1. Kyrkjerekneskapane Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) vart økonomien i Den norske kyrkja omtalt som følgjer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Kyrkjerekneskapane Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) vart økonomien i Den norske kyrkja omtalt som følgjer:"

Transkript

1 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV V 1N/2015 Den lokale kyrkjeøkonomien Utviklinga av økonomien i Den norske kyrkja blir kvart år presentert for Stortinget i departementet sin budsjettproposisjon (Prop. 1 S). Omtalen i budsjettproposisjon for 2015 om kyrkjeøkonomien og kyrkjebygg, jf. Prop. 1 S ( ) for Kulturdepartementet, følgjer under pkt. 1 nedanfor. Ein nærare gjennomgang av kyrkjerekneskapane følgjer i pkt. 2 og 3 nedanfor med tillegg. 1. Kyrkjerekneskapane Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) vart økonomien i Den norske kyrkja omtalt som følgjer: Kirkens økonomi Den norske kirke finansieres i hovedsak av bevilgninger fra staten og kommunene. Av de samlede bevilgningene til kirken kommer nær 2/3 fra kommunale overføringer. De kommunale overføringene disponeres av det kirkelige fellesrådet i kommunen. I 2013 ble det overført vel 2,8 mrd. kroner fra kommunene til fellesrådene, eksklusive investeringer. Dette er en økning på 5,4 pst. fra 2012 til Til sammenligning var lønns- og prisveksten i kommunesektoren for samme periode beregnet til 3,6 pst. I tillegg til de kommunale overføringene disponerer fellesrådene statlige tilskudd til særskilte formål, blant annet til trosopplæring og diakoni. Fellesrådene har også andre inntekter, blant annet ved utleie av kirkebyggene og gjennom avgifter i forbindelse med gravplassforvaltningen. Tabellen viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall for fellesrådene fra 2011 til Oversikten er framstilt på bakgrunn av regnskapstall som fellesrådene har rapportert til Statistisk sentralbyrå. Tabell 7.30 De kirkelige fellesrådenes inntekter og utgifter (i mill. kroner) Endring i pst /13 Driftsinntekter ,6 Driftsutgifter ,9 Netto driftsresultat Investeringsinntekter ,6 Investeringsutgifter ,0 Overføringer fra kommune og stat til drift Kommunale overføringer ,4 Statlige overføringer ,8 1 2 Netto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og -utgifter og mellom finansinntekter og -utgifter. De finansielle overføringene fra kommunene, verdien av den kommunale tjenesteytingen samt nettoutgifter for gravplassdriften som er ført i kommuneregnskapene, inngår i totalbeløpet. Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks

2 Det framgår at fellesrådenes driftsinntekter økte med 388 mill. kroner fra 2012 til 2013, driftsutgiftene med 305 mill. kroner. Netto driftsresultat, som viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, var i 2013 på 228 mill. kroner. Når netto driftsresultat korrigeres for midler som er overført for å dekke underskudd i investeringsregnskapet, var resultatet 70 mill. kroner i 2013 og 46 mill. kroner i I 2013 var investeringsutgiftene på vel 1 mrd. kroner. Overføringene fra kommunene for dekning av fellesrådenes investeringsutgifter var i 2013 på 598 mill. kroner. Under kap. 342 Kirkebygg og gravplasser er det gitt en nærmere omtale av fellesrådenes utgifter til kirkebyggene og gravplassene, se Rapport Kirkens gaveinntekter gjennom givertjeneste, kirkeofringer, testamentariske gaver og lignende er relativt beskjedne. I 2013 ble det registrert rundt 140 mill. kroner i offergaver, 60 mill. kroner i gaver gjennom givertjeneste og 105 mill. kroner fra andre gaveinnsamlinger. I beløpene inngår bl.a. offergaver til kirkens eget arbeid og til frivillige kristelige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken, misjonsorganisasjonene m.fl. Bidraget til Den norske kirke fra Opplysningsvesenets fond er beregnet til 136 mill. kroner i Kirkebyggene Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) har tidligere gjennomført flere tilstands-undersøkelser av kirkebyggene. En ny undersøkelse er gjennomført i Undersøkelsen viser at antallet kirker med mangelfull tilstand på tak, vegger eller fundament er omtrent det samme som ved forrige kontroll i Brannog tyverisikringen er også omtrent som ved tidligere undersøkelser, mens tekniske installasjoner og inneklimaet i kirkene har hatt en positiv utvikling. KA mener at undersøkelsen i indikerer at vedlikeholdstilstanden i det store og hele er på samme nivå som den forrige kontrollen i 2010 viste, men at den positive utviklingen som framkom mellom undersøkelsene i 2006 og 2010 ser ut til å avta. 800 Løpende vedlikeholdsutgifter, drift 700 Utgifter ved rehabilitering, nybygg mv., investering Figur 7.2 Kirkebyggene: Fellesrådenes utgifter til ordinært vedlikehold og til istandsetting (rehabilitering) av nybygg mv. i perioden Side 2

3 Det foreligger ulike anslag for omfanget av behovet for vedlikehold for kirkebygg. I 2005 beregnet Riksantikvaren istandsettingsbehovet til godt over 3 mrd. kroner for de nær kulturhistorisk verdifulle kirkene. Investeringsutgiftene til rehabilitering og nybygg m.v. har de senere årene holdt seg på et relativt høyt nivå. I 2009 og 2010 var de årlige investeringene på over 600 mill. kroner. I 2011 og 2012 falt investeringene noe, men tok seg opp igjen i Investeringene i 2013 var på 588 mill. kroner, jf. figur 7.1. Rentekompensasjonsordningen har medvirket til at mange kirkebygg er blitt istandsatt det siste tiåret. Ved utgangen av 2013 var 932 prosjekter, med en samlet investeringsramme på ca. 2 mrd. kroner, ferdigstilt og tildelt tilskudd (rentekompensasjon). Innenfor en samlet investeringsramme på 3,35 mrd. kroner for perioden , er det gitt tilsagn om rentekompensasjon for investeringer på ca. 3 mrd. kroner. Totalt har Husbanken gitt tilsagn om rentekompensasjon til prosjekter ved i alt 837 kirker, fordelt på 300 kommuner. Ca. 2/3 av de godkjente prosjektene gjelder fredete og verneverdige kirker. Stavkirkeprogrammet under Klima- og miljøverndepartementet har som mål at alle de 28 stavkirkene skal være istandsatt og sikret i perioden Alle stavkirkene sikres også mot brann. 73 pst. av de kirkelige fellesrådene er med i en sentral forsikringsordning for kirkebyggene. På grunn av fem store kirkebranner i årene ble premiene i forsikringsordningen økt i 2013, samtidig som det ble gitt premierabatter for de kirkebyggene der det er gjennomført sikringstiltak kirker er med i ordningen. Den samlede forsikringsverdien for disse kirkene er på 32,7 mrd. kroner. Gravplassene Gravplassene forvaltes av de kirkelige fellesrådene, eventuelt menighetsrådet på stedet, på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Enkelte steder er ansvaret overdratt til kommunen. Gravplassdriften finansieres gjennom kommunale bevilgninger og brukerbetalinger. Brukerbetaling innebærer at det betales avgift for feste av grav, for kremasjon, stell og vedlikehold av gravsted m.m. Avgiftssystemet og brukerbetalingen viser til dels store lokale variasjoner. Et offentlig utvalg har i NOU 2012: 2 Lik og likskap foreslått endringer med sikte på utjevning og større likhet i betalings- og avgiftsordningene. Utvalgets forslag har vært på høring med høringsfrist 1. oktober Side 3

4 2. Rekneskapstal Driftsrekneskap Kyrkjelege fellesråd 2.1 Driftsinntekter Driftsinntektene til fellesråda fordelt på ulike inntektskjelder er presentert i tabell Tabell 2.1 Driftsinntekter kyrkjelege fellesråd fordelt på inntektskjelder (i 1000 kr) Inntektskjelder Endring 11/12 Endring 12/13 Kommunale overføringar ,8 % 5,4 % Statlege overføringar ,8 % 8,8 % Overføring frå sokneråd ,3 % -7,6 % Sal og leigeinntekter ,9 % 33,3 % Refusjon av lønn frå trygdeforv ,3 % 7,4 % Gåver, ofringar o.a ,4 % 22,2 % Andre inntekter ,9 % 33,1 % Refusjon av mva frå inv. rekneskap ,2 % 14,7 % Refusjon av mva frå driftsrekneskap ,9 % 18,2 % Sum ,3 % 9,6 % Tabellen syner ein auke i driftsinntektene til kyrkjelege fellesråd på 3,3 pst. frå 2011 til 2012 og på 9,6 pst. frå 2012 til Dei kommunale overføringane er den viktigaste inntektskjelda for fellesråda. Veksten i overføringane frå kommunane var på 5,8 pst. frå 2012 til Til samanlikning er løns- og prisveksten i kommunesektoren frå 2012 til 2013 rekna til 3,6 pst. Dei kommunale overføringane inneheld fleire element (a+b+c) som er summert i tabell 2.2. Hovuddelen (a) er dei finansielle løyvingane. Desse utgjorde mill. kroner i 2012 og mill. kroner i Den andre delen (b) er tenesteyting som kommunane utfører på vegne av fellesråda. Tenestene vart verdsett til 126 mill. kroner i 2012 og 123 mill. kroner i I tillegg har enkelte kommunar drifts- og/eller forvaltningsansvar for gravplassane. Enkelte stader er dette ført som tenesteyting i fellesråda sine rekneskap, medan andre stader er utgiftene berre ført i kommunerekneskapen (c). I tabell 2.2 og tabell 2.3, og i tabell 2.5 og 2.6, er det henta tal frå kommunerekneskapane der utgiftene ved drift av gravplassar ikkje er ført i fellesråda sine rekneskap. Desse nettoutgiftene utgjorde 62 mill. kroner i 2012 og 85 mill. kroner i , jf. òg omtalen i avsnitt 2.1. Det statlege overføringane utgjorde 7,8 pst. av fellesråda sine inntekter både for 2012 og For dei andre inntektskjeldene i tabell 2.2 er det frå 2012 til 2013 samla sett ein auke på ca. 21 pst, frå 1053 mill. kroner i 2012 til 1270 mill. kroner i I tabell 2.2 er driftsinntektene summert for fellesråd som høyrer til same innbyggjarintervall. Inndelinga i innbyggjarintervall for alle år, jf. tabell 2.3, er bestemt ut frå talet på innbyggjarar i fellesrådsområdet i Beløp på art 380/780 Interne overføringar er ikkje med i tabellane i rundskrivet. 2 Gjeld kommunane: Bø i Vesterålen, Froland, Gjesdal, Modum, Vennesla, Nesodden, Sola, Sandefjord, Skedsmo, Sandnes, Bærum og Oslo Side 4

5 Tabell 2.2 Driftsinntekter kyrkjelege fellesråd etter innbyggjartal (i 1000 kr) Tal på Innb.intervall fellesråd Endring 11/12 Endring 12/13 Under ,4 % 5,5 % ,9 % 2,9 % ,3 % 5,3 % ,8 % 8,4 % ,1 % 5,1 % Over ,4 % 18,3 % Sum ,4 % 9,6 % For perioden er gjennomsnittleg auke i driftsinntekter på 9,6 pst. Veksten har vore sterkast for kyrkjelege fellesråd i kommunar med meir enn innbyggjarar (18,3 pst). I tabell 2.3 er kommunale overføringar summert for fellesråd som høyrer til same innbyggjarintervall. Tabell 2.3 Kommunale overføringar, drift, fordelt etter innbyggjarintervall (i 1000 kr) Innb.intervall Endring 11/12 Endring 12/13 Under ,6 % 4,0 % ,7 % 2,6 % ,3 % 5,2 % ,2 % 6,7 % ,3 % 3,2 % Over ,4 % 7,7 % Sum ,7 % 5,4 % Dei kommunale overføringane auka gjennomsnittleg med 9,4 pst. i perioden Sterkast vekst i overføringar har det vore for fellesråd i kommunar med meir enn innbyggjarar (12,5 pst). Svakaste veksten i perioden var for fellesråd i kommunar med mellom og innbyggjarar (6,4 pst.). 2.2 Driftsutgifter Driftsutgiftene til dei kyrkjelege fellesråda for er vist i tabell 2.4. Tabell 2.4 Driftsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt på artar (i 1000 kr) Art Endring 11/12 Endring 12/13 Lønnsutgifter ,4 % 2,1 % Utstyrsinnkjøp ,4 % 14,1 % Vedlikehaldsutgifter ,6 % 44,7 % Andre driftsutgifter ,8 % 19,8 % Overføringsutgifter ,8 % 1,2 % Utgifter til mva - drift ,0 % 8,3 % Gravplassforvaltning, kommunane, netto ,7 % 37,1 % Sum ,1 % 7,8 % 3 Det er 428 kommunar, men som følgje av at det vert levert eitt rekneskap for Namsos, Overhalla, Flatanger og Fosnes, eitt rekneskap for Flå og Nes, eitt rekneskap for Sogndal og Leikanger, eitt rekneskap for Tranøy, Torsken og Berg og eitt rekneskap for Skodje, Stordal, Nordal og Stranda er det i alt 418 einingar. Side 5

6 Driftsutgiftene til dei kyrkjelege fellesråda auka med 301 mill. kroner frå 2012 til 2013, medan auken frå 2011 til 2012 var på 152 mill. kroner. Lønnsutgiftene auka med 53 mill. kroner frå 2012 til 2013, og 172 mill. kroner frå 2011 til Utgifter til kjøp av utstyr, vedlikehald og drift utgjorde i alt 1,1 mrd. kroner i I denne kategorien høyrer mellom anna utgifter til energi som auka frå 121 mill. kroner i 2012 til 135 mill. kroner i 2013, og utgifter til forsikring som utgjorde 42 mill. kroner i 2012 og 48 mill. kroner i I Tillegg 1b følgjer oversikt for utviklinga for dei enkelte utgiftsartane i perioden 2011 til I tabell 2.5 er driftsutgiftene presentert etter innbyggjartal. Tabell 2.5 Driftsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt på innbyggjarintervall (i 1000 kr) Driftsutgifter, innb.intervall Endring 11/12 Endring 12/13 Under ,9 % 5,3 % ,7 % 1,9 % ,0 % 3,8 % ,7 % 4,3 % ,8 % 1,1 % Over ,7 % 18,4 % Sum ,1 % 7,8 % Veksten i driftsutgifter frå 2011 til 2013 er størst for fellesråd som høyrer til i kommunar med meir enn innbyggjarar (25,2 pst.) I snitt auka driftsutgiftene med 12,2 pst frå 2011 til I tabell 2.6 er driftsutgiftene fordelt på ulike føremål. Tabell 2.6 Driftsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt på føremål (i 1000 kr) Driftsutgifter, føremål Endring 11/12 Endring 12/13 Kyrkjeleg administrasjon ,3 % -0,5 % Kyrkjer ,3 % 3,0 % Gravplassar ,8 % 3,7 % Andre kyrkjelege føremål ,4 % 13,3 % Barnehagar Sum ,0 % 7,9 % Utgiftsveksten er størst under Andre kyrkjelege føremål både i 2012 og i Nedgangen for Kyrkjeleg administrasjon kan skuldast at utgifter som tidlegare har vore rekneskapsført her vert ført under den nye funksjonen Barnehagar frå og med Med unntak for føremålet Gravplassar" er beløpa i tabell 2.6 summen av fellesråda sine brutto driftsutgifter. For føremålet Gravplassar er brutto driftsutgiftene for fellesråda summerte med nettoutgiftene (driftsutgifter minus driftsinntekter) for dei kommunane som har drifts- eller forvaltningsansvar for gravplassane. Dersom brutto driftsutgifter òg vert lagt til grunn for nemnde kommunar er utgiftene under føremålet som følgjer: Side 6

7 Tabell Driftsutgifter gravplassar fordelt på arter (i 1000 kr) Driftsutgifter, gravplassar Fellesråda, brutto driftsutgifter Kommunane, brutto driftsutgifter Sum Ein vesentleg del av utgiftene knytt til gravplassforvaltninga blir finansiert gjennom brukarbetalingar. I oversikten nedanfor, basert på rekneskapane for fellesråda og kommunane for 2013, går det fram kor stor del av driftsutgiftene knytt til gravplassar og kremasjon som vert finansiert av brukarbetalingar 4. Fellesråda, og kommunane, er sortert etter det bispedømmet dei høyrer til. Tabell Driftsutgifter og brukarbetalingar (i 1000 kr). Finansieringsgrad. Driftsutgifter Brukarbetalingar Finans.grad Oslo ,1 % Borg ,2 % Hamar ,7 % Tunsberg ,5 % Agder og Telemark ,3 % Stavanger ,7 % Bjørgvin ,0 % Møre ,2 % Nidaros ,3 % Sør-Hålogaland ,3 % Nord-Hålogaland ,5 % Sum ,4 % Samla sett utgjorde inntektene 320 mill. kroner eller vel 38,5 pst av dei totale utgiftene. 2.3 Driftsrekneskapet kyrkjelege fellesråd 2013 Tabell 2.2 og 2.5 viser fellesråda sine driftsinntekter og -utgifter i Differansen mellom tabellane gir brutto driftsresultat som i 2013 utgjorde 258 mill. kroner.tabell 2.8 syner netto driftsresultat, dvs. driftsoverskot etter renter og avdrag, for dei ulike innbyggjarintervalla. Tabell 2.7 Netto driftsresultat fordelt på innbyggjarintervall (i 1000 kr) Innb.intervall Under Over Sum Brukarbetalingar er her definert som summen av art 600 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester, art 610 Betaling frå deltakarar, art 620 sal av varer og tenester, art 630 Festeavgift, art 650 Avgiftspliktig sal av varer og tenester og art 770 Refusjon frå andre. Side 7

8 Summert for alle fellesråda var netto driftsresultat i 2013 på 228 mill. kroner. I alt 158 mill. kroner vart overført til dekning av utgifter i investeringsrekneskapen, 1 mill. kroner vart netto sett av til fond m.m. og 69 mill. kroner var udisponert overskott. 3. Investeringsrekneskap Kyrkjelege fellesråd 3.1 Investeringsinntekter og -utgifter Dei samla investeringsinntektene for fellesråda i 2013 utgjorde 695 mill. kroner og investeringsutgiftene mill. kroner. Investeringsinntektene til fellesråda for perioden fordelt etter artar er presentert i tabell 3.1. I tabell 3.2 er investeringsutgiftene til fellesråda fordelt etter artar. Tabell 3.1 Investeringsinntekter for fellesråda fordelt på inntektskjelder (i 1000 kr) Kommunale overføringar Statlege overføringar Overføring frå sokneråd Gåver, ofringar o.a Andre inntekter Sum Tabell 3.2 Investeringsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt på utgiftsartar (i 1000 kr) Lønnsutgifter Utstyrsinnkjøp Vedlikehald, byggtenester, nybygg Andre investeringsutgifter Utgifter til mva investering Sum Tabell 3.3 syner korleis investeringsutgiftene i åra vart fordelt på ulike føremål. Investeringsutgiftene for fellesråd gruppert etter innbyggjartal er presentert i tabell 3.4. Tabell 3.3 Investeringsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt på føremål (i 1000 kr) Utgiftsformål Kyrkjeleg administrasjon Kyrkjer Gravplassar Andre kyrkjelege føremål Barnehagar Sum Side 8

9 Tabell 3.4 Investeringsutgifter kyrkjelege fellesråd fordelt etter innbyggjartal (i 1000 kr) Investeringsutgifter, innb.intervall Under Over Sum Samla sett syner investeringsrekneskapane at inntektene i 2013 var 351 mill. kroner lågare enn utgiftene, jf. tabell 3.1 og tabell 3.2. I tillegg vart i 370 mill. kroner sett av til fond, dekning av tidlegare års underskott o.l. Det samla inndekningsbehovet på 721 mill. kroner vart dekka av overføringar på 160 mill. kroner frå driftsrekneskapet, 224 mill. kroner ved bruk av avsetningar og 300 mill kroner ved bruk av lån, medan 37 mill. kroner var rekneskapsmessig udekka. 4. Tillegg Tabellane som er presentert ovanfor, er summerte utgifts- og inntektsartar som inngår i fellesråda sin kontoplan. I tillegga som følgjer (tillegg 1a d,2a c) er det gjeve ein samla oversikt over fellesråda sine drifts- og investeringsrekneskapar for , i tillegg til oversikt over beløp som er utgifts- og inntektsført under kvar enkel art i drifts- og investeringsrekneskapet i perioden. Utgifter og inntekter for kommunar som har ansvar for gravplassforvaltning og som berre er ført i kommunerekneskapet kjem ikkje fram på desse tabellane. Side 9

10 Tillegg 1a Oversikt driftsregnskapet Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Inntekter L Brukerbetaling, salg, avg. og leieinnt L Salg av driftsmidler/fast eiendom L Refusjoner/overføringer L Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting L Statlige tilskudd L Overføring/tilskudd fra egen kommune L Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd L Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler L 9 Sum (L1:L8) Sum driftsinntekter Utgifter L Lønn og sosiale utgifter L Kjøp av varer og tjenester L Refusjoner/overføringer L Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting L Tilskudd og gaver L 15 Sum (L10:L14) Sum driftsutgifter L 16 (L9-L15) Brutto driftsresultat Finansinntekter/-utgifter L Renteinntekter og utbytte L Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg L Renteutgifter og låneomkostninger L Avdrag på lån L Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende L 22 (L17+L18)- (L19:L21) Netto finansinntekter/-utgifter L Avskrivninger L Motpost avskrivninger L 25 (L16+L22) Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner L Bruk av udisponert fra tidligere år L Bruk av disposisjonsfond L Bruk av bundne fond L Bruk av likviditetsreserve L 30 (Sum L26:L29) Sum bruk av avsetninger L Avsatt til dekning fra tidligere år L Avsatt til disposisjonsfond L Avsatt til bundne fond L Avsatt til styrking av likviditetsreserven L Overført til investeringsregnskapet L 36 Sum avsetninger L25+L30-L36 (art 580) Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) L25+L30-L36 (art 980) Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) Side 10

11 Tillegg 1b Oversikt over driftsutgifter Art Driftsutgifter Fastlønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester Annet forbruksmateriell Post, bank, telefoni og datalinjer Annonser, reklame, informasjon og representasjon Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktige) Utg. og godtgj. for reiser og diett, bil mv, oppgavepliktige, men ikke trekkpl Andre oppgavepliktige, men ikke trekkpliktige ytelser Reiseutgifter/drift av egne transportmidler Energi Forsikringer Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Inventar og utstyr Leie, leasing, kjøp av transportmidler Leie, leasing, kjøp av maskiner Vedlikehold og byggetjenester, nybygg Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer Konsulenttjenester/kjøpte tjenester Refusjon til staten/statlige institusjoner Refusjon til kommune Refusjon til fellesråd Refusjon til menighetsråd Refusjoner til andre Interne overføringer Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd til staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til kommunen/kommunale institusjoner Tilskudd/gaver til fellesråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre Tilskudd/gaver til andre Driftsutgifter Renteutgifter Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til ubundne fond Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Avskrivninger Finansutgifter Side 11

12 Tillegg 1c Oversikt over driftutgifter 2013 Fordelt på føremål Art Driftsutgifter Adm. Kirker Gravplasser Annet Barnehager Finans.- trans. 010 Fastlønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester Annet forbruksmateriell Post, bank, telefoni og datalinjer Annonser, reklame, informasjon og representasjon Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktige) Utg. og godtgj. for reiser mv, som er oppgavepl Andre oppgavepl., men ikke trekkpl. ytelser Reiseutgifter/drift av egne transportmidler Energi Forsikringer Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Inventar og utstyr Leie, leasing, kjøp av transportmidler Leie, leasing, kjøp av maskiner Vedlikehold og byggetjenester, nybygg Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer Konsulenttjenester/kjøpte tjenester Refusjon til staten/statlige institusjoner Refusjon til kommune Refusjon til fellesråd Refusjon til menighetsråd Refusjoner til andre Interne overføringer Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd til staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til kommunen/kommunale institusjoner Tilskudd/gaver til fellesråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre Tilskudd/gaver til andre Driftsutgifter Renteutgifter Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til ubundne fond Avsetninger til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Avskrivninger Finansutgifter Sum Side 12

13 Tillegg 1d Oversikt over driftsinntekter Art Driftsinntekter Brukerbetaling ved kirkelige tjenester Betaling fra deltakere Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. utenfor avgiftsområdet Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av driftsmidler Refusjoner fra staten/statlige institusjoner Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten Refusjon for mva påløpt i inv.regnskapet Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner Refusjon fra fellesråd Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Interne overføringer Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/stalige institusjoner Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner Tilskudd fra fellesråd Tilskudd fra menighetsråd Offer/innsamlet til egen virksomhet Offer/innsamlet til annen virksomhet (eksterne offer) Tilskudd/gaver fra andre Driftsinntekter Renteinntekter Utbytte Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) Motpost avskrivninger Finansinntekter Utgiftspesifikasjon oppgitt i vedlegget til rundskrivet, jf. bla. Tabell 2.4, består av følgende: Lønn: Artene ( ) Utstyrsanskaffelser: Artene ( ) Vedlikeholdsutgifter: Art 230+Art 250 Øvrige driftsutgifter: Artene ( )+Art 240+Artene ( ) Overføringsutgifter: Artene ( ) +Art 390+ Art 400+Artene ( ) Utgifter til mva. drift: Art 429 Kommunal gravplassforv., netto: Kommunerekneskapet Inntektskildene oppgitt i vedlegget til rundskrivet, jf. bl.a. tabell 2.1, består av følgende arter: Kommunale overføringer: Art Art komm. gravplassforv. (netto) (kommunerekneskapet) Statlige overføringer: Art Art 800 Overføring fra menighetsråd: Art Art 850 Salgs- og leieinntekter: Artene ( ) Refusjon av lønn fra trygdeforvaltningen: Art 710 Gaver, ofringer o.a: Art 860+Art 865+Art 870 Andre inntekter: Art 660+Art 670+Art 730+Art 740+Art 770+Art 780+Art 840 Refusjon for mva påløpt i inv. Regnskapet: Art 728 Refusjon for mva påløpt i driftregnskapet: Art 729 Side 13

14 Tillegg 2a Oversikt investeringsrekneskapet Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Investeringsutgifter L Investeringer i anleggsmidler L Refusjoner, mva m.m L Renteutgifter, låneomkostninger L Avdrag på lån (ekstraordinært) L Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l L Dekning av tidligere års udekket L Avsetninger L 8 Sum (L1:L6) Årets finansieringsbehov Finansiert slik: L Bruk av lånemidler L Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom L Refusjoner L Tilskudd til investeringer L Mottatte avdrag på utlån (ekstraordinært) L 13 Sum (L8:L12) Sum ekstern finansiering L Overført fra driftsregnskapet L Bruk av avsetninger L Bruk av tidligere års udisponert L 17 Sum (L 13+L14:L16) Sum finansiering L17-L8 (art 580) udisponert L8-L17 (art 980) udekket Side 14

15 Tillegg 2b Investeringsutgifter Art Investeringsutgifter Fastlønn Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester Annet forbruksmateriell Post, bank, telefoni og datalinjer Annonser, reklame, informasjon og representasjon Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktige) Utg. og godtgj. for reiser og diett, bil mv, Andre oppgavepliktige, men ikke trekkpliktige ytelser Reiseutgifter/drift av egne transportmidler Energi Forsikringer Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Inventar og utstyr Leie, leasing, kjøp av transportmidler Leie, leasing, kjøp av maskiner Vedlikehold og byggetjenester, nybygg Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer Konsulenttjenester/kjøpte tjenester Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg og anlegg Refusjon til staten/statlige institusjoner Refusjon til kommune Refusjon til fellesråd Refusjon til menighetsråd Refusjoner til andre Interne overføringer Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd til staten/statlige institusjoner Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til kommunen/kommunale institusjoner Tilskudd/gaver til fellesråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre Tilskudd/gaver til andre Investeringsutgifter Renteutgifter Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til ubundne fond Avsetninger til bundne fond Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Finansutgifter Side 15

16 Tillegg 2c Investeringsinntekter Art Investeringsinntekter Brukerbetaling ved kirkelige tjenester Betaling fra deltakere Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. utenfor avgiftsområdet Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av driftsmidler Salg av fast eiendom Refusjoner fra staten/statlige institusjoner Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten Refusjon for mva påløpt i inv.regnskapet Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner Refusjon fra fellesråd Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Interne overføringer Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/stalige institusjoner Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner Tilskudd fra fellesråd Tilskudd fra menighetsråd Offer/innsamlet til egen virksomhet Offer/innsamlet til annen virksomhet (eksterne offer) Tilskudd/gaver fra andre Investeringsinntekter Renteinntekter Utbytte Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Overført fra driftsregnskap Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) Finansinntekter Utgiftspesifikasjonene oppgitt i vedlegget til rundskrivet, jf. tabell 3.3, består av følgende arter: Lønn: Artene ( ) Utstyrsanskaffelser: Artene ( ) Vedlikehold, byggtjenester, nybygg Art Art 250 Øvrige investeringsutgifter: Artene ( )+Art 240+Artene ( )+Artene ( )+Art 400+Artene ( ) Utgifter til mva. investering: Art 429 Inntektskildene oppgitt i vedlegget til rundskrivet, jf. tabell 3.1, består av følgende arter: Kommunale overføringer: Art 790+Art 830 Statlige overføringer: Art Art 800 Overføring fra menighetsråd: Art Art 850 Gaver, ofringer o.a.: Art 860+ Art Art 870 Andre inntekter: Artene ( ) + Art Art Art Art Art 840 Side 16

1. Kirkeregnskapene Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) ble det gitt følgende omtale av kirkeøkonomien: Kirkeøkonomien

1. Kirkeregnskapene Prop. 1 S ( ) I Prop. 1 S ( ) ble det gitt følgende omtale av kirkeøkonomien: Kirkeøkonomien VEDLEGG TIL RUNDSKRIV P-2/2011 PROP. 1 S (2010-2011) DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 2007-2009 Hovedtall for utviklingen av økonomien i Den norske kirke presenteres årlig for Stortinget i departementets budsjettproposisjon

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Budsjett pr. Avdeling

Budsjett pr. Avdeling Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Prop. 1S (2011 2012) Den lokale kyrkjeøkonomien 2008 2010

Prop. 1S (2011 2012) Den lokale kyrkjeøkonomien 2008 2010 Vedlegg til rundskriv Prop. 1S (2011 2012) Den lokale kyrkjeøkonomien 2008 2010 Hovudtal frå den økonomiske utviklinga i Den norske kyrkja vert presentert for Stortinget i departementet sin budsjettproposisjon

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato:

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato: DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Møtedato: 19.02.2019 (19.02.2019) - 16/00001-109 Møteinnkalling 19.02.2019 : Møteinnkalling 19.02.2019 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 19.02.2019

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Nøtterøy kirkelige fellesråd

Nøtterøy kirkelige fellesråd KFsak 03/18 Vedlegg 4 Nøtterøy kirkelige fellesråd Detaljert balanseregnskap 2017 51000004 Teie hår og fotpleie 1,000.00 51000009 Håndkasse lørdagskafe 500.00 51020001 Bank 2470.07.25169 10,833,934.14

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Nesodden menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Nesodden menighetsråd Årsregnskap 2017 Org.nr. 976 986 253 Note Nesodden menighetsråd Nesodden menighetsråd Driftsregnskap Regnskap Opprinnelig budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 7B/ /

Nr. Vår ref Dato V 7B/ / Rundskriv Kirkelige fellesråd Nr. Vår ref Dato V 7B/2017 17/4999-19.12.2017 Endring av forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke veileder til funksjoner

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2018 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2018 2018 2017 Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2-21 600-17 000-16

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader

Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2017 2017 2017 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 370 554 343 000 458 020 418 752 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr

Gjøfjell menighetsråd. Årsregnskap Org.nr Årsregnskap 2017 Org.nr. 876 986 272 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift 2017 2017 2016 Inntekter 2 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter -16 500-15 000-15

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2007/52 Notater Randi Strand Notater Kirkelig rapportering 2007 Felles- og menighetsråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for regnskap November 2007 Avdeling

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Møtet innkalt av: Kirkeverge PROTOKOLL FRA MØTE Odal kirkelige fellesråd 22.06.2016 19.00-21.00 Elektonisk Referent: Kirkeverge Type møte: Kirkelig fellesråd Møtet innkalt av: Kirkeverge Dagsorden SAK 28/16 Referatsaker/informasjonsaker

Detaljer

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Møtet innkalt av: Kirkeverge PROTOKOLL FRA MØTE Odal kirkelige fellesråd 07.12.2016 18.30-19.30 Kirkekontoret Mo Referent: Kirkeverge Type møte: Kirkelig fellesråd Møtet innkalt av: Kirkeverge Dagsorden SAK 41/16 Økonomioversikt A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer