Årsberetning Lokal kraft i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Lokal kraft i"

Transkript

1 Årsberetning Superb Design Lokal kraft i ÅR

2 ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var det svært få som hadde strøm, men varen har etter hvert gått fra å være en eksklusiv vare, til det å være en absolutt nødvendighet for alle! Hva hvis du som kunde ville bestille strøm, men fikk beskjed om at du fikk den senere kanskje en gang i løpet de nærmeste tre timene? Du fikk ikke sett tv-programmet du ville se, du fikk ikke laget middag, du fikk ikke brukt internett, osv. For den vanlige forbruker er strøm en ferskvare, og må leveres i rett mengde til rett tid. Hovedoppgaven til Lysverket er, og har vært, å sørge for sikker leveranse av strøm til alle våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser Lysverket også etter nye forretningsområder. Fauske Lysverk støtter mange av fauskesamfunnets barne- og ungdomsaktiviteter innen kultur og idrett. Lysverket er derigjennom stolt av å ha vært med på å skape norgesmestere, europamestere og verdensmestere fra Fauske. Dette har vi tenkt å fortsette med! Fauske Lysverk har gjennom sine første 1 år ivaretatt sin samfunnsoppgave gjennom sikker leveranse av strøm. Vi som jobber her er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid! Ove Sørdahl, Adm. direktør

3 ÅRSBERETNING 212 3/21 Innhold Leder...2 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten Resultatregnskap og balanse mor og konsern Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Revisjonsberetning...21

4 ÅRSBERETNING 212 4/21 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten Konsernet Fauske Lysverk AS driver virksomheter som omfatter kjøp, salg og overføring av elektrisk energi. Dette er virksomheter som er regulert av myndighetene. I tillegg drives andre virksomheter som fjernvarme, eiendom, entreprise innenfor elforsyning, bredbånd og el-entreprenørvirksomhet. Fauske Lysverk AS har sitt forretningskontor i Fauske kommune. NETTVIRKSOMHET Distribusjonsnettet har som et resultat av mange års sammenhengende innsats med forbedring av nettet fått en kvalitet som resulterer i få utkoblinger og et tilfredsstillende nettap. Nettavkastningen i 212 var på -,7 % av nettkapitalen. Dette er ikke tilfredsstillende. Fauske Fjernvarme AS har et negativt resultat før skatt på kr,75 mill. Fauske Fjernvarmes egenkapital er pr på kr 8 mill. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av morselskapet og konsernets virksomhet og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og denne forutsetningen legges til grunn for årsregnskapet. Med hensyn til avsetningsforhold og prisutvikling, er det ikke noe å bemerke ut over det som fremgår av årsregnskapet med noter. Årsresultat for Fauske Lysverk AS er kr 3,9 mill. og for konsernet kr 3,2 mill. Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: Utbytte til eierne kr 2,5 mill. Overføres til egenkapital kr 1,4 mill. ANDRE VIRKSOMHETER Omsetning på andre virksomheter har i 212 vært litt høyere enn budsjett. Fauske Fjernvarme AS har i dag strøm som kilde til fjernvarmen, og selskapet må med stor sannsynlighet få på plass en fast biokilde for å kunne levere positive resultater. FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter i egen regi, men deltar i felles bransjeprosjekter. KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen viser stor stabilitet i privatkundemassen. Konsernet selger kraft i kommisjon for SKS Kraftsalg, noe som har gitt konkurransedyktige priser gjennom året. Samtidig medfører kommisjonsavtalen at kraftomsetningen skjer uten annen risiko enn kjøpers betalingsevne. Risiko ved eventuelle svinginger i markedspris er eliminert. INVESTERINGER Det er i 212 investert for ca. kr 9,2 mill. i forskjellig infrastruktur. Gjennom de større investeringene som er gjort i årene 23 til 212 er gjennomsnittsalder på distribusjonsnettet redusert. ØKONOMI Konsernets årsresultat ble på kr 3,2 mill. noe som er kr 1,6 mill. lavere enn i 211. Konsernets egenkapital er pr på kr 11 mill. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Konsernet har finansielle anleggsmidler. Investeringene vurderes som sikre og innebærer liten risiko. Konsernet har en beskjeden markedsrisiko etter som kraftomsetning skjer i kommisjon for SKS Kraftsalg. Konsernet har noe risiko knyttet til investering i fiber i Fauske og Sørfold kommune. Det er etablert langsiktige leieavtaler på fiberen. Kredittrisiko Konsernet har alle husstander i kommunen som kunder. Selskapet driver egen innfordring i tillegg til at eksterne selskaper benyttes. Systemene fungerer tilfredsstillende. Vi vurderer derfor kredittrisiko som liten. Likviditetsrisiko Konsernet har i de senere år gjort store investeringer samt utbetalt det meste av resultatene som utbytte. Delvis har tidligere investeringer vært finansiert med egenkapital. Likviditeten er derfor strammere og nye investeringer må finansieres ved låneopptak. Forfallstidspunkt for kundefordringer og leverandørgjeld gir ikke grunnlag for endringer/reforhandlinger. ARBEIDSMILJØ Det var pr totalt 33 ansatte i konsernet fordelt på 32,9 årsverk. Arbeidsmiljøet har vært stabilt i 212. Personellet kurses årlig i førstehjelp og annen lovpålagt opplæring som drifts-og sikkerhetsforskrifter. Det legges også ned betydelige resurser i kompetanseheving for å ha en konkurransedyktig organisasjon.

5 ÅRSBERETNING 212 5/21 Konsernet har avtale om bedriftshelsetjeneste med HEMIS, Bodø, og det arbeides kontinuerlig med internkontroll og kvalitetssikring. Det er inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Målsetningen innenfor dette området er at vår virksomhet ikke skal forårsake skade eller tap. I 212 var totalt sykefravær i konsernet 6,3 %. Det høye fraværet skyldes forhold som vi ikke anser å ha sammenheng med arbeidet. Korttidsfravær var 1,7 %. FORURENSING AV DET YTRE MILJØ Vår virksomhet forurenser ikke i tradisjonell betydning, men bygging av linjer påvirker miljøet, og vi har derfor som mål å redusere disse påvirkningene. Vår bruk av kjøretøyer og maskiner medfører også miljøforurensing. LIKESTILLING Konsernet behandler alle likt uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn. Ubalansen (27 menn og 6 kvinner) er relatert til søkergrunnlaget til våre stillinger. På mannsdominerte områder vil kvinner bli foretrukket ved ellers like forhold. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt bestrebe seg på å gi kundene tilfredsstillende produkter og de ansatte en interessant arbeidsplass. Det arbeides kontinuerlig med å utnytte våre ressurser mer effektivt. Bransjen står foran store lovpålagte investeringer i nettet i kommende 5-årsperiode. Dette, kombinert med at Fauske Lysverk gjennom flere år har hatt lav avkastning på nettvirksomheten, gjør at styret vurderte utsiktene til å nå våre mål om å betjene eierne med kapitalavkastning fra nettvirksomheten som krevende. Ny regulering gjør at inntektsrammen ser bedre ut. På øvrige forretningsområder vurderer styret mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning som gode. For å kunne gi eierne en fornuftig avkastning, totalt sett, anser styret det som viktig at selskapet utvikler nye forretningsområder. Dette vil kreve kapital, som igjen vil legge press på selskapets egenkapital. Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Fauske den 7. mai 213 Ole Martin Pettersen Arne Juell Gry-Janne Rugås Styrets leder Nestleder Styremedlem Iselin Marstrander Bjørn Ove Knutsen Helge Torbergsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Sørdahl Adm. direktør

6 ÅRSBERETNING 212 6/21 RESULTATREGNSKAP - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

7 ÅRSBERETNING 212 7/21 BALANSE - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 ÅRSBERETNING 212 8/21 BALANSE - mor/konsern Morselskap Fauske Lysverk Konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 1, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ole Martin Pettersen Arne Juell Gry-Janne Rugås Helge Torbergsen Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Iselin Marstrander Bjørn Ove Knutsen Ove Sørdahl Styremedlem Styremedlem Adm. direktør Fauske 7. mai 213

9 ÅRSBERETNING 212 9/21 Kontantstrømoppstilling Morselskapet Fauske Lysverk Konsernet Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger Avsatt konsernbidrag ikke utbetalt Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring netto pensjonsforpliktelse Endring tidsavgrensninger Gevinst salg driftsmidler Nedskrivninger driftsmidler Gevinst/tap/nedskrivninger aksjer Korrigering mot annen egenkapital Mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra drift Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap 3-62 Utbetalinger ved kjøp av andre aksjer Inbetalinger ved salg av aksjer Innbetalinger mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm gjennom året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Netto kontantstrøm gjennom året Bundne skattetrekksmidler

10 ÅRSBERETNING 212 1/21 Fauske Lysverk AS Noter til konsernregnskapet 212 Regnskapsprinsipper BASISPRINSIPPER Årsregnskapet og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER a) Datterselskaper Datterselskapet er en enhet der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskap konsolideres etter regnskapsloven 3-6. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Fauske Lysverk AS og datterselskapet Fauske Fjernvarme AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Urealisert internfortjeneste elimineres fullt ut og skattekostnad knyttet til denne periodiseres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. b) Transaksjoner og minoritetsinteresser Fauske Fjernvarme AS ble stiftet 16/7-21 og er 1% eid av Fauske Lysverk AS. Det er dermed ingen minoritetsinteresser. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. I egentilvirkede driftsmidlers anskaffelseskost inngår variable og faste tilvirkningskostnader. Mottatt anleggsbidrag reduserer anskaffelseskost og dermed avskrivningsgrunnlaget. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. VARER Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Kundeforinger og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. ANLEGGSKONTRAKTER Løpende avregning med fortjeneste er benyttet for prosjekter. Det innebærer at fortjenesten på prosjektet regnskapsføres i takt med fremdriften i prosjektet. Bruttoinntekten fra prosjektet føres fortløpende, slik at resultatregnskapet gjenspeiler aktivitetsnivået i bedriften. ANLEGGSAKSJER Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

11 ÅRSBERETNING /21 PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjoner behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. I konsernregnskapet er skattekostnad knyttet til urealisert internfortjeneste periodisert. LEIEAVTALER Leieavtaler vurderes som operasjonell- eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Alle tall oppgitt i årsregnskapet er i 1. KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte modellen. Kassebeholdning, bankbeholdning, skattetrekkskonto og kassakreditt er klassifisert som kontanter og kontantekvivalenter. SELSKAP SOM INNGÅR I KONSOLIDERINGEN Følgende selskap er eiet av Fauske Lysverk AS (morselskap): -Fauske Fjernvarme AS, forretningskontor Fauske kommune, 1% eier- og stemmeandel Ingen datterselskaper er unnlatt fra konsolideringen.

12 ÅRSBERETNING /21 NOTE 1: Note 1: Spesifikasjon av nettvirksomhet av nettvirksomhet Resultatregnskap Driftsinntekter: Overføringsinntekter Andre inntekter Sum inntekt Driftskostnader: Nettap eget nett Kostnader vedr. overliggende nett Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansposter Årets overskudd Mer-/Mindreinntekt Faktisk inntekt Tilbakeført Mer-/mindreinntekt inkl. renter Sum avvik avskriving og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag Kile-kostnader Eiendomsskatt Kostnader overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer-/mindreinntekt Inngående saldo: Mer-/Mindreinntekt inkl. renter 1.1. Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter Korreksjon mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr Akkumulert rente på mer-/mindreinntekt pr Balanse Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat*1/avkastningsgrunnlag) -,7 2,5

13 ÅRSBERETNING /21 NOTE 2: Inntektsspesifikasjon Note 2: Inntekter Risiko Fauske Lysverk AS formidler industrikvotekraft mot et påslag for administrasjon og kredittrisiko. For øvrig salg i sluttbrukermarkedet skjer kraftsalg i kommisjon for SKS Kraftsalg AS der Fauske Lysverk AS kun har risiko for riktig kontraktsoppfølging og oppgjør fra sluttbruker. NOTE 3: Lønnskostnader m.v. : Lønnskostnader Note 3: Lønnskostnader m.v. m.v. tnader består av Lønnskostnader følgende poster: består av følgende poster: Morselskap Morselskap Konsern Konsern Lønninger ønnskostnader Aktiverte lønnskostnader avgift Folketrygdavgift ostnader Pensjonskostnader nskostnader Andre lønnskostnader skostnader Sum lønnskostnader nittlig antall årsverk: Gjennomsnittlig antall årsverk: lse til administrerende Godtgjørelse direktør til administrerende direktør ndre godtgjørelser Lønn og andre godtgjørelser tgjørelser Andre godtgjørelser Godtgjørelse til Styre/Representantskap tgjørelser Andre godtgjørelser Bokført godtgjørelse til revisor: Revisjon isjonsarbeid Annet revisjonsarbeid tarbeidelse ligningsdokumenter Teknisk utarbeidelse og ligningsdokumenter og ap årsregnskap nstjenester Attestasjonstjenester tand skatt og regnskap Annen m.v. bistand skatt og regnskap m.v Sum rdningene behandles Pensjonsordningene regnskapsmessig behandles i henhold regnskapsmessig til norsk regnskapsstandard i henhold til 6. norsk regnskapsstandard 6. sning med fordeling Korridorløsning av estimatavvik med benyttes fordeling ikke. av estimatavvik benyttes ikke. rdningene omfatter Pensjonsordningene i alt 3 aktive og 14 omfatter pensjonister i alt 3 i morselskapet aktive og 14 pensjonister og 3 aktive i og morselskapet 14 pensjonister og 3 i aktive og 14 pensjonister i. Ordningene gir rett konsernet. til definerte Ordningene ytelser. Disse gir rett er til i hovedsak definerte ytelser. avhengig Disse av antall er i hovedsak opptjeningsår, avhengig lønnsnivå av antall opptjeningsår, lønnsnivå dd pensjonsalder ved og størrelse oppnådd på pensjonsalder ytelsene fra og folketrygden. størrelse på Forpliktelsene ytelsene fra folketrygden. er dekket gjennom Forpliktelsene er dekket gjennom selskap. I tillegg til forsikringsselskap. de ordinære pensjonsforpliktelsene I tillegg til de ordinære er selskapet pensjonsforpliktelsene tilknyttet offentlig er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning. Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap

14 Revisjon Annet revisjonsarbeid ÅRSBERETNING /21 Teknisk utarbeidelse ligningsdokumenter og årsregnskap Attestasjonstjenester Annen bistand skatt og regnskap m.v Pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. Pensjonsordningene omfatter i alt 3 aktive og 14 pensjonister i morselskapet og 3 aktive og 14 pensjonister i konsernet. Ordningene gir rett til definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til de ordinære pensjonsforpliktelsene er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning. Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap og er medtatt i beregningen under. De ansatte har rett til avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. Ordningen er ikke sikret gjennom forsikringsselskap men forpliktelsen er medtatt nedenfor. Periodens pensjonskostnad: Fauske Lysverk AS sikret usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening rentekostnad av pensjonsforpliktelsen avkastning på pensjonsmidlene periodisert arbeidsgiveravgift administrasjonskostnader Nettoforpliktelse avkortning/oppgjør - - resultatført aktuarielt tap Sum Periodens pensjonskostnad: Herav estimatendring mot egenkapitalen/utsatt skatt 1 74 Pensjonsforpliktelser: Fauske Lysverk AS sikret usikret Beregnet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidlene til markedsverdi Arb.avg av netto pensjonsforpliktelse Under(-)/overfinansiert pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse: Diskonteringsrente 4,2 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Årlig regulering i pensjoner 2,5 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidlene 4, % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

15 ÅRSBERETNING /21 NOTE 4: Anleggsmidler, tilgang, avgang og avskrivninger 212 Note 4: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger kr Transp. midler Verkt. Mask. Invent. EDB Fjernstyring m.v. Nett Bygg/ tomter Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akk. av-/nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger Akk. av- og nedskrivn.avgang Akk. av- og nedskrivn. pr Bokført verdi pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 8 år 8 år 4-1 år 5-1år 1-35 år 1-2år 5-1år 1-2 år Sum Investeringer i anleggsmidler siste 5 år Transp. midler Verkt. mask Invent. EDB Nett Bygg/ tomter 1 kr Sum Sum Realisasjon av anleggsmidler siste 5 år Transp. midler Verkt. mask Invent. EDB Nett Bygg/ tomter Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme Fjernstyring m.v. Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme Fjernstyring m.v. Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme 1 kr Sum Sum

16 ÅRSBERETNING /21 NOTE 5: Anleggsaksjer Note 5: Anleggsaksjer Selskapets aksjekap. Bokført Selskapets navn pr Antall Pålydende verdi Datterselskap: Fauske Fjernvarme AS, eier 1% , Andre anleggsaksjer: GalvanoTia AS 2 5 5,1 1 Indre Salten Opplæringskontor AS , 1 Rasjonell elektrisk nettvirksomhet AS , 1 Signal Bredbånd AS 25 75, AS Salten Kartdata , 55 Nordland Elsikkerhet AS , 42 Sisikveien Borettslag 7 1,1 145 Lyngheia barnehage AS ,6 242 Opplæringskontoret for energifag AS 9 1 1, 1 Stamfiber AS , 62 Hauan Grendehus BA 428 3,2 1 Sum bokført 5 87 Aksjene i Signal Bredbånd AS ble nedskrevet med kr 1,15 mill i 26. Hele nedskrivningsbeløpet ble reversert i 212 da grunnlaget for reverseringen ikke lenger er til stede. S har en klar bedring i resultat og forventede fremtidige kontantstrømmer. Alle aksjer er per bokført til anskaffelseskost. Aksjene i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

17 ÅRSBERETNING /21 NOTE 6: Note 6: 6: Skattenote Note 6: Skattenote Fauske Konsern Fauske Fjernvarme Konsern Sum 212 Sum 211 transaksjon Lysverk AS AS transaksjon konsern konsern er er Årets Årets skattekostnad er Årets Resultatført skattekostnad skatt skatt på på ordinært resultat: Resultatført Betalbar skatt skatt skatt på ordinært resultat: Betalbar Endring skatt i utsatt i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Skattekostnad i utsatt skatt/utsatt ordinært skattefordel resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt skatt i årets i årets skattekostnad: Betalbar Ordinært skatt resultat i årets skattekostnad: før før skatt skatt Ordinært Permanente resultat før forskjeller skatt Permanente Grunnlag forskjeller for for årets årets skattekostnad Grunnlag Endring for årets i i midlertidige skattekostnad forskjeller Endring Mottatt i midlertidige konsernbidrag forskjeller Mottatt Anvendelse konsernbidrag av av fremførbart underskudd Anvendelse Grunnlag av for for fremførbart betalbar underskudd skatt skatt i i resultatregnskapet Grunnlag Ytet Ytet for konsernbidrag betalbar skatt i resultatregnskapet Ytet konsernbidrag Skattepliktig inntekt Skattepliktig inntekt Betalbar skatt skatt på på årets årets ordinære resultat Betalbar Sum Sum skatt betaltbar på årets skatt skatt ordinære ordinært resultat resultat Sum betaltbar skatt ordinært resultat Betalbar skatt skatt i i balansen: Betalbar Betalbar skatt skatt skatt i balansen: på på årets årets resultat Betalbar Skattevirkning skatt på årets av av resultat konsernbidrag Skattevirkning Sum Sum betalbar av konsernbidrag skatt skatt i i balansen Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Fauske Lysverk AS AS Endring Fauske Varige Lysverk driftsmidler AS Endring Varige Tilvirkningskontrakter driftsmidler Tilvirkningskontrakter Varebeholdning Varebeholdning Fordringer Fordringer Gevinst- og og tapskonto Gevinst- Pensjonsforpliktelse og tapskonto Pensjonsforpliktelse Grunnlag beregning utsatt utsatt skattefordel Grunnlag beregning utsatt skattefordel Utsatt Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

18 ÅRSBERETNING /21 Fauske Fauske Fjernvarme Fjernvarme AS AS Endring Endring Varige Varige driftmidler driftmidler Fordringer Fordringer Sum Sum Akkumulert Akkumulert fremførbart fremførbart underskudd underskudd Andre Andre midlertidige midlertidige forskjeller forskjeller Grunnlag Grunnlag beregning beregning utsatt utsatt skatt skatt Utsatt Utsatt skatt skatt Estimatendring pensjonsforpliktelse er direkteført er direkteført mot mot egenkapitalen. Utsatt Utsatt skatt av skatt dette av er dette direkte er direkte balanseført balanseført og utgjør og utgjør kr 477'. kr 477'. NOTE 7: Varebeholdning Note 7: Varebeholdning består av utstyr til løpende oppdrag, samt beredskap. Beholdningen er oppført til innkjøpspris pr med fradrag for ukurans. NOTE 8: Note 8: og Fordringer og konsernmellomvær Mellomvære mellom Fauske Lysverk AS og Fauske Fjernvarme AS: Fauske Lysverk AS har en kundefordring på kr 595 Fauske Lysverk AS har en kortsiktig fordring på kr Fauske Lysverk AS har en kortsiktig gjeld på kr -23 Fauske Lysverk AS har gjeld avgitt konsernbidrag Netto mellomvære -433 Alle mellomværsforhold er eliminert i konsernregnskapet. Andre kortsiktige fordringer består hovedsakelig av kostnadsperiodiseringer. Kjøp fra datterselskap Salg til datterselskap Salg til datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. Fordring fra salg av fjernvarmeanlegg på ble omgjort til egenkapital i Fauske Fjernvarme AS i 211.

19 ÅRSBERETNING /21 NOTE 9: Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Fauske Lysverk AS har 553 aksjonærer og en aksjekapital på kr 15,- fordelt på 2.5 aksjer a pålydende beløp kr 6.,-. Det ble i 212 omsatt 48 aksjer i selskapet. Av vedtektenes 1 fremgår at hver aksjonær har en stemme på generalforsamlingen. Aksjonærer pr med eierandel over 1 % av total aksjekapital: Antall % av total Fauske kommune, Fauske ,6 % Bodø Energi AS, Bodø 31 12,4 % Aksjer eiet av adm. direktør og styremedlemmer: Ole Martin Pettersen Styreleder 1 Aksjer Arne Juell Styremedlem " Gry Janne Rugås Styremedlem " Iselin Marstrander Styremedlem " Bjørn Ove Knutsen Styremedlem " Helge Torbergsen Styremedlem " Arnold Holmvik Observatør styre " Ove Sørdahl Adm. direktør " NOTE 1: Note 1: Egenkapital Fauske Lysverk AS Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Egenkapital pr Fauske Lysverk konsern Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Korreksjon konsernelimineringer Egenkapital pr

20 ÅRSBERETNING 212 2/21 NOTE 11: Note 11: Forpliktelser Note 11: Forpliktelser Note 11: Forpliktelser Løpende garantier pr. pr Løpende garantier pr Morselskap Konsern Bokført beløp beløp av av gjeld gjeld som som er Bokført er sikret sikret beløp med med pant: av pant: gjeld som er sikret med 5 pant: Bokført verdi verdi for for pantsatt eiendom Bokført verdi for pantsatt eiendom Bokført verdi verdi av av pantsatt driftstilbehør Bokført verdi av pantsatt driftstilbehør Bokført verdi verdi av av pantsatte kundefordringer Bokført verdi av pantsatte kundefordringer Gjeld Gjeld som som forfaller mer mer enn enn Gjeld 5 år 5 år etter som etter balansedato forfaller mer enn 5 år etter balansedato

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer