Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering"

Transkript

1 Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Innholdsfortegnelse 3 Konfigurasjon og oppgradering Konfigurasjon av skjermenhet A-meny Konfigurasjon av skiveenheter B-meny Innledning Konfigurasjon av skiver ved hjelp av monitor Oppsett av skivenummer Oppsett av sensordata Avlesning av status Konfigurasjon av skiveheis C-meny Konfigurasjon av lysanlegg C-meny Oppgradering av programvare Hent filer på WEB (hjemme eller på jobb) Installasjon på skytebanen Oppstart av Systemadministrasjon Oppgradering av monitor Oppgradering av gravelektronikk Oppgradering med gammel utstyr

2 3 Konfigurasjon og oppgradering Dette kapitlet beskriver hvordan systemet kan konfigureres for å fungere korrekt. Det er også beskrevet hvordan man kan oppgradere programvaren i elektronikkenhetene (CU og DU). Installasjon, konfigurasjon og oppdatering av programvare på PC er beskrevet i et eget kapittel. 3.1 Konfigurasjon av skjermenhet A-meny For oppsetting av skjermenheten henvises det til kapitlet "Bruk av ML2000". Det er viktig at systemansvarlig setter opp skjermenhetene med korrekt skivenummer og merker disse. I tillegg skal det være en og bare en MASTER enhet for hvert gravnett. Menyen for dette oppsettet startes ved å holde A knappen inne når skjermen skrus på. 3.2 Konfigurasjon av skiveenheter B-meny Innledning Skiveelektronikken og programvaren er i hovedsak lik i alle våre skivemodeller. Det er derfor nødvendig å fortelle skiveelektronikken hva slags sensorer den er tilkoblet og hvilken skive den kontrollerer. Denne informasjonen lagres i permanent minne elektronikken, slik at dette normalt kan gjøres en gang for alle. Ny konfigurasjon er kun nødvendig dersom man setter inn bytteelektronikk, eller skiveenhetene flyttes slik at de må gis nye skivenumre (for eksempel ved utlån). NB! Når vi leverer skiver, vil de være konfigurert med riktig sensortype. Dersom skivene er påført skivenummer vil de også være konfigurert med riktig skivenummer. Der er da ikke nødvendig å gå gjennom konfigurasjon av skiveenhetene! Man bruker funksjoner i skjermenheten for å konfigurere skivene Konfigurasjon av skiver ved hjelp av monitor Det anbefales følgende prosedyre for klargjøring til konfigurasjon: 1. Koble vekk alle monitorer fra standplasskontaktene, eller bryt linja mellom grav og standplass dersom det finnes slik mulighet. 2. Ta med en skjermenhet og koble den til gravskapet. 3. Hold B knappen inne på skjermen mens den skrus på 4. I skjermbildet med passord skal man endre verdien til 3. Dette gjøres med å trykke på ENDRE. Når feltet er markert med dobbel ramme, kan verdien endres med + eller -. Når passordet er korrekt (3) bekreftes valget med OK. 5. Avslutt passordbildet med FERDIG 6. Du er nå inne i hovedmenyen for konfigurasjon av gravelektronikk. De normale indikatorene for klar etc. skal neglisjeres. 7. Menyen SENSOR velges for å konfigurere sensordata eller avlese status. Menyen SKIVE ID brukes for å konfigurere skivenumre. SENSOR SKIVE ID NB! Verdiene som kommer frem i skjermbildene på dette tidspunkt representerer ikke status i anlegget! Når verdiene endres i skjermbildet gjøres dette bare lokalt. Det er først når det trykkes på 2

3 SEND ID eller SEND DATA at disse verdiene overføres. Umiddelbart etter sending eller statusforespørsel vil verdiene i skjermbildet således representere faktisk status Oppsett av skivenummer Når skivenummer skal endres for en gravenhet gjøres følgende: 1. Før du starter må du passe på at kun en gravenhet er koblet til. På nye anlegg skal skivekabelen fra gravskapet kobles til en skive og ingen skivekabel skal føres videre. På anlegg med skiveelektronikk i gravskapet, skal de andre enhetene kobles fra ved å ta ut RJ45 kontaktene eller kontaktene inn til gravskapebe/gravboksene. 2. Fra konfigurasjonsmenyen velger du SKIVE ID. For versjon 3.50 eller nyere gjelder følgende: Når du går inn i skjermbildet for oppsetting av skive-id vil det gjøres en kontroll av at kun en skiveenhet er tilkoblet. Antallet enheter som svarer vises. Etter ca. 5 sekunder vil denne teksten forsvinne og knappen SEND ID kommer frem dersom det ikke er mer enn en enhet tilkoblet. Dersom kun en enhet er tilkoblet og SEND ID ikke kommer fram, kan man prøve å gå ut av menyen med AVSLUTT og deretter gå inn igjen. OPPSETT SEND ID NESTE AVSLUTT 3. Korriger evt. verdiene for Skivetype og skivenummer. Dette gjøres ved først å velge OPPSETT og deretter bevege seg til ønsket felt med OPP og NED. For å endre vedien i feltet trykkes ENDRE slik at feltet markeres med dobbel ramme. Endre verdien med + og - (beveg deg mellom sifrene med <=.Bekreft ny verdi med OK og avslutt endringene med FERDIG. 4. Skivenummeret kan også endre med å trykke NESTE 5. Når du trykker på knappen SEND ID vil gravenheten som er koblet til få det angitte skivenummeret. Dersom du hadde hatt flere enheter tilkoblet ville alle fått samme ID. Derfor må bare en skive være tilkoblet av gangen! Hver gang skivenummeret blir endret, vil det utføres en ny kontroll av at kun en enhet er tilkoblet (fra versjon 3.50). Dersom mer enn en enhet svarer, vil knappen SEND ID ikke aktiveres. Gjør da om koblingen og gå ut av skive-id oppsett og gå inn igjen fra pkt For å konfigurere neste enhet skal man først koble fra enheten man er ferdig med, før neste skiveenhet kobles til. Deretter går man til pkt. 3 eller 4 etter behov. Feltet for CU type kan ha følgende verdier: CU-Type Beskrivelse Enkel Normal konfigurasjon av skiver med elektronikken på skiva. Eldre doble kontrollere benytter også denne typen dersom bare en utgang benyttes. Dobbel Normal konfigurasjon på eldre doble kontrollere hvor begge kanaler benyttes. Dette valget medfører at man må velge skivenummer på hver av kanalene. Utgang 1 settes for eksempel til skive 1 og utgang 2 til skive 2 CU-A Dette valget benyttes på den en skiva når man har en løsning med to skiveenheter pr. skjermenhet (løsning for DFS 15m uten skiveheis) CU-B Dette valget benyttes på den andre skiva når man har en løsning med to skiveenheter pr. skjermenhet (løsning for DFS 15m uten skiveheis) Oppsett av sensordata 1. Når du skal konfigurere oppsettet av sensorene kan alle gravenheter (skiver) være tilkoblet. 2. Fra hovedmenyen for gravkonfigurasjon velges menyen SENSORDATA OPPSETT SEND DATA STATUS AVSLUTT 3. Gå først inn på oppsettbildet med OPPSETT og endre verdier til ønskede verdier. Når det velges en sensortype vil de øvrige feltene endres til standard verdier. Alle felter må inneholde 3

4 gyldige verdier for at knappen SEND DATA skal aktiveres. Når alle verdier er ok velger du FERDIG. 4. Send data til den aktuelle enheten med SEND DATA. Verdiene du la inn, vil da blankes og de vil komme tilbake etter noen få sekunder dersom operasjonen var vellykket. Dersom du ønsker kan du kontrollere med å lese av status. 5. For å oppdatere de andre gravenhetene, behøver du bare å endre skivenummer samt å sjekke verdiene i oppsettbildet (det sikreste er likevel å gå inn å velge sensortype for alle skiver slik at du er sikker på at verdiene følger standarden). Når skivenummer og verdier er korrekte fortsetter du igjen på pkt. 4 Verdiene i feltene har følgende betydning: Felt Lovlig verdi Beskrivelse Skive nr Skivenummer Sensortype 3U-490 3U-650 3U-650 ELG 4K-187 4K-300 4K-560 3U490 brukes på 100m og 200m 3U650 brukes på 300m 3U650E brukes på løpende viltmål på 100m 4K187 er en liten skivemodell for 10m og 15m 4K300 brukes på 10m, 15m og 50m 4K560 er pistolskive for 25m og 50m Følsomhet Følsomhetsnivå som brukes ved valg av egendefinert verdi. Valget må aktiveres fra vanlig OPPSETT funksjon i skjermenheten. Standard verdi er 13. Offset X Nøyaktig plassering av skivens senter i sideretning. Verdien er angitt i 1/10 mm i forhold til: nedre venstre hjørne for 3Uxxx skivesenter for 4Kxxx Offset Y Nøyaktig plassering av skivens senter i høyderetning. Verdien er angitt i 1/10 mm i forhold til: nedre venstre hjørne for 3Uxxx skivesenter for 4Kxxx Snudde sensorer Ja eller Nei Normalt skal denne være satt til Nei. Dersom man monter skiveenhetene bak-frem (for å ha tilgang til sensorene fra baksiden, gjelder for skiver levert før 2000) skal dette valget aktiveres med Ja Trig konstant Dette er en verdi knyttet til vår patentsøkte deteksjonsteknologi. Verdien skal ikke endres med mindre Megalink gir beskjed om dette! Rammefølsomhet 0-19 Verdi for følsomhet på rammeskuddsdetektor. Verdien benyttes bare ved egendefinert følsomhet og behøver normalt ikke å endres. Ekstern motor Ja/Nei Denne verdien skal være JA bare dersom det benyttes eksternt motorfremtrekk for 3U490/3U Avlesning av status 1. Fra hovedmenyen for gravkonfigurasjon velges menyen SENSORDATA 4

5 2. Gå inn med OPPSETT og endre skivenummeret til ønsket skive og AVSLUTT endring 3. Trykk STATUS for å hente status. Skjermbildet for versjonsinformasjon og telleverk vises. 4. Trykk AVBRYT for å gå videre. Sensordata leses nå fra skiva og vises i det vanlige bildet for sensordata oppsett. 5. Dersom det ikke oppnås kontakt med skiveenheten vil skjermbildene ikke inneholde gyldige data. Trykk AVBRYT. I skjermbildet for versjon og telleverk vises følgende informasjon: Felt Eksempel Beskrivelse Versjon V HW versjon: 32 Versjonsnummer for programvare Dato for programversjonen Versjonsnummer på HW release S Telleverk for antall godkjente skudd som er detekter for denne skiva (gjelder utgang 1 for doble kontrollere) E Telleverk for antall feil. Feil kan være aktivering av enkelte mikrofoner pga. slag i skiva, eller skudd som er beregnet til å ligge utenfor deteksjonsområde (for eksempel skudd i ramma) Følsomhet1 9 Faktisk verdi avlest i elektronikkenheten. Verdien vil ikke nødvendigvis samsvare med verdien som er sendt til enheten. 3.3 Konfigurasjon av skiveheis C-meny Skiveheis konfigureres med en egen meny på master skjermenheten. Menyen startes ved å holde C knappen inne når skjermenheten skrus på. Menyen kommer bare frem dersom monitoren er konfigurert med skiveheis (sjekk evt. A-meny oppsett). På skjermen vises skivenummeret som man jobber med og følgende meny: FORRIGE NESTE JUSTER GÅ TIL Først velger man korrekt heis med forrige og neste knappene. For å endre en eller flere av høydene for den aktuelle heisen kan man velge funksjonen JUSTER. Følgende meny kommer da frem: OPP NED LAGRE FERDIG Ved å trykke kort på OPP eller NED knappene vil heisen flytte seg et lite steg. Dersom knappene holdes inne i mer enn et sekund vil heisen gå helt til knappen slippes. Når heisen er i ønsket posisjon kan man lagre posisjonen ved å velge LAGRE. Følgende meny kommer da frem: LIGG KNE STÅ PARK Her velger man hvilken stilling man vil lagre denne heisposisjonen på. Når knappen for ønsket stilling er trykket vil menyen returnere til nivået over. Dersom man vil teste posisjonene, kan man bruke funksjonen GÅ TIL. Neste meny gir da muligheten til å velge hvilken stilling man vil gå til. Pass på så heisen ikke går i gulvet eller i taket. Dersom man går inn i Juster menyen kan heisen stoppes raskt ved å trykke OPP eller NED en gang. 3.4 Konfigurasjon av lysanlegg C-meny Intensiteten på lampene på pistolskivene kan konfigureres med en egen meny på master skjermenheten. Menyen startes ved å holde C knappen inne når skjermenheten skrus på. Menyen 5

6 kommer bare frem dersom monitoren er konfigurert med vendefigur (sjekk evt. A-meny oppsett). På skjermen vises skivenummeret som man jobber med og følgende meny: FORRIGE NESTE Først bruker man FORRIGE eller NESTE til riktig skive vises. Når ønsket skive er valgt vil man få frem følgende meny, dersom det oppnås kontakt med skiven: FORRIGE NESTE GRØNN RØD Ved å velge GRØNN eller RØD vil man komme inn til menyen for å justere intensiteten på denne lampen på den valgte skiven. Følgende meny kommer frem: FERDIG Intensiteten kan justeres fra 0 til 100. Bruk menyfunksjonene for å endre til ønsket verdi. Når verdien øker over 100, vil den begynne på 0 igjen. Det bør ikke trykkes for raskt. Dette skyldes at intensiteten som sendes til lyskontrolleres er den verdien som vises på skjermen, samtidig som denne verdien oppdateres etter hver endring. Denne prosessen tar litt tid slik at det lønner seg å jobbe i et rolig tempo. 3.5 Oppgradering av programvare Hent filer på WEB (hjemme eller på jobb) Gå til og velg link merket : Support og følg videre link merket Programvare. Les teksten på siden (evt skriv ut) Last ned filer ved å trykke på linkene i tabellen nederst på siden. Svar Lagre (eller Save) når du blir spurt om hva du vil gjøre ved nedlasting. Det kan være lurt å lagre de på harddisk (f.eks. C:\Megalink) før du kopierer til diskett eller minnepinne og tar med filene til skytebanen. NB! Legg merke til hvor filene lagres, ellers kan de være vanskelige å finne igjen. Filene du henter på Internet er selvutpakkende WinZip filer. Filene pakkes ut som beskrevet nedenfor. NB! Vi gir de selvutpakkende filene navn som inneholder programmenes versjonsnummer. I beskrivelsen nedenfor brukes det eksempler med versjon 6.34, mens du normalt vil hente filer med høyere nummer Installasjon på skytebanen Lag en katalog som heter C:\Megalink Kopier filene fra disketten/minnepinnen inn i katalogen du lagde. Kjør programmet Stpl-634.exe. Du får opp en dialog lik figuren til høyre: Trykk på Unzip knappen. Det kommer da frem en melding om filen(e) er pakket ut og du bekrefter og stenger dialogen med knappen Close. 6

7 3.5.3 Oppstart av Systemadministrasjon 1 Start MLLeder med PC- eller USB-adapter tilkoblet. Gå til menyvalget Fil. I dialogen som kommer opp velger du Systemadministrasjon. Du vil bli bedt om å skrive inn passord. Dette er for at ingen utilsiktet skal starte systemadministrasjon. Passordet som skal skrives inn er ********. Følgende dialog vil komme opp: Under Grensesnitt må det ved Port velges om det er USB eller serieport som er tilkoblet. Dersom USB velges må riktig serienummer skrives inn. Dette nummeret står skrevet på USB adapteret. 1 I tidligere versjoner har dette vært et eget program kalt MLAdmin. Dette er nå integrert i MLLeder. 7

8 3.5.4 Oppgradering av monitor Ved oppgradering av monitor kobles PC/USB adapteret til kontakten merket PC-ADAPTER i standplasskapet. NB! Pass på å unngå strømbrudd etc. mens det oppgraderes. Ved avbrudd på uheldig tidspunkt må utstyres sendes til Megalink for oppgradering. Start opp Systemadministrasjon på PC-en. Stopp alle andre programmer og ikke jobb med andre ting mens oppgraderingen pågår. I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg så radioknappen Skjerm (DU). Alle skjermene skal da vise status Klar. (stabil visning av Klar) Ikke start oppgradering dersom dette ikke er tilfelle. Under Program oppdatering velges hvilken versjon monitorene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt. Trykk så på knappen Send Program. Kontroller at systemadministrasjon spør om oppgradering til riktig versjon. Systemadministrasjon begynner så å telle oppover mens den sender programvaren. Vent til dette er ferdig (ca. 3-6 minutter). Når oppgraderingen er ferdig vil monitorene selv restarte seg. Bildet skal da se slik ut: Det er viktig at det står Oppgradering er ferdig på alle monitorene. Dersom dette ikke er tilfelle innen 1 minutt etter av siste pakke ble sendt eller sending stopper i mer enn 1 minutt, kan det forsøkes å trykke Send program på nytt. Ikke skru av strøm eller trykk Restart i denne situasjonen. Sjekk også at alle monitorene har fått riktig versjon. Dersom det er problemer med versjonsnummer eller oppgradering, ring Megalink supporttelefon. 8

9 3.5.5 Oppgradering av gravelektronikk Ved oppgradering av skiver kobles PC/USB adapteret til kontakten merket BYPASS REPEATER OR UPGRADE TARGET i standplasskapet. Monitorene må kobles fra. NB! Pass på å unngå strømbrudd etc. mens det oppgraderes. Ved avbrudd på uheldig tidspunkt må utstyres sendes til Megalink for oppgradering. Start opp Systemadministrasjon på PC-en. Stopp alle andre programmer og ikke jobb med andre ting mens oppgraderingen pågår. I Systemadministrasjon velges hvilke enheter du vil jobbe med. Velg så radioknappen Skive (CU). Alle skivene skal da vise status Klar. (stabil visning av Klar) Ikke start oppgradering dersom dette ikke er tilfelle. Under Program oppdatering velges hvilken versjon skivene skal oppgraderes til. Høyeste nummer er nyeste versjon. Vanligvis vil nyeste versjon allerede være valgt. Trykk så på knappen Send Program. Kontroller at systemadministrasjon spør om oppgradering til riktig versjon. Systemadministrasjon begynner så å telle oppover mens den sender programvaren. Vent til dette er ferdig (ca. 3-5 minutter). Når oppgraderingen er ferdig vil skivene selv restarte seg. Bildet skal da se slik ut: Det er viktig at det står Oppgradering er ferdig på alle skivene. Dersom dette ikke er tilfelle innen 1 minutt etter av siste pakke ble sendt eller sending stopper i mer enn 1 minutt, kan det forsøkes å trykke Send program på nytt. Ikke skru av strøm eller trykk restart i denne situasjonen. Sjekk også at alle skivene har fått riktig versjon. Dersom det er problemer med versjonsnummer eller oppgradering, ring Megalink supporttelefon. 9

10 3.5.6 Oppgradering med gammel utstyr Monitor Ved oppgradering av monitorer kobles PC-adapter til den vanlige PC-Tilkoblingskontakten. For anlegg levert i 2002 og tidligere benyttes en annen kontakt. Ellers benyttes koblingen som vist til høyre. Oppkobling for oppgradering av monitor Skiver Sørg for at alle monitorer er koblet vekk på standplass eller at datalinje frem til standplass er brutt. Alternativt må du skru av Master og la de andre monitorene være på. Koble PC til gravnettet. For anlegg levert før 2003 benyttes det en annen type kontakt, ellers brukes koblingen som vist på bildet til høyre. Oppkobling for oppgradering av skiver 10

Håndbok for ML2000 Huskelister

Håndbok for ML2000 Huskelister Håndbok for ML2000 Huskelister Innholdsfortegnelse 8 Huskelister...2 8.1 Oppgradering av ML2000 programvare...2 8.1.1 Skjermenhet...2 8.1.2 Skiveelektronikk...2 8.2 Installasjon av programvare...3 8.2.1

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av ML2000

Håndbok for ML2000 Bruk av ML2000 Håndbok for ML2 Håndbok for ML2 Bruk av ML2 Innholdsfortegnelse 4 Bruk av ML2...2 4. Betjening av anlegget...2 4.. Før skyting...2 4..2 Etter skyting...2 4.2 Trening på ML2... 4.2. Knapper og brytere...

Detaljer

Håndbok for ML2000 Monitor

Håndbok for ML2000 Monitor 2016 Håndbok for ML2000 Monitor Megalink AS V16.10 Håndbok for ML2000 Monitor Innholdsfortegnelse Håndbok for ML2000... 2 Monitor... 2 Innholdsfortegnelse... 2 1 Generelt... 3 1.1 Om Megalink monitor (Display

Detaljer

Håndbok for ML2000 Feilsøking

Håndbok for ML2000 Feilsøking Håndbok for ML2000 Feilsøking Innholdsfortegnelse 7 Feilsøking...2 7.1 Feilsøking trinn 1...2 7.2 Feilsøking trinn 2...2 7.2.1 Generelt...2 7.2.2 Sensorer...4 7.2.3 Kommunikasjon til PC...4 7.2.4 Feil

Detaljer

Tilbud på elektronisk skivemateriell

Tilbud på elektronisk skivemateriell Tilbud på elektronisk skivemateriell Jämtlands läns Skytteförbund Tilbudsnr. 3 066 Gyldig til 21.03.2013 Deres kontakt i Megalink AS Øyvind Johannessen Megalink AS Postboks 1051 NO-Postboks 1051, 1442

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

4K560-8. Bruksområde: ISSF godkjent for 25 og 50m. Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m

4K560-8. Bruksområde: ISSF godkjent for 25 og 50m. Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m 4K560-8 Bruksområde: Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m ISSF godkjent for 25 og 50m fase II Bilder av 4K560-8 Spesifikasjoner: Godkjennelser ISSF fase II 25,50 NSF, SvSf, SSF 10,15,25,50 Deteksjonsområde

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell

Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell Balsfjord skytterlag Tilbudsnr. 2 607 Gyldig til 30.05.2011 Deres kontakt i Megalink AS Øyvind Johannessen Megalink AS Postboks 1051 NO-1442 DRØBAK Telefon: +47

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Enkelt oppsett av MLVis:

Enkelt oppsett av MLVis: 2011 Enkelt oppsett av MLVis: Ove Hagen Megalink as MLVis... 3 Oppsett av arrangør informasjon:... 3 Lisensnavn og lisenskode... 3 FTP informasjon... 3 Innstilling av hold:... 4 Innstilling av bilder:...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Stevneavvikling 15m. Versjon: 1.februar 2011

Stevneavvikling 15m. Versjon: 1.februar 2011 Stevneavvikling 15m Versjon: 1.februar 2011 Forutsetningen for å kunne avvikle et stevne på 15m er at PC-ene er forbundet med hverandre ved hjelp av følgende nettverk: 15 m Skive 1-4 Strøm skive 1-4 Skive

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Installasjonen tar normalt ca 10 minutter

Installasjonen tar normalt ca 10 minutter Oppgradering av efangst (versjon 3.2.3.x) og Connection Suite (versjon 2.27) Installasjonen tar normalt ca 10 minutter Innhold i dette dokumentet De viktigste nyhetene i denne oppgraderingen... 2 Om oppgraderingsfilene...

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Håndbok for ML2000 Systembeskrivelse

Håndbok for ML2000 Systembeskrivelse Håndbok for ML2000 Systembeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse...2 1.1 Innledning...2 1.2 Virkemåte...2 1.2.1 Prinsipp for lydkammerskiver...2 1.2.2 Plassering av mikrofoner...2 1.2.3 Trykkindikatorer...3

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

Hjelp til innsamling av GPS - spor

Hjelp til innsamling av GPS - spor Hjelp til innsamling av GPS - spor Som en del av DISKO prosjektet og PhD arbeidet til Kenneth Gulbrandsøy ved NTNU, utvikles det nå en metode for estimering av tidsforbruk i terreng. Metoden tar hensyn

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0

Oppgradering av Viva. Versjon 4.0 Oppgradering av Viva Versjon 4.0 Revidert 07.12.2011 Side 1av 33 Innholdsliste 1 Forord...3 2 Alt. 1 Oppgradering av instrument manuelt...4 2.1 CS10/CS15 og TS11/TS15...4 2.2 GS10 og GS15...7 2.3 GS12...10

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Håndbok for ML2000 Installasjon

Håndbok for ML2000 Installasjon Håndbok for ML2000 Installasjon Innholdsfortegnelse 2 Installasjon... 3 2.1 Generelt... 3 2.1.1 Installasjonstype... 3 2.1.2 Systemoversikt... 4 2.1.3 Overspenningsbeskyttelse... 4 2.1.4 Kabel mellom grav

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning 12.08.2013 TEE/KMB AVR Studio 4 Brukermanual og installasjonsveiledning For å kunne legge inn ny boot loader på PCU-EC2 kort behøves det: 1) Programmeringsenhet av type AVRISP mkii som vist nedenfor. 2)

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI 08.10.2015 NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI Har du fått ny pc som du skal bruke HogiaLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende: Tilgang til

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Etter at du har logget deg inn på din mygarmin side vil du se dette skjermbildet:

Etter at du har logget deg inn på din mygarmin side vil du se dette skjermbildet: Bestille oppdaterings CD/DVD. For å bestille oppdatering av veikart eller sjøkart må du logge deg inn på din mygarmin konto. Du må da ha lagd en mygarmin konto og registrert produktet du vil oppdatere.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Guide for å overføre bilder fra kamera til PC med Vista

Guide for å overføre bilder fra kamera til PC med Vista Guide for å overføre bilder fra kamera til PC Noen digital kamera har egne små docking(lade) stasjoner som hele tiden er tilkoblet en PC, mens andre typer kamera har bare en løs kabel man kobler mellom

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte System 4 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasen til System 4 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer