Fylkesmannen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Telemark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler/innvalgstelefon: Gunnar Djuvik/ Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn anlegg: Tunnel E 134 Gvammen Århus Prosjektnummer , Ansvar Navn ansvarlig enhet: Statens vegvesen Region sør kontorsted Besøksadresse anlegg: Anleggskontor Århus Postadresse: Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal Fakturaadresse: Statens vegvesen, Regnskap, Båtsfjordveien 18, 9817 Vadsø Tilstede under kontrollen: Se oversikt i eget punkt i rapporten Kontrollrapport nummer: I.FMTE Saksnummer: 16/3173 Dato for kontrollen: Organisasjonsnummer bedrift: Foretaksnr. (morselskap): E-post/ tlf kontaktperson: / Bransjenr. (NACE-kode): Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked Kommunenr. / kommune for anlegg: 0827 Hjartdal (0828 Seljord for dette tilsyn) Anleggsnr.: Kontrollomfang: Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til følgende deltema: - utslipp til vann; jf. deler av vilkår 3 i tillatelsen - håndtering av sprengsteinsmasser og andre mineralfraksjoner; jf. deler av vilkår 4 - utslippskontroll mv; jf. deler av vilkår 10 - internkontroll relatert til nevnte tema, jf. vilkår 2.6 Kontrollrapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til: Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven datert , sist endret Internkontrollforskriften Forurensningsloven Forurensningsforskriften Avfallsforskriften Resultater fra kontrollen: Fylkesmannen avdekket to avvik* under kontrollen. Det er gitt en anmerkning. Oppsummering avvik: - Underdimensjonert renseanlegg med resulterende periodevis utslipp av urenset avløpsvann. - Mangler i deler av interkontrollen på fire underpunkt. Se nærmere omtale i rapporten. Oppfølging etter kontrollen: Det vises til frist for tilbakemelding i denne rapportens oversendelsesbrev. Gunnar Djuvik Skien Fylkesmannen i Telemark * Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten (etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift) Side 1 av 8

2 Definisjon avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrolloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen. Definisjon anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Informasjon om kontrollgebyr: Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via Se vedtak om gebyrsats i oversendelsesbrevet. Informasjon om vedtak om tvangsmulkt: Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven 73 og/eller produktkontrolloven 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt. Aktuelt regelverk: Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11- Farlig avfall Forskrift om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften), Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven, opprinnelig datert , sist endret Se også Miljødirektoratets hjemmeside under regelverk, forskrift eller info på Side 2 av 8

3 Oversikt over mottatte dokumenter: Mottatt før tilsyn ved e-post : - Mal for byggemøte - Eksempel referat fra byggemøte - Eksempel månedsrapport fra entreprenør - Gjeldende måleprogram plan for miljøovervåking Gvammen - Århus - Rutine for avviksbehandling uønsket hendelse Ytre miljø - Eksempel avviksbehandling uønsket hendelse - Gjeldende YM-plan - NCC-Miljøplan for prosjektet - NCC-Riggplan - NCC-Miljøpolicy - NCC- diverse andre aktuelle rutiner; farlig avfall, akutt forurensing, rapportering uønsket hendelse, dokumentasjon faste produkter, miljøsanering, kontroll av miljøkrav faste produkter, substitusjon kjemikalier, miljørunde anlegg - C Kontraktsbestemmelser - D Kontraktsbestemmelser Mottatt ved tilsynet Ansvarsoversikt - Tegning Flatin deponi sedimenteringsbasseng - Kontrollskjema renseanlegg tunnel - Kontrollskjema verksted - Slamprøve Flatin deponi Mottatt etter tilsynet ved e-post Varslingsplan for renseanlegg med andre dokument som gjelder renseanlegget, 9 vedlegg, gjelder svar på e-post fra FMTE om oppfølgende spørsmål om håndtering av driftsvann/ fremmedvann. Dette temaet er senere fulgt videre opp uavhengig av denne kontrollrapporten, se bl.a. eget referat fra møte Tilstede ved tilsynet : Navn Befaring Møte Århus anleggskontor Fra Statens vegvesen - SVV: Trude Holter x Trond Øygarden x x Pål Helge Paulsen x x Fra andre: Joel Barkhage, NCC x x Kari Åsgård, NCC x x Jonas Eidesen, NCC x x Karin Kvålseth, Sweco Norge x x Fra Fylkesmannen - FMTE: Gunnar Djuvik x x Guri Ravn x x Side 3 av 8

4 Avvik Det ble funnet følgende avvik: Avvik 1: Renseløsningen er ikke dimensjonert for å rense alt anleggsvann og medfører at betydelige mengder avløpsvann slippes ut uten rensing. Avvik fra: - Utslippstillatelse sist endret , vilkår 2.3, 2.5, 2.6, og 3.3. Grunnlag for avviket: - Det har i flere perioder vært større vannmengder enn det renseanlegget har klart å håndtere. - Overskytende avløpsvann utover renseanleggets kapasitet har da vært ført ut i grunnen ved tunnelmunningen via pumpekummen uten å ha gjennomgått forutsatt rensing. Kommentarer: - Med unntak av en kontroll i selve renseanlegget ble det ikke gjort befaring til andre installasjoner som inngår i håndteringen av avløpsvannet på strekningen fra stuff fram til renseanlegget. På tilsynet kom det ikke fram informasjon om at renseanlegget tilføres større vannmengder enn dette er dimensjonert for. FMTE etterspurte imidlertid noen flere opplysninger i e-post I svaret fra SVV i e-post opplyses at renseanlegget i september/ oktober er driftet på tilnærmet konstant maksimal kapasitet. Renseanlegget klarer da ikke å håndtere alle vannmengdene, og det er utslipp av til dels store mengder urenset avløpsvann fra overløpspunkt i pumpecontainer foran renseanlegget. På bakgrunn av tilleggsopplysningene i e-post karakteriserte vi situasjonen som et alvorlig avvik og brudd på tillatelsen, og forholdet er deretter fulgt opp uavhengig av tilsynet. Det vises til referat fra møte Som øvrige kommentarer spesifikt til avvik 1 i denne rapporten viser vi til følgende: - Tiltakshaver fikk tidlig i prosjektet problemer med store mengder innlekksvann uten at vi kan se at mulige forurensende utslipp har vært tema i interne møter og månedlige miljørunder eller at det er gjort vurderinger av rensekapasiteten. Det vises her til generelt vilkår 2.5 i tillatelsen. - Det har ikke vært meldt avvik fra NCC til SVV som følge av fare for forurensing ved økende mengder innlekksvann og som følge av overskridelse av renseanleggets kapasitet og manglende rensing av avløpsvann. Med hensyn til andre mangler i internkontrollen vises til avvik 2. Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding til avvik 1 innen : Vi ber om at det innen fristen sendes en beskrivelse/dokumentasjon på følgende: - Utførte tiltak som pr i dag, , er gjort for å sikre at anleggsvannet fra tunneldriften renses og tilfredstiller krav i utslippsbegrensningene i vilkår Eventuelle planlagte tiltak som foreløpig ikke er utført. - SVVs statusvurdering av driften av renseanlegget og av oppnådde renseresultat for avløpsvannet fra tunneldriften basert på data fra driftsjournaler, vedlikeholdsjournaler, avviksmeldinger, måleresultat osv. Sammenstilling av nevnte data bes vedlagt. Se også oppfølging av avvik 2 om halvårsrapportering. - Kopi av referat fra siste fire måneders byggemøter og miljørunder. Side 4 av 8

5 - Internkontrollrutiner for SVV og NCC som gjelder håndtering av avvik relatert til vurderinger av mengder innlekksvann. Se også under avvik 2 med hensyn til andre internkontrollrutiner som etterspørres. Avvik 2: Virksomheten har følgende observerte mangler i internkontrollen: - rutiner for at fastsatte vilkår i tillatelsen blir innarbeidet i kontrakter og driftsinstrukser - rutiner for utarbeidelse og oppdatering av måleprogram for gjennomføring av representativ utslippskontroll fra renseanlegg - rutiner for halvårlig rapportering av resultatene fra utslippskontrollen inkludert en faglig vurdering av resultatene - rutiner for håndtering av farlig avfall ved anlegget samt rutiner for oljeavfall i renseanlegg og sedimentasjonsanlegg gjennom visuell inspeksjon, vedlikehold og prøvetaking Avvik fra: - Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 1 og nr. 7 - Oppdatert utslippstillatelse datert , generelt vilkår 2.6 samt spesifikke vilkår 3.3, 4.2, 5.2, 10.1, 10.2, 10.3 og Grunnlag for avviket er beskrevet nedenfor, og hjemmel for avvik er spesifisert med kursiv. Avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen. Dersom det er flere grunnlag for avviket, er disse nummerert og samsvarer med nummerering i kommentaravsnittet og i avsnittet om forventet oppfølging. Grunnlag for avviket: 1) Videreformidling av vilkår: Det er ikke samsvar mellom tillatelsens vilkår om utslippsbegrensninger og framstillingen av utslippskravene i aktuelle kontraktsdokument og driftsinstrukser. Avviket gjelder dels virksomhetens forståelse av utslippsgrensene for suspendert stoff (SS), for ph og for olje i tillatelsens vilkår Se også punkt 2 nedenfor om måleprogram. Avvik fra internkontrollforskriften 5, 2. ledd pkt. 1. 2) Måleprogram: Måleprogrammet som gjelder den direkte oppfølgingen av driften av renseanlegg, er mangelfullt. Det er derfor ikke sikkert at de prøvene som tas gir et representativt bilde av utslippsforholdene og om de kan gi sikker dokumentasjon på om utslippskravene overholdes. Avvik fra internkontrollforskriften 5, 2. ledd pkt. 7 og fra utslippstillatelse vilkår 10.2 og ) Halvårlig rapportering: Det er i perioder ikke utført rapportering så ofte som forutsatt i tillatelse, og rapporteringen er ellers mangelfull med hensyn til innhold. Avvik fra internkontrollforskriften 5, 2. ledd pkt. 7 og fra utslippstillatelse vilkår ) Oljeholdig avfall og annet farlig avfall: Eksisterende rutine fra NCC for farlig avfall er generell og er ikke tilpasset spesielt til dette anlegget. Det er ikke skriftlige ettersyns- og vedlikeholdsrutiner som gjelder fjerning og håndtering av oljeholdig avfall, dvs. oljefraksjonen i avløpsvann. Dette gjelder både renseanlegg for tunneldriftsvann og den nedgravde sedimentasjonsløsningen for Flatin deponi. I tillegg er ansvarsforholdet uavklart i virksomheten når det gjelder oppfølgingen av sedimentasjonsløsningen for Flatin deponi. Det er ikke utarbeidet rutiner for prøvetaking av vann fra sedimentasjonsløsningen. Avvik fra internkontrollforskriften 5, 2. ledd pkt. 7 og fra utslippstillatelse vilkår 3.3,5.2 og Side 5 av 8

6 5) Prøvetaking og håndtering av bunnrenskmasser: Det er ikke utarbeidet rutiner for prøvetaking av bunnrenskmassene for å bestemme forurensningsgraden. Det er heller ikke utarbeidet rutiner for den oppfølgende disponering av massene angitt i fraksjonene massetype A-D. Avvik fra internkontrollforskriften 5, 2. ledd pkt. 7 og fra utslippstillatelse vilkår 4.2. Kommentarer 1) Videreformidling av vilkår: Vi registrerer gjennom tilsynet og i rapporteringer og annen tilbakemelding at prøvetaking av avløpsvann i hovedsak er basert på ukeblandprøver i tillegg til noen parametre for SS, ph, temperatur og konduktivitet, med daglig måling eller kontinuerlig måling. Manglende samsvar mellom tillatelsen og dokumenter i prosjektet og uklart presisjonsnivå kan medføre misforståelser hos partene om hvilke utslippskrav som faktisk gjelder for ulike utslippsparametre. Siste versjon av tillatelsen med oppdaterte vilkår er datert , og den er følgelig nyere enn SVV s YM-plan og NCC s Miljøplan. 2) Måleprogram: Fylkesmannen har i vilkår 10.2 i tillatelsen spesifisert hva som i grove trekk skal være innhold i et måleprogram, bl.a. at - måleprogrammet og tilhørende prosedyrer skal suppleres og endres ved behov - det skal velges prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver - måleprogrammet skal beskrive de forskjellige trinnene i målingene og begrunne valgte metoder - usikkerhetsbidragene skal vurderes ved de forskjellige trinn i målingene, dvs. volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse beregning - det skal velges løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå - det skal gå fram av måleprogrammet hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir Disse punktene gjenspeiles i liten grad i måleprogrammet. Det er videre ikke dokumentert at prøvetaking skjer etter Norsk Standard eller etter andre anerkjente metoder. Dette gjelder både for de parametre som framgår av vilkår i tillatelsen og de parametre som det måles på i virksomhetens egen regi. Med prøvetaking menes alle ledd i håndteringen av renset anleggsvann fra uttak og fram til analyselaboratorium. I tidligere mottatt dokumentasjon for ytre miljø foreligger det oversikt over måleprogram, jf. kapittel 7.1 i søknaden og del av dokumentasjon mottatt Plan for vannrensing E134 Gvammen - Århus. Det skjer en kontinuerlig logging av ph, noe som vi anser som et bra styringsverktøy for renseanleggsdriften, men vi ser det som feil å midle ph-målinger da dette medfører at reelle ph-variasjoner forsvinner i gjennomsnittsbetraktninger. I tillatelsen er det i dette tilfellet forutsatt at prøvetaking for olje og ph ikke skal tas som ukeblandprøve, men som stikkprøve eller annen representativ prøve. Det kom videre fram under tilsynet at framgangsmåten ved uttak av oljeprøve ikke er godt nok beskrevet med hensyn til valg av plast-/glassemballasje, oppbevaring av prøve og rengjøring av prøvetakingsutstyr. Videre er graden av usikkerhet i de ulike trinn av målingene ikke vurdert, noe som påvirker den samlete nytten av måleresultatene. 3) Halvårlig rapportering: Avviket gjelder ikke rapportering fra overvåking av resipienten, jf. vilkår 10.5, men oppfølging av vilkår 10.4 om halvårlig rapportering av resultatene fra utslippskontrollen av renseanlegg. Forholdet med manglende rapportering har tidligere vært tatt opp i e-post fra SVV og svar fra oss ved e-post der vi presiserer hva vi ønsker rapportert. Vilkåret er satt ut fra et behov om en hensiktsmessig sammenstilling av resultatene fra målinger som omfattes av 10.1 og som utføres etter 10.2/10.3. Formålet med rapporten er å orientere Fylkesmannen om hvordan rensetiltakene fungerer og hvordan SVV følger dette opp i internkontrollen. Det er kun rapportert en gang på dette temaet, dvs. i samlet miljøovervåkingsrapport fra Sweco Norge AS oversendt oss ved brev datert der det inngår et kapittel 6.3 om Utslipp fra renseanlegg for prosessvann og riggområder. Her er det tatt inn figurer med sammenstilte resultat av analyser på ukeblandprøver som NCC har tatt fra de to renseanleggene. Rapporten Side 6 av 8

7 er imidlertid mangelfull med hensyn til å vurdere om måleresultatene er tilfredsstillende i forhold til kravene. Det er også viktig å forklare bakgrunnen for eventuelle enkeltprøveresultater som avviker fra kravene, men som maskeres når enkeltresultatene midles. Dersom det er forhold ved driften av renseanlegg som medfører at resultatene varierer mye og at rensekravene overskrides, må det beskrives hvilke oppfølgende tiltak som er gjort. Rapporteringen må også beskrive hvordan drift, oppfølging av renseanlegg og tilhørende vurderinger inngår i Vegvesenets rutinemessige oppfølgingsmøter med entreprenør/ underentreprenører. For øvrig viser vi til overordnet forutsetning om at prøvetakingen er representativ, se punktene 1 og 2 over. 4) Oljeholdig avfall og annet farlig avfall: Det finnes en rutine fra NCC om håndtering av farlig avfall, men denne er generell og gjelder ikke spesielt for tunnelanlegget på E 134. Det er følgelig ikke informasjon om lokale forhold og hvilke typer farlig avfall som oppstår i dette prosjektet, om hvem i organisasjonen som har ansvar, kontaktinfo til godkjente mottakere av oljeholdig avfall og av andre fraksjoner av farlig avfall, plassering av lokale mellomlagre på anleggsområdet osv. Rutinen sier heller ikke noe om håndtering av oljefraksjonen fra oljeutskillerdel i renseanlegget for tunneldriftsvann eller fra sedimenteringsanlegg for massedeponi. Fylkesmannen har i forkant av siste endring av tillatelsen gitt aksept etablering av en alternativ sedimentasjons-løsning for Flatin deponi, jf. e-post fra SVV og svarbrev dok 50/51. Ettersom anlegget er nedgravd er det særlig viktig at det utarbeides internkontrollrutiner for ettersyn og for vedlikehold i form av tømming av sedimentert masse og håndtering av utskilt olje. Slike rutiner er ikke utarbeidet. Prøvetaking utføres av konsulent, Sweco Norge AS, men rutiner for prøvetaking fra avrenningsvannet er ikke utarbeidet. Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding til avvik 2 innen : 1) Videreformidling av vilkår: Vi forutsetter at kravene i tillatelsen presiseres overfor alle parter i utbyggingsprosjektet ved innarbeidelse i oppdaterte driftsinstrukser mv. slik at misforståelser kan unngås med hensyn til utslippsgrenser for suspendert stoff SS, ph og olje. Oppdaterte driftsinstrukser eller annen dokumentasjon på at rensekravene er entydig oppfattet sendes til FMTE. 2) Måleprogram: Det skal utarbeides et måleprogram i henhold til kommentarene ovenfor, jf. også De momenter som er relevante for utslippskontrollen i dette prosjektet må sorteres ut og innarbeides i måleprogrammet. Måleprogrammet skal også omfatte nødvendig vedlikehold av utstyr for utslippskontrollen. Prøvetakingsutstyr som bl.a. følere for ph, temperatur og målere for suspendert stoff osv. er avhengig av kalibrering og jevnlig vedlikehold for riktig registrering. Slike vedlikeholdsrutiner må tas inn i internkontrollen, se bl.a. brukerveiledninger fra utstyrsleverandører. Det må også tas inn rutiner for uttak av prøver, bruk av riktig utstyr, konservering av prøver med eventuelle kjemikalietilsetninger og riktig oppbevaringstemperatur. Dette må samordnes med eventuelle krav som analyselaboratoriet setter for prøvehåndtering i perioden fra uttak fra renseanlegg og fram til laboratoriet inkludert transport/postgang. Kopi av måleprogram sendes til FMTE. 3) Halvårlig rapportering: Rapport i oppsummert form for siste halvår 2016 av analyseresultat fra utslipp fra renseanlegg må utarbeides i henhold til de føringene som følger av kommentarene ovenfor. Det skal også inngå en faglig vurdering av resultatene. Rapporten sendes FMTE innen Vi forutsetter at slik rapport rutinemessig sendes til oss hvert halvår, jf. vilkår 10.4, og at neste rapport for 1. halvår 2017 sendes innen Side 7 av 8

8 4) Oljeholdig avfall: Følgende skal sendes FMTE: - Beskrivelse av ansvarsforhold for driftsoppfølging av nedgravd sedimentasjonsløsning ved Flatin deponi. - Kopi av rutiner for ettersyn, vedlikehold og fjerning av oljefraksjon fra renseanlegg for anleggsvann for tunneldrift og fra nedgravd sedimentasjonsanlegg for Flatin deponi. - Kopi av rutiner for prøvetaking av vann fra nedgravd sedimentasjonsanlegg. Anmerkninger Det er gitt følgende anmerkning: Anmerkning 1: Det må utarbeides internkontrollrutiner for prøvetaking av bunnrenskmasser og for disponering av resulterende massetyper. Kommentar: Riktig håndtering av bunnrenskmassene er et vesentlig punkt i tillatelsen og er bakgrunnen for at denne i 2016 ble endret med bl.a. presiseringer av fire forurensningsbaserte typer tunnelmasse med ulike krav til disponering. På tidspunktet for tilsynet høsten 2016 oppfattet vi at arbeidet med fjerning av bunnrenskmasser enda ikke var aktuelt og at det ikke var gjort noen nye vurderinger rundt massehåndteringen siden behandling av endring ev tillatelsen våren Det var ved tilsynet heller ikke utarbeidet internkontrollrutiner for slike vurderinger og tiltak ettersom arbeidet enda ikke var aktuelt. Vi har i ettertid ved brev fra SVV datert fått oversendt to notat fra Sweco Norge AS om henholdsvis Resultater fra prøvetaking av tunnelmasser E 134 Gvammen-Århus og Prøvetakingsprogram for tunnelmasser E134 Gvammen-Århus. Vi har for øyeblikket ikke ferdigbehandlet brevet og notatene, men tar sikte på en snarlig tilbakemelding til SVV om dette og forutsetter at det utarbeides tilhørende internkontrollrutiner for prøvetaking og håndtering. Andre forhold: Følgende forhold relatert til tillatelsen ble kommentert ved kontrollen og er fulgt opp/ vil bli fulgt opp på følgende måte av oss: 1) Endring av tillatelse: Endring av vilkår i tillatelsen vil bli vurdert på grunnlag av de tiltak som er gjort med hensyn til oppdimensjonering av rensetiltak, justeringer i forhold til faktisk plassering av utslippspunkt i vassdrag mm. Vi vil diskutere dette nærmere med SVV først slik at eventuelle andre endringsbehov kan vurderes samtidig. Side 8 av 8