FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997"

Transkript

1 FLYFORSIKRING Forsikringsvilkår Av februar 1997 NEMI Norway Energy & Marine Insurance ASA (Tidligere Nefo Fender Forsikring AS) deltar i NORDISK FLYFORSIKRINGSGRUPPE Avløser Alminnelige flyforsikringsvilkår Av oktober

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. GENERELLE VILKÅR...4 Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m Forsikringsavtalen består av Forsikringsselskapet Definisjoner Hvem forsikringen gjelder for Identifikasjon Eierskifte Forsikringstakerens opplysningsplikt Tredjemanns opplysningsplikt...6 Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - tapsfeltet - farefeltet Forsikringens tapsfelt Forsikringens farefelt Fareunntak Bevisbyrde Samvirke mellom flere farer Endring av faren...8 Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet...8 Kapittel 4. Sikkerhetsforskrifter - sikredes plikt til å begrense sitt tap Alminnelige regler Parkering - herunder opplag Tyveri Sertifikater Piloter som har rett til å føre luftfartøyet Operasjonsdyktighet Luftdyktighetsbevis Selskapets rett til å forlange besiktigelse Sikredes plikt til å begrense tap Anmeldelse av skader m.v. til politimyndighet og til Flyhavarikommisjonen Manglende oppfyllelse av forpliktelsene etter 4-9 og Kapittel 5. Selskapets erstatningsansvar Hovedregel Ansvar utover forsikringssummen Selskapets adgang til å fri seg fra videre ansvar ved å betale forsikringssummen Redningsomkostninger Saksomkostninger Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret Omkostninger ved tiltak som angår flere interesser

3 Kapittel 6. Erstatningsoppgjøret Sikredes opplysningsplikt Svik Renter av erstatningen Skjønn...13 Kapittel 7. Dekningskrav mot tredjemann (regress) Selskapets rett til å tre inn i sikredes dekningskrav mot tredjemann...14 Kapittel 8. Oppsigelse - ristorno - verneting Oppsigelse Tilbakebetaling av premie ved opphør av forsikringen Lovvalg Verneting...15 B. KASKOFORSIKRING...16 Kapittel 9. Hvilke gjenstander som omfattes av forsikringen Hva forsikringen omfatter...16 Kapittel 10. Hva selskapet erstatter Totaltap Skade Slitasje, materialfeil m.v Hva selskapet ikke svarer for...17 Kapittel 11. Skadeoppgjør og erstatningsberegning Selskapets rett til å velge verksted Selskapets rett til å fri seg fra videre ansvar Selskapets dekning av bergingsutgifter Selskapets rett til å gjøre fradrag ved forbedring av forsikringsgjenstanden Fradrag for oppnådd gangtids- eller kalendertidsforbedring Eiendomsretten til det skadede luftfartøy ved totalskade Egenandeler...18 C. ANSVARSFORSIKRING...18 Kapittel 12. Skade på tredjemann - hva selskapet erstatter Hva selskapet dekker Øvre grense for selskapets ansvar Hva selskapet ikke svarer for...19 Kapittel 13. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for ansvarsforsikring Underretning til selskapet og ivaretakelse av selskapets interesser Sikredes adgang til å binde selskapet Forholdsregler for sikrede ved søksmål Egenandeler

4 D. LUFTBEFORDRINGSFORSIKRING...20 Kapittel 14. Luftbefordringsforsikring - hva selskapet erstatter Hva selskapet dekker...20 Kapittel 15. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for luftbefordringsforsikring Oppgjørsregler ved luftbefordringsskade Egenandeler...20 E. MEDFORSIKRING AV PANTHAVERS INTERESSE...20 Kapittel 16. Vilkår for medforsikring av panthavers interesse Rekkevidden av medforsikring av panthavers interesse Panthavers solidaransvar for betaling av forsikringspremien Andre regler om panthavers rett etter forsikringsavtalen...21 SÆRVILKÅR...21 Særvilkår nr. 1: Opplagskaskoforsikring...21 Særvilkår nr. 2: Utvidet ansvarsforsikring

5 Luftfartøy - forsikringsvilkår av februar avløser vilkår av oktober A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 1-1 Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset og - forsikringsvilkårene. - For forsikringsavtalen gjelder forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-1 med mindre de er fraveket i forsikringsbeviset eller disse vilkår. - det øvrige lovverk. Ved eventuell motstrid går teksten i forsikringsbeviset foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene går foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1-2 Forsikringsselskapet Forsikringen er dekket i Nordisk Flyforsikringsgruppe. Norway Energy and Marine Insurance AS deltar i Nordisk Flyforsikringsgruppe og har fullmakt til å utstede denne forsikringsavtale. Skadeoppgjør foretas av Nordic Aviation Claims ApS. Skadeoppgjørsselskapets adresse i Norge er: Nordic Aviation Claims ApS Øvre Rælingsvei Rælingen Tlf.: Telefax: Mobiltelefoner:

6 1-3 Definisjoner I disse vilkår betyr: 1. Tap: Økonomisk tap av enhver art, derunder totaltap, skade, inntektstap, omkostninger og ansvar. 2. Skade: Fysisk beskadigelse som ikke er totaltap. 3. Forsikringsverdi: Forsikringsgjenstandens fulle verdi på skadedagen. 4. Taksert forsikringsverdi: En forhåndsavtalt forsikringsverdi som kommer til utbetaling ved totaltap. 5. Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring: Den hvis erstatningsansvar er dekket. 6. Sikkerhetsforskrift: Et påbud i forsikringsavtalen om: 1. at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er egnet til å forebygge eller begrense skade, 2. at sikrede - eller andre - ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, 3. at sikrede - eller andre - ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal gå frem på bestemte angitte måter. 7. Flyvning: Luftfartøyets tilstand fra det øyeblikket motoreffekten økes i hensikt å foreta start, til det tidspunkt luftfartøyet har avsluttet landingsløpet. For seilfly omfatter flyvning luftfartøyets tilstand fra det øyeblikket slepeflyets line/wire eller strikk strammes i den hensikt å foreta en start til det tidspunktet luftfartøyet har avsluttet landingsløpet. For varmluftsballong omfatter flyvning tilstanden fra det øyeblikket fylling av ballongen påbegynnes - uansett om oppstigning skal foretas eller ikke - til det øyeblikket ballongen er fullstendig tømt. 8. Taxing: Forflyttning av luftfartøyet ved hjelp av egen motor som ikke omfattes av begrepet flyvning ovenfor. Også midlertidige stopp i forbindelse med forflyttningen omfattes. 9. Fortøyet: Luftfartøyets tilstand når dette er fortøyet til vanns, eller ligger for anker, og ikke er under flyvning eller taxing. Også luftfartøyets sjøsetting eller ilandsettelse omfattes. 10. Maskinanlegg: Med maskinanlegg forstås luftfartøyets motorer og øvrige driftsanlegg (elektriske, hydrauliske) med alle deres bestanddeler og tilbehør. 11. Egenandel: Egenandel nevnt i forsikringsavtalen kommer til fradrag i selskapets erstatningsoppgjør for hvert enkelt skadetilfelle. Dersom denne er oppgitt i prosent regnes prosentandelen av forsikringssummen. 1-4 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den, eller dem, som er nevnt i forsikringsbeviset. Panthaver eller annen rettighetshaver er ikke medforsikret med mindre vedkommende uttrykkelig er nevnt i forsikringsbeviset og har stilt seg solidarisk ansvarlig for forsikringspremie som forfaller til betaling i forsikringstiden. Medforsikret panthaver eller annen rettighetshaver har allikevel aldri større rett mot selskapet enn forsikringstaker, sikrede eller eier. 1-5 Identifikasjon 6

7 Handling eller unnlatelse utvist av piloter eller mannskap som opptrer på vegne av forsikringstaker eller sikrede skal ansees som forsikringstakers eller sikredes eget forhold. 1-6 Eierskifte Ved eierskifte opphører forsikringen. Selger må forvisse seg om at kjøper har tegnet egen forsikring. 1-7 Forsikringstakerens opplysningsplikt Ved inngåelse av forsikringsavtalen og ved eventuell fornyelse skal forsikringstakeren gi selskapet fullstendige og riktige opplysninger om gjenstanden som skal forsikres og om særlige forhold som forsikringstakeren må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. Forsikringstakeren skal også gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Blir forsikringstakeren på et hvilket som helst tidspunkt etter avtalens inngåelse klar over at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, skal forsikringstakeren uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet om dette. Forsikringstakeren skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette selskapet om overdragelsessummen, når kontrakt om overdragelse av luftfartøyet foreligger, 1-8 Tredjemanns opplysningsplikt Omfatter forsikringen en tredjemanns interesse, og vet tredjemann at forsikringen er eller vil bli tegnet, har tredjemann samme opplysningsplikt som forsikringstakeren, jfr Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - tapsfeltet - farefeltet 2-1 Forsikringens tapsfelt Forsikringen dekker følgende tap: - Totaltap (kapittel 9), - Skade (kapittel 9) - Ansvar (kapittel 12). - Luftbefordring (kapittel 14) Forsikringen dekker også følgende omkostninger: - Redningsomkostninger, 5-4, - Saksomkostninger, 5-5, - Renter av erstatningen, Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr Forsikringen dekker ikke ansvar som den sikrede pådrar seg for erstatning etter lov 7

8 om skadeserstatning 5-3 (oppreisning) eller bøter i forbindelse med straffesaker. Forsikringen dekker ikke indirekte tap, så som tapt fortjeneste, reiseutgifter, lønninger under reparasjonstiden, tap, eller avsavn som følge av at luftfartøyet ikke har kunnet anvendes. 2-2 Forsikringens farefelt Forsikringen omfatter, med de unntak som er nevnt i 2-3, alle farer som forsikringsgjenstanden plutselig og uforutsett blir rammet av i direkte tilknytning til bruken av denne i forsikringstiden Har luftfartøyet ved begynnelsen - eller ved utløpet - av en forsikring en svakhet eller skade som på dette tidspunkt er ukjent, ansees denne svakhet eller skade, i den utstrekning den blir årsak til et nytt havari, som en fare som har rammet fartøyet ved havariet, eller på det tidligere tidspunkt da svakheten - eller skaden - ble kjent. 2-3 Fareunntak Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes: 1. Manglende betalingsevne. 2. Forsinkelse. 3. Streik, lock-out, sabotasje, opptøyer og borgerlige uroligheter. 4. Krig eller krigslignende forhold (unntatt militærøvelser i fredstid). 5. Oppbringelse, prisedømmelse, konfiskasjon, rekvisisjon til eiendom eller bruk og andre lignende inngrep som foretas av fremmed statsmakt. Med fremmed statsmakt forstås statsmakt som Norge ikke er alliert med, og personer og organisasjoner som urettmessig utgir seg for å utøve offentlig eller overstatlig myndighet. 6. Inngrep av norsk eller alliert statsmakt. Med statsmakt forstås personer eller organisasjoner som utøver offentlig eller overstatlig myndighet. 7. At forsikringsgjenstanden brukes til et ulovlig formål eller til å fremme et ulovlig formål. 8. Frigjøring av atomenergi. Forsikringen dekker ikke tap som direkte eller indirekte skyldes eller kan tilbakeføres til frigjøring av atomenergi i en hvilket som helst form fra en hvilken som helst kilde (atomfare). Hvis atomfare har medvirket til tap, skal dette i sin helhet ansees forårsaket av slik fare. Sikrede har bevisbyrden for at tap ikke skyldes atomfare. 2-4 Bevisbyrde Sikrede har bevisbyrden for at han har lidt et tap som etter reglene i 2-1 omfattes av forsikringen, og for tapets omfang. 2-5 Samvirke mellom flere farer Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller 8

9 flere av disse farene ikke omfattes av forsikringen, fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og selskapet svarer kun for den del av tapet som blir henført til de farer for-sikringen omfatter. 2-6 Endring av faren Selskapet er helt uten ansvar for tap som skyldes at forsikringsgjenstanden befinner seg utenfor de geografiske grenser som er nevnt i forsikringsbeviset eller anvendes til andre formål enn det som er angitt i forsikringsbeviset. Det samme gjelder flyvning som krever spesiell tillatelse av luftfartsmyndighetene, eller gjelder annen forsøkseller prøveflyving enn den som foretas etter normalt ettersyn eller reparasjon av skade, eller konkurranse-, rekord-, hastighets- eller militærflyving. Det samme gjelder dersom luftfartøyet ikke har nødvendige sertifikater. Selskapet er videre helt uten ansvar for tap som skyldes at vedlikehold eller reparasjon av luftfartøyet er utført av personer eller verksted som ikke er offentlig godkjent for de angjeldende operasjoner. Ved endring av avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien eller tap som omfattes av kaskoforsikring i en tidsperiode hvor det kun er avtalt opplagskaskoforsikring begrenses selskapets erstatningsansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Dersom sikrede i ansvarsforsikring unnlater å gi selskapet beskjed om en endring av risiko som betinger høyere premie enn den som er avtalt, har selskapet ved utbetaling av erstatning regressrett overfor sikrede for den del av tapet som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet 3-1 Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet uten ansvar. Har sikrede fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvorvidt handlingen eller unnlatelsen er gjort av en profesjonell yrkesutøver, hvorvidt handlingen eller unnlatelsen har vært økonomisk motivert, og forholdene ellers. Kapittel 4. Sikkerhetsforskrifter - sikredes plikt til å begrense sitt tap 4-1 Alminnelige regler 9

10 For forsikringen gjelder de sikkerhetsforskrifter som er angitt i 4-2 til 4-7 og de forskrifter som ellers er gitt av selskapet, og som fremgår av forsikringsbeviset. Ved flyvning i næringsvirksomhet er dessuten alle forskrifter og påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, å anse som sikkerhetsforskrifter. Fører brudd på sikkerhetsforskrifter til tap, kan erstatningen avkortes eller falle helt bort, med mindre det skjer i forbindelse med redning av menneskeliv. 4-2 Parkering - herunder opplag Ved parkering og/eller opplag plikter sikrede å sikre luftfartøyet på en måte som står i forhold til de værpåkjenninger og andre påvirkninger som dette kan utsettes for. Dette kan omfatte sikring med vekter under vingene, oppbevaring i hangar eller andre tiltak. Sikrede plikter å etablere et tilfredsstillende tilsyn med luftfartøyet og sikringen av dette. 4-3 Tyveri 1. Når parkert luftfartøy forlates, plikter sikrede å lukke og låse, og å sørge for at nøkkel ikke oppbevares i eller på luftfartøyet. 2. Sikrede plikter å sørge for at deler av luftfartøyet som midlertidig er avmontert, er innelåst i bygning eller i rom i bygning, slik at det er egnet til å forhindre innbrudd, jfr. straffeloven Sikrede plikter å sørge for at fastmontert utstyr ikke er montert slik at det kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. 4-4 Sertifikater Luftfartøyets besetning skal ha gyldige sertifikater for tjenestegjøring ombord i vedkommende luftfartøytype, i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del C, "Luftfartssertifikater og -bevis". Den som foretar taxing av luftfartøyet skal ha gyldig sertifikat for dette. Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at så er tilfelle. På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av sertifikatbestemmelsene. 4-5 Piloter som har rett til å føre luftfartøyet Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at luftfartøyet kun føres av følgende personer: - De personer som i forsikringsbeviset er nevnt som de piloter som har rett til å føre luftfartøyet. - Sertifiserte instruktører i forbindelse med PFT (periodisk flytrening) eller typeutdannelse. - Personer som er godkjent av det angjeldende verksted og har de nødvendige sertifikater ved taxing, motor- og systemprøver samt prøveflyvning og fergeflyvning, som i nødvendig omfang utføres i forbindelse med vedlikehold eller reparasjon av luftfartøyet. 10

11 4-6 Operasjonsdyktighet Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal sørge for at de operative vilkår vedrørende forberedelse og gjennomføring av flyvningen er tilfredsstilt: - for ervervsmessig luftfart i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 2-1, "Driftsbestemmelser for ervervsmessig luftfart med fly" og D 2-2 "Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med helikopter", - for ikke-ervervsmessig luftfart i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 3-1 "Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)", - for luftfart av særlig art i henhold til til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 4-1 "Luftfart av særlig art". På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av driftsbestemmelsene. 4-7 Luftdyktighetsbevis Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at luftfartøyet har luftdyktighetsbevis utstedt av Luftfartsverket for den type flyvning det anvendes til, i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del B, "Flytekniske bestemmelser". På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av de flytekniske bestemmelsene. 4-8 Selskapets rett til å forlange besiktigelse Selskapet har rett til, selv eller ved utpekt besiktigelsesmann, når som helst i forsikringstiden å undersøke forsikringsgjenstanden. Nekter sikrede å la selskapet foreta slik undersøkelse, svarer selskapet deretter bare i den utstrekning sikrede godtgjør at tapet ikke skyldes mangler ved forsikringsgjenstanden som ville ha blitt oppdaget. Er undersøkelsen ikke foranlediget av et forsikringstilfelle, skal selskapet erstatte sikrede såvel hans omkostninger som det tap han lider som følge av undersøkelsen, med mindre det viser seg at en sikkerhetsforskrift er overtrådt. 4-9 Sikredes plikt til å begrense tap Når tap eller skade har inntruffet eller det er overhengende fare for at det vil inntreffe, skal sikrede: 1. Gjøre hva han kan for å avverge eller begrense tapet. Gir selskapet bestemte forskrifter, skal han følge dem, med mindre han må forstå at de er utferdiget på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger om den faktiske situasjon. 2. Uten ugrunnet opphold varsle selskapet om det inntrufne og holde selskapet underrettet om den videre utvikling. 11

12 3. Foreta det nødvendige for å bevare og sikre krav mot tredjemann inntil selskapet selv kan ivareta sine interesser Anmeldelse av skader m.v. til politimyndighet og til Flyhavarikommisjonen Ved alvorlige skader, personskader, brannskader, tyveriskader og skadeverk skal sikrede anmelde forholdet til politiet. Ved luftfartsulykke, alvorlig luftfartshendelse og luftfartshendelse, lufttrafikkhendelse, driftsforstyrrelse av teknisk/operativ art, hendelse med farlig gods i luftfartøy, kollisjon mellom luftfartøy og fugl samt ulykker og hendelser under utøvelse av fallskjermhopping og flyvning med henge-/paraglider skal sikrede melde forholdet i samsvar med reglene i Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D "Driftsbestemmelser", pkt. 1-3 "Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt til Havarikommisjonen for Sivil Luftfart (HSL), Luftfartsverket (LV) og Politiet." På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av driftsbestemmelsene Manglende oppfyllelse av forpliktelsene etter 4-9 og 4-10 Unnlater sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt å oppfylle sine plikter etter 4-9 og 4-10, blir han ansvarlig for det tap selskapet er påført ved forsømmelsen, jfr Kapittel 5. Selskapets erstatningsansvar 5-1 Hovedregel Når en bestemt forsikringssum er avtalt, svarer selskapet inntil forsikringssummen for tap som er forårsaket ved et enkelt forsikringstilfelle, med mindre forsikringsavtaleloven gir grunnlag for å foreta en annen og lavere verdsettelse av luftfartøyets verdi. Dersom en bestemt forsikringssum ikke er avtalt, svarer selskapet for slike tap inntil forsikringssummen, dog ikke ut over forsikringsverdien. Foreligger det kontrakt på overdragelse av luftfartøyet, legges salgssummen til grunn, dersom denne er lavere enn den takserte verdi ved erstatning for totaltap. Dette gjelder uansett hvilken forsikringsform som er avtalt. 5-2 Ansvar utover forsikringssummen Selv om forsikringssummen overskrides, erstatter selskapet: 1. Tap som nevnt i 5-4 og Renter av erstatningen etter Selskapets adgang til å fri seg fra videre ansvar ved å betale forsikringssummen Når et forsikringstilfelle er inntruffet, kan selskapet fri seg fra videre ansvar ved å meddele sikrede at det vil utbetale forsikringssummen, eller den del av forsikringssummen som angår de gjenstander som forsikringstilfellet omfatter. Tap som nevnt i 5-4 til 5-6 erstattes ut over forsikringssummen, såfremt de skyldes foranstaltninger satt i verk før sikrede fikk meddelelse om selskapets beslutning. 12

13 5-4 Redningsomkostninger Selskapet erstatter sikredes redningsomkostninger i samsvar med FAL 6-4. Dersom sikrede plikter å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som nevnes i FAL 6-4, gjelder FAL 7-6 for tredjepersons krav. 5-5 Saksomkostninger Når et ansvar som omfattes av forsikringen gjøres gjeldende mot sikrede, eller når sikrede gjør gjeldende dekningskrav mot tredjemann i anledning et tap som omfattes av forsikringen, svarer selskapet for de omkostninger som påløper, såfremt de tiltak som er truffet, er godkjent av selskapet eller må ansees som forsvarlige. 5-6 Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret Er selskapet ansvarlig for tapet, skal det også erstatte rimelige omkostninger ved fastsettelsen av tapet og beregningen av erstatningen. 5-7 Omkostninger ved tiltak som angår flere interesser Er det påløpt omkostninger som nevnt i 5-4 til 5-6 ved tiltak som angår flere interesser, svarer selskapet bare for den del av omkostningene som ved en forholdsmessig fordeling faller på den forsikrede interesse. Kapittel 6. Erstatningsoppgjøret 6-1 Sikredes opplysningsplikt 6-2 Svik Ved erstatningsoppgjøret skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som han vet eller må forstå kan føre til at han får utbetalt en erstatning som han ikke har krav på, mister han ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning av samme hendelse. 6-3 Renter av erstatningen Sikrede har krav på renter av sitt tilgodehavende når det har gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Skal selskapet erstatte sikredes utlegg, inntrer erstatningsplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Skal selskapet erstatte sikredes avbruddstap eller tidstap, inntrer renteplikten først en måned etter utløpet av den periode selskapet svarer for. 13

14 Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i 6-1, kan sikrede ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. Renteplikten opphører også når selskapet setter erstatningsbeløpet inn i bank i samsvar med FAL 7-4 annet ledd siste punktum. 6-4 Skjønn Ved tap skal verdi- og tapsansettelse fastsettes ved skjønn, dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for de enkelte tap. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne, innen én uke etter at han har mottatt underretningen, å gi meddelelse om hvem han velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Dersom noen av partene forlanger det, skal oppmannen være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. Skjønnsmennene plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen uten at oppmannen tilkalles. Dersom de ikke blir enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns verdsettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet, bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. Kapittel 7. Dekningskrav mot tredjemann (regress) 7-1 Selskapets rett til å tre inn i sikredes dekningskrav mot tredjemann Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetalingen av erstatningen i sikredes rett mot tredjemann. Svarer selskapet bare delvis for tapet, deles kravet forholdsmessig mellom selskapet og sikrede. Det samme gjelder hvis erstatning for det fulle tap ville blitt betalt med et høyere beløp av tredjemann enn av selskapet, men tredjemann bare hefter for en andel av tapet eller hele tapsbeløpet ikke 14

15 kan inndrives. Hvis selskapets krav utbringer et høyere nettobeløp enn det selskapet har betalt til sikrede med tillegg av renter, tilfaller det overskytende sikrede. Kapittel 8. Oppsigelse - ristorno - verneting 8-1 Oppsigelse Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden med minst en måneds varsel fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden til forsikringstakeren. Selskapet kan si opp forsikringsavtalen: 1. Med øyeblikkelig virkning dersom forsikringstakeren svikaktig gir selskapet uriktige eller ufullstendige opplysninger på noe vesentlig punkt om risikoen. Med samme frist kan selskapet på dette grunnlag si opp enhver annen forsikringsavtale det har med forsikringstakeren. 2. Med én ukes varsel dersom sikrede ved skadeoppgjøret gir bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som han må forstå kan føre til at han får utbetalt en erstatning han ikke har krav på. Med samme frist kan selskapet på dette grunnlag si opp enhver annen forsikringsavtale det har med sikrede. 3. Med 14 dagers varsel dersom selskapet blir kjent med at de opplysninger det har fått om risikoen er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt. 4. Med minst to måneders varsel dersom a. sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt fremkaller et forsikringstilfelle, b. en sikkerhetsforskrift av vesentlig betydning er forsettlig eller grovt uaktsomt overtrådt av sikrede eller av noen som på hans vegne har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, c. luftfartøyet på grunn at svekkelse, uheldig konstruksjon eller lignende forhold ikke kan ansees som luftdyktig, d. luftfartøyet ikke lenger er luftdyktig på grunn av skade eller andre lignende forhold, og sikrede ikke lar det utbedre uten ugrunnet opphold. 8-2 Tilbakebetaling av premie ved opphør av forsikringen 1. Opphør i medhold av forsikringsavtaleloven. Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven godskrives uoppbrukt premie i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt for, og gjenværende forsikringstid. 2. Opphør som følge av manglende betaling. Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid forsikringen har vært i kraft, etter følgende skala: 15

16 Forsikringstid Premie i % av årspremie Inntil 1 mnd. 20 % Inntil 2 mndr. 30 % Inntil 3 mndr. 40 % Inntil 4 mndr. 50 % Inntil 5 mndr. 60 % Inntil 6 mndr 70 % Inntil 7 mndr. 80 % Inntil 8 mndr. 90 % Over 8 mndr. 100 % 8-3 Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring. 8-4 Verneting Hvis en tvist vedrørende forsikringsforholdet ikke blir løst skal sak anlegges ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. B. KASKOFORSIKRING Kapittel 9. Hvilke gjenstander som omfattes av forsikringen 9-1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker skade på og tap av: 1. luftfartøyets skrog og maskinanlegg 2. fast inventar som naturlig hører med til luftfartøyets utrustning og som eies av forsikringstakeren og medfølger luftfartøyet. Kapittel 10. Hva selskapet erstatter 10-1 Totaltap Selskapet svarer for totaltap. Totaltap foreligger når: a) luftfartøyet er gått tapt uten at det er utsikt til at sikrede vil få det tilbake, eller fartøyet er så sterkt skadet at det teknisk ikke kan bli reparert. Totaltap regnes også å foreligge når fartøyet ikke er funnet, eller man ikke har hørt fra det i løpet av 30 dager. b) Luftfartøyet er kondemnabelt når reparasjonsutgiftene inklusive utgifter til berging og 16

17 transport overstiger forsikringssummen. Dersom en bestemt forsikringsverdi er avtalt skal selskapet erstatte luftfartøyet med denne verdi. Ellers er selskapet ved inntruffet skade berettiget til selv å avgjøre om det vil la luftfartøyet reparere, erstatte skaden kontant eller erstatte skaden ved levering av et annet luftfartøy av samme fabrikat, type og årgang og i vesentlig samme stand som det forsikrede luftfartøy for skadehendelsen Skade Er luftfartøyet blitt skadet uten at reglene om totaltap kommer til anvendelse, svarer selskapet for omkostningene ved å reparere skaden slik at luftfartøyet blir slik det var før skaden inntraff. Selskapets ansvar inntrer etterhvert som reparasjonsomkostningene påløper. Selskapet dekker ikke verdiforringelse som fartøyet etter reparasjon muligens kan ha fått på grunn av skaden Slitasje, materialfeil m.v. Er skaden en følge av mekanisk brudd (mechanical breakdown) på luftfartøyet eller dets deler på grunn av konstruksjonsfeil, fabrikasjonfeil, materialfeil eller annen feil, svarer selskapet ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den del som ikke var i forsvarlig stand. Derimot erstattes følgeskader på andre deler av luftfartøyet enn den selvstendige fungerende enhet eller del av denne hvori skaden oppsto. Unntatt fra erstatning er også skader på motor og eventuelle andre følgeskader som rammer motor og tilhørende innretninger. Dette omfatter også jevnlig og gradvis skade på jetmotor forårsaket av innsuging i motoren av sten, grus, støv, sand, is og lignende. Derimot erstattes skade oppstått ved at ting plutselig og uforutsett blir suget inn vet et enkeltstående kjent tilfelle Hva selskapet ikke svarer for Selskapet svarer ikke for: 1 slitasje eller annen gradvis forandring, 2 skade alene på dekk og slanger ved eksplosjon, punktering eller slitasje, 3 skade som bare skyldes kulde, nedbør, væte eller korrosjon, 4 utgifter som følger av pålegg fra offentlig myndighet om opprydding og fjerning av flyvrak som er etterlatt i strid med forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 37, jfr. 28, 5 skade som oppstår under transport av luftfartøyet med annet transportmiddel, med mindre transporten skjer i forbindelse med reparasjon av skade som er dekket av forsikringen, 6 Selskapet erstatter ikke utgifter til ettersyn, merutgifter ved nullstilling av motor, propell eller skrog, forbedring eller forandring som den sikrede lar utføre, eventuelt etter pålegg av luftfartsmyndighetene, eller merutgifter som skyldes at 17

18 reparasjonsarbeidet blir utført på overtid, 7. lønnsomkostninger til sikredes personell i reparasjonstiden, reiseutgifter for sikredes personell, 8. tap eller avsavn av forsikringsgjenstanden i reparasjonstiden. Kapittel 11. Skadeoppgjør og erstatningsberegning 11-1 Selskapets rett til å velge verksted Eventuell reparasjon skal utføres av godkjent verksted, og selskapet kan avgjøre ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas. Selskapets erstatningsplikt er da oppfylt Selskapets rett til å fri seg fra videre ansvar Selskapet kan fri seg fra videre ansvar ved å utbetale forsikringssummen med fradrag av den sikredes egenandel i henhold til polisen og eventuell restverdi av det skadede luftfartøy, dersom det er avtalt en taksert forsikringssum Selskapets dekning av bergingsutgifter Hvis selskapet er erstatningspliktig for skade på luftfartøyet (ikke totalskade), erstatter det også normale omkostninger for dets berging og transport fra skadestedet til et av selskapet godkjent reparasjonsverksted, samt fra dette til nærmeste flyplass hvor luftfartøyet kan starte Selskapets rett til å gjøre fradrag ved forbedring av forsikringsgjenstanden Innebærer reparasjon ved utskifting av deler en forbedring fordi utskiftede deler var forringet før skaden, gjøres det et forholdsmessig fradrag i erstatningsoppgjøret, tilsvarende verdien av forbedringen Fradrag for oppnådd gangtids- eller kalendertidsforbedring Erstattes skade ved reparasjon eller utskiftning av gangtids- eller kalendertidsbestemte deler eller komponenter, trekkes verdien av en eventuell oppnådd gangtids- eller kalendertidsforbedring fra erstatningen. Gjelder ikke ved totalskade Eiendomsretten til det skadede luftfartøy ved totalskade Ved erstatning for totalskade går eiendomsretten til luftfartøyet over til selskapet, med mindre selskapet skriftlig har meddelt at det ikke ønsker eiendomsretten overdratt Egenandeler For hvert enkelt forsikringstilfelle fratrekkes en egenandel. Egenandelsens størrelse er fastsatt i forsikringsbeviset. Egenandel angitt i prosent beregnes i prosent av avtalt 18

19 kaskosum. C. ANSVARSFORSIKRING Kapittel 12. Skade på tredjemann - hva selskapet erstatter 12-1 Hva selskapet dekker - Forsikringen dekker - inntil de summer som er nevnt i forsikringsavtalen - det erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg ved at det i forsikringstiden skjer skade eller tap på person eller ting utenfor luftfartøyet som følge av at dette brukes til luftfart. - Sikredes eventuelle rettslige forpliktelse til destruksjon eller fjerning av luftfartøysvraket eller deler av dette fra havaristedet. - Forsikringen er utvidet til å dekke de omkostninger den sikrede kan pådra seg som følge av at offentlig myndighet med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 37, jfr. 28, gir pålegg om opprydding og fjerning av flyvrak Øvre grense for selskapets ansvar Selskapet dekker ansvar som oppstått ved én og samme hendelse, opp til ansvarsgrensen angitt i forsikringsbeviset Hva selskapet ikke svarer for Forsikringen dekker ikke 1. ansvar for skade på ting, som tilhører sikrede, eller som sikrede har til lån leie eller oppbevaring eller av annen årsak har i varetekt eller har satt seg i besittelse av, 2. ansvar for skade som oppstår ved nedkasting eller spredning av kjemikalier eller væske, med mindre det uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset at denne risiko er dekket, 3. ansvar bare begrunnet i kontraktsforhold eller i særlige for tjenesteforhold gjeldende rettsregler, 4. Ansvar for skade ved forurensning av en hvilken som helst art, med mindre skaden er oppstått som følge av et havari eller en annen nødsituasjon. Kapittel 13. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for ansvarsforsikring 13-1 Underretning til selskapet og ivaretakelse av selskapets interesser Blir ansvar gjort gjeldende mot den sikrede eller kan han vente at slikt ansvar vil bli gjort gjeldende, skal han uten ugrunnet opphold underrette selskapet. Han plikter å gjøre det han kan for å avverge kravet eller begrense det mest mulig. Om selskapet ønsker det, skal han medvirke til å få gjort opp saken ved minnelig overenskomst Sikredes adgang til å binde selskapet 19

20 Den sikrede må ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningkrav eller utbetale erstatning uten på forhånd å ha innhentet selskapets samtykke. Gjør han likevel dette, er hans handlinger bare bindende for selskapet i den utstrekning kravet eller den utbetalte erstatning er bygget på de erstatningsregler som gjelder i saken Forholdsregler for sikrede ved søksmål Reises det søksmål mot den sikrede, plikter han å underrette selskapet om dette snarest mulig. Selskapet antar den rettshjelp som er nødvendig og betaler omkostningene ved søksmålet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Tillater selskapet at den sikrede selv fører saken, skal dets anvisninger følges. Etter at dom er falt, skal denne sendes selskapet i god tid, slik at det kan avgjøres om den skal ankes eller ikke. Unnlater den sikrede å ta hensyn til dette, skal dom som pålegger den sikrede erstatningsansvar ikke kunne påberopes ved fastsettelse av selskapets erstatningsplikt i forholdet mellom den sikrede og selskapet. Den sikrede har da heller ikke rett til å få erstattet sine saksomkostninger Egenandeler For hvert enkelt forsikringstilfelle fratrekkes en egenandel. Egenandelens størrelse er fastsatt i forsikringsbeviset. D. LUFTBEFORDRINGSFORSIKRING Kapittel 14. Luftbefordringsforsikring - hva selskapet erstatter 14-1 Hva selskapet dekker 1. det erstatningsansvar den sikrede kan pådra seg i henhold til kapittel X i Lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 100, ved skade på passasjerer og gods ombord i luftfartøyet, inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen dekker også ansvar for skade oppstått på passasjerer under ombord- og avstigning og på gods under lastning eller lossing i eller fra fartøyet. 2. Forsikringen omfatter bare etter særskilt avtale ansvar for interesse knyttet til befordring av gods oppgitt til fraktføreren på forhånd (deklarert verdi) selv om tilleggsfrakt for dette er betalt. 3. Flybillett og fraktbrev, og krav til å utstede disse, skal oppfylle Luftfartslovens til hver tid gjeldende krav, og godkjennes av selskapet på forhånd. Ved flyvning utenfor Nordisk territorium skal det utstedes særskilt flybillet og fraktbrev. 4. Ved reisegods skal forstås både innskrevet reisegods og håndbagasje samt personlige effekter, herunder bekledning, som passasjerene medbringer på reisen. Kapittel 15. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for luftbefordringsforsikring 15-1 Oppgjørsregler ved luftbefordringsskade 20

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår 01.07.2016 Generelle vilkår Gjeldende fra 01.07.2016 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 4 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Skadedyrforsikring - Boligselskap

Skadedyrforsikring - Boligselskap Skadedyrforsikring - Boligselskap Forsikringsvilkår av juli 2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD SKADEDYRFORSIKRING - BOLIGSELSKAP... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

GEN Generelle vilkår Vilkår

GEN Generelle vilkår Vilkår GEN - 100 Generelle vilkår Vilkår Gyldig fra: 01.08.2014 Erstatter vilkår av: 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Næringsfartøy under 15 meter CEFOR form. 271

Forsikringsvilkår for Næringsfartøy under 15 meter CEFOR form. 271 Forsikringsvilkår for Næringsfartøy under 15 meter CEFOR form. 271 I samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA Gjelder fra 01.01.2013 SJØFORSIKRINGSVILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER, CEFOR FORM 271

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 0401 7129 Brekstad Dato: 31.10.14 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161152 Avtalenummer: 4045017 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Sjøforsikring. Oversikt

Sjøforsikring. Oversikt Sjøforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett Oversikt o De viktigste typer av sjøforsikring o Rettskilder o Forsikringskontrakten NP o Forsikringssum og forsikringsverdi - NP o Dekningsfeltet

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren.

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. A. GENERELLE VILKÅR 2 Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2 Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. 2 Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av 15.11.2016 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009

TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 TILHENGER-/CAMPINGVOGNFORSIKRING TILHENGER/CAMPINGVOGN 906-01, gyldig fra 1.6.2009 INNHOLD: Innledende bestemmelser Begrensninger Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring

Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Vilkår for Forskerforbundets ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset særvilkår forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 6. FORSIKRINGSSUM...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer