FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYFORSIKRING. Forsikringsvilkår Av februar 1997"

Transkript

1 FLYFORSIKRING Forsikringsvilkår Av februar 1997 NEMI Norway Energy & Marine Insurance ASA (Tidligere Nefo Fender Forsikring AS) deltar i NORDISK FLYFORSIKRINGSGRUPPE Avløser Alminnelige flyforsikringsvilkår Av oktober

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. GENERELLE VILKÅR...4 Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m Forsikringsavtalen består av Forsikringsselskapet Definisjoner Hvem forsikringen gjelder for Identifikasjon Eierskifte Forsikringstakerens opplysningsplikt Tredjemanns opplysningsplikt...6 Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - tapsfeltet - farefeltet Forsikringens tapsfelt Forsikringens farefelt Fareunntak Bevisbyrde Samvirke mellom flere farer Endring av faren...8 Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet...8 Kapittel 4. Sikkerhetsforskrifter - sikredes plikt til å begrense sitt tap Alminnelige regler Parkering - herunder opplag Tyveri Sertifikater Piloter som har rett til å føre luftfartøyet Operasjonsdyktighet Luftdyktighetsbevis Selskapets rett til å forlange besiktigelse Sikredes plikt til å begrense tap Anmeldelse av skader m.v. til politimyndighet og til Flyhavarikommisjonen Manglende oppfyllelse av forpliktelsene etter 4-9 og Kapittel 5. Selskapets erstatningsansvar Hovedregel Ansvar utover forsikringssummen Selskapets adgang til å fri seg fra videre ansvar ved å betale forsikringssummen Redningsomkostninger Saksomkostninger Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret Omkostninger ved tiltak som angår flere interesser

3 Kapittel 6. Erstatningsoppgjøret Sikredes opplysningsplikt Svik Renter av erstatningen Skjønn...13 Kapittel 7. Dekningskrav mot tredjemann (regress) Selskapets rett til å tre inn i sikredes dekningskrav mot tredjemann...14 Kapittel 8. Oppsigelse - ristorno - verneting Oppsigelse Tilbakebetaling av premie ved opphør av forsikringen Lovvalg Verneting...15 B. KASKOFORSIKRING...16 Kapittel 9. Hvilke gjenstander som omfattes av forsikringen Hva forsikringen omfatter...16 Kapittel 10. Hva selskapet erstatter Totaltap Skade Slitasje, materialfeil m.v Hva selskapet ikke svarer for...17 Kapittel 11. Skadeoppgjør og erstatningsberegning Selskapets rett til å velge verksted Selskapets rett til å fri seg fra videre ansvar Selskapets dekning av bergingsutgifter Selskapets rett til å gjøre fradrag ved forbedring av forsikringsgjenstanden Fradrag for oppnådd gangtids- eller kalendertidsforbedring Eiendomsretten til det skadede luftfartøy ved totalskade Egenandeler...18 C. ANSVARSFORSIKRING...18 Kapittel 12. Skade på tredjemann - hva selskapet erstatter Hva selskapet dekker Øvre grense for selskapets ansvar Hva selskapet ikke svarer for...19 Kapittel 13. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for ansvarsforsikring Underretning til selskapet og ivaretakelse av selskapets interesser Sikredes adgang til å binde selskapet Forholdsregler for sikrede ved søksmål Egenandeler

4 D. LUFTBEFORDRINGSFORSIKRING...20 Kapittel 14. Luftbefordringsforsikring - hva selskapet erstatter Hva selskapet dekker...20 Kapittel 15. Skadeoppgjør og erstatningsberegning for luftbefordringsforsikring Oppgjørsregler ved luftbefordringsskade Egenandeler...20 E. MEDFORSIKRING AV PANTHAVERS INTERESSE...20 Kapittel 16. Vilkår for medforsikring av panthavers interesse Rekkevidden av medforsikring av panthavers interesse Panthavers solidaransvar for betaling av forsikringspremien Andre regler om panthavers rett etter forsikringsavtalen...21 SÆRVILKÅR...21 Særvilkår nr. 1: Opplagskaskoforsikring...21 Særvilkår nr. 2: Utvidet ansvarsforsikring

5 Luftfartøy - forsikringsvilkår av februar avløser vilkår av oktober A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 1-1 Forsikringsavtalen består av - forsikringsbeviset og - forsikringsvilkårene. - For forsikringsavtalen gjelder forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-1 med mindre de er fraveket i forsikringsbeviset eller disse vilkår. - det øvrige lovverk. Ved eventuell motstrid går teksten i forsikringsbeviset foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene går foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1-2 Forsikringsselskapet Forsikringen er dekket i Nordisk Flyforsikringsgruppe. Norway Energy and Marine Insurance AS deltar i Nordisk Flyforsikringsgruppe og har fullmakt til å utstede denne forsikringsavtale. Skadeoppgjør foretas av Nordic Aviation Claims ApS. Skadeoppgjørsselskapets adresse i Norge er: Nordic Aviation Claims ApS Øvre Rælingsvei Rælingen Tlf.: Telefax: Mobiltelefoner:

6 1-3 Definisjoner I disse vilkår betyr: 1. Tap: Økonomisk tap av enhver art, derunder totaltap, skade, inntektstap, omkostninger og ansvar. 2. Skade: Fysisk beskadigelse som ikke er totaltap. 3. Forsikringsverdi: Forsikringsgjenstandens fulle verdi på skadedagen. 4. Taksert forsikringsverdi: En forhåndsavtalt forsikringsverdi som kommer til utbetaling ved totaltap. 5. Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring: Den hvis erstatningsansvar er dekket. 6. Sikkerhetsforskrift: Et påbud i forsikringsavtalen om: 1. at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er egnet til å forebygge eller begrense skade, 2. at sikrede - eller andre - ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, 3. at sikrede - eller andre - ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av forsikringsgjenstanden skal gå frem på bestemte angitte måter. 7. Flyvning: Luftfartøyets tilstand fra det øyeblikket motoreffekten økes i hensikt å foreta start, til det tidspunkt luftfartøyet har avsluttet landingsløpet. For seilfly omfatter flyvning luftfartøyets tilstand fra det øyeblikket slepeflyets line/wire eller strikk strammes i den hensikt å foreta en start til det tidspunktet luftfartøyet har avsluttet landingsløpet. For varmluftsballong omfatter flyvning tilstanden fra det øyeblikket fylling av ballongen påbegynnes - uansett om oppstigning skal foretas eller ikke - til det øyeblikket ballongen er fullstendig tømt. 8. Taxing: Forflyttning av luftfartøyet ved hjelp av egen motor som ikke omfattes av begrepet flyvning ovenfor. Også midlertidige stopp i forbindelse med forflyttningen omfattes. 9. Fortøyet: Luftfartøyets tilstand når dette er fortøyet til vanns, eller ligger for anker, og ikke er under flyvning eller taxing. Også luftfartøyets sjøsetting eller ilandsettelse omfattes. 10. Maskinanlegg: Med maskinanlegg forstås luftfartøyets motorer og øvrige driftsanlegg (elektriske, hydrauliske) med alle deres bestanddeler og tilbehør. 11. Egenandel: Egenandel nevnt i forsikringsavtalen kommer til fradrag i selskapets erstatningsoppgjør for hvert enkelt skadetilfelle. Dersom denne er oppgitt i prosent regnes prosentandelen av forsikringssummen. 1-4 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den, eller dem, som er nevnt i forsikringsbeviset. Panthaver eller annen rettighetshaver er ikke medforsikret med mindre vedkommende uttrykkelig er nevnt i forsikringsbeviset og har stilt seg solidarisk ansvarlig for forsikringspremie som forfaller til betaling i forsikringstiden. Medforsikret panthaver eller annen rettighetshaver har allikevel aldri større rett mot selskapet enn forsikringstaker, sikrede eller eier. 1-5 Identifikasjon 6

7 Handling eller unnlatelse utvist av piloter eller mannskap som opptrer på vegne av forsikringstaker eller sikrede skal ansees som forsikringstakers eller sikredes eget forhold. 1-6 Eierskifte Ved eierskifte opphører forsikringen. Selger må forvisse seg om at kjøper har tegnet egen forsikring. 1-7 Forsikringstakerens opplysningsplikt Ved inngåelse av forsikringsavtalen og ved eventuell fornyelse skal forsikringstakeren gi selskapet fullstendige og riktige opplysninger om gjenstanden som skal forsikres og om særlige forhold som forsikringstakeren må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. Forsikringstakeren skal også gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Blir forsikringstakeren på et hvilket som helst tidspunkt etter avtalens inngåelse klar over at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, skal forsikringstakeren uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet om dette. Forsikringstakeren skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette selskapet om overdragelsessummen, når kontrakt om overdragelse av luftfartøyet foreligger, 1-8 Tredjemanns opplysningsplikt Omfatter forsikringen en tredjemanns interesse, og vet tredjemann at forsikringen er eller vil bli tegnet, har tredjemann samme opplysningsplikt som forsikringstakeren, jfr Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - tapsfeltet - farefeltet 2-1 Forsikringens tapsfelt Forsikringen dekker følgende tap: - Totaltap (kapittel 9), - Skade (kapittel 9) - Ansvar (kapittel 12). - Luftbefordring (kapittel 14) Forsikringen dekker også følgende omkostninger: - Redningsomkostninger, 5-4, - Saksomkostninger, 5-5, - Renter av erstatningen, Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret, jfr Forsikringen dekker ikke ansvar som den sikrede pådrar seg for erstatning etter lov 7

8 om skadeserstatning 5-3 (oppreisning) eller bøter i forbindelse med straffesaker. Forsikringen dekker ikke indirekte tap, så som tapt fortjeneste, reiseutgifter, lønninger under reparasjonstiden, tap, eller avsavn som følge av at luftfartøyet ikke har kunnet anvendes. 2-2 Forsikringens farefelt Forsikringen omfatter, med de unntak som er nevnt i 2-3, alle farer som forsikringsgjenstanden plutselig og uforutsett blir rammet av i direkte tilknytning til bruken av denne i forsikringstiden Har luftfartøyet ved begynnelsen - eller ved utløpet - av en forsikring en svakhet eller skade som på dette tidspunkt er ukjent, ansees denne svakhet eller skade, i den utstrekning den blir årsak til et nytt havari, som en fare som har rammet fartøyet ved havariet, eller på det tidligere tidspunkt da svakheten - eller skaden - ble kjent. 2-3 Fareunntak Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes: 1. Manglende betalingsevne. 2. Forsinkelse. 3. Streik, lock-out, sabotasje, opptøyer og borgerlige uroligheter. 4. Krig eller krigslignende forhold (unntatt militærøvelser i fredstid). 5. Oppbringelse, prisedømmelse, konfiskasjon, rekvisisjon til eiendom eller bruk og andre lignende inngrep som foretas av fremmed statsmakt. Med fremmed statsmakt forstås statsmakt som Norge ikke er alliert med, og personer og organisasjoner som urettmessig utgir seg for å utøve offentlig eller overstatlig myndighet. 6. Inngrep av norsk eller alliert statsmakt. Med statsmakt forstås personer eller organisasjoner som utøver offentlig eller overstatlig myndighet. 7. At forsikringsgjenstanden brukes til et ulovlig formål eller til å fremme et ulovlig formål. 8. Frigjøring av atomenergi. Forsikringen dekker ikke tap som direkte eller indirekte skyldes eller kan tilbakeføres til frigjøring av atomenergi i en hvilket som helst form fra en hvilken som helst kilde (atomfare). Hvis atomfare har medvirket til tap, skal dette i sin helhet ansees forårsaket av slik fare. Sikrede har bevisbyrden for at tap ikke skyldes atomfare. 2-4 Bevisbyrde Sikrede har bevisbyrden for at han har lidt et tap som etter reglene i 2-1 omfattes av forsikringen, og for tapets omfang. 2-5 Samvirke mellom flere farer Hvis tapet er forårsaket ved et samvirke mellom flere forskjellige farer, og en eller 8

9 flere av disse farene ikke omfattes av forsikringen, fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og selskapet svarer kun for den del av tapet som blir henført til de farer for-sikringen omfatter. 2-6 Endring av faren Selskapet er helt uten ansvar for tap som skyldes at forsikringsgjenstanden befinner seg utenfor de geografiske grenser som er nevnt i forsikringsbeviset eller anvendes til andre formål enn det som er angitt i forsikringsbeviset. Det samme gjelder flyvning som krever spesiell tillatelse av luftfartsmyndighetene, eller gjelder annen forsøkseller prøveflyving enn den som foretas etter normalt ettersyn eller reparasjon av skade, eller konkurranse-, rekord-, hastighets- eller militærflyving. Det samme gjelder dersom luftfartøyet ikke har nødvendige sertifikater. Selskapet er videre helt uten ansvar for tap som skyldes at vedlikehold eller reparasjon av luftfartøyet er utført av personer eller verksted som ikke er offentlig godkjent for de angjeldende operasjoner. Ved endring av avtalte forutsetninger for reduksjon av forsikringspremien eller tap som omfattes av kaskoforsikring i en tidsperiode hvor det kun er avtalt opplagskaskoforsikring begrenses selskapets erstatningsansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Dersom sikrede i ansvarsforsikring unnlater å gi selskapet beskjed om en endring av risiko som betinger høyere premie enn den som er avtalt, har selskapet ved utbetaling av erstatning regressrett overfor sikrede for den del av tapet som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt. Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet 3-1 Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet uten ansvar. Har sikrede fremkalt forsikringstilfellet ved grov uaktsomhet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvorvidt handlingen eller unnlatelsen er gjort av en profesjonell yrkesutøver, hvorvidt handlingen eller unnlatelsen har vært økonomisk motivert, og forholdene ellers. Kapittel 4. Sikkerhetsforskrifter - sikredes plikt til å begrense sitt tap 4-1 Alminnelige regler 9

10 For forsikringen gjelder de sikkerhetsforskrifter som er angitt i 4-2 til 4-7 og de forskrifter som ellers er gitt av selskapet, og som fremgår av forsikringsbeviset. Ved flyvning i næringsvirksomhet er dessuten alle forskrifter og påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, å anse som sikkerhetsforskrifter. Fører brudd på sikkerhetsforskrifter til tap, kan erstatningen avkortes eller falle helt bort, med mindre det skjer i forbindelse med redning av menneskeliv. 4-2 Parkering - herunder opplag Ved parkering og/eller opplag plikter sikrede å sikre luftfartøyet på en måte som står i forhold til de værpåkjenninger og andre påvirkninger som dette kan utsettes for. Dette kan omfatte sikring med vekter under vingene, oppbevaring i hangar eller andre tiltak. Sikrede plikter å etablere et tilfredsstillende tilsyn med luftfartøyet og sikringen av dette. 4-3 Tyveri 1. Når parkert luftfartøy forlates, plikter sikrede å lukke og låse, og å sørge for at nøkkel ikke oppbevares i eller på luftfartøyet. 2. Sikrede plikter å sørge for at deler av luftfartøyet som midlertidig er avmontert, er innelåst i bygning eller i rom i bygning, slik at det er egnet til å forhindre innbrudd, jfr. straffeloven Sikrede plikter å sørge for at fastmontert utstyr ikke er montert slik at det kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. 4-4 Sertifikater Luftfartøyets besetning skal ha gyldige sertifikater for tjenestegjøring ombord i vedkommende luftfartøytype, i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del C, "Luftfartssertifikater og -bevis". Den som foretar taxing av luftfartøyet skal ha gyldig sertifikat for dette. Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at så er tilfelle. På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av sertifikatbestemmelsene. 4-5 Piloter som har rett til å føre luftfartøyet Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at luftfartøyet kun føres av følgende personer: - De personer som i forsikringsbeviset er nevnt som de piloter som har rett til å føre luftfartøyet. - Sertifiserte instruktører i forbindelse med PFT (periodisk flytrening) eller typeutdannelse. - Personer som er godkjent av det angjeldende verksted og har de nødvendige sertifikater ved taxing, motor- og systemprøver samt prøveflyvning og fergeflyvning, som i nødvendig omfang utføres i forbindelse med vedlikehold eller reparasjon av luftfartøyet. 10

11 4-6 Operasjonsdyktighet Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal sørge for at de operative vilkår vedrørende forberedelse og gjennomføring av flyvningen er tilfredsstilt: - for ervervsmessig luftfart i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 2-1, "Driftsbestemmelser for ervervsmessig luftfart med fly" og D 2-2 "Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med helikopter", - for ikke-ervervsmessig luftfart i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 3-1 "Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)", - for luftfart av særlig art i henhold til til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D 4-1 "Luftfart av særlig art". På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av driftsbestemmelsene. 4-7 Luftdyktighetsbevis Den sikrede eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for luftfartøyet skal forvisse seg om at luftfartøyet har luftdyktighetsbevis utstedt av Luftfartsverket for den type flyvning det anvendes til, i henhold til Luftfartsverkets Bestemmelser for Sivil Luftfart, del B, "Flytekniske bestemmelser". På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av de flytekniske bestemmelsene. 4-8 Selskapets rett til å forlange besiktigelse Selskapet har rett til, selv eller ved utpekt besiktigelsesmann, når som helst i forsikringstiden å undersøke forsikringsgjenstanden. Nekter sikrede å la selskapet foreta slik undersøkelse, svarer selskapet deretter bare i den utstrekning sikrede godtgjør at tapet ikke skyldes mangler ved forsikringsgjenstanden som ville ha blitt oppdaget. Er undersøkelsen ikke foranlediget av et forsikringstilfelle, skal selskapet erstatte sikrede såvel hans omkostninger som det tap han lider som følge av undersøkelsen, med mindre det viser seg at en sikkerhetsforskrift er overtrådt. 4-9 Sikredes plikt til å begrense tap Når tap eller skade har inntruffet eller det er overhengende fare for at det vil inntreffe, skal sikrede: 1. Gjøre hva han kan for å avverge eller begrense tapet. Gir selskapet bestemte forskrifter, skal han følge dem, med mindre han må forstå at de er utferdiget på grunnlag av uriktige eller mangelfulle opplysninger om den faktiske situasjon. 2. Uten ugrunnet opphold varsle selskapet om det inntrufne og holde selskapet underrettet om den videre utvikling. 11

12 3. Foreta det nødvendige for å bevare og sikre krav mot tredjemann inntil selskapet selv kan ivareta sine interesser Anmeldelse av skader m.v. til politimyndighet og til Flyhavarikommisjonen Ved alvorlige skader, personskader, brannskader, tyveriskader og skadeverk skal sikrede anmelde forholdet til politiet. Ved luftfartsulykke, alvorlig luftfartshendelse og luftfartshendelse, lufttrafikkhendelse, driftsforstyrrelse av teknisk/operativ art, hendelse med farlig gods i luftfartøy, kollisjon mellom luftfartøy og fugl samt ulykker og hendelser under utøvelse av fallskjermhopping og flyvning med henge-/paraglider skal sikrede melde forholdet i samsvar med reglene i Bestemmelser for Sivil Luftfart, del D "Driftsbestemmelser", pkt. 1-3 "Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt til Havarikommisjonen for Sivil Luftfart (HSL), Luftfartsverket (LV) og Politiet." På forespørsel vil selskapet sende sikrede et utdrag av driftsbestemmelsene Manglende oppfyllelse av forpliktelsene etter 4-9 og 4-10 Unnlater sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt å oppfylle sine plikter etter 4-9 og 4-10, blir han ansvarlig for det tap selskapet er påført ved forsømmelsen, jfr Kapittel 5. Selskapets erstatningsansvar 5-1 Hovedregel Når en bestemt forsikringssum er avtalt, svarer selskapet inntil forsikringssummen for tap som er forårsaket ved et enkelt forsikringstilfelle, med mindre forsikringsavtaleloven gir grunnlag for å foreta en annen og lavere verdsettelse av luftfartøyets verdi. Dersom en bestemt forsikringssum ikke er avtalt, svarer selskapet for slike tap inntil forsikringssummen, dog ikke ut over forsikringsverdien. Foreligger det kontrakt på overdragelse av luftfartøyet, legges salgssummen til grunn, dersom denne er lavere enn den takserte verdi ved erstatning for totaltap. Dette gjelder uansett hvilken forsikringsform som er avtalt. 5-2 Ansvar utover forsikringssummen Selv om forsikringssummen overskrides, erstatter selskapet: 1. Tap som nevnt i 5-4 og Renter av erstatningen etter Selskapets adgang til å fri seg fra videre ansvar ved å betale forsikringssummen Når et forsikringstilfelle er inntruffet, kan selskapet fri seg fra videre ansvar ved å meddele sikrede at det vil utbetale forsikringssummen, eller den del av forsikringssummen som angår de gjenstander som forsikringstilfellet omfatter. Tap som nevnt i 5-4 til 5-6 erstattes ut over forsikringssummen, såfremt de skyldes foranstaltninger satt i verk før sikrede fikk meddelelse om selskapets beslutning. 12

13 5-4 Redningsomkostninger Selskapet erstatter sikredes redningsomkostninger i samsvar med FAL 6-4. Dersom sikrede plikter å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som nevnes i FAL 6-4, gjelder FAL 7-6 for tredjepersons krav. 5-5 Saksomkostninger Når et ansvar som omfattes av forsikringen gjøres gjeldende mot sikrede, eller når sikrede gjør gjeldende dekningskrav mot tredjemann i anledning et tap som omfattes av forsikringen, svarer selskapet for de omkostninger som påløper, såfremt de tiltak som er truffet, er godkjent av selskapet eller må ansees som forsvarlige. 5-6 Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret Er selskapet ansvarlig for tapet, skal det også erstatte rimelige omkostninger ved fastsettelsen av tapet og beregningen av erstatningen. 5-7 Omkostninger ved tiltak som angår flere interesser Er det påløpt omkostninger som nevnt i 5-4 til 5-6 ved tiltak som angår flere interesser, svarer selskapet bare for den del av omkostningene som ved en forholdsmessig fordeling faller på den forsikrede interesse. Kapittel 6. Erstatningsoppgjøret 6-1 Sikredes opplysningsplikt 6-2 Svik Ved erstatningsoppgjøret skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som han vet eller må forstå kan føre til at han får utbetalt en erstatning som han ikke har krav på, mister han ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning av samme hendelse. 6-3 Renter av erstatningen Sikrede har krav på renter av sitt tilgodehavende når det har gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Skal selskapet erstatte sikredes utlegg, inntrer erstatningsplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Skal selskapet erstatte sikredes avbruddstap eller tidstap, inntrer renteplikten først en måned etter utløpet av den periode selskapet svarer for. 13

14 Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i 6-1, kan sikrede ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. Renteplikten opphører også når selskapet setter erstatningsbeløpet inn i bank i samsvar med FAL 7-4 annet ledd siste punktum. 6-4 Skjønn Ved tap skal verdi- og tapsansettelse fastsettes ved skjønn, dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for de enkelte tap. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne, innen én uke etter at han har mottatt underretningen, å gi meddelelse om hvem han velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Dersom noen av partene forlanger det, skal oppmannen være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. Skjønnsmennene plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen uten at oppmannen tilkalles. Dersom de ikke blir enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns verdsettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet, bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. Kapittel 7. Dekningskrav mot tredjemann (regress) 7-1 Selskapets rett til å tre inn i sikredes dekningskrav mot tredjemann Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetalingen av erstatningen i sikredes rett mot tredjemann. Svarer selskapet bare delvis for tapet, deles kravet forholdsmessig mellom selskapet og sikrede. Det samme gjelder hvis erstatning for det fulle tap ville blitt betalt med et høyere beløp av tredjemann enn av selskapet, men tredjemann bare hefter for en andel av tapet eller hele tapsbeløpet ikke 14

15 kan inndrives. Hvis selskapets krav utbringer et høyere nettobeløp enn det selskapet har betalt til sikrede med tillegg av renter, tilfaller det overskytende sikrede. Kapittel 8. Oppsigelse - ristorno - verneting 8-1 Oppsigelse Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden med minst en måneds varsel fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden til forsikringstakeren. Selskapet kan si opp forsikringsavtalen: 1. Med øyeblikkelig virkning dersom forsikringstakeren svikaktig gir selskapet uriktige eller ufullstendige opplysninger på noe vesentlig punkt om risikoen. Med samme frist kan selskapet på dette grunnlag si opp enhver annen forsikringsavtale det har med forsikringstakeren. 2. Med én ukes varsel dersom sikrede ved skadeoppgjøret gir bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som han må forstå kan føre til at han får utbetalt en erstatning han ikke har krav på. Med samme frist kan selskapet på dette grunnlag si opp enhver annen forsikringsavtale det har med sikrede. 3. Med 14 dagers varsel dersom selskapet blir kjent med at de opplysninger det har fått om risikoen er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt. 4. Med minst to måneders varsel dersom a. sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt fremkaller et forsikringstilfelle, b. en sikkerhetsforskrift av vesentlig betydning er forsettlig eller grovt uaktsomt overtrådt av sikrede eller av noen som på hans vegne har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, c. luftfartøyet på grunn at svekkelse, uheldig konstruksjon eller lignende forhold ikke kan ansees som luftdyktig, d. luftfartøyet ikke lenger er luftdyktig på grunn av skade eller andre lignende forhold, og sikrede ikke lar det utbedre uten ugrunnet opphold. 8-2 Tilbakebetaling av premie ved opphør av forsikringen 1. Opphør i medhold av forsikringsavtaleloven. Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven godskrives uoppbrukt premie i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt for, og gjenværende forsikringstid. 2. Opphør som følge av manglende betaling. Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid forsikringen har vært i kraft, etter følgende skala: 15

16 Forsikringstid Premie i % av årspremie Inntil 1 mnd. 20 % Inntil 2 mndr. 30 % Inntil 3 mndr. 40 % Inntil 4 mndr. 50 % Inntil 5 mndr. 60 % Inntil 6 mndr 70 % Inntil 7 mndr. 80 % Inntil 8 mndr. 90 % Over 8 mndr. 100 % 8-3 Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring. 8-4 Verneting Hvis en tvist vedrørende forsikringsforholdet ikke blir løst skal sak anlegges ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. B. KASKOFORSIKRING Kapittel 9. Hvilke gjenstander som omfattes av forsikringen 9-1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker skade på og tap av: 1. luftfartøyets skrog og maskinanlegg 2. fast inventar som naturlig hører med til luftfartøyets utrustning og som eies av forsikringstakeren og medfølger luftfartøyet. Kapittel 10. Hva selskapet erstatter 10-1 Totaltap Selskapet svarer for totaltap. Totaltap foreligger når: a) luftfartøyet er gått tapt uten at det er utsikt til at sikrede vil få det tilbake, eller fartøyet er så sterkt skadet at det teknisk ikke kan bli reparert. Totaltap regnes også å foreligge når fartøyet ikke er funnet, eller man ikke har hørt fra det i løpet av 30 dager. b) Luftfartøyet er kondemnabelt når reparasjonsutgiftene inklusive utgifter til berging og 16

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren.

A. GENERELLE VILKÅR 2. Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2. Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. A. GENERELLE VILKÅR 2 Kapittel 1. Innledende bestemmelser - opplysningsplikt m.m. 2 Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter - endring av faren. 2 Kapittel 3. Sikredes fremkallelse av forsikringstilfellet.

Detaljer

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN

VILKÅR FOR NÆRINGSFARTØY UNDER 15 METER ELLER 25 BRUTTOTONN For forsikringen gjelder lov om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 nr. 69, 1-1 til 8-6 samt 20-2, med mindre annet følger av forsikringsbeviset eller disse vilkår. A. GENERELLE VILKÅR Kapittel 1

Detaljer

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO VILKÅR FOR SEKSJON 1 TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 1. Forsikringen dekker Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i

Detaljer

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004

Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Transportforsikring var 1-8, versjon 2004 Vilkår for transportforsikring av varer av 1995. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Definisjoner Kapittel 2. Hva forsikringen omfatter 2. Forsikringens farefelt

Detaljer

N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD

N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD N orsk Sjøforsikringsplan av 1996 INNHOLD FØRSTE DEL.... 11 FELLESREGLER FOR ALLE... 11 FORSIKRINGSA RTER.... 11 Kapitel 1. 11 Innledende bestemmelser.... 11 1-1. Definisjoner... 11 1-2. Polise... 11 1-3.

Detaljer

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 FORORD Etter initiativ fra Gjensidige Skipsassuranseforeningers Komité, Norges Rederiforbund og Sjøassurandørernes Centralforening nedsatte styret i Det Norske

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGSVILKÅR FOR 1.5.2004 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR. 30100 - vilkår av 1.3.2004 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

AVIATION Forsikringsvilkår QBE 09140 NO

AVIATION Forsikringsvilkår QBE 09140 NO AVIATION Forsikringsvilkår QBE 09140 NO Solid Försäkringar i samarbeid med QBE Nordic Aviation Insurance A/S Henrik Ibsens Gate 100 NO-0230 Oslo Norge info@no.qbe.com telefon: +47 23 27 51 60 www.qbenai.com

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

NSFs Student/INNBOFORSIKRING

NSFs Student/INNBOFORSIKRING NSFs Student/INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2014 For perioden 01.01.2014-31.12.2014 Avtalenummer: 1722827 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring.

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer