedlem eller varamedlem. Vi har også snakket med en del mennesker som vi ser på som egnede kandidater, men av forskjellige årsaker ønsker ikke disse å sitte i styret. Valgkomiteen ønsker engasjement fra beboerne i borettslaget. Vi trenger rekruttering til styret hvert år. Valgkomiteen for Fossum Terrasse borettslag Oslo mandag 11. april 2011

17 F U L L M A K T Undertegnede. Eier av andel/leilighetsnr... gir herved... fullmakt til å stemme på mine vegne på ordinær generalforsamling den 3. mai 2011 i Fossum Terrasse Borettslag. Oslo, den.. (signatur)

18

19

20 Brækhus Dege Brækhus Dege Consult AS Brækhus Dege driver hovedsakelig med advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige, uavhengige og handlekraftige i arbeidet for kundene og i forhold til deres motparter. Brækhus Dege Eiendom AS Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca. 140 boligselskaper med til sammen ca boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet eiendomsbransjen hvor både kontorbygg, kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er en del av porteføljen. Selskapet eies av partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma. Brækhus Dege Eiendom AS har felles kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg og utleie av eiendom. Brækhus Dege Advokatfirma DA Brækhus Dege Advokatfirma er meget kompetent innen fast eiendomsrettsforhold herunder seksjonering, plan og bygningsrett, selskapsorganisering, skatterett med mer. Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice advokatkontor som er representert med høy kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder, jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av 13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring med å representere både byggherrer og utbyggere i forskjellige faser av en byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også særskilt vår ukentlige ekspertspalte i Aftenpostens papirutgave samt den som er publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte ønske en slik løsning. Brækhus Dege Consult AS leverer regnskapstjenester og bistand innen merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til norske og utenlandske oppdragsgivere som driver virksomhet i Norge. Rabattordninger for boligselskap og dets beboere Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet rabattavtaler for boligselskapene på en rekke områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje, tekniske konsulenttjenester, service- og vedlikehold av heisanlegg, strøm, vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt på telefoni og på meglertjenester. Brækhus Dege Advokatfirma DA Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Eiendom AS Dronning Mauds gate 10, Pb Vika, NO-0114 Oslo Tel , Fax Brækhus Dege Advokatfirma DA avd. Sandvika Kinoveien 12, Pb. 216, NO-1300 Sandvika Tel , Fax Med handlekraft og tydelige råd hjelper vi deg fremover

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30 Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE TIRSDAG 14. MAI 2013 KL. 18.30 Sameiet Lilleborg DLG Til sameierne: Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne.

Detaljer

KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING KOLSRUD AS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. MAI 2010 KL. 1800 Innkalling Styrets årsberetning 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 KOLSRUD AS Resultatregnskap Driftsinntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00

Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Ordinært Sameiermøte SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE MANDAG 14. MAI 2012 KL. 19.00 Sameiet Lilleborg DLG Til sameierne: Det innkalles til ordinært sameiermøte i Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne Tid:

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS TIRSDAG 3. MAI KL. 18.00 STED: KARLSRUD SKOLE Kolsrud AS Til aksjeeierne: Sakslisten til den ordinære generalforsamlingen i Kolsrud AS i 2011 inneholdt dessverre noen

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 28. MARS 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN Ordinært Sameiermøte KOLSRUD AS Til aksjeeiere: Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte Lille Langerud Boligsameie Torsdag 7. april 2016, kl 18:00 Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling UNDELSTAD HUSEIERLAG, Onsdag 17. april 2013 klokken 18:00 Innkalling Styrets årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Andre saker UNDELSTAD HUSEIERLAG Til medlemmene: Det

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ordinært Sameiermøte

Ordinært Sameiermøte Ordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 18 april 2013 kl. 18.00 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2012 Budsjett 2013 Innkomne saker Valg GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

ORDINÆRT SAMEIERMØTE

ORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18, 20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Gina Monrad-Hansen (Monrad-Hansen@bd.no)

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ORDINÆRT SAMEIERMØTE

ORDINÆRT SAMEIERMØTE Sameiet Lilleborg B2 (Ivan Bjørndals gate 18, 20 og 32) Foretaksnr 984 671 768 G.nr/B.nr 224/378, Oslo kommune www.b2.lilleborger.no Forr.fører Brækhus Dege Eiendom AS (ref S-139) Linn Roer (roer@bd.no

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer