Administrative rutiner ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET STYRETS OPPGAVER ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrative rutiner 2015 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET... 2 1.1. STYRETS OPPGAVER... 2 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER..."

Transkript

1 EIKER O-LAG Administrative rutiner ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET STYRETS OPPGAVER ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER INSTRUKS FOR UTVALGENES ARBEID FELLES FOR ALLE UTVALGENE UTVALGET FOR AKTIV ORIENTERING UTVALGET FOR TRIM OG FRILUFTSLIV UTVALGET FOR REKRUTTERING HUSUTVALGET TEKNISK UTVALG KLUBBENS INFORMASJONSVIRKSOMHET KLUBBAVIS... 6 REDAKTØR KLUBBAVIS HJEMMESIDE MEDLEMSSYSTEMET ADMINISTRATIVE RUTINER HENTING OG FORDELING AV POST STYREMØTER - INNKALLING OG REFERAT ATTESTASJON- OG ANVISNINGSRUTINER RUTINER FAKTURERING - INNBETALINGER REVISJON ADRESSEENDRINGER INN- OG UTMELDING/STRYKING AV MEDLEMMER MEDLEMSKONTINGENT OG AKTIVITETSAVGIFT KURSTILBUD OPPMERKSOMHET VED RUNDE ÅR, BEGRAVELSER, ANDRE PERSONLIGE BEGIVENHETER ARKIV VDG (VILT-, DYRELIV- OG GRUNNEIERSPØRSMÅL) KLUBBHUS RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KLUBBHUS LEIEVILKÅR FOR EIKER O-LAGS KLUBBHUS BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORTER LOV FOR EIKER O-LAG STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER I EIKER O-LAG EIKER O- LAG Administrative rutiner Eiker o-lag Side 1 av 15

2 1. ORGANISERING AV STYRETS VIRKSOMHET 1.1. STYRETS OPPGAVER I henhold til lov for Eiker o-lag, 18, har styret følgende sammensetning; 1) leder 2) nestleder 3) sekretær 4) kasserer samt lederne i følgende utvalg: 5) aktiv orientering 6) trim og friluftsliv 7) rekruttering 8) husutvalg 9) teknisk utvalg 10) varamedlem til styret som innkalles til alle styremøter 11) styret utarbeider nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver I henhold til 18 skal styret holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan gjøre vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Alle har stemmerett med 1 stemme hver. Totalt 7 stemmer i Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. I samme er også opplistet hva styret som et minimum skal gjøre: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå lagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 4. Representere laget utad. 5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen 6. Koordinere utvalgenes arbeid. 7. Bestemme når medlemsmøter skal holdes. 2. ARBEIDSOPPGAVER STYRETS MEDLEMMER LEDER a) daglig ledelse av laget b) hovedansvarlig for planlegging og koordinering av planer for lagets totale virksomhet c) lede styrets forhandlinger og lagets møter d) representere laget utad e) motta all post til laget og fordele denne f) anvise alle utbetalinger g) ajourhold av politiattester for medlemmer i rekrutt og aktiv utvalgene EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 2

3 NESTLEDER a) fungere som leder under dennes fravær b) ansvar for organisering av klubbens informasjonsvirksomhet (klubbkalender m.m.) c) medlem av Husutvalget d) planansvar for klubbens årsplan/målsettingsplan SEKRETÆR a) føre referat fra alle styremøter b) være lagets arkivar gjennom året (materialforvalter historisk arkiv). c) passe på at alle valg, adresseforandringer o.l. blir sendt, Idrettsrådene, kommune og evt. andre interessenter. oppdateres også på hjemmeside d) oppgave over lagets medlemmer til Idrettskrets hvert år innen fastsatt dato, samt oversikter/oppgaver/opplysninger til overordende organisasjonsledd. e) ansvar for idrettsregistreringen KASSERER a) føre lagets regnskap og fremlegge regnskap-/budsjettrapporter etter nærmere fastsatte rutiner. b) skal i samråd med de ulike utvalgene fremlegge forslag til budsjett. c) søknader om kommunale og andre tilskudd - unntatt kartsøknader som sendes av kartleder - (samt følge opp utbetaling av disse). d) all utgående fakturering. e) føre lagets medlemsfortegnelse og adresseoversikter. f) administrere inn- og utmelding av medlemmer (herunder tilskrive og informere nye. medlemmer om lagets aktiviteter). g) besørge oppmerksomhet til klubbens medlemmer som fyller "runde" år, samt ved dødsfall, alvorlig sykdom og andre aktuelle hendelser, jfr pkt h) innkjøp og salg av klubb-/løpsdrakter EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 3

4 3. INSTRUKS FOR UTVALGENES ARBEID I henhold til lov for Eiker o-lag, 19, skal styret utarbeide nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver. 18 UTVALG Laget kan organiseres med utvalg. Disse ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av utvalg. For utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Følgende generelle retningslinjer gjelder for utvalgenes arbeid: a) Utvalgene oppnevner selv tillitspersoner i tillegg til de som er valgt på årsmøtet dersom det blir behov for det. b) Utvalgene er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene. c) Utvalgene skal utarbeide årsplaner som forelegges styret. Referater fra utvalgenes møter forelegges styret. I tillegg sendes referater til styrets medlemmer og redaktørene for klubbavis/hjemmeside. d) Utvalgene skal, til hjelp for utarbeidelse av årsberetning, i god tid før årsmøtet gi styret en skriftlig oversikt over virksomheten i utvalget siste år. e) Styret utarbeider nærmere instruks for de enkelte utvalgs oppgaver f) Utvalgene oppnevner kontaktperson til redaktør for klubbavisa, og skal bidra med stoff fra eget utvalg FELLES FOR ALLE UTVALGENE a) Alle utvalg har økonomiansvar i henhold til budsjett b) Utarbeide årsplan. Årsplan skal inneholde oversikt over hvordan budsjettrammene planlegges disponert. Årsplan skal inneholde hvilke oppgaver som er utvalgets prioritering for året. Planer legges ut på hjemmesiden. c) Sette opp møteplan for året etter behov d) Organisere seg slik at det ivaretar oppgaver overfor alle medlemmer som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde. e) Utarbeide informasjonsopplegg som sikrer at alle som hører inn under utvalgets område får opplysninger om utvalgets virksomhet til riktig tid. f) Utvalgene skal informere redaktør av klubbavis om hvem som er kontaktperson i det enkelte utvalg. Fristen for dette er UTVALGET FOR AKTIV ORIENTERING a) Sørge for instruksjon og trening av aktive løpere. b) Sørge for påmelding og koordinering av reiser til løp. c) Foreta uttak av løpere til lagkonkurranser/stafetter og mesterskap. d) Føre statistikk over de aktive løperes plasseringer i konkurranser. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 4

5 e) Ansvar for oversikt/statistikk over de enkelte løperes deltakelse i treningsløp f) Ansvar for klasse- og løypeoppsett for alle klubbmesterskap g) Nyvalgt leder og medlemmer skal fremvise godkjent politiattest for O-lagets leder. Attesten som forevises skal ikke være eldre enn 3 år 3.3. UTVALGET FOR TRIM OG FRILUFTSLIV a) Sørge for instruksjon av "trimmere". b) Arbeide for å rekruttere nye tur o-løpere som medlemmer i o-laget. c) Planer / postplassering for tur-o kommende år må foreligge innen av VDG hensyn 3.4. UTVALGET FOR REKRUTTERING a) Fremme tiltak for rekruttering av nye medlemmer. b) Sørge for instruksjon av nye medlemmer som hører inn under utvalget. c) Spesielt følge opp de yngre medlemmer de 2-3 første årene. d) Avhengig av lagets tilgjengelige ressurser gjennomføre tiltak for ikke- medlemmer. e) Nyvalgt leder og medlemmer skal fremvise godkjent politiattest for O-lagets leder. Attesten som forevises skal ikke være eldre enn 3 år 3.5. HUSUTVALGET a) Løpende drift og vedlikehold, renhold b) Sørge for ettersyn inventar og utstyr c) Forestå utleie d) Administrere felles innkjøp og administrere avregning e) Bistå ved faste aktiviteter på klubbhuset f) Økonomiansvar i h.t. budsjett. g) Holde oversikt og administrere nøkler h) Markedsføring av utleie. i) Ansvar for klubbkvelder i samarbeid med Styret 3.6. TEKNISK UTVALG Utvalgets ansvarsområde omfatter alt arrangementsteknisk utstyr og materiell, lager/redskapsbod på Ormåsen, kartmateriell, datateknisk utstyr (inkludert programvare) og lager på klubbhuset. MATERIELL OG UTSTYR, INKL. DATATEKNISK UTSTYR a) Ansvarlig for redskapsbod/lager på Ormåsen, samt lager på klubbhuset. b) Ansvarlig for en forsvarlig oppbevaring av lagets materiell og utstyr. c) Når det gjelder lagets materiell og utstyr skal det påses at dette er i brukbart stand, og utvalget plikter etter endt sesong å gjennomgå alt materiell/utstyr. d) Utvalget skal føre lageroversikt over nyinnkjøp, utlån og innlevering. Av lageroversikten skal fremgå hvor materiell/utstyr er oppbevart. Etter endt sesong skal det utarbeides et komplett lageroversikt samt materiellets status. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 5

6 e) Utvalget skal fremme forslag overfor styret over innkjøp av nytt materiell/utstyr og evt forbedring av eksisterende materiell/utstyr. f) Informasjon og kontakt med VDG interesser. Se 5.12 LØPSARRANGEMENTER a) Ansvar for oppfølgning av arrangørhåndbok. b) Utarbeide oversikt over løpsledere og løypeleggere, samt oppfølgning av disse og klubbens løpøsarrangementer. c) Koordinere innbydelser til klubbens løpsarrangementer d) Ansvar for oppsett av terminliste for treningsløp, retningslinjer for treningsløpene samt retningslinjer for arrangører KART a) Koordinere (styre) bruk av de enkelte kart. b) Utarbeide kartplaner c) Ansvarlig for søknader om spillemidler til utarbeidelse av kart. 4. KLUBBENS INFORMASJONSVIRKSOMHET Hovedansvar for koordinering ligger hos nestleder: Trykte medier og elektronisk: a) Klubbkalender b) Klubbavis/hjemmeside: Ansvarlige valgt på årsmøtet: Rolf Lunde og Ellen Ruud. Redaktør valgt av årsmøtet: Per Røgeberg. Utvalgene plikter å bidra med aktuelt stoff. c) Internett. En i hvert utvalg har det som delegert oppgave. d) Materiell til kommunal kulturkalender etc Klubbavis Beregnes å komme ut 4 ganger pr år, hvorav en av utgavene er klubbkalender og en er årsmelding. Utgivelsesdatoer planlegges slik: 1. Mars/april klubbkalender 2. Juni 3. September 4. Nov årsmelding Opplaget på klubbavisa er ca 250 eksemplarer. Distribusjon fordeles på rodeledere og oversikt over disse legges på hjemmesiden EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 6

7 4.2. Redaktør klubbavis Har ansvar for produksjon av klubbavisa innenfor de rammer som er satt. Utgave vedr klubbkalender har nestleder ansvar for, mens leder har ansvar for årsmelding. Redaktøren må sørge for å samle inn stoff fra styret og de ulike utvalg i tillegg til eget stoff, og sørge for redigering av dette. Redaktøren må melde fra når stoff må innleveres innen gitte frister. Ha kontakt med trykkeri. Klubbavisa skal leveres ferdig redigert med bilder etc Hjemmeside Klubben har etablert faste sider på systemet som er utviklet av Norges Idrettsforbund og n3sport. Systemet er standard for alle idrettsorganisasjonene. Adressen er Internettløsningen er integrert med medlemssystemet. Referater fra styremøter legges ut på hjemmesida. Webansvarlig har overordnet ansvar for utvikling og redaksjon av hjemmesida Medlemssystemet Medlemssystemet er bygget opp basert på Idrettens Foreningsregnskap. Dette er en integrert PC-løsning med regnskap, faktura og medlemssystemem. Medlemssystemet er igjen koordinert med Internettløsningen, dvs. at data kan utveksles mellom systemene. Kasserer har PC-løsning av Idrettens Foreningsregnskap, og har hovedansvar for regnskap og medlemssystem. 5. ADMINISTRATIVE RUTINER 5.1. HENTING OG FORDELING AV POST All posten til klubben adresseres til o-lagets offisielle adresse; postboks 73, 3301 Hokksund. Leder har ansvar for henting. All post åpnes av leder som registrerer denne på postliste. Aktuelle saker fordeles umiddelbart videre til ansvarlig saksbehandler (utvalg og/eller enkeltpersoner). Elektronisk post kommer inn til leder. Denne registrerer og fordeler post elektronisk på tilsvarende måte som papirpost STYREMØTER - INNKALLING OG REFERAT Styremøter gjennomføres etter oppsatt møteplan. Innkalling sendes av leder eller sekretær. På sakslisten føres opp de saker som skal til behandling. Utvalgsledere og andre styremedlemmer meddeler konkrete saker de vil ha opp på styremøte senest en uke før møtet. Innkalling m/sakliste sendes ut 4-7 dager før møtet. I den grad det er mulig vedlegges kopi av aktuelle saker. I saker under Eventuelt skal det EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 7

8 normalt ikke fattes vedtak. Eventuelt saker gjelder orienteringer, foreløpige drøftinger eller ønsker om at en sak blir realitetsbehandlet på seinere møte. Dersom en antar at en sak under eventuelt vil ta mer enn 5 min., meldes den opp som sak ved møtets start og føres på ordinær sakliste Referat utsendes senest 7 dager etter avholdt møte. Referat skal inneholde kort hva saken gjelder, hvilke vedtak som er fattet og hvem som er ansvarlig for oppfølgning med evt tidsfrist. Referat skal sendes; styret m/varamedlem (9), revisor (2) og redaktør Eiker- Hornet/Hjemmeside (3) ATTESTASJON- OG ANVISNINGSRUTINER Alle bilag skal anvises av lagets leder før utbetaling finner sted. Bilag som berører de enkelte utvalg skal fortrinnsvis attesteres av vedk. utvalgsleder før anvisning av lagets leder. Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap etter vedtak av styret. Følgende har disposisjonsrett over klubbens konti: Leder Kasserer 5.4. RUTINER FAKTURERING - INNBETALINGER Kartsalg eksternt - faktura sendes fortløpende fra materialforvalter ved salg av kart. Treningsløp. All innkommen startkontingent sendes til lagets bankgiro snarest mulig etter avholdt treningsløp. Skjema for attestering av innkommen startkontingent, samt bankgiro for innbetaling, utleveres fra materialforvalter ved henting av kart/utstyr for treningsløpene. Turorientering. Det skal foretas innkreving av solgt materiell innen ca. 1. juli og 1. sep. Det skal føres nøyaktig oversikt over hva som er solgt i de enkelte forretninger. Utleie klubbhus. Faktura sendes fortløpende fra husutvalget. Alle krav/oppgjør fra medlemmer skal sendes klubben innen utløpet av påfølgende måned regnet fra vedk. aktivitet eller tilsvarende REVISJON Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med NIFs revisjonsbestemmelser. Revisjon av regnskapet skal foretas minimum en gang i året i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 8

9 5.6. ADRESSEENDRINGER Lagets sekretær er ansvarlig for at alle valg og adresseendringer i laget fortløpende blir meddelt Idrettskrets, orienteringskrets, idrettsråd, kommune samt andre aktuelle interessenter INN- OG UTMELDING/STRYKING AV MEDLEMMER Lagets kasserer er ansvarlig for å administrere all inn- og utmelding av medlemmer. Innmelding skal bekreftes når kontingent er betalt. Sammen med bekreftelsen skal sendes et velkomstbrev med informasjon om lagets virksomhet. Til siste styremøte før sommerferien refereres endringer i medlemsmassen. For nye medlemmer etter hvert år gjelder medlemskontingenten ut neste år MEDLEMSKONTINGENT OG AKTIVITETSAVGIFT Kasserer er ansvarlig for innkreving av medlemskontingent og aktivitetsavgift. I henhold til lagets lov 3.3 skal kontingent betales forskuddsvis. Følgende rutiner legges til grunn: Krav om medlemskontingent sendes ut i mars måned. Betalingsfrist 15.april. Purring sendes innen 1.mai. Krav om aktivitetsavgift sendes ut seinest 31. oktober. Betalingsfrist 15. november. Ved innkreving av kontingent/avgift vedlegges følgeskriv for adresseendringer etc KURSTILBUD Kurstilbud annonseres på klubbens hjemmeside, egen spalte og på Facebook a) Leder distribuerer kurstilbud til utvalgsledere. b) Kasserer sender liste over annonsører til Eikerhornet OPPMERKSOMHET VED RUNDE ÅR, BEGRAVELSER, ANDRE PERSONLIGE BEGIVENHETER Det sendes blomsterhilsen til alle medlemmer som fyller 60 år, samt for hvert 5. år oppover. Ved dødsfall sendes kondolansehilsen. Ved bryllup sendes blomst eller gave. Utsettes medlemmer for alvorlig sykdom, uhell eller ulykke sender o-laget blomster til vedkommende som rammes. Det gis rom for utøvelse av skjønn i avgjørelse om det sendes blomsterhilsen. Andre personlige begivenheter vurderes særskilt. Følges opp av kasserer ARKIV Sekretær er lagets arkivar gjennom året. Som et minimum skal arkiveres protokoller fra alle års- og styremøter, årsberetninger, utklippsbok, klubbavis samt formelle dokumenter av EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 9

10 historisk verdi for laget. Materialforvalter har ansvar for arkiv av alt historisk materiale m.m. eldre enn 1 år VDG (VILT-, DYRELIV- OG GRUNNEIERSPØRSMÅL) I henhold til sentralt inngått avtale er det 3 forhold som det fra o-lagets side skal informeres om; Kartplaner Terminfestede løp og Turorientering. Landbrukskontoret har etablert kontaktgrupper for utmarkslag både i Øvre og Nedre Eiker kommune. 6. KLUBBHUS 6.1. Retningslinjer for utleie av klubbhus Bruken av klubbhuset koordineres av utleieansvarlig. Oversikt over planlagt utleie henges opp på klubbhuset og ajourføres av utleieansvarlig. For 2015 er utleieansvarlig: Eli R. Bakken, tlf. B) , M) E-post: INTERN UTLEIE: For å sikre egen virksomhet bør styret, utvalg og komiteér melde sine behov og ønsker om bruk for en 6 måneders periode til utleieansvarlig. Det skal alltid være en ansvarlig kontaktpersen, for utvalgene/komiteéne er leder ansvarlig dersom annet ikke er avtalt. Øvrig intern utleie skjer fortløpende til utleieansvarlig. Interne brukere sørger selv for at rydding/grovt renhold blir utført etter bruk. GENERELT Både for intern og ekstern utleie er man svært restriktiv til utleie til yngre (under 25 år) npr det gjelder fødselsdager og lignende. Det er border, stoler og dekketøy for inntil 50 personer. EKSTERN UTLEIE: Klubbhuset leies ut til andre aktiviteter enn klubbens egne (møter, treningssamlinger, private tilstelninger og arrangementer). Utleie skjer gjennom utleieansvarlig. Leievilkårene (eget skriv) og giro for betaling leveres leietaker. Utlevering/henting av nøkkel avtales med utleieansvarlig. Klubbhuset leies ikke ut til åpne fester. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 10

11 Type Utleie: Pris: Merknader: Kurs, møter, treningssamlinger på dagtid frem til kl (gjelder alle dager). Kr. 800,- Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Se leievilkår. Kurs og møter, kveldstid mandag fredag. Dagarrangementer (lør-søn) i helgene og andre helligdager frem til kl Konfirmasjon, fødselsdager, bryllup, barnedåp m.m. Kveldsarrangementer i helgene (fre-søn) og ved andre helligdager. Lukkede arrangementer. Kr. 300,- t.o.m. 25 personer. Kr. 500,- over 25 personer. Kr ,-. Inkluderer utleie fra ettermiddag/kvelden før arrangementet (for dekking, pynting etc.). Kr ,-. Klubbhuset leies ut fra kl utleiedagen til kl påfølgende dag. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Se leievilkår. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker. Sluttrenhold av utleier. Se leievilkår. Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker innen kl12.00 påfølgende dag. Sluttrenhold av utleier. Leie av særskilt kort varighet eller spesielle arrangementer kan i hvert enkelt tilfelle avtales med utleieansvarlig. Medlemmer av Eiker o-lag innrømmes 30% rabatt på leie. Ved utleie til private bekreftes utleie ved innbetaling av avtalt leie. Ved evt avbestilling 1 mnd før utleie refunderes innbetalt leie 100%, kortere enn 1 mnd 50% Leievilkår for Eiker o-lags klubbhus a) Lokalet disponeres innenfor det tidsrommet som er avtalt med utleier. b) Røyking er ikke tillatt i noen del av klubbhuset. Kun utendørs. Som askebeger kan brukes en blomsterpotte som står på utelageret. Husk å fjerne sneipene etterpå. c) Utlevering/henting av nøkkel avtales med utleieansvarlig. d) Nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig senest dagen etter leie. e) Medlemmer av Eiker O-lag innrømmes 30% rabatt på leie. f) For arrangementer i helgene (+øvrige helligdager) må det betales et depositum på kr. 500,- for avtalt leie lenger enn et ½ år frem i tid. Ved evt. avbestilling refunderes ikke depositum. Leien er bekreftet fra O-laget når depositum er innbetalt. g) All fakturering ut over depositum skjer i etterkant med 14 dagers betalingsfrist, bankgiro h) Alarm slås av/på med den øverste låsen på hoveddøren. NB! Vri nøkkelen mot venstre. Motsatt når det låses. i) Regulering av varme etter avtale med utleieansvarlig. j) Det skal tas hensyn til at lokalet er en del av en skolebygning, særlig ved leie i skoletiden. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 11

12 k) Ved leie til arrangementer i helgene skal lokalet forlates senest kl Da skal det også være ro i området. l) Eventuelle skader og/eller unormal slitasje som skyldes leietakers bruk må erstattes. Skader skal meldes til utleier, jfr. Skjema egenerklæring. RYDDING/GROV RENGJØRING ETTER UTLEIE OMFATTER: a) Rydde border og sette stoler på plass b) Benker, bord og evt. stoler tørkes av med våt klut c) Bestikk og glass/kopper skylles og settes i oppvaskmaskinen (oppvaskmaskin må ikke forlates i drift oppvask tar ca 1 time). Hurtigvaskemaskinen tar mye kortere tid. d) Skyll termokanner/kaffetrakter. e) Slå av kaffetrakter, trekk ut støpsel/ledning. f) Våtorganisk avfall i egen beholder/avfallsposer på kjøkkenet. Våtorganiske avfallsposer kastes i søppelcontainer plassert ved lager/garasje på parkeringsplassen. g) Fei opp det groveste som ligger på gulvet h) Husk å slukke alle lys når lokalet forlates (også toaletter) i) Alt dekketøy med mer ryddes tilbake etter vask i oppvaskmaskin. j) Kjøkken, toaletter og oppholdsrom skal feies/ryddes. k) Egenmeldingsskjema fylles ut hvis noe av inventaret på en eller annen måte er blitt ødelagt, skjema og nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig. 7. BUDSJETT- OG REGNSKAPSRAPPORTER Budsjett-/regnskapsrapporter distribueres fra kasserer i forkant av styremøte i april, juni, august og september. Rapporter for styret samt klubben samlet gjennomgås av leder og kasserer. Rapporter sendes fortrinnsvis på e-post. Følgende rapporter utarbeides: a) Hovedrapport på kontogrupper + balanse b) Alle konti c) Styret d) Aktivutvalget e) Rekruttutvalget f) Trim og friluftsliv g) Husutvalget h) Teknisk utvalg/kart Rapportene distribueres ifølge nedenstående oversikt: Det tas sikte på at alle rapporter kun skal distribueres via e-post. EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 12

13 Navn/rapport a b c d e f g h Kirsti Aas Olsen * * * * * * * * Gjermund Røren * * Helga Peveri * * Ellen Ruud * * Hans Roar Bakken * * * Inger Isnes Tyse * * * Kjell Klokkerud * * * Berit Grosvold * * * Eli Tufte Hanssen * * Pål Woldstad Hanssen * * Arne Nedberg * * Totalt I tillegg skal påmelder ha kontoutdrag av alle posteringer på separat konto for påmeldinger til løp. 8. Lov for Eiker o-lag Se klubbens hjemmesider EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 13

14 9. STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER I EIKER O-LAG Vedtatt på årsmøte 19. november Hederstegn Hederstegn kan tildeles medlemmer som har vist god klubbånd og gjennom interesse ved trening og utøvelse har oppnådd gode sportslige resultater og til medlemmer som har gjort seg særlig fortjent innen administrasjon og/eller annen virksomhet. Vedtak om utdeling av Hederstegn fattes av styret og må være enstemmig. 2. Æresmedlemskap Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse. Som Æresmedlemmer kan utnevnes medlemmer som ved sin aktive idrett har ytet store prestasjoner og oppnådd resultater på et høyt nivå og/eller som gjennom sin administrative og annen virksomhet gjennom en årrekke har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for laget. Vedtak om utdeling av Æresmedlemskap fattes av styret og må være enstemmig. Ved utnevnelse tildeles Æresmedlemmer et synlig bevis på sitt medlemskap. 3. Innstilling Tildeling av Hederstegn og Æresmedlemskap skjer etter forslag fra en innstillingskomite bestående av lagets Æresmedlemmer og hovedstyrets leder. Forslag om tildeling av Hederstegn og Æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer, utvalg og styret. Begrunnet forslag må være innkommet til innstillingskomiteen innen 1. oktober. Utmerkelsene deles ut på Årsmøtet/Årsfesten eller ved spesielle anledninger. ÆRESMEDLEMMER 1970 Ole Brodahl Utdelt 10-års jubileet i Ole Skramstad Utdelt 10-års jubileet i Knut Berglia Utdelt 10-års jubileet i Kjell R. Johansen 1978 Arne F. Bakke 1989 Morten Berglia Utdelt på lagets 30 års jubileumsfest Hans R. Bakken Utdelt årsfest Hans L. Werp Utdelt årsfest Eli R. Bakken Utdelt 50-års jubileet Per Kruke Utdelt 50-års jubileet EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 14

15 HEDERSTEGN 2000 Kristian Hannevig Utdelt årsfest Per Kruke Utdelt årsfest Tove Møller Utdelt årsfest Eli R. Bakken Utdelt årsfest Runar Kirkerud Utdelt årsmøte Helga Peveri Utdelt 50-års jubileet Frode Peveri Utdelt 50-års jubileet Carl Axel Berlin Utdelt 50-års jubileet Georg Person Utdelt 50-års jubileet Kjell Klokkerud Utdelt 50-års jubileet Ivar Bekkevold Utdelt 50-års jubileet EIKER O- LAG Administrative rutiner 2015.doc Side 15

Administrative rutiner AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL STYRINGSDOKUMENTER... 3

Administrative rutiner AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL STYRINGSDOKUMENTER... 3 EIKER O-LAG Administrative rutiner 2017 1. AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL... 2 2. STYRINGSDOKUMENTER... 3 3. ORGANISERING AV STYRET OG UTVALGENES VIRKSOMHET... 3 3.1. STYRET OG UTVALGENES OPPGAVER... 3 4.

Detaljer

Administrative rutiner AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL STYRINGSDOKUMENTER... 3

Administrative rutiner AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL STYRINGSDOKUMENTER... 3 EIKER O-LAG Administrative rutiner 2016 1. AKTUELLE TIDSFRISTER ÅRSHJUL... 2 2. STYRINGSDOKUMENTER... 3 3. ORGANISERING AV STYRET OG UTVALGENES VIRKSOMHET... 3 3.1. STYRET OG UTVALGENES OPPGAVER... 3 4.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Utleie av klubbhuset

Utleie av klubbhuset Utleie av klubbhuset Alvdal Idrettslags klubbhus ble ferdigstilt i september 2016. Klubbhuset kan leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale. Huset har fullt utstyrt kjøkken og komplett

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret:

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret: STYRETS ARBEIDSFORDELING Vedtatt første gang, i styremøte 16.04.2013 Sist endret i styremøte 04.04.2017, sak 023 Felles oppgaver for hele styret: Hele styret inkl varamedlemmer skal møte opp minst 1 time

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer