Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring"

Transkript

1 Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring Prosjektnr: Dato: Saksbehandler: Kundenr: Dato: Kvalitetssikrer: Fylke: Akershus Kommune: Aurskog- Sted: Bjørkelangen Høland Adresse: Gnr: 2 Bnr: 118 Tiltakshaver: Oppdragsgiver: Rapport: Rapporttype: Stikkord: Euref UTM: Eidsbekken Eiendom AS v/wenche Westreng Notat RIG02 Rev01 Geoteknisk notat Stabilitet. Erosjonssikring. Lette masser Sone 32V Ø644400, N TEGNINGER N02A01 Situasjonsplan m/grunnundersøkelser og profil N02E01 Stabilitetsanalyse profil A N02E02 Stabilitetsanalyse profil B N02E03 Prinsippsnitt erosjonssikring Revisjon Grunnlag Dato 00 Original Revidert erosjonssikring

2 2 Sammendrag Eidsbekken Eiendom AS ønsker å etablere et hestesportsenter på gnr 2 bnr 118 på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Foreliggende notat beskriver geotekniske vurderinger av stabilitet og erosjonssikring, samt setningsreduserende tiltak under arenagulv. Følgende er lagt til grunn for stabilitetsberegninger: - Lastbærende konstruksjoner fundamenteres på peler til berg - Overkant dekke arena etableres på kote Overkant vei etableres på kote mot arena, med fall mot Eidsbekken - Overkant innkjøring og parkeringsareal etableres med overkant dekke på kote nærmest Eidsbekken - Det etableres erosjonssikring langs Eidsbekken, se kapittel 5 - Gangsti etableres kompensert Det anbefales å etablere arenadekket og veiareal kompensert for å redusere risikoen for setningsskader. Grøftegraving på tomta må utføres med stor forsiktighet. VA grøfter må etableres seksjonsvis med maks utgraving for 1 rørlengde av gangen. Geotekniker skal kontaktes før oppstart. Eidsbekken må erosjonssikres i tiltaksområdet. Tykkelsen på erosjonssikringen må være minimum 0,5 m i erosjonsutsatt område, men kan reduseres noe i områder der belastningen er mindre. Massene må være velgradert med gradering mm. Det må etableres fotgrøft. Rekkefølgeanvisninger for etablering av erosjonssikring er gitt i kap. 5 og prinsippsnitt på tegning N02E03.

3 3 1 Innledning Eidsbekken Eiendom AS ønsker å etablere et hestesportsenter på gnr 2 bnr 118 på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Tiltaket vil bl.a. bestå av en ridehall og stall, se foreløpig illustrasjon av planlagt utbygging på figur 2.1. Løvlien Georåd AS har fått i oppdrag å utføre geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser, samt å utføre geoteknisk prosjektering av tiltaket. Foreliggende notat beskriver geotekniske vurderinger av stabilitet og erosjonssikring, samt setningsreduserende tiltak under arenagulv. 2 Grunnlag 2.1 Tegninger og skisser av planlagt tiltak Det foreligger en illustrasjon med plassering av tiltaket som vist på figur 2.1 Ridehallen er planlagt med fotavtrykk 35 x 80 m og gesimshøyde 5 m, mens stallen er planlagt med fotavtrykk 12 x 70 m. Det er i tillegg planlagt ca. 70 utleiebokser og et gjødsellager samt driftsareal og parkering. Figur 2.1 Illustrasjon av planlagt utbygging. 2.2 Utførte grunnundersøkelser Grunnforholdene på tomta er presentert i rapport nr. 1, se ref. [1]. En situasjonsplan som viser utførte grunnundersøkelser på tomta, er vist på tegning N02A01.

4 4 2.3 Naturlige erosjonsdrivere Langs tomtens nordlige grense renner Eidsbekken, se figur 2.2. Figur 2.2 Bilde av Eidsbekken, bildet tatt mot nordøst Flomvurderinger Ifm. prosjektet er det utført flomanalyser av en 1000-års flom og dambrudd fra store Langsjø. En 1000-års flom vil ha høyeste vannstand på kote +127,5 på tomta. Fra kommunen er det opplyst at høyeste registrerte vannstand i bekken er gjort på kote +127,1. Figur 2.3 Situasjonsplan med flomsoner.

5 5 3 Topografi og grunnforhold 3.1 Topografi Selve tomten er relativt flat, men med svakt fallende terreng mot sørvest. Høydeforskjellen internt på tomta er ca. 1,5 m (sett bort ifra høydeforskjeller til Eidsbekken). 3.2 Grunnforhold Utførte undersøkelser indikerer at grunnen består av et topplag av fyllmasser med grusig og sandig leire og tørrskorpeleire ned til ca. 2 meter under terreng. Videre påtreffes marine avsetninger av kvikkleire med innskutte lag av sand og silt. Mektigheten av de marine avsetningene varierer mellom ca. 12 og 20 meter i borpunktene. I borpunkt 2 er det registrert fyllmasser med blant annet teglstein og trerester ned til 1,8 m dybde. Dybde til antatt berg varierer mellom ca. 15 og 26 meter i borpunktene, se ref. [1]. 3.3 Poretrykksforhold Avlesninger av poretrykksmåleren i borpunkt 2, med spiss på kote +123,1, er presentert i tabell 3.1. Tabell 3.1 Avlesninger av poretrykksmåler med spiss på kote +123,1 i borpunkt 2. Tilsvarende kotenivå Målt poretrykk ved grunnvann (forutsatt Dato avlesning spiss (kpa) hydrostatisk poretrykk over spiss) Målt ift. Terreng (forutsatt hydrostatisk poretrykk over spiss) ,2 0,85 m under ,7 1,4 m under Poretrykksmåleren ble installert Stabilitet Geoteknisk rådgivning er utført iht. Eurokode 7, ref. [2]. 4.1 Områdestabilitet Vurderinger av områdestabiliteten er presentert i notat RI01, ref. [3]. Områdestabiliteten er vurdert å være tilfredsstillende for den aktuelle tomta. 4.2 Geotekniske dimensjoneringsparametere Materialparametere lagt til grunn i stabilitetsberegningene, er presentert i notat RIG01, ref. [3]. 4.3 Lokalstabilitet mot Eidsbekken Stabiliteten er undersøkt for 2 profiler, profil A og B, med plassering som vist på tegning N02A01. Det er tatt utgangspunkt i situasjonsplanen med plasseringer av arena samt vei- og parkeringsareal som vist på samme tegning. I tillegg er det lagt til grunn følgende: - Lastbærende konstruksjoner fundamenteres på peler til berg - Overkant dekke arena etableres på kote Overkant vei etableres på kote mot arena, med fall mot Eidsbekken

6 6 - Overkant innkjøring og parkeringsareal etableres med overkant dekke på kote nærmest Eidsbekken - Det etableres erosjonssikring langs Eidsbekken, se kapittel 5 - Gangsti etableres kompensert Stabiliteten mot Eidsbekken med forutsetninger som beskrevet er vurdert å være tilfredsstillende, se tegning N02E01 og N02E02 for stabilitetsanalyser for hhv. profil A og B. Plasseringen av tiltakene på tomta og oppgitte kotehøyder på overkant dekke arena samt vei- og parkeringsareal, baserer seg på en helhetsvurdering hvor det er forsøkt oppnådd følgende: - Tilfredsstillende stabilitetssituasjon - Redusere risikoen for fremtidige setningsskader som følge av etableringen av tiltakene* - Tilfredsstille dimensjonerende flomnivå *Enhver ekstra belastning på området vil potensielt kunne føre til store setninger. Det skal ikke etableres dekke av betong eller andre tilsvarende setningsømfientlige materialer på arenaen, men ifølge byggherren er det svært viktig at man unngår større setningsskader på det ferdig etablerte dekket. Det anbefales derfor å etablere arenadekket og veiareal kompensert. Dette kan utføres med en mindre masseutskiftning med lette masser der hvor overkant dekke og vei etableres over dagens terreng. Det må da som et minimum fjernes stedlige masser tilsvarende vekten til massene som legges på dagens terreng, se prinsippsnitt av profil A i figur 4.1. Figur 4.1 Prinsipp for etablering av arenadekke og veiareal med masseutskiftning med lette masser. 4.4 Utgravinger for VA Ifm. med installering av vannledning og spillvann pumpeledning, må det graves grøfter med dybder 1,8-2 m dybde fra Setskogveien og langs vestsiden av planlagt arena, se figur 4.2. Det er i dag et eksisterende VA-nett på tomta og det antas at det tidligere har blitt gravd til tilsvarende dybder for etableringen av disse.

7 7 Figur 4.2 Utklipp av VA ledningsplan datert Grøftegraving på tomta må utføres med stor forsiktighet. Spesielt langs vestsiden av arenabygget ligger kvikkleira like under tørrskorpeleira som har en mektighet på ca. 2 m. Det vil sannsynligvis måtte graves under grunnvannstand for store deler av utgravingen. VA grøfter må etableres seksjonsvis med maks utgraving for 1 rørlengde av gangen. Traunivå må raskt tilføres kvalitetsmasser av pukk/grus over fiberduk. Rørene plasseres fortløpende og det tilbakefylles med masser rundt rørene før neste seksjon graves ut. Geotekniker skal kontaktes før oppstart. 5 Erosjonssikring Eidsbekken må erosjonssikres i tiltaksområdet og det er ønskelig å etablere en sikring med steinmasser. En mye brukt fremgangsmåte for erosjonssikring av vassdrag er å bygge sikringen opp av samfengt masse som kan fungere som både sikring- og filterlag. Samfengt masse er usortert eller grovsorterte masser fra steinbrudd som inneholder mye finstoff og har vid gradering. I dette kapittelet presenteres et forslag til oppbygningen av erosjonssikringen langs Eidsbekken med bruk av samfengte masser. På tegning N02E03 er det vist et prinsippsnitt med utforming av erosjonssikringen. Prosjekteringen følger NVEs Veileder for dimensjonering av erosjonssikring av stein, ref. [4]. 5.1 Tykkelse og korngradering Følgende krav stilles til sikringslagets tykkelse, t [4]: - tmin 300 mm - tmin Dmaks - tmin 2D50

8 8 Tykkelsen på erosjonssikringen må være minimum 0,5 m i erosjonsutsatt område, men kan reduseres noe i områder der belastningen er mindre. Massene må være velgradert med gradering mm. 5.2 Fotsikring For å forhindre undergraving må erosjonssikringen etableres med en fotgrøft ca. 30 cm. under elvebunn, se tegning N02E03 for prinsippsnitt. 5.3 Utførelse og kontroll Følgende rekkefølge skal følges ved etablering av erosjonssikringen: 1. Før erosjonssikringen etableres, slakes dagens skråning ned mot bekken ut til skråningshelning 1:2 (v:h). Eventuelle fyllmasser, kvister o.l. fjernes. 2. Utgraving av masser skal utføres ovenfra og ned og gjøres seksjonsvis i maksimalt 4 m seksjoner langs bekken. Arbeider under vann bør utføres i mindre seksjoner enn 4 m. 3. Tilbakefylling med samfengte masser skal gjøres fortløpende og massene skal legges ut i skråningstå først før erosjonssikringen bygges opp nedenfra og opp til angitt nivå som vist på prinsippsnitt på tegning N02E03. Steinmassene skal legges ut forsiktig og det skal tilstrebes å legge de groveste steinene i bunn av sikringen. Etableringen av erosjonssikringen bør gjennomføres ved lavest mulig vannstand. 6 Bruk av eksisterende masser Sørvest på tomta ligger det i dag flere hauger med tilkjørte fyllmasser. Massenes kvalitet er ikke kjent. Fra byggherre har vi fått opplyst at det tidligere er gravd ut og kjørt bort omtrentlig samme mengde med stedlige masser fra tomta som det som nå er tilført. Det er ønskelig å bruke de tilkjørte fyllmassene til arrondering av utomhusområder. Fyllmassene må ikke benyttes til oppbygning under bygningsmasse eller kvalitetsareal som vei eller parkeringsområder. Der hvor tidligere utgravinger på tomta har etterlatt terrengskader som groper og hull, kan fyllmassene benyttes for å jevne ut tomta opp til opprinnelig terrengnivå. 7 Videre geoteknisk bistand Terrenginngrep utover det som er vurdert i foreliggende notat, må på forhånd vurderes av geotekniker. Peler må detaljprosjekteres. 8 Referanser [1] Løvlien Georåd AS, «18107 Rapport nr. 1. Big Dream Arena Bjørkelangen, Aurskog- Høland kommune,» [2] Standard Norge, NS-EN :2004+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler. [3] Løvlien Georåd AS, «18107 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger,» Oslo, [4] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein,» NVE, 2009.

9 FORKLARINGER: PKT.NR. TERRENGNIVÅ TOTALSONDERING BORDYBDE+BORET I BERG BERGNIVÅ CPTU Setskogveien PRØVESERIE PIEZOMETER O.k. vei Eidsbekken erosjonssikres, se tegning N02E03 1/12 1/19 Eidsbekken 1/18 O.k. vei O.k. gulv , se figur 4.1 for oppbygningsprinsipp 2/118 1/1 Koordinatsystem: UTM 32V. Høydereferanse: NN2000 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Situasjonsplan m/ boredybder og profil KGE SKa Tegning nr. N02A01 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:1000 Status Vurderingsnotat

10 Arena Vei For anbefalt oppfylling under gulv arena, se figur i Notat RIG02 Dagens terreng Kval. fylling Topplag Gangsti Eidsbekken Kvikkleire Erosjonssikring, se tegning N02E03 for prinsippsnitt Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Stabilitetsanalyser profil A KGE SKa Tegning nr. N02E01 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:200 Status Vurderingsnotat

11 Innkjøring- og parkeringsareal Erosjonssikring, for prinsippsnitt se tegning N02E03 Gangsti Eidsbekken Tørrskorpe Kvikkleire Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Stabilitetsanalyser profil B KGE SKa Tegning nr. N02E02 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:200 Status Vurderingsnotat

12 Gangsti ~2,5 m bred, etableres kompensert Dagens terreng 1000 års flom, +127,5 0.3 m Høyeste registrerte vannstand, +127,1 Elvebunn 1:2 1:2 1.0 m Erosjonssikring m/samfengte masser 0.4 m 0.3 m ANVISNINGER 1. Før erosjonssikringen etableres, slakes dagens skråning ned mot bekken ut til skråningshelning 1:2 (v:h). Eventuelle fyllmasser, kvister o.l. fjernes. 2. Utgraving av masser skal utføres ovenfra og ned og gjøres seksjonsvis i maksimalt 4 m seksjoner langs bekken. Arbeider under vann bør utføres i mindre seksjoner enn 4 m. 3. Tilbakefylling med samfengte masser skal gjøres fortløpende og massene skal legges ut i skråningstå først, før erosjonssikringen bygges opp nedenfra og opp til angitt nivå. Steinmassene skal legges ut forsiktig og det skal tilstrebes å legge de groveste steinene i bunn av sikringen. 4. Etableringen av erosjonssikringen bør gjennomføres ved lavest mulig vannstand. Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 01 Revidert erosjonssikring KGE SKa 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Prinsippsnitt erosjonssikring KGE SKa Tegning nr. N02E03 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:50 Status Vurderingsnotat