Forslag til reguleringsplanbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplanbestemmelser"

Transkript

1 Forslag til reguleringsplanbestemmelser Detaljreguleringsplan for plan 1902_ 1845 Reguleringsplan og konsekvensutredning F v. 91 Breivikeidet bru Hov Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxx 1 GEN ERELT Nasjonal arealplan - ID: 1902_ Formål Detaljreguleringen skal legge til rette for omlegging av fv. 91 fra Breivikeidet bru til Hov. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan - ID Reguleringskartet er datert og består av 18 plankart, R1 R1 8. Følgende eiendommer blir berørt av planen: 30/9, 30/58, 126/1, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/8, 128/1 4, 129/1, 129/3, 129/7, 130/2, 130/1 5, 130/1 7, 130/1 8, 130/24, 130/25, 130/36, 130/54, 130/60, 130/70, 130/71, 130/ Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jf. plan - og bygningsloven og og 1 2-7: Arealformål, plan - og bygningslovens 1 2-5: Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur Kjørev eg, offentlig (o_s K V1 o_s KV4 ) Annen veggrunn, teknisk anl egg, offentlig (o_svt1 o_svt1 0 ) Gang - og sykkelveg, offentlig (o_sgs1) Parkeringsplass, offentlig (o_spa1 - o_spa3) Veg, ikke offentlig (S K V_1 S K V_ 4 ) Annen veggrunn, teknisk anleg g, ikke offentlig (SVT_1 SVT_8 ) Nr. 5 Landbruks -, natur - og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (L1 L1 6) Nr.6 Bruk, og vern av sjø og vas sdrag Tepphaugelva (V1 V2) Breivikelva/ Storelva (V3 V4)

2 Hensynsoner, plan - og bygningslovens 12-6: Sikringssone (H190_1 - H1 90_4) (erosjonssikring og motfyllinger) Faresone høyspenningsanlegg (H370_1 - H370_3) Sone med særskilt angitt hensyn - bev aring kulturmiljø (H570_1 og H730_1 - H730_2 ved urgraver og H730_3 - H730_4 ved tufter ved Breivikelva på Hov) Sone med særskilt angitt hensyn flyttleier reindrift (H520_1 ) Sone med særskilt angitt hensyn naturmiljø (H560_1 ) Sikringssone frisikt (H140_) Bestemmelsesområder, plan - og bygningslovens 12-7: Midlertidig anleggsbelte (#1 - #1 7) Midlertidig anleggsbelte ved vassdrag (#21 - #24) 2 FELLES BESTEM M ELSER 2.1 Krav til bevaring av vegetasjon (plan - og bygningsloven nr. 3) Rigg - og marksikringsplan Det skal utarbeides en plan for istandsetting av berørte areal, dette kan gjøres som egne tegninger eller kan inngå som del av rigg - og marksikringsplanen. 2.2 Kulturminner (plan - og bygningsloven nr. 6) Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og Troms fylkeskommune, jf. kulturminneloven 8 andre ledd. 2.3 Støy (plan - og bygningsloven nr. 3) Følgende Gnr/ Bnr skal tilbys tiltak mot vegtrafikkstøy: 1 30 / 60, 71 og Naturens mangfold (plan - og bygningsloven 12-7 nr. 6) Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer. Vassdrag med tilhørende kantvegetasjon skal tas hensyn til og bevares på best mulig måte. 2.5 Krav til ytterligere detaljering (plan - og bygningsloven 12-7 nr. 12) Prosjekteringen skal vise løsninger for hvor dan vassdrag sikres og hvordan inngrepene som berører vassdrag skal utføres. Det skal vurderes flomfare i vassdraget. Det skal også lages detaljerte løsninger for hvordan stabilitet i området sikres. Dette gjelder bruk av kulverter, stikkrenner, eventuell omlegging av bekkeløp, erosjonssikring, motfyllinger og områder for avlasting. Prosjektering og t iltakene skal utarbeides i samarbeid med NVE før inngrep og berøring av vassdrag kan igangsettes. 1

3 2.6 Fjerning av Hov bru og tilførselsveger (pla n - og bygningsloven 12-7 nr. 2) Eksisterende Hov bru og tilførselsveger skal fjernes. Dette arbeidet skal settes i gang senest ett år etter at veganlegget er åpnet for allmenn ferdsel. Området skal ryddes og revegeteres og dette skal beskrives i rigg - og marksikringsplan. 2.7 Støy i anleggsfasen (pla n - og bygningsloven 12-7 nr. 12) Før start av bygge - og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å redusere ulempene med støy fra anleggsarbeidet. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T gjøres gjeldende. 2.8 Rigg - og marksikringsplan og istandsettingsplan (pla n - og bygningsloven 12-7 nr. 12) Før start av bygge - og anleggsarbeidet skal d et utarbeides en rigg - og marksikringsplan og en plan for istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. 2.9 Bevaring av kildemyrer (pla n - og bygningsloven 12-7 nr. 12) Innenfor hensynssone H560_1 skal det før igangsettelse av anlegg etableres et milj øoppfølgingsprogram med tanke på vegtiltakets påvirkning på naturtypen. 3 SAM FERDSELSAN LEGG OG TEKNI SK I N FRASTRU KTU R (plan - og bygningsloven nr. 2) Veg Vegene skal opparbeides som vist på plankartet. Offentl ig veg omfatter areal til vegens kjørebane, vegskulder, vegkryss, stopplomme og rekkverksrom. o_skv1 : Ny fylkesveg o_skv2: Veglinje langs eksisterende fylkesveg 51 o_skv3: Kommunal veg, Høgsandmelen o_skv4: Kommunal veg, Slettmovegen SKV1 : Veg ned fra ny fv.91 mot Breivikelva de r Breivikeidet bru er i dag. Vegen skal være a dkomst til eiendommene 129/3 og 30/9. S KV2 : Ny adkomstveg til boliger og eiendommer på vestsiden av fv. 51. Vegen skal være adkomst til eiendommene 30/9 og 129/3. SKV3: Ny adkomstveg til utmark på eiendommen 127/1. SKV4: Ny adkomstveg til utmark på eiendommen 127/1. 2

4 Annen veggrunn, teknisk anlegg Arealet s ka l nyttes til fyllinger, skjæringer, grøfter, støytiltak, murer, rekkverk, stabiliserende tiltak og skredsikringstiltak. Mindre endringer i skråningsutsl ag vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som grunnforhold eller feil i kartgrunnlag. Arealer som ikke blir brukt til vegformål, kan tilbakeføres til opprinnelig formål. Innenfor områdene tillates mellomlagret vekstmasser der dette er hensikts messig og mulig. Området skal ikke berøres mer enn det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet. Etter avsluttet anleggsarbeid skal kantsonen til elvene istandsettes slik at den blir tilpasset eksisterende kantvegetasjon og terreng langs elvene. Dette gjelder for krysningspunkt Tepphaugelva og Breivikelva. Parkeringsplass Arealet skal nyttes til offentlig utfartsparkering. 4 LAN DBRU KS -, N ATU R - OG FRI LU FTSOM RÅDER SAM T REI N DRI FT (plan - og bygningsloven nr. 5) 4.1 LNFR - områdene i tilknytning til skjæringene og fyllingene kan bearbeides. L1 L1 0, L1 2 og L1 3 L1 5: Området skal brukes som grøntbelte langs ny veglinje og som område for erosjonssikring og terrenggrøfter over skjæringstopp. L4 L5: De t er tillatt med tiltak som gjør området under brua over Tepphaugelva mer funksjonelt som undergang for vilt og for tursti på østsiden. Etablering av trasé for sti tillates. L1 1 : Område for erosjonssikring og områdestabilisering. Steinmasser og jordmasser som er brukt til å etablere erosjonssikring og motfylling som stabiliseringstiltak skal ikke fjernes. L1 6: Motfyllingsområde ved Hov. Steinmasser og jordmasser som er brukt til å etablere motfylling som stabiliseringstiltak skal ikke fjernes. 5 BRU K OG V ERN AV SJØ OG VASSDRAG, M ED TI LHØREN DE STRAN DSON E (plan - og bygningsloven 12-5 nr. 6) V1 og V2 : På begge sider av Tepphaugelva. Erosjonssikring er tillatt. Der det ikke er behov for erosjonssikring skal ka ntsone bevares. V3 og V4 : På begge sider av Breivikelva ved Hov bru. Erosjonssikring er tillatt. Der det ikke er behov for erosjonssikring skal kantsone bevares. 3

5 6 H EN SYN SSON ER (plan - og bygningsloven 1 2-6) Innenfor områder avsatt som hensynssoner gjelder følgende: Sikringssone - frisikt H1 40 I området vist som fr isiktsonen skal det være frisikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. E nkeltstående høytstamme de trær kan tillates. Sikringssone andre sikringssoner H1 90 Området kan brukes til erosjonssikring, motfyllinger, terrengavlastinger og terrengtilpasninger. Etablerte sikringstiltak skal ikke fjernes. Faresoner høyspenningsanlegg (jf. PBL 12-7): Arealer avsatt som faresone i plankartet angir sikringssone for kraftledninger. H370_1 (Høyspent i nærheten av Skogeng ) H370_2 (Høyspent langs eksisterende fv. 51 ved Hov bru) H370_3 (Høyspent i nærheten av eksisterende fv. 51 ved kryss Hov) Sone med angitte særlige hensyn (jf. PBL 12-7): Kulturminner (plan - og bygningsloven 12-7 nr. 6) H570_1 Hensynssone rundt gravfelt Hensynssonen omfatter kulturmiljø (gravfelt) bestående av fire urgraver/steinsettinger (H730_1-2) som er særlig sårbare for ytre påvirkning. Innenfor hensynssonen kan det ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemm e kulturminnene i området, eller på andre måter forringe dets verdi som kulturmiljø. H730_1 Båndleggingssone ved urgraver H730_2 Båndleggingssone ved urgraver H730_3 Båndleggingssone ved gammetuft, Hov H730_4 Båndleggingssone ved gammetuft, Hov Fredete kulturminner med en sikringssone på 5 meter er båndlagt i henhold til kulturminneloven. Det kan i de båndlagte områdene ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme kulturminnene i området, eller på andre måter forringe dets verdi som kulturmiljø. Reindrift viktig trekk og flyttlei (jf. PBL 12-7 nr. 6): Innenfor hensynssone H520_1 skal vegens sideareal utformes slik at reinen kan trekke uhindret over vegen. Rekkverk skal ikke føres opp med unntak av sikring mot elv. Etter at vegen er bygd er de t ikke tillatt å gjennomføre tiltak som kan hindre reinens frie trekk. 4

6 Naturmangfold lokaliteter med kilder og kildemyr (jf. PBL 12-7 nr. 6 og 12 ): Innenfor hensynssone H560_1 skal arealet inkludert veg anlegges på en slik måte at den naturlige vann tilstrømmingen til kildelokalitetene sikres og lokaliteten ikke skades i anleggsfase. Etter at vegen er bygd er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som kan skade lokaliteten. 7 OM RÅDEBESTE M ELSER (plan - og bygningsloven 12-7 nr. 1 ) Midlertidig anlegg - og riggområder, #1-17 og #21-24 Områdene som er merket med skravur for anlegg - og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til anlegg - og riggområde. Det vil si til mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende, herunder også m idlertidige bygninger. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes og revegeteres, jf. 2.1 i bestemmelsene, og tilbakeføres til angitt arealformål i planen. Anleggsområde nærmest Tepphaugelvas østside, #21 og # 22 på L4 og L5: De t bør stå igjen skog som kan fungere som en skjerm mellom vegen og tursti/areal for vilttrekk under brua. Sti som kommer nedenfra ledes inn under brua. Området som er merket med skravur og #8: I området med hensynssone (H560_1 ) er det av hensyn til natur miljø begrensninger på bruken av området. Det skal ikke brukes til ordinært rigg - og anleggsområde, men kan brukes til å mellomlagre toppmasser. Arealer avsatt til midlertidig deponi, rigg og anleggsområde skal inngå i rigg - og marksikringsplanen. Planom rådet registreres med tanke på å bevare verdifull vegetasjon og hindre spredning av uønskede arter, samt bevare karakteristiske landskapselementer. Rigg - og marksikringsplanen skal angi hvilke områder som kan benyttes til anleggsveger, rigg - og deponiområ der og hvilke områder som ikke skal anvendes. Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når vegen er ferdig skal nytt terreng formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres. 5