Administrative rutiner ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET STYRETS OPPGAVER ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrative rutiner 2015 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET... 2 1.1. STYRETS OPPGAVER... 2 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER..."

Transkript

1 EIKER O-LAG Administrative rutiner ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET STYRETS OPPGAVER ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER INSTRUKS FOR UTVALGENES ARBEID FELLES FOR ALLE UTVALGENE UTVALGET FOR AKTIV ORIENTERING UTVALGET FOR TRIM OG FRILUFTSLIV UTVALGET FOR REKRUTTERING HUSUTVALGET TEKNISK UTVALG KLUBBENS INFORMASJONSVIRKSOMHET KLUBBAVIS... 6 REDAKTØR KLUBBAVIS HJEMMESIDE MEDLEMSSYSTEMET ADMINISTRATIVE RUTINER HENTING OG FORDELING AV POST STYREMØTER - INNKALLING OG REFERAT ATTESTASJON- OG ANVISNINGSRUTINER RUTINER FAKTURERING - INNBETALINGER REVISJON ADRESSEENDRINGER INN- OG UTMELDING/STRYKING AV MEDLEMMER MEDLEMSKONTINGENT OG AKTIVITETSAVGIFT KURSTILBUD OPPMERKSOMHET VED RUNDE ÅR, BEGRAVELSER, ANDRE PERSONLIGE BEGIVENHETER ARKIV VDG (VILT-, DYRELIV- OG GRUNNEIERSPØRSMÅL) KLUBBHUS RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KLUBBHUS LEIEVILKÅR FOR EIKER O-LAGS KLUBBHUS BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORTER LOV FOR EIKER O-LAG STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER I EIKER O-LAG EIKER O- LAG Administrative rutiner Eiker o-lag Side 1 av 15

2 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET 1.1. STYRETS OPPGAVER I henhold til lov for Eiker o-lag, 18, har styret følgende sammensetning; 1) leder 2) nestleder 3) sekretær 4) kasserer samt lederne i følgende utvalg: 5) aktiv orientering 6) trim og friluftsliv 7) rekruttering 8) husutvalg 9) teknisk utvalg 10) varamedlem til styret som innkalles til alle styremøter 11) styret utarbeider nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver I henhold til 18 skal styret holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan gjøre vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Alle har stemmerett med 1 stemme hver. Totalt 7 stemmer i Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. I samme er også opplistet hva styret som et minimum skal gjøre: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 4. Representere laget utad. 5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen 6. Koordinere utvalgenes arbeid. 7. Bestemme når medlemsmøter skal holdes. 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER LEDER a) daglig ledelse av laget b) hovedansvarlig for planlegging og koordinering av planer for lagets totale virksomhet c) lede styrets forhandlinger og lagets møter d) representere laget utad e) motta all post til laget og fordele denne f) anvise alle utbetalinger g) ajourhold av politiattester for medlemmer i rekrutt og aktiv utvalgene EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 2

3 NESTLEDER a) fungere som leder under dennes fravær b) ansvar for organisering av klubbens informasjonsvirksomhet (klubbkalender m.m.) c) medlem av Husutvalget d) planansvar for klubbens årsplan/målsettingsplan SEKRETÆR a) føre referat fra alle styremøter b) være lagets arkivar gjennom året (materialforvalter historisk arkiv). c) passe på at alle valg, adresseforandringer o.l. blir sendt, Idrettsrådene, kommune og evt. andre interessenter. oppdateres også på hjemmeside d) oppgave over lagets medlemmer til Idrettskrets hvert år innen fastsatt dato, samt oversikter/oppgaver/opplysninger til overordende organisasjonsledd. e) ansvar for idrettsregistreringen KASSERER a) føre lagets regnskap og fremlegge regnskap-/budsjettrapporter etter nærmere fastsatte rutiner. b) skal i samråd med de ulike utvalgene fremlegge forslag til budsjett. c) søknader om kommunale og andre tilskudd - unntatt kartsøknader som sendes av kartleder - (samt følge opp utbetaling av disse). d) all utgående fakturering. e) føre lagets medlemsfortegnelse og adresseoversikter. f) administrere inn- og utmelding av medlemmer (herunder tilskrive og informere nye. medlemmer om lagets aktiviteter). g) besørge oppmerksomhet til klubbens medlemmer som fyller "runde" år, samt ved dødsfall, alvorlig sykdom og andre aktuelle hendelser, jfr pkt h) innkjøp og salg av klubb-/løpsdrakter EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 3

4 3. INSTRUKS FOR UTVALGENES ARBEID I henhold til lov for Eiker o-lag, 19, skal styret utarbeide nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver. 18 UTVALG Laget kan organiseres med utvalg. Disse ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av utvalg. For utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Følgende generelle retningslinjer gjelder for utvalgenes arbeid: a) Utvalgene oppnevner selv tillitspersoner i tillegg til de som er valgt på årsmøtet dersom det blir behov for det. b) Utvalgene er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene. c) Utvalgene skal utarbeide årsplaner som forelegges styret. Referater fra utvalgenes møter forelegges styret. I tillegg sendes referater til styrets medlemmer og redaktørene for klubbavis/hjemmeside. d) Utvalgene skal, til hjelp for utarbeidelse av årsberetning, i god tid før årsmøtet gi styret en skriftlig oversikt over virksomheten i utvalget siste år. e) Styret utarbeider nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver f) Utvalgene oppnevner kontaktperson til redaktør for klubbavisa, og skal bidra med stoff fra eget utvalg FELLES FOR ALLE UTVALGENE a) Alle utvalg har økonomiansvar i henhold til budsjett b) Utarbeide årsplan. Årsplan skal inneholde oversikt over hvordan budsjettrammene planlegges disponert. Årsplan skal inneholde hvilke oppgaver som er utvalgets prioritering for året. Planer legges ut på hjemmesiden. c) Sette opp møteplan for året etter behov d) Organisere seg slik at det ivaretar oppgaver overfor alle medlemmer som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde. e) Utarbeide informasjonsopplegg som sikrer at alle som hører inn under utvalgets område får opplysninger om utvalgets virksomhet til riktig tid. f) Utvalgene skal informere redaktør av klubbavis om hvem som er kontaktperson i det enkelte utvalg. Fristen for dette er UTVALGET FOR AKTIV ORIENTERING a) Sørge for instruksjon og trening av aktive løpere. b) Sørge for påmelding og koordinering av reiser til løp. c) Foreta uttak av løpere til lagkonkurranser/stafetter og mesterskap. d) Føre statistikk over de aktive løperes plasseringer i konkurranser. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 4

5 e) Ansvar for oversikt/statistikk over de enkelte løperes deltakelse i treningsløp f) Ansvar for klasse- og løypeoppsett for alle klubbmesterskap g) Nyvalgt leder og medlemmer skal fremvise godkjent politiattest for O-lagets leder. Attesten som forevises skal ikke være eldre enn 3 år 3.3. UTVALGET FOR TRIM OG FRILUFTSLIV a) Sørge for instruksjon av "trimmere". b) Arbeide for å rekruttere nye tur o-løpere som medlemmer i o-laget. c) Planer / postplassering for tur-o kommende år må foreligge innen av VDG hensyn 3.4. UTVALGET FOR REKRUTTERING a) Fremme tiltak for rekruttering av nye medlemmer. b) Sørge for instruksjon av nye medlemmer som hører inn under utvalget. c) Spesielt følge opp de yngre medlemmer de 2-3 første årene. d) Avhengig av lagets tilgjengelige ressurser gjennomføre tiltak for ikke- medlemmer. e) Nyvalgt leder og medlemmer skal fremvise godkjent politiattest for O-lagets leder. Attesten som forevises skal ikke være eldre enn 3 år 3.5. HUSUTVALGET a) Løpende drift og vedlikehold, renhold b) Sørge for ettersyn inventar og utstyr c) Forestå utleie d) Administrere felles innkjøp og administrere avregning e) Bistå ved faste aktiviteter på klubbhuset f) Økonomiansvar i h.t. budsjett. g) Holde oversikt og administrere nøkler h) Markedsføring av utleie. i) Ansvar for klubbkvelder i samarbeid med Styret 3.6. TEKNISK UTVALG Utvalgets ansvarsområde omfatter alt arrangementsteknisk utstyr og materiell, lager/redskapsbod på Ormåsen, kartmateriell, datateknisk utstyr (inkludert programvare) og lager på klubbhuset. MATERIELL OG UTSTYR, INKL. DATATEKNISK UTSTYR a) Ansvarlig for redskapsbod/lager på Ormåsen, samt lager på klubbhuset. b) Ansvarlig for en forsvarlig oppbevaring av lagets materiell og utstyr. c) Når det gjelder lagets materiell og utstyr skal det påses at dette er i brukbart stand, og utvalget plikter etter endt sesong å gjennomgå alt materiell/utstyr. d) Utvalget skal føre lageroversikt over nyinnkjøp, utlån og innlevering. Av lageroversikten skal fremgå hvor materiell/utstyr er oppbevart. Etter endt sesong skal det utarbeides et komplett lageroversikt samt materiellets status. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 5

6 e) Utvalget skal fremme forslag overfor styret over innkjøp av nytt materiell/utstyr og evt forbedring av eksisterende materiell/utstyr. f) Informasjon og kontakt med VDG interesser. Se 5.12 LØPSARRANGEMENTER a) Ansvar for oppfølgning av arrangørhåndbok. b) Utarbeide oversikt over løpsledere og løypeleggere, samt oppfølgning av disse og klubbens løpøsarrangementer. c) Koordinere innbydelser til klubbens løpsarrangementer d) Ansvar for oppsett av terminliste for treningsløp, retningslinjer for treningsløpene samt retningslinjer for arrangører KART a) Koordinere (styre) bruk av de enkelte kart. b) Utarbeide kartplaner c) Ansvarlig for søknader om spillemidler til utarbeidelse av kart. 4. KLUBBENS INFORMASJONSVIRKSOMHET Hovedansvar for koordinering ligger hos nestleder: Trykte medier og elektronisk: a) Klubbkalender b) Klubbavis/hjemmeside: Ansvarlige valgt på årsmøtet: Rolf Lunde og Ellen Ruud. Redaktør valgt av årsmøtet: Per Røgeberg. Utvalgene plikter å bidra med aktuelt stoff. c) Internett. En i hvert utvalg har det som delegert oppgave. d) Materiell til kommunal kulturkalender etc Klubbavis Beregnes å komme ut 4 ganger pr år, hvorav en av utgavene er klubbkalender og en er årsmelding. Utgivelsesdatoer planlegges slik: 1. Mars/april klubbkalender 2. Juni 3. September 4. Nov årsmelding Opplaget på klubbavisa er ca 250 eksemplarer. Distribusjon fordeles på rodeledere og oversikt over disse legges på hjemmesiden EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 6

7 4.2. Redaktør klubbavis Har ansvar for produksjon av klubbavisa innenfor de rammer som er satt. Utgave vedr klubbkalender har nestleder ansvar for, mens leder har ansvar for årsmelding. Redaktøren må sørge for å samle inn stoff fra styret og de ulike utvalg i tillegg til eget stoff, og sørge for redigering av dette. Redaktøren må melde fra når stoff må innleveres innen gitte frister. Ha kontakt med trykkeri. Klubbavisa skal leveres ferdig redigert med bilder etc Hjemmeside Klubben har etablert faste sider på systemet som er utviklet av Norges Idrettsforbund og n3sport. Systemet er standard for alle idrettsorganisasjonene. Adressen er Internettløsningen er integrert med medlemssystemet. Referater fra styremøter legges ut på hjemmesida. Webansvarlig har overordnet ansvar for utvikling og redaksjon av hjemmesida Medlemssystemet Medlemssystemet er bygget opp basert på Idrettens Foreningsregnskap. Dette er en integrert PC-løsning med regnskap, faktura og medlemssystemem. Medlemssystemet er igjen koordinert med Internettløsningen, dvs. at data kan utveksles mellom systemene. Kasserer har PC-løsning av Idrettens Foreningsregnskap, og har hovedansvar for regnskap og medlemssystem. 5. ADMINISTRATIVE RUTINER 5.1. HENTING OG FORDELING AV POST All posten til klubben adresseres til o-lagets offisielle adresse; postboks 73, 3301 Hokksund. Leder har ansvar for henting. All post åpnes av leder som registrerer denne på postliste. Aktuelle saker fordeles umiddelbart videre til ansvarlig saksbehandler (utvalg og/eller enkeltpersoner). Elektronisk post kommer inn til leder. Denne registrerer og fordeler post elektronisk på tilsvarende måte som papirpost STYREMØTER - INNKALLING OG REFERAT Styremøter gjennomføres etter oppsatt møteplan. Innkalling sendes av leder eller sekretær. På sakslisten føres opp de saker som skal til behandling. Utvalgsledere og andre styremedlemmer meddeler konkrete saker de vil ha opp på styremøte senest en uke før møtet. Innkalling m/sakliste sendes ut 4-7 dager før møtet. I den grad det er mulig vedlegges kopi av aktuelle saker. I saker under Eventuelt skal det EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 7

8 normalt ikke fattes vedtak. Eventuelt saker gjelder orienteringer, foreløpige drøftinger eller ønsker om at en sak blir realitetsbehandlet på seinere møte. Dersom en antar at en sak under eventuelt vil ta mer enn 5 min., meldes den opp som sak ved møtets start og føres på ordinær sakliste Referat utsendes senest 7 dager etter avholdt møte. Referat skal inneholde kort hva saken gjelder, hvilke vedtak som er fattet og hvem som er ansvarlig for oppfølgning med evt tidsfrist. Referat skal sendes; styret m/varamedlem (9), revisor (2) og redaktør Eiker- Hornet/Hjemmeside (3) ATTESTASJON- OG ANVISNINGSRUTINER Alle bilag skal anvises av lagets leder før utbetaling finner sted. Bilag som berører de enkelte utvalg skal fortrinnsvis attesteres av vedk. utvalgsleder før anvisning av lagets leder. Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap etter vedtak av styret. Følgende har disposisjonsrett over klubbens konti: Leder Kasserer 5.4. RUTINER FAKTURERING - INNBETALINGER Kartsalg eksternt - faktura sendes fortløpende fra materialforvalter ved salg av kart. Treningsløp. All innkommen startkontingent sendes til lagets bankgiro snarest mulig etter avholdt treningsløp. Skjema for attestering av innkommen startkontingent, samt bankgiro for innbetaling, utleveres fra materialforvalter ved henting av kart/utstyr for treningsløpene. Turorientering. Det skal foretas innkreving av solgt materiell innen ca. 1. juli og 1. sep. Det skal føres nøyaktig oversikt over hva som er solgt i de enkelte forretninger. Utleie klubbhus. Faktura sendes fortløpende fra husutvalget. Alle krav/oppgjør fra medlemmer skal sendes klubben innen utløpet av påfølgende måned regnet fra vedk. aktivitet eller tilsvarende REVISJON Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med NIFs revisjonsbestemmelser. Revisjon av regnskapet skal foretas minimum en gang i året i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 8

9 5.6. ADRESSEENDRINGER Lagets sekretær er ansvarlig for at alle valg og adresseendringer i laget fortløpende blir meddelt Idrettskrets, orienteringskrets, idrettsråd, kommune samt andre aktuelle interessenter INN- OG UTMELDING/STRYKING AV MEDLEMMER Lagets kasserer er ansvarlig for å administrere all inn- og utmelding av medlemmer. Innmelding skal bekreftes når kontingent er betalt. Sammen med bekreftelsen skal sendes et velkomstbrev med informasjon om lagets virksomhet. Til siste styremøte før sommerferien refereres endringer i medlemsmassen. For nye medlemmer etter hvert år gjelder medlemskontingenten ut neste år MEDLEMSKONTINGENT OG AKTIVITETSAVGIFT Kasserer er ansvarlig for innkreving av medlemskontingent og aktivitetsavgift. I henhold til lagets lov 3.3 skal kontingent betales forskuddsvis. Følgende rutiner legges til grunn: Krav om medlemskontingent sendes ut i mars måned. Betalingsfrist 15.april. Purring sendes innen 1.mai. Krav om aktivitetsavgift sendes ut seinest 31. oktober. Betalingsfrist 15. november. Ved innkreving av kontingent/avgift vedlegges følgeskriv for adresseendringer etc KURSTILBUD Kurstilbud annonseres på klubbens hjemmeside, egen spalte og på Facebook a) Leder distribuerer kurstilbud til utvalgsledere. b) Kasserer sender liste over annonsører til Eikerhornet OPPMERKSOMHET VED RUNDE ÅR, BEGRAVELSER, ANDRE PERSONLIGE BEGIVENHETER Det sendes blomsterhilsen til alle medlemmer som fyller 60 år, samt for hvert 5. år oppover. Ved dødsfall sendes kondolansehilsen. Ved bryllup sendes blomst eller gave. Utsettes medlemmer for alvorlig sykdom, uhell eller ulykke sender o-laget blomster til vedkommende som rammes. Det gis rom for utøvelse av skjønn i avgjørelse om det sendes blomsterhilsen. Andre personlige begivenheter vurderes særskilt. Følges opp av kasserer ARKIV Sekretær er lagets arkivar gjennom året. Som et minimum skal arkiveres protokoller fra alle års- og styremøter, årsberetninger, utklippsbok, klubbavis samt formelle dokumenter av EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 9

10 historisk verdi for laget. Materialforvalter har ansvar for arkiv av alt historisk materiale m.m. eldre enn 1 år VDG (VILT-, DYRELIV- OG GRUNNEIERSPØRSMÅL) I henhold til sentralt inngått avtale er det 3 forhold som det fra o-lagets side skal informeres om; Kartplaner Terminfestede løp og Turorientering. Landbrukskontoret har etablert kontaktgrupper for utmarkslag både i Øvre og Nedre Eiker kommune. 6. KLUBBHUS 6.1. Retningslinjer for utleie av klubbhus Bruken av klubbhuset koordineres av utleieansvarlig. Oversikt over planlagt utleie henges opp på klubbhuset og ajourføres av utleieansvarlig. For 2015 er utleieansvarlig: Eli R. Bakken, tlf. B) , M) E-post: INTERN UTLEIE: For å sikre egen virksomhet bør styret, utvalg og komiteér melde sine behov og ønsker om bruk for en 6 måneders periode til utleieansvarlig. Det skal alltid være en ansvarlig kontaktpersen, for utvalgene/komiteéne er leder ansvarlig dersom annet ikke er avtalt. Øvrig intern utleie skjer fortløpende til utleieansvarlig. Interne brukere sørger selv for at rydding/grovt renhold blir utført etter bruk. GENERELT Både for intern og ekstern utleie er man svært restriktiv til utleie til yngre (under 25 år) npr det gjelder fødselsdager og lignende. Det er border, stoler og dekketøy for inntil 50 personer. EKSTERN UTLEIE: Klubbhuset leies ut til andre aktiviteter enn klubbens egne (møter, treningssamlinger, private tilstelninger og arrangementer). Utleie skjer gjennom utleieansvarlig. Leievilkårene (eget skriv) og giro for betaling leveres leietaker. Utlevering/henting av nøkkel avtales med utleieansvarlig. Klubbhuset leies ikke ut til åpne fester. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 10

11 Type Utleie: Pris: Merknader: Kurs, møter, treningssamlinger på dagtid frem til kl (gjelder alle dager). Kr. 800,- Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Se leievilkår. Kurs og møter, kveldstid mandag fredag. Dagarrangementer (lør-søn) i helgene og andre helligdager frem til kl Konfirmasjon, fødselsdager, bryllup, barnedåp m.m. Kveldsarrangementer i helgene (fre-søn) og ved andre helligdager. Lukkede arrangementer. Kr. 300,- t.o.m. 25 personer. Kr. 500,- over 25 personer. Kr ,-. Inkluderer utleie fra ettermiddag/kvelden før arrangementet (for dekking, pynting etc.). Kr ,-. Klubbhuset leies ut fra kl utleiedagen til kl påfølgende dag. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Se leievilkår. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Sluttrenhold av utleier. Se leievilkår. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker innen kl12.00 påfølgende dag. Sluttrenhold av utleier. Leie av særskilt kort varighet eller spesielle arrangementer kan i hvert enkelt tilfelle avtales med utleieansvarlig. Medlemmer av Eiker o-lag innrømmes 30% rabatt på leie. Ved utleie til private bekreftes utleie ved innbetaling av avtalt leie. Ved evt avbestilling 1 mnd før utleie refunderes innbetalt leie 100%, kortere enn 1 mnd 50% Leievilkår for Eiker o-lags klubbhus a) Lokalet disponeres innenfor det tidsrommet som er avtalt med utleier. b) Røyking er ikke tillatt i noen del av klubbhuset. Kun utendørs. Som askebeger kan brukes en blomsterpotte som står på utelageret. Husk å fjerne sneipene etterpå. c) Utlevering/henting av nøkkel avtales med utleieansvarlig. d) Nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig senest dagen etter leie. e) Medlemmer av Eiker O-lag innrømmes 30% rabatt på leie. f) For arrangementer i helgene (+øvrige helligdager) må det betales et depositum på kr. 500,- for avtalt leie lenger enn et ½ år frem i tid. Ved evt. avbestilling refunderes ikke depositum. Leien er bekreftet fra O-laget når depositum er innbetalt. g) All fakturering ut over depositum skjer i etterkant med 14 dagers betalingsfrist, bankgiro h) Alarm slås av/på med den øverste låsen på hoveddøren. NB! Vri nøkkelen mot venstre. Motsatt når det låses. i) Regulering av varme etter avtale med utleieansvarlig. j) Det skal tas hensyn til at lokalet er en del av en skolebygning, særlig ved leie i skoletiden. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 11

12 k) Ved leie til arrangementer i helgene skal lokalet forlates senest kl Da skal det også være ro i området. l) Eventuelle skader og/eller unormal slitasje som skyldes leietakers bruk må erstattes. Skader skal meldes til utleier, jfr. Skjema egenerklæring. RYDDING/GROV RENGJØRING ETTER UTLEIE OMFATTER: a) Rydde border og sette stoler på plass b) Benker, bord og evt. stoler tørkes av med våt klut c) Bestikk og glass/kopper skylles og settes i oppvaskmaskinen (oppvaskmaskin må ikke forlates i drift oppvask tar ca 1 time). Hurtigvaskemaskinen tar mye kortere tid. d) Skyll termokanner/kaffetrakter. e) Slå av kaffetrakter, trekk ut støpsel/ledning. f) Våtorganisk avfall i egen beholder/avfallsposer på kjøkkenet. Våtorganiske avfallsposer kastes i søppelcontainer plassert ved lager/garasje på parkeringsplassen. g) Fei opp det groveste som ligger på gulvet h) Husk å slukke alle lys når lokalet forlates (også toaletter) i) Alt dekketøy med mer ryddes tilbake etter vask i oppvaskmaskin. j) Kjøkken, toaletter og oppholdsrom skal feies/ryddes. k) Egenmeldingsskjema fylles ut hvis noe av inventaret på en eller annen måte er blitt ødelagt, skjema og nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig. 7. BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORTER Budsjett-/regnskapsrapporter distribueres fra kasserer i forkant av styremøte i april, juni, august og september. Rapporter for styret samt klubben samlet gjennomgås av leder og kasserer. Rapporter sendes fortrinnsvis på e-post. Følgende rapporter utarbeides: a) Hovedrapport på kontogrupper + balanse b) Alle konti c) Styret d) Aktivutvalget e) Rekruttutvalget f) Trim og friluftsliv g) Husutvalget h) Teknisk utvalg/kart Rapportene distribueres ifølge nedenstående oversikt: Det tas sikte på at alle rapporter kun skal distribueres via e-post. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 12

13 Navn/rapport a b c d e f g h Kirsti Aas Olsen * * * * * * * * Gjermund Røren * * Helga Peveri * * Ellen Ruud * * Hans Roar Bakken * * * Inger Isnes Tyse * * * Kjell Klokkerud * * * Berit Grosvold * * * Eli Tufte Hanssen * * Pål Woldstad Hanssen * * Arne Nedberg * * Totalt I tillegg skal påmelder ha kontoutdrag av alle posteringer på separat konto for påmeldinger til løp. 8. Lov for Eiker o-lag Se klubbens hjemmesider EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 13

14 9. STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER I EIKER O-LAG Vedtatt på årsmøte 19. november Hederstegn Hederstegn kan tildeles medlemmer som har vist god klubbånd og gjennom interesse ved trening og utøvelse har oppnådd gode sportslige resultater og til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent innen administrasjon og/eller annen virksomhet. Vedtak om utdeling av Hederstegn fattes av styret og må være enstemmig. 2. Æresmedlemskap Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse. Som Æresmedlemmer kan utnevnes medlemmer som ved sin aktive idrett har ytet store prestasjoner og oppnådd resultater på et høyt nivå og/eller som gjennom sin administrative og annen virksomhet gjennom en årrekke har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for laget. Vedtak om utdeling av Æresmedlemskap fattes av styret og må være enstemmig. Ved utnevnelse tildeles Æresmedlemmer et synlig bevis på sitt medlemskap. 3. Innstilling Tildeling av Hederstegn og Æresmedlemskap skjer etter forslag fra en innstillingskomite bestående av lagets Æresmedlemmer og hovedstyrets leder. Forslag om tildeling av Hederstegn og Æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer, utvalg og styret. Begrunnet forslag må være innkommet til innstillingskomiteen innen 1. oktober. Utmerkelsene deles ut på Årsmøtet/Årsfesten eller ved spesielle anledninger. ÆRESMEDLEMMER 1970 Ole Brodahl Utdelt 10-års jubileet i Ole Skramstad Utdelt 10-års jubileet i Knut Berglia Utdelt 10-års jubileet i Kjell R. Johansen 1978 Arne F. Bakke 1989 Morten Berglia Utdelt på lagets 30 års jubileumsfest Hans R. Bakken Utdelt årsfest Hans L. Werp Utdelt årsfest Eli R. Bakken Utdelt 50-års jubileet Per Kruke Utdelt 50-års jubileet EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 14

15 HEDERSTEGN 2000 Kristian Hannevig Utdelt årsfest Per Kruke Utdelt årsfest Tove Møller Utdelt årsfest Eli R. Bakken Utdelt årsfest Runar Kirkerud Utdelt årsmøte Helga Peveri Utdelt 50-års jubileet Frode Peveri Utdelt 50-års jubileet Carl Axel Berlin Utdelt 50-års jubileet Georg Person Utdelt 50-års jubileet Kjell Klokkerud Utdelt 50-års jubileet Ivar Bekkevold Utdelt 50-års jubileet EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 15

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonsplan for NMK LARVIK, vedtatt på årsmøtet 13.02.2014 ORGANISASJONSPLAN FOR NMK LARVIK

Organisasjonsplan for NMK LARVIK, vedtatt på årsmøtet 13.02.2014 ORGANISASJONSPLAN FOR NMK LARVIK ORGANISASJONSPLAN FOR NMK LARVIK 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning... 3 Formålet med organisasjonsplanen... 3 NMK Larviks historie.... 3 NMK Larviks formål... 3 Visjon... 4 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer