Hovedregler for økonomiforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedregler for økonomiforvaltningen"

Transkript

1 HØGSKOLEN I HEDMARK Hovedregler for økonomiforvaltningen 9. desember 2014

2 Innhold 1. Innledning Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling Interne regler og retningslinjer Økonomiforvaltningsansvar Delegering av fullmakter og myndighet Budsjettdisponeringsmyndighet Bestillingsfullmakt Attestasjonskontroll Innkjøp og anskaffelser Økonomistyring Gjennomføring og oppfølging Langsiktig plan og budsjett Årsplan Disponeringsplan - årsbudsjett Intern rapportering og styringsdialog Økonomiforvaltning Generelt om økonomiforvaltning Lønn og oppgavepliktige ytelser Betalingsformidling og regnskapsføring Konsernkontoordningen Regnskapsføring Håndkasse Inntekter Regnskapsføring og rapportering Regnskapsføring og økonomisystem Kontoplan Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon Rapport til statsregnskapet Virksomhetsregnskap Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter) Kontroll og resultatoppfølging

3 7.1 Resultatoppfølging og evaluering Intern kontroll Forvaltning av verdipapirer og andre eiendeler Behandling av verdipost og verdipapirer Forvaltning av eiendeler Forvaltning av eierinteresser Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse Statlige fond Forvaltning av finansielle eiendeler og midler Erstatningsansvar Påtalebegjæring Ekstern finansiert aktivitet Samarbeid med stiftelser og selskap

4 1. Innledning (UHL 9-1, 10-2 og 10-3) Dette dokumentet erstatter høgskolens hovedregler for økonomiforvaltningen som ble vedtatt i høgskolestyret den 3.februar Styret er det øverste organet ved Høgskolen i Hedmark (HH) og har ansvaret for at høgskolen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Økonomiforvaltningen ved HH skal følge: Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 (UHL) Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 (R) Bestemmelser for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 (B) Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler, fastsatt 10. juli 2014 (HI) Lov og instruks om Riksrevisjonen (RR) Lov om offentlig anskaffelse m.m. av 16. juli 1999 nr. 69 med tilhørende forskrifter Lovhenvisninger i dette dokumentet er ikke uttømmende. Dette dokumentet er et supplement til sentrale lover, bestemmelser, reglement og instrukser nevnt ovenfor, samt lokale rutiner gjeldende økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Hedmark. Det skal til enhver tid finnes lokale retningslinjer og rutiner tilgjengelig i personal-, leder- eller økonomihåndbok (kvalitetsarkivet fram til 1. januar 2016). 2. Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling 2.1 Interne regler og retningslinjer (UHL 9) (R 3) (B 2) (HI 2.1) Innenfor lover og regler og de rammer og retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet, fastsetter styret i dette reglementet hovedregler for økonomiforvaltningen ved høgskolen, og regler om ansvarsforhold og delegering av myndighet. Styret har vedtatt «Delegering av myndighet ved Høgskolen i Hedmark» og «Instruks for den daglige ledelse ved Høgskolen i Hedmark». Her framgår overordnede bestemmelser om fullmakter til rektor og direktør. 3

5 2.2 Økonomiforvaltningsansvar (UHL 9-2 og 10-3) (R 4,7,8,9,12,14,15,16,17 og 18) (B 2 og 4.5.1) (HI 2.2) Styret fastsetter høgskolens interne organisering på alle nivåer, og har det overordnede ansvaret for høgskolens økonomiforvaltning. Styret har ansvaret for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med forutsetningene for tildeling av bevilgning og departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen ved de statlige universitetene og høgskolene. Styret delegerer til høgskoledirektøren ansvaret for den løpende økonomi- og formuesforvaltning ved høgskolen. (R 14) (B 1.2, 2.2 og 2.4) (HI 2.2) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av interne kontrollrutiner innenfor alle systemer som benyttes i høgskolens økonomiforvaltning, og at høgskolens interne kontroll er dokumentert og tilpasset risiko og vesentlighet, og forhindrer styringssvikt, feil og mangler. 3. Delegering av fullmakter og myndighet (HI 3.1.1) Det skal til enhver tid finnes en oversikt over hvem som innehar de ulike fullmaktene og myndighet nevnt nedenfor. Signaturprøver må medfølge enhver delegert fullmakt og myndighet. Delegering av fullmakter og myndighet skal gjøres skriftlig og dokumenteres i høgskolens arkivsystem. 3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet (B ) (HI 3.1.1) Budsjettdisponeringsmyndighet innebærer myndighet til å bestemme hva budsjettmidler skal brukes til. Anvisningsmyndighet gir rett til å godkjenne bestillinger og utbetalinger. Styret har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til ansatte ved høgskolen. Delegeringsvedtak og vedtak om disponeringer skal dokumenteres skriftlig. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten til høgskoledirektør. 4

6 Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre helt eller delvis som anvisningsmyndighet. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer for kontroll med hvordan budsjettdisponeringsmyndigheten utøves. Den som har budsjettdisponerings- eller anvisningsmyndighet kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. 3.2 Bestillingsfullmakt Bestillingsfullmakt delegeres videre av innehaver av budsjettdisponeringsmyndighet. Bestillingsfullmakt gir mulighet til å bestille varer og tjenester etter godkjenning fra en med budsjettdisponerings- eller anvisningsmyndighet. 3.3 Attestasjonskontroll Attestasjonsfullmakt delegeres videre av innehaver av budsjettdisponeringsmyndighet. Attestasjonskontroll omfatter en bekreftelse på at bestilt vare eller tjeneste er levert i henhold til bestilling eller avtale og sørge for at riktig kontering for belastning påføres bilaget. (B 2.5, 4.3.1, 5.3.3, , 5.3.6) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelsen av retningslinjer som sikrer at alle utbetalinger fra høgskolen er attestert, bekreftet og bokført i samsvar med reglene om dette, og etablere rutiner som sikrer forsvarlig transaksjonskontroll. 3.4 Innkjøp og anskaffelser (B 5.3) (HI 4.2.2) Innkjøpsvirksomheten skal gjennomføres i samsvar med lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr.69 med tilhørende forskrifter. Styret har fastsatt innkjøpsreglement for høgskolen. Styret delegerer til høgskoledirektøren myndighet til å fastsette retningslinjer og etablere kontrollfunksjoner. 5

7 4. Økonomistyring Hovedregler for økonomiforvaltningen 4.1 Gjennomføring og oppfølging (R 9) (B 2.3.2) (HI 3.1.2) Mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre føringer fra Kunnskapsdepartementet og interne styringsdokumenter skal følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av høgskolens rutiner for rapportering og kontroll av resultater. 4.2 Langsiktig plan og budsjett (R 9) (B samt 2.2) (HI 3.2) Styret skal planlegge med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset høgskolens egenart. Styret fastsetter en langsiktig plan (høgskolens strategiske plan), og planperiodens lengde. Det utarbeides 3-årige budsjetter på avdelings- og institusjonsnivå. 4.3 Årsplan (R 9) (B 2.2 samt 2.3.1) (HI 3.3) Styret skal hvert år fastsette en årsplan for høgskolen. En slik plan skal inneholde hovedprioriteringer og mål innenfor realistiske rammer, strategi for måloppnåelse i planperioden og en vurdering av behovet for endringer. Høgskoledirektøren fastsetter hvordan arbeidet skal organiseres og utformer retningslinjer for arbeidet. Årsplan skal sluttbehandles og vedtas av styret. 4.4 Disponeringsplan - årsbudsjett (R 9) (B 2.3) (HI 3.4) I tilknytning til årsplanen skal styret vedta en disponeringsplan (årsbudsjett). 6

8 Høgskoledirektøren fastsetter organisering av budsjettarbeidet og retningslinjer vedrørende dette. Høgskolens avdelinger skal budsjetteres hver for seg innenfor tildelte rammer i høgskolens finansieringsmodell. 4.5 Intern rapportering og styringsdialog (R 7) (B 2) Virksomhetsrapport som presenterer status ved hver avdeling og høgskoleadministrasjonen skal foreligge regelmessig for styret. Her skal avdelingenes og høgskolens totale økonomiske situasjon beskrives. Virksomhetsrapporten skal gi styringsinformasjon, som grunnlag for å følge opp aktiviteter og måloppnåelse. Prognoser skal presenteres for styret i virksomhetsrapporter når dette er hensiktsmessig. Prognoser skal fremstilles avdelingsvis og skal vise forventet regnskapsresultat ved åretsslutt, styret kan med utgangspunkt i prognosene pålegge avdelingene å endre målsetninger som var lagt til grunn for budsjettet. Rapporter skal sendes ut periodevis så snart regnskapene er klare for fremstilling. En pedagogisk fremstilling skal etterstrebes for økt styringsinformasjon. Det er en forutsetning at alle avdelinger skal ha rapporter fremstilt på samme måte for bruk i intern styringsdialog. Høgskoledirektøren skal fastsette retningslinjer for økonomirapportering til intern styring for høgskolen. 5. Økonomiforvaltning 5.1 Generelt om økonomiforvaltning (HI 4.1) Beslutninger i økonomiske og administrative saker skal være skriftlig dokumentert. Dersom det etter omstendighetene er nødvendig med en muntlig beslutning skal dette snarest mulig etterfølges av en skriftlig bekreftelse. Høgskolens midler og øvrige eiendeler skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter. 5.2 Lønn og oppgavepliktige ytelser (R 17 og 18) (B 2.5, 4.3 og 5.2) (HI 4.2.1) Styret har ansvaret for at arbeidet med lønn og oppgavepliktige ytelser er organisert og gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. Styret avgjør om høgskolen selv 7

9 skal forestå alle deler av arbeidet knyttet til lønn og oppgavepliktige ytelser, eller om høgskolen skal nytte Direktoratet for økonomistyring eller annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Ved valg av ekstern tjenesteyter skal styret inngå skriftlig avtale med tjenesteyter, som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av høgskolen og hvilke funksjoner som skal utføres av vedkommende tjenesteyter. Styret delegerer denne oppgaven til høgskoledirektøren. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer og rutiner for utbetaling av lønn og andre inn- og utbetalinger som vedrører de tilsatte ved høgskolen. (B 5.2.4) (HI 4.2.1) Styret skal sørge for at høgskolen har tilgang til elektroniske systemer med tilfredsstillende funksjonalitet for beregning, utbetaling, regnskapsføring og rapportering av lønns- og personalkostnader. Styret delegerer denne oppgaven til høgskoledirektøren. (B 2.5.2, og 5.2.4) (HI 4.2.1) Styret skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført oversikt ved høgskolen over hvem som har myndighet til å attestere lønnsberegningsbekreftelsen og disse tjenestemenns signaturprøve. Styret delegerer denne oppgaven til høgskoledirektøren. (B 5.2.4) (HI 4.2.1) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av rutiner som sikrer at det senest ved tiltredelse registreres informasjon som er nødvendig for å kunne foreta korrekt lønnsberegning og utbetaling, samt rapportering til Statens sentrale tjenesteregister. Styret delegerer også til høgskoledirektøren, fastsettelse av rutiner som sikrer at det regelmessig foretas avstemming av lønns- eller lønnsrelaterte utgiftskonti i virksomhetsregnskapet mot tilsvarende registeringer i lønnssystemet. Oppgaver over oppgavepliktige ytelser skal hvert år sendes vedkommende myndighet, også når lønnsberegning og annet praktisk arbeid på lønnsområdet utføres av en ekstern tjenesteyter. 8

10 5.3 Betalingsformidling og regnskapsføring (R 17) (B 3.8,4.4,5.4.6) Konsernkontoordningen (HI 4.4.1) Styret fastsetter hvilken kontofører institusjonen skal benytte og anmoder via Kunnskapsdepartementet om oppgjørskonti i Norges Bank i henhold til Finansdepartementets retningslinjer for konsernkontoordningen. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av hvilke tjenestemenn som kan opprette arbeidskonti hos kontofører. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer for behandling og kontroll av avregningsretur og betalingsoppdrag. Styret delegerer til høgskoledirektøren også fastsettelse av hvilke tjenestemenn som har myndighet til å autorisere/godkjenne betalingsoppdrag og skal sørge for at det til enhver tid foreligger en ajourført oversikt hos kontofører og ved høgskolen over hvem som har autorisasjonsmyndighet Regnskapsføring (HI 4.4.2) Regnskapsføringen skal være innrettet i samsvar med gjeldene regler og retningslinjer for virksomhetsregnskap Håndkasse (B ) (HI 4.4.3) Høgskolen skal ikke benytte håndkasse. 5.4 Inntekter (R 14) (B 2.5 og 5.4) (HI 4.5) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av innfordrings- og kontrollrutiner for inntekter. Styret tar stilling til om høgskolen skal nytte elektronisk hjelpesystem for innfordring. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer og rutiner for behandling av inntekter og inntektskrav. Høgskolen skal ha retningslinjer for kontantsalg og kontante innbetalinger av krav. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer og rutiner for oppfølging av krav som ikke er oppgjort der innkreving stilles i bero. Styret delegerer til høgskoledirektøren også fastsettelse av retningslinjer for behandlingen av saker som gjelder beslutning om å unnlate å 9

11 avbryte en foreldelsesfrist. Høgskoledirektøren avgjør hvem som har fullmakt til å ta en slik beslutning og hvordan beslutningen skal dokumenteres. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer og etablering av rutiner for behandlingen av saker som gjelder ettergivelse av krav som krever stortingsvedtak eller samtykke fra departementet. 6. Regnskapsføring og rapportering (R 12,17,18) (B3.2.1 og 3.2.3) 6.1 Regnskapsføring og økonomisystem (R 17 (B 3 og B 4) (HI 5.1) Høgskolen skal ha et økonomisystem med en funksjonalitet som ivaretar de oppgavene høgskolen er pålagt i henhold til økonomiregelverket og andre lover og regler. Økonomisystemet skal ha funksjonalitet som sikrer forsvarlig økonomistyring og har et sikkerhetsnivå som er tilpasset risiko og vesentlighet. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer for høgskolens regnskapsarbeid og hvordan økonomioppgavene skal organiseres. Styret avgjør om høgskolen skal forestå alle deler av regnskapsarbeidet, eller om deler av regnskapsarbeidet skal utføres av annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Dersom deler av regnskapsarbeidet skal utføres av en ekstern tjenesteyter, skal styret inngå en skriftlig avtale med tjenesteyteren som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av høgskolen og hvilke som skal utføres av vedkommende tjenesteyter. Selv om høgskolen velger en løsning der deler av regnskapsarbeidet settes ut til andre, skal oppgavene a) d) under Bestemmelsenes pkt allikevel alltid utføres av tilsatte ved høgskolen. Styret har ansvaret for at regnskapsføringen foregår på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om regnskapsføring fastsatt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av nærmere regler for høgskolens regnskapsarbeid. Når høgskolen planlegger å ta i bruk nye systemer eller gjøre vesentlige endringer i eksisterende systemer, skal styret på et tidlig stadium i planleggingen orientere Riksrevisjonen og konsultere Kunnskapsdepartementet. 10

12 6.2 Kontoplan (B.3.3.3) (HI 5.1) Styret skal fastsette kontoplan for økonomisystemet i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer for bruk av kontoplanen i virksomhetsregnskapet og utforme den slik at den også ivaretar de krav til rapportering Kunnskapsdepartementet fastsetter og slik at det kan lages rapporter som gir den informasjon som er nødvendig for å styre høgskolen effektivt. Finansdepartementet har fastsatt standard kontoplan for statlige virksomheter på tresiffernivå, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102. Institusjonene skal bokføre på artskontoene i standard kontoplan. 6.3 Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon (B og ) (HI 5.2) Regnskapsmateriale skal arkiveres i henhold til gjeldende regler. Styret delegerer til høgskoledirektør fastsettelse av hvem som skal forestå arkiveringen. Oppbevaring skal skje på en betryggende måte som muliggjør etterkontroll så lenge regnskapsmaterialet skal oppbevares. 6.4 Rapport til statsregnskapet (B 3.5) (HI 5.3) Styret er ansvarlig for høgskolens rapportering til statsregnskapet. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer som sikrer at det rapporteres korrekte regnskapsbeløp til Direktoratet for økonomistyring og Kunnskapsdepartementet i henhold til Finansdepartementets retningslinjer. Høgskoledirektøren skal sørge for at rutinene for rapportering, avstemminger og kontroll er skriftlig dokumentert. 6.3 Virksomhetsregnskap (R 12 og 17) (B 3.4.4) (HI 5.4) Virksomhetsregnskapet skal føres etter periodiseringsprinsippet og i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Delårsregnskap skal sendes inn i samsvar med Kunnskapsdepartementets krav til oppstilling og presentasjon innen de frister departementet fastsetter. Delårsregnskapene med tilhørende regnskapsmateriale skal være tilgjengelig for Riksrevisjonen. 11

13 Styret skal avlegge årsregnskap med det innhold og i samsvar med de krav til oppstilling og presentasjon og innen den frist Kunnskapsdepartementet fastsetter. Styret må påse at årsregnskapet er fullstendig, pålitelig og gir et rettvisende bilde av institusjonenes økonomiske stilling. Årsregnskapet skal undertegnes av styrets medlemmer. Årsregnskapet og tilhørende regnskapsmaterialer skal legges frem for revisjon innen den frist Riksrevisjon fastsetter. 6.5 Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter) (R 9) (B 1.5.1) (HI 5.5) Årsrapport og delårsrapporter skal sendes til den instans, med det innhold og innen de frister som Kunnskapsdepartementet fastsetter. Årsrapporten skal undertegnes av styrets medlemmer. 7. Kontroll og resultatoppfølging 7.1 Resultatoppfølging og evaluering (R 9 og 16) (B 2.2 og 2.6) (HI 6.1) Styret har ansvar for at høgskolen oppfyller de mål og resultatkravene som er fastsatt i tildelingsbrevet, og skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrevet, eller planlagt forbruk straks det får kjennskap til slike avvik. Det skal gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater ved høgskolen. Styret tar stilling til frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet. 7.2 Intern kontroll (R 14) (B 1.2,2.2 og 2.4) (HI 6.2) Styret har ansvar for at høgskolen har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, og at ressursbruken er effektiv og høgskolen drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Styret delegerer til høgskoledirektøren etablering av internkontroll og fastsettelse av rutiner som sikrer at tilfredsstillende internkontroll er innebygd i hele høgskolens interne styring. Retningslinjer og rutiner skal sikre at avdelinger/enheter som har fått budsjettdisponeringsmyndighet påser at forbruket på deres ansvarsområder er i samsvar med forutsetningene i disponeringsplanen, og at bestillinger og andre forpliktelser har dekning i midler avdelingen/enheten har til rådighet. 12

14 8. Forvaltning av verdipapirer og andre eiendeler 8.1 Behandling av verdipost og verdipapirer (B 5) (HI 7.1) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av rutiner og retningslinjer for mottak og behandling av postsendinger med betalingsmidler og andre verdier. Høgskoledirektøren skal påse at det er etablert rutiner og retningslinjer for behandling av transport av verdipost, sjekker og andre betalingsmidler som kommer til høgskolen. 8.2 Forvaltning av eiendeler (R 14) (B 5.3.7) (HI 7.2) Forvaltningen av verdipapirer i form av aksjebrev, obligasjoner etc. skal være lagt opp i samsvar med gjeldende regelverk. Høgskolen skal ha etablert tilfredsstillende oversikt over og rutiner for forvaltning og registrering av høgskolens eiendeler og føre kontroll med at alle eiendeler blir forsvarlig forvaltet. 8.3 Forvaltning av eierinteresser (R 10) (Rundskriv F kapittel 4) (Instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004, 5) (Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer) Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser (HI 7.3.1) Styret ved høgskolen som etter særskilt fullmakt fra Kunnskapsdepartementet forvalter statens eierinteresser i selskaper m.v., skal fastsette retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten skal utøves. Styret skal umiddelbart orientere departementet om saker av viktighet i selskaper der institusjonen forvalter statens eierinteresser. Styret ved høgskolen som forvalter statens eierinteresser skal så tidlig som mulig orientere departementet om tidspunkt for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Styret har ansvaret for å utarbeide grunnlagsmaterialet for innrapportering av selskapsinteresser til statens kapitalregnskap i samsvar med de retningslinjer og innen de frister Kunnskapsdepartementet fastsetter. Styret skal innen 1 måned etter ordinær generalforsamling sende årsregnskap, årsmelding, protokoll og revisors beretning til departementet. 13

15 Dersom det avholdes ekstraordinær generalforsamling i selskap der institusjonen forvalter statens eierinteresser, skal styret påse at protokoll og annen relevant dokumentasjon sendes departementet innen 1 måned etter at ekstraordinær generalforsamling er avholdt Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse (HI 7.3.2) I selskap der staten eier så mange aksjer at de representerer 50 prosent eller mer av stemmene, eller hvor staten på grunn av eierposisjon eller ved statlig kontroll av selskapsinteresser m.v. har dominerende innflytelse, skal styret likevel innen 14 dager etter ordinær generalforsamling sende årsregnskap, årsmelding, protokoll og revisors beretning, samt utkast til beretning til Riksrevisjonen til departementet. Dersom det avholdes ekstraordinær generalforsamling i selskap der staten på grunn av aksjeeie eller andre forhold har dominerende innflytelse, skal styret likevel sende protokoll og annen relevant dokumentasjon departementet innen 14 dager etter at ekstraordinær generalforsamling er avholdt. 8.4 Statlige fond (B 3) (HI 7.4) Styret ved høgskoler som forvalter statlige fond skal sørge for at forvaltning og rapportering er innrettet i samsvar med gjeldene regelverk. 8.5 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler (UHL 9-2 nr. 2) (B 3.7) (HI 7.5) Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av regler for forvaltning av finansielle eiendeler og midler i samsvar med de bestemmelser Kunnskapsdepartementet fastsetter. 8.6 Erstatningsansvar (HI 10.1) Styret kan inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning etter særskilt fullmakt fra departementet. 8.7 Påtalebegjæring (HI 10.2) Styret kan etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet begjære påtale i saker som gjelder økonomiske misligheter ved høgskolen. 14

16 9. Ekstern finansiert aktivitet (Rundskriv F-07-13) (Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer) (HI 8) Styret har ansvaret for at ekstern finansiert aktivitet regnskapsføres i samsvar med Kunnskapsdepartementets retningslinjer. Det skal foreligge retningslinjer for den eksterne finansierte aktiviteten ved høgskolen. Styret delegerer til høgskoledirektøren fastsettelse av retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved høgskolen. Alle direkte og indirekte utgifter i forbindelse med oppdragsaktivitet skal dekkes av oppdragsgiver, og den ekstern finansierte aktiviteten ved høgskolen skal være organisert i samsvar med Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Egne ansatte kan ikke engasjeres som næringsdrivende. Styret vedtar disponering av fjorårets overskudd fra ekstern finansiert aktivitet. 10. Samarbeid med stiftelser og selskap (Rundskriv F-07-13) (Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer) (HI 9) Styret delegerer til høgskoledirektøren ansvaret for samarbeidet med stiftelser eller selskap. Samarbeidet med stiftelser eller selskap skal være organisert i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter. 15

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 7/2014

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

14/643 10.07.14. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

14/643 10.07.14. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/643 10.07.14 Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige Kunnskapsdepartementet oversender med dette ny hovedinstruks om økonomiforvaltningen

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET... 3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING... 3 2.1 Økonomiforvaltningsansvar... 3 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft straks. Oslo 30.3.2009 Erik Solheim (sign)

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Norsk kulturråd

Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Norsk kulturråd Kulturdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Norsk kulturråd Fastsatt den. taaa.45 2014. Krislin Berge departementsråd Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 KAPITTEL 1: DEPARTEMENTETS

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

1 Byrådet og dets sammensetning

1 Byrådet og dets sammensetning Reglement for byrådet Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 050313 sak 9-13 og fattet følgende vedtak: Saken utsettes, forslag fremsatt av Torstein Dahle (R) oversendes

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 24.10.14/KK HS-møte 05/14 23.10.14 Protokoll PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2014 Møtedato: 23.10.14 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Tilstede fra høgskolestyret:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 3. februar 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Thomas Engen Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad,

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Sist endret 13.08.08 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 04.09.2008. Gjelder fra 04.09.2008. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde SUHS 2010 Agresso brukerforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Grunnkontoramme, kontoplanrapporteringsmal: Sterkere styring fra KD? Regnskapsrapportering til KD, rapportmaler Inntektsføring av bevilgninger

Detaljer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskapet 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014 Vedlegg til sak 9/2014 Status oppfølging av styrets vedtak 2013 Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak i 2013. Tidligere utkvitterte saker og orienteringssaker, herunder administrerende

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Høringsutkast 30.5.2003 Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Utkast 30.05.2003 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN... 5

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Riksrevisjonen o6

Riksrevisjonen o6 5015 BERGEN Strømgaten 1 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Riksrevisjonen 18 6-2o6 Postboks 8130 Dep Pilestredet 42 +47 22 24 10 00 +47 22 24 10 01 postmottak@riksrevisjonen.no

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering

Handelshøyskolen BI. Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering Handelshøyskolen BI Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering Oslo 14. Februar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Om Handelshøyskolen BI... 3 2. Foreløpig regnskapsrapportering

Detaljer

Regionsseminarene høsten 2013

Regionsseminarene høsten 2013 Regionsseminarene høsten 2013 Årsoppgjørspakken for 2013 og endringer i økonomiregelverket Nye elementer i årsoppgjørspakken Økonomiregelverket endringer i bestemmelsene 2 Kunnskapsdepartementet Nye elementer

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom:

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom: KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER Avtale mellom: Stiftelsen Montebellosenteret (heretter omtalt som Montebellosenteret eller MBS) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) For Oppdragsgiver:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Bestemmelser om økonomistyring i staten

Bestemmelser om økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, og 18. september 2013 og 5. november 2015.

Detaljer

Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB

Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB 1302 1901 US-SAK NR: 189/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Nærøy kommune Nærøy ungdomsskole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...

Detaljer

Riksrevisjonen «gi

Riksrevisjonen «gi Vår saksbehandler ' \ ~ Bård Undhjem 21540927 "- j > Vår dato Vår referanse v. ` 24.05.2016 2015/01014-13 Riksrevisjonen «gi 6.20-6 n' _ 1, Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2)

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai

HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai HVA SKJER PÅ REGNSKAPS- OMRÅDET I STATEN? Peter Olgyai Hva skjer på regnskapsområdet i staten? Oversikt regnskapsprinsipper 2015 Aktuelle endringer i rundskriv Publiseringsprosjektet Innrapportering for

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer

Torsdag 3. april 2008 kl På Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Torsdag 3. april 2008 kl På Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen Til aksjeeierne i Wilson ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 3. april 2008 kl 12.00 På Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen, Bergen Til behandling foreligger

Detaljer

Avtale for førkommersiell anskaffelse. «No Dig Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning»

Avtale for førkommersiell anskaffelse. «No Dig Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning» Avtale for førkommersiell anskaffelse «No Dig Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning» mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og (Leverandør) Organisasjonsnr./Personnr. 1 1 Formål og bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009

A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 A2. Bare tall eller markedsorientering i ny innpakning Velferdskonferansen 2009, 2. februar 2009 Direktør Marianne Andreassen Krav i omgivelsene økt forventingsgap Økte forventinger fra brukere, skattebetalere

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer