Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring"

Transkript

1 Big Dream Arena Bjørkelangen Notat RIG02 Rev01 Stabilitet og erosjonssikring Prosjektnr: Dato: Saksbehandler: Kundenr: Dato: Kvalitetssikrer: Fylke: Akershus Kommune: Aurskog- Sted: Bjørkelangen Høland Adresse: Gnr: 2 Bnr: 118 Tiltakshaver: Oppdragsgiver: Rapport: Rapporttype: Stikkord: Euref UTM: Eidsbekken Eiendom AS v/wenche Westreng Notat RIG02 Rev01 Geoteknisk notat Stabilitet. Erosjonssikring. Lette masser Sone 32V Ø644400, N TEGNINGER N02A01 Situasjonsplan m/grunnundersøkelser og profil N02E01 Stabilitetsanalyse profil A N02E02 Stabilitetsanalyse profil B N02E03 Prinsippsnitt erosjonssikring Revisjon Grunnlag Dato 00 Original Revidert erosjonssikring

2 2 Sammendrag Eidsbekken Eiendom AS ønsker å etablere et hestesportsenter på gnr 2 bnr 118 på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Foreliggende notat beskriver geotekniske vurderinger av stabilitet og erosjonssikring, samt setningsreduserende tiltak under arenagulv. Følgende er lagt til grunn for stabilitetsberegninger: - Lastbærende konstruksjoner fundamenteres på peler til berg - Overkant dekke arena etableres på kote Overkant vei etableres på kote mot arena, med fall mot Eidsbekken - Overkant innkjøring og parkeringsareal etableres med overkant dekke på kote nærmest Eidsbekken - Det etableres erosjonssikring langs Eidsbekken, se kapittel 5 - Gangsti etableres kompensert Det anbefales å etablere arenadekket og veiareal kompensert for å redusere risikoen for setningsskader. Grøftegraving på tomta må utføres med stor forsiktighet. VA grøfter må etableres seksjonsvis med maks utgraving for 1 rørlengde av gangen. Geotekniker skal kontaktes før oppstart. Eidsbekken må erosjonssikres i tiltaksområdet. Tykkelsen på erosjonssikringen må være minimum 0,5 m i erosjonsutsatt område, men kan reduseres noe i områder der belastningen er mindre. Massene må være velgradert med gradering mm. Det må etableres fotgrøft. Rekkefølgeanvisninger for etablering av erosjonssikring er gitt i kap. 5 og prinsippsnitt på tegning N02E03.

3 3 1 Innledning Eidsbekken Eiendom AS ønsker å etablere et hestesportsenter på gnr 2 bnr 118 på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Tiltaket vil bl.a. bestå av en ridehall og stall, se foreløpig illustrasjon av planlagt utbygging på figur 2.1. Løvlien Georåd AS har fått i oppdrag å utføre geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser, samt å utføre geoteknisk prosjektering av tiltaket. Foreliggende notat beskriver geotekniske vurderinger av stabilitet og erosjonssikring, samt setningsreduserende tiltak under arenagulv. 2 Grunnlag 2.1 Tegninger og skisser av planlagt tiltak Det foreligger en illustrasjon med plassering av tiltaket som vist på figur 2.1 Ridehallen er planlagt med fotavtrykk 35 x 80 m og gesimshøyde 5 m, mens stallen er planlagt med fotavtrykk 12 x 70 m. Det er i tillegg planlagt ca. 70 utleiebokser og et gjødsellager samt driftsareal og parkering. Figur 2.1 Illustrasjon av planlagt utbygging. 2.2 Utførte grunnundersøkelser Grunnforholdene på tomta er presentert i rapport nr. 1, se ref. [1]. En situasjonsplan som viser utførte grunnundersøkelser på tomta, er vist på tegning N02A01.

4 4 2.3 Naturlige erosjonsdrivere Langs tomtens nordlige grense renner Eidsbekken, se figur 2.2. Figur 2.2 Bilde av Eidsbekken, bildet tatt mot nordøst Flomvurderinger Ifm. prosjektet er det utført flomanalyser av en 1000-års flom og dambrudd fra store Langsjø. En 1000-års flom vil ha høyeste vannstand på kote +127,5 på tomta. Fra kommunen er det opplyst at høyeste registrerte vannstand i bekken er gjort på kote +127,1. Figur 2.3 Situasjonsplan med flomsoner.

5 5 3 Topografi og grunnforhold 3.1 Topografi Selve tomten er relativt flat, men med svakt fallende terreng mot sørvest. Høydeforskjellen internt på tomta er ca. 1,5 m (sett bort ifra høydeforskjeller til Eidsbekken). 3.2 Grunnforhold Utførte undersøkelser indikerer at grunnen består av et topplag av fyllmasser med grusig og sandig leire og tørrskorpeleire ned til ca. 2 meter under terreng. Videre påtreffes marine avsetninger av kvikkleire med innskutte lag av sand og silt. Mektigheten av de marine avsetningene varierer mellom ca. 12 og 20 meter i borpunktene. I borpunkt 2 er det registrert fyllmasser med blant annet teglstein og trerester ned til 1,8 m dybde. Dybde til antatt berg varierer mellom ca. 15 og 26 meter i borpunktene, se ref. [1]. 3.3 Poretrykksforhold Avlesninger av poretrykksmåleren i borpunkt 2, med spiss på kote +123,1, er presentert i tabell 3.1. Tabell 3.1 Avlesninger av poretrykksmåler med spiss på kote +123,1 i borpunkt 2. Tilsvarende kotenivå Målt poretrykk ved grunnvann (forutsatt Dato avlesning spiss (kpa) hydrostatisk poretrykk over spiss) Målt ift. Terreng (forutsatt hydrostatisk poretrykk over spiss) ,2 0,85 m under ,7 1,4 m under Poretrykksmåleren ble installert Stabilitet Geoteknisk rådgivning er utført iht. Eurokode 7, ref. [2]. 4.1 Områdestabilitet Vurderinger av områdestabiliteten er presentert i notat RI01, ref. [3]. Områdestabiliteten er vurdert å være tilfredsstillende for den aktuelle tomta. 4.2 Geotekniske dimensjoneringsparametere Materialparametere lagt til grunn i stabilitetsberegningene, er presentert i notat RIG01, ref. [3]. 4.3 Lokalstabilitet mot Eidsbekken Stabiliteten er undersøkt for 2 profiler, profil A og B, med plassering som vist på tegning N02A01. Det er tatt utgangspunkt i situasjonsplanen med plasseringer av arena samt vei- og parkeringsareal som vist på samme tegning. I tillegg er det lagt til grunn følgende: - Lastbærende konstruksjoner fundamenteres på peler til berg - Overkant dekke arena etableres på kote Overkant vei etableres på kote mot arena, med fall mot Eidsbekken

6 6 - Overkant innkjøring og parkeringsareal etableres med overkant dekke på kote nærmest Eidsbekken - Det etableres erosjonssikring langs Eidsbekken, se kapittel 5 - Gangsti etableres kompensert Stabiliteten mot Eidsbekken med forutsetninger som beskrevet er vurdert å være tilfredsstillende, se tegning N02E01 og N02E02 for stabilitetsanalyser for hhv. profil A og B. Plasseringen av tiltakene på tomta og oppgitte kotehøyder på overkant dekke arena samt vei- og parkeringsareal, baserer seg på en helhetsvurdering hvor det er forsøkt oppnådd følgende: - Tilfredsstillende stabilitetssituasjon - Redusere risikoen for fremtidige setningsskader som følge av etableringen av tiltakene* - Tilfredsstille dimensjonerende flomnivå *Enhver ekstra belastning på området vil potensielt kunne føre til store setninger. Det skal ikke etableres dekke av betong eller andre tilsvarende setningsømfientlige materialer på arenaen, men ifølge byggherren er det svært viktig at man unngår større setningsskader på det ferdig etablerte dekket. Det anbefales derfor å etablere arenadekket og veiareal kompensert. Dette kan utføres med en mindre masseutskiftning med lette masser der hvor overkant dekke og vei etableres over dagens terreng. Det må da som et minimum fjernes stedlige masser tilsvarende vekten til massene som legges på dagens terreng, se prinsippsnitt av profil A i figur 4.1. Figur 4.1 Prinsipp for etablering av arenadekke og veiareal med masseutskiftning med lette masser. 4.4 Utgravinger for VA Ifm. med installering av vannledning og spillvann pumpeledning, må det graves grøfter med dybder 1,8-2 m dybde fra Setskogveien og langs vestsiden av planlagt arena, se figur 4.2. Det er i dag et eksisterende VA-nett på tomta og det antas at det tidligere har blitt gravd til tilsvarende dybder for etableringen av disse.

7 7 Figur 4.2 Utklipp av VA ledningsplan datert Grøftegraving på tomta må utføres med stor forsiktighet. Spesielt langs vestsiden av arenabygget ligger kvikkleira like under tørrskorpeleira som har en mektighet på ca. 2 m. Det vil sannsynligvis måtte graves under grunnvannstand for store deler av utgravingen. VA grøfter må etableres seksjonsvis med maks utgraving for 1 rørlengde av gangen. Traunivå må raskt tilføres kvalitetsmasser av pukk/grus over fiberduk. Rørene plasseres fortløpende og det tilbakefylles med masser rundt rørene før neste seksjon graves ut. Geotekniker skal kontaktes før oppstart. 5 Erosjonssikring Eidsbekken må erosjonssikres i tiltaksområdet og det er ønskelig å etablere en sikring med steinmasser. En mye brukt fremgangsmåte for erosjonssikring av vassdrag er å bygge sikringen opp av samfengt masse som kan fungere som både sikring- og filterlag. Samfengt masse er usortert eller grovsorterte masser fra steinbrudd som inneholder mye finstoff og har vid gradering. I dette kapittelet presenteres et forslag til oppbygningen av erosjonssikringen langs Eidsbekken med bruk av samfengte masser. På tegning N02E03 er det vist et prinsippsnitt med utforming av erosjonssikringen. Prosjekteringen følger NVEs Veileder for dimensjonering av erosjonssikring av stein, ref. [4]. 5.1 Tykkelse og korngradering Følgende krav stilles til sikringslagets tykkelse, t [4]: - tmin 300 mm - tmin Dmaks - tmin 2D50

8 8 Tykkelsen på erosjonssikringen må være minimum 0,5 m i erosjonsutsatt område, men kan reduseres noe i områder der belastningen er mindre. Massene må være velgradert med gradering mm. 5.2 Fotsikring For å forhindre undergraving må erosjonssikringen etableres med en fotgrøft ca. 30 cm. under elvebunn, se tegning N02E03 for prinsippsnitt. 5.3 Utførelse og kontroll Følgende rekkefølge skal følges ved etablering av erosjonssikringen: 1. Før erosjonssikringen etableres, slakes dagens skråning ned mot bekken ut til skråningshelning 1:2 (v:h). Eventuelle fyllmasser, kvister o.l. fjernes. 2. Utgraving av masser skal utføres ovenfra og ned og gjøres seksjonsvis i maksimalt 4 m seksjoner langs bekken. Arbeider under vann bør utføres i mindre seksjoner enn 4 m. 3. Tilbakefylling med samfengte masser skal gjøres fortløpende og massene skal legges ut i skråningstå først før erosjonssikringen bygges opp nedenfra og opp til angitt nivå som vist på prinsippsnitt på tegning N02E03. Steinmassene skal legges ut forsiktig og det skal tilstrebes å legge de groveste steinene i bunn av sikringen. Etableringen av erosjonssikringen bør gjennomføres ved lavest mulig vannstand. 6 Bruk av eksisterende masser Sørvest på tomta ligger det i dag flere hauger med tilkjørte fyllmasser. Massenes kvalitet er ikke kjent. Fra byggherre har vi fått opplyst at det tidligere er gravd ut og kjørt bort omtrentlig samme mengde med stedlige masser fra tomta som det som nå er tilført. Det er ønskelig å bruke de tilkjørte fyllmassene til arrondering av utomhusområder. Fyllmassene må ikke benyttes til oppbygning under bygningsmasse eller kvalitetsareal som vei eller parkeringsområder. Der hvor tidligere utgravinger på tomta har etterlatt terrengskader som groper og hull, kan fyllmassene benyttes for å jevne ut tomta opp til opprinnelig terrengnivå. 7 Videre geoteknisk bistand Terrenginngrep utover det som er vurdert i foreliggende notat, må på forhånd vurderes av geotekniker. Peler må detaljprosjekteres. 8 Referanser [1] Løvlien Georåd AS, «18107 Rapport nr. 1. Big Dream Arena Bjørkelangen, Aurskog- Høland kommune,» [2] Standard Norge, NS-EN :2004+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler. [3] Løvlien Georåd AS, «18107 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger,» Oslo, [4] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein,» NVE, 2009.

9 FORKLARINGER: PKT.NR. TERRENGNIVÅ TOTALSONDERING BORDYBDE+BORET I BERG BERGNIVÅ CPTU Setskogveien PRØVESERIE PIEZOMETER O.k. vei Eidsbekken erosjonssikres, se tegning N02E03 1/12 1/19 Eidsbekken 1/18 O.k. vei O.k. gulv , se figur 4.1 for oppbygningsprinsipp 2/118 1/1 Koordinatsystem: UTM 32V. Høydereferanse: NN2000 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Situasjonsplan m/ boredybder og profil KGE SKa Tegning nr. N02A01 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:1000 Status Vurderingsnotat

10 Arena Vei For anbefalt oppfylling under gulv arena, se figur i Notat RIG02 Dagens terreng Kval. fylling Topplag Gangsti Eidsbekken Kvikkleire Erosjonssikring, se tegning N02E03 for prinsippsnitt Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Stabilitetsanalyser profil A KGE SKa Tegning nr. N02E01 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:200 Status Vurderingsnotat

11 Innkjøring- og parkeringsareal Erosjonssikring, for prinsippsnitt se tegning N02E03 Gangsti Eidsbekken Tørrskorpe Kvikkleire Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Stabilitetsanalyser profil B KGE SKa Tegning nr. N02E02 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:200 Status Vurderingsnotat

12 Gangsti ~2,5 m bred, etableres kompensert Dagens terreng 1000 års flom, +127,5 0.3 m Høyeste registrerte vannstand, +127,1 Elvebunn 1:2 1:2 1.0 m Erosjonssikring m/samfengte masser 0.4 m 0.3 m ANVISNINGER 1. Før erosjonssikringen etableres, slakes dagens skråning ned mot bekken ut til skråningshelning 1:2 (v:h). Eventuelle fyllmasser, kvister o.l. fjernes. 2. Utgraving av masser skal utføres ovenfra og ned og gjøres seksjonsvis i maksimalt 4 m seksjoner langs bekken. Arbeider under vann bør utføres i mindre seksjoner enn 4 m. 3. Tilbakefylling med samfengte masser skal gjøres fortløpende og massene skal legges ut i skråningstå først, før erosjonssikringen bygges opp nedenfra og opp til angitt nivå. Steinmassene skal legges ut forsiktig og det skal tilstrebes å legge de groveste steinene i bunn av sikringen. 4. Etableringen av erosjonssikringen bør gjennomføres ved lavest mulig vannstand. Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post: 01 Revidert erosjonssikring KGE SKa 00 Original Rev. Revisjonstekst Dato Ansvarlig Tiltakshaver - Oppdragsgiver Eidsbekken Eiendom AS Prosjekt Big Dream Arena Bjørkelangen Tegningstittel Prinsippsnitt erosjonssikring KGE SKa Tegning nr. N02E03 Prosjekt nr Kontrollert Format / Målestokk A3 / 1:50 Status Vurderingsnotat

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Grefsen Eiendom AS Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune Geoteknisk datarapport 16304 nr. 1 Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Prosjektnr: 16304 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11024 Dato: Kollegakontroll:

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. 1 Innledning Grefsen Eiendom AS ønsker å få utført geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser for tomt gnr/bnr 5/11 i Ullensaker kommune som skal detaljreguleres. Området planlegges bygget ut med 3-mannsboliger

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/ / /507

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/ / /507 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Odelsvegen Gnr/bnr: 132/248-165/604 135/507 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS Rapport: 15403 rapport nr.1 Rapporttype:

Detaljer

Daglivarebygg, Askim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger

Daglivarebygg, Askim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger Daglivarebygg, Askim 18246 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger Prosjektnr: 18246 Dato: 26.06.2018 Saksbehandler: Tor-Ivan Granheim Kundenr: 11547 Dato: 26.06.2018 Kvalitetssikrer: Stian Kalstad Fylke:

Detaljer

Notat RIG02. Moerveien 10 AS

Notat RIG02. Moerveien 10 AS Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG02 Moerveien 10 Prosjektnr: 14280 Dato: 18.04.16 Saksbehandler: Kristoffer Rabstad (esign)

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N 2 Fylke: Akershus Kommune: Rælingen Sted: Adresse: Torvavegen Gnr: 14 Bnr: 31 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Jacaranda Eiendom AS Rapport: 1647 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: 0237 Eidsvoll Sted: Råholt Adresse: Trondheimsvegen Gnr: 96 Bnr: 620

Fylke: Akershus Kommune: 0237 Eidsvoll Sted: Råholt Adresse: Trondheimsvegen Gnr: 96 Bnr: 620 2 Fylke: Akershus Kommune: 0237 Eidsvoll Sted: Råholt Adresse: Trondheimsvegen Gnr: 96 Bnr: 620 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Nordbohus Romerike AS Rapport: 15461 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

GEOTEKNISK VURDERING AV STABILITET VED NYTT GÅRDSTUN KVÅL

GEOTEKNISK VURDERING AV STABILITET VED NYTT GÅRDSTUN KVÅL NOTAT Oppdrag 1350022987 E6 Ulsberg Åsen, delstrekning Melhus - Kvål Kunde Nye Veier AS Notat nr. G-not-001 Dato 21/12/2017 Til Nye Veier v/ Jan Olav Sivertsen Fra Rambøll v/ Siri Johanson Kopi Rambøll

Detaljer

Eidsbekken Eiendom AS

Eidsbekken Eiendom AS Big Dream Arena Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune Geoteknisk datarapport 1817 nr. 1 Grunnundersøkelser april 218 Prosjektnr: 1817 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11466 Dato: Kollegakontroll: 2 Fylke:

Detaljer

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad.

Dette notatet beskriver den geotekniske vurderingen utført av Løvlien Georåd AS. Vår oppdragsgiver er Energivegen 4 Jessheim AS v/ Håkon Rognstad. 1 Innledning Det ønskes en geoteknisk vurdering av Energivegen 4, på Jessheim i Ullensaker kommune. Det planlegges utbygging av et industri/næringsbygg i 3 etasjer uten kjeller. 2 Dette notatet beskriver

Detaljer

Gamle Algarheimsveg, Ullensaker Notat RIG01 Geotekniske vurderinger reguleringsplan

Gamle Algarheimsveg, Ullensaker Notat RIG01 Geotekniske vurderinger reguleringsplan Gamle Algarheimsveg, Ullensaker 18178 Notat RIG01 Geotekniske vurderinger reguleringsplan Prosjektnr: 18178 Dato: 18.06.2018 Saksbehandler: TIG Kundenr: 11024 Dato: 17.06.2018 Kvalitetssikrer: CH Fylke:

Detaljer

Notat RIG04 Riiser, nydyrking og deponi Grunnforhold og innledende vurderinger

Notat RIG04 Riiser, nydyrking og deponi Grunnforhold og innledende vurderinger Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG04 Riiser, nydyrking og deponi Grunnforhold og innledende vurderinger Prosjektnr: 16444

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS NOTAT Egerbergkvartalet Geoteknisk notat Notat nr.: RIG01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Terje Ruud Råd Eiendom AS Kopi til: Marcus Åkrantz Petter Bogen Arkitektkontor AS Fra: Johanna Lohne Rongved

Detaljer

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen.

Parameterner valgt basert på laboratorieundersøkelser på prøver som er tatt opp på andre siden av ravinen. 1 Innledni ng Steffen Granerud AS planleggeriving av eksisterende boligbygg og oppsetting av nytt leilighetsbygg i Brådalsgutua 14. 2 Vår oppdragsgiver er Steffen Granerud AS v/ Steffen Granerud. 2 Forutsetninger

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl.

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 14337 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

NotatRIGOl Franshagan B7

NotatRIGOl Franshagan B7 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no NotatRIGOl Franshagan B7 Prosjektnr: 16001 Kundenr: 10831 Dato: Saksbehandler: Kvalitetsikrer: Fylke:

Detaljer

Amibo Eiendom AS. Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen

Amibo Eiendom AS. Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen Amibo Eiendom AS Linnerudgården, Råholt, Eidsvoll kommune Geoteknisk datarapport 16299 nr. 1 Bildet er tatt under utførelsen av grunnboringen 2 Fylke: Akershus Kommune: 0237 Eidsvoll Sted: Adresse: Bønsmovegen

Detaljer

Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer

Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer Steinkjerbygg KF Martenshagen Bofelleskap, Steinkjer Geoteknisk vurderingsrapport Grunnforhold 2017-12-15 Oppdragsgiver: Steinkjerbygg KF Oppdragsgivers kontaktperson: Olav Brauti Rådgiver: Norconsult

Detaljer

DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE 3

DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE 3 NOTAT Oppdrag Dammensvika fagrapporter-1350024452 Kunde ARCASA Notat nr. G-not-003 1350024452 Dato: 31.07.2018 Til ARCASA arkitekter Fra Synnøve Wiger Austefjord Rambøll Norge AS Kopi DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE

Detaljer

sse Fylke: Østfold Gnr: 1 Bnr: Nipas AS Tiltakshaver: Rapport: Geoteknisk notat ering, setninger Stikkord: UTM: VEDLEGG Bilag Bilag Sammendrag

sse Fylke: Østfold Gnr: 1 Bnr: Nipas AS Tiltakshaver: Rapport: Geoteknisk notat ering, setninger Stikkord: UTM: VEDLEGG Bilag Bilag Sammendrag Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG01 Storgaten Terras sse Fylke: Østfold Adresse: Storgtt 10 Kommune:Sarpsborg Gnr: 1 Sted:

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnforhold REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnforhold REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Reguleringsplan Løvsethhaugen Løvsethhaugen AS G-not-001-1350016271 Willy Wøllo Fra Navid Zamani Rambøll Norge AS Kopi REGULERINGSPLAN LØVSETHHAUGEN - GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snebakkan Grendefelt DOKUMENTKODE 10207448-RIG-NOT-001 EMNE Orienterende geoteknisk vurdering - Stabilitet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harald Lunde og Lena Hemmingsen OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 2 Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 Tiltakshaver: Gran kommune Oppdragsgiver: Gran kommune Rapport: Rapport nr. 2-1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde.

Sammendrag: Larvik Boligbyggelag, Labo, planlegger oppføring av 2 leilighetsbygg og et frittstående garasjebygg på Futestien 5 i Kvelde. TEKNISK NOTAT TIL: Larvik Boligbyggelag v/håkon Jakobsen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110993n1 Prosjekt: 110380 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Geir Solheim Futestien 5, leilighetsbygg

Detaljer

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør Kunde Ringerike kommune Notat nr. G-not-001 Dato 31.10.2014 Til Nina Solli, Ringerike Kommune Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll Kopi Vurdering av geotekniske

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 Tiltakshaver: Skedsmo kommune Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 15260 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

R.1659.rev.01 Pumpestasjon Nidarø

R.1659.rev.01 Pumpestasjon Nidarø Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1659.rev.01 Pumpestasjon Nidarø 15.09.2016 il ~ Rapport R.1659 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling PUMPESTASJON NIDARØ Datarapport Trondheim

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel.

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel. 2 Oversiktskart Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel. Neskollen Tomteutvikling AS / Neskollen / 16062 Rapport områdestabilitet / KGE 3 Bilag Situasjonsplaner og borpunkt-/koordinatlister

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sentrumsgården Skogn RAPPORT. Nordbohus AS. Geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sentrumsgården Skogn OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 28. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416302 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Eidsvoll Kommune Vilberg skole -Tynsåkvegen Oppdrag nr: 135131115 Rapport nr. 1 Dato: 23.5.216 AVDELING GEO & MILJØ, SØR OG ØST Fylke Akershus Kommune Eidsvoll Sted Vilberg

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Gotaasalleen 5-7, Jessheim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger

Gotaasalleen 5-7, Jessheim Notat RIG01 Geotekniske vurderinger Notat RIG01 Geotekniske vurderinger nr: Dato: Saksbehandler: Kundenr: 1140 Dato: Kvalitetssikrer: Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gotaasalleen 5-7 Gnr: 15 Bnr: 177, 548 og 549

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING

NOTAT. 1. Orientering FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - GEOTEKNISK VURDERING NOTAT Oppdrag 1350010908 Furufalten industriområde Kunde Lyngen kommune Notat nr. G-not-002 1350010908 Til Lyngen kommune ved Beate Németh/WSP Fra Kopi Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen FURUFLATEN

Detaljer

Levanger kommune. Fortau Nordsivegen. Geoteknisk vurdering Reguleringsplannivå. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG02 Versjon:

Levanger kommune. Fortau Nordsivegen. Geoteknisk vurdering Reguleringsplannivå. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG02 Versjon: Levanger kommune Fortau Nordsivegen Geoteknisk vurdering Reguleringsplannivå Oppdragsnr.: 5171483 Dokumentnr.: RIG02 Versjon: 01 2018-06-12 Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Grunnlag GEOTEKNISK VURDERING FOR PLANREGULERING KVENILD ØSTRE, DELER AV GNR/BNR 313/7

NOTAT. 1. Generelt. 2. Grunnlag GEOTEKNISK VURDERING FOR PLANREGULERING KVENILD ØSTRE, DELER AV GNR/BNR 313/7 NOTAT Oppdrag Kvenild Østre, deler av gnr/bnr 313/7 Kunde Kvenild Eiendom II AS Notat nr. G-not-001 Til Kvenild Eiendom II AS v/steinar Indergård Fra Erlend Hundal Rolf Røsand Rambøll Norge AS Rambøll

Detaljer

NOTAT STORENESET VURDERING AV SKREDFARE. 1. Innledning. 2. Krav til kvikkleireutredning. 3. Grunnundersøkelser

NOTAT STORENESET VURDERING AV SKREDFARE. 1. Innledning. 2. Krav til kvikkleireutredning. 3. Grunnundersøkelser NOTAT Oppdrag 1350021867 Storeneset - geoteknikk Kunde Songdalen Kommune Notat nr. Til G-not-001 Songdalen Kommune v/thor Skjevrak Dato 29.05.2017 Fra Kopi Rambøll avd. Geoteknikk Sør & Øst v/emilie Laache

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Storeneset - Geoteknikk Oppdrag nr: Rapport nr. 1 Dato: 29.05.2017 DIVISJON GEO AVD. GEOTEKNIKK SØR & ØST Fylke Vest Agder Kommune Songdalen Sted Storeneset UTM-sone 32v

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no

NOTAT SAMMENDRAG. MULTICONSULT Sluppenveien 15 Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Tlf multiconsult.no NOTAT SAMMENDRAG Melhus kommune planlegger etablering av en ny avløpspumpestasjon i Kråkdalen, akkurat innenfor tomtegrensa av tomt gnr/bnr 12/1. Det planlegges i tillegg en mindre parkeringsplan med adkomstvei

Detaljer

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER

DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT GRUNNUNDERSØKELSER Nedre Eiker kommune Veiavangen geoteknikk Oppdrag nr: 1350018642 Rapport nr. 001 Dato: 01.02.2017 DIVISJON GEO, AVD. GEOTEKNIKK ØST/SØR Fylke Buskerud Kommune Nedre Eiker

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

NOTAT BOLIGER I PRESTENGATA (ASKIM) GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER OG VURDERING AV FUNDAMENTERING. 1. Innledning

NOTAT BOLIGER I PRESTENGATA (ASKIM) GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER OG VURDERING AV FUNDAMENTERING. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350025563 Kunde Østrelinje Arkitektur og Landskap AS Notat nr. Til Dato 12.01.2018 G-not-001 1350025563 Østre Linje Arkitektur og Landskap AS Fra Kopi Rambøll Norge AS Dato 12.01.2018 BOLIGER

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

Datarapport G, Rapport 01, Datarapport Voll Massetipp, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune

Datarapport G, Rapport 01, Datarapport Voll Massetipp, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Datarapport 20170822G, Rapport 01, Datarapport, igjenfylling av ravinedal Gnr/bnr 29/1 og 29/2 Melhus Kommune Datarapport,, gnr/bnr 29/1 og 29/2, Side 1 av 23 Fylke: Trøndelag Kommune: Melhus Sted: Tiltakshaver

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET 1018 Oslo Geoteknikk Samferdsel og Infrastruktur

KOPI ANSVARLIG ENHET 1018 Oslo Geoteknikk Samferdsel og Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv.107, strekning Heia-Mork DOKUMENTKODE 127192-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Elnan KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEHANDLER

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Kartlegging geoteknikk Oppdrag nr: Rapport nr. 00 Dato: 0.0.208 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Østfold Askim Prestengata 7 62205 660754

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde.

Archi-Plan AS v/jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Dal Utvikling AS v/geir Skari Archi-Plan AS GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112580n1 Prosjekt: 111533 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Runar Larsen Eidsvoll.

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Eidsvoll Sted: Sagmoen Adresse: Olsrudskauen Gnr: 129 Bnr: 8/ 144

Fylke: Akershus Kommune: Eidsvoll Sted: Sagmoen Adresse: Olsrudskauen Gnr: 129 Bnr: 8/ 144 2 Fylke: Akershus Kommune: Eidsvoll Sted: Sagmoen Adresse: Olsrudskauen 10-12 Gnr: 129 Bnr: 8/ 144 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Olsrudskauen 10-12 AS Rapport: 16001 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak.

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak. Oppdragsgiver: Horten kommune Oppdragsnr.: 5168243 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 00 Geoteknisk vurdering av Holtenbakken Sammendrag/konklusjon Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende

Detaljer

Kvislaparken, Verdal

Kvislaparken, Verdal Stiklestad Eiendom AS Kvislaparken, Verdal Geoteknisk vurderingsrapport 2018-06-19 Oppdragsgiver: Stiklestad Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Gunnar Reitan Rådgiver: Norconsult AS, Kongens gt 27,

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT

KIRKEVEIEN GEOTEKNISK NOTAT Vedlegg: F.10 - Georapport - bolig NOTAT KIRKEVEIEN 17-19 GEOTEKNISK NOTAT Kunde: Kirkeveien Utbyggingsselskap AS Prosjekt: Kirkeveien 17-19, Ski Prosjektnummer: 10205335 Dokumentnummer: RIG-01 Rev.: 00

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Vurdering av geotekniske forhold. Vedlegg til reguleringsplan

NOTAT SAMMENDRAG. Vurdering av geotekniske forhold. Vedlegg til reguleringsplan NOTAT OPPDRAG Quality hotell Panorama Ivar Lykkes veg 1 DOKUMENTKODE 418767 RIG NOT 001 EMNE Vurdering av geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen Vedlegg til reguleringsplan OPPDRAGSGIVER Pir II OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering

Innholdsfortegnelse. Geoteknisk vurdering av foreslått omregulering Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Planlagt utbygging... 4 3 Grunnforhold på tomta... 5 3.1 Datagrunnlag...5 3.2 Beskrivelse av grunnforholdene...5 4 Sikkerhet mot ras... 7 4.1 Tidligere vurdering

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

gangs utsendelse av notat Signe Gurid Hovem Roar Skulbørstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nestvoldjordet DOKUMENTKODE 417492 RIG NOT 001 EMNE Vurdering av hensynssone og TILGJENGELIGHET Åpen rekkefølgebestemmelser, regulering OPPDRAGSGIVER Stiklestad eiendom OPPDRAGSLEDER Signe

Detaljer

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3.

HAFTOR JONSSONSGATE 36 INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Geoteknisk grunnlag 2. 3 Topografi og grunnforhold Topografi 3 3. SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JONSSONSGATE 36 GEOTEKNISK NOTAT, OMRÅDETSTABILITET ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Geoteknisk

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

NOTAT DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE Innledning

NOTAT DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER FASE Innledning NOTAT Oppdrag Dammensvika -1350024452 Kunde ARCASA Notat nr. 1350024452 G-not-001 Dato: 30.07.2018 Til ARCASA arkitekter Fra Synnøve Wiger Austefjord Rambøll Norge AS Kopi DAMMENSVIKA GEOTEKNISKE VURDERINGER

Detaljer

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter:

Grunnlagsmateriale. Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale har bestått av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart NVE, Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred COWI AS,, Løkenåsveien

Detaljer

_G_01 GEOTEKNISK VURDERING

_G_01 GEOTEKNISK VURDERING memo01.docx 2012-03-28 KUNDE / PROSJEKT Melhus kommune Områderegulering Søberg vest PROSJEKTNUMMER 40055003 PROSJEKTLEDER Steinar Lillefloth OPPRETTET AV Johannes Gaspar Holten DATO REV. DATO UTARBEIDET

Detaljer

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R.

Figur 1 Utsnitt av situasjonskart som viser utførte grunnundersøkelser langs traséen (Trondheim kommune rapport R. Heggstadmoen avslutningsplan Styrt boring under jernbanelinja på Heggstadmoen. Geoteknisk vurdering multiconsult.no 3 Grunnforhold Trondheim kommune har utført grunnundersøkelser i forbindelse med dette

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc.

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. NOTAT OPPDRAG Nytt Vestre Viken sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIG-NOT-001 EMNE Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Nytt

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK

GREÅKERVEIEN 123 FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK FEBRUAR 2015 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS GREÅKERVEIEN 123 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER- GEOTEKNIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com PROSJEKTNR.

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

Nestvoldjordet områdestabilitet

Nestvoldjordet områdestabilitet RAPPORT Nestvoldjordet områdestabilitet OPPDRAGSGIVER Stiklestad Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 4. januar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 417492 RIG RAP 003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT TEMANOTAT GRUNNFORHOLD

NOTAT TEMANOTAT GRUNNFORHOLD NOTAT Oppdrag 1350023039 rev 01 Kunde Krødsherad kommune Notat nr. KU-temanotat 2 Til Fagansvarlig KU Fra Kopi Synnøve Wiger Austefjord TEMANOTAT GRUNNFORHOLD Dato 2017-09-18 Rambøll Erik Børresens allé

Detaljer

NOTAT VEIAVANGEN SKOLE - OVERORNDET GEOTEKNISK VURDERINGER AV GRUNNFORHOLD, FUNDAMENTERING OG UTGRAVING. 1. Innledning. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT VEIAVANGEN SKOLE - OVERORNDET GEOTEKNISK VURDERINGER AV GRUNNFORHOLD, FUNDAMENTERING OG UTGRAVING. 1. Innledning. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Dato 1350018642 Veiavangen geoteknikk Nedre Eiker kommune G-not-001 Nedre Eiker kommune v/morten Gulbrandsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/emilie Laache Dato 01.02.2017

Detaljer

Teknisk notat. Innledende vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamenteringsprinsipper

Teknisk notat. Innledende vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamenteringsprinsipper Teknisk notat Til: Hjellnes Consult AS v/: Kjetil Hansen Fra: NGI Dato: 31. august 2010 Dokumentnr.: 20100576-00-3-TN Prosjekt: Biogassanlegg på Esval, supplerende grunnundersøkelser og vurderinger Utarbeidet

Detaljer