Årsberetning Lokal kraft i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Lokal kraft i"

Transkript

1 Årsberetning Superb Design Lokal kraft i ÅR

2 ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var det svært få som hadde strøm, men varen har etter hvert gått fra å være en eksklusiv vare, til det å være en absolutt nødvendighet for alle! Hva hvis du som kunde ville bestille strøm, men fikk beskjed om at du fikk den senere kanskje en gang i løpet de nærmeste tre timene? Du fikk ikke sett tv-programmet du ville se, du fikk ikke laget middag, du fikk ikke brukt internett, osv. For den vanlige forbruker er strøm en ferskvare, og må leveres i rett mengde til rett tid. Hovedoppgaven til Lysverket er, og har vært, å sørge for sikker leveranse av strøm til alle våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser Lysverket også etter nye forretningsområder. Fauske Lysverk støtter mange av fauskesamfunnets barne- og ungdomsaktiviteter innen kultur og idrett. Lysverket er derigjennom stolt av å ha vært med på å skape norgesmestere, europamestere og verdensmestere fra Fauske. Dette har vi tenkt å fortsette med! Fauske Lysverk har gjennom sine første 1 år ivaretatt sin samfunnsoppgave gjennom sikker leveranse av strøm. Vi som jobber her er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid! Ove Sørdahl, Adm. direktør

3 ÅRSBERETNING 212 3/21 Innhold Leder...2 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten Resultatregnskap og balanse mor og konsern Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Revisjonsberetning...21

4 ÅRSBERETNING 212 4/21 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten Konsernet Fauske Lysverk AS driver virksomheter som omfatter kjøp, salg og overføring av elektrisk energi. Dette er virksomheter som er regulert av myndighetene. I tillegg drives andre virksomheter som fjernvarme, eiendom, entreprise innenfor elforsyning, bredbånd og el-entreprenørvirksomhet. Fauske Lysverk AS har sitt forretningskontor i Fauske kommune. NETTVIRKSOMHET Distribusjonsnettet har som et resultat av mange års sammenhengende innsats med forbedring av nettet fått en kvalitet som resulterer i få utkoblinger og et tilfredsstillende nettap. Nettavkastningen i 212 var på -,7 % av nettkapitalen. Dette er ikke tilfredsstillende. Fauske Fjernvarme AS har et negativt resultat før skatt på kr,75 mill. Fauske Fjernvarmes egenkapital er pr på kr 8 mill. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med noter en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av morselskapet og konsernets virksomhet og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og denne forutsetningen legges til grunn for årsregnskapet. Med hensyn til avsetningsforhold og prisutvikling, er det ikke noe å bemerke ut over det som fremgår av årsregnskapet med noter. Årsresultat for Fauske Lysverk AS er kr 3,9 mill. og for konsernet kr 3,2 mill. Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: Utbytte til eierne kr 2,5 mill. Overføres til egenkapital kr 1,4 mill. ANDRE VIRKSOMHETER Omsetning på andre virksomheter har i 212 vært litt høyere enn budsjett. Fauske Fjernvarme AS har i dag strøm som kilde til fjernvarmen, og selskapet må med stor sannsynlighet få på plass en fast biokilde for å kunne levere positive resultater. FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter i egen regi, men deltar i felles bransjeprosjekter. KRAFTOMSETNING Kraftomsetningen viser stor stabilitet i privatkundemassen. Konsernet selger kraft i kommisjon for SKS Kraftsalg, noe som har gitt konkurransedyktige priser gjennom året. Samtidig medfører kommisjonsavtalen at kraftomsetningen skjer uten annen risiko enn kjøpers betalingsevne. Risiko ved eventuelle svinginger i markedspris er eliminert. INVESTERINGER Det er i 212 investert for ca. kr 9,2 mill. i forskjellig infrastruktur. Gjennom de større investeringene som er gjort i årene 23 til 212 er gjennomsnittsalder på distribusjonsnettet redusert. ØKONOMI Konsernets årsresultat ble på kr 3,2 mill. noe som er kr 1,6 mill. lavere enn i 211. Konsernets egenkapital er pr på kr 11 mill. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Konsernet har finansielle anleggsmidler. Investeringene vurderes som sikre og innebærer liten risiko. Konsernet har en beskjeden markedsrisiko etter som kraftomsetning skjer i kommisjon for SKS Kraftsalg. Konsernet har noe risiko knyttet til investering i fiber i Fauske og Sørfold kommune. Det er etablert langsiktige leieavtaler på fiberen. Kredittrisiko Konsernet har alle husstander i kommunen som kunder. Selskapet driver egen innfordring i tillegg til at eksterne selskaper benyttes. Systemene fungerer tilfredsstillende. Vi vurderer derfor kredittrisiko som liten. Likviditetsrisiko Konsernet har i de senere år gjort store investeringer samt utbetalt det meste av resultatene som utbytte. Delvis har tidligere investeringer vært finansiert med egenkapital. Likviditeten er derfor strammere og nye investeringer må finansieres ved låneopptak. Forfallstidspunkt for kundefordringer og leverandørgjeld gir ikke grunnlag for endringer/reforhandlinger. ARBEIDSMILJØ Det var pr totalt 33 ansatte i konsernet fordelt på 32,9 årsverk. Arbeidsmiljøet har vært stabilt i 212. Personellet kurses årlig i førstehjelp og annen lovpålagt opplæring som drifts-og sikkerhetsforskrifter. Det legges også ned betydelige resurser i kompetanseheving for å ha en konkurransedyktig organisasjon.

5 ÅRSBERETNING 212 5/21 Konsernet har avtale om bedriftshelsetjeneste med HEMIS, Bodø, og det arbeides kontinuerlig med internkontroll og kvalitetssikring. Det er inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Målsetningen innenfor dette området er at vår virksomhet ikke skal forårsake skade eller tap. I 212 var totalt sykefravær i konsernet 6,3 %. Det høye fraværet skyldes forhold som vi ikke anser å ha sammenheng med arbeidet. Korttidsfravær var 1,7 %. FORURENSING AV DET YTRE MILJØ Vår virksomhet forurenser ikke i tradisjonell betydning, men bygging av linjer påvirker miljøet, og vi har derfor som mål å redusere disse påvirkningene. Vår bruk av kjøretøyer og maskiner medfører også miljøforurensing. LIKESTILLING Konsernet behandler alle likt uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn. Ubalansen (27 menn og 6 kvinner) er relatert til søkergrunnlaget til våre stillinger. På mannsdominerte områder vil kvinner bli foretrukket ved ellers like forhold. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt bestrebe seg på å gi kundene tilfredsstillende produkter og de ansatte en interessant arbeidsplass. Det arbeides kontinuerlig med å utnytte våre ressurser mer effektivt. Bransjen står foran store lovpålagte investeringer i nettet i kommende 5-årsperiode. Dette, kombinert med at Fauske Lysverk gjennom flere år har hatt lav avkastning på nettvirksomheten, gjør at styret vurderte utsiktene til å nå våre mål om å betjene eierne med kapitalavkastning fra nettvirksomheten som krevende. Ny regulering gjør at inntektsrammen ser bedre ut. På øvrige forretningsområder vurderer styret mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning som gode. For å kunne gi eierne en fornuftig avkastning, totalt sett, anser styret det som viktig at selskapet utvikler nye forretningsområder. Dette vil kreve kapital, som igjen vil legge press på selskapets egenkapital. Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Fauske den 7. mai 213 Ole Martin Pettersen Arne Juell Gry-Janne Rugås Styrets leder Nestleder Styremedlem Iselin Marstrander Bjørn Ove Knutsen Helge Torbergsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ove Sørdahl Adm. direktør

6 ÅRSBERETNING 212 6/21 RESULTATREGNSKAP - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1, Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert

7 ÅRSBERETNING 212 7/21 BALANSE - mor/konsern Fauske Lysverk Morselskap Konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 ÅRSBERETNING 212 8/21 BALANSE - mor/konsern Morselskap Fauske Lysverk Konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 1, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ole Martin Pettersen Arne Juell Gry-Janne Rugås Helge Torbergsen Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Iselin Marstrander Bjørn Ove Knutsen Ove Sørdahl Styremedlem Styremedlem Adm. direktør Fauske 7. mai 213

9 ÅRSBERETNING 212 9/21 Kontantstrømoppstilling Morselskapet Fauske Lysverk Konsernet Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger Avsatt konsernbidrag ikke utbetalt Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring netto pensjonsforpliktelse Endring tidsavgrensninger Gevinst salg driftsmidler Nedskrivninger driftsmidler Gevinst/tap/nedskrivninger aksjer Korrigering mot annen egenkapital Mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra drift Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetaling ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap 3-62 Utbetalinger ved kjøp av andre aksjer Inbetalinger ved salg av aksjer Innbetalinger mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm gjennom året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Netto kontantstrøm gjennom året Bundne skattetrekksmidler

10 ÅRSBERETNING 212 1/21 Fauske Lysverk AS Noter til konsernregnskapet 212 Regnskapsprinsipper BASISPRINSIPPER Årsregnskapet og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER a) Datterselskaper Datterselskapet er en enhet der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskap konsolideres etter regnskapsloven 3-6. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Fauske Lysverk AS og datterselskapet Fauske Fjernvarme AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Urealisert internfortjeneste elimineres fullt ut og skattekostnad knyttet til denne periodiseres. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. b) Transaksjoner og minoritetsinteresser Fauske Fjernvarme AS ble stiftet 16/7-21 og er 1% eid av Fauske Lysverk AS. Det er dermed ingen minoritetsinteresser. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. I egentilvirkede driftsmidlers anskaffelseskost inngår variable og faste tilvirkningskostnader. Mottatt anleggsbidrag reduserer anskaffelseskost og dermed avskrivningsgrunnlaget. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. VARER Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Kundeforinger og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. ANLEGGSKONTRAKTER Løpende avregning med fortjeneste er benyttet for prosjekter. Det innebærer at fortjenesten på prosjektet regnskapsføres i takt med fremdriften i prosjektet. Bruttoinntekten fra prosjektet føres fortløpende, slik at resultatregnskapet gjenspeiler aktivitetsnivået i bedriften. ANLEGGSAKSJER Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

11 ÅRSBERETNING /21 PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjoner behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. I konsernregnskapet er skattekostnad knyttet til urealisert internfortjeneste periodisert. LEIEAVTALER Leieavtaler vurderes som operasjonell- eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Alle tall oppgitt i årsregnskapet er i 1. KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte modellen. Kassebeholdning, bankbeholdning, skattetrekkskonto og kassakreditt er klassifisert som kontanter og kontantekvivalenter. SELSKAP SOM INNGÅR I KONSOLIDERINGEN Følgende selskap er eiet av Fauske Lysverk AS (morselskap): -Fauske Fjernvarme AS, forretningskontor Fauske kommune, 1% eier- og stemmeandel Ingen datterselskaper er unnlatt fra konsolideringen.

12 ÅRSBERETNING /21 NOTE 1: Note 1: Spesifikasjon av nettvirksomhet av nettvirksomhet Resultatregnskap Driftsinntekter: Overføringsinntekter Andre inntekter Sum inntekt Driftskostnader: Nettap eget nett Kostnader vedr. overliggende nett Andre driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat Netto finansposter Årets overskudd Mer-/Mindreinntekt Faktisk inntekt Tilbakeført Mer-/mindreinntekt inkl. renter Sum avvik avskriving og avkastning på avvik avkastningsgrunnlag Kile-kostnader Eiendomsskatt Kostnader overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet mer-/mindreinntekt Inngående saldo: Mer-/Mindreinntekt inkl. renter 1.1. Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter Korreksjon mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt pr Akkumulert rente på mer-/mindreinntekt pr Balanse Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat*1/avkastningsgrunnlag) -,7 2,5

13 ÅRSBERETNING /21 NOTE 2: Inntektsspesifikasjon Note 2: Inntekter Risiko Fauske Lysverk AS formidler industrikvotekraft mot et påslag for administrasjon og kredittrisiko. For øvrig salg i sluttbrukermarkedet skjer kraftsalg i kommisjon for SKS Kraftsalg AS der Fauske Lysverk AS kun har risiko for riktig kontraktsoppfølging og oppgjør fra sluttbruker. NOTE 3: Lønnskostnader m.v. : Lønnskostnader Note 3: Lønnskostnader m.v. m.v. tnader består av Lønnskostnader følgende poster: består av følgende poster: Morselskap Morselskap Konsern Konsern Lønninger ønnskostnader Aktiverte lønnskostnader avgift Folketrygdavgift ostnader Pensjonskostnader nskostnader Andre lønnskostnader skostnader Sum lønnskostnader nittlig antall årsverk: Gjennomsnittlig antall årsverk: lse til administrerende Godtgjørelse direktør til administrerende direktør ndre godtgjørelser Lønn og andre godtgjørelser tgjørelser Andre godtgjørelser Godtgjørelse til Styre/Representantskap tgjørelser Andre godtgjørelser Bokført godtgjørelse til revisor: Revisjon isjonsarbeid Annet revisjonsarbeid tarbeidelse ligningsdokumenter Teknisk utarbeidelse og ligningsdokumenter og ap årsregnskap nstjenester Attestasjonstjenester tand skatt og regnskap Annen m.v. bistand skatt og regnskap m.v Sum rdningene behandles Pensjonsordningene regnskapsmessig behandles i henhold regnskapsmessig til norsk regnskapsstandard i henhold til 6. norsk regnskapsstandard 6. sning med fordeling Korridorløsning av estimatavvik med benyttes fordeling ikke. av estimatavvik benyttes ikke. rdningene omfatter Pensjonsordningene i alt 3 aktive og 14 omfatter pensjonister i alt 3 i morselskapet aktive og 14 pensjonister og 3 aktive i og morselskapet 14 pensjonister og 3 i aktive og 14 pensjonister i. Ordningene gir rett konsernet. til definerte Ordningene ytelser. Disse gir rett er til i hovedsak definerte ytelser. avhengig Disse av antall er i hovedsak opptjeningsår, avhengig lønnsnivå av antall opptjeningsår, lønnsnivå dd pensjonsalder ved og størrelse oppnådd på pensjonsalder ytelsene fra og folketrygden. størrelse på Forpliktelsene ytelsene fra folketrygden. er dekket gjennom Forpliktelsene er dekket gjennom selskap. I tillegg til forsikringsselskap. de ordinære pensjonsforpliktelsene I tillegg til de ordinære er selskapet pensjonsforpliktelsene tilknyttet offentlig er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning. Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap

14 Revisjon Annet revisjonsarbeid ÅRSBERETNING /21 Teknisk utarbeidelse ligningsdokumenter og årsregnskap Attestasjonstjenester Annen bistand skatt og regnskap m.v Pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard 6. Korridorløsning med fordeling av estimatavvik benyttes ikke. Pensjonsordningene omfatter i alt 3 aktive og 14 pensjonister i morselskapet og 3 aktive og 14 pensjonister i konsernet. Ordningene gir rett til definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. I tillegg til de ordinære pensjonsforpliktelsene er selskapet tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning. Også denne forpliktelsen er dekket gjennom forsikringsselskap og er medtatt i beregningen under. De ansatte har rett til avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. Ordningen er ikke sikret gjennom forsikringsselskap men forpliktelsen er medtatt nedenfor. Periodens pensjonskostnad: Fauske Lysverk AS sikret usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening rentekostnad av pensjonsforpliktelsen avkastning på pensjonsmidlene periodisert arbeidsgiveravgift administrasjonskostnader Nettoforpliktelse avkortning/oppgjør - - resultatført aktuarielt tap Sum Periodens pensjonskostnad: Herav estimatendring mot egenkapitalen/utsatt skatt 1 74 Pensjonsforpliktelser: Fauske Lysverk AS sikret usikret Beregnet pensjonsforpliktelse Pensjonsmidlene til markedsverdi Arb.avg av netto pensjonsforpliktelse Under(-)/overfinansiert pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse: Diskonteringsrente 4,2 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Årlig regulering i pensjoner 2,5 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidlene 4, % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

15 ÅRSBERETNING /21 NOTE 4: Anleggsmidler, tilgang, avgang og avskrivninger 212 Note 4: Anleggsmidler, tilgang, avgang, avskrivninger kr Transp. midler Verkt. Mask. Invent. EDB Fjernstyring m.v. Nett Bygg/ tomter Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akk. av-/nedskrivn. pr Årets ordinære avskrivninger Akk. av- og nedskrivn.avgang Akk. av- og nedskrivn. pr Bokført verdi pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 8 år 8 år 4-1 år 5-1år 1-35 år 1-2år 5-1år 1-2 år Sum Investeringer i anleggsmidler siste 5 år Transp. midler Verkt. mask Invent. EDB Nett Bygg/ tomter 1 kr Sum Sum Realisasjon av anleggsmidler siste 5 år Transp. midler Verkt. mask Invent. EDB Nett Bygg/ tomter Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme Fjernstyring m.v. Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme Fjernstyring m.v. Måleutstyr Bredbånd Fjernvarme 1 kr Sum Sum

16 ÅRSBERETNING /21 NOTE 5: Anleggsaksjer Note 5: Anleggsaksjer Selskapets aksjekap. Bokført Selskapets navn pr Antall Pålydende verdi Datterselskap: Fauske Fjernvarme AS, eier 1% , Andre anleggsaksjer: GalvanoTia AS 2 5 5,1 1 Indre Salten Opplæringskontor AS , 1 Rasjonell elektrisk nettvirksomhet AS , 1 Signal Bredbånd AS 25 75, AS Salten Kartdata , 55 Nordland Elsikkerhet AS , 42 Sisikveien Borettslag 7 1,1 145 Lyngheia barnehage AS ,6 242 Opplæringskontoret for energifag AS 9 1 1, 1 Stamfiber AS , 62 Hauan Grendehus BA 428 3,2 1 Sum bokført 5 87 Aksjene i Signal Bredbånd AS ble nedskrevet med kr 1,15 mill i 26. Hele nedskrivningsbeløpet ble reversert i 212 da grunnlaget for reverseringen ikke lenger er til stede. S har en klar bedring i resultat og forventede fremtidige kontantstrømmer. Alle aksjer er per bokført til anskaffelseskost. Aksjene i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

17 ÅRSBERETNING /21 NOTE 6: Note 6: 6: Skattenote Note 6: Skattenote Fauske Konsern Fauske Fjernvarme Konsern Sum 212 Sum 211 transaksjon Lysverk AS AS transaksjon konsern konsern er er Årets Årets skattekostnad er Årets Resultatført skattekostnad skatt skatt på på ordinært resultat: Resultatført Betalbar skatt skatt skatt på ordinært resultat: Betalbar Endring skatt i utsatt i utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Skattekostnad i utsatt skatt/utsatt ordinært skattefordel resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt skatt i årets i årets skattekostnad: Betalbar Ordinært skatt resultat i årets skattekostnad: før før skatt skatt Ordinært Permanente resultat før forskjeller skatt Permanente Grunnlag forskjeller for for årets årets skattekostnad Grunnlag Endring for årets i i midlertidige skattekostnad forskjeller Endring Mottatt i midlertidige konsernbidrag forskjeller Mottatt Anvendelse konsernbidrag av av fremførbart underskudd Anvendelse Grunnlag av for for fremførbart betalbar underskudd skatt skatt i i resultatregnskapet Grunnlag Ytet Ytet for konsernbidrag betalbar skatt i resultatregnskapet Ytet konsernbidrag Skattepliktig inntekt Skattepliktig inntekt Betalbar skatt skatt på på årets årets ordinære resultat Betalbar Sum Sum skatt betaltbar på årets skatt skatt ordinære ordinært resultat resultat Sum betaltbar skatt ordinært resultat Betalbar skatt skatt i i balansen: Betalbar Betalbar skatt skatt skatt i balansen: på på årets årets resultat Betalbar Skattevirkning skatt på årets av av resultat konsernbidrag Skattevirkning Sum Sum betalbar av konsernbidrag skatt skatt i i balansen Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Fauske Lysverk AS AS Endring Fauske Varige Lysverk driftsmidler AS Endring Varige Tilvirkningskontrakter driftsmidler Tilvirkningskontrakter Varebeholdning Varebeholdning Fordringer Fordringer Gevinst- og og tapskonto Gevinst- Pensjonsforpliktelse og tapskonto Pensjonsforpliktelse Grunnlag beregning utsatt utsatt skattefordel Grunnlag beregning utsatt skattefordel Utsatt Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

18 ÅRSBERETNING /21 Fauske Fauske Fjernvarme Fjernvarme AS AS Endring Endring Varige Varige driftmidler driftmidler Fordringer Fordringer Sum Sum Akkumulert Akkumulert fremførbart fremførbart underskudd underskudd Andre Andre midlertidige midlertidige forskjeller forskjeller Grunnlag Grunnlag beregning beregning utsatt utsatt skatt skatt Utsatt Utsatt skatt skatt Estimatendring pensjonsforpliktelse er direkteført er direkteført mot mot egenkapitalen. Utsatt Utsatt skatt av skatt dette av er dette direkte er direkte balanseført balanseført og utgjør og utgjør kr 477'. kr 477'. NOTE 7: Varebeholdning Note 7: Varebeholdning består av utstyr til løpende oppdrag, samt beredskap. Beholdningen er oppført til innkjøpspris pr med fradrag for ukurans. NOTE 8: Note 8: og Fordringer og konsernmellomvær Mellomvære mellom Fauske Lysverk AS og Fauske Fjernvarme AS: Fauske Lysverk AS har en kundefordring på kr 595 Fauske Lysverk AS har en kortsiktig fordring på kr Fauske Lysverk AS har en kortsiktig gjeld på kr -23 Fauske Lysverk AS har gjeld avgitt konsernbidrag Netto mellomvære -433 Alle mellomværsforhold er eliminert i konsernregnskapet. Andre kortsiktige fordringer består hovedsakelig av kostnadsperiodiseringer. Kjøp fra datterselskap Salg til datterselskap Salg til datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. Fordring fra salg av fjernvarmeanlegg på ble omgjort til egenkapital i Fauske Fjernvarme AS i 211.

19 ÅRSBERETNING /21 NOTE 9: Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Fauske Lysverk AS har 553 aksjonærer og en aksjekapital på kr 15,- fordelt på 2.5 aksjer a pålydende beløp kr 6.,-. Det ble i 212 omsatt 48 aksjer i selskapet. Av vedtektenes 1 fremgår at hver aksjonær har en stemme på generalforsamlingen. Aksjonærer pr med eierandel over 1 % av total aksjekapital: Antall % av total Fauske kommune, Fauske ,6 % Bodø Energi AS, Bodø 31 12,4 % Aksjer eiet av adm. direktør og styremedlemmer: Ole Martin Pettersen Styreleder 1 Aksjer Arne Juell Styremedlem " Gry Janne Rugås Styremedlem " Iselin Marstrander Styremedlem " Bjørn Ove Knutsen Styremedlem " Helge Torbergsen Styremedlem " Arnold Holmvik Observatør styre " Ove Sørdahl Adm. direktør " NOTE 1: Note 1: Egenkapital Fauske Lysverk AS Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Egenkapital pr Fauske Lysverk konsern Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Årets avsetning til utbytte Estimatendring pensjon Korreksjon konsernelimineringer Egenkapital pr

20 ÅRSBERETNING 212 2/21 NOTE 11: Note 11: Forpliktelser Note 11: Forpliktelser Note 11: Forpliktelser Løpende garantier pr. pr Løpende garantier pr Morselskap Konsern Bokført beløp beløp av av gjeld gjeld som som er Bokført er sikret sikret beløp med med pant: av pant: gjeld som er sikret med 5 pant: Bokført verdi verdi for for pantsatt eiendom Bokført verdi for pantsatt eiendom Bokført verdi verdi av av pantsatt driftstilbehør Bokført verdi av pantsatt driftstilbehør Bokført verdi verdi av av pantsatte kundefordringer Bokført verdi av pantsatte kundefordringer Gjeld Gjeld som som forfaller mer mer enn enn Gjeld 5 år 5 år etter som etter balansedato forfaller mer enn 5 år etter balansedato

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsberetning2013. Lokal kraft i ÅR

Årsberetning2013. Lokal kraft i ÅR Årsberetning2013 100 Lokal kraft i ÅR 1913 2013 Superb Design ÅRSBERETNING 2013 2/24 ÅRSBERETNING 2013 3/24 Innhold Leder...2 Årsberetning, rammevilkår og organisering av virksomheten...4-6 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer