Økonomisk årsberetning 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk årsberetning 2005"

Transkript

1 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1 sentralledd. Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at aile mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og I ivredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Norges Svømmeforbund har administrasjonen i Oslo. Det består av 9 årsverk fordelt på 9 ansatte. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2005 for Norges Svømmeforbund er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Ãrsregnskap Årsregnskapet viser et overskudd på kr , dette gir en egenkapital på kr Drifts inntekter utgjorde kr ,-. Driftskostnadene utgjorde kr ,-. Likestilling Andelen kvinner i de administrative ledd i Norges Svømmeforbund er 20 1'0. Arbeidsmiljø Sykefraværet i 2005 var på 2.8 1'0. Brit Wormdal gikk ut i permisjon pga av fødsel Kari Grimstad gikk av med avtale festet pensjon etter 31 år som ansatt NSF. Det har ikke vært registrert skader eller arbeidsulykker i løpet av året. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

2 Ytre miljø Forbundets virksomhet vurderes ikke å forurense det ytre miljø. Forhold etter årsslutt Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av vesentlig betydning ved bedømmelsen av det avlagte regnskapet. Oslo, 22. mars 2006 l",, l', f),n'!, '//Ûi /! (Vl Lt\iJ~, I/ Per Rune Eknes Forbundspresid nt i 0 Î ' ( / '1' t\ - i0c~ c~ (iv Kjell Jan adland Styremedlem ~ef~~ Visepresident f'~,j. ~ 'udith Holm Styremedlem l ~~ Bj n Soleng Generalsekretær

3 Resultatregnskap Norges Svømmeforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Tilskudd NIF Øvrige ti Iskudd Sp ill eautorrter Lisenser Medlemskontingenter Egenandeler Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m A vskrivni nger Annen driftskostnad Tap på fordringer Sum driftskostnader n Driftsresultat Finansimtekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samm konsern Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til fri egenkapital Sum overføringer Nos Svømmeforbund Side 1

4 Balanse Norges Svømmeforbund Eiendeler Note Varige driftsmidler Lisenser og dataprogram Driftsløsøre, inventar o.a. utstr Sum varige driftsmidler Sum ani eggsmi dler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordri nger Andre fordringer Sum fordr i nger Investeringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Noges Svømmeforbund Side 1

5 Balanse Norges Svømmeforbund Egenkapital og gjeld Note Oppt jent egenkapital Kapitalkonto Årets resltat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annn langsiktig gjeld Langsiktig gjeld NIF vedrørende inventar Sum annen langsi ktig gjeld o o Kortsiktig gjeld Diverse avsetninger Leverandørgjeld Reisefordeling Lisenser Mva, skattetrekk og offentlige avgifter Påløpte feriepenger Sum kortsi ktig gjel d Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ~G. Bente G. ohnson Vi sepresi dent lf&i#.l uditñ. Ho mholm Styremedlem,0 Jt~ K ell Ja Nadland Styremedlem.~ ~ '-~ Soleng Generalsekretær Noges Svømmeforbund Side 2

6 Norges Svømmeforbund Noter til årsregnskapet 2005 Regnskapsprinsipper Årets regnskap er avgitt i henhold til reglene i regnskapsloven og idrettens regnskapsbestemmelser. I forbindelse med at regnskapet er tilpasset regnskapsloven, er sammenligningstall fra tidligere år omarbeidet når det gjelder resultatregnskapet. For balansen er det ikke funnet nødvendig å foreta omarbeidelser. I tillegg til regnskapet, er det utarbeidet en spesifisert økonomirapport som viser forbundets ressursbruk på de enkelte aktivitetsgrupper og utvalg. Denne rapporten følger som note nr. 1. NOTE 2 Tilskudd Forbundet har mottatt følgende tilskudd: Rammetilskudd NIF, toppidrett, region og integrering Post 3 SF midler VO Tilskudd Andre tilskudd, OL Tete Sum mottatte tilskudd NOTE 3 Ansatte, godtgjørelser Lønnskostnader består av følgende poster: Lønni nger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre kostnader vedr. personell Sum lønnskostnader Antall årsverk , ,5 Ytelser tilledende personer: Generalsekretær Styret Lønni nger Pensjoner Andre ytelser Sum Utbetalinger til styret er knyttet til utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste. Kostnadsført honorar til revisor beløper seg til kr Av dette er kr lovpålagt honorar til revisor. Honorar for bistand utgjør kr Revisjonshonorar er ink!. MVA. 1 av 2

7 Norges Svømmeforbund Noter til årsregnskapet 2005 NOTE 4 Driftsmidler, inventar Lisens Kontorut. Inventar SUM Anskaffelseskost Ti Igang Avgang Anskaffelseskost 31.2 Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger 31.2 Bokfør verdi Avskrivni ngssats ,5 'Yo 'Yo 20 'Yo NOTE 5 V AREBEHOLDNING Varebeholdningen er vurdert tillaveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. NOTE 6 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer pro Avsetning tap på krav Kundefordringer i det fremlagte regnskapet Det vesentligste av forbundets utestående fordringer er knyttet til automater, og er innbetalt i NOTE 7 AUTOMATINNTEKTER, FORSKUDDSBETALTE UTGIFTER, KOSTNADER ETC Ingen forskuddsbetalte utgifter i Samlede automatinntekter Kostnader vedrørende automatinntekter Resultat av automatinntekter NOTE 8 DIVERSE A VSETINGER Avsetninger i det fremlagte regnskapet: Avsatt til SU analyse Avsatt spilemidler utstyr Fondsmidler Elisabeth Jarland Fondsmidler Anne-Mari Gulbrandsen Andre avsetninger SUM NOTE 9 LEVERANDØRGJELD De fire største er, Klubben AS, Norges idrettsforbund, Via Scandinav. og Infoservice AS. 2 av 2

8 Norges Svømmeforbund - note nr. 1 SPESIFISERT ØKONOMIRAPPORT 2005 INNTR KOSTADER NOTE RESUlTAT Regnskap 2005 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Salg Sponsor L Spileautomater SMS Lotteri Medlemskontingent Diverse inntekter OL T midler Regionsmidler/Ou Integrering Post 3 midler Tilskudd NIF Finansinntekter Lisenser Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forbundsstyret møter Andre styrekostnader Representasjon NMer Til styrets disposisjon Samarbeidsmøte Tinget Arrangement Valgkomite Kontrollkomite Lovutvalg Landslag svømming Svømmeutvalget Stuputvalget Synkronutvalget Vannpoloutvalget Matersutvalget Førstehjelp/HLR Skolesvømmen Mosjon Svøm langt Integrering Internasjonalt arbeid Informasjon PR , Anlegg OU Ungdom , Styrke kompetanseutv, Sum kostnader RESULTAT

9 Norges Svømmeforbund Kommentarer til spesifisert økonomirapport for 2005 NOTE 1. SPONSOR C & H International, ABC-Tech og Det Norske Veritas NOTE 1.2 SPILLEAUTOMA TER Avtalen med Ratio AS ble sagt opp NOTE 1.3 DIVERSE INNTEKTER Momskompensasjon NOTE 1.4 LISENSER 2005 Det har vært tre satser for innbetalinger i Kr. 265, 300 og 415. NOTE 1.5 PERSONALKOSTNADER Fakturert kretsstillinger og konsulent arbeid Tore de Faveri Lønnskostnader, overtid, honorar, arbeidsgiveravgitt, feriepenger og feriep.av arb.g.avg NOTE 1.6 ADMINISTRASJONSKOSTNADER Husleie Telefon Porto Kontorrekvisita Trykking/kopiering Inventar Datautstyr Revisjon Økonomisk og juridisk bistand/andre fremmedtjenester Reise og opphold Forsikringer Aviser/tidsskritter/bøker Kontingenter Gaver/blomster/profilering Bankgebyr Diverse Sum Saldo Budsjett o av 2

10 NOTE 1.7 ANDRE STYREKOSTNADER Tapt arbeidsfortjeneste Per Rune Eknes utgjør til sammen kroner Tapt arbeidsfortjeneste Kjell Jan Nadland utgjør til sammen kroner MMI spørreundersøkelse utgjør til sammen kroner Årets utøvere utgjør til sammen kroner Flyutgifter utgjør til sammen kroner Sum NOTE 1.8 TIL STYRETS DISPOSISJON Utebetaling av norske rekorder og idrettsaksjonen for flomofrene utgjør NOTE 1.9 ARRANGEMENT Datautstyr Jechsoft, utvikling av medley.no og resultatservice NM'er utgjør NOTE 2.0 INTERNASJONAL T ARBEID Refusjon FINA og LEN utgjør til sammen kroner Flyutgifter og hotellutgifter utgjør til sammen kroner NOTE 2.1 INFORMASJON PRo TV-produksjon NM kortbane NOTE 2.2 ANLEGG Fakturerte konsulenttjeneter Per Rune Eknes NOTE 2.3 UNGDOM Fakturert lønn for 10 stk. ungdomsutviklere til klubber Egenandeler Sats Ungt Lønnskostnader 10 stk. ungdomsutviklere NOTE 2.4 STYRKE KOMPET ANSEUTV. Egenandeler trener/lederkonferanse 2005 Egenandeler Asca konferansen 2005 Egenandeler trener 2 kurs av 2

11 'j NORAUDIT Til generalforsamlingen i N orges Svømmeforbund NORAUDIT DA Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Postboks 1704 Vika, N-0121 OSLO Telefon: (+47) Fax: (+47) oslot!noraudit. no ww.noraudit.no REVISJONSBERETNING FOR 2005 Vi har revidert årsregnskapet for Norges Svømmeforbund for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi plan1egger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innoldet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrfter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stiling 31. desember 2005 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrfter. ~, Baard. S effens statsauto. sert revisor A member of Moores Rowland International an association of independent accounting firms throughout the world see: ww.mri-world.com Foretaksregisteret: NO MVA Medlem av Den norske Revisorforening Noraudit har kontorer over hele landet For oppdatert oversikt, se

12 NORGES SVOMMEFORBUND Kontrollkomiteen Rapport for 2005 Kontrollkomiteen har hatt 3 møter med revisor og administrasjonen. Videre har Berit With og Paul Nestaas deltatt på vareopptelling i Idrettsbutikken i oktober Leder av kontrollkomiteen har hatt jevnlig kontakt med administrasjonen gjennom året. Forbundets økonomi er meget god, og det var en bra økning i inntekter i Dette sky1des mersa1g i Idrettsbutikken og økte automatinntekter. Utestående fordringer e1dre enn 6 måneder er ubetydelige, noe som sky1des de gode rutiner for oppfø1ging av utestående fordringer regnskapsfører har. Når det gje1der resultatregnskapet og ba1ansen, vises det ti1 revisjonsberetningen. Sa1get gjennom Idrettsbutikken har hatt noe økning siste året. Kontrollkomiteen har hatt noen forespørs1er som vi har svart på over te1efon. Oslo, 23.mai 2006 Karin Aakermann '~t' ~4rv\l~ri/l Berit With ~e~ yannestad,( g;_,,;, 1.J. ( \~1,) ~CvJ

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer