Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest"

Transkript

1

2 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON Overordnet ramme for aktivitetene Geografisk lokasjon Forsyningsfartøy og logistikk Havbunnsundersøkelse 7 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ Beskrivelse av boreoperasjonene Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø Bore- og brønnkjemikalier Borevæskeprogram Sementeringskjemikalier Beredskapskjemikalier Riggkjemikalier Riggvaskemiddel Gjengefett Jekkefett Kjemikalier i lukket system Andre forbruk og utslipp Rensing og utslipp av drenasjevann Utboret kaks Sanitærvann og organisk kjøkkenavfall ROV-kjemikalier 20 4 UTSLIPP TIL LUFT Utslipp til luft ved kraftgenerering 21 5 AVFALLSHÅNDTERING 22 6 MILJØVURDERING AV PLANLAGTE UTSLIPP 23 7 MILJØRISIKO OG BEREDSKAP Krav om miljørisiko- og beredskapsanalyse Gjennomførte analyser Akseptkriterier Lokasjon og tidsperiode Egenskaper til oljen Definerte fare- og ulykkessituasjoner Naturressurser i området Drift og spredning av olje Miljørisikoanalyse Beredskapsanalyse Forslag til beredskap mot akutt forurensning 41

3 8 MILJØFORBEDRENDE TILTAK 43 9 KONTROLL, MÅLING OG RAPPORTERING AV FORBRUK OG UTSLIPP REFERANSER VEDLEGG TABELLER MED SAMLET OVERSIKT OVER OMSØKTE KJEMIKALIER BEREDSKAPSKJEMIKALIER OG KRITERIER FOR BRUK SUBSITUSJONSPLAN 57

4 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING Omfang I henhold til norsk lovverk søker Det norske oljeselskap ASA, heretter kalt Det norske, om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven ved boring av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S&A Geopilot Øst (GP Øst) og 16/1-22 Geopilot Vest (GP Vest) i Ivar Aasen Unit (tidligere PL 001B) i Nordsjøen. GP Øst og GP Vest er lokalisert i Nordsjøen på Ivar Aasen-feltet. Formålet med brønnene er å undersøke forlengelse av gassonen for Ivar Aasen-feltet, reservoaregenskapene og innsamling av geologiske data. Utvinningstillatelse PL 001B ble tildelt 15. desember 1999, da med Esso Exploration and Production Norway AS som operatør. Det norske overtok operatørskapet i lisensen i desember Det foreligger ingen spesielle vilkår i tildelingslisensen som er relevant for søknaden, utover generelle miljø- og fiskerivilkår (ref. /1/ og /2/). Dokumentet er utarbeidet i henhold til aktivitetsforskriften, forurensningsloven med tilhørende forskrifter, HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og Miljødirektoratet sine retningslinjer for søknad om tillatelse til virksomhet (ref. /3/). Brønnene vil bli boret med jack-up riggen Maersk XLE2 (får nytt navn når den er ferdig bygget), som eies av Maersk Drilling AS. Riggen er bygget i 2014 og er klasset i DNV. Maersk Drilling er ISO sertifisert. Figur 1.1 viser søsterriggen Maersk Intrepid som er tilsvarende Maersk XLE2. Figur 1.1 Boreriggen Maersk Intrepid (søsterrigg til XLE2) 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1

5 Boretiden er beregnet til 79 dager for GP Øst (inkludert sidesteg) og 55 dager for GP Vest. Totalt 134 dager for begge brønnene. Planlagt oppstart for GP Øst er desember 2014 og for GP Vest februar Søknaden omfatter: Forbruk og utslipp av kjemikalier. Omfatter borevæske, sementkjemikalier, riggspesifikke kjemikalier og kjemikalier i lukket system, samt slopbehandlings- og ROV-kjemikalier. Utslipp av borekaks. Omfatter utboret kaks fra boring med vannbasert borevæske i topphullseksjonene. Utslipp til luft. Omfatter avgasser i forbindelse med kraftgenerering. Avfallshåndtering. Omfatter generelt avfall (næringsavfall), borerelatert avfall og eventuelt farlig avfall på Maersk XLE2. Miljøforbedrende tiltak. Omfatter oversikt over forbruks- og utslippsreduserende tiltak som er etablert om bord på Maersk XLE2. Miljørisiko og beredskap (oljevern). Omfatter miljørisiko for natur- og miljøressurser og anbefalt beredskapsløsning og -krav. Kontroll, måling og rapportering. Omfatter rutiner og verktøy for måling og rapportering av forbruk og utslipp. Boreoperasjon Hovedløpet av GP Øst (16/1-21 S) er planlagt boret til 2560 m TVD/2680 m MD for innhenting av geologiske data, og sidesteget (16/1-21 A) til 2510 m TVD/3212 m MD. GP Vest (16/1-22) er planlagt boret til 2550 m TVD/MD. Alle dyp relaterer seg til RKB på boredekk. Detaljert boreplan er gitt i kapittel 3. Bruk og utslipp av kjemikalier For GP Øst og GP Vest vil det benyttes sjøvann og bentonittpiller, samt vannbasert borevæske for topphullseksjonene. De påfølgende seksjonene inkludert sidesteget for GP Øst planlegges boret med oljebasert borevæske. Det er utført miljøevaluering av de kjemikalier som planlegges benyttet. Kjemikaliene er inndelt etter klassifiseringssystemet som beskrevet i aktivitetsforskriften 63. Søknaden omfatter utslipp av totalt 38,0 tonn gule kjemikalier og 1207,5 tonn grønne/plonor kjemikalier. Gul andel utgjør ca. 3 % av det totale planlagte utslippet til sjø. Det norske har vurdert det totale utslippet av kjemikalier til å ha minimal påvirkning på det ytre miljø. Kjemikaliene vil spres og fortynnes i vannsøylen, og vil være nedbrutt etter relativt kort tid. Ingen av kjemikaliene som vil gå til utslipp har bioakkumulerende egenskaper. Samlet mengde kjemikalier som inngår i søknaden fremgår av kapittel 3, Tabell 3.3. En total oversikt over planlagt forbruk og utslipp av kjemikalier er vist i tabeller i Vedlegg Utslipp av borekaks Total mengde generert borekaks er beregnet til 2242 tonn for begge brønnene, hvorav 1064 tonn generert ved boring med vannbasert borevæske i topphullseksjonene vil bli sluppet til sjø. Fra de øvrige seksjonene boret med oljebasert borevæske vil utboret kaks med vedheng sendes til land for videre behandling. 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2

6 Havbunnsundersøkelse Havbunnen på Ivar Aasen er kartlagt i en rekke undersøkelser, både i forbindelse med tidligere boreoperasjoner (lete- og avgrensningsboring), og senere som del av feltutviklingen for Ivar Aasen. Den siste kartleggingen ble gjennomført av DNV i forbindelse med de regionale undersøkelsene i Det ble ikke påvist koraller eller annen sårbar havbunnsfauna i området. Miljørisiko- og beredskapsanalyse Det er gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for Ivar Aasen geopiloter. Anbefalt beredskapsløsning er 4 avtalefestede NOFO OR-systemer i barriere 1 og 2 (felt/hav) i vinter-, vår- og sommersesongen og 5 systemer i høstsesongen, med krav til 8 timer responstid for første system og fullt utbygd barriere innen 25 timer (alle sesonger). Videre er det satt krav om at det skal være tilgjengelig dispergeringsutstyr og -middel (Dasic NS) ombord 2 av fartøyene i vinter-, vår- og sommersesongen, og på 3 fartøyer i høstsesongen. For kystsonen (barriere 3) er det satt krav om mobilisering av to kystsystemer til NOFO eksempelområde Onøy (Øygarden) innen 12 døgn. Det er gitt en oppsummering av analysen samt konklusjoner og anbefalinger i kapittel 7. Det norske vurderer miljørisikoen ved boring av geopiloter på Ivar Aasen til å være lav og akseptabel. 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3

7 1.1 Forkortelser ALARP BAT BOD BOP Det norske DNV FPSO Hi-Visc Hi-Wax HMS HOCNF IR IUA MD MIRA MSL NEMS Chemicals NINA NOFO NOV OBM ORsystemer OSCAR P&A PLONOR RKB ROV SVO TD TVD As Low As Reasonably Practicable (så lavt som praktisk mulig) Best Available Technology (beste tilgjengelige teknologi) Biological Oxygen Demand (bionedbrytbarhet) Blow-out Preventer (utblåsningsventil) Det norske oljeselskap ASA Det Norske Veritas Floating, production, storage and offloading unit (innretning) High Viscosity skimmer (for oljer med høy viskositet) High Wax skimmer (for oljer med høyt voksinnhold) Helse, miljø og sikkerhet Harmonised Offshore Chemical Notification Format Infrarød Interkommunale utvalg mot akutt forurensning Measured Depth Metode for Miljørettet Risikoanalyse Mean Sea Level (havoverflaten) Database for miljødokumentasjon av kjemikalier Norsk Institutt for Naturforskning Norsk oljevernforening for operatørselskap National Oilwell Varco Oil Based Mud (oljebasert borevæske) Systemer for oljeoppsamling, med DNV "Oil Recovery" klasse Oil Spill Contingency And Response Model (SINTEF modell for oljedriftsimulering) Plug and Abandon (permanent tilbakeplugging) Pose Little or No Risk to the Marine Environment (liste fra Oslo/Paris (OSPAR) konvensjonen over kjemikalier som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp) Rotary Kelly Bushing (referansedyp fra boredekk) Remotely Operated Underwater Vehicle (fjernstyrt undervannsfarkost) Særlig verdifulle områder Total Depth Total Vertical Depth 1.1 Forkortelser 4

8 2 GENERELL INFORMASJON Avtale om samordning av Ivar Aasen og West Cable forekomstene i lisensene PL 001B, PL 242, PL 457 og PL 338BS gjennom etablering av Ivar Aasen Unit, ble oversendt Olje- og energidepartementet for godkjenning 30. juni Det norske er operatør av Ivar Aasen Unit. Tabell 2.1 viser sammensetning av partnere og eierandeler i Ivar Aasen Unit. Tabell 2.1 Partnere og eierandeler i lisens Ivar Aasen Unit Partnere i lisens Ivar Aasen Unit Eierandel (%) Det norske oljeselskap ASA (operatør) 34,7862 Statoil Petroleum AS 41,4730 Bayerngas Norge AS 12,3173 Wintershall Norge AS 6,4615 VNG Norge AS 3,0230 Lundin Norway AS 1,3850 OMV (Norge) AS 0,5540 Denne søknaden omfatter to avgrensningsbrønner for innhenting av geologiske data i forbindelse med oppstart av produksjonsfeltet Ivar Aasen; brønn 16/1-21 S&A GP Øst og brønn 16/1-22 GP Vest. Det norske har planlagt boreaktiviteten i samsvar med gjeldende lovgivning, veiledninger og standarder, samt i tråd med interne krav og lisenskrav. 2.1 Overordnet ramme for aktivitetene Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) 11 beskriver prinsippene for risikoreduksjon. Miljølovgivningen sier at skade eller fare for skade på det ytre miljø skal forhindres eller begrenses så langt mulig. Prinsippene for risikoreduksjon sier at risikoen for miljøskade deretter skal reduseres ytterligere så langt det er mulig. Det norske planlegger og gjennomfører sine aktiviteter i tråd med dette, og har følgende HMS-mål for sin virksomhet: Unngå skader på personell, miljø og økonomiske verdier Unngå arbeidsrelatert sykdom Sikre anleggenes tekniske integritet Unngå pålegg fra norske myndigheter Det norskes miljøpolitikk er en del av det overordnede styringssystemet for selskapet. Viktigste miljømål er å unngå skade på miljøet gjennom å integrere hensynet til miljø i alle selskapets aktiviteter. Boreaktivitetene er planlagt i henhold til HMS-programmet for Ivar Aasen. Dette programmet beskriver mål og krav for aktiviteter som kan medføre miljøpåvirkning. For boreaktivitetene er det også etablert operasjonsspesifikke akseptkriterier for miljørisiko knyttet til større oljeutslipp i samsvar med etablert praksis 2 GENERELL INFORMASJON 5

9 blant operatører på norsk sokkel. Slike større oljeutslipp er dimensjonerende hendelser som danner grunnlaget for analyse av behov for oljevernberedskap. 2.2 Geografisk lokasjon De to brønnene GP Øst og GP Vest på Ivar Aasen-feltet er lokalisert i Nordsjøen ca. 175 km vest for Karmøy. Balder FPSO ligger ca. 32 km nordøst for borelokasjonene, og Volve (Navion Saga) ligger ca. 54 km sør for borelokasjonene. Plassering av brønn GP Øst og GP Vest er vist i Figur 2.1. I figuren er GP Øst markert som Geopilot 1 og GP Vest som Geopilot 2. Figur 2.1 Lokalisering av GP Øst (Geopilot 1) og GP Vest (Geopilot 2) 2.1 Overordnet ramme for aktivitetene 6

10 Brønnene har følgende koordinater (spudlokasjon), Tabell 2.2: Tabell 2.2 Koordinater til GP Øst og GP Vest Brønn Koordinater i nord Koordinater i øst Vanndyp Planlagt oppstart 16/1-21 S&A GP Øst 58 55' 41,7" (ED50-UTM31, Y: m) 02 13' 23,0" (ED50-UTM31, X: m) ca. 113 m 15.des.14 16/1-22 GP Vest 58 54' 23,1" (ED50-UTM31, Y: m) 02 09' 43,2" (ED50-UTM31, X: m) ca. 111 m 15.feb.15 Borestedsundersøkelse utført av Maersk Drilling viser at forventet penetrasjon av riggens bein/bunnstruktur i havbunnen er tilstrekkelig for å gi stabilitet og sikre operasjonene. 2.3 Forsyningsfartøy og logistikk Ved evaluering og valg av forsyningsfartøy til GP Øst og GP Vest vil klassenotasjon «Clean Design» fra DNV vektes positivt (ref. /4/). Dette innebærer reduksjon i utslipp til luft og sjø og redusert fare for skader på skrog. Helikopterflygning til brønnene vil bli fra nærmeste flyplass fra valgt base. 2.4 Havbunnsundersøkelse Havbunnen på Ivar Aasen er kartlagt i en rekke undersøkelser, både i forbindelse med tidligere boreoperasjoner (lete- og avgrensningsboring), og senere som del av feltutviklingen for Ivar Aasen. Den siste kartleggingen ble gjennomført av Det Norske Veritas (DNV) i forbindelse med de regionale undersøkelsene i 2012 (ref. /5/). Havbunnen i området rundt er relativt ensartet og består hovedsakelig av fin sand og veldig fin sand. Havdypet i området er m (Figur 2.2). I figuren er GP Øst markert som Geopilot 1 og GP Vest som Geopilot 2. Bunnfaunaen er uforstyrret og preges av høye individantall av enkelte arter, noe som gir moderate diversitetsindekser. Det er ikke registrert forekomster av koraller, svampsamfunn eller annen sårbar havbunnsfauna i området. 2.2 Geografisk lokasjon 7

11 Utslippssøknad - Ivar Aasen Geopiloter Figur 2.2 Dybdeforhold ved Ivar Aasen, GP Øst (Geopilot 1) og GP Vest (Geopilot 2) 2.4 Havbunnsundersøkelse 8

12 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene Dette kapittelet beskriver planlagt boreoperasjon for begge brønnene med tilhørende skjematisk utforming. Formålet med brønnene er å undersøke forlengelse av gassonen for Ivar Aasen-feltet, reservoaregenskapene og innsamling av geologiske data. Alle dyp presentert relaterer seg til Rotary Kelly Bushing (RKB) på boredekk. Dypene inkluderer dermed havdyp og avstanden fra sjøoverflaten til boredekk på 55 m. Borestedsundersøkelsen for brønnene viser mulighet for å påtreffe grunn gass. Sonen vil bli boret med utblåsningsventil (BOP) installert. Dersom grunn gass påtreffes ved boring av pilothullet, støpes hullet tilbake til minimum 50 m over hydrokarbonførende sone. Neste seksjon begynner tilsvarende antall meter over sonen med grunn gass. Begge brønnene er planlagt uten konvensjonell 12 1/4" seksjon i hovedløpet. Avhengig av formasjonsforholdene under boringen, kan det bli aktuelt å åpne 8 1/2" seksjonen til 12 1/4" og deretter sette 9 5/8" forlengelsesrør. Resten bores så videre med 8 1/2" til totalt dyp (TD). Det er tatt hensyn til dette ved utregning av kjemikalieforbruk. Brønnene (inkludert sidesteget for GP Øst) er planlagt permanent plugget før de forlates. Søknaden inneholder forbruk og utslipp av kjemikalier for boring av 16/1-21 S&A GP Øst og 16/1-22 GP Vest. Beskrivelse av boreoperasjon for GP Øst Brønn 16/1-21 S GP Øst er planlagt som er S-formet avgrensningsbrønn (maks 35 graders vinkel) for å undersøke Heimdal, Hugin/Sleipner og Skagerak formasjonene. Brønnen bores på følgende måte: 30" lederør bankes ned fra havbunn på 168 m TVD til 210 m TVD. Bore 9 7/8" pilothull til settedyp for 20" fóringsrør på 370 m TVD, for å undersøke for grunn gass og kampesteiner. Åpne pilothullet til 26" før kjøring av 20" fóringsrør. Installere BOP etter at 20" fóringsrør er satt og sementert tilbake. Bore 17 1/2" seksjon ned til 1300 m TVD før setting av 13 3/8" fóringsrør. Mulighet for grunn gass mellom m TVD. Bore 8 1/2" seksjon til 2560 m TVD/2680 m MD. 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ 9

13 Tabell 3.1 viser oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for GP Øst og Figur 3.1 viser skjematisk utforming (ref. /6/). Etter boring av hovedløpet vil dette permanent tilbakeplugges. Deretter bores et sidesteg (16/1-21 A) med 12 1/4" åpent hull rett under skoen til 13 3/8" fóringsrør på 1315 m TVD/MD. Sidesteget vil bygges opp til maks 64 grader fra vertikal vinkel. Etter setting av 9 5/8" fóringsrør på 2350 m TVD/3028 m MD bores det så 8 1/2" seksjon videre til 2510 m TVD RKB/3212 m MD RKB. Tabell 3.1 Oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for 16/1-21 S&A GP Øst Hovedløp Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) 30" lederør 30" Sjøvann + bentonittpiller. Seksjonen bores ut med et 26" bit om ikke TD for 210 seksjonen oppnås. Fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 9 7/8" pilothull 370 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 26" 20" 370 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 17 1/2" 13 3/8" ,2 sg vannbasert borevæske (Glydril). 8 1/2" 2560 m TVD / 2680 m MD 1,4 sg oljebasert borevæske (Versatec). Sidesteg Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) 12 1/4" 9 5/8" 2350 m TVD / 3028 m MD 1,45 sg oljebasert borevæske (Versatec). 8 1/2" 2510 m TVD / 3212 m MD 1,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). Beskrivelse av boreoperasjon for GP Vest Brønn 16/1-22 GP Vest er planlagt som en vertikal avgrensningsbrønn for å undersøke Sleipner og Skagerak formasjonene. Brønnen bores på følgende måte: 30" lederør bankes ned fra havbunn på 166 m TVD til 210 m TVD. Bore 9 7/8" pilothull til settedyp for 20" fóringsrør på 550 m TVD, for å undersøke for grunn gass og kampesteiner. Åpne pilothullet til 26" før kjøring av 20" fóringsrør. Installere BOP etter at 20" fóringsrør er satt og sementert tilbake. Bore 16" seksjon ned til 1950 m TVD før setting av 13 3/8" fóringsrør. Mulighet for grunn gass mellom m TVD. Bore 8 1/2" seksjon til 2550 m TVD. Tabell 3.2 viser oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for GP Vest og Figur 3.2 viser skjematisk utforming. Tabell 3.2 Oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for 16/1-22 GP Vest Hovedløp Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) Sjøvann + bentonittpiller. Seksjonen bores ut med et 26" bit om ikke TD for 30" lederør 30" 210 seksjonen oppnås. Fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 9 7/8" pilothull 550 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 26" 20" 550 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 16" 13 3/8" ,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). 8 1/2" ,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 10

14 16/1-21 S&A Ivar Aasen Geopilot Øst Referansedyp - RKB RKB: 0 m Brønnhode: +/-24 m MSL: 55 m Havbunn: 168 m 30" Lederør: 210 m TVD 20" Foringsrør: 370 m TVD 13 3/8" Foringsrør: 1300 m TVD Startpunkt (KOP): 1315 m TVD Maks 35º seile vinkel Maks 64º seilevinkel Maks 20º seilevinkel Maks 4º seilevinkel 8 ½" Hull: 2680 m MD / 2560 m TVD Figur 3.1 Brønnskisse for 16/1-21 S&A GP Øst 9 5/8" Forlengelsesrør: 3028 m MD / 2350 m TVD Maks 30º seilevinkel 8 ½" Hull: 3212 m MD / 2510 m TVD 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 11

15 16/1-22 Ivar Aasen Geopilot Vest Referansedyp RKB RKB: 0 m Brønnhode: +/- 24 m 30" Lederør: 210 m TVD MSL: 55 m Havbunn: 166 m 20" Foringsrør: 550 m TVD 13 3/8" Foringsrør: 1950 m TVD 8 ½" Hull: 2550 m TVD Figur 3.2 Brønnskisse for 16/1-22 GP Vest 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 12

16 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø For boring av GP Øst og GP Vest vil utslipp til sjø bestå av: Bore- og brønnkjemikalier (vannbasert borevæske- og sementeringskjemikalier) Riggkjemikalier (riggvaskemiddel, gjengefett og jekkefett) Andre utslipp (drenasjevann, borekaks, sanitærvann og organisk kjøkkenavfall) Brønnene er planlagt boret med kjemikalier i grønn/plonor, gul og rød kategori. Det søkes kun om utslipp av kjemikalier i grønn/plonor og gul kategori. Kjemikalier i rød kategori brukes i oljebasert borevæske og vil ikke gå til utslipp. Riggen vil bli driftet med kjemikalier i grønn/plonor, gul, rød og svart kategori. Kjemikalier i rød og svart kategori benyttes i lukkede systemer og vil ikke gå til utslipp. Kjemikalier som er klassifisert som gule, og som har moderat bionedbrytbarhet (20 % < BOD28 < 60 %) er videre klassifisert i følgende Y-kategorier utfra farepotensialet til degraderingsproduktene: Y1: Kjemikaliet forventes å være fullstendig biodegraderbart Y2: Kjemikaliet forventes å biodegraderes til produkter som ikke er miljøfarlige Y3: Kjemikaliet er forventet å biodegraderes til produkter som kan være miljøfarlige. Kategorisering av kjemikaliene som planlegges benyttet er gjennomført med økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF som er tilgjengelig i databasen NEMS Chemicals, og er utført i henhold til aktivitetsforskriften 62 og 63 (ref. /7/). De kjemikaliene som er valgt for bruk er vurdert ut fra tekniske kriterier og HMSegenskaper. Kjemikaliene som er planlagt sluppet ut i forbindelse med boreoperasjonen er vurdert å ha miljømessig akseptable egenskaper i grønn/plonor eller gul kategori. Borevæske- og sementkjemikalier utgjør hovedandelen av de totale utslippene, med ca. 92 % av den totale omsøkte mengden. Totalt omsøkt forbruk og utslipp av kjemikalier med utvidet miljøklassifisering er presentert i Tabell 3.3. Tabell 3.3 Totalt oversikt over forbruk og utslipp av omsøkte kjemikalier Stoff kategori Forbruk (tonn) grønn kategori Forbruk Forbruk Forbruk (tonn) (tonn) (tonn) gul kategori rød svart grønn gul kategori Gul Y1 Y2 Y3 kategori kategori kategori Gul Y1 Y2 Y3 Borevæskekjemikalier 6 940, ,8 111,2 216, ,2 28,6 Sementeringskjemikalier 963,4 21,0 0,6 2,3 119,8 3,5 0,1 0,3 Rigg- og hjelpekjemikalier 15,7 18,6 0,1 0,03 1,6 5,4 0,01 0,003 Kjemikalier i lukket system 0,5 0,1 3,9 0,3 Omsøkte utslippsm. (tonn) Omsøkte utslippsmengder (tonn) Omsøkte utslippsm. (tonn) rød kategori Omsøkte utslippsm. (tonn) svart kategori Sum alle kjemikalier 7 920, ,4 0,7 113,6 0,0 220,7 0, ,5 37,6 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 Totalt per miljøklasse 7920,1 4699,7 220,7 0,3 1207,5 38,0 0,0 0,0 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø 13

17 Påfølgende underkapitler beskriver boreoperasjonene i mer detalj med planlagt forbruk/utslipp av kjemikalier til sjø. 3.3 Bore- og brønnkjemikalier Borevæskeprogram Brønn 16/1-21 S&A GP Øst og 16/1-22 GP Vest er planlagt boret med bruk av sjøvann og bentonittpiller for topphullseksjonene (9 7/8" pilothull og 26"). For GP Øst vil 17 1/2" seksjonen bores med vannbasert borevæske av typen Glydril. Glydril inneholder to komponenter som begge er inhibitorer, Glydril MC (gul) og Potassium Chloride Brine (grønn/plonor). Borevæsken brukes ved moderate temperaturer og gir brønnstabilitet, væsketapskontroll og god smøreevne. De resterende seksjonene i begge brønnene er planlagt boret med et oljebasert borevæskesystem av typen Versatec. For GP Øst er 16" seksjonen planlagt boret med oljebasert borevæske for å gi lavere risiko for hullproblemer, og dermed kunne nå planlagt seksjonsdyp på 1950 m TVD. Versatec sikrer hullstabilitet og inhibering av leire, spesielt med tanke på reservoarseksjonene, som vil stå åpne over lengre tid på grunn av kjerne- og kabelaktivitet. Dette er også grunnen til at to røde kjemikalier (VG Supreme og Versatrol M) vil benyttes i borevæsken. VG Supreme brukes for å gi optimal reologiprofil og hullrensing, samt har gode egenskaper for å unngå utfelling av vektmateriale. Kjemikaliet bidrar i tillegg med filtertapsegenskaper mot formasjonen. Versatrol M sikrer de beste filtertapsegenskapene for å optimalisere for kjerneog kabeloperasjoner. Brønnene vil også kvalifisere borevæskesystemet og systemet for håndtering av borekaks da disse er planlagt brukt ved senere boring på Ivar Aasen-feltet. Borevæskesystemet er vurdert til å være beste tilgjengelige teknologi (BAT) for disse operasjonene. Forbruk og utslipp av borevæske Vannbaserte borevæskekjemikalier (grønne/plonor og gule) fra topphullseksjonene er planlagt sluppet til sjø. Oljebasert borevæske vil gå i retur til riggen og gjenbrukes om mulig, eventuelt sendes til land for videre behandling. Det planlegges for gjenbruk fra seksjonene som bores med vannbasert (Glydril) og oljebasert borevæske (Versatec). Borevæske egnet for gjenbruk vil bli overført til neste seksjon eller neste brønnprosjekt. Informasjon om forbruk og utslipp av borevæske er basert på beregninger av teoretiske volumer og erfaringsdata fra tidligere brønner. I beregningene tas det hensyn til at mengden borevæske blir større enn teoretisk beregnet, på grunn av forhold som: 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø 14

18 Borevæske tapes til formasjonen Vedheng på utboret kaks Slop med rester av borevæske etter sementjobber Utvasking av borehull Annet poretrykk i formasjonen enn prognosert Rester igjen etter lasting til/fra båt og fra lagringstanker på rigg. Det er planlagt for utslipp av 1114,8 tonn borevæskekjemikalier for begge brønnene, hvorav 1086,2 tonn (ca. 97,4 %) er i grønn/plonor og 28,6 tonn (ca. 2,6 %) er i gul kategori. Vedlegg 11.1, Tabell 11.3 og Tabell 11.4 viser en oversikt over planlagt forbruk og utslipp av borevæskekjemikalier med tilhørende miljøklassifisering for boring GP Øst og GP Vest. Det søkes om forbruk og utslipp av borevæskekjemikalier for begge brønnene inkludert sidesteg Sementeringskjemikalier Etter hver sementjobb spyles rørlinjer og sementutstyr, og vaskevannet med sementrester vil gå til utslipp. Estimert volum er 300 liter vaskevann per sementjobb. Doseringsutstyr installert på Maersk XLE2 gjør at overskudd av sementblanding minimaliseres og dermed reduserer innholdet av sementkjemikalier i vaskevannet som går til utslipp. Før sementering tilsettes en skillevæske som gjør at borevæske og sement ikke blandes. Det planlegges for følgende sementjobber for GP Øst og GP Vest: 20", 13 3/8" fóringsrør og 9 5/8" forlengelsesrør (sidesteg GP Øst). I tillegg er det planlagt sement for permanent tilbakeplugging (P&A) av hovedløpene og sidesteget. For 20" fóringsrør og 9 5/8" forlengelsesrør er sementjobbene planlagt med bruk av gasstett sement. På grunn av forventet utvasking i forbindelse med boring av topphullseksjonene, beregnes følgende mengder overskudd på forbruk av sement for sementering: 9 7/8" pilothull: 50 % av teoretisk ringromsvolum - beredskap dersom det påtreffes grunn gass og dermed må tilbakesementere pilothull 20" fóringsrør: 100 % av teoretisk ringromsvolum i åpent hull 13 3/8" fóringsrør: 50 % av teoretisk ringromsvolum 9 5/8" fóringsrør: 50 % av teoretisk ringromsvolum (sidesteg GP Øst) P&A: 50 % av teoretisk volum ved "åpent hull" plugger og 20 % for sementplugger i fóringsrør (hovedløp og sidesteg) Estimert mengde utslipp for begge brønnene er 123,7 tonn sementkjemikalier, hvorav 119,7 tonn (ca. 96,8 %) er i grønn/plonor og 4,0 tonn (ca. 3,2 %) er i gul kategori. Vedlegg 11.1, Tabell 11.5 viser oversikt over planlagt forbruk og utslipp av sementkjemikalier med tilhørende miljøklassifisering for GP Øst og GP Vest. Det søkes om forbruk og utslipp av sementkjemikalier for begge brønnene inkludert sidesteg Borevæskeprogram 15

19 3.3.3 Beredskapskjemikalier Riggrelaterte beredskapskjemikalier Havbunnen i området består for det meste av fin sand med relativt harde lag under. Ved plassering av riggen på havbunnen kan det derfor ikke utelukkes at nødvendig penetrasjon ikke oppnås slik at riggen skal bli stående med nødvendig stabilitet. Dersom dette skulle inntreffe, vil barytt av sikkerhetsmessige grunner kunne bli injisert i riggens beinstruktur for å fortrenge vannet og oppnå nødvendig stabilitet. Volumet er estimert til maksimalt 350 m 3 barytt (1500 tonn) for alle tre riggbeina. Barytt (barite) er et grønt/plonor-kjemikalie og inngår i overnevnte sammenheng blant beredskapskjemikaliene. Når fundamentet fjernes, vil barytten bli liggende igjen på havbunnen. Borerelaterte beredskapskjemikalier Av sikkerhetsmessige årsaker kan beredskapskjemikalier komme til anvendelse i borevæsken, ved sementering og dersom det oppstår uventede situasjoner/spesielle problemer (ref. aktivitetsforskriften 67). Slike situasjoner kan eksempelvis være ved fastsetting av borestreng eller tap av sirkulasjon under boring. Det er ikke planlagt for bruk av beredskapskjemikalier. Beredskapskjemikaliene er vurdert og godkjent i henhold til interne krav og HOCNF er tilgjengelig i NEMS Chemicals. De fleste kjemikaliene for beredskap er i grønn/plonor kategori og resten i gul kategori. En oversikt over beredskapskjemikalier og bruksområde er vist i Vedlegg 11.2, Tabell Kjemikalier i brannvannsystemer Gjeldende fra 1. januar 2014 er det nå innført krav om HOCNF for kjemikalier i brannvannsystemer (ref. aktivitetsforskriften 62). I følge retningslinjene er kjemikalier i brannvannsystemer beredskapskjemikalier og operatørene trenger derfor ikke å søke om bruk og utslipp av disse kjemikaliene. Maersk XLE2 bruker Re-healing Foam RF1 1 % brannskum på helidekk. På resten av riggen brukes det kun vann. Forbruket er lavt, da riggen tester systemet med brannskum normalt kun én gang i året. Ved testing tas det prøve fra aktivt skum og fra tanken. Forbruk av brannskum er estimert til 25 liter per år. Re-healing Foam RF1 1 % har HOCNF og er klassifisert som rødt. 3.4 Riggkjemikalier Forbruk av riggkjemikalier omfatter følgende: Riggvaskemiddel Gjengefett (borestreng og fóringsrør) Jekkefett (opp-/nedjekking og skidding) Kjemikalier i lukket system Beredskapskjemikalier 16

20 Det er beregnet forbruk/utslipp av riggspesifikke kjemikalier for 134 dagers boring og drift av riggen. Oversikt over estimert mengde forbruk og utslipp samt grønn/plonor og gul andel er vist i Vedlegg 11.1, Tabell 11.6 og Tabell Riggvaskemiddel For grovvask av dekk, gulvflater, olje- og fettholdig utstyr benyttes kjemikaliet Masava Max. Rengjøringskjemikalier er overflateaktive stoffer som har til hensikt å øke løseligheten av olje i vann. Estimert forbruk er ca. 580 liter per uke, men forbruket kan variere mye avhengig av aktiviteten ombord. Vaskevannet samles opp i lukket dren og renses før det går til utslipp. Dersom det ikke oppnås god nok rensegrad i henhold til myndighetskrav, vil vaskevannet bli sendt til land for destruksjon. Utslipp til sjø er satt til 10 % av forbruket Gjengefett Gjengefett benyttes ved sammenkoblinger av borestreng/fóringsrør for å beskytte gjengene. Valg av gjengefett er basert på tekniske egenskaper, helsemessige aspekter og miljøfare. For boring av brønnene vil fóringsrørene bli smurt med gjengefettet Jet-Lube Seal-Guard ECF på land. Ombord på riggen vil borestreng, og ved behov fóringsrørene, bli smurt med Bestolife 3010 NM. Forbruket av gjengefett varierer med omfang av operasjonene. Ved boring med vannbasert borevæske vil en del av gjengefettet bli sluppet ut til sjø sammen med borekaks. Utfra bransjestandard er utslipp til sjø av gjengefett estimert til 10 % av forbruket Jekkefett Ved adkomst og avgang på lokasjon brukes jekkefettet Jet-Lube Alco EP ECF til opp- og nedjekking av Maersk XLE2. Forbruket avhenger av om det må gjøres flere jekkeforsøk. Behov for flere forsøk kan være et resultat av værforholdene, eventuelt om borelokasjon må flyttes ved påtreff av grunn gass. Estimert forbruk på ca. 1 tonn for hver opp- /nedjekkingsoperasjon. Noe av jekkefettet vil fordampe og ikke gå til utslipp til sjø. I søknaden er utslippet satt lik forbruket da det ikke finnes gode estimater på hvor mye som fordamper under jekkeoperasjonen. Forbruk og utslipp er basert på to opp-/nedjekkinger av Maersk XLE2 i forbindelse med posisjonering for hver brønn. Jet-Lube Alco EP ECF vil også være aktuelt å bruke ved "skidding" av riggen Kjemikalier i lukket system Med referanse til aktivitetsforskriften 62 Økotoksikologisk testing av kjemikalier skal det foreligge HOCNF for kjemikalier i lukket system med forbruk på over 3000 kg per innretning per år, inkludert første påfylling (systemvolum). Det er gjort en vurdering av riggens kjemikalier som dette kravet omfatter. Det er identifisert 4 systemer på Maersk XLE2 med et årlig forbruk på over 3000 kg, og disse er oppsummert i Tabell 3.4. BOP-væske (Erifon CLS 40) brukes ved aktivering av ventiler og systemer på BOP/sikkerhetsventil. Væsken inneholder både frostvæske og smøremiddel, så ytterligere 3.4 Riggkjemikalier 17

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1

Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten 5 2.2 Geografisk

Detaljer

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø

Notat. 1 Bakgrunn. 2 Resultater fra miljørisikoanalysen Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL Vibeke Hatlø Notat Statoil ASA TPD TEX SST ETOP VVAL 2015-02-17 Til Vibeke Hatlø Kopi Anne-Lise Heggø, Louise-Marie Holst Fra Vilde Krey Valle Sak Vurdering av fortsatt gyldighet av miljørisikoanalysen for Volve fra

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301

Permanent plugging av brønn 7/8-5S Krabbe i PL 301 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER v/axel Kelley Oslo, 08.06.2015 Deres ref.: P301-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/82 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Permanent plugging av

Detaljer

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN...

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN... 62 2 av 62 Innhold Side 1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 2.1 IVAR AASEN-FELTET... 4 2.2 FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 6 2.3 REGELVERK... 6 2.4 DET NORSKES HMS MÅL OG INTERNE KRAV... 7 2.5

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet

Søknad om tillatelse til virksomhet Søknad om tillatelse til virksomhet 1 Innledning og oppsummering 1 2 Generell informasjon 4 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten 4 2.2 Geografisk lokasjon 5 2.3 Havbunnsundersøkelse 6 3 Aktivitetsbeskrivelse

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303

Boring av letebrønn 15/6-13 Gina Krog East 3, PL 029B og PL303 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v/ Audhild Lofnes Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W ED-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13972 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring av letebrønn 15/6-13

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønner Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7435/12-1 Korpfjell Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7325/4-1 Gemini Nord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 16/1-27 på lisens PL 338 Lundin Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 Wisting Central III OMV Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

Boring av avgrensningsbrønn 16/1-27 i lisens PL 338

Boring av avgrensningsbrønn 16/1-27 i lisens PL 338 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Deres ref.: 002305 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1593 Oslo, 19.01.2017 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av avgrensningsbrønn 16/1-27 i lisens

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/-3 på lisens 609 Brønn: 7220/-3 Rigg: Island Innovator February 205 Document number: 7220/-3 Side 2 av 52 7220/-3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-23S på lisens PL 338, Lundin Norway AS

Boring av letebrønn 16/1-23S på lisens PL 338, Lundin Norway AS Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Oslo, 11.03.2015 Deres ref.: P388-LUN-S-RA-3016 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13281 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av letebrønn 16/1-23S på

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-12 Mim North & South Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6604/5 Balderbrå Wintershall Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B

Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 9. oktober 2013 Deres ref.: AU-EPN D&W EXNC-00597 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1544 Saksbehandler: Hilde Knapstad Boring av letebrønn 35/11-16 Juv PL 090B Oversendelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Patience Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6608/10-17 S Cape Vulture, PL 128D Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 35/9-13 Tethys Bayerngas Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø, PL494

Boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø, PL494 Det Norske Oljeselskap AS Bryggetorget 1, Aker brygge 0250 Oslo Oslo, 08.05.2014 Att: Kjell Jødestøl Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1961 Saksbehandler: Bent Barman Skaare

Detaljer

Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442

Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442 Det norske oljeselskap ASA 11.07.2013 Deres ref.: LF-DETNOR-S-1500 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3882 Saksbehandler: Marte Braathen Boring av letebrønn Langfjellet i PL 442 Vedtak om tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7122/10-1S, Goliat Eye, PL 697 ENI Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg, PL 338

Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg, PL 338 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker Oslo,20.12.2016 Deres ref.: 002228 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1593 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring av produksjonsbrønner på Edvard Grieg,

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Tillatelse til boring av letebrønnene Nordfjellet og Delta i PL 442 Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til boring av letebrønnene Nordfjellet og Delta i PL 442 Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 11.07.2017 Deres ref.: ND-AKERBP-S-1526 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3882 Saksbehandler: Håvar Røstad Tillatelse til boring av letebrønnene Nordfjellet

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av brønn 31/7-2 Brasse i PL740 Faroe Petroleum Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 30.08.2017 Deres ref.: REN-MDIR-2017-0009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550 Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550 FORKORTELSER 1 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Tillatelse til boring av letebrønnene - 25/4-11 og -12 Hyrokkin

Tillatelse til boring av letebrønnene - 25/4-11 og -12 Hyrokkin Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Trondheim, 12.05.2017 Deres ref.: HY-AKRBP-S-1518 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/2453 Saksbehandler: Hege Gaustad Tillatelse til boring av letebrønnene - 25/4-11

Detaljer

Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad med opsjonelle sidesteg

Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad med opsjonelle sidesteg 1 av 11 Miljødirektoratet v/ Angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Tillegg til: Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 30/11-14 Slemmestad

Detaljer

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672 Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: TEN-MDIR-2014-0031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14048 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn15/12-24,

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Oseberg Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 29.11.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW-ENV-00009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Boring av letebrønn 25/10-14 S, PL 571

Boring av letebrønn 25/10-14 S, PL 571 Suncor Energy Norge AS Postboks 269 4002 STAVANGER Oslo, 04.09.2015 Deres ref.: 14-01356-SUN-WD-APL 00002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/7404 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn

Detaljer

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 19.01.2015 Deres ref.: P579-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12183 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Lundin Norway AS. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492. Boreriggen Island Innovator

Lundin Norway AS. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492. Boreriggen Island Innovator Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492 Boreriggen Island Innovator Doc. No: P492-LUN-S-RA-3003 Side 1 av 53 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 -

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 - Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER Oslo, 14.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10435 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Vedtak om tillatelse til permanente

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 33/9-22 Goanna Wellesley Petroleum Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065 25/11-28 Gasol/Gretel Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 30 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og lisensforhold...

Detaljer

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 30.01.2015 Deres ref.: Mdir1422 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-100 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Detaljer

Tillatelse til boring av pilothull 6507/7-U-10 - Dea Norge AS

Tillatelse til boring av pilothull 6507/7-U-10 - Dea Norge AS DEA Norge AS Løkkeveien 103 4007 STAVANGER Oslo, 26.06.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/4086 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Tillatelse til boring av pilothull 6507/7-U-10

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator

Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator Doc. No: P625-LUN-S-RA-3001 Side 1 av 50 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL 148B/199

Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL 148B/199 Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 19.08.2013 Deres ref.: AU-EPN D&W DNO-00184 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/564-8 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Rekomplettering av brønn 6406/2-S-1 H på Kristin PL

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensn ingsloven for boring av letebrønn 25/4-11 Hyrokkin i PL 677.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensn ingsloven for boring av letebrønn 25/4-11 Hyrokkin i PL 677. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensn ingsloven for boring av letebrønn 25/4-11 Hyrokkin i PL 677. Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Forkortelser... 6 3 Overordnet ramme for

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 6406/12-3S & A, PL 586 Pil & Bue

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 6406/12-3S & A, PL 586 Pil & Bue Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 6406/12-3S & A, PL 586 Pil & Bue Document last updated 18-06-2013 17:46 CEST Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.09.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00143 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Side 1 / 7

Side 1 / 7 Utslipp til sjø fra olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Forbruk av borevæsker 2) Oljeutslipp fra olje og gass 3) Utslipp av produsert vann 4) Utslipp av kjemikalier fra olje og gass 5) Utilsiktede utslipp

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Bedre gjennom kunnskapsdeling" Grunn gass hendelse på jack-up

Bedre gjennom kunnskapsdeling Grunn gass hendelse på jack-up Bedre gjennom kunnskapsdeling" Grunn gass hendelse på jack-up Vi deler erfaring for å bli bedre Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av personell fra operatørselskapene og boreentreprenørene

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner PL 248 Versjonskontroll Vikafjell North og Robbins PL248 Revision Date Reason

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønnene 6406/12-4 S & A og 6406/12-5 S & A

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønnene 6406/12-4 S & A og 6406/12-5 S & A Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønnene 6406/12-4 S & A og 6406/12-5 S & A Document last updated 18-12-2014 13:57 CET 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 2 GENERELL

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

No. of Sheets: 41. Document Number: 1. 0 LF - DENOR - S

No. of Sheets: 41. Document Number: 1. 0 LF - DENOR - S 1.0 0 4.0 5.16 Final 0.1 03.0 5.16 Draft J.E. Hidle Ø. Hille E.Nysted S. Kjøglum J.K.Larsen Ø. Hille E. Nysted S. Kjøglum I.Sundet Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Søknad om tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjonsboring på Brynhild, PL148, 7/4, 7/7 Lundin Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet

Tillatelse til pluggeoperasjoner i letebrønn 6407/7-4 og produsent 6407/7-A-16 H på Njordfeltet Statoil Petroleum AS Njord 4035 STAVANGER Oslo, 12.08.2016 Deres ref.: AU-TPD DW ENV-00010 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Kjell A. Jødestøl Tillatelse til pluggeoperasjoner i

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-24 Gemini, PL 338

Boring av letebrønn 16/1-24 Gemini, PL 338 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 Lysaker v/ Axel Kelley Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: P338-LUN-S-RA-3018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13282 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring av letebrønn 16/1-24

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469)

Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469) Greenpeace Postboks 6803 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902620-/AE Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469) Miljøverndepartementet har

Detaljer

Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra

Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra Statoil 4035 STAVANGER Oslo, 3.3.2016 Deres ref.: AU-TPD-DW MU-00094 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/228 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Boring og produksjon på Veslefrikk og Huldra Vedtak om endring

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer