Hva betyr anordnings prinsippet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva betyr anordnings prinsippet?"

Transkript

1 Hva betyr anordnings prinsippet? Av Ailin Aastvedt Forsker 1/Statsautorisert revisor telemarksforsking.no 1

2 Hva mener dere? 4) Er innholdet i anordningsprinsippet klart og tydelig? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 29 % Ja 71 % Nei Resultat av uhøytidelig spørreundersøkelse, Kommuneregnskapskonferansen 2008 telemarksforsking.no 2

3 Definisjon av begreper: - I fokus fra første stund I så tilfelle vil det tas utgangspunkt i de regnskapsprinsipper som er tatt inn i forskrift om årsregnskap og årsberetning 7 og drøfte og utdype disse. Kommunal Økonomi nr 8/2001, Utredningsleder Jon Ivar Stakkeland Grunnleggende kommunale regnskapsprinsipp 1. Arbeidskapitalprinsippet 2. Bruttoprinsippet 3. Anordningsprinsippet 4. Beste estimat (anslått beløp) 5. Forsiktighetsprinsippet (ikke eksplisitt nevnt i 7) telemarksforsking.no 3

4 Utdyping av anordningsprinsippet Aug. 04 Inntektsnotatet Notat om tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet April 06 Utgiftsnotatet Notat om tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og tap i kommuneregnskapet Mai-sept. 06 Notatene på høring Oppfølging av høringssvarene strandet Oppstart nytt overordnet prosjekt: des 07 Ferdigstillelse våren 2010? telemarksforsking.no 4

5 Anordningsprinsippet Periodiseringsprinsipp NÅR skal utgifter/inntekter regnskapsføres? 1) 2) 3) 4) Fortid i år Fremtid 1) Transaksjoner som har skjedd i tidligere perioder men som også vedrører denne perioden og kommende perioder. 2) Transaksjoner som har skjedd i tidligere perioder, men som også vedrører dette året. De er avsluttet i år. 3) Transaksjoner som er oppstått i år, men som også vedrører kommende perioder. Her må en ta stilling til fordeling over tid. 4) Transaksjoner som har oppstått inneværende år og hører hjemme der.

6 Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Hva betyr dette? 1. Regnskapsføring uavhengig av betalingstidspunkt 2. Hva er kjent? Kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger 3. Vedkommende år? Utgifter og inntekter må anses mer vedkommende en periode enn en annen Noen utgifter og inntekter kan knyttes til en bestemt aktivitet eller periode telemarksforsking.no 6

7 Hva er kjent? Utgangspunkt: Når transaksjonen er gjennomført Transaksjonstidspunktet Transaksjon forutsetter overføring av risiko og kontroll» Når risiko og kontroll i hovedsak er overført» Normalt ved levering telemarksforsking.no 7

8 Hva mener dere? 60 % 50 % 5) Mener du transaksjonstidspunktet er et naturlig utgangspunkt for periodisering i kommuneregnskapet? 55 % 45 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ja Nei Resultat av uhøytidelig spørreundersøkelse, Kommuneregnskapskonferansen 2008 telemarksforsking.no 8

9 Utgangspunkt: Transaksjonstidspunktet Hva er kjent? Kan en inntekt/utgift være kjent før transaksjonstidspunktet? Er fremskutt regnskapsføring aktuelt? Når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført OG Transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet Hva innebærer dette? Rimelig sikkert Rimelig sikkert svarer til en sannsynlighet på over 90 % Tilstrekkelig pålitelighet Det legges til grunn at det kun i sjeldne tilfeller ikke vil være mulig å estimere en forpliktelse med tilstrekkelig pålitelighet. telemarksforsking.no 9

10 Hva er kjent? Type Utgifter Hovedregel Gjennomført transaksjon Fremskutt regnskapsføring - Rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført - Måles tilstrekkelig pålitelig Inntekter Gjennomført transaksjon - Rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt - Måles tilstrekkelig pålitelig Utbetalinger Innbetalinger Gjennomført transaksjon Gjennomført transaksjon - Rimelig sikkert at utbetalingen vil bli gjennomført - Måles tilstrekkelig pålitelig - Rimelig sikkert at innbetalingen vil bli mottatt - Måles tilstrekkelig pålitelig telemarksforsking.no 10

11 Tolkning anordningsprinsippet Hovedregel Transaksjonstidspunktet Unntak Før transaksjonstidspunktet dersom: Det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført Transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet Dersom transaksjonen kan knyttes til en bestemt aktivitet eller periode: Aktiviteten er gjennomført, eller Perioden er inntruffet telemarksforsking.no 11

12 Endring i arbeidskapital? J N Arbeidskapitalprinsippet Gjennomført transaksjon? N Hovedregel J Rimelig sikkert? J N Kjent Måles med tilstrekkelig pålitelighet? J N Unntak N Knyttes til en konkret aktivitet eller periode? J Aktivitet/ periode? N Vedkommende år J Utgiftsføring Ingen utgiftsføring telemarksforsking.no 12

13 Utgiftsnotatet UTGIFTER Gjensidige transaksjoner Kjøp av tjenester Kjøp av varer Lønn og godtgjørelser Renteutgifter Kjøp av anleggsmidler Tap ved salg av omløpsmidler Tilskudd til andres aktiviteter Ensidige transaksjoner Gaver Overføringer til kommunalt foretak Urealiserte tap Finansielle omløpsmidler Tap på fordringer Usikre forpliktelser UTBETALINGER Utlån Avdrag på og innløsning av innlån Forskutteringer telemarksforsking.no 13

14 TYPE Kjøp av tjenester Kjøp av varer Lønn og godtgjørelser Renteutgifter Kjøp av varige driftsmidler KONKLUSJON Kommunalt tjenestekjøp skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er gjennomført når tjenesten er utført. Varekjøp skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når varen er levert. Lønn og andre godtgjørelser skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil si når den ansatte har levert de ytelser han/hun i henhold til arbeidsavtalen er forpliktet til. Renteutgifter skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil som hovedregel være når utgiften er påløpt, dvs når rentene skal godskrives skyldner i henhold til avtale, eller i samsvar med underliggende økonomisk realitet. Kjøp av varige driftsmidler skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Transaksjonen er som hovedregel gjennomført ved levering. telemarksforsking.no 14

15 Tilskudd til andres aktivitet Tilskudd til andres aktiviteter skal utgiftsføres når kommunen påtar seg en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til den tilskuddsberettigede. Som hovedregel vi det være på transaksjonstidspunktet, dvs når kommunen har vedtatt å yte tilskuddet og de formelle og reelle betingelser knyttet til tilskuddet er oppfylt. Regnskapsføring før transaksjonstidspunktet skal skje når det er rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført, den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet og ev. tilknyttet periode er inntrufftet. Gaver Gaveoverføring fra kommunen til andre skal utgiftsføres på transaksjonstidspunktet. Dette vil være når gaven bevilges. telemarksforsking.no 15

16 telemarksforsking.no 16

17 Rådmann slutter med lukrativ avtale Rådmann Edvard J. Bolstad (62) har inngått en svært lukrativ sluttavtale med Osterøy kommune. Fra august neste år får han både alderspensjon og en treårig konsulentavtale med kommunen. Før den tid er han sykmeldt eller i permisjon. Kommunal Rapport, 14. oktober Dette er ikke en sluttavtale Av avtalen som er inngått mellom rådmannen og kommunen, framgår det at Edvard Bolstad fra 1. august neste år skal leies inn som privat konsulent «anten gjennom eige verksemd eller gjennom anna privat føretak». Vederlaget for disse tjenestene er satt til 80 prosent av nåværende rådmannslønn, om lag kroner per år. Beløpet skal justeres årlig i samsvar med lønnsutviklingen i kommunen. I tillegg har Bolstad fått avtalefestet at hans private foretak skal ha kontor i Osterøy rådhus. Alle kostnader som husleie og vanlig kontorutstyr som PC, telefon og inventar, skal dekkes av kommunen. Kommunen skal også dekke Bolstads kostnader til ISDN-oppkobling i hans privatbolig, med nødvendig datautstyr og drift av dette. Mobil/telefon skal også dekkes etter gjeldende regler.

18 Tilskudd til andre I kommunestyret bevilger Dalsig kommune et tilskudd til kulturhuset på 4 mill. kr pr år i 5 år. Utbetalingen skjer en gang pr halvår. Når skal kommunen utgiftsføre tilskuddet? Når betalingsforpliktelsen oppstår? Når tilskuddet utbetales? Når tilskuddet blir vedtatt i kommunestyret? På transaksjonstidspunktet? Før transaksjonstidspunktet? Er det knyttet betingelser til tilskuddet? Er tilskuddet knyttet til en spesiell periode? telemarksforsking.no 18

19 Tilskudd til andre Et tilskudd vil som hovedregel være kjent når kommunen gjennom lovlig fattet vedtak har besluttet å yte et bestemt tilskudd eller tilskudd til en bestemt aktivitet, og tilskuddsmottaker (søker) har oppfylt de formelle og reelle krav knyttet til det aktuelle tilskuddet, det vil si på transaksjonstidspunktet. På dette tidspunktet har kommunen påtatt seg en forpliktelse til å overføre økonomiske midler til den tilskuddsberettigede. Kommunen kan anses å ha påtatt seg en slik forpliktelse før transaksjonstidspunktet, slik at regnskapsføring før transaksjonstidspunktet kan bli aktuelt. Rimelig sikkert at transaksjonen vil bli gjennomført, og Fen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Er tilskuddet knyttet til en gitt periode, må også denne perioden ha inntruffet. telemarksforsking.no 19

20 Gave Finansmannen og milliardæren Ton ønsker å gi hjemkommunen 500 mill. kr til bygging av et nytt og staselig kulturhus. Det er selskapet Ton AS, hvor Ton er eneaksjonær som vil finansiere byggingen, og beslutningen om gaven gjøres i styremøte 01. desember Pressen får snusen i saken, og lokalavisen slår saken opp på førstesiden. Også hovedstadsavisene synes saken er verdt trykksverte, og har skriver om den sjenerøse gaven dagen etter lokalavisens oppslag. Ton går den 15. desember ut i mediene og bekrefter at de vil bidra til den kulturelle utviklingen i hjemkommunen ved å bygge et flunkende nytt kulturhus. Ordføreren og rådmannen har forut for styremøte i Ton AS hatt flere møte med Ton, og har lenge kjent til gaven. Den høytidelige overrekkelsen av gaven i form av en symbolsk sjekk skjer under pomp og prakt den 30. januar Utbetaling av midlene skjer i løpet av , etter hvert som byggeprosjektet skrider frem. Når er gaven kjent? (etter anordningsprinsippet) telemarksforsking.no 20

21 Gave Møte mellom rådmann og ordfører før styremøte 01. des. Beslutningen om gaven gjøres i styremøte 01. desember Presseoppslag i perioden desember Bekreftelse i pressen: 15. desember kulturhus Overrekkelsestidspunkt: 30. januar 2009 Utbetaling av midlene Når er gaven kjent? (etter anordningsprinsippet) Når er transaksjonstidspunktet? Kan gaven inntektsføres FØR transaksjonstidspunktet? Kan transaksjonen knyttes til en konkret aktivitet eller periode? telemarksforsking.no 21

22 18 millioner kroner til 41 barnehjemsbarn 41 tidligere barnehjemsbarn er trodd på at de ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i Kristiansund. Nå betaler kommunen ut til sammen 18 millioner kroner i erstatning. Kommunal Rapport Utbetalingene varierer fra kroner og opp til kroner per person, sier kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth i Kristiansund. Saken dreier seg om en rekke tilfeller av omsorgssvikt og seksuelt misbruk av barn som bodde på det offentlige barnehjemmet på Tollåsenga i Kristiansund på 50-, 60- og 70-tallet. Saken ble første gang offentlig kjent i Mange har samtidig søkt om Stortingets billighetserstatning, som er en statlig erstatning for tidligere barnehjemsbarn uansett hvor de bor i landet. De som har fått innvilget begge disse søknadene, får den kommunale erstatningen avkortet. - Når skal kommunen regnskapsføre vederlagsordningen? telemarksforsking.no 22

23 Gir nytt lån til Start Fotballselskapet Start Toppfotball får 6 millioner kroner i lån av Kristiansand kommune. KommunalRapport, Rådmannen i sørlandsbyen anbefaler at eier i selskapet, Ernst Ravnaas, får 6 millioner kroner i lån av kommunen, ifølge NRK Sørlandet. Betingelsen er at Ravnaas bidrar med 5 millioner. Tidligere har kommunen lånt eliteserieklubben 40 millioner kroner. Økonomidirektør Terje Fjellvang innrømmer at det er en risiko for at kommunen kan tape de 46 millionene. Kommunestyret skal behandle saken tirsdag, og ifølge NRK tyder alt på at forslaget blir vedtatt. telemarksforsking.no 23

24 Vant knusende seier over KPMG En tabbe av revisorfirmaet KPMG kostet Os kommune 7,7 millioner kroner. Men selv om selskap led nederlag i tingretten, må kommunen vente på penger. KPMG har nemlig anket. KommunalRapport, Jeg er svært overrasket og må spørre hvordan KPMG tenker om sitt omdømme innen kommunal revisjon. Denne anken kan ikke være særlig god reklame, når de så til de grader tapte i tingretten, sier ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os i Hordaland, som selv var vitne i rettssaken i Oslo tingrett. KPMG er dypt uenig i dommen. Vi mener at den ikke må bli stående, sier selskapets advokat Terje Granvang fra Arntzen de Besche. I den knusende tingrettsdommen blir revisorgiganten KPMG dømt til å betale Os 3,85 millioner kroner, samt renter og motpartens saksomkostninger, for å ha glemt å sende inn refusjonsoppgaver for moms. telemarksforsking.no 24

25 Oppsummering Hva er kjent? = Når er transaksjonstidspunktet? Før transaksjonstidspunktet? Rimelig sikkert (< 90 %) Måles med tilstrekkelig pålitelighet I hvilken periode hører transaksjonen hjemme? telemarksforsking.no 25

26 Takk for oppmerksomheten! telemarksforsking.no 26

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR Sticos Magasinet Nr. 1-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR 2 LEDER ERIK JULLUMSTRØ Psykolog og HR-sjef Sticos Griper vi dagen?

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer