NOTAT ENERGI. Fra planprogrammet. Datagrunnlag og metode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT ENERGI. Fra planprogrammet. Datagrunnlag og metode"

Transkript

1 NOTAT ENERGI Oppdragsnavn Energiutredning Edvardsløkka Prosjekt nr Kunde Kongsberg Kommune Notat nr. 1 Versjon 1 Til Rambøll v/ Marte Reenaas, Vegard Selvåg Ulvan Fra Heidi Ødegård Berg Kopi - Utført av HBGTRH Kontrollert av MGUOSL Godkjent av LHEOSL Bakgrunn: Dette notatet inneholder en enkel utredning der egnede energiløsninger for området Edvardsløkka er blitt kartlagt. Utredningen skal sammen med en klimautredning danne et grunnlag som skal kunne anvendes inn i Kongsberg Kommunes planbeskrivelse for området. Dato Utbyggingen på Edvardsløkka vil skje i flere trinn, og på tidspunktet når denne utredningen gjennomføres er det kun trinn 1 kommunen vet sikkert at vil bli bygd. Trinn 1 omfatter 48 sykehjemsplasser. Det er derfor fra kommunens side ikke ansett som hensiktsmessig med detaljerte analyser på dette stadiet, og utredningen som Rambøll har gjort må kun betraktes som et overslag. Fra planprogrammet Rambøll Kobbes gate 2 PB 9420 Torgarden N-7493 Trondheim T Området står i dag ubenyttet. Det er i reguleringsplanen ikke satt krav til energikilde eller spesielle krav til miljømessige kvaliteter til nybygg. Kommunen har ikke anledning til å ta dette inn i reguleringsplanen før det eventuelt er gitt føringer for dette i kommuneplanens arealdel. Oppfyllelse av krav til energikilde etter TEK17 skal ivaretas. Datagrunnlag og metode Vurderingene er gjort som en skrivebordsstudie der tilgjengelige energikilder og teknologier er vurdert på bakgrunn av kartgrunnlag og geografisk plassering samt andre tilgjengelige opplysninger. Det er tatt utgangspunkt i bygningsmassen som er presentert i tilsendt materiale og opplysninger som er gitt via epost. Informasjon om grunnforhold er hentet fra rapport etter grunnundersøkelser fra Geostrøm AS utført for forsvarsbygg og datert Estimering av energibehov er gjort ved å bruke rammekrav i teknisk byggeforskrift TEK17 (lavenergibygg) fordelt på ulikt utstyr (rom, vent, tappevann, elektrisk) etter fordeling oppgitt i TEK. Informasjonen som har fremkommet er brukt til å gjøre en overordnet vurdering av energibehovet og muligheter for energiforsyning til området. Rambøll Norge AS 1/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3 NO MVA

2 Studien er gjennomført innenfor en ramme på 30 timer, og må betraktes som et enkelt eksempel på en mulig løsning. Arealer og antall enheter Nybygg, BRA: m2 omsorgsboliger, m2 vanlige boliger, m2 dagligvareforretning, 300 m2 Mindre forretninger, kontorbygg Eksisterende bygg: m2 høyskole. Noen boliger. Ikke medregnet. Energibehov Beregnet for 2 alternativer alternativ 1 eksisterende skolebygg bruksendres til kontorbygg, og alternativ 2 skolebygg rives. Alternativ 1 skolebygg bruksendres til kontorbygg. BRA (m2) Varme energi Varme effekt El El [kw] Energi effekt [kw] Skolebygg* Sum *bruksendret til næringsbygg Omsorgsboliger Vanlige boliger Dagligvareforretning Mindre forretninger Kontorbygg Alternativ 2 skolebygg rives og erstattes med nybygg BRA Varme Varme El (m2) energi effekt Omsorgsboliger Vanlige boliger Dagligvareforretning Mindre forretninger El [kw] Energi effekt [kw] Kontorbygg Skolebygg** Sum /7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

3 **rives Varmeforsyning Fjernvarme Det opplyses i planbeskrivelsen at det ikke eksisterer leveranse eller planer om leveranse av fjernvarme til området. Området står ubenyttet i dag. Fjernvarme anses derfor ikke som aktuelt for Edvardsløkka per nå. Betegnelsen nærvarme brukes når det er varmeleveranse innenfor et begrenset område til et eller flere bygg. Nærvarme kan leveres fra et eksternt energiselskap på samme måte som fjernvarme eller etableres av utbygger i forbindelse med en utbygging. Eksisterende skolebygg har vannbåren varme, og opprinnelig energiforsyning til bygget var 2 oljefyrte kjeler og en el.kjele. Dersom eksisterende skolebygg skal bruksendres til næringsbygg kan det være veldig aktuelt å se på muligheten for å etablere nærvarme på Edvardsløkka. Nærvarme et også aktuelt selv om skolebygget rives. Edvardsløkka vil med stor sannsynlighet bygges ut over flere trinn, noe som kan være utfordrende dersom man skal ha et felles energisystem. Ved å tilrettelegge for et felles energisystem fra starten kan man planlegge slik at utfordringene blir mindre. Dette kan være aktueltom man planlegger å bygge ut området nærmest den energiproduserende enheten først og bygger videre derfra. Varmepumpe En varmepumpe kan brukes som varmeproduserende enhet i et felles energiforsyningssystem for varme til flere bygg (fjernvarme/nærvarme), eller den kan brukes som lokal løsning (per bygg) som leverer varme til et bygg. En varmepumpe henter varme fra en energikilde og hever temperaturen på varmen ved hjelp av elektrisk energi. En større varmepumpe for området kan eksempelvis plasseres i kjelleren på en av boligblokkene. En varmepumpe kan ha ulike energikilder, som jordvarme, grunnvarme (grunnvann og bergvarme), luft, avkastluft, vann (elvevann/innsjø/sjøvann). Jordvarme som energikilde består av en horisontalt liggende kollektorslange som er nedgravd ca. 1 meter under bakken. Slangen henter ut varme fra jorda ved hjelp av en sirkulerende varmebærende væske. Jordvarmepumpe anes som lite aktuell her pga. lite tilgjengelig areal for å legge ut kollektorslanger. Uteluft som energikilde består av å hente ut varme fra uteluften. Varmen avgis til bygget ved direkte oppvarming av romluften/eller til et vannbårent varmesystem. Løsningen krever ikke et vannbårent varmesystem og er derfor veldig aktuelt å benytte til eksisterende boliger. Uteluft som varmekilde har dårlig samspill med forbruk av varme. Dette fordi utetemperaturen er lav når varmebehovet i bygget er høyt. Avkastluft fungerer på samme måte som uteluft, men har høyere temperatur fordi den henter varme fra avkastluften fra ventilasjonsanlegget til bygget. Avkastluftvarmepumpe kan være aktuelt for boligblokker med sentralisert ventilasjonsanlegg. Avkastluftvarmepumpe har noe av de samme utfordringene knyttet til samspill mellom temperatur ute og varmebehov inne, men anses som en mulig løsning. De mest aktuelle energikildene for en større varmepumpe vil være grunnvarme eller varme fra nærliggende vann. Grunnvarme som kilde kan være varme fra grunnen som overføres ved varmeovergang fra fjell (bergvarme/termisk lager med kollektorbrønner) eller varme fra vann i grunnen (grunnvann med forbruksbrønn og infiltrasjons brønn/kum). 3/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

4 Grunnen i området består generelt av løsmasser bestående overveiende av torv, og relativt små dybder til fjell. Størst dybde til antatt fjell er funnet på 7,4 meters dybde, men det påpekes at en må regne med at det finnes større dybder enn dette. Området er preget av høyt grunnvann. Grunnforholdene med små dybder til fjell kan gjøre det aktuelt å hente ut bergvarme i området. Det kan også være muligheter for å bruke grunnvann som energikilde for en varmepumpe. Det bør utføres nærmere undersøkelser og måling av vanngjennomstrømning for å anslå vannmengder og hvor mange infiltrasjonsbrønner det vil være behov for. Numedalslågen kan også være en aktuell energikilde for en varmepumpe da området ligger under 500 m unna elvekanten. Det kan være utfordrende å oppnå lønnsomhet med en slik løsning gitt at vannet må legges i rør helt fra lågen og opp til Edvardsløkka. I tillegg må det bygges et opptakssystem ved lågen som fungerer året rundt. Elven er ganske grunn, og det er utfordrende å unngå frysing. Bruk av elva som kilde forutsetter at man kan hente ut elvevann ved en dybde som har en jevn gjennomsnittlig årstemperatur. Det er i denne utredningen ikke kartlagt dybde og temperatur på Numedalslågen. Dette bør kartlegges før valg av kilde besluttes. NVE må godkjenne bruken før en slik løsning kan være et alternativ. Ut fra overordnede vurderinger vil grunnvarme (berg og grunnvann) samt eventuelt elvevann kunne være aktuelle energikilder for en større varmepumpe for Edvardsløkka. Nærmere undersøkelser av grunnvannsgjennomstrømning, avstander til fjell og temperaturer i elven bør gjøres før kilde kan velges. Bioenergi Bioenergi er varmeproduksjon ved forbrenning av biobrensel. Biobrensel er felles betegnelse for både fast biobrensel som flis og pellets, og flytende eller gassifisert biobrensel som bioolje og biogass. Begge løsningene krever en skorstein og vil tilføre lokalt utslipp til området. Utslippet er mindre enn vedfyring i enkeltbygg da det er avanserte renseanlegg installert i slike forbrenningsanlegg. Flis og pellets har lav brenselskostnad og benyttes derfor ofte som hovedenergikilde i en varmesentral. Flis og pellets kan være gode løsninger dersom man har et felles fjern/nærvarmenett for hele området. Et felles energianlegg kan være en aktuell løsning for Edvardsløkka dersom det viser seg at en løsning med varmepumpe blir for kostbart. En løsning med flis/pellets krever at det settes av et egnet areal for plassering av varmesentralen og lager for brensel. En biooljekjel er aktuell som spiss-/reservelast. En biooljekjel som spisslast vil gi betydelig redusert maksimalt elektrisk effektuttak fra området sammenliknet med å bruke en elektrokjel. Elektrokjel En elektrokjel (el. kjel) kan installeres som spisslast-, lavlast-, eller reservelastkilde for byggene. En elektrokjel som fungerer som en spisslastkilde vil ta ut høy effekt på et tidspunkt av året, noe som kan være lite ønskelig. Der dette ikke er en utfordring, vil en elektrokjel være en rimelig og lite plasskrevende spiss-/reservelastkilde. En elektrokjel bør kun brukes når det er overskudd av elektrisk kraft eller i lavlastperioder (sommerstid) som tilskudd til solfangere eller som erstatning for forbrenning av biobrensel sommerstid. Bruk av varmelagring, se avsnitt nedenfor, kan være med å jevne ut effekten slik at effektuttaket fra en el.kjel som spisslast blir redusert. Solfangere Solfangere produserer varme med energi fra sola. Solfangerne produserer mest energi når de er orientert mot syd med helning på mellom 30 og 50 grader, men kan også tilpasses til andre helninger og vinkler utfra begrensninger og behov. Optimal utnyttelse av et solvarmeanlegg oppnås med rett orientering og helning, lagersystem for varme og godt samspill mellom forbruk og produksjon. 4/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

5 Solfangere kan plasseres på tak og vegger både på stativ og integrert i fasade, samt på bakken. Det finnes også solfangere som ser ut som vinduer fra utsiden. Solfangere produserer kun varme når sola skinner. Et solvarmeanlegg bør derfor dimensjoneres ut fra varmebehovet i sommerhalvåret (april-sept). Unntaket er der det installeres et sesongvarmelager som kan lagre varmen fra sommer til vinter (energibrønner eller varmegroper). Solfangere dimensjoneres oftest for å dekke oppvarming av forbruksvann som anses som relativt konstant over året, men kan også gi et betydelig bidrag til romoppvarming vår og høst. For best utnyttelse av solvarme til oppvarming bør bygningsmassen ha et lavtemperatur varmedistribusjonssystem. Solfangere kan være et godt supplement til en annen varmekilde, som varmepumpe og bioenergi. Best lønnsomhet for solfangeranlegg får man der det er et betydelig behov for varme til varmtvannsoppvarming sommerstid. Varmelagring Varmelagring er ikke en energikilde, men kan brukes til å øke utnyttelsen en varmepumpe eller en forbrenningskjel for bioenergi. Varmen kan lagres i en akkumulatortank eller et større plassbygget varmelager. En akkumulatortank utjevner det varierende effektuttaket som oppstår på ulike tider av døgnet ved å lagre varme når forbruket et lite, og tilføre varme når forbruket er høyt. Et større varmelager kan fordele varmen over uker og måneder. Dette fører til at varmepumpen/ forbrenningskjelen for bioenergi kan ha jevn produksjon og reduserer samtidig behovet for spisslast. Et veldig stort varmelager sammen med en mindre el. kjel. kan erstatte installasjoner knyttet til spisslast med høy effekt (biooljekjel, el.kjel med høy effekt), men vil kreve et stort volum. Det anbefales å installere en akkumulatortank/varmelager i tilknytning til varmeproduksjonen. Størrelse vil avhenge av hvor stor bufferkapasitet som ønskes. Elektrisitetsforsyning Elektrisk energibehov omhandler energibehov til vifter, pumper, belysning og teknisk utstyr. Elektrisk energi fra kraftnettet Elektrisk energibehov kan dekkes 100 % med elektrisk energi fra kraftnettet. Solceller Solceller kan brukes som et supplement til elektrisitet fra kraftnettet. Kostnadene for solceller er stadig synkende og kompetansen hos leverandører av solcellesystemer er økende i Norge. På Østlandet finnes det en betydelig mengde firmaer med solid kompetanse fra bygging av solcelleanlegg. Konkurransen er også med på å redusere kostnadene ytterligere. Systemer for lagring av elektrisitet er i dag veldig kostbare og gevinsten ved å selge strøm på nettet er lav, slik at solcelleanlegg bør dimensjoneres for elektrisk egenforbruk som er relativt stabilt i sommerhalvåret. Eksempler på stabile elektrisitetsbehov er belysning, drift av vifter og pumper, kjøling og elektrisk utstyr (kjøleskap, fryseskap, datautstyr etc.). Skygge gir dårlig ytelse på modulene og bør unngås. Takkonstruksjon / fasade som tas ut til solcellemoduler, integrerte eller ikke, bør være fri for skygge gjennom hele dagen. Orientering bestemmer produksjonsprofilen til et gitt solcellepanel. Det må vurderes om det ønskes en optimalisering av produksjonsprofil, der en utjevning av produksjon (øst/vest konfigurasjon) gir fordeler, eller en optimalisering av produksjon der sørvendt konfigurasjon lønner seg. 5/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

6 Solceller kan også for eksempel brukes til utendørs belysning (med innebygd batteripakke) og til lading av el. sykler for bruk til og fra kollektivknutepunkt. Solceller kan være aktuelt dersom man har målsetning om at området skal vise seg fram med fornybare energikilder. Separate eller felles energisystemer Når energiforsyningen til et nytt område skal planlegges ser man gjerne på hele området samlet for å se om det er best at hvert bygg har sin lokale energiproduksjon eller om det er mulig å lage et felles system for energiforsyning. Lokal energiforsyning Dersom energiforsyningen løses ved å se på hvert bygg uavhengig av de andre, vil alle byggene kunne ha egne varmeproduksjonsløsinger samt tilkobling til det elektriske strømnettet. En slik løsning vil kunne gi optimal utnyttelse av hvert bygg og frihet for utbygger i forhold til valg av løsning, men åpner ikke for samspill mellom byggene. Det blir totalt flere fyrrom og flere anlegg å drifte. Total installert effekt for hele planområdet vil bli større pga. mindre muligheter for å regne samtidighet. Egne energiforsyningssystemer i hvert bygg vil være enklere å tilpasse til usikker utbyggingstakt for området ettersom man ikke trenger å tilpasse løsninger til omkringliggende bebyggelse. Felles energiforsyning Et felles energisystem er et energisystem der flere bygg innenfor en systemgrense får energien levert fra en eller flere produksjonskilder via et energidistribusjonssystem (el.nett, nærvarmenett). Som oftest når det snakkes om felles energisystemer, så tenker man på felles forsyning av varme. For ambisiøse prosjekter kan felles energiforsyning utvikles til å bli integrerte energisystemer. Med integrerte energisystemer mener vi energisystemer der man tenker samspill i alle ledd. All produksjon og forbruk av varme, kjøling og elektrisk energibehov utveksles innenfor en systemgrense av flere bygg, før energi hentes utenifra, noe som reduserer netto energibehov i området. Dette forutsetter at alle byggene er tilpasset til å kunne ta imot og levere energi seg i mellom med interne distribusjonssystemer,samt at det foregår produksjon av energi innenfor systemgrensen. Dersom det er overskudd eller underskudd av energi vil man gå utenfor systemgrensen og hente eller levere energi fra kraftnettet. Et felles energiforsyningssystem for varme har: Felles varmedistribusjonssystem Felles varmeproduksjon med mulighet for bruk av flere ulike energikilder. Mulighet for effektutjevning ved å benytte varmelagring. Mulighet for optimal utnyttelse av produksjonsenhet ved at ulike bygningkategorier har ulikt forbruksmønster (samspill mellom bygg). Behov for fleksibelt vannbårent varmesystem i byggene. Lite behov for vedlikehold og drift av varmesystemer i hvert bygg. Ofte et eget selskap som eier og drifter produksjonsenhet og varmedistribusjonssystem. Mulighet for lagring av overskuddsenergi produsert fra solceller i form av varmt vann i en akkumulatortank. Høy energitetthet (konsentert bebyggelse). 6/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

7 Forslag til løsning I vurderingen av energiløsning er det hensyntatt at Bebyggelse og anlegg skal tilføre området bærekraftige klima- og energiløsninger Planforslaget vektlegger fokus på ny teknologi - og energiløsninger Utbyggingen trolig vil skje trinnvis Utbyggingen omfatter bygninger med ulikt forbruksmønster Edvardsløkka vil bestå av både boliger, omsorgsboliger og kontorbygg/forretninger, det vil si bygninger med ulikt forbruksmønster. Dette gir rom for å utnytte samspill mellom bygg til å gi optimal utnyttelse av energi og effekt, noe som kan ivaretas ved at det etableres et felles varmedistribusjonssystem for Edvardsløkka. Som grunnlast i et felles varmedistribusjonssystem foreslås bruk av varmepumpe med grunnvarme. En elkjele vil kunne fungere godt som spisslast og reserve til oppvarming. Dette er en billig effektkilde som er enkel i bruk. Elkjeler forventes å bli dyrere i bruk fremover, grunnet økt effekttariff og det anbefales derfor planlagt for fleksibilitet i systemet. Ved stor grad av akkumulering av varme for å redusere effekttopper vil behovet for elkjel reduseres. Alternativt kan man vurdere andre energikilder som bioolje eller biogass. Elektrisitet foreslås forsynt fra kraftnettet, og det anbefales installert solceller for å dekke deler av elektrisitetsbehovet. En vurdering av hvor stor andel av elektrisitetsforbruket som kan dekkes med solceller må utredes nærmere. Som underlag til klimagassberegningene er det valgt ut et eksempel der varmebehovet for Edvardsløkka dekkes med grunnvarme (90 %) og el.kjel (10 %). Hvor stor andel av elektrisitetsforbruket som kan dekkes med solceller krever en nærmere utredning, og er derfor ikke tatt med her. Det antas dermed at 100% av elektristetsbehovet dekkes med kraft levert fra nettet i dette eksemplet. Edvardsløkka vil med stor sannsynlighet bygges ut over flere trinn, noe som kan være utfordrende dersom man skal ha et felles energisystem. Ved å tilrettelegge for et felles energisystem fra starten kan man planlegge slik at utfordringene blir mindre. Dette kan eksempelvis gjøres ved at man planlegger å bygge ut området nærmest den energiproduserende enheten først og bygger videre derfra. Videre, for bygninger som er kombinert bolig og næring kan anlegget få bedre utnyttelse ved valg av en lokal løsning for hvert bygg, fordi boliger og næring ofte har motgående effekttopper. Forslagene i dette notatet må derfor betraktes som et eksempel, og det bør utredes nærmere hvilken løsning som er optimal for Edvardsløkka. Eksisterende skolebygg har vannbåren varme, og opprinnelig energiforsyning til bygget var 2 oljefyrte kjeler og en el.kjele. Dersom eksisterende skolebygg skal bruksendres til næringsbygg må oljefyrte kjeler konverteres til en fornybar løsning. 7/7 Doc ID / KON-ENE Version 0.3

ENERGIUTREDNING BUSKERUDVEIEN

ENERGIUTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type Energiutredning Dato 2015-05-01 ENERGIUTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 ENERGIUTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon Dato 2015/04/16 Utført av Camilla Torp Kontrollert

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Kjøpsveileder Akkumulatortank Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Hva er en akkumulatortank? En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT KLIMA. Fra planprogrammet. Datagrunnlag

NOTAT KLIMA. Fra planprogrammet. Datagrunnlag NOTAT KLIMA O ppdragsnavn Klimautredning Edvardsløkka P rosjekt nr. 1353872 Kunde Kongsberg Kommune N otat nr. 2 V ersjon 1 Fra Vegard Selvåg Ulvan (VEUL) U tført av VEUL Kontrollert av Helene Sedal (HSLTRH)

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Energivennlig utvikling av Daleområdet. Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling

Energivennlig utvikling av Daleområdet. Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling Energivennlig utvikling av Daleområdet Utarbeidet av Øystein Lindberg/Multiconsult Presentasjon for Lyse, på vegne av Dale Eiendomsutvikling CONCERTO PIME S Første byggetrinn vil være en Concerto utbygging:

Detaljer

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledningstekst sist endret 01.03.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledning til første ledd Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN

REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN ENERGINOTAT - OPPDATERT VERSJON 12.05.2016 - Version 1 13.01.2017 - Version 2 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Energibehov 2 2.1 Gjeldende forskrifter 2 2.2 Energibruk i planlagte

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Solenergi muligheter i nord Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Bygningsintegrerte solfangere, Tromsø. Foto: Solvår Wågø, NTNU/SINTEF

Detaljer

Innenfor de foreslåtte reguleringsgrenser er det ingen eksisterende bebyggelse av betydning for dette notatet.

Innenfor de foreslåtte reguleringsgrenser er det ingen eksisterende bebyggelse av betydning for dette notatet. Energibruk og energiløsninger Innholdsfortegnelse Side 1 Energibehov 1 1.1 Eksisterende bebyggelse 1 1.2 Offentlige bestemmelser 1 1.3 Planlagt bebyggelse 2 2 Energiforsyning 3 2.1 Elektrisitet 3 2.2 Fjernvarme

Detaljer

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer.

Moduler skal leveres tilsvarende ferdig for kobling videre, og være komplett med alle tekniske føringer. BYGGEBESKRIVELSE HEGGTOPPEN Tilleggsnotat tekniske anlegg Innledning I forespørselfasen er det innkommet en del spørsmål vedrørende tekniske anlegg, og dette er svart opp gjennom tilleggsopplysninger her.

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

NOTAT TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ

NOTAT TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fagansvarlig KU Fra Kopi Iren Røset Aanonsen (IRAOSL) Anne Marit Melbye (AMMOSL) Dato 2013-10-11 TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ Områderegulering for Øvre Hønengata Øst trekker

Detaljer

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året?

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året? Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året? REGIONAL KONFERANSE OM ENERGISMARTE BYGG i Telemark, Buskerud og Vestfold Bølgen kulturhus, Larvik, 11. januar 2018 Petter Hieronymus Heyerdahl, NMBU Arrangør:

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Plusshusvurdering 01 Forutsetninger for definisjon som Plusshus 06.11.18 MVA IHB GED Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING

SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING Beregnet til Kongsberg kommune eiendom Dokument type energinotat Dato 21.03.2019 Oppdragsnummer 1350032960 Revisjon 1 SKAVANGER SKOLE ENERGIUTREDNING 1 Revisjon 1 Dato 21/03/2019 Utført av Azad Shakibai,

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

1 Bakgrunn Om dette notatet Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak...

1 Bakgrunn Om dette notatet Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak... Notat Høvik senterområde Innledende energivurdering Elin Enlid 27.11.2015. 1 Bakgrunn... 2 2 Om dette notatet... 2 3 Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak...

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

Ål Handelspark. 1. Energibehov. Energibruk og energiløsninger Eksisterende bebyggelse

Ål Handelspark. 1. Energibehov. Energibruk og energiløsninger Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger Innholdsfortegnelse Side 1 Energibehov 1 1.1 Eksisterende bebyggelse 1 1.2 Offentlige bestemmelser 1 1.3 Planlagt bygg 2 2 Energiforsyning 3 2.1 Elektrisitet 3 2.2 Fjernvarme

Detaljer

Introduksjon til solenergi

Introduksjon til solenergi Introduksjon til solenergi Rømskog, 17.08.2019 SMART SAMFUNN RØMSKOG v/hilde Marie Wold Smart Innovation Norway Etter informasjon fra Norsk Solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, 13/5-19 Hvorfor

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE NOT-RIEN-01 Oppdragsnavn: Drammen Helsepark Oppdragsnummer: 13707 Oppdragsgiver: Drammen Helsepark AS Dato: 30.10.2018 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Karina Skjærli Hansen Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100025 ENØK fase 3 Nordkisa Energi i form av sirkulerende varmt vann til Nordkisa leir. Side: 2 av 6 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE OKTOBER 2014 ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE (PLAN ID 217) Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

WORK SHOP SMARTNETT EL SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS BYUTVIKLING

WORK SHOP SMARTNETT EL SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS BYUTVIKLING WORK SHOP SMARTNETT EL 02.05.2012 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS BYUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Avd.leder Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING PÅ STRØMSØ HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016 Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK Anders Ettestøl 12. Okt. 2016 Fjernvarmedagene 2016 Endring i TEK TEK 10 FØR NYTTÅR (> 500 m2) Krav til minst 60 % fornybar varmeleveranse

Detaljer

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME PÅ LOKAL- OG SYSTEMNIVÅ Monica Havskjold Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning Fjernvarmen

Detaljer

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING Oppdragsgiver Aurskog Høland kommune v/ Dag Hovdhaugen Rapporttype Notat 2012-09-05 HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING UNDERLAG FOR DIMENSJONERING 3 (10) UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100226 Gardermoen fl st og, ENØK tiltak Energi i form av sirkulerende varmt vann til Gardermoen fl st og. Side: 2 av 10 1 Innledning...

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04.

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04. Oppdragsgiver Rapporttype Energibetrakting notat, Rev01 10.04.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01 Oppdragsnr.: 3120132 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Ny Bjørkelangen skole

Ny Bjørkelangen skole Ny Bjørkelangen skole Aurskog-Høland kommune Clean Tuesday Tirsdag 7. november 2017 Aurskog-Høland kommune Ole-Christian Østreng ole-christian.ostreng@ahk.no FAKTA OM KOMMUNEN: Areal: 961,66 km² 894,67

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

Vurdering av energikilder

Vurdering av energikilder Arkiv: S00 Arkivsaksnr: 2017/2306-1 Saksbehandler: Helge Nicolaisen Saksframlegg Saknummer Utvalg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Formannskapet Kommunestyret Møtedato Vurdering av

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Dimensjonering av biokjeler Dimensjonering av silo Pellets Flis Montering av biokjelen Krav til fyrrom Oppstillingsvilkår

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF ÅF-Consult AS Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: 24.10.10.10 info.no@afconsult.com www.afconsult.com/no Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF 1 ÅF-Consult AS TEKNISK RÅDGIVER FOR BCC ENERGIRÅDGIVING

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune.

Vennlig hilsen. Tyra Risnes Kst. Seksjonssjef, Klima, vann og landbruk Østfold Fylkeskommune. Fra: Tyra Marie Risnes Sendt: 20. mai 2015 09:27 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Vedlegg: Høring Nye energikrav i bygg.docx Vedlagt følger administrativ

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: C00072

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON. Prosjektnummer: Kontraktsnummer: C00072 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON Prosjektnummer: 100368 Kontraktsnummer: C00072 Energi i form av sirkulerende varmt vann til Bardufoss flystasjon INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf

CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf CleanTuesday: Solvarme og arkitektur! Hvilke kunnskaper bør arkitekter har for å kunne utnytte solvarme? Axel Bjørnulf Agenda Komponentene i et solvarmeanlegg På hvilke bygg er det hensiktsmessig med solvarme

Detaljer

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim ECO-City Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim Hva er ECO-City? En del av CONCERTO-prosjektet EUs hittil største satsing på bærekraftig energi 5-årig prosjekt : 2005-2010 7-årig prosjekt: 2005-2012

Detaljer