Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), PBL. 12-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), PBL. 12-7"

Transkript

1 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), PBL jf. Veisten boligfelt

2 Oversendelse NieSc AsGBr ArD For kontroll NiESc AsGBr ArD Rev Beskrivelse LKH A Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opp havsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppd ragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gj øres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 433, NO-2303 Hamar Torggata 2 2, NO-2317 Hamar Side 2 av 15

3 Innhold 1 Generelt Arealformål i regulering Hensynssoner i regulering 6 2 Bestemmelser i reguleringsplan (PBL 12-7) - Fellesbe stemmelser Byggegrenser Universell utforming Støy Krav til utbygger Terrengtilpasning Jordressurser Flytting av matjord Naturmiljø og biologisk mangfold Kulturminner Radon 8 3 Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1) Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Lekeplasser 10 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2) Generelt Områder regulert til Vegformål Parkeringsplasser 11 5 Grønnstruktur (PBL 12-5 nr. 3) Naturområder Turdrag/Skiløypetrasé Snarveger 12 6 Landbruks- natur- og friluftsformål (PBL 12-5 nr. 5) Jordbruk 13 7 Hensynssoner (PBL 12-6) Støysoner Frisiktområder Bevaring av kulturmiljø Faresoner 14 8 Rekkefølgebestemmelser Leke- og grøntarealer Lysløypetrasé Side 3 av 15

4 Vedtatt av kommunestyret: Mindre endring av bestemmelser: Planutval g sak.nr: 06/17, Mindre endring av bestemmelser: Planutvalg sak.nr: xx/17, Reguleringsbestemmelsene bygger på Plan- og bygning sloven, 2008 Tilhørende dokumenter: Plankart, datert , revidert Planbeskrivelse, datert , revidert Side 4 av 15

5 1 Generelt Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnære boliger og sikre grøntarealer for lek og aktivitet for framtidige generasjoner og samtidig sikre attraktive bomiljøer. Planen ligger i Veisten i Forset, Gausdal kommune. 1.1 AREALFORMÅL I REGULERING Planområdet er på ca. 51 daa og reguleres til følge nde formål jf. Plan- og bygningsloven nr.1: Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Forsamlingslokale Skiløypetrasé Hotell/Overnatting Lekeplass 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastr uktur Veg Annen veggrunn - grøntareal 12-5 nr. 3: Grønnstruktur Grønnstruktur 12-5 nr. 5: Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift LNRF Side 5 av 15

6 1.2 HENSYNSSONER I REGULERING Området har følgende hensynssoner jf. Plan- og bygn ingsloven Hensynssoner Støysoner Frisiktsoner Bevaring av kulturmiljø Faresone Side 6 av 15

7 2 Bestemmelser i reguleringsplan ( PBL 1 2-7) - Fellesbestemmelser 2.1 BYGGEGRENSER Byggegrenser er vist i gjeldende reguleringsplan. G arasjer og uthus på inntil 50 m² kan plasseres 1 meter fra eiendomsgrensen. 2.2 UNIVERSELL UTFORMING 2.3 STØY Offentlige tiltak innenfor planområdet skal forsøke s utformet i henhold til rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle» fra Miljøverndepartement et, Håndbok 278 «Universell utforming av veger og gater» og jf TEK 10 «Byggteknisk forskrift». Miljøverndepartementets retningslinjer for behandli ng av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for gjennomføring av planen. For o ffentlige friområder og felles lekeareal for barn, skal støynivået ikke overstige 55 dba. Det skal føres opp støyskjerming i en høyde på 2 me ter i plangrensen langs fylkesvegen. 2.4 KRAV TIL UTBYGGER Ved søknad om tiltak skal det vedlegges situasjonsp lan i målestokk 1:500 som viser bebyggelsens plassering, påført utvendige hovedmål, antall etasj er, parkeringsareal, avstand til nabogrenser og nærmeste bebyggelse. Plassering av uthus/garasjer o g boder skal også være vist på situasjonsplanen, selv om de ikke skal oppføres sam tidig med huset. På situasjonsplanen skal også intern adkomstveg på tomta, planering av tomt, evt. murer og andre meldepliktige tiltak vises. Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunen. Ved søknad om tiltak skal det sendes inn terrengpro filer som viser bebyggelsens plassering i høyde, både i forhold til opprinnelig og ferdig pla nert terreng. For enkelttiltak innenfor reguleringsplanen kan det kreves supplerende dokumentasjon som redegjør for de valg/vurderinger som er gjort ved t iltakets forhold til fjernvirkning, landskapstilpasning ved husets plassering på tomta og tiltakets volum og form. Dokumenteres i form av en enkel beskrivelse, fasadeoppriss, perspe ktivtegning, fotomontasje, evt. modell/modellfoto Side 7 av 15

8 2.5 UTFORMING Ved behandling av søknad om tiltak skal planutvalge t påse at bebyggelsen får god form, materialbehandling og terrengtilpasning, og bygning er i samme gruppe får enhetlig og harmonisk utførelse. Planutvalget skal godkjenne utvendig mat erialer og farger. Skjemmende farger kan kreves endret. 2.6 TERRENGTILPASNING Terrenginngrep skal lokaliseres, utformes og opparb eides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmes sig bearbeidelse slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. Ved utforming av estetisk uheldige vegetasjons- og terrenginngrep kan kommunen innenfor lovens rammer kreve avbøtende utformings- eller materialut førelser for å oppnå et godt estetisk resultat. 2.7 JORDRESSURSER Stedegne masser skal tas vare på i anleggsperioden og benyttes ved opparbeidelse av bebyggelsen og lysløypetraséen. 2.8 FLYTTING AV MATJORD Gausdal kommune skal i forbindelse med detaljplan f or anleggsvirksomheten utarbeide særskilt plan for flytting av matjord og avbøtende tiltak mo t spredning av fremmede uønskede arter og skadegjørere. 2.9 NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planom rådet skal det vises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av naturens mangfold KULTURMINNER Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages a utomatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i de n utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks send es til Fagenhet for kulturarv i Oppland fylkeskommune jf. lov om kulturminner 8 annet led d RADON Nye bygg og tilbygg skal sikres mot radon iht forsk rift om krav til byggverk (TEK), Side 8 av 15

9 3 Bebyggelse og anlegg ( PBL nr.1 ) 3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eksisterende bebyggelse som inngår i planen er vist på plankartet. Grad av utnytting: BYA = 35 % Takform: : Fortrinnsvis skråtak med minimum 15 gra ders vinkel, men flatere og flate tak kan godkjennes. Hvis det godkjennes flate tak gjelder k un angitt gesimshøyde ikke mønehøyde. Som hovedregel, og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget Maks gesimshøyde: 6 meter Maks mønehøyde: 8 meter 3.2 NY BEBYGGELSE Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Garasjer og uthus/boder tillates oppført som frittliggende bygg. Slike bygg skal oppføres i én etasje. Byggene skal gis en utforming, materialvalg og farge som er i samsvar m ed hovedbygget og skal ha lavere gesims- og mønehøyde enn hovedbygget. Ved søknad om byggetilla telse skal plassering av garasje/garasjer være vist. På tomtene BF-3,BF-4 og BF-5 skal det bygges hus so m er tilpasset tomta, dvs. med sokkeletasje. Områdene BK-1, BF-14 og B-1 bør planlegges med 50% av soverommene på stille side, bygges som gjennomgående leiligheter/rekkehus og skal tilf redsstille kravet i henhold til TEK10 og NS8175:2012 når det gjelder innendørs støynivå på L p,aec,24h 30dB(A) Utforming: Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse På tomtene BF-1 BF-12 skal det oppføres eneboliger eller 2- mannsboliger. Følgende krav gjelder: Grad av utnytting: BYA = 35 % Takform: : Fortrinnsvis skråtak med minimum 15 gra ders vinkel, men flatere og flate tak kan godkjennes. Hvis det godkjennes flate tak gjelder k un angitt gesimshøyde ikke mønehøyde. Som hovedregel, og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget Maks gesimshøyde: 6 meter Maks mønehøyde: 8 meter Side 9 av 15

10 Boligbebyggelse konsentrert boligbebyggelse Det skal oppføres 6 4-mannsboliger innenfor planområdets tomter benevnt BK-1 og BK-2. Til samme n vil det bli 24 leiligheter. Følgende krav gjelder: 5 0 prosent av boenhetene innenfor områdene skal ha a lle hovedfunksjoner på inngangsplan. Grad av utnytting: BYA = 40 % Takform: Fortrinnsvis skråtak med minimum 15 grade rs vinkel, men flatere og flate tak kan godkjennes. Hvis det godkjennes flate tak gjelder k un angitt gesimshøyde ikke mønehøyde. Som hovedregel, og spesielt ved eksponert beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget Maks gesimshøyde: 6 meter Maks mønehøyde: 9 meter. 3.3 LEKEPLASS Lekeplassen er markert i plankartet. L1 er felles l ekeplass for alle boliger/leiligheter innenfor planområdet. 3.4 SKILØYPE/LANDBRUK Den ene lysløypetraséen flyttes og oppføres som vis t i plankartet. I barmarksesongen benyttes arealet til tradisjonelt jordbruksdrift og ferdsel over dyrka mark skal kun skje på frossen eller snødekt mark Side 10 av 15

11 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( PBL nr.2) 4.1 GENERELT Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge ero sjon ferdigstilles raskest mulig, og senest samtidig med anleggene. 4.2 OMRÅDER REGULERT TIL VEGFORMÅL Atkomstveger i området skal være 4.5 meter brede, e ksklusive en vegskulder på 0,25 meter på hver side av vegbredden. 4.3 VEGFORMÅL Veg P_V er felles for de berørte eiendommene (Forsa mlingslokale og B-1) og vedlikeholdes av disse. Veg O_V1 og O_V2 vedlikeholdes av Gausdal kommune 4.4 PARKERINGSPLASSER Egenparkering på egen eiendom. For eneboliger skal det avsettes plass til 2 oppst illingsplasser/garasjer per boenhet. For 2- og 4-mannsboliger skal det avsettes plass t il 1,5 oppstillingsplasser per boenhet Side 11 av 15

12 5 Grønnstruktur ( PBL nr. 3) 5.1 NATUROMRÅDER Det skal være tilgang til samtlige friområder via o ffentlig adgang. 5.2 TURDRAG/SKILØYPETRASÉ Snarveger Snarvegene er grønne smett mellom tomtene og sikres gjennom tomtefordeling og eiendomsgrenser i reguleringsplanen. Disse skal ikk e privatiseres av omkringliggende eiendommer, men være åpne for allmennheten Side 12 av 15

13 6 Landbruks- natur- og friluftsformål ( PBL nr. 5) 6.1 JORDBRUK Landbruksområdet kan nyttes til jord- og skogbruksf ormål. Inngrep i terreng utover normal drift tillates ikke Side 13 av 15

14 7 Hensynssoner ( PBL 1 2-6) 7.1 STØYSONER Hensynssone H220 for støy følger støygrensen som st atens vegvesen har utført for fv FRISIKTOMRÅDER Hensynssone H140_1, H140_2 og H140_3 for frisikt i kryss følger anbefalinger fra Statens vegvesen. Hovedatkomstveg skal ha frisikt på 6 x 85 meter mens privat innkjørsel fra fv. 255 skal ha frisikt på 4 x 70 meter. 7.3 BEVARING AV KULTURMILJØ På plankartet er område H570_ avmerket som område m ed bevaringsverdig bygningsmiljø. I dette området skal det, i bygninger så vel som utomhus ta s særlige hensyn til byggestil, materialbruk og tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bygninger skal oppføres med fasademateriale i tømme r eller trepanel for maling, olje eller olje- /tjærebeis. Panel skal utformes med variasjon i pan elbredde. Standard tømmerpanel tillates ikke. Som takmateriale godkjennes bare torv, tre, skifer eller krum takstein. Vinduer skal deles med sprosser. Løse utvendige spr osser tillates ikke. Utvendig farge på bygninger skal være mørk brun ell er sort Arbeider som krever byggemelding skal konfereres me d fylkeskommunen ved kulturarvenheten før det fattes vedtak Side 14 av 15

15 8 Rekkefølgebestemmelser 8.1 LEKE- OG GRØNTAREALER Opparbeidelse av leke- og grøntarealer skal være på plass før ferdigstillelse av den første boligen, L1 opparbeides med ferdig tilsådd plen, uten beplan tning og lekeapparater. 8.2 LYSLØYPETRASÉ Flytting av lysløypa opparbeides samtidig med byggi ng av infrastrukturen i området, og være på plass før ferdigstillelse av den første boligen Side 15 av 15