Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014"

Transkript

1 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

2 Agenda: 0900 til Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid v/k.magnussen 5. Pause 6. Det lokale el. Tilsyn v/r.m Robberstad 7. Lunsj i møterommet, ca kl Jordfeil og spenningskvalitet v/arvid Hanssen 9. Spørsmål frå installatørar

3 Presentasjon Olav Linga

4

5 Teknisk Kundemottak Kjell Magne Fauskanger

6 Organisering av Teknisk Kundemottak (TK) Korleis kontakte TK Rutinar Tilbudsbrev Stolpesikring (KV) Stikklednings-tilknytning Kva går me i møte? Innføring av nye forskrifter og normer (NEK 399 og REN) Smartstraum (AMS)

7 Organisering

8 Organisering Prosjektering og dokumentasjon Seksjonsleder Mette Espevoll Prosjektering Teknisk kundemottak Avdelingsleder Kjell Magne Fauskanger Planleggingsingeniør Kjell Rødne Mona O. Søndenå Rune Lund Kristian Magnussen Per Gaute Østbø Agnes Stavland Fagsjef Arvid Hanssen Vikar Ann Kristin Vikse Trainee-ingeniør Øyvind Blålid Dokumentasjon

9 TK Behandler og svarer på spørsmål om: Melding om installasjonsarbeid (Elsmart) Tilknytning av nye lågspent installasjoner (tom4 enheter) Tilknytning av byggestrøm og andre provisoriske anlegg Beregningar. Forsterkning av lågspent installasjoner Spenningskvalitet Jordfeil Håndtering av anleggsbidrag Måling av magnetfelt Ad hock-skoging

10 Teknisk Kundemottak behandlar ikkje: Breibånd Fjernvarme Avbrudd og feil med strømtilførsel Kabelpåvisning DLE krav Høyspent Gatelys Besøk gjerne HK s heimesider for nærare informasjon om desse temaene, og kvem som behandlar dei.

11 Kontakte TK: Har felles epostadresse: Telefonnr: 05271, tast 3

12 Telefonsystem Connect Introdusert i TK i 2013 Primærformål Auke tilgjengelegheit Likebehandling på service og responstid Gode svarprosentar. Ynskjer du spesifikk person, spør om å bli vidareført av første saksbehandlar.

13 Tilbudsbrev Introdusert i TK i 2013 Primærformål Oppfylle NVE-krav om at kunden skal få eit kostnadsestimat på jobben før jobben blir iverksatt. Itillegg til teknisk løsying på jobben og grunneigar-avtale Skriftleg avtale Kunden skal ha høve til å takke nei. Dette er formalisert i form av tilbudsbrev. Gjelder anleggsbidrag og rekningsarbeid (feks flytting av nettanlegg)

14 Tilbudsbrev forts. På bakgrunn av at begge partar skal være omforente om jobben, har HK som prinsipp at jobben ikkje blir påbegynt + bestilling av materiell - før tilbodet er akseptert. Dette gjelder også for bestilling og utlevering av stikkledning Unntak: Privat bolig, og jobben kun består i legging av stikkledning. Forhåndsmelding frå installatør må vere godkjent.

15 Stolpesikring (kortslutningsvern) Nyleg NVE-avklaring: Stolpesikring inngår i bunnfradraget i anleggsbidraget.

16 Nytt om stikkledningar Henviser til HK s: Standard ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder (http://www.haugaland-nett.no/getfile.php/hk-% v10- Standardkrav_utbygging_med_beskrivelse_av_anleggsarbeidny.pdf) Endring for standard stikkledningsleveranse. I prinsippet gjeld følgande: 1 stk stikkledning til kvart gardsnr/bruksbr uavhengig av antal enheter på tomta. Unntak: For enhetar definert som Rekkehus, vil det bli levert stikkledning til kvar enhet.

17 Nytt om stikkledningar forts. Vertikalt delte to/tre/fire etc.- mannsboliger får egne stikkledningar uavhengig om det er 1 eller fleire gnr/br.nr Bakgrunn for endringa: Tilpasse oss til løysingane i høyringsutkast for NEK399 og REN-blad 8100.

18 Idriftsettelse av nye anlegg Anlegget skal være ferdigmeldt Anlegget skal tilfredsstille REN-blad 4000 serien, ref REN-nettsider Nettilknytning må være bestilt Fakturanavn Faktura-adresse Fødselsdato eller organisasjonsnr.

19 Melding om installasjonsarbeid Elsmart Kristian Magnussen

20 Utfylling av melding Ny Installasjon -Egen stikkledning. -Gammelt hus revet / nedbrent Nytt Anlegg i eksisterende Installasjon -Oppgi alltid målernummer i eksisterende installasjonen. -Legg ved enlinjeskjema Endring av OV/HS -2-fas -> 3-Fas -Større OV eller HS -Mindre OV eller HS (endring av tariff) Arbeid i Målepunkt -Direktesendt ferdigmelding (blir ikke besvart), men blir arkivert. -Skifting av målersløyfe. -Flytting av måler. -Sammenkobling av anlegg. Midlertidig installasjon -Ikke i bruk

21 Byggestrøm For installatører-byggestrøm Oppdatert skjema. Viktig at ALLE gule felt fylles ut

22 Normalverdier på KV og OV Alle 230V installasjoner bør være 3-faset Alle 400V installasjoner skal være 3-faset Normalverdier på KV og OV for boliger 230V, KV = 125A, OV = 3x50A 400V, KV = 80A, OV = 4x40A Normalverdier på KV og OV for hytter 230V, KV = 80A, OV = 3x32A 400V, KV = 80A, OV = 4x32A Hvis det ønskes andre verdier enn ovenstående må dette spesielt begrunnes.

23 Målerplassering/ Dato ønskes utført Kort beskrivelse på hvor måler er plassert Max 10 karakterer kan fylles inn her F.eks. Gang, Kjeller, 1.etg, stue. Viktig å få med dato slik at Ressurssenter/ målermontører kan legge det inn i kalender.

24 Merknader Bestiller strøm på vegne av kunde ved nye installasjoner. Informasjon om opphør av byggestrøm Stolpesikringsbryter Litt informasjon om adkomst eventuelt kontaktperson

25 Utfylling av Nettkunde er/blir Viktig å få med organisasjonsnummer eller Fødselsdato.

26 Nytt notat Nytt notat er merket rødt Kvitteres ut når lest

27 Responstid Forhåndsmeldinger: 14 dager. Dette kan være i form av retur av meldingen som godkjent eller ved at HK etterspør flere opplysninger. Det betyr ikke at meldingen skal være godkjent innen 14 dager HK må sende ut planlegger- skaffe tilveie avtaler med berørte grunneiere TK må sende skriftlig tilbud til kunde, dette tilbudet må kunden godta skriftlig før meldingen fra installatøren kan godkjennes og returneres.

28 Forhåndsmelding-Ferdigmelding Hvis ny stikkledning skal spenningssettes må det som før foreligge underskrevet ferdigmelding fra installatør. Hvis stikkledning er spenningssatt, kan installasjonen utvides med ny måler (nytt anlegg eller endres fra 1 3 fas) uten at det sendes ferdigmelding. Forhåndsmelding skal være godkjent før arbeidet starter! Installatør må sette reell «Forventet tilknytningsdato» på forhåndsmeldingen. For å sikre denne datoen må installatør kontakte TK, (Epost eller telefon)

29 Pause

30 Det lokale el.tilsyn Rolf Magnar Robberstad

31 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2014 DLE s rolle og oppgaver. Elsmart og merknadsfelt for ferdigstillelse / Underskrift m/stempel tydelig tilbakemelding) Anmerkning og Avvik (Forskjell, hva menes her?) 10 på topp avvik ved nyanlegg 2013 Elsikkerhetsportalen Diverse påminnelser til bransjen fra DLE Saksgang forhåndsvarsel (uttalelser / klage) Forvaltningsloven. Litt om bolignormen vedrørende uttak (stikk) i rom Eksempler på avvik som avdekkes under tilsyn (Bilde kavalkade). E-post adresse:

32 Organisasjonskart DLE 2014 Divisjonssjef Nett John Harald Jakobsen Seksjonsleder DLE Rolf M. Robberstad Fagansvarlig Brann & Elsikkerhets info. Håkon Eidesen El. sikkerhet skoleungdom Tilleggsressurs Alf Olav Grinde Fagansvarlig Tilsyn Bent Helge Dagsland Elsikkerhetsingeniører Nils Saltnes Geir Åsheim Einar Østebø Ronny A. Gjerde Even Håvold Systemansvarlig IT system Per Bjarte Paulsen Brannutredningsgruppe Region Vest-Norge Håkon Eidesen Nils Saltnes

33 Installasjonsinspektører i DLE Gjerde Eidesen Robberstad Saltnes Håvold Paulsen Østebø Dagsland Åsheim

34 DLE s rolle og oppgave DLE fører tilsyn med elektrisk utstyr, elektriske anlegg i boliger og virksomheter, og virksomheter registrert i virksomhetsregisteret. DLE har som oppgave å etablere, vedlikeholde og utvikle forsvarlig elsikkerhet. Våre tilsynsobjekt/resultatområder er: Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Elektrisitet i boliger, hytter og lignende Helseinstitusjoner (Statlige-, private-, og kommunale-) Landbruk Detaljhandlere og importører av elektrisk utstyr Andre virksomheter Andre elektriske anlegg Informasjon om elsikkerhet (Skoleungdom, eldre, foreninger og lag) Bistand brannetterforskning (Regionale brannetterforskningsgrupper)

35 DLE s rolle og oppgave Gjennom tilsyn bidrar DLE til informasjon og kunnskapsformidling om elsikkerhet til brukere av elektriske anlegg, samt informasjon gjeldende regelverk for virksomhetene. Hensikten med tilsyn er å øke elsikkerheten, og samtidig sørge for at kravene i regelverk og normer etterfølges. Tilsynsaktivitetene er risikobasert og systemrettet. Tilsynet er en systematisk kontroll av elektriske anlegg og virksomhetenes styringssystem for å fastslå avvik eller forbedringstiltak. Tilsyn blir gjennomført ut i fra sjekklister (Teft) for de forskjellige resultatområdene. Disse utarbeides årlig av DSB for så å bli tildelt DLE i Instruks

36 Meldinger til Haugaland Kraft Ved bruk av Elsmart som saksgang t/r installatør 1. Benytt merknadsfelt som melding til DLE om forventet ferdigstillelse av anlegget. 2. Melding om ferdigstillelse benyttes ofte som en bekreftelse / bestilling av abonnement med påfølgende måleroppsett. 3. DLE har lagt inn ca. 3 mnd. buffer for tilsyn. Likevel opplever vi ofte at anlegget ikke er ferdig. 4. Det er anledning til å få spenningsatt tavle uten at hele anlegget er ferdig. 5. Dette krever en risikovurdering og tiltak som merking, avskjerming, opplysning om at spenning er påsatt samt nødvendige tiltak som gjør at håndverkere, byggherre og andre som oppholder seg i boligen kan føle seg trygge. 6. DLE vil ved byggeplass kontroll føre tilsyn med at regelverket følges. Ved gjentakende avvik kan midlertidig forbud mot pkt. 4 innføres for vedkommende installasjonsvirksomhet.

37 Anmerkning og Avvik Det har til tider vært noen misforståelser fra bransjen om forskjellen på Avvik og Anmerkning i rapporter fra DLE. Avvik = Påvist feil eller mangel som er hjemlet i en lov, forskrift og paragraf. Anmerkning = Anbefaling / Veiledning / Tilleggs forklaring som ikke er hjemlet i forskrift og derfor ikke kan pålegges utført, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke. Kan også være en fagmessig vurdert tilleggsopplysning til kunde eller installatør. Ved enkelte avvik vil der også bli benyttet kommentar med henvisning til Norm. (F.eks. NEK 400 bolignormdelen 8.823) Dette for å synliggjøre bedre hva avviket omhandler.

38 10 på topp avvik fra nyanlegg 2013 De 10 vanligste avvikene av et utvalg 560 tilsyn på nyanlegg i 2013 (Januar Sept) Ikke utarbeidet nødvendig dokumentasjon 228 Avvik i forhold til norm uten at det er dokumentert tilsvarende sikkerhetsnivå (eks. bolignormen 823), jf. fel Eier kan ikke fremlegge samsvarserklæring/dokumentasjon jf. fel Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. fel Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. fel Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. fel Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne. Jf. fel 23 28

39 Elsikkerhetsportalen Det lokale El.Tilsyn Haugaland Kraft elsikkerhetsportalen

40 Diverse punkter til bransjen Merking av byggestrøm kasser med firmanavn Underskrift og stempel v/innsendelse av rapporter Tydelig tilbakemelding hvordan avvik er utbedret. (Ikke benytt OK eller hake) Rutiner ved bruk av Boligmappa.no, Hva formidles til byggherre?, Henvisning / merke i tavle. Hva med svakstrømskap og stikk til router, blir det tatt hensyn til plassering? Barne- og ungdomsrom, blir det tatt hensyn til antall uttak for musikkanlegg, data, tv etc.? Mye rare løsninger når det gjelder valg og kobling av overspenningsvern. Al/Cu utfordringer. (Jordingskinne, vern, koblingsstykker Rettelse rapporter. Prioritere som fagansvarlig ut de viktigste først, dialog m/dle Minner om nye FEK 4 som omhandler plikt til å rette feil og mangler, også der hvor andre foretak har vært ansvarlig for arbeidet. (Gjelder vedtak fra DLE) DLE gjennomfører 2500 tilsyn hvert år. Dette genererer mye arbeid for bransjen. Bolignormen, NEK Omhandler 8 pkt. som skal dokumenteres

41 Antall uttak / stikk i romgrupper Antall stikk / uttak i nyanlegg. Avvik fra Norm. Dokumentere hvorfor. Uttak kjøkkenbenk, måles fra vegg til vegg? Eller fra stikk til vegg? 2m krav. NEK (Bolignormen) vedrørende antall uttak i ulike rom: Kjøkken: Ett uttak for hvert fast utstyr. Kjøleskap, Fryseskap, Stekeovn, Komfyrtopp, Ventilator, Kaffemaskin, Mikrobølgeovn, Dampstek, Oppvaskmaskin mv. To uttak pr. 2 meter kjøkkenbenk. Fire uttak i forbindelse med spiseplass To uttak pr. 2 meter fri vegg

42 Hjelpemidler til montøren

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Spennings satt bygestrøms kabel via støpsel

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Spørsmål til slutt Spørsmål kan også rettes til DLE ved hjelp av:

72 Takk for oss!

73 Lunsj

74 Jordfeil Arvid Hanssen

75 Jordfeil Utfordring 1 Kunde melder om at jfb kobler ut for n`te gang Kunde sier at elektriker har vært og feilsøkt uten å finne noe galt. Han anbefaler at kunden kontakter HK for å få hjelp Noen ganger: Elektriker opplyser at de kan skifte tavle, kostnad ca. kr ,-

76 Jordfeil - forskrifter Forskrifter for Elektriske Forsyningsanlegg Forskrift Om Leveringskvalitet i kraftsystemet Jordfeil er ikke tema

77 Jordfeil Hva gjør HK Utfordring 2 Måle i nettstasjon Er jordfeilen stående Søker seg fram til hvilket anlegg som har jordfeil Gir pålegg om utbedring til kunde eller netteier Er jordfeilen fraværende Monterer logger for å se om det er mulig å finne feilen Kommer tilbake senere for å se om jordfeilen er tilstede

78 Jordfeil Utfordring 3 Installatørene har fagkunnskap på all installasjon tilhørende kunder, også jordfeilbrytere HK har ikke ansvar for utstyr eller installasjon tilhørende kunder så lenge HK oppfyller gjeldende lover og regler Ved jordfeil kontakt:

79 Trafo Jordfeil i IT - nett Nullpunkts -sikring Jordfeil En Jordfeilbryter skal koble ut ved en jordfeilstrøm på maksimum 30mA I praksis kobler jordfeilbryteren ut ved en lavere jordfeilstrøm Alle anlegg har også en normal lekkstrøm

80 Spenningskvalitet Arvid Hanssen

81 Spenningskvalitet. Haugaland Kraft skal i hovedsak levere 230V, pluss / minus 10% til sine kunder. NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Disse forskriftene ble gjort gjeldene fra den og gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den strømmen som Haugaland Kraft skal levere til sine kunder.

82 Spenningskvalitet forts. Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi, 230V, pluss / minus 10%. (207V 253V) Tåler alt elektrisk utstyr disse spenningene? Spenningens frekvens, 50 Hz ± 2%. (49Hz -51Hz) Kortvarige over- og underspenninger, spenningssprang maks 24 pr. døgn (<207V - >253V) Flimmerintensitet Korttidsintensitet av flimmer, Pst [pu] <1,2 Langtidsintensitet av flimmer, Plt [pu] <1,0 Spenningsusymmetri maks 2% i tilknytningspunktet Overharmoniske spenninger, THD,total harmonisk forvrengning av spenningens kurveform, maks 8%

83 Spenningskvalitet Hva gjør HK? Monterer spenningslogger(e) Vurderer hvem eller hva som årsak Hvis HK, vurderer forsterkning eller omkoblinger av nettet

84 Spørsmål frå installatørar

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer