REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE."

Transkript

1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg

2 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc komiteer og referansegrupper Reglement for Kommunestyret i Gamvik kommune Reglement for Formannskapet i Gamvik kommune Reglement for ordfører og varaordfører i Gamvik kommune... 5 Reglement for Kontrollutvalg i Gamvik kommune Reglement for Eldrerådet i Gamvik kommune Reglement for oppvekst og omsorgsutvalget i Gamvik kommune Reglement for teknisk og miljøutvalget i Gamvik kommune Reglement for Heimevernsnemnda i Gamvik kommune Reglement for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Gamvik kommune...5 Reglement for Ungdomsrådet i Gamvik kommune Retningslinjer for det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Lebesby og Gamvik kommuner...7

3 Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc komiteer og referansegrupper. Valg og sammensetning.. Alle nemnder og komiteer har minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. Disse velges av det organ som har myndighet til dette, se oversikt til sist i dette reglementet. Organet velger også tilsvarende antall varamedlemmene. Medlemmene utpekes etter forholdstallsprinsippet derom ikke annet er bestemt. Leder og nestleder velges av det oppnevnende organ hvis ikke annet er bestemt...2 Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velges nytt medlem etter samme prinsipp som ved det opprinnelige valget...3 Ved varig uttreden fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder..2 Funksjonstid.2. Følgende nemnder har 4 års funksjonstid: Formannskap Teknisk- og miljøutvalget Oppvekst- og omsorgsutvalget Kontrollutvalg Eldreråd Heimevernsnemnd.2.2 Alle øvrige nemnder har års funksjonstid, dersom ikke annet følger av lov, reglement og lignende..3 Generelt For behandlingen av saker gjelder følgende utgangspunkt:.3. Det behandles bare saker av prinsipiell betydning..3.2 Det som framgår av forvaltningslovens bestemmelser, særlover med forskrifter, samt sedvane..3.3 Saker med direkte konsekvenser for allerede vedtatte budsjetter behandles i Formannskapet. Dersom konsekvensen er nedleggelse av tiltak/endring av tilbud på andre ansvarsområder enn det angjeldende sender formannskapet saken videre som innstilling til kommunestyret for endelig vedtak..3.4 Hvis det oppstår tvil om hvor en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, er hovedregelen at den skal behandles i det utvalget den etter sitt saksinnhold naturlig hører hjemme.3.5 Formannskapet gis myndighet etter kommunelovens 3 nr. til å gjøre vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastekompetanse).

4 .3.6 Formannskapet er særskilt klagenemnd etter forvaltningslovens 28, 2. ledd. (Dvs. enkeltvedtak som er gjort av administrasjonen.) med mindre annet er vedtatt i dette reglementet eller i lov..3.7 Spørsmål og orienteringer i alle utvalg/råd/nemnder. Hvis man skal forvente svar må spørsmålet innleveres møteleder skriftlig minimum 5 virkedager før møtet avholdes. Spørsmålet eller orienteringen kan likevel fremmes men da må møteleder varsles slik at taletid kan tildeles. Utvalgsleder bestemmer da om spørsmålet/orienteringen tas opp i møtet. Spørsmål og orienteringer skal som hovedregel behandles etter siste ordinære sak i møtet, men kan tas opp før eventuelle B-saker(unntatt offentlighet). Utvalgsleder/møteleder setter av inntil 30 minutter til spørsmål og orienteringer. Spørsmål og orienteringer som fører til at spørsmålet eller orienteringen ønskes behandlet som egen sak, bør utsettes til neste møte. Hvis møtet ønsker at saken skal behandles i det pågående møtet skal saken gis eget saksnummer og behandles sist i møtet.(dersom ikke ordfører eller /3 av møtende medlemmer motsetter seg dette) Spørsmål og orienteringer skal ikke foregå som debatt, men hvis møteleder ser at debatt er nødvendig, skal dette henvises til neste møte. Talelisten fordeles slik: Møteleder rådmann eller den rådmannen utpeker for administrasjonen en representant for hver av valglistene en representant for hver av utvalgene, råd, nemnder, ad-hoc komité, referansegruppene barnas representant arbeidstakerorganisasjonene andre..3.8 INTERPELLASJONER(tas inn som et eget punkt under hovedpunkt.3) Hvert medlem av kommunestyret kan fremme interpellasjoner som rettes til ordføreren. Interpellasjonen må være meldt skriftlig til ordføreren senest 4 dager før møtet og sendes ut sammen med innkallingen. Ordførerens svar deles ut i møtet. Interpellasjoner behandles etter at den ordinære sakslisten er behandlet. Interpellanter kan gis inntil 5 minutters taletid til å redegjøre for interpellasjonen. Ordføreren eller den som svarer besvarer interpellasjonen innenfor en taletid på 5 minutter. Blir det debatt etterpå, kan ingen taler - bortsett fra interpellanten og ordføreren eller den som svarer - ha ordet mer en gang. Taletiden for hver er begrenset til 2 min. Den samlede behandlingstiden for en enkelt interpellasjon skal ikke overstige 30 minutter. Ved flere interpellasjoner skal den samlede behandling av interpellasjoner på hvert møte ikke overstige en time.

5 Kommunestyret kan med alminnelig flertall utvide tiden den enkelte gang. Ubesvarte interpellasjoner skal, dersom de opprettholdes, besvares på neste møte Forslag som settes frem i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller /3 av forsamlingen setter seg mot det..3.9 Alle møteinnkallinger foretas fra servicekontoret og innkalling foretas i henhold til det saksbehandlersystem kommunen til enhver tid bruker. I den grad møter innkalles utenom oppsatt møteplan eller møteplan ikke foreligger, må møteleder og servicekontoret i god tid bli enige om møtedato og avklare med rådmannen/hans representant samt andre sektorledere som forventes å møte at møtedato passer..3.0 Rådmannen sørger for sekretariatsfunksjoner for møtene..3. Alle møtene protokolleres i saksbehandlersystemet og protokoll oppbevares på en forsvarlig måte. Alle møteprotokoller for et kalenderår skal sendes til innbinding i løpet av de 6 første måneder året etter..3.2 Protokollering skjer elektronisk under møteavvikling, og møteleder må tilrettelegge og strukturere møtene slik at sekretariatet får anledning til å fullføre protokollen under møtet. Protokollen skrives under før møtet avsluttes..3.3 Saker til politiske utvalg forberedes av rådmannen eller den han bemyndiger. Rådmannen eller den han gir slik myndighet har innstillingsrett i alle saker. I tillegg kan andre ansatte ha rettigheter i henhold til øvrige lover, forskrifter og annet..3.4 Rådmannen har møte, tale og forslagsrett. Møterett med mer har også de som ved regler eller lov er tillagt slike rettigheter..4 Delegasjon til rådmannen.4. Administrasjonen avgjør alle andre saker når saken etter en konkret vurdering av formannskapet anses ikke å være av prinsipiell betydning..4.2 Rådmannen tillegges et særlig ansvar for å utvikle systemer for oppfølging av vedtak..5 Metoder og prosesser for utvikling av delegasjonsreglementet.5. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmann og ordfører ansvaret for å avklare dette.

6 De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer regelen i delegasjonsreglementet..5.2 Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom..5.3 De politiske organer kan samarbeide med rådmannen om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. De fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til og vurderer enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak..5.4 Alle nemnder skal bidra til å utvikle den sedvane som delegasjonsreglementet omtaler..6 Møter.6. Alle utvalgsmøter er åpne så fremt ikke annet følger av dette reglement eller lov etc. Ordføreren bestemmer møteplan for minst et halvt år for formannskapet og kommunestyret..6.2 I tillegg holder utvalgene møter når utvalget selv bestemmer, hvis /3 av medlemmene krever det, når leder bestemmer det eller når ordfører finner det påkrevd..6.3 Utvalgene er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt ved valg..6.4 Hvis taushetspliktbestemmelser eller andre hensyn gjør det nødvendig, kan utvalget lukke møtet ved behandling av de saker dette gjelder for..6.5 Møtene i KST, FSK kontrollutvalg og hovedutvalgene OOU og TMU kunngjøres offentlig på internett..6.6 Administrasjonen er ansvarlig for utvalgets sakspapirer og fører protokollen for utvalget. For kontrollutvalget tilligger ansvaret Kontrollutvalgan IS.6.7 Innkalling og sakspapirer sendes som hovedregel ut senest 7 virkedager før møtet avholdes. Forøvrig henvises til kommunelovens bestemmelser 32,pkt 2. Innkallingen sendes til medlemmene og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Innkallingen sendes elektronisk som e-post. De som ikke har tilgang til e-post får sakspapirer tilsendt pr. post..6.8 Sakspapirene legges ut til gjennomsyn på internett når dette er hensiktsmessig..6.9 Eventuelle forfall til et møte må meldes til administrasjonen innen 3 dager før møteavholdelse. Administrasjonen har intet ansvar for innkalling eller utsendelse av sakspapirer ved melding om forfall etter denne frist. Det vises for øvrig til Kommunelovens 5 om oppmøteplikt..6.0 Møterett mm. har de som ved lov, forskrifter, avtaler og reglementet er tillagt slike rettigheter.

7 .6. Møteleder og rådmann kan også bli enige om at en annen tjenestemann skal innkalles til møtet. Slike innkallinger kan også gjøres for å lette saksbehandlingen. Rådmann foretar innkallingen..6.2 Som første sak i møtet skal følgende punkter behandles: - Opprop - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av protokoll fra forrige møte - Fastsetting av protokollunderskrivere Dersom ikke valgte protokollunderskrivere har anmerkninger til foregående protokoll, ansees denne som godkjent og signert..6.3 Møtet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller /3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jfr K.lov 34,..6.4 Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig og om nødvendig begrunnes. Standard skjema skal brukes..6.5 Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Vedrørende fremgangsmåte vises til kommunelovens Det kan kreves protokolltilførsler til alle vedtak. Protokolltilførsler skal være skriftlige og begrunnes..6.7 Utskrift av møteboka sendes innen 4 dager etter møtedato til faste og varamedlemmer av utvalget, samt kontrollutvalget. Utskrift av møteprotokoll sendes som e-post..6.8 Utskrift sendes også de som ved lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det..6.9 Det utarbeides møteplan for de enkelte utvalg, styrer og råd for 6 måneder fram i tid. Møteplan for kommende halvår utarbeides innen utløp av foregående periode..7 Endring/Gyldighet.7. Endring i dette reglementet gjøres av kommunestyret..7.2 Reglementet er revidert av Gamvik kommunestyre , og har sin virkning fra samme dato.

8 2 Reglement for Kommunestyret i Gamvik kommune 2. Generelt 2.. Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser og temadebatter velge satsingsområder og prioritere tiltak Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert. 2.2 Saker som avgjøres av kommunestyret selv 2.2. Saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å avstå eller borthefte noen rettighet i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til Formannskapet når eiendommen eller rettigheten har en verdi på mindre enn kr ,-. Når kommunestyret selv har vedtatt at en bestemt eiendom skal erverves, avhendes eller bortfestes, men av forhandlingstaktiske eller andre grunner ikke har fastsatt prisen, har Formannskapet delegert myndighet til det Saker om nye tiltak eller betydelige utvidelser av eksisterende tiltak Saker om konsesjoner eller avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som enten binder kommunen for lengre tid enn 5 år eller er av større økonomisk betydning for kommunen. Dreier en slik sak seg om bortfesting av eiendommer ved mindre enn kr ,-, er saken likevel delegert til Formannskapet selv om festekontrakten binder kommunen for mer enn fem år og/eller er av større økonomisk og prinsipiell betydning Saker om å ta opp lån. Dersom ikke annet følger av vedtaket om å ta opp lån, har rådmannen delegert myndighet til å avtale eller godkjenne de nærmere vilkår for lån som kommunestyret har vedtatt å ta opp Saker om å overta garanti for økonomiske forpliktelser Saker om valg av kontrollutvalg, om ordning av regnskapsrevisjon og leie av revisjonstjenester. Saker om å ta endelig standpunkt til regnskapsredegjørelser og driftsberegninger og til tvist mellom regnskapsfører og revisor Ansettelser av rådmann (administrasjonssjef) og økonomisjef Saker om delegering av myndighet til politiske oppnevnte utvalg, råd, nemnder og lignende, til styre eller råd for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som skal løse kommunale oppgaver Saker om å fastsette alminnelige salgstariffer eller priser på ytelser fra Gamvik kommunes innretninger, verker eller bedrifter når disse framtrer som monopolforretninger Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del etter innstilling fra kommunens faste utvalg for plansaker. Endelig vedtak om økonomiplan og årsbudsjett etter innstilling fra

9 Formannskapet. For endring av vedtatt budsjett, gjelder den delegasjon som til en hver tid er bestemt av kommunestyret. Overskudd i en resultatenhet skal i regelen overføres til neste år dersom det foreligger en situasjon som gjør dette lovlig Saker om å opprette eller nedlegge faste stillinger Saker som gjelder hovedtrekkene i organisasjonen av kommunens administrasjon Saker som gjelder kommunestyrets forretningsorden og de valg som i følge kommuneloven skal foretas av kommunestyret selv. Saker som gjelder området for virksomheten til andre faste politiske utvalg og størrelsen på disse. Revidering av dette reglement Saker om godtgjøring til ordfører, varaordfører, medlemmer av politiske oppnevnte utvalg, råd, nemnder og lignende, og andre med kommunale tillitsverv Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunenes virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Et slikt forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Vedtak framkommet etter et slikt forslag kan ikke påklages med mindre dette følges av andre regler Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer (Plan- og bygningslovene 9.) Kommunestyret skal utpeke medlemmer til representantskap(årsmøte) i Nordkyn Kraftlag SA. Representatskapet(årsmøte) velger selv styre. 3 Reglement for Formannskapet i Gamvik kommune 3. Generelt 3.. Formannskapet skal bestå av 5 medlemmer. 3.2 Arbeidsområde 3.2. Formannskapets ansvar og virkeområde og andre regler defineres av kommuneloven Formannskapet er eneste utvalg under kommunestyret som behandler økonomisaker og saker som ligger til den kortsiktige planlegging. Utvalget skal likevel vurdere eventuelle uttalelser som kommer inn i slike saker.

10 3.2.3 Formannskapet er valgstyre. Utvalget delegeres fullmakt fra kommunestyret til å utnevne stemmestyre Politisk forhandlingsutvalg Et eget utvalg på 3 personer utgått fra Formannskapet skal være politisk forhandlingsutvalg. Utvalget forhandler om lederlønn i h.h.t. hovedtariffavtalens kap. 3. Disse velges av og blant formannskapet Administrativt forhandlingsutvalg Et administrativt forhandlingsutvalg forestår forhandlinger på det nivået administrasjonen har tilsettingsmyndighet. Rådmannen er delegert myndighet til å oppnevne administrativt forhandlingsutvalg Det administrative forhandlingsutvalget har myndighet til å forhandle om lønn i h.h.t. kap. 4 og 5 i hovedtariffavtalen, d.v.s. alle kommunale stillinger som ikke er definert som lederstillinger i punktet over. Det administrative forhandlingsutvalget har myndighet til å gjennomføre forhandlinger om lokale særavtaler, lokale forsøksordninger og tvisteforhandlinger i h.h.t. Hovedavtalens bestemmelser. Det administrative forhandlingsutvalget har videre myndighet til å gjennomføre drøftinger og forhandlinger i forbindelse med oppsigelsessaker i h.h.t. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Protokoller fra ovennevnte forhandlinger skal godkjennes av formannskapet m.h.t. økonomisk konsekvens. Forhandlinger i h.h.t. kap med sentralt fastsatt pott skal kun refereres for formannskapet Formannskapet er tilflyttings- og innkvarteringsnemnd og utvalg/nemd for andre områder som ikke er nevnt under andre nemnder i dette reglement Utvalget kan også lage egne regler (vedtekter) for sakstyper som ligger på grensen til å være kurante Formannskapet som administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg. Utvalget settes sammen i henhold til lover og avtaleverk. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske representantene. Arbeidstakerrepresentantene velges i henhold til lover og avtaleverk. (tidl. ADU) Formannskapet gis fullmakt til å nedsette ad-hoc komitèer. 3.3 Ansettelser: 3.3. Gamvik kommune har 3 ansettelsesnivåer Nivå Kommunestyret: Ansetter Rådmann og økonomisjef Politisk forhandlingsutvalg er forhandlingsutvalg til disse stillingene. Nivå 2 Administrasjonsutvalget:

11 Ansetter sektorlederne for teknisk, helse og oppvekst. Politisk forhandlingsutvalg er forhandlingsutvalg til disse stillingene. Nivå 3 Rådmannen/administrasjonen: Ansetter alle andre. Rådmannen nedsetter et administrativt forhandlingsutvalg som forestår forhandlinger på det nivået administrasjonen tilsetter på Administrasjonsutvalget skal behandle overordnede personalpolitiske retningslinjer, i tillegg til å være ankeinstans der dette er fastsatt i kommunale reglement. 4 Reglement for ordfører og varaordfører i Gamvik kommune 4. Ordførers forhold til nemnder, komiteer, råd, utvalg og lignende 4.. Ordfører leder kommunestyret, formannskapet og alle underutvalg av formannskapet 4..2 Ordfører kan tiltre alle utvalget når han/hun ønsker det. Når ordfører tiltrer har ordfører tale- og forslagsrett. Varaordfører kan tiltre på samme måte hvis ordfører ikke er tilstede Ordfører tildeles en budsjettpost til dekning av mindre utgifter, slik som støtte til organisasjoner, tv-aksjonen, annonser og lignende Ordfører gis myndighet til å nedsette komiteer til tv-aksjon, ad-hoc komiteer og referansegrupper Valgte representanter fra/av kommunestyret, er generalforsamling i alle heleide kommunale selskaper Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes sentralforbund, med varaordfører som varamann 4..6 Ordføreren skal oppnevne medlemmer til styrer i organisasjoner, selskaper og lignende hvor kommunen skal delta, dersom ikke annet følger av dette reglement.

12 5 Reglement for Kontrollutvalg i Gamvik kommune 5. Valg og sammensetning 5.. Kontrollutvalget har 5 medlemmer som velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også varamedlemmene. Det brukes forholdstallsvalg. Se for øvrig kommuneloven. 5.2 Møter 5.2. Kontrollutvalgets møter er åpne Kontrollutvalget vedtar møteplan Kontrollutvalgan IS har innstillingsrett i alle saker til utvalget. 5.3 Arbeidsområde 5.3. Utvalget er opprettet etter kommunelovens bestemmelser. 6 Reglement for Eldrerådet i Gamvik kommune 6. Valg og sammensetning 6.. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmene. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd Kommunestyret velger leder og nestleder blant medlemmene av eldrerådet Ved varig uttreden fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. valg av leder og nestleder velges av rådets medlemmer 6.2 Arbeidsområde 6.2. Rådet er opprettet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle relevante saker skal legges frem til behandling i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen Protokollen fra behandling av saker i eldrerådet, skal følge saken i den videre politiske behandlingen.

13 7 Reglement for oppvekst og omsorgsutvalget (OOU) i Gamvik kommune 7. Valg og sammensetning 7.. OOU består av 5 medlemmer som velges av kommunestyret 7..2 Kommunestyret oppnevner leder og nestleder 7.2 Møter 7.2. OOUs møter er åpne med unntak av i saker som er unndratt offentlighet Utvalgsleder er ansvarlig for å utarbeide møteplan for 6 måneder fram i tid 7.3 Arbeidsområder 7.3. Alle saker som berører opplæring på alle nivåer: musikkskole, skolefritidsordning og barnehage, samt saker i tilknytning til disse fagområdene skal behandles i OOU Vedtekter og reglement innen opplæring på alle nivåer: musikkskole, skolefritidsordning og barnehage OOU er klageorgan for administrative vedtak om tildeling av spesialundervisning OOU fastsetter skolerute for alle skolene i kommunen Utvalget velger de politiske representantene til samarbeidsutvalg for skoler og barnehager i kommunen Alle saker som berører fagområdene helse og sosial, samt saker i tilknytning til disse fagområdene skal behandles i OOU Utvalget er ansvarlig for aktivitetene i bibliotek, kommunale kulturbygg og idrettsanlegg. Utvalget er friluftsnemnd og skal arbeide med oppgaver innen fritidsaktiviteter Utvalget peker ut representanter for Gamvik kommune til styret og representantskap for Museet for gjenreisning og kystkultur IKS

14 8 Reglement for Teknisk og miljøutvalget(tmu) i Gamvik kommune 8. Valg og sammensetning 8.. TMU består av 5 medlemmer som velges av kommunestyret 8..2 Kommunestyret oppnevner leder og nestleder 8.2 Møter 8.2. TMUs møter er åpne med unntak av i saker som er unndratt offentlighet Utvalgsleder er ansvarlig for å utarbeide møteplan for 6 måneder fram i tid 8.3 Arbeidsområder 8.3. Utvalget er klageorgan for administrative vedtak i saker om motorferdsel i utmark Utvalget fungerer som fast utvalg for plansaker i henhold til Plan- og bygningsloven. Utvalget arbeider også med miljøsaker, saker innenfor brannvern og planer innenfor vei, vann og avløp, samt oppgaver som ligger til oljevern, natur- og miljøvern og trafikksikkerhet. 9 Reglement for Heimevernsnemnda i Gamvik kommune 9. Valg og sammensetning 9.. Heimevernsnemnda har 3 medlemmer, 2 medlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også varamedlemmene. Det tredje medlemmet utpekes av politiet Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer 9.2 Møter 9.2. Heimevernsnemndas møter er lukket Møter holdes når lederen eller 2 av medlemmene krever det Nemnda er vedtaksført når minst 2 av medlemmene er tilstede Politiet har ansvaret for nemndas sakspapirer og for at protokollen føres. Leder har innstillingsrett i alle saker Politirepresentanten har møte-, tale-, og stemmerett i alle saker.

15 9.2.6 Områdesjef for Porsanger HV-område har møte- og talerett. 9.3 Arbeidsområde 9.3. Nemnda er opprettet etter heimevernsloven Utvalget behandler saker som er regulert etter lov og forskrifter jfr instruks for kommunal heimevernsnemnd pkt Reglement for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Gamvik kommune 0. Valg og sammensetning 0.. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer, med like mange representanter fra arbeidsgiveren og arbeidstakerne, 4 hver Arbeidsgivers representanter: Rådmannen og personalsjefen er faste medlemmer. De to øvrige fra arbeidsgiver er nestleder og leder i administrasjonsutvalget. Rådmannen utpeker varamedlemmer for seg og personalsjef. Vara for politiske medlemmer velges av og blant administrasjonsutvalget øvrige politiske medlemmer Arbeidstakers representanter: Velges etter bestemmelser i lov og forskrift Lederen for utvalget velges for år vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter Representanter for verne- og helsepersonell har møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i utvalget. 0.2 Arbeidsområde 0.2. AMU er opprette etter Arbeidsmiljølovens Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, velferd og helse Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 8 9 andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer, jfr. 3 helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere, jfr. 4-6

16 0.2.5 Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i første og annet ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningene gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. 0.3 Saker hvor arbeidsmiljøutvalget har avgjørelsesmyndighet Arbeidsmiljøutvalget har avgjørelsesmulighet etter gitte lover og forskrifter. Reglement for Ungdomsrådet i Gamvik kommune. Generelt.. Rådet skal være et råd for ungdom, med ungdom, som arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Gamvik kommune...2 Målgruppen for Ungdomsrådet er ungdom f.o.m. 3 t.o.m. 30 år

17 .2 Valg og sammensetning.2. Kommunestyret kan velge en politisk representant fra kommunestyret med personlig varamann, til ungdomsrådet. 2 6 representanter utpekes av formannskapet.3 Arbeidsområde.3. Ungdomsrådet arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Gamvik kommune.3.2 Ungdomsrådet gis uttalerett til administrasjonens forslag til årsbudsjett og det innkalles til møte i rådet i forkant av formannskapets møte som lager budsjettinnstilling til kommunestyret i desember..3.3 Ungdomsrådet har møte og forslagsrett til kommunestyret, formannskapet og utvalgene, og skal være høringsinstans i alle saker som vedrører barn og unge. 2 Retningslinjer for det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Lebesby og Gamvik kommuner. 2. Hjemmel 2.. Kommunestyrene har gjort vedtak om å opprette interkommunalt råd for funksjonshemmede. (Kommunestyresak i Gamvik kommune.05.00, sak nr 00/00924) 2.2 Formål 2.2. Det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunene, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner Det interkommunale rådet arbeider etter den politiske målsettinga om full deltagelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet 2.3 Sammensetning 2.3. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer med varamedlemmer det interkommunale rådet skal ha. Rådet settes sammen av 3 medlemmer fra hver kommune. Dette bør være: politiker som velges av formannskapet som representer de funksjonshemmede, velges av Oppvekst og omsorgsutvalget fra kommunal administrasjon, utpekes av rådmannen Statlige etater på lokalt plan kan nevnes opp som medlemmer eller ha møterett.

18 2.3.3 Rådet kan velge arbeidsutvalg. Det velges 2 arbeidsutvalg, et for hver kommune Det står rådet fritt å innkalle nødvendig ekspertise til saker som skal behandles. 2.4 Oppnevning 2.4. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede blir oppnevnt av de 2 kommunestyrene. Rådet velger selv sin leder og nestleder. Leder og nestleder skal velges fra hver sin kommune Funksjonstida følger den kommunale valgperioden. Etter utløp av valgperioden skal leder velges fra den kommunen som ikke hadde leder foregående periode. Funksjonshemmedes organisasjoner kan komme med forslag til representanter for funksjonshemmede Representanter for funksjonshemmede velges blant disse fem hovedgruppene: bevegelseshemning hørselshemning synshemning utviklingshemning skjult funksjonshemming 2.5 Arbeidsoppgaver 2.5. Rådet drøfter saker som er viktig for funksjonshemmede Rådet skal ha anledning til drøftinger mellom rådsmedlemmene, og mellom rådsmedlemmene og representanter for offentlige instanser og institusjoner om viktige spørsmål for funksjonshemmede Rådet skal orienteres fast om saker som er under arbeid i kommunene Etatene samarbeider med rådet om de sakene de skal eller har til behandling. Rådet skal se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktige for funksjonshemmede. Referat fra rådsmøtene skal føle saksdokumentene til de kommunale organ som avgjør saken Rådet skal drive informasjonsarbeid overfor kommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten, osv Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommunene, fylkeskommunen og statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede. 2.6 Sekretariat og økonomi 2.6. Rådet knyttes til sentraladministrasjonen i kommunene Den kommunen som har leder i rådet holder sekretær til rådet Hver kommune bærer utgiftene til sine medlemmer

19 2.6.4 Medlemmene som ikke møter på vegne av offentlig myndighet, får møteog reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til følge, tolk, tilsyn i hjemmet osv, i samband med møtet, blir dekt på samme måte. 2.7 Møter 2.7. Rådet holder møte minst 6 ganger i året. Rådet eller arbeidsutvalga skal innkalles når minst /3 av medlemmene krever det Det skal lages møteplan Det skal normalt kalles inn til møtet med minst 5 dagers varsel. Saksdokument skal sendes til medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett Det skal føres referat fra møta. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmer, varamedlemmer, kommuneadministrasjonene, de funksjonshemmedes organisasjoner, statlige etater på lokalt nivå og fylkesrådet Rådet utarbeider årsmelding til politisk ledelse, sentraladministrasjon, sektorsjefer og de funksjonshemmedes organisasjoner, statlige etater på lokalt nivå og fylkesrådet.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer