SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. L K UV-A1 clear coat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. L K UV-A1 clear coat"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. L19010 REACH registreringsnummer Ikke brukbart 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen UVA1clear coat for autobody use Ikke tilrådde anvendelser Den fullstendige teksten i de identifiserte kategoriene av bruk finnes i seksjon Opplysninger om leverandøren av Sikkerhetsdatabladet Selskapsopplysninger HBC System Smarttool Production ApS Hobrovej Stövring tlf: Kontaktperson Vibeke Jørgensen Utgitt (dato) SDS Versjon Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: Se punkt 4 om førstehjelp. AVSNITT 2: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Resp. Sens. 1; H334 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3; H412 Se punkt 2.2 for de fullstendige Hsetningene det vises til ovenfor. 2.2 Merking Farer piktogram 1/13

2 Signalord Fare Risikobeskrivelse Meget brannfarlig væske og damp. (H225) Gir alvorlig øyeskade. (H318) Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334) Irriterer huden. (H315) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412) Generelt Forebyggelse Unngå innånding av tåge/damp/røyk/aerosoler. (P261). Benytt vernehandsker/verneklær/vernebriller. (P280). Reaksjon Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310). Sikkerhet VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338). Oppbevaring Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. (P403+P235). Disponering Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501). Inneholder, 2,4,6trioxo1,3,5triazine1,3,5,2H,4H,6H,triyl,tri2,1ethanediyl,triacrylate, cykloheksanon, Ethyl,phenyl,2,4,6trimethylbenzoyl,phosphinate, Hexane,1,6diisocyanato,homopolymer,2 hydroxyethyl,acrylateblocked 2.3 Andre faremomenter Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og nyrer. Annen merkning Inneholder 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat, 2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol, 1acetyl4(3dodecyl2,5diokso1pyrrolidinyl)2,2,6,6tetrametylpiperidin, 1,1,1 trihydroksymetylpropyltriakrylat trimetylolpropantriakrylat. Kan utløse allergisk reaksjon. Annet VOC VOCMAX: 555 g/l, VOC GRENSE (B/e): 840 g/l. AVSNITT 3: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: 4060% CLP KLASSIFISERING: Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2 H225, H319, H336, EUH066 NOTE: S (octahydro4,7methano1hindenediyl)bis(methylene) diacrylate IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: INNHOLD: 510% CLP KLASSIFISERING: Skin Irrit. 2 H315 2,4,6trioxo1,3,5triazine1,3,5,2H,4H,6H,triyl,tri2,1ethanediyl,triacrylate IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: INNHOLD: 510% CLP KLASSIFISERING: Eye Dam. 1 2/13

3 H318 IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: 35% CLP KLASSIFISERING: Flam. Liq. 3, STOT SE 3 H226, H336, EUH066 NOTE: S cykloheksanon IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: 35% CLP KLASSIFISERING: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H226, H302, H312, H315, H318, H332 NOTE: S aceton propan2on propanon IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: 13% CLP KLASSIFISERING: Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2 H225, H319, H336, EUH066 NOTE: S Ethyl,phenyl,2,4,6trimethylbenzoyl,phosphinate IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: INNHOLD: 13% CLP KLASSIFISERING: Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 H317, H411 Hexane,1,6diisocyanato,homopolymer,2hydroxyethyl,acrylateblocked IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: INNHOLD: 13% CLP KLASSIFISERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 H315, H317, H319, H334 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: <1% CLP KLASSIFISERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3 H315, H317, H319, H412 2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: REACHnr: INNHOLD: <1% CLP KLASSIFISERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 H302, H315, H317, H318, H411 1acetyl4(3dodecyl2,5diokso1pyrrolidinyl)2,2,6,6tetrametylpiperidin IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: REACHnr: Indeksnr: INNHOLD: <1% CLP KLASSIFISERING: Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H315, H317, H400, H410 1,1,1trihydroksymetylpropyltriakrylat trimetylolpropantriakrylat IDENTIFIKASJONS NR.: CASnr: EFnr: Indeksnr: INNHOLD: <1% CLP KLASSIFISERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1 H315, H317, H319 (*) Se punkt 16 for de fullstendige Hsetningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8 S = Organisk løsemiddel. Annen informasjon ATEmix(inhale, vapour) > 20 ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) > 2000 Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,6664 3,9996 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = > 1 1,32 N chronic (CAT 3) Sum = Sum(Ci/M(chronic)i*25*0.1*10^CATi) = 1,6 2,4 N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,016 0,024 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene 3/13

4 Generelt Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt ta med etiketten eller dette sikkerhedsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende. Innånding Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under opsyn. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevidsstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse. Hudkontakt Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og sepe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann (2030 C) til irritasjonen opphører, og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk lege straks. Svelging Ved inntak, kontakt omgående lege og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse. Forbrenning Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphører og fortsett deretter i 30 min. 4.2 Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder løsemiddel, som kan ha effekt på nervesystemet. Symptomer på nevrotoksisitet kan være; manglende appetitt, hodepine, svimmelhet, øresus, prikkende følelser i huden, frysninger, kramper, konsentrasjonsvansker, tretthet mm. Gjentatt eksponering for løsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter være mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 1272 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergi ved innånding. Allergireaksjonen inntreffer typisk innen en time etter at en har blitt utsatt for allergenet og gir en inflammatorisk reaksjon i lungene. Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener. 4.3 Opplysning om eventuelt behov for umiddelbar legehjelp eller spesiell behandling Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp umiddelbart. Merknader til lege Ta med dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkemidler Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen. 5.2 Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfellde brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: Nitrogenoksider. Karbonoksider. Brann vil utvikle tett sort røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nebrytningsprodukter. Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp. 5.3 Råd til slokkemannskap Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske. 4/13

5 AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Unngå å innånde damp fra søl. Unngå direkte kontakt med søl. Ikke antent lager avkjøles med vanntåke. Fjern om mulig brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 6.2 Preventive miljøtiltak Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene. Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgielsene. 6.3 Metoder og materiell for avgrensing og fjerning av spill Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. punkt 13. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås. 6.4 Henvisning til andre punkter Se avsnittet om 'instrukser om disponering' om håndtering af avfall. Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for beskyttelsesforanstaltninger. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgielsene. Se avsnittet 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse for opplysning om personlig beskyttelse. unngå direkte kontakt med produktet. 7.2 Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Oppevares kjølig på et godt ventilert område, borte fra mulige antennelseskilder. Oppbevaringstemperatur tilgjengelige 7.3 Spesifikk(e) sluttanvendelser Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2 AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrense aceton propan2on propanon (best. nr. 361, 2007) Grenseverdi: 125 ppm 295 mg/m3 Anmerkning: cykloheksanon (best. nr. 361, 2007) Grenseverdi: 20 ppm 80 mg/m3 Anmerkning: H (H = Hudopptak. ) (best. nr. 704, 2011) Grenseverdi: 75 ppm 355 mg/m3 (best. nr. 361, 2007) Grenseverdi: 150 ppm 550 mg/m3 Anmerkning: DNEL / PNEC DNEL ( ): 734 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Systemiske effekter Befolkningen generelt DNEL ( ): 1468 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Systemiske effekter Arbeidere DNEL ( ): 4,5 mg/kg Exposure: DNEL ( ): 734 mg/m3 5/13

6 Eksponeringens varighet: Langsiktig Lokaleffekter Arbeidere DNEL ( ): 367 mg/m3 Eksponeringens varighet: Langsiktig Lokaleffekter Befolkningen generelt DNEL ( ): 1468 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Lokaleffekter Arbeidere DNEL ( ): 734 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Lokaleffekter Befolkningen generelt DNEL ( ): 63 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( ): 37 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( ): 734 mg/m3 DNEL ( ): 367 mg/m3 DNEL (): 102,34 mg/m3 DNEL (): 960 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Lokaleffekter Arbeidere DNEL (): 960 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Systemiske effekter Arbeidere DNEL (): 480 mg/m3 DNEL (): 480 mg/m3 Eksponeringens varighet: Langsiktig Lokaleffekter Arbeidere DNEL (): 859,7 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Systemiske effekter Befolkningen generelt DNEL (): 102,34 mg/m3 Eksponeringens varighet: Langsiktig Lokaleffekter Befolkningen generelt DNEL (): 859,7 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Lokaleffekter Befolkningen generelt DNEL ( aceton propan2on propanon ): 186 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( aceton propan2on propanon ): 62 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( aceton propan2on propanon ): 2420 mg/m3 Eksponeringens varighet: Kortsiktig Systemiske effekter Arbeidere DNEL ( aceton propan2on propanon ): 1210 mg/m3 6/13

7 DNEL ( aceton propan2on propanon ): 200 mg/m3 DNEL ( aceton propan2on propanon ): 62 mg/kg Exposure: DNEL ( cykloheksanon ): 4 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( cykloheksanon ): 1 mg/kg Exposure: Dermal DNEL ( cykloheksanon ): 40 mg/m3 DNEL ( cykloheksanon ): 10 mg/m3 DNEL ( cykloheksanon ): 1,5 mg/kg Exposure: DNEL ( 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat ): 24,48 mg/m3 DNEL (2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol): 1,04 mg/kg Exposure: DNEL (2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol): 7,35 mg/m3 PNEC ( ): 0,26 mg/l Exposure: Ferskvann PNEC ( ): 0,026 mg/l Exposure: Havvann PNEC ( ): 1,65 mg/l Exposure: Periodisk utslipp PNEC ( ): 1,25 mg/kg Exposure: Ferskvannssediment PNEC ( ): 0,125 mg/kg Exposure: Havvannssediment PNEC ( ): 0,24 mg/kg Exposure: Jord PNEC (): 35,6 mg/l Exposure: Kloakkbehandlingsanlegg PNEC (): 0,18 mg/l Exposure: Ferskvann PNEC (): 0,018 mg/l Exposure: Havvann PNEC (): 0,36 mg/l Exposure: Periodisk utslipp PNEC (): 0,981 mg/kg Exposure: Ferskvannssediment PNEC (): 0,0981 mg/kg Exposure: Havvannssediment PNEC (): 0,09903 mg/kg Exposure: Jord 7/13

8 PNEC ( aceton propan2on propanon ): 21 mg/l Exposure: Periodisk utslipp PNEC ( aceton propan2on propanon ): 30,4 mg/kg Exposure: Ferskvannssediment PNEC ( aceton propan2on propanon ): 3,04 mg/kg Exposure: Havvannssediment PNEC ( aceton propan2on propanon ): 33,3 mg/kg Exposure: Jord PNEC ( aceton propan2on propanon ): 10,6 mg/kg Exposure: Ferskvann PNEC ( aceton propan2on propanon ): 1,06 mg/kg Exposure: Havvann PNEC ( cykloheksanon ): 0,512 mg/kg Exposure: Ferskvannssediment PNEC ( cykloheksanon ): 0,0512 mg/kg Exposure: Havvannssediment PNEC ( cykloheksanon ): 0,0435 mg/kg Exposure: Jord PNEC ( cykloheksanon ): 0,01 mg/l Exposure: Ferskvann PNEC ( cykloheksanon ): 0,01 mg/l Exposure: Havvann PNEC ( cykloheksanon ): 1 mg/l Exposure: Periodisk utslipp PNEC ( 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat ): 0,0015 mg/l Exposure: Ferskvann PNEC ( 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat ): 0,00015 mg/l Exposure: Havvann PNEC ( 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat ): 0,0137 mg/kg Exposure: Jord PNEC (2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol): 0,0032 mg/l Exposure: Ferskvann 8.2 Eksponeringskontroll Det bør kontrolleres regelmessig at de angina grenseverdiene overholdes. Generelt Utvis alm. arbeidshygiene. Eksponeringsscenarioer Såfremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der følges. Eksponeringsgrenser Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier nedenfor. Tekniske tiltak Luftbårne gass og støvkonsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier (se nedenfor). Bruk evt. punktutsugning såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er 8/13

9 tilstrekkelig. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nødblåser. Hygieniske tiltak Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt. Begrensning av eksponering av mijøet Unngå utslipp av større mengder til avløp Personlig verneutstyr Generelt Benytt utelukkende CEmerket verneutstyr. Åndedrettsvern Anbefalt: A. Klasse 1 (Lav kapasitet). Brun Kroppsvern Spesialarbeidstøy skal anvendes. Bruk evt. beskyttelsesdrakt ved lengre tids arbeide med produktet. Håndvern Bruk beskyttelseshansker. Den konkrete arbeidssituasjonen er ikke kjent. Kontakt hanskeleverandøren for hjelp til valg av hansketype. Vær oppmerksom på at elastiske hansker strekkes ved bruk. Hansketykkelsen, og dermed gjennombruddstiden reduseres. Temperaturen i praksis i hansken er ca. 35 C, mens standardtesten EN 3743 er foretatt ved 23 C. Gjennombruddstid er derfor redusert med en faktor 3. Øyevern Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Lukt ph Viskositet Tetthet (g/cm3) Flytende Gjennomsikt ig Solvent 0,96 Tilstandsendring og dampe Smeltepunkt ( C) Kokepunkt ( C) Damptrykk (mm Hg) 77,1 73,73 Data for brann og eksplosjonsfare Flammepunkt ( C) Antennelsestemperatur ( C) Selvantennelighet ( C) Eksplosjonsgrenser (Vol %) Oksiderende egenskaper 2,2 11,5 Løselighet Løselighet i vann Fordelingskoeffisient (noctanol/vann) Uoppløselig 9.2 Andre opplysninger Løselighet i fett Annen informasjon N/A AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnittet 'Håndtering og lagring' 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen spesielle 10.4 Forhold som må unngås Unngå statisk elektrisitet. Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sol), da det kan utvikle overtrykk Uforlikelige stoffer sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler 9/13

10 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i del 1. AVSNITT 11: OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om giftvirkning Akutt toksisitet Stoff Art Test Opptaksvej Resultat 1acetyl4(3dodecyl2,5diok... 1acetyl4(3dodecyl2,5diok... 2Propenoic acid, reaction pro... 2Propenoic acid, reaction pro... 1,6heksandioldiakrylat heks... 1,6heksandioldiakrylat heks... cykloheksanon cykloheksanon cykloheksanon Kanin Kanin Kanin Kanin Kanin Kanin Marsvin Inhalering Inhalering Inhalering Inhalering Inhalering Intraperitoneal Inhalering Irritasjon/etsing av huden Irriterer huden. Data om stoffet: 1acetyl4(3dodecyl2,5diokso1pyrrolidinyl)2,2,6,6tetrametylpiperidin Resultat: Skin irritant Alvorlig øyeskade/irritasjon Gir alvorlig øyeskade. > 3000 mg/kg 2,61 mg/l/4h > 2000 mg/kg mg/kg 3650 mg/kg > 5000 mg/kg > 20 ml/kg 5500 mg/kg 5800 mg/kg 21,09 ppm/8h 1000 mg/kg 1620 mg/kg 8000 mg/l/4h g/kg > 5000 mg/kg > 6400 mg/kg 2000 ppm 21.1 mg/l/4h 4935 mg/kg 11,3 g/kg 709 mg/kg 1600 mg/l Data om stoffet: 2,4,6trioxo1,3,5triazine1,3,5,2H,4H,6H,triyl,tri2,1ethanediyl,triacrylate Organisme: Kanin Resultat: Eye irritant Framkalling av hud og luftveisallergi Kan utløse en allergisk hudreaksjon.kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Data om stoffet: 1acetyl4(3dodecyl2,5diokso1pyrrolidinyl)2,2,6,6tetrametylpiperidin Data om stoffet: 1acetyl4(3dodecyl2,5diokso1pyrrolidinyl)2,2,6,6tetrametylpiperidin Data om stoffet: 2Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol Resultat: skin sensitizer Data om stoffet: 1,6heksandioldiakrylat heksametylendiakrylat Organisme: Guinea pig Resultat: skin sensitizer Data om stoffet: (octahydro4,7methano1hindenediyl)bis(methylene) diacrylate Resultat: Skin Irritant Kimcellemutagenisitet tilgjengelige Evne til å framkalle kreft tilgjengelige Forplantningsgiftighet tilgjengelige STOT, enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 10/13

11 STOT, gjentatt eksponering tilgjengelige Aspireringsfare tilgjengelige Kroniske effekter Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder løsemiddel, som kan ha effekt på nervesystemet. Symptomer på nevrotoksisitet kan være; manglende appetitt, hodepine, svimmelhet, øresus, prikkende følelser i huden, frysninger, kramper, konsentrasjonsvansker, tretthet mm. Gjentatt eksponering for løsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter være mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 1272 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned. Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergi ved innånding. Allergireaksjonen inntreffer typisk innen en time etter at en har blitt utsatt for allergenet og gir en inflammatorisk reaksjon i lungene. Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener. AVSNITT 12: OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Toksisitet Stoff Art Test Test varighet Resultat 1acetyl4(3dodecyl2,5diok... 1acetyl4(3dodecyl2,5diok... Ethyl,phenyl,2,4,6trimethylbe... Fisk Vannloppe Vannloppe Alge Krepsdyr Vannloppe Vannloppe Fisk Krepsdyr Alge Vannloppe Fisk EC50 EC50 EC50 EC50 EC50 EC50 96 h 48h 48 h 120 H 48 H 48 H 24 H 96 H 48 h 48 H 48 H 96 H > 0,5 mg/l 0,27 mg/l 10 mg/l mg/l 7550 mg/l mg/l 205 mg/l 100 mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Stoff Nedbrytning i vannmiljøet Test Resultat Ja Ja 12.3 Evne til biologisk akkumulering Stoff Bioakkumulasjonspotensial LogPow BFC Nei Nei 0,24 1, Mobilitet i jordsmonn : Log Koc= 0,111656, Beregnet fra LogPow (). : Log Koc= 1,487982, Beregnet fra LogPow (Høyt mobilitetspotensial.) Resultater av PBT og vpvbanalyse 12.6 Andre skadevirkninger Produktet inneholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vannlevende organismer. Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet pga. dårlig nedbrytbarhet. AVSNITT 13: FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Metoder for avfallsbehandling Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. Avfall Avfallskode EAL 11/13

12 Særlig merking Forurenset emballasje Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet. AVSNITT 14: TRANSPORT Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods ADR/RID IMDG 14.1 UNNummer UN proper shipping name MALING 14.3 Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe II Tilleggsopplysninger Tunnel restriksjonskode UNno Proper Shipping Name Paint Class 3 PG* II EmS FE, SE MP** Hazardous constituent IATA/ICAO UNno. Proper Shipping Name Class PG* 14.5 Miljøfare 14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren 14.7 Bulktransport i samsvar med Tillegg II i MARPOL73/78 og IBCregelverket (*) Packing group (**) Marine pollutant AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet Anvendelsesbegrensninger Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år. Krav om særlig utdannelse Annen informasjon PRnr: NA Kilder 12/13

13 Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer. RÅDSDIREKTIV 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen. Europaparlaments og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakkeringsprodukter og endring av direktiv 1999/13/EF. Forskrift, best.nr. 704: Tiltaks og grenseverdier. Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH) Kjemisk sikkerhetsanalyse Nei , HBC SYSTEM Danmark AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst for Hsetninger som det refereres til i del 3 H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i del 1 Andre symboler som nevnt i del 2 Annet Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsbladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon. Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter. Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDSversjon, se seksjon 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant. Sikkerhetsdatablad er validert av kbb Dato for siste vesentlige endring (Første siffer i SDS versjon) Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon) ALPHAOMEGA. Licens nr.: , HBC SYSTEM Danmark 13/13