Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 18.mai 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 18.mai 2017."

Transkript

1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 18.mai

2 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon av salg, skjenking og engrossalg jfr. Alkoholloven Bevillingsperioden... 4 Ambulerende skjenkebevilling... 5 Bevilling for en enkelt bestemt anledning... 5 Delegering... 5 Åpningstider, salgs- og skjenketider... 6 Salgstider... 6 Skjenketider... 6 Åpningstider... 7 Spesielt om flyplass... 7 Flyplass etter sikkerhetskontroll:... 7 Gebyrer for salgs og skjenking av alkohol... 7 Gebyrer for ambulerende bevillinger/bevillinger for en enkelt bestemt anledning... 8 Kontroll... 8 Ansvarlig Vertskap... 8 Kontrollutvalg... 9 Sanksjonsordninger... 9 Klageadgang... 9 Endring av sentral lovgivning

3 Kommunens kontroll og bevillingspolitikk Retningslinjer gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan er hjemlet i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» (Alkoholloven). «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» (Alkoholforskriften). Alkoholloven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk, blant annet gjennom bevillingssystemet som fastsetter vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje, men også gjennom bestemmelser om kontroll med at vilkårene blir overholdt. I Alkoholloven søkes en rekke kryssende hensyn ivaretatt. På den ene siden er det klart at alkohol skal være tilgjengelig som en lovlig vare, men på den andre side er det ønskelig å begrense de sosiale og helsemessige skadevirkningene som bruk av alkohol kan medføre. Det er arbeidsplasser og viktige næringspolitiske hensyn som er knyttet til salg og skjenking av alkohol, samtidig som bruk av alkohol kan påføre samfunnet og enkeltmennesker betydelig lidelse. Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin alkoholpolitikk. Generelt om salgs- og skjenkebevillinger All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling), og de fleste bevillinger gis av kommunen. Prinsippet bak det kommunale bevillingssystemet er at tilgjengelighet av alkohol i hovedsak skal bestemmes av lokale myndigheter. Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Kommunen har adgang til å trekke opp retningslinjer for behandling av bevillingssøknader. Retningslinjer angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge på. Retningslinjene kan til en viss grad standardisere skjønnet slik at det ikke blir nødvendig å foreta et helt fritt skjønn i hver enkelt sak. Dette vil forenkle og effektivisere saksbehandlingen. Kommunen kan blant annet vektlegge følgende hensyn når de skal vurdere en bevilling: Trafikale hensyn. Hensynet til ro og orden. Hensynet til kontroll. Om det kan forventes at bevillingen blir utøvd i samsvar med loven Hensynet til tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Næringspolitiske hensyn. Skjenkestedets konsept og karakter. Andre lokale hensyn 3

4 Definisjon av salg, skjenking og engrossalg jfr. Alkoholloven 1-4. "Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Med skjenking salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler i hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. Med engrossalg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk mot vederlag som ikke omfattes av første og annet ledd." 1-6.Bevillingsperioden «Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.» Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. 3-2 og 4-3. Rygge kommunes kommunestyre kan vurdere om alle salgs- og skjenkebevillingene skal løpe videre for en ny 4 års periode, eller om noen av bevillingene skal fornyes. Under dette har man anledning til å vurdere om det skal settes nye vilkår til bevillingene. Bevillingshavere skal legge frem ny vandelsattest og mva- og skatteattest ved ny bevillingsperiode uavhengig om bevillingen skal fornyes eller ei. 4

5 Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende bevillinger gis etter Alkoholloven 4-5, Bevillingen kan gis for øl, vin og brennevin. Bevillingen gis der det er dannet en sluttet krets av personer med naturlig tilknytning til hverandre, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler som huser begivenheter som for eksempel bryllup, dåp og konfirmasjoner. Det kan settes vilkår til bevillingen. Bevilling for en enkelt bestemt anledning Skjenking for en enkelt bestemt anledning gis etter Alkoholloven 1-6. Bevillingen kan gis for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning. Bevillingen gis til både åpent og lukket arrangement hvor deltagerne ikke har naturlig tilknytning til hverandre. I Rygge kommune er saksbehandlingstid for ambulerende skjenkebevilling/bevilling for en enkelt bestemt anledning i henhold til forvaltningslovens retningslinjer. Behandlingstiden vil kunne variere, og du kan lese mer om søknadsfrister på kommunens hjemmeside. Det kan settes vilkår til bevillingen. Gebyrer for ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt bestemt anledning reguleres under punkt om Gebyrer. Delegering Kommunestyret har delegert til rådmannen å behandle: - søknad om ambulerende skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt bestemt anledning, - søknad om bevilling for en enkelt bestemt anledning også utover kommunens tidsramme for skjenking gitt i denne planen, men innenfor alkohollovens rammer for skjenketider. - søknad om bevilling for en enkelt bestemt anledning fra bevillingshavere med fast bevilling, når de søker bevilling utenfor skjenkearealet, for en enkelt anledning. - søknad om serveringsbevilling. - varsel- og vedtak om tildeling av prikker for brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter. 5

6 Åpningstider, salgs- og skjenketider Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av alkohol. Kommunen kan imidlertid selv i stor grad bestemme sine salgsog skjenketider og kan ha kortere eller lengre åpningstider enn lovens normaltid, dog innenfor maksimaltidene. Rygge kommune har vedtatt følgende salgs- og skjenketider: Salgstider Mandag fredag: kl 08:00 til kl 20:00 Lørdag og dager før helligdager: kl 08:00 til kl 18:00 Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 08:00 til kl 20:00 Unntak for salgstidene reguleres i Alkoholloven 3-7. «Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.» Serverings- skjenke- og åpningstider Skjenketider for serveringssteder hjemles i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. - Søndag - torsdag samt på hellig- og høytidsdager kan åpningstiden for serveringssteder uten skjenkebevilling være fra kl. 06:00 til kl. 03:00. - Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06:00 til kl. 04:00 på fredager, lørdager samt dager før hellig- og høytidsdager. Bensinstasjoner som selger/serverer mat er unntatt for åpnings- og lukkebestemmelsene. Skjenketider Søndag til og med torsdag, samt på hellig- og høytidsdager kan skjenketiden være: Alkoholgruppe 1 og 2: fra kl. 08:00 til kl. 01:30 Alkoholgruppe 3: fra kl. 13:00 til kl. 01:30 Serveringssteder med skjenkebevilling for alkoholholdige drikk kan ha følgende skjenketid fredager, lørdager og dager før hellig- og høytidsdager: Alkoholgruppe 1 og 2: fra kl. 08:00 til kl. 02:30. Alkoholgruppe 3: fra kl. 13:00 til kl. 02:30. Skjenketiden opphører senest en halv time før stengetid. 6

7 Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bevillingshaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunkt. Åpningstider - Søndag - torsdag samt på hellig- og høytidsdager kan åpningstiden for serveringssteder med skjenkebevilling være fra kl. 06:00 til kl. 02:00. -Serveringssteder med skjenkebevilling kan holde åpent i tiden fra kl. 06:00 til kl. 02:30 på fredager, lørdager samt dager før hellig- og høytidsdager. Salgs og skjenketider gis i henhold til denne planen. Spesielt om flyplass Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. har som formål å regulere innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk for i størst mulig utstrekning begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Flyplassområder kan deles i to, før og etter sikkerhetskontroll. Området etter sikkerhetskontroll er utilgjengelig for allmenn ferdsel, og innbyr ikke til allmenn utstrakt bruk av alkohol dersom skjenketider utvides. På bakgrunn av dette anses det fornuftig at flyplassen for øvrig følger generelle bestemmelser for skjenking i kommunen. Serveringssteder på Moss Lufthavn Rygge kan holde åpent fra kl til kl alle dager for servering av mat og alkoholfri drikke. Flyplass etter sikkerhetskontroll: Serveringssteder etter sikkerhetskontrollen med skjenkebevilling for alkoholholdige drikker kan skjenke alkoholgruppe 1 og 2 fra kl.6:00 til kl. 24:00. Skjenketid for alkoholgruppe 3 er fra kl. 13:00 til kl. 24:00 Gebyrer for salgs og skjenking av alkohol Kommunen skal fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillinger, jfr. Alkoholloven 7-1. Alkoholforskriften kapittel 6 angir gebyrsatser, beregningsmåte og minstegebyr. Minstegebyret skal sikre kommunen en viss dekning for utgifter til søknadsbehandling og kontroll. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis brukes til forebyggende og etterverns arbeid. Loven fastsetter gebyr for skjenking og salg av alkohol. Gebyret fastsettes ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. Gebyr skal innbetales før bevillingen utøves. 7

8 Gebyrer for ambulerende bevillinger/bevillinger for en enkelt bestemt anledning -Gebyrer for ambulerende bevilling følger av 6-2 i Alkoholforskriften. -Gebyrsatser for bevilling for en enkelt anledning er som følger: < 100 personer = kr 400, personer = kr 900, personer = kr 1800,- > 1000 personer = minimumsgebyr for alminnelig bevilling i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 6-2. Bevillingshaver av eksisterende alminnelige bevillinger gitt for en periode på inntil 4 år kan søke om utvidelse av bevillingen til også å gjelde utenfor skjenkearealet eller utover skjenketiden, for en enkelt anledning jfr. alkohollovens 4-2 fjerde ledd. Dette medfører et tilleggsgebyr på kr 900,- pr utvidede bevilling. Kontroll Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven 1-9. Kontrollmyndigheten skal føre tilsyn med at bevillinghaverne følger alkoholloven, alkoholforskriften, vilkårene i bevillingen og kommunens retningslinjer for øvrig. Kommunen skal også føre kontroll med bevillinghavernes intern-kontrollsystem, jfr. alkoholforskriften kapittel 8. Bevillingsmyndighetene kan når som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedenes lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendig opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver jfr «9-4.Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold 9-4 i Alkoholforskriften «Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.» Ansvarlig Vertskap 8

9 Som forutsetning for tildeling av salgs- og skjenkebevilling må alle bevillingshavere delta på Ansvarlig vertskap. Ansvarlig vertskap er etablert etter initiativ fra Helsedirektoratet, og har som hovedfokus å øke kompetansen ved salgs- og skjenkestedene for å forebygge og få bort overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Kontrollutvalg Kontrollutvalgets funksjoner og oppgaver er lagt til Hovedutvalget for levekår. De funksjoner som er lagt til administrasjonen som: ambulerende skjenkebevillinger, bevilling for en enkelt bestemt anledning og vedtak om tildeling av prikk(er) skal rapporteres til kontrollutvalget for alkoholsaker. Sanksjonsordninger Hovedutvalg for levekår som delegert bevillingsmyndighet tar endelig avgjørelse til sanksjon(er) Ved overtredelser av Alkoholloven eller Alkoholforskriften skal det tildeles prikker. Det fattes et vedtak om å tildele prikk(er), og hver tildeling av prikk(er) kan påklages. Antall prikker for overtredelse og eventuelle sanksjoner etter dette reguleres i kap. 10 i Alkoholforskriften. HL 10-2.Ved overtredelser som nevnt i 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven 1-10 første ledd. Klageadgang Klagenemd er klageinstans på vedtak om tildeling av prikk(er) og inndragning av bevilling. 9

10 Endring av sentral lovgivning Ved endring av lovgivning som har innvirkning og er gjengitt i denne planen, endres planen automatisk for å følge loven. 10