Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest"

Transkript

1

2 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON Overordnet ramme for aktivitetene Geografisk lokasjon Forsyningsfartøy og logistikk Havbunnsundersøkelse 7 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ Beskrivelse av boreoperasjonene Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø Bore- og brønnkjemikalier Borevæskeprogram Sementeringskjemikalier Beredskapskjemikalier Riggkjemikalier Riggvaskemiddel Gjengefett Jekkefett Kjemikalier i lukket system Andre forbruk og utslipp Rensing og utslipp av drenasjevann Utboret kaks Sanitærvann og organisk kjøkkenavfall ROV-kjemikalier 20 4 UTSLIPP TIL LUFT Utslipp til luft ved kraftgenerering 21 5 AVFALLSHÅNDTERING 22 6 MILJØVURDERING AV PLANLAGTE UTSLIPP 23 7 MILJØRISIKO OG BEREDSKAP Krav om miljørisiko- og beredskapsanalyse Gjennomførte analyser Akseptkriterier Lokasjon og tidsperiode Egenskaper til oljen Definerte fare- og ulykkessituasjoner Naturressurser i området Drift og spredning av olje Miljørisikoanalyse Beredskapsanalyse Forslag til beredskap mot akutt forurensning 41

3 8 MILJØFORBEDRENDE TILTAK 43 9 KONTROLL, MÅLING OG RAPPORTERING AV FORBRUK OG UTSLIPP REFERANSER VEDLEGG TABELLER MED SAMLET OVERSIKT OVER OMSØKTE KJEMIKALIER BEREDSKAPSKJEMIKALIER OG KRITERIER FOR BRUK SUBSITUSJONSPLAN 57

4 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING Omfang I henhold til norsk lovverk søker Det norske oljeselskap ASA, heretter kalt Det norske, om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven ved boring av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S&A Geopilot Øst (GP Øst) og 16/1-22 Geopilot Vest (GP Vest) i Ivar Aasen Unit (tidligere PL 001B) i Nordsjøen. GP Øst og GP Vest er lokalisert i Nordsjøen på Ivar Aasen-feltet. Formålet med brønnene er å undersøke forlengelse av gassonen for Ivar Aasen-feltet, reservoaregenskapene og innsamling av geologiske data. Utvinningstillatelse PL 001B ble tildelt 15. desember 1999, da med Esso Exploration and Production Norway AS som operatør. Det norske overtok operatørskapet i lisensen i desember Det foreligger ingen spesielle vilkår i tildelingslisensen som er relevant for søknaden, utover generelle miljø- og fiskerivilkår (ref. /1/ og /2/). Dokumentet er utarbeidet i henhold til aktivitetsforskriften, forurensningsloven med tilhørende forskrifter, HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og Miljødirektoratet sine retningslinjer for søknad om tillatelse til virksomhet (ref. /3/). Brønnene vil bli boret med jack-up riggen Maersk XLE2 (får nytt navn når den er ferdig bygget), som eies av Maersk Drilling AS. Riggen er bygget i 2014 og er klasset i DNV. Maersk Drilling er ISO sertifisert. Figur 1.1 viser søsterriggen Maersk Intrepid som er tilsvarende Maersk XLE2. Figur 1.1 Boreriggen Maersk Intrepid (søsterrigg til XLE2) 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1

5 Boretiden er beregnet til 79 dager for GP Øst (inkludert sidesteg) og 55 dager for GP Vest. Totalt 134 dager for begge brønnene. Planlagt oppstart for GP Øst er desember 2014 og for GP Vest februar Søknaden omfatter: Forbruk og utslipp av kjemikalier. Omfatter borevæske, sementkjemikalier, riggspesifikke kjemikalier og kjemikalier i lukket system, samt slopbehandlings- og ROV-kjemikalier. Utslipp av borekaks. Omfatter utboret kaks fra boring med vannbasert borevæske i topphullseksjonene. Utslipp til luft. Omfatter avgasser i forbindelse med kraftgenerering. Avfallshåndtering. Omfatter generelt avfall (næringsavfall), borerelatert avfall og eventuelt farlig avfall på Maersk XLE2. Miljøforbedrende tiltak. Omfatter oversikt over forbruks- og utslippsreduserende tiltak som er etablert om bord på Maersk XLE2. Miljørisiko og beredskap (oljevern). Omfatter miljørisiko for natur- og miljøressurser og anbefalt beredskapsløsning og -krav. Kontroll, måling og rapportering. Omfatter rutiner og verktøy for måling og rapportering av forbruk og utslipp. Boreoperasjon Hovedløpet av GP Øst (16/1-21 S) er planlagt boret til 2560 m TVD/2680 m MD for innhenting av geologiske data, og sidesteget (16/1-21 A) til 2510 m TVD/3212 m MD. GP Vest (16/1-22) er planlagt boret til 2550 m TVD/MD. Alle dyp relaterer seg til RKB på boredekk. Detaljert boreplan er gitt i kapittel 3. Bruk og utslipp av kjemikalier For GP Øst og GP Vest vil det benyttes sjøvann og bentonittpiller, samt vannbasert borevæske for topphullseksjonene. De påfølgende seksjonene inkludert sidesteget for GP Øst planlegges boret med oljebasert borevæske. Det er utført miljøevaluering av de kjemikalier som planlegges benyttet. Kjemikaliene er inndelt etter klassifiseringssystemet som beskrevet i aktivitetsforskriften 63. Søknaden omfatter utslipp av totalt 38,0 tonn gule kjemikalier og 1207,5 tonn grønne/plonor kjemikalier. Gul andel utgjør ca. 3 % av det totale planlagte utslippet til sjø. Det norske har vurdert det totale utslippet av kjemikalier til å ha minimal påvirkning på det ytre miljø. Kjemikaliene vil spres og fortynnes i vannsøylen, og vil være nedbrutt etter relativt kort tid. Ingen av kjemikaliene som vil gå til utslipp har bioakkumulerende egenskaper. Samlet mengde kjemikalier som inngår i søknaden fremgår av kapittel 3, Tabell 3.3. En total oversikt over planlagt forbruk og utslipp av kjemikalier er vist i tabeller i Vedlegg Utslipp av borekaks Total mengde generert borekaks er beregnet til 2242 tonn for begge brønnene, hvorav 1064 tonn generert ved boring med vannbasert borevæske i topphullseksjonene vil bli sluppet til sjø. Fra de øvrige seksjonene boret med oljebasert borevæske vil utboret kaks med vedheng sendes til land for videre behandling. 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2

6 Havbunnsundersøkelse Havbunnen på Ivar Aasen er kartlagt i en rekke undersøkelser, både i forbindelse med tidligere boreoperasjoner (lete- og avgrensningsboring), og senere som del av feltutviklingen for Ivar Aasen. Den siste kartleggingen ble gjennomført av DNV i forbindelse med de regionale undersøkelsene i Det ble ikke påvist koraller eller annen sårbar havbunnsfauna i området. Miljørisiko- og beredskapsanalyse Det er gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse for Ivar Aasen geopiloter. Anbefalt beredskapsløsning er 4 avtalefestede NOFO OR-systemer i barriere 1 og 2 (felt/hav) i vinter-, vår- og sommersesongen og 5 systemer i høstsesongen, med krav til 8 timer responstid for første system og fullt utbygd barriere innen 25 timer (alle sesonger). Videre er det satt krav om at det skal være tilgjengelig dispergeringsutstyr og -middel (Dasic NS) ombord 2 av fartøyene i vinter-, vår- og sommersesongen, og på 3 fartøyer i høstsesongen. For kystsonen (barriere 3) er det satt krav om mobilisering av to kystsystemer til NOFO eksempelområde Onøy (Øygarden) innen 12 døgn. Det er gitt en oppsummering av analysen samt konklusjoner og anbefalinger i kapittel 7. Det norske vurderer miljørisikoen ved boring av geopiloter på Ivar Aasen til å være lav og akseptabel. 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3

7 1.1 Forkortelser ALARP BAT BOD BOP Det norske DNV FPSO Hi-Visc Hi-Wax HMS HOCNF IR IUA MD MIRA MSL NEMS Chemicals NINA NOFO NOV OBM ORsystemer OSCAR P&A PLONOR RKB ROV SVO TD TVD As Low As Reasonably Practicable (så lavt som praktisk mulig) Best Available Technology (beste tilgjengelige teknologi) Biological Oxygen Demand (bionedbrytbarhet) Blow-out Preventer (utblåsningsventil) Det norske oljeselskap ASA Det Norske Veritas Floating, production, storage and offloading unit (innretning) High Viscosity skimmer (for oljer med høy viskositet) High Wax skimmer (for oljer med høyt voksinnhold) Helse, miljø og sikkerhet Harmonised Offshore Chemical Notification Format Infrarød Interkommunale utvalg mot akutt forurensning Measured Depth Metode for Miljørettet Risikoanalyse Mean Sea Level (havoverflaten) Database for miljødokumentasjon av kjemikalier Norsk Institutt for Naturforskning Norsk oljevernforening for operatørselskap National Oilwell Varco Oil Based Mud (oljebasert borevæske) Systemer for oljeoppsamling, med DNV "Oil Recovery" klasse Oil Spill Contingency And Response Model (SINTEF modell for oljedriftsimulering) Plug and Abandon (permanent tilbakeplugging) Pose Little or No Risk to the Marine Environment (liste fra Oslo/Paris (OSPAR) konvensjonen over kjemikalier som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp) Rotary Kelly Bushing (referansedyp fra boredekk) Remotely Operated Underwater Vehicle (fjernstyrt undervannsfarkost) Særlig verdifulle områder Total Depth Total Vertical Depth 1.1 Forkortelser 4

8 2 GENERELL INFORMASJON Avtale om samordning av Ivar Aasen og West Cable forekomstene i lisensene PL 001B, PL 242, PL 457 og PL 338BS gjennom etablering av Ivar Aasen Unit, ble oversendt Olje- og energidepartementet for godkjenning 30. juni Det norske er operatør av Ivar Aasen Unit. Tabell 2.1 viser sammensetning av partnere og eierandeler i Ivar Aasen Unit. Tabell 2.1 Partnere og eierandeler i lisens Ivar Aasen Unit Partnere i lisens Ivar Aasen Unit Eierandel (%) Det norske oljeselskap ASA (operatør) 34,7862 Statoil Petroleum AS 41,4730 Bayerngas Norge AS 12,3173 Wintershall Norge AS 6,4615 VNG Norge AS 3,0230 Lundin Norway AS 1,3850 OMV (Norge) AS 0,5540 Denne søknaden omfatter to avgrensningsbrønner for innhenting av geologiske data i forbindelse med oppstart av produksjonsfeltet Ivar Aasen; brønn 16/1-21 S&A GP Øst og brønn 16/1-22 GP Vest. Det norske har planlagt boreaktiviteten i samsvar med gjeldende lovgivning, veiledninger og standarder, samt i tråd med interne krav og lisenskrav. 2.1 Overordnet ramme for aktivitetene Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) 11 beskriver prinsippene for risikoreduksjon. Miljølovgivningen sier at skade eller fare for skade på det ytre miljø skal forhindres eller begrenses så langt mulig. Prinsippene for risikoreduksjon sier at risikoen for miljøskade deretter skal reduseres ytterligere så langt det er mulig. Det norske planlegger og gjennomfører sine aktiviteter i tråd med dette, og har følgende HMS-mål for sin virksomhet: Unngå skader på personell, miljø og økonomiske verdier Unngå arbeidsrelatert sykdom Sikre anleggenes tekniske integritet Unngå pålegg fra norske myndigheter Det norskes miljøpolitikk er en del av det overordnede styringssystemet for selskapet. Viktigste miljømål er å unngå skade på miljøet gjennom å integrere hensynet til miljø i alle selskapets aktiviteter. Boreaktivitetene er planlagt i henhold til HMS-programmet for Ivar Aasen. Dette programmet beskriver mål og krav for aktiviteter som kan medføre miljøpåvirkning. For boreaktivitetene er det også etablert operasjonsspesifikke akseptkriterier for miljørisiko knyttet til større oljeutslipp i samsvar med etablert praksis 2 GENERELL INFORMASJON 5

9 blant operatører på norsk sokkel. Slike større oljeutslipp er dimensjonerende hendelser som danner grunnlaget for analyse av behov for oljevernberedskap. 2.2 Geografisk lokasjon De to brønnene GP Øst og GP Vest på Ivar Aasen-feltet er lokalisert i Nordsjøen ca. 175 km vest for Karmøy. Balder FPSO ligger ca. 32 km nordøst for borelokasjonene, og Volve (Navion Saga) ligger ca. 54 km sør for borelokasjonene. Plassering av brønn GP Øst og GP Vest er vist i Figur 2.1. I figuren er GP Øst markert som Geopilot 1 og GP Vest som Geopilot 2. Figur 2.1 Lokalisering av GP Øst (Geopilot 1) og GP Vest (Geopilot 2) 2.1 Overordnet ramme for aktivitetene 6

10 Brønnene har følgende koordinater (spudlokasjon), Tabell 2.2: Tabell 2.2 Koordinater til GP Øst og GP Vest Brønn Koordinater i nord Koordinater i øst Vanndyp Planlagt oppstart 16/1-21 S&A GP Øst 58 55' 41,7" (ED50-UTM31, Y: m) 02 13' 23,0" (ED50-UTM31, X: m) ca. 113 m 15.des.14 16/1-22 GP Vest 58 54' 23,1" (ED50-UTM31, Y: m) 02 09' 43,2" (ED50-UTM31, X: m) ca. 111 m 15.feb.15 Borestedsundersøkelse utført av Maersk Drilling viser at forventet penetrasjon av riggens bein/bunnstruktur i havbunnen er tilstrekkelig for å gi stabilitet og sikre operasjonene. 2.3 Forsyningsfartøy og logistikk Ved evaluering og valg av forsyningsfartøy til GP Øst og GP Vest vil klassenotasjon «Clean Design» fra DNV vektes positivt (ref. /4/). Dette innebærer reduksjon i utslipp til luft og sjø og redusert fare for skader på skrog. Helikopterflygning til brønnene vil bli fra nærmeste flyplass fra valgt base. 2.4 Havbunnsundersøkelse Havbunnen på Ivar Aasen er kartlagt i en rekke undersøkelser, både i forbindelse med tidligere boreoperasjoner (lete- og avgrensningsboring), og senere som del av feltutviklingen for Ivar Aasen. Den siste kartleggingen ble gjennomført av Det Norske Veritas (DNV) i forbindelse med de regionale undersøkelsene i 2012 (ref. /5/). Havbunnen i området rundt er relativt ensartet og består hovedsakelig av fin sand og veldig fin sand. Havdypet i området er m (Figur 2.2). I figuren er GP Øst markert som Geopilot 1 og GP Vest som Geopilot 2. Bunnfaunaen er uforstyrret og preges av høye individantall av enkelte arter, noe som gir moderate diversitetsindekser. Det er ikke registrert forekomster av koraller, svampsamfunn eller annen sårbar havbunnsfauna i området. 2.2 Geografisk lokasjon 7

11 Utslippssøknad - Ivar Aasen Geopiloter Figur 2.2 Dybdeforhold ved Ivar Aasen, GP Øst (Geopilot 1) og GP Vest (Geopilot 2) 2.4 Havbunnsundersøkelse 8

12 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene Dette kapittelet beskriver planlagt boreoperasjon for begge brønnene med tilhørende skjematisk utforming. Formålet med brønnene er å undersøke forlengelse av gassonen for Ivar Aasen-feltet, reservoaregenskapene og innsamling av geologiske data. Alle dyp presentert relaterer seg til Rotary Kelly Bushing (RKB) på boredekk. Dypene inkluderer dermed havdyp og avstanden fra sjøoverflaten til boredekk på 55 m. Borestedsundersøkelsen for brønnene viser mulighet for å påtreffe grunn gass. Sonen vil bli boret med utblåsningsventil (BOP) installert. Dersom grunn gass påtreffes ved boring av pilothullet, støpes hullet tilbake til minimum 50 m over hydrokarbonførende sone. Neste seksjon begynner tilsvarende antall meter over sonen med grunn gass. Begge brønnene er planlagt uten konvensjonell 12 1/4" seksjon i hovedløpet. Avhengig av formasjonsforholdene under boringen, kan det bli aktuelt å åpne 8 1/2" seksjonen til 12 1/4" og deretter sette 9 5/8" forlengelsesrør. Resten bores så videre med 8 1/2" til totalt dyp (TD). Det er tatt hensyn til dette ved utregning av kjemikalieforbruk. Brønnene (inkludert sidesteget for GP Øst) er planlagt permanent plugget før de forlates. Søknaden inneholder forbruk og utslipp av kjemikalier for boring av 16/1-21 S&A GP Øst og 16/1-22 GP Vest. Beskrivelse av boreoperasjon for GP Øst Brønn 16/1-21 S GP Øst er planlagt som er S-formet avgrensningsbrønn (maks 35 graders vinkel) for å undersøke Heimdal, Hugin/Sleipner og Skagerak formasjonene. Brønnen bores på følgende måte: 30" lederør bankes ned fra havbunn på 168 m TVD til 210 m TVD. Bore 9 7/8" pilothull til settedyp for 20" fóringsrør på 370 m TVD, for å undersøke for grunn gass og kampesteiner. Åpne pilothullet til 26" før kjøring av 20" fóringsrør. Installere BOP etter at 20" fóringsrør er satt og sementert tilbake. Bore 17 1/2" seksjon ned til 1300 m TVD før setting av 13 3/8" fóringsrør. Mulighet for grunn gass mellom m TVD. Bore 8 1/2" seksjon til 2560 m TVD/2680 m MD. 3 PLANLAGT FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ 9

13 Tabell 3.1 viser oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for GP Øst og Figur 3.1 viser skjematisk utforming (ref. /6/). Etter boring av hovedløpet vil dette permanent tilbakeplugges. Deretter bores et sidesteg (16/1-21 A) med 12 1/4" åpent hull rett under skoen til 13 3/8" fóringsrør på 1315 m TVD/MD. Sidesteget vil bygges opp til maks 64 grader fra vertikal vinkel. Etter setting av 9 5/8" fóringsrør på 2350 m TVD/3028 m MD bores det så 8 1/2" seksjon videre til 2510 m TVD RKB/3212 m MD RKB. Tabell 3.1 Oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for 16/1-21 S&A GP Øst Hovedløp Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) 30" lederør 30" Sjøvann + bentonittpiller. Seksjonen bores ut med et 26" bit om ikke TD for 210 seksjonen oppnås. Fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 9 7/8" pilothull 370 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 26" 20" 370 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 17 1/2" 13 3/8" ,2 sg vannbasert borevæske (Glydril). 8 1/2" 2560 m TVD / 2680 m MD 1,4 sg oljebasert borevæske (Versatec). Sidesteg Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) 12 1/4" 9 5/8" 2350 m TVD / 3028 m MD 1,45 sg oljebasert borevæske (Versatec). 8 1/2" 2510 m TVD / 3212 m MD 1,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). Beskrivelse av boreoperasjon for GP Vest Brønn 16/1-22 GP Vest er planlagt som en vertikal avgrensningsbrønn for å undersøke Sleipner og Skagerak formasjonene. Brønnen bores på følgende måte: 30" lederør bankes ned fra havbunn på 166 m TVD til 210 m TVD. Bore 9 7/8" pilothull til settedyp for 20" fóringsrør på 550 m TVD, for å undersøke for grunn gass og kampesteiner. Åpne pilothullet til 26" før kjøring av 20" fóringsrør. Installere BOP etter at 20" fóringsrør er satt og sementert tilbake. Bore 16" seksjon ned til 1950 m TVD før setting av 13 3/8" fóringsrør. Mulighet for grunn gass mellom m TVD. Bore 8 1/2" seksjon til 2550 m TVD. Tabell 3.2 viser oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for GP Vest og Figur 3.2 viser skjematisk utforming. Tabell 3.2 Oversikt over seksjoner og fóringsrørenes settedyp for 16/1-22 GP Vest Hovedløp Hullseksjon Fóringsrør /forlengelsesrør Dybde (m RKB) Slam vekt (sg) Sjøvann + bentonittpiller. Seksjonen bores ut med et 26" bit om ikke TD for 30" lederør 30" 210 seksjonen oppnås. Fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 9 7/8" pilothull 550 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 26" 20" 550 Sjøvann + bentonittpiller, fortrenge til 1,2 sg bentonittslam på TD. 16" 13 3/8" ,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). 8 1/2" ,25 sg oljebasert borevæske (Versatec). 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 10

14 16/1-21 S&A Ivar Aasen Geopilot Øst Referansedyp - RKB RKB: 0 m Brønnhode: +/-24 m MSL: 55 m Havbunn: 168 m 30" Lederør: 210 m TVD 20" Foringsrør: 370 m TVD 13 3/8" Foringsrør: 1300 m TVD Startpunkt (KOP): 1315 m TVD Maks 35º seile vinkel Maks 64º seilevinkel Maks 20º seilevinkel Maks 4º seilevinkel 8 ½" Hull: 2680 m MD / 2560 m TVD Figur 3.1 Brønnskisse for 16/1-21 S&A GP Øst 9 5/8" Forlengelsesrør: 3028 m MD / 2350 m TVD Maks 30º seilevinkel 8 ½" Hull: 3212 m MD / 2510 m TVD 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 11

15 16/1-22 Ivar Aasen Geopilot Vest Referansedyp RKB RKB: 0 m Brønnhode: +/- 24 m 30" Lederør: 210 m TVD MSL: 55 m Havbunn: 166 m 20" Foringsrør: 550 m TVD 13 3/8" Foringsrør: 1950 m TVD 8 ½" Hull: 2550 m TVD Figur 3.2 Brønnskisse for 16/1-22 GP Vest 3.1 Beskrivelse av boreoperasjonene 12

16 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø For boring av GP Øst og GP Vest vil utslipp til sjø bestå av: Bore- og brønnkjemikalier (vannbasert borevæske- og sementeringskjemikalier) Riggkjemikalier (riggvaskemiddel, gjengefett og jekkefett) Andre utslipp (drenasjevann, borekaks, sanitærvann og organisk kjøkkenavfall) Brønnene er planlagt boret med kjemikalier i grønn/plonor, gul og rød kategori. Det søkes kun om utslipp av kjemikalier i grønn/plonor og gul kategori. Kjemikalier i rød kategori brukes i oljebasert borevæske og vil ikke gå til utslipp. Riggen vil bli driftet med kjemikalier i grønn/plonor, gul, rød og svart kategori. Kjemikalier i rød og svart kategori benyttes i lukkede systemer og vil ikke gå til utslipp. Kjemikalier som er klassifisert som gule, og som har moderat bionedbrytbarhet (20 % < BOD28 < 60 %) er videre klassifisert i følgende Y-kategorier utfra farepotensialet til degraderingsproduktene: Y1: Kjemikaliet forventes å være fullstendig biodegraderbart Y2: Kjemikaliet forventes å biodegraderes til produkter som ikke er miljøfarlige Y3: Kjemikaliet er forventet å biodegraderes til produkter som kan være miljøfarlige. Kategorisering av kjemikaliene som planlegges benyttet er gjennomført med økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF som er tilgjengelig i databasen NEMS Chemicals, og er utført i henhold til aktivitetsforskriften 62 og 63 (ref. /7/). De kjemikaliene som er valgt for bruk er vurdert ut fra tekniske kriterier og HMSegenskaper. Kjemikaliene som er planlagt sluppet ut i forbindelse med boreoperasjonen er vurdert å ha miljømessig akseptable egenskaper i grønn/plonor eller gul kategori. Borevæske- og sementkjemikalier utgjør hovedandelen av de totale utslippene, med ca. 92 % av den totale omsøkte mengden. Totalt omsøkt forbruk og utslipp av kjemikalier med utvidet miljøklassifisering er presentert i Tabell 3.3. Tabell 3.3 Totalt oversikt over forbruk og utslipp av omsøkte kjemikalier Stoff kategori Forbruk (tonn) grønn kategori Forbruk Forbruk Forbruk (tonn) (tonn) (tonn) gul kategori rød svart grønn gul kategori Gul Y1 Y2 Y3 kategori kategori kategori Gul Y1 Y2 Y3 Borevæskekjemikalier 6 940, ,8 111,2 216, ,2 28,6 Sementeringskjemikalier 963,4 21,0 0,6 2,3 119,8 3,5 0,1 0,3 Rigg- og hjelpekjemikalier 15,7 18,6 0,1 0,03 1,6 5,4 0,01 0,003 Kjemikalier i lukket system 0,5 0,1 3,9 0,3 Omsøkte utslippsm. (tonn) Omsøkte utslippsmengder (tonn) Omsøkte utslippsm. (tonn) rød kategori Omsøkte utslippsm. (tonn) svart kategori Sum alle kjemikalier 7 920, ,4 0,7 113,6 0,0 220,7 0, ,5 37,6 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 Totalt per miljøklasse 7920,1 4699,7 220,7 0,3 1207,5 38,0 0,0 0,0 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø 13

17 Påfølgende underkapitler beskriver boreoperasjonene i mer detalj med planlagt forbruk/utslipp av kjemikalier til sjø. 3.3 Bore- og brønnkjemikalier Borevæskeprogram Brønn 16/1-21 S&A GP Øst og 16/1-22 GP Vest er planlagt boret med bruk av sjøvann og bentonittpiller for topphullseksjonene (9 7/8" pilothull og 26"). For GP Øst vil 17 1/2" seksjonen bores med vannbasert borevæske av typen Glydril. Glydril inneholder to komponenter som begge er inhibitorer, Glydril MC (gul) og Potassium Chloride Brine (grønn/plonor). Borevæsken brukes ved moderate temperaturer og gir brønnstabilitet, væsketapskontroll og god smøreevne. De resterende seksjonene i begge brønnene er planlagt boret med et oljebasert borevæskesystem av typen Versatec. For GP Øst er 16" seksjonen planlagt boret med oljebasert borevæske for å gi lavere risiko for hullproblemer, og dermed kunne nå planlagt seksjonsdyp på 1950 m TVD. Versatec sikrer hullstabilitet og inhibering av leire, spesielt med tanke på reservoarseksjonene, som vil stå åpne over lengre tid på grunn av kjerne- og kabelaktivitet. Dette er også grunnen til at to røde kjemikalier (VG Supreme og Versatrol M) vil benyttes i borevæsken. VG Supreme brukes for å gi optimal reologiprofil og hullrensing, samt har gode egenskaper for å unngå utfelling av vektmateriale. Kjemikaliet bidrar i tillegg med filtertapsegenskaper mot formasjonen. Versatrol M sikrer de beste filtertapsegenskapene for å optimalisere for kjerneog kabeloperasjoner. Brønnene vil også kvalifisere borevæskesystemet og systemet for håndtering av borekaks da disse er planlagt brukt ved senere boring på Ivar Aasen-feltet. Borevæskesystemet er vurdert til å være beste tilgjengelige teknologi (BAT) for disse operasjonene. Forbruk og utslipp av borevæske Vannbaserte borevæskekjemikalier (grønne/plonor og gule) fra topphullseksjonene er planlagt sluppet til sjø. Oljebasert borevæske vil gå i retur til riggen og gjenbrukes om mulig, eventuelt sendes til land for videre behandling. Det planlegges for gjenbruk fra seksjonene som bores med vannbasert (Glydril) og oljebasert borevæske (Versatec). Borevæske egnet for gjenbruk vil bli overført til neste seksjon eller neste brønnprosjekt. Informasjon om forbruk og utslipp av borevæske er basert på beregninger av teoretiske volumer og erfaringsdata fra tidligere brønner. I beregningene tas det hensyn til at mengden borevæske blir større enn teoretisk beregnet, på grunn av forhold som: 3.2 Sammendrag av omsøkte utslipp til sjø 14

18 Borevæske tapes til formasjonen Vedheng på utboret kaks Slop med rester av borevæske etter sementjobber Utvasking av borehull Annet poretrykk i formasjonen enn prognosert Rester igjen etter lasting til/fra båt og fra lagringstanker på rigg. Det er planlagt for utslipp av 1114,8 tonn borevæskekjemikalier for begge brønnene, hvorav 1086,2 tonn (ca. 97,4 %) er i grønn/plonor og 28,6 tonn (ca. 2,6 %) er i gul kategori. Vedlegg 11.1, Tabell 11.3 og Tabell 11.4 viser en oversikt over planlagt forbruk og utslipp av borevæskekjemikalier med tilhørende miljøklassifisering for boring GP Øst og GP Vest. Det søkes om forbruk og utslipp av borevæskekjemikalier for begge brønnene inkludert sidesteg Sementeringskjemikalier Etter hver sementjobb spyles rørlinjer og sementutstyr, og vaskevannet med sementrester vil gå til utslipp. Estimert volum er 300 liter vaskevann per sementjobb. Doseringsutstyr installert på Maersk XLE2 gjør at overskudd av sementblanding minimaliseres og dermed reduserer innholdet av sementkjemikalier i vaskevannet som går til utslipp. Før sementering tilsettes en skillevæske som gjør at borevæske og sement ikke blandes. Det planlegges for følgende sementjobber for GP Øst og GP Vest: 20", 13 3/8" fóringsrør og 9 5/8" forlengelsesrør (sidesteg GP Øst). I tillegg er det planlagt sement for permanent tilbakeplugging (P&A) av hovedløpene og sidesteget. For 20" fóringsrør og 9 5/8" forlengelsesrør er sementjobbene planlagt med bruk av gasstett sement. På grunn av forventet utvasking i forbindelse med boring av topphullseksjonene, beregnes følgende mengder overskudd på forbruk av sement for sementering: 9 7/8" pilothull: 50 % av teoretisk ringromsvolum - beredskap dersom det påtreffes grunn gass og dermed må tilbakesementere pilothull 20" fóringsrør: 100 % av teoretisk ringromsvolum i åpent hull 13 3/8" fóringsrør: 50 % av teoretisk ringromsvolum 9 5/8" fóringsrør: 50 % av teoretisk ringromsvolum (sidesteg GP Øst) P&A: 50 % av teoretisk volum ved "åpent hull" plugger og 20 % for sementplugger i fóringsrør (hovedløp og sidesteg) Estimert mengde utslipp for begge brønnene er 123,7 tonn sementkjemikalier, hvorav 119,7 tonn (ca. 96,8 %) er i grønn/plonor og 4,0 tonn (ca. 3,2 %) er i gul kategori. Vedlegg 11.1, Tabell 11.5 viser oversikt over planlagt forbruk og utslipp av sementkjemikalier med tilhørende miljøklassifisering for GP Øst og GP Vest. Det søkes om forbruk og utslipp av sementkjemikalier for begge brønnene inkludert sidesteg Borevæskeprogram 15

19 3.3.3 Beredskapskjemikalier Riggrelaterte beredskapskjemikalier Havbunnen i området består for det meste av fin sand med relativt harde lag under. Ved plassering av riggen på havbunnen kan det derfor ikke utelukkes at nødvendig penetrasjon ikke oppnås slik at riggen skal bli stående med nødvendig stabilitet. Dersom dette skulle inntreffe, vil barytt av sikkerhetsmessige grunner kunne bli injisert i riggens beinstruktur for å fortrenge vannet og oppnå nødvendig stabilitet. Volumet er estimert til maksimalt 350 m 3 barytt (1500 tonn) for alle tre riggbeina. Barytt (barite) er et grønt/plonor-kjemikalie og inngår i overnevnte sammenheng blant beredskapskjemikaliene. Når fundamentet fjernes, vil barytten bli liggende igjen på havbunnen. Borerelaterte beredskapskjemikalier Av sikkerhetsmessige årsaker kan beredskapskjemikalier komme til anvendelse i borevæsken, ved sementering og dersom det oppstår uventede situasjoner/spesielle problemer (ref. aktivitetsforskriften 67). Slike situasjoner kan eksempelvis være ved fastsetting av borestreng eller tap av sirkulasjon under boring. Det er ikke planlagt for bruk av beredskapskjemikalier. Beredskapskjemikaliene er vurdert og godkjent i henhold til interne krav og HOCNF er tilgjengelig i NEMS Chemicals. De fleste kjemikaliene for beredskap er i grønn/plonor kategori og resten i gul kategori. En oversikt over beredskapskjemikalier og bruksområde er vist i Vedlegg 11.2, Tabell Kjemikalier i brannvannsystemer Gjeldende fra 1. januar 2014 er det nå innført krav om HOCNF for kjemikalier i brannvannsystemer (ref. aktivitetsforskriften 62). I følge retningslinjene er kjemikalier i brannvannsystemer beredskapskjemikalier og operatørene trenger derfor ikke å søke om bruk og utslipp av disse kjemikaliene. Maersk XLE2 bruker Re-healing Foam RF1 1 % brannskum på helidekk. På resten av riggen brukes det kun vann. Forbruket er lavt, da riggen tester systemet med brannskum normalt kun én gang i året. Ved testing tas det prøve fra aktivt skum og fra tanken. Forbruk av brannskum er estimert til 25 liter per år. Re-healing Foam RF1 1 % har HOCNF og er klassifisert som rødt. 3.4 Riggkjemikalier Forbruk av riggkjemikalier omfatter følgende: Riggvaskemiddel Gjengefett (borestreng og fóringsrør) Jekkefett (opp-/nedjekking og skidding) Kjemikalier i lukket system Beredskapskjemikalier 16

20 Det er beregnet forbruk/utslipp av riggspesifikke kjemikalier for 134 dagers boring og drift av riggen. Oversikt over estimert mengde forbruk og utslipp samt grønn/plonor og gul andel er vist i Vedlegg 11.1, Tabell 11.6 og Tabell Riggvaskemiddel For grovvask av dekk, gulvflater, olje- og fettholdig utstyr benyttes kjemikaliet Masava Max. Rengjøringskjemikalier er overflateaktive stoffer som har til hensikt å øke løseligheten av olje i vann. Estimert forbruk er ca. 580 liter per uke, men forbruket kan variere mye avhengig av aktiviteten ombord. Vaskevannet samles opp i lukket dren og renses før det går til utslipp. Dersom det ikke oppnås god nok rensegrad i henhold til myndighetskrav, vil vaskevannet bli sendt til land for destruksjon. Utslipp til sjø er satt til 10 % av forbruket Gjengefett Gjengefett benyttes ved sammenkoblinger av borestreng/fóringsrør for å beskytte gjengene. Valg av gjengefett er basert på tekniske egenskaper, helsemessige aspekter og miljøfare. For boring av brønnene vil fóringsrørene bli smurt med gjengefettet Jet-Lube Seal-Guard ECF på land. Ombord på riggen vil borestreng, og ved behov fóringsrørene, bli smurt med Bestolife 3010 NM. Forbruket av gjengefett varierer med omfang av operasjonene. Ved boring med vannbasert borevæske vil en del av gjengefettet bli sluppet ut til sjø sammen med borekaks. Utfra bransjestandard er utslipp til sjø av gjengefett estimert til 10 % av forbruket Jekkefett Ved adkomst og avgang på lokasjon brukes jekkefettet Jet-Lube Alco EP ECF til opp- og nedjekking av Maersk XLE2. Forbruket avhenger av om det må gjøres flere jekkeforsøk. Behov for flere forsøk kan være et resultat av værforholdene, eventuelt om borelokasjon må flyttes ved påtreff av grunn gass. Estimert forbruk på ca. 1 tonn for hver opp- /nedjekkingsoperasjon. Noe av jekkefettet vil fordampe og ikke gå til utslipp til sjø. I søknaden er utslippet satt lik forbruket da det ikke finnes gode estimater på hvor mye som fordamper under jekkeoperasjonen. Forbruk og utslipp er basert på to opp-/nedjekkinger av Maersk XLE2 i forbindelse med posisjonering for hver brønn. Jet-Lube Alco EP ECF vil også være aktuelt å bruke ved "skidding" av riggen Kjemikalier i lukket system Med referanse til aktivitetsforskriften 62 Økotoksikologisk testing av kjemikalier skal det foreligge HOCNF for kjemikalier i lukket system med forbruk på over 3000 kg per innretning per år, inkludert første påfylling (systemvolum). Det er gjort en vurdering av riggens kjemikalier som dette kravet omfatter. Det er identifisert 4 systemer på Maersk XLE2 med et årlig forbruk på over 3000 kg, og disse er oppsummert i Tabell 3.4. BOP-væske (Erifon CLS 40) brukes ved aktivering av ventiler og systemer på BOP/sikkerhetsventil. Væsken inneholder både frostvæske og smøremiddel, så ytterligere 3.4 Riggkjemikalier 17

Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1

Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 Søknad om tillatelse til virksomhet for letebrønn 2/9-5S Heimdalshø i PL494 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten 5 2.2 Geografisk

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN...

1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 3 MILJØBESKRIVELSE OPPSUMMERING... 23 4 MILJØRISIKOANALYSE... 26 5 BEREDSKAPSANALYSE OLJEVERN... 62 2 av 62 Innhold Side 1 SAMMENDRAG... 3 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 4 2.1 IVAR AASEN-FELTET... 4 2.2 FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 6 2.3 REGELVERK... 6 2.4 DET NORSKES HMS MÅL OG INTERNE KRAV... 7 2.5

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet

Søknad om tillatelse til virksomhet Søknad om tillatelse til virksomhet 1 Innledning og oppsummering 1 2 Generell informasjon 4 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten 4 2.2 Geografisk lokasjon 5 2.3 Havbunnsundersøkelse 6 3 Aktivitetsbeskrivelse

Detaljer

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C

Boring av letebrønn 16/1-25 S Rolvsnes, PL 338C Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 04.08.2015 Deres ref.: P338C-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5387 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn 16/1-25 S

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/3-12 Mim North & South Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609

Brønn: 7220/11-3. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/11-3 på lisens 609 PL 609 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7220/-3 på lisens 609 Brønn: 7220/-3 Rigg: Island Innovator February 205 Document number: 7220/-3 Side 2 av 52 7220/-3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550 Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 31/2-21S Gotama i PL 550 FORKORTELSER 1 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1 Overordnet ramme for aktiviteten

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672

Boring av letebrønn15/12-24, Snømus, PL 672 Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 16.02.2015 Deres ref.: TEN-MDIR-2014-0031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14048 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn15/12-24,

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 25/11-28 Gasol/Gretel AU-TPD DW ED-00065 25/11-28 Gasol/Gretel Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 30 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og lisensforhold...

Detaljer

Lundin Norway AS. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492. Boreriggen Island Innovator

Lundin Norway AS. Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492. Boreriggen Island Innovator Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 7120/1-4 i lisens 492 Boreriggen Island Innovator Doc. No: P492-LUN-S-RA-3003 Side 1 av 53 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579

Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel i PL 579 Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 19.01.2015 Deres ref.: P579-LUN-S-RA-3001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12183 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Boring av letebrønn 33/2-2 Morkel

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner 35/8-6S Vikafjell North og 35/8-6A Robbins Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønner PL 248 Versjonskontroll Vikafjell North og Robbins PL248 Revision Date Reason

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6406/6-4 Tvillingen Sør, PL510 Mærsk Oil Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator

Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator Lundin Norway AS Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av brønn 25/10-12 på lisens 625 Boreriggen Island Innovator Doc. No: P625-LUN-S-RA-3001 Side 1 av 50 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 2/9-5S og 2/9-5A Heimdalshø - PL 494 Det norske oljeseskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Boné, PL716 Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved boring av letebrønn 34/8-16 S Tarvos AU-TPD DW ED-00073 34/8-16 S Tarvos Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 33 Innhold 1 Sammendrag/innledning... 4 2 Ramme for aktiviteten... 5 3 Generell informasjon... 6 3.1 Beliggenhet og borestart...

Detaljer

4.1 Borestedsundersøkelser 8 4.2 Miljøressurser 10

4.1 Borestedsundersøkelser 8 4.2 Miljøressurser 10 Søknad om tillatelse til boring av letebrønn 6407/12-2 i PL 469 Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Overordnet ramme for aktiviteten 4 3 Boreplan 4 4 Miljøforhold ved lokasjonen 8 4.1 Borestedsundersøkelser

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 2005/01683- Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet Miljøverndepartementet har foretatt

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036)

Oversendelse av tillatelse til boring og produksjon på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo16.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW MF-003383 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4628 Saksbehandler: Marte Braathen Oversendelse

Detaljer

Boring av letebrønn 4/4-1 Brattholmen PL541

Boring av letebrønn 4/4-1 Brattholmen PL541 Repsol Exploration Norge Stortingsgata 8 0161 Oslo Oslo, 26.08.2013 Deres ref.: Ole-Andreas Isdahl Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/173 Saksbehandler: Reidunn Stokke Boring av letebrønn 4/4-1 Brattholmen

Detaljer

Boring av letebrønn 6507/3-11S - E.ON E&P Norge AS

Boring av letebrønn 6507/3-11S - E.ON E&P Norge AS E.ON E&P Norge AS Løkkeveien 103 4007 STAVANGER Oslo, 22.06.2015 Deres ref.: NO-CP-GENR-ADMN-ER-S-RA-1015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3247 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn

Detaljer

PL537 - Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

PL537 - Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 1 SAMMENDRAG 1 2 INNLEDNING 5 2.1 Generell informasjon 5 2.2 Omfang 7 2.3 Forkortelser 7 2.4 Overordnet ramme for aktiviteten 9 2.5 Boreplan 10 2.5.1 Boreoperasjon 10 2.5.2 Wisting Main brønndesign 12

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring.

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring. Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Hovedinntrykk... 4 3 Regelverk og Norsok krav til avlastningsboring... 5 4 Industripraksis... 7 4.1 Robust brønndesign... 7 4.2 Utvikling av nytt utstyr/rutiner basert på

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 6507/5-7 Terne NO-EX-558-B017-ER-S-GA-0001

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 6507/5-7 Terne NO-EX-558-B017-ER-S-GA-0001 Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 6507/5-7 Terne NO-EX-558-B017-ER-S-GA-0001 0 01.11.13 Endelig versjon Rev Nr. Dato Beskrivelse Ansvarlig for dette dokumentet

Detaljer

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen

Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Boring av reservoar seksjon i en letebrønn Nordsjøen Vi deler erfaring for å bli bedre Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe bestående av personell fra operatørselskapene og boreentreprenørene under ledelse

Detaljer

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248

Boring av letebrønn 35/11-18, Syrah, PL 248 Wintershall Norge AS P.O. Box 230 Sentrum 4001 Stavanger Oslo, 07.07.2015 Deres ref.: SY00-WIN-D-GA-0001 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3775 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Boring av letebrønn

Detaljer

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering

Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG C Krav til fartøy som har fast installert utstyr for dispergering Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011 Innhold Forord 1 INNLEDNING

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A

Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier for Gullfaks A Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 19.10.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til forbruk og injeksjon av vaskekjemikalier

Detaljer

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for?

ESRA seminar Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? ESRA seminar 22.03.12 Rate- og varighetsberegninger som grunnlag for dimensjonering av beredskap Hva skal man dimensjonere for? Managing the future today Forandret Macondo verden? 779000 m3 fordelt på

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet

Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-04-22 Side 1 av 13 Tittel: Miljørisiko- og beredskapsanalyse for utbygging og drift av Valemonfeltet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon:

Detaljer

Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian

Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian PL 301 Krabbe P&A Søknad om aktivitet etter forurensningsloven Permanent plugging av avgrensningsbrønn 7/8-5 S Innretning: Maersk Guardian Document number: P301-LUN-S-RA-3001 Title: Lundin Norway AS Document

Detaljer

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 DOCUMENT / REPORT TITLE AND APPROVAL PAGE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2013 Project: PL330 Doc.ID/R.no.: File No.: Classification: Open Subject:

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter Forurensningsloven for boring av 35/12-5, 35/12-5 A Crossbill PL378. Shaping the future.

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter Forurensningsloven for boring av 35/12-5, 35/12-5 A Crossbill PL378. Shaping the future. SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter Forurensningsloven for boring av 35/12-5, 35/12-5 A Crossbill PL378 Shaping the future. Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for Crossbill

Detaljer

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ???? 02 151006 Oppdatering 01 140510 Utkast Stein Risstad Larssen Anita Grimsrud Torgeir Anda Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg

Detaljer

Skarfjell Appraisal South PL 418

Skarfjell Appraisal South PL 418 Skarfjell Appraisal South PL 418 Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 25.05.2013 Issued for Comments IDC DB CM LS 01M 29.05.2013 Accepted DB CM LS Document Title: Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 16/5-6 Rome i PL 776

Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 16/5-6 Rome i PL 776 Søknad om tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven for letebrønn 16/5-6 Rome i PL 776 FORKORTELSER 1 1 SAMMENDRAG 2 2 INNLEDNING OG GENERELL INFORMASJON 4 2.1 Geografisk lokasjon, borerigg og

Detaljer

Borestedsundersøkelsen identifiserte ikke koraller eller annen sårbar bunnfauna i området.

Borestedsundersøkelsen identifiserte ikke koraller eller annen sårbar bunnfauna i området. SAMMENDRAG BG Norge søker om tillatelse til virksomhet i forbindelse med boring av letebrønn 34/3 5 Jordbær Sør. Letebrønnen ligger i den nordlige delen av Tampenområdet, ca. 120 km vest for Florø. Vanndypet

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

Brønn: 7130/4-1. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for boring av brønn 7130/4-1 på lisens 708 PL 708. Rigg: Transocean Arctic

Brønn: 7130/4-1. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for boring av brønn 7130/4-1 på lisens 708 PL 708. Rigg: Transocean Arctic Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for boring av brønn på lisens 708 Brønn: Rigg: Transocean Arctic July 25 Document number: Title: Document no. Lundin Norway AS Søknad om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for boring på Bøyla

Søknad om utslippstillatelse for boring på Bøyla Søknad om utslippstillatelse for boring på Bøyla Utvinningstillatelse PL340 Produksjonsbrønner: 24/9-M1 24/9-M2 Vanninjektor 24/9-M3 Innledning og bakgrunn I henhold til lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller

Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Miljødirektoratet v/angelika Baumbusch Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Lysaker, 24. Juni 2016 Informasjon om boreplaner for brønn 7220/6-2 R i PL609, med oppdaterte tabeller Det vises til "Søknad

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013 PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for 2013 DOKUMENTKONTROLL Dokument: Fil: PL 537 7324/8-1 og 7324/7-1 S., 25.3.2014 Final Projectplace/PL

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Boring av letebrønn 7324/7-2, Wisting Main PL537

Boring av letebrønn 7324/7-2, Wisting Main PL537 OMV Norge AS P.O.Box 130 4065 STAVANGER Oslo, 13.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4184 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Boring av letebrønn 7324/7-2, Wisting Main PL537

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet AU-EPN D&W EXNC-00670 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2015-04-23 Side

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7222/11-2 Langlitinden Sammendrag 1 Liste over forkortelser og definisjoner 2 1 Innledning 3 2 Overordnet ramme for

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram H-Nord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27 SIDE : 2 av 27 INNHOLD Innledning... 3 1 Status... 4 1.1 Generelt...4 1.2 Oversikt tillatelse til boring...4 1.3 Oppfølging av tillatelse til boring...5 1.4 Kjemikalier prioritert for substitusjon...8

Detaljer

Imsa. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by. 01 20.12.2013 Issued for Comments IDC DB TG LS

Imsa. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by. 01 20.12.2013 Issued for Comments IDC DB TG LS Imsa Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 20.12.2013 Issued for Comments IDC DB TG LS 01M 20.12.2013 Accepted DB TG LS Document Title: Søknad om tillatelse til virksomhet

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Klage på utslippstillatelse til Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL 110 B)

Klage på utslippstillatelse til Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL 110 B) Miljøstiftelsen Bellona Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Foretaksnummer: Boks 2141 Nordregate 2 2323 4600 6045 05 32579 948778599 Grünerløkka Grünerløkka Telefax: e-mail: bellona@bellona.no Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet

Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Vedlegg 1 Svar på spørsmål fra Miljødirektoratet Spørsmål: I dagens tillatelse refereres det kun til permanent plugging av en brønn på Tordis, 34/7-C-1 H i punkt 1 "Aktiviteter som omfattes av tillatelsen",

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Miljøteknologiens mulighet

Miljøteknologiens mulighet Miljøteknologiens mulighet Tekna - Nordområdeseminar Ole Øystein Aspholm og Axel Kelley 14 mai 2009 Miljøteknologiens mulighet Hva er miljøkravene for petroleumsvirksomhet i nordområdene? Hvilke krav er

Detaljer

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA Letebrønn 34/7 36 S INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 3 2 LISENS PL 553 KVITVOLA, LETEBRØNN 34/7 36 S... 3 2.1

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. for nedstengingsaktivteter på Glitne

Tillatelse etter forurensningsloven. for nedstengingsaktivteter på Glitne Tillatelse etter forurensningsloven for nedstengingsaktivteter på Glitne Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for leteboring 2014 NO-EX-558-B017-ER-S-RA-1003

Årsrapport til Miljødirektoratet for leteboring 2014 NO-EX-558-B017-ER-S-RA-1003 Årsrapport til Miljødirektoratet for leteboring 2014 NO-EX-558-B017-ER-S-RA-1003 1 01.03.15 Final Rev No. Date Description The Accountable Owner of this document is: Anita Oplenskedal This document and

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

TOTAL, e&p NORGC A S. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim

TOTAL, e&p NORGC A S. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim TOTAL, e&p NORGC A S Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Cc: PTIL Deres dato: Deres ref: Vår ref: #1045588 Vår dato: 30.06.2015 Søknad o m tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer