REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE."

Transkript

1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg

2 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc komiteer og referansegrupper Reglement for Kommunestyret i Gamvik kommune Reglement for Formannskapet i Gamvik kommune Reglement for ordfører og varaordfører i Gamvik kommune... 5 Reglement for Kontrollutvalg i Gamvik kommune Reglement for Eldrerådet i Gamvik kommune Reglement for oppvekst og omsorgsutvalget i Gamvik kommune Reglement for teknisk og miljøutvalget i Gamvik kommune Reglement for Heimevernsnemnda i Gamvik kommune Reglement for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Gamvik kommune...5 Reglement for Ungdomsrådet i Gamvik kommune Retningslinjer for det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Lebesby og Gamvik kommuner...7

3 Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc komiteer og referansegrupper. Valg og sammensetning.. Alle nemnder og komiteer har minimum 3 og maksimum 7 medlemmer. Disse velges av det organ som har myndighet til dette, se oversikt til sist i dette reglementet. Organet velger også tilsvarende antall varamedlemmene. Medlemmene utpekes etter forholdstallsprinsippet derom ikke annet er bestemt. Leder og nestleder velges av det oppnevnende organ hvis ikke annet er bestemt...2 Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velges nytt medlem etter samme prinsipp som ved det opprinnelige valget...3 Ved varig uttreden fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder..2 Funksjonstid.2. Følgende nemnder har 4 års funksjonstid: Formannskap Teknisk- og miljøutvalget Oppvekst- og omsorgsutvalget Kontrollutvalg Eldreråd Heimevernsnemnd.2.2 Alle øvrige nemnder har års funksjonstid, dersom ikke annet følger av lov, reglement og lignende..3 Generelt For behandlingen av saker gjelder følgende utgangspunkt:.3. Det behandles bare saker av prinsipiell betydning..3.2 Det som framgår av forvaltningslovens bestemmelser, særlover med forskrifter, samt sedvane..3.3 Saker med direkte konsekvenser for allerede vedtatte budsjetter behandles i Formannskapet. Dersom konsekvensen er nedleggelse av tiltak/endring av tilbud på andre ansvarsområder enn det angjeldende sender formannskapet saken videre som innstilling til kommunestyret for endelig vedtak..3.4 Hvis det oppstår tvil om hvor en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, er hovedregelen at den skal behandles i det utvalget den etter sitt saksinnhold naturlig hører hjemme.3.5 Formannskapet gis myndighet etter kommunelovens 3 nr. til å gjøre vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastekompetanse).

4 .3.6 Formannskapet er særskilt klagenemnd etter forvaltningslovens 28, 2. ledd. (Dvs. enkeltvedtak som er gjort av administrasjonen.) med mindre annet er vedtatt i dette reglementet eller i lov..3.7 Spørsmål og orienteringer i alle utvalg/råd/nemnder. Hvis man skal forvente svar må spørsmålet innleveres møteleder skriftlig minimum 5 virkedager før møtet avholdes. Spørsmålet eller orienteringen kan likevel fremmes men da må møteleder varsles slik at taletid kan tildeles. Utvalgsleder bestemmer da om spørsmålet/orienteringen tas opp i møtet. Spørsmål og orienteringer skal som hovedregel behandles etter siste ordinære sak i møtet, men kan tas opp før eventuelle B-saker(unntatt offentlighet). Utvalgsleder/møteleder setter av inntil 30 minutter til spørsmål og orienteringer. Spørsmål og orienteringer som fører til at spørsmålet eller orienteringen ønskes behandlet som egen sak, bør utsettes til neste møte. Hvis møtet ønsker at saken skal behandles i det pågående møtet skal saken gis eget saksnummer og behandles sist i møtet.(dersom ikke ordfører eller /3 av møtende medlemmer motsetter seg dette) Spørsmål og orienteringer skal ikke foregå som debatt, men hvis møteleder ser at debatt er nødvendig, skal dette henvises til neste møte. Talelisten fordeles slik: Møteleder rådmann eller den rådmannen utpeker for administrasjonen en representant for hver av valglistene en representant for hver av utvalgene, råd, nemnder, ad-hoc komité, referansegruppene barnas representant arbeidstakerorganisasjonene andre..3.8 INTERPELLASJONER(tas inn som et eget punkt under hovedpunkt.3) Hvert medlem av kommunestyret kan fremme interpellasjoner som rettes til ordføreren. Interpellasjonen må være meldt skriftlig til ordføreren senest 4 dager før møtet og sendes ut sammen med innkallingen. Ordførerens svar deles ut i møtet. Interpellasjoner behandles etter at den ordinære sakslisten er behandlet. Interpellanter kan gis inntil 5 minutters taletid til å redegjøre for interpellasjonen. Ordføreren eller den som svarer besvarer interpellasjonen innenfor en taletid på 5 minutter. Blir det debatt etterpå, kan ingen taler - bortsett fra interpellanten og ordføreren eller den som svarer - ha ordet mer en gang. Taletiden for hver er begrenset til 2 min. Den samlede behandlingstiden for en enkelt interpellasjon skal ikke overstige 30 minutter. Ved flere interpellasjoner skal den samlede behandling av interpellasjoner på hvert møte ikke overstige en time.

5 Kommunestyret kan med alminnelig flertall utvide tiden den enkelte gang. Ubesvarte interpellasjoner skal, dersom de opprettholdes, besvares på neste møte Forslag som settes frem i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller /3 av forsamlingen setter seg mot det..3.9 Alle møteinnkallinger foretas fra servicekontoret og innkalling foretas i henhold til det saksbehandlersystem kommunen til enhver tid bruker. I den grad møter innkalles utenom oppsatt møteplan eller møteplan ikke foreligger, må møteleder og servicekontoret i god tid bli enige om møtedato og avklare med rådmannen/hans representant samt andre sektorledere som forventes å møte at møtedato passer..3.0 Rådmannen sørger for sekretariatsfunksjoner for møtene..3. Alle møtene protokolleres i saksbehandlersystemet og protokoll oppbevares på en forsvarlig måte. Alle møteprotokoller for et kalenderår skal sendes til innbinding i løpet av de 6 første måneder året etter..3.2 Protokollering skjer elektronisk under møteavvikling, og møteleder må tilrettelegge og strukturere møtene slik at sekretariatet får anledning til å fullføre protokollen under møtet. Protokollen skrives under før møtet avsluttes..3.3 Saker til politiske utvalg forberedes av rådmannen eller den han bemyndiger. Rådmannen eller den han gir slik myndighet har innstillingsrett i alle saker. I tillegg kan andre ansatte ha rettigheter i henhold til øvrige lover, forskrifter og annet..3.4 Rådmannen har møte, tale og forslagsrett. Møterett med mer har også de som ved regler eller lov er tillagt slike rettigheter..4 Delegasjon til rådmannen.4. Administrasjonen avgjør alle andre saker når saken etter en konkret vurdering av formannskapet anses ikke å være av prinsipiell betydning..4.2 Rådmannen tillegges et særlig ansvar for å utvikle systemer for oppfølging av vedtak..5 Metoder og prosesser for utvikling av delegasjonsreglementet.5. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmann og ordfører ansvaret for å avklare dette.

6 De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer regelen i delegasjonsreglementet..5.2 Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom..5.3 De politiske organer kan samarbeide med rådmannen om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. De fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til og vurderer enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak..5.4 Alle nemnder skal bidra til å utvikle den sedvane som delegasjonsreglementet omtaler..6 Møter.6. Alle utvalgsmøter er åpne så fremt ikke annet følger av dette reglement eller lov etc. Ordføreren bestemmer møteplan for minst et halvt år for formannskapet og kommunestyret..6.2 I tillegg holder utvalgene møter når utvalget selv bestemmer, hvis /3 av medlemmene krever det, når leder bestemmer det eller når ordfører finner det påkrevd..6.3 Utvalgene er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, unntatt ved valg..6.4 Hvis taushetspliktbestemmelser eller andre hensyn gjør det nødvendig, kan utvalget lukke møtet ved behandling av de saker dette gjelder for..6.5 Møtene i KST, FSK kontrollutvalg og hovedutvalgene OOU og TMU kunngjøres offentlig på internett..6.6 Administrasjonen er ansvarlig for utvalgets sakspapirer og fører protokollen for utvalget. For kontrollutvalget tilligger ansvaret Kontrollutvalgan IS.6.7 Innkalling og sakspapirer sendes som hovedregel ut senest 7 virkedager før møtet avholdes. Forøvrig henvises til kommunelovens bestemmelser 32,pkt 2. Innkallingen sendes til medlemmene og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Innkallingen sendes elektronisk som e-post. De som ikke har tilgang til e-post får sakspapirer tilsendt pr. post..6.8 Sakspapirene legges ut til gjennomsyn på internett når dette er hensiktsmessig..6.9 Eventuelle forfall til et møte må meldes til administrasjonen innen 3 dager før møteavholdelse. Administrasjonen har intet ansvar for innkalling eller utsendelse av sakspapirer ved melding om forfall etter denne frist. Det vises for øvrig til Kommunelovens 5 om oppmøteplikt..6.0 Møterett mm. har de som ved lov, forskrifter, avtaler og reglementet er tillagt slike rettigheter.

7 .6. Møteleder og rådmann kan også bli enige om at en annen tjenestemann skal innkalles til møtet. Slike innkallinger kan også gjøres for å lette saksbehandlingen. Rådmann foretar innkallingen..6.2 Som første sak i møtet skal følgende punkter behandles: - Opprop - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av protokoll fra forrige møte - Fastsetting av protokollunderskrivere Dersom ikke valgte protokollunderskrivere har anmerkninger til foregående protokoll, ansees denne som godkjent og signert..6.3 Møtet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller /3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jfr K.lov 34,..6.4 Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig og om nødvendig begrunnes. Standard skjema skal brukes..6.5 Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Vedrørende fremgangsmåte vises til kommunelovens Det kan kreves protokolltilførsler til alle vedtak. Protokolltilførsler skal være skriftlige og begrunnes..6.7 Utskrift av møteboka sendes innen 4 dager etter møtedato til faste og varamedlemmer av utvalget, samt kontrollutvalget. Utskrift av møteprotokoll sendes som e-post..6.8 Utskrift sendes også de som ved lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det..6.9 Det utarbeides møteplan for de enkelte utvalg, styrer og råd for 6 måneder fram i tid. Møteplan for kommende halvår utarbeides innen utløp av foregående periode..7 Endring/Gyldighet.7. Endring i dette reglementet gjøres av kommunestyret..7.2 Reglementet er revidert av Gamvik kommunestyre , og har sin virkning fra samme dato.

8 2 Reglement for Kommunestyret i Gamvik kommune 2. Generelt 2.. Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser og temadebatter velge satsingsområder og prioritere tiltak Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert. 2.2 Saker som avgjøres av kommunestyret selv 2.2. Saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å avstå eller borthefte noen rettighet i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til Formannskapet når eiendommen eller rettigheten har en verdi på mindre enn kr ,-. Når kommunestyret selv har vedtatt at en bestemt eiendom skal erverves, avhendes eller bortfestes, men av forhandlingstaktiske eller andre grunner ikke har fastsatt prisen, har Formannskapet delegert myndighet til det Saker om nye tiltak eller betydelige utvidelser av eksisterende tiltak Saker om konsesjoner eller avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som enten binder kommunen for lengre tid enn 5 år eller er av større økonomisk betydning for kommunen. Dreier en slik sak seg om bortfesting av eiendommer ved mindre enn kr ,-, er saken likevel delegert til Formannskapet selv om festekontrakten binder kommunen for mer enn fem år og/eller er av større økonomisk og prinsipiell betydning Saker om å ta opp lån. Dersom ikke annet følger av vedtaket om å ta opp lån, har rådmannen delegert myndighet til å avtale eller godkjenne de nærmere vilkår for lån som kommunestyret har vedtatt å ta opp Saker om å overta garanti for økonomiske forpliktelser Saker om valg av kontrollutvalg, om ordning av regnskapsrevisjon og leie av revisjonstjenester. Saker om å ta endelig standpunkt til regnskapsredegjørelser og driftsberegninger og til tvist mellom regnskapsfører og revisor Ansettelser av rådmann (administrasjonssjef) og økonomisjef Saker om delegering av myndighet til politiske oppnevnte utvalg, råd, nemnder og lignende, til styre eller råd for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som skal løse kommunale oppgaver Saker om å fastsette alminnelige salgstariffer eller priser på ytelser fra Gamvik kommunes innretninger, verker eller bedrifter når disse framtrer som monopolforretninger Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del etter innstilling fra kommunens faste utvalg for plansaker. Endelig vedtak om økonomiplan og årsbudsjett etter innstilling fra

9 Formannskapet. For endring av vedtatt budsjett, gjelder den delegasjon som til en hver tid er bestemt av kommunestyret. Overskudd i en resultatenhet skal i regelen overføres til neste år dersom det foreligger en situasjon som gjør dette lovlig Saker om å opprette eller nedlegge faste stillinger Saker som gjelder hovedtrekkene i organisasjonen av kommunens administrasjon Saker som gjelder kommunestyrets forretningsorden og de valg som i følge kommuneloven skal foretas av kommunestyret selv. Saker som gjelder området for virksomheten til andre faste politiske utvalg og størrelsen på disse. Revidering av dette reglement Saker om godtgjøring til ordfører, varaordfører, medlemmer av politiske oppnevnte utvalg, råd, nemnder og lignende, og andre med kommunale tillitsverv Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunenes virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Et slikt forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Vedtak framkommet etter et slikt forslag kan ikke påklages med mindre dette følges av andre regler Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer (Plan- og bygningslovene 9.) Kommunestyret skal utpeke medlemmer til representantskap(årsmøte) i Nordkyn Kraftlag SA. Representatskapet(årsmøte) velger selv styre. 3 Reglement for Formannskapet i Gamvik kommune 3. Generelt 3.. Formannskapet skal bestå av 5 medlemmer. 3.2 Arbeidsområde 3.2. Formannskapets ansvar og virkeområde og andre regler defineres av kommuneloven Formannskapet er eneste utvalg under kommunestyret som behandler økonomisaker og saker som ligger til den kortsiktige planlegging. Utvalget skal likevel vurdere eventuelle uttalelser som kommer inn i slike saker.

10 3.2.3 Formannskapet er valgstyre. Utvalget delegeres fullmakt fra kommunestyret til å utnevne stemmestyre Politisk forhandlingsutvalg Et eget utvalg på 3 personer utgått fra Formannskapet skal være politisk forhandlingsutvalg. Utvalget forhandler om lederlønn i h.h.t. hovedtariffavtalens kap. 3. Disse velges av og blant formannskapet Administrativt forhandlingsutvalg Et administrativt forhandlingsutvalg forestår forhandlinger på det nivået administrasjonen har tilsettingsmyndighet. Rådmannen er delegert myndighet til å oppnevne administrativt forhandlingsutvalg Det administrative forhandlingsutvalget har myndighet til å forhandle om lønn i h.h.t. kap. 4 og 5 i hovedtariffavtalen, d.v.s. alle kommunale stillinger som ikke er definert som lederstillinger i punktet over. Det administrative forhandlingsutvalget har myndighet til å gjennomføre forhandlinger om lokale særavtaler, lokale forsøksordninger og tvisteforhandlinger i h.h.t. Hovedavtalens bestemmelser. Det administrative forhandlingsutvalget har videre myndighet til å gjennomføre drøftinger og forhandlinger i forbindelse med oppsigelsessaker i h.h.t. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Protokoller fra ovennevnte forhandlinger skal godkjennes av formannskapet m.h.t. økonomisk konsekvens. Forhandlinger i h.h.t. kap med sentralt fastsatt pott skal kun refereres for formannskapet Formannskapet er tilflyttings- og innkvarteringsnemnd og utvalg/nemd for andre områder som ikke er nevnt under andre nemnder i dette reglement Utvalget kan også lage egne regler (vedtekter) for sakstyper som ligger på grensen til å være kurante Formannskapet som administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg. Utvalget settes sammen i henhold til lover og avtaleverk. Formannskapets medlemmer utgjør de politiske representantene. Arbeidstakerrepresentantene velges i henhold til lover og avtaleverk. (tidl. ADU) Formannskapet gis fullmakt til å nedsette ad-hoc komitèer. 3.3 Ansettelser: 3.3. Gamvik kommune har 3 ansettelsesnivåer Nivå Kommunestyret: Ansetter Rådmann og økonomisjef Politisk forhandlingsutvalg er forhandlingsutvalg til disse stillingene. Nivå 2 Administrasjonsutvalget:

11 Ansetter sektorlederne for teknisk, helse og oppvekst. Politisk forhandlingsutvalg er forhandlingsutvalg til disse stillingene. Nivå 3 Rådmannen/administrasjonen: Ansetter alle andre. Rådmannen nedsetter et administrativt forhandlingsutvalg som forestår forhandlinger på det nivået administrasjonen tilsetter på Administrasjonsutvalget skal behandle overordnede personalpolitiske retningslinjer, i tillegg til å være ankeinstans der dette er fastsatt i kommunale reglement. 4 Reglement for ordfører og varaordfører i Gamvik kommune 4. Ordførers forhold til nemnder, komiteer, råd, utvalg og lignende 4.. Ordfører leder kommunestyret, formannskapet og alle underutvalg av formannskapet 4..2 Ordfører kan tiltre alle utvalget når han/hun ønsker det. Når ordfører tiltrer har ordfører tale- og forslagsrett. Varaordfører kan tiltre på samme måte hvis ordfører ikke er tilstede Ordfører tildeles en budsjettpost til dekning av mindre utgifter, slik som støtte til organisasjoner, tv-aksjonen, annonser og lignende Ordfører gis myndighet til å nedsette komiteer til tv-aksjon, ad-hoc komiteer og referansegrupper Valgte representanter fra/av kommunestyret, er generalforsamling i alle heleide kommunale selskaper Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes sentralforbund, med varaordfører som varamann 4..6 Ordføreren skal oppnevne medlemmer til styrer i organisasjoner, selskaper og lignende hvor kommunen skal delta, dersom ikke annet følger av dette reglement.

12 5 Reglement for Kontrollutvalg i Gamvik kommune 5. Valg og sammensetning 5.. Kontrollutvalget har 5 medlemmer som velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også varamedlemmene. Det brukes forholdstallsvalg. Se for øvrig kommuneloven. 5.2 Møter 5.2. Kontrollutvalgets møter er åpne Kontrollutvalget vedtar møteplan Kontrollutvalgan IS har innstillingsrett i alle saker til utvalget. 5.3 Arbeidsområde 5.3. Utvalget er opprettet etter kommunelovens bestemmelser. 6 Reglement for Eldrerådet i Gamvik kommune 6. Valg og sammensetning 6.. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmene. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd Kommunestyret velger leder og nestleder blant medlemmene av eldrerådet Ved varig uttreden fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. valg av leder og nestleder velges av rådets medlemmer 6.2 Arbeidsområde 6.2. Rådet er opprettet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle relevante saker skal legges frem til behandling i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen Protokollen fra behandling av saker i eldrerådet, skal følge saken i den videre politiske behandlingen.

13 7 Reglement for oppvekst og omsorgsutvalget (OOU) i Gamvik kommune 7. Valg og sammensetning 7.. OOU består av 5 medlemmer som velges av kommunestyret 7..2 Kommunestyret oppnevner leder og nestleder 7.2 Møter 7.2. OOUs møter er åpne med unntak av i saker som er unndratt offentlighet Utvalgsleder er ansvarlig for å utarbeide møteplan for 6 måneder fram i tid 7.3 Arbeidsområder 7.3. Alle saker som berører opplæring på alle nivåer: musikkskole, skolefritidsordning og barnehage, samt saker i tilknytning til disse fagområdene skal behandles i OOU Vedtekter og reglement innen opplæring på alle nivåer: musikkskole, skolefritidsordning og barnehage OOU er klageorgan for administrative vedtak om tildeling av spesialundervisning OOU fastsetter skolerute for alle skolene i kommunen Utvalget velger de politiske representantene til samarbeidsutvalg for skoler og barnehager i kommunen Alle saker som berører fagområdene helse og sosial, samt saker i tilknytning til disse fagområdene skal behandles i OOU Utvalget er ansvarlig for aktivitetene i bibliotek, kommunale kulturbygg og idrettsanlegg. Utvalget er friluftsnemnd og skal arbeide med oppgaver innen fritidsaktiviteter Utvalget peker ut representanter for Gamvik kommune til styret og representantskap for Museet for gjenreisning og kystkultur IKS

14 8 Reglement for Teknisk og miljøutvalget(tmu) i Gamvik kommune 8. Valg og sammensetning 8.. TMU består av 5 medlemmer som velges av kommunestyret 8..2 Kommunestyret oppnevner leder og nestleder 8.2 Møter 8.2. TMUs møter er åpne med unntak av i saker som er unndratt offentlighet Utvalgsleder er ansvarlig for å utarbeide møteplan for 6 måneder fram i tid 8.3 Arbeidsområder 8.3. Utvalget er klageorgan for administrative vedtak i saker om motorferdsel i utmark Utvalget fungerer som fast utvalg for plansaker i henhold til Plan- og bygningsloven. Utvalget arbeider også med miljøsaker, saker innenfor brannvern og planer innenfor vei, vann og avløp, samt oppgaver som ligger til oljevern, natur- og miljøvern og trafikksikkerhet. 9 Reglement for Heimevernsnemnda i Gamvik kommune 9. Valg og sammensetning 9.. Heimevernsnemnda har 3 medlemmer, 2 medlemmer velges av kommunestyret. Kommunestyret velger også varamedlemmene. Det tredje medlemmet utpekes av politiet Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer 9.2 Møter 9.2. Heimevernsnemndas møter er lukket Møter holdes når lederen eller 2 av medlemmene krever det Nemnda er vedtaksført når minst 2 av medlemmene er tilstede Politiet har ansvaret for nemndas sakspapirer og for at protokollen føres. Leder har innstillingsrett i alle saker Politirepresentanten har møte-, tale-, og stemmerett i alle saker.

15 9.2.6 Områdesjef for Porsanger HV-område har møte- og talerett. 9.3 Arbeidsområde 9.3. Nemnda er opprettet etter heimevernsloven Utvalget behandler saker som er regulert etter lov og forskrifter jfr instruks for kommunal heimevernsnemnd pkt Reglement for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Gamvik kommune 0. Valg og sammensetning 0.. Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer, med like mange representanter fra arbeidsgiveren og arbeidstakerne, 4 hver Arbeidsgivers representanter: Rådmannen og personalsjefen er faste medlemmer. De to øvrige fra arbeidsgiver er nestleder og leder i administrasjonsutvalget. Rådmannen utpeker varamedlemmer for seg og personalsjef. Vara for politiske medlemmer velges av og blant administrasjonsutvalget øvrige politiske medlemmer Arbeidstakers representanter: Velges etter bestemmelser i lov og forskrift Lederen for utvalget velges for år vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter Representanter for verne- og helsepersonell har møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett i utvalget. 0.2 Arbeidsområde 0.2. AMU er opprette etter Arbeidsmiljølovens Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, velferd og helse Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 8 9 andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer, jfr. 3 helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere, jfr. 4-6

16 0.2.5 Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i første og annet ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningene gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner og Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. 0.3 Saker hvor arbeidsmiljøutvalget har avgjørelsesmyndighet Arbeidsmiljøutvalget har avgjørelsesmulighet etter gitte lover og forskrifter. Reglement for Ungdomsrådet i Gamvik kommune. Generelt.. Rådet skal være et råd for ungdom, med ungdom, som arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Gamvik kommune...2 Målgruppen for Ungdomsrådet er ungdom f.o.m. 3 t.o.m. 30 år

17 .2 Valg og sammensetning.2. Kommunestyret kan velge en politisk representant fra kommunestyret med personlig varamann, til ungdomsrådet. 2 6 representanter utpekes av formannskapet.3 Arbeidsområde.3. Ungdomsrådet arbeider med ungdomssaker for å ivareta ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Gamvik kommune.3.2 Ungdomsrådet gis uttalerett til administrasjonens forslag til årsbudsjett og det innkalles til møte i rådet i forkant av formannskapets møte som lager budsjettinnstilling til kommunestyret i desember..3.3 Ungdomsrådet har møte og forslagsrett til kommunestyret, formannskapet og utvalgene, og skal være høringsinstans i alle saker som vedrører barn og unge. 2 Retningslinjer for det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Lebesby og Gamvik kommuner. 2. Hjemmel 2.. Kommunestyrene har gjort vedtak om å opprette interkommunalt råd for funksjonshemmede. (Kommunestyresak i Gamvik kommune.05.00, sak nr 00/00924) 2.2 Formål 2.2. Det interkommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunene, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner Det interkommunale rådet arbeider etter den politiske målsettinga om full deltagelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet 2.3 Sammensetning 2.3. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer med varamedlemmer det interkommunale rådet skal ha. Rådet settes sammen av 3 medlemmer fra hver kommune. Dette bør være: politiker som velges av formannskapet som representer de funksjonshemmede, velges av Oppvekst og omsorgsutvalget fra kommunal administrasjon, utpekes av rådmannen Statlige etater på lokalt plan kan nevnes opp som medlemmer eller ha møterett.

18 2.3.3 Rådet kan velge arbeidsutvalg. Det velges 2 arbeidsutvalg, et for hver kommune Det står rådet fritt å innkalle nødvendig ekspertise til saker som skal behandles. 2.4 Oppnevning 2.4. Det interkommunale rådet for funksjonshemmede blir oppnevnt av de 2 kommunestyrene. Rådet velger selv sin leder og nestleder. Leder og nestleder skal velges fra hver sin kommune Funksjonstida følger den kommunale valgperioden. Etter utløp av valgperioden skal leder velges fra den kommunen som ikke hadde leder foregående periode. Funksjonshemmedes organisasjoner kan komme med forslag til representanter for funksjonshemmede Representanter for funksjonshemmede velges blant disse fem hovedgruppene: bevegelseshemning hørselshemning synshemning utviklingshemning skjult funksjonshemming 2.5 Arbeidsoppgaver 2.5. Rådet drøfter saker som er viktig for funksjonshemmede Rådet skal ha anledning til drøftinger mellom rådsmedlemmene, og mellom rådsmedlemmene og representanter for offentlige instanser og institusjoner om viktige spørsmål for funksjonshemmede Rådet skal orienteres fast om saker som er under arbeid i kommunene Etatene samarbeider med rådet om de sakene de skal eller har til behandling. Rådet skal se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktige for funksjonshemmede. Referat fra rådsmøtene skal føle saksdokumentene til de kommunale organ som avgjør saken Rådet skal drive informasjonsarbeid overfor kommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten, osv Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommunene, fylkeskommunen og statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede. 2.6 Sekretariat og økonomi 2.6. Rådet knyttes til sentraladministrasjonen i kommunene Den kommunen som har leder i rådet holder sekretær til rådet Hver kommune bærer utgiftene til sine medlemmer

19 2.6.4 Medlemmene som ikke møter på vegne av offentlig myndighet, får møteog reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til følge, tolk, tilsyn i hjemmet osv, i samband med møtet, blir dekt på samme måte. 2.7 Møter 2.7. Rådet holder møte minst 6 ganger i året. Rådet eller arbeidsutvalga skal innkalles når minst /3 av medlemmene krever det Det skal lages møteplan Det skal normalt kalles inn til møtet med minst 5 dagers varsel. Saksdokument skal sendes til medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett Det skal føres referat fra møta. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmer, varamedlemmer, kommuneadministrasjonene, de funksjonshemmedes organisasjoner, statlige etater på lokalt nivå og fylkesrådet Rådet utarbeider årsmelding til politisk ledelse, sentraladministrasjon, sektorsjefer og de funksjonshemmedes organisasjoner, statlige etater på lokalt nivå og fylkesrådet.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Utkast, revidering av reglement april 2009 Innholdsfortegnelse 1 Felles reglement for utvalg, råd, nemnder,

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement Hemne formannskap

Reglement Hemne formannskap 09/1578-6 033 &00 Reglement Hemne formannskap Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 15/12 2009, sak 112/09 Innholdsfortegnelse: 1. Valg og sammensetning...3 2. Formannskapets ansvars- og myndighetsområde...3

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet GAMVIK KOMMUNE Reglement for formannskapet 1 1. VALG OG SAMMENSETNING... 3 2. ARBEIDSOMRÅDE... 3 3. FORBEREDELSER AV SAKER TIL FORMANNSKAPET... 4 4. INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING... 5 5. FORFALL.

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad Saksbehandlingsreglene i kommuneloven Helge Mogstad Kommuneloven Ramme for den kommunale virksomheten ikke innholdet i vedtaket Rollefordeling mellom politikk og administrasjon Stor frihet til organisering

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, på eget web skjema på nettsiden,

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.12.2013 A) GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1. STYREFORM... 1 B) SAKSBEHANDLINGSREGLER... 2 2. FORBEREDELSE AV SAKER... 2 3. INNKALLING

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Gjennomgang av aktuelle reglement. Arbeidsvilkår for folkevalgte.

Folkevalgtopplæring. Gjennomgang av aktuelle reglement. Arbeidsvilkår for folkevalgte. Folkevalgtopplæring Gjennomgang av aktuelle reglement. Arbeidsvilkår for folkevalgte. Politisk organisasjonskart Reglement for Eigersund kommune Reglement for kommunestyret i Eigersund kommune. Relativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Personalutvalget Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Personalutvalget Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget HITRA KOMMUNE Fillan den: 09.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Personalutvalget 2011-2015 Innkalling til møte i Personalutvalget 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus -

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

1. REGLEMENT FOR UNDERUTVALGENE TIL HOVEDUTVALGENE

1. REGLEMENT FOR UNDERUTVALGENE TIL HOVEDUTVALGENE 1 1. REGLEMENT FOR UNDERUTVALGENE TIL HOVEDUTVALGENE Oppdatert pr. 15.02.2010 a) Reglement for dispensasjonsutvalget 1 VALG OG SAMMENSETNING Dispensasjonsutvalget er et underutvalg til hovedutvalget for

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/147-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 033 10.03.2016

Detaljer

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Deanu gielda - Tana kommune REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 1 1 SAMMENSETNING Utvalget består av 7 medlemmer med

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Møte fra A Å Lovgrunnlag: 30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget,

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer