Kunnskapsministeren om skoleledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsministeren om skoleledelse"

Transkript

1 Nr. 10 Desember Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene skal inn i klasserommet?

2 RINGER I VANN og Norsk Skolelederforbund arrangerer: RINGER I VANN KONFERANSEN 25. og 26. januar Velkommen til en av årets mest spennende skolekonferanser! Ringer i vann har arrangert mer enn 14 store skolekonferansen siden oppstarten i 2002 og fokus har hele tiden vært rettet mot god praksis hva er det som virker?! Eller sagt på en annen måte den som slutter å bli bedre, slutter å være bra! Ringer i vann konferansen 2010 er ikke noe unntak. I tillegg til en første dag som belyser hvordan forskning og ny viten bør påvirke den måten vi arbeider på i dag, er konferansens andre dag fylt opp med eksempler fra gode skoler i både inn- og utland. Hør bare her! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen med regjeringens nye utdanningspolitikk. Må vi akseptere større forskjeller i norsk skole? Vil større fokus på individuelt tilpasset opplæring i basisfagene også føre til at den faglige avstanden mellom elevene bare blir større for hvert skoleår? Utvikling og samspill i et verdiperspektiv: Samhandling på tvers av generasjoner hva kjennetegner verdiene til de ulike generasjoner ( The silent generation, The baby boomers, Generasjon X og Generasjon Y)? Vi får de barn og ungdommer vi fortjener! Det er ingen snareveier i matematikk man må forstå! Hva er det de gjør som ikke vi gjør? Hva er det som gjør at Singapore har så mye bedre resultater enn Norge på for eksempel TIMMS? Bedre læring i klasserommet, både for elevene og meg som lærer. I flere asiatiske land har de arbeidet lenge for å gjøre lærernes undervisning enda bedre. Gjennom metodene Learning Study og Lesson Study har de oppnådd svært gode resultater. Vi har sluttet å ri døde hester! om hvordan skoler i Tromsø har arbeidet med en plan for utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Målgruppe: Lærere, skoleledere, skoleadministratorer og andre med interesse for skoleutvikling. Sted: Quality Hotell 33, Økern, Oslo Pris: Fra kr ,- Festmiddag og konsert med Norges beste bluegrass band Ila Auto Les mer om konferansen, forelesere og foredragene på eller på Der vil du også finne praktisk informasjon om pris, sted, påmeldingsfrist m.v. RINGER I V ANN

3 Skolelederen Nr årgang INNHOLD Leder...4 Tegneserie Hva med skolelederne, Kristin Halvorsen?...5 Kristin Halvorsen sier at departementet har utviklingen i forhold til skoleledere og administrative oppgaver til observasjon. Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes s entralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 1. halvår 2008: 5831 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan nr materialfrist utgivelse ,5 timer arbeidsplanfestet tid...7 På Hakadal ungdomsskole har de organisert uka slik at det skal være tilstedeværelse fra 8.15 til på mandag og tirsdag. På disse dagene ligger også faste møter som personalmøter og team-møter. Onsdag og torsdag er tilstedeværelsen fra 8.15 til og på fredag til Læring i fokus på Øjersjø...8 Learning study er en metode for å forbedre undervisningen der en blant annet analyserer kritiske faktorer i forhold til elevenes forståelse av et tema og i samarbeid designer en undervisningstime ut i fra dette. Samtidens reformideer...10 Professor Kjell Arne Røvik ser på hva som skjer når reformideer går frå prat til praksis i skolen. Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø...12 Arbeistilsynet har pålagt Oslo kommune å gjennomføre en kartlegging av rektorenes organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø. Humor på alvor...14 Hvordan kan humor som en måte å forholde seg på, og en måte å kommunisere på komme oss til hjelp i vårt daglige arbeid? Humorolog og rektor Jakob-Øyvind Reinertsen vil bidra i Skolelederen framover med spalten Humor på alvor. Menneskerettigheter og integrering på timeplanen...15 Det lille autonome og demokratisk styrte Kurdistan ligger midt mellom fire diktatorstater. Skolesystemet skiller seg markant ut fra nabolandenes. Vurdering...18 Vurdering for og av læring var professor Kari Smiths tema når holdt foredrag på fagdag i Bergen. På forbundssiden...20 Fotoinntrykk fra Thor Heyerdahl videregående skole...21 Vervekampanje i NSLF...22 Spørrespalten...23 Plikt til å avvikle ferie? Skolelederen

4 Forbunds LEDEREN For noen uker siden hadde jeg gleden av å bli invitert til 50-års markering for barneskolen jeg inntil for noen år siden var rektor ved. Elever, ansatte og foreldre hadde i samarbeid sydd sammen en festforestilling presentert i byens storstue. De mange hundre gjestene ble med på en historisk reise gjennom de siste 50 år uttrykt med sang og musikk, dans, fortelling og skuespill. Alle de 320 elevene bidro til et forrykende flott show levert med stor sjarm fra de aller yngste til de mer scenevante 7. klassingene! Mange timer med planlegging og trening ligger bak en slik forestilling. Strofen øve, øve, jevnt og trutt illustrerer nok hvordan deler av høsten har forløpt for store og små. I tider med sterk fokus på resultater er det kanskje betimelig å spørre seg om dette er vel anvendt tid? Bidrar dette til faglig og personlig utvikling i tråd med gjeldende læreplaner? Mitt svar er et ubetinget ja! Å skape læringsmiljø der begrepet kunnskap og ferdigheter utvides til å gjelde mer enn grunnleggende ferdigheter, er avgjørende for å sikre at alle elever får vist hva de kan og får utviklet talenter utover de rent skolefaglige. Å se de strålende øynene da applausen ingen ende ville ta, er sikkert takk god nok for bakkemannskapet. Lærerne hadde tydeligvis klart å nytte denne arenaen til å dyrke frem talenter og sikre at alle fikk oppgaver de kunne lykkes med. Min lille historie kan stå som illustrasjon på kvaliteter ved norsk skole som i dagens fokus på resultater ikke vektlegges i tilstrekkelig grad. Slik jeg ser det er dette et eksempel på tidlig innsats. Utfordringen ligger i å bevare elevenes gnist og tro på seg selv og sikre at informasjon om hva de kan og ikke bare hva de ikke kan overføres til neste nivå gjennom hele opplæringsløpet. Vårt oppdrag, enten vi er ledere, lærere eller andre ansatte, er å sørge for at stjernene i blikket ikke slukkes! Med tanke på det store frafallet i videregående opplæring er dette verdt å arbeide hardt for. Men barn og unges gnist tennes ikke uten dyktige og engasjerte ledere og ansatte på alle nivå. Det er dette GNIST handler om. GNIST er etablert for å sikre samordning og ekstra innsats av alle gode krefter til det beste for norsk skole. Ambisjonene er store og mye skjer både på nasjonalt og regionalt nivå. I disse dager forberedes kampanje for å sikre høyt kvalifiserte nye lærerstudenter høsten Forslag til rammeplan for ny og ganske endret lærerutdanning er ute på høring i disse dager. Rammeplanutvalget har ikke hatt noen enkel oppgave; om utdanningen skal romme alt det læreren bør kunne, skulle den nok vart i minst 20 år! Tilpasset opplæring og spesialundervisning er ett område mange ledere og lærere ønsker langt bedre kompetanse på. Dette er et stort og komplekst fagfelt som ofte slites mellom ideologi og praksisfelt. Det er derfor ikke overraskende at Midtlyngutvalgets Rett til læring har skapt debatt. NSLF mener at kompleksiteten i praksisfeltet underkommuniseres i NOU en. Inkludering er viktig for alle barn, men vi må se positiv diskriminering som positivt for enkelte barn i opplæringsøyemed. Dersom alle forslag til tiltak får gjennomslag, vil hverdagen for lærere og ledere høyst sannsynlig ikke bli enklere. Etter mitt syn vil den dessverre heller ikke bli enklere for dem den faktisk angår; nemlig barn og unge og deres foreldre. Med ønske om en fredfull jul og et godt nytt år! Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad 4 Skolelederen 10-09

5 Kristin Halvorsen sier at departementet har utviklingen i forhold til skoleledere og administrative oppgaver til observasjon. Skolen kan ikke være en postkasse for alt det vi forsømmer oss for ellers i samfunnet, sier kunnskapsministeren. Tekst og foto: Tormod Smedstad Hva med skolelederne, Kristin Halvorsen? Vi synes vi merker et ekstra engasjement hos kunnskapsministeren mot slutten av intervjuet. Vi kommer blant annet inn på foreldrenes forventninger til skolen: Skolen kan ikke være postkasse for alt det vi forsømmer oss for ellers i samfunnet. Det er foreldrene som har ansvar for ungene. De må støtte opp om skolen og være med på å bidra til at det blir et godt læringsmiljø! Ikke slik å forstå at ikke Kristin Halvorsen er engasjert når hun svarer på de andre spørsmålene hennes engasjement er velkjent. Men hvor godt har hun rukket å sette seg inn i temaet skole og skoleledelse siden hun ble minister for litt over en måned siden? Vi blir geleidet til vår intervjuavtale på hennes kontor innerst i gangen i femte etasje i departementet. Vi er i gang. På utdanningsforbundets landsmøte sa du blant annet at vi trenger enda dyktigere skoleledere. Hva legger du i dette? Vi har et ønske om å styrke skoleledelse gjennom den nye rektorutdanningen. Den er riktignok for ferske rektorer, men det er en begynnelse. Det var 300 søkere i år, nesten alle fikk plass. Vi utvider kapasiteten til 500 neste år. På sikt kan også andre enn nytilsatte rektorer få plass på studiet. Rektorskolen tar opp i seg temaer som styring og administrasjon, fokus på elevenes læringsresultater, samarbeid og veiledning av lærere. Utvikling og endring av skolen som organisasjon er en viktig del skoleledere må prioritere pedagogisk utviklingsarbeid i større grad. Det er mye en skoleleder skal forholde seg til i hverdagen. Arbeidsdagene er preget av fragmentering, og administrasjon må nødvendigvis ta en del tid. Kan det bli en motsetning mellom krav og oppgaver og tiden skolelederne har til rådighet? En skoleleder må ha evnen til å klare å forandre sin praksis. Det betyr en dreining mot mer pedagogisk ledelse. Det er viktig at reformene som Stortinget vedtar når ut til det enkelte barn og result-

6 erer i en praksisendring. Når det gjelder tid til ledelse, kan ikke dette sentralstyres. Her er det kommunen som er premissleverandør. Skoleeiere og kommunestyre må interessere seg for mer enn skolebygninger. Kristin Halvorsen forsikrer likevel at de har utviklingen i forhold til administrative oppgaver til observasjon. Kunnskapsministeren kommer inn på nødvendigheten av at skolelederne har innsikt i lovverket. Undertegnede har nettopp vært på et møte om skole og juss der det ble opplyst at det er hele 400 lover og forskrifter som sier noe om den daglige driften av norsk skole. Opplæringsloven er overkommelig. Den må i alle fall skolelederne kunne, sier kunnskapsministeren. Hvor viktig er skolelederens for et godt læringsmiljø? Skolelederen er uten tvil svært viktig for læringsmiljøet. Det må for eksempel legges ned et systematisk arbeid og en bevisstgjøring av fellesskapet for å imøtekomme mobbeproblematikken. Faglig oppfølging er også viktig likeledes evnen til å analysere skolens resultater og bruke disse i utviklings arbeidet. Det er jo ikke nødvendigvis slik at resultatet på na sjonale prøver viser hvor godt eller dårlig skolen har jobbet, men det er viktig å bruke resultatene til finne ut hvor en kan sette inn støtet. Tidlig innsats er viktig også med tanke på at elevene skal fullføre skoleløpet. Har vi et systemproblem når det gjelder tilbakemelding? Ja, absolutt. Det er et gjennomgående problem. Vi er ofte for høflige med hverandre og må være mye mer konkrete i tilbakemeldingene. Lærerne må tenke at det er en styrke hvis de må be Skole info consensus - enkel vei til god informasjon! Skoleledere må i større grad prioritere pedagogisk utviklingsarbeid. Kunnskapsministeren håper den nye rektorskolen vil bidra til en slik utvikling. om hjelp. Tilbakemeldingene til elevene blir for diffuse. Alle vokser på å bli sett og få gode tilbakemeldinger. Det finnes mange skoler som får til både gode sosiale miljøer og gode læringsmiljøer! Skolelederne blir målt og er ansvarlige for læringsresultatet. De har likevel relativt liten myndighet over sin viktigste ressurs lærerne når det gjelder arbeidstid? Kristin Halvorsen ønsker ikke å blande Skole Barnehage Pleie og omsorg seg inn i forhandlingene om arbeidstidsavtale. Hun viser til at det har vært mulig å avtale mer bunden tid i den avtalen som er nå. Det er viktig å legge til rette for et samarbeidsklima der en i fellesskap utvikler prosesser. Jeg ser at det er et di lem ma her, sier hun. Kan en økt bruk av individuell avlønning fremme den gode lærer? Det er vesentlig at en utarbeider systemer med kriterier som er akseptert, og der en ikke risikerer at folk i organisasjonen går og skuler på hverandre. Vi kommer inn på at det er problemer med rekruttering til rektorstillingene, og Halvorsen mener at rektorutdanningen vil kunne være med på å avhjelpe dette problemet. Den vil få fram flere gode lederemner og en slik utdanning kan danne nettverk til støtte og hjelp for hverandre. Det kan også utvikles en mentorordning slik som den vi skal gjennomføre for nyutdannete lærere men jeg tror det er viktig at en har mulighet for å påvirke selv hvem det skal være. På spørsmål om andre yrkesgrupper i større grad bør komme inn i skolen, viser ministeren til gode forsøk med helhetlig skoledag og samarbeid skole og SFO. Det kan bli en vinn-vinn situasjon, der personalet på SFO får mer interessante arbeidsoppgaver og lærerne får frigjort mer tid til undervisning. Jo, miljøarbeidere og helsesøstre kan også være viktige bidragsytere i et skolemiljø, sier hun. Vi nærmer oss slutten av vår tilmålte tid. Det er da vi synes vi sporer litt ekstra engasjement når Halvorsen sier at skolen er arbeidsplasser for voksne i et krevende arbeidsmiljø. Skolelederne må få plass til å drive med skoleutvikling. Vi kan ikke ha en skole som skal ordne opp i alt og være en postkasse for alt vi forsømmer ellers i samfunnet. Foreldrene har ansvar for sine barn, og de må støtte opp om at skolen har en jobb å gjøre. De må selvsagt ta opp ting som er feil, men de må ha fokus på å bidra til et godt læringsmiljø. n 6 Skolelederen 10-09

7 35,5 timer arbeidsplanfestet tid Vi går nå mot slutten av avtaleperioden for SFS Mange skoleledere har uttrykt misnøye med at de har brukt mye tid på forhandlinger om lokale avtaler og oppnådd lite. Ikke rektor på Hakadal ungdomsskole. Roar Vea er fornøyd med den lokale arbeidstids avtalen de har fått til. Tekst og foto: Tormod Smedstad I Nittedal kommune har det vært en kommunal intensjonsavtale, men det har vært opp til hver enkelt skole å utarbeide lokale avtaler. Jeg har vært tydelig på to ting i forhand lingene om en avtale, forteller rektor Roar Vea: Det ene er at vi skal få til individuelle avtaler i livsfasepolitikken for småbarnsforeldre og seniorer. Det andre er at jo mer lik avtalen blir normalarbeidstid ellers i arbeidslivet, jo mer fleksibilitet må vi ha. Vea er opptatt av at man må kunne forene to prinsipper, nemlig det at arbeidsgiver har behov for å administrere medarbeidernes arbeidstid og at lærerne har behov for å skjerme egen tid til for eksempel retting. Dette er et helt legitimt behov særlig i de tunge teori fagene. Likevel må rektor ha innsyn og innflytelse på egen tid, mener Vea. Det er et godt klima på skolen. Den lokale klubben i Utdanningsforbundet er genuint opptatt av å drive god skole for elevene, forteller Vea. Tillitsvalgte bekrefter også at det har vært et godt forhandlingsklima og god tillit mellom partene. Vea ser på det å få mer tilnærmet normalarbeidstid som et HMS-tiltak. Han mener å ha observert at mange av lærerne ønsker å gjøre mye av jobben på skolen. De ser fordelene ved å være mer til stede. Han legger også vekt på at en moderne arbeidsplass krever utstrakt samarbeid og tilstedeværelse. På den andre siden: jo mer tid en bruker sammen i felles tid, jo mer bør en tilrettelegge for individuelle løsninger ved behov. Vea nevner også at han er opptatt av seniortiltak slik at en kan beholde kompetansen lengst mulig. Når det gjelder nedslag for seniorer, har de på Hakadal brukt ressursen til undervisningsrelatert arbeid. Seniorene får bedre tid til for- og etterarbeid. På Hakadal har de organisert uka slik at det skal være tilstedeværelse fra 8.15 til på mandag og tirsdag. På disse dagene ligger også faste møter som personalmøter og teammøter. Onsdag og torsdag er tilstedeværelsen fra 8.15 til og på fredag til Dette utgjør 35,5 timer arbeidsplanfestet tid i elevåret. I tillegg er 1 time i uka fast flyttet til kveldsmøter. Det er anledning til å be om forhandling hvis det er behov for mer tid til dette. Skolen har også planfestet 6 til Tillitsvalgt Trine Grenne fra Utdanningsforbundet xxx og rektor Roar Vea har sammen skapt et godt samarbeidsklima rundt lokal arbeidstidsavtale. 7 planleggingsdager. Tre av disse er lagt til tida før skolestart for elevene i august. En slik organisering fører uten tvil til mer samarbeid, sier Vea, både fagsamarbeid på trinnene og samarbeid om større undervisningsopplegg. Lærerne samarbeider utstrakt om undervisningsopplegg. Skolen arbeider blant annet etter lokal læreplan i tre soner og hver sone av sluttes med en elevaktiv periode. Da vi var på besøk, var de inne i en to-ukers periode med elevbedrift på 9. trinn, og på 10. trinn hadde de prosjekt med tema helse. På spørsmål om hvilke forventninger han har til de pågående forhandlingene om SFS 2213, sier Vea: Jeg håper det kommer noe konstruktivt ut av det og at forhandlingene fører fram til en like god avtale eller bedre enn den lokale avtalen vi har i dag. Men det er ikke vanskelig å skjønne at Vea er i sterkt i tvil om det virkelig blir resultatet. n Skolelederen

8 Læring i fokus på Øjersjø Learning study er en metode for å forbedre undervisningen der en blant annet analyserer kritiske faktorer i forhold til elevenes forståelse av et tema og i samarbeid designer en undervisnings time ut i fra dette. Tekst og foto: Tormod Smedstad Lærerne Maria Bergqvist og Samuel Wennerholm og rektor Marianne Burenius er enige om at Learning study er en viktig del av lærernes profesjonalisering på Øjersjø. Learning study er en metode for å forbedre undervisningen. Metoden er en forlengning av noe som kalles Lesson study der en går inn i undervisningen og analyserer kritiske faktorer og designer en undervisningstime ut i fra dette. Dette innebærer at man tar en test av elevene på forhånd, ser nøye på timens innhold, tar en test i etterkant og funderer på hvilket resultat timen gav i forhold til læring. Fikk man det resultatet man ønsket? Fikk elevene med seg nødvendige kunnskaper i de emnene som ble undervist? Lesson study anvendes hyppig i mange asiatiske land, og noen hevder at det er en av grunnene til at asiatiske land hevder seg så godt i internasjonale undersøkelser. Learning study som metode ble utviklet av professor Ference Marton og fil.dr. Ulla Runesson når de arbeidet i Hong Kong. De har blandet Lesson study med sin variasjonsteori. Mer om dette senere. Øjersjø Brunn Vi er på besøk på skolen Øjersjø Brunn i Partille rett utenfor Gøteborg. Her blir vi tatt i mot av rektor Marianne Burenius og lærerne Maria Bergqvist og Samuel Wennerholm. Skolen har samarbeidet med Universitetet i Gøteborg i flere år med å legge til rette for Learning Study. Som leder ønsker jeg å støtte opp om og legge til rette for kompetanseutvikling gjennom Learning study. Det er stor entusiasme rundt dette, og samtaler mellom lærerne dreier seg ofte om elevenes læring. De har fått et felles språk for å snakke om dette. Bergqvist og Wennerholm sier de har gjennomført til sammen 16 studier ved skolen med elever fra førskoleklasser til 9. trinn. Studiene har blant annet handlet om vinkler, brøk, negative tall, divisjon, engelsk leseforståelse og spanske verb. Wennerholm har også brukt metoden i samfunnsfag. De sier at det er en frivillig sak om lærerne vil gå inn på dette. Det er flere og flere som blir nysgjerrige og ønsker å være med. Det får ringvirkninger. Metodikk I en Learning study er det altså læringen og ikke undervisningstimen som står i fokus. Dette er et arbeide som pågår over lengre tid vanligvis ti uker. Det følger en bestemt metodikk. En gruppe på 3 4 lærere, som underviser i samme fag, planlegger sammen en undervisningssituasjon med et avgrenset innhold. De elevgruppene som skal være med testes før de undervises for at man skal få en oppfatning av hva elevene kan og hvilke problemer de måtte ha. Resultatet av denne testen danner grunnlaget for planleggingen av hvordan undervisningen skal legges opp. En av lærerne gjennomfører den planlagte timen med en elevgruppe. Dette blir tatt opp på video. Etter timen tester man elevene igjen for å se om de har lært seg det man tenkte. Lærergruppen analyserer og diskuterer den innspilte timen for å finne ut hvordan den kan forbedres. Siden undervises det i samme emnet med de endringer gruppen er blitt enige om i en annen elevgruppe. Slik fortsetter man til alle lærerne i gruppen har gjennomført den kontinuerlig forbedrete undervisningstimen. Det kan hende at lærergruppa i utgangspunktet oppnår et dårlig resultat når de tester elevgruppa etterpå, men i en prosess der man hele tiden analyserer og forbedrer, lærer man også av timer som kunne ha vært bedre. Målet er å forbedre elevenes læring, men det følger også med at dette er en kompetanseutvikling 8 Skolelederen 10-09

9 I Sverige får de varm mat på skolen i lunsjen. Det er disse tre jentene i 7. klasse fornøyd med. for lærerne. Vi driver en kunnskapsbasert utvikling, forteller Bergqvist og Wennerholm. Fokus er elevenes læring Hva lærerne fokuserer på i sin planlegging og gjennomføring av undervisningen får selvsagt konsekvenser for elevenes mulighet til læring. Hvordan skal man få elevene til å lære seg det man har tenkt? Berqkvist er veileder, både for kolleger og i kommunen, på Learning Study. Når vi diskuterer hvordan vi skal forbedre undervisningen, handler det ofte om elevenes motivasjon og interesse, organisasjon, metoder og planer. Men hva er det egentlig som utgjør en forskjell så elevenes mulighet til å lære? Det er det som er fokus når man arbeider med Learning Study. Selv om det er tidkrevende å drive med ett (lite) tema så grundig som en Learning Study krever, får en gjennom dette samarbeidet, og egen planlegging, en profesjonell endring i sin egen undervisning som en tar med seg i all planlegging, sier en engasjert Bergqvist. Hun kan også fortelle at det har vært interessant å se at antallet elever som ikke fikk godkjent på de nasjonale prøvene i matematikk på 9. trinn har minsket i løpet av de årene skolen har arbeidet med Learning Study. De flinke elevene får også bedre resultater. Hansson. Hans læringsmål for timen er at elevene skal lære å beregne prosentsatsen når del og helhet er oppgitt, for eksempel hvor mange prosent er 40 av 800. Vi er på 7. trinn. På forhånd har han i drøfting med andre kolleger prøvd å finne ut av hva de kritiske aspektene er for at elevene skal forstå det han ønsker å lære dem. Han har satt opp fire slike: begrepet prosent, at del av et totalt antall kan skrives som brøk, forkorting og utvidelse av brøk til hundredeler og at for eksempel 15/100 er like mye som 15 %. Han anvender variasjonsmønster som kontrastering og generalisering for å få elevene til å forstå. Hvorfor er ikke 6 % i brøkform lik 6/10, 60/100 eller 0,6/100 (kontrastering)? Elevene diskuterer seg i mellom og forklarer. Hvor mye er 26 % i brøkform når dere sammenlikner med det vi har lært om 6 % (generalisering)? Slik gikk han i gjennom alle punktene han på forhånd hadde antatt var kritiske for elevene. Elevene var faktisk meget deltakende og reflekterende! Noen skriver andre ikke. Hovedsaken var å få dem til å tenke, forklarer Hansson etter timen. Før klassen skal løse oppgaver i det de har lært, får de beskjed om å gå en tur rundt bygningen. At elevene må klargjøre hjernen for nye oppgaver tar han alvorlig. Det er så lett at vi tar mye for gitt i en undervisningstime, forteller de svenske lærerne. Det er en støtte å diskutere med kolleger hva vi egentlig vil at elevene skal få øye på og hvor vi tror det kan dukke opp problemer med forståelsen de kritiske aspektene ved timen. Mer om Learning Study Hvis du er interessert i å vite mer om temaet Learning Study, kan vi opplyse om at to av lærerne fra Øjersjø vil delta på en konferanse som Ringer i vann arrangerer i samarbeid med Norsk Skolelederforbund. Den holdes 25. og 26. januar 2010 på Quality Hotell 33, Oslo. Se annonse på n Variasjonsteorien Vi får være til stede i en matematikktime med læreren Henrik Vi var imponert over lærer Henrik Hanssons undervisningstime med tema prosent! Han fikk virkelig elevene til å reflektere og engasjere seg i læringsprosessen. Skolelederen

10 Samtidens reformideer Hva skjer når ideene skal inn i klasserommet? Tekst og foto: Tormod Smedstad Fire fylkeslag i Norsk Skolelederforbund gikk sammen om å arrangere Quartfestival for skoleledelse i Larvik i slutten av oktober. Ett av høydepunktene var foredraget til professor Kjell Arne Røvik. Han snakket om hvordan reformideer spres og hvilke hindringer de kan få i møte med praksis. Hva skjer for eksempel når reformideer skal nedfelles i praksis i klasserommet? Blir reformene implementert og fører de til en bedre skole? Røvik la vekt på at skoleledere trenger translatørkom petanse; den som oversetter ideene og avstemmer med egen virkelighet. En oversetter trenger kunnskap, mot, tålmodighet og styrke, sa han. Forandringens vinder Forandringens vinder blåser friskt i form av reformideer ikke minst i skolesektoren. De kommer for eksempel med mer eller mindre presise oppskrifter på hvordan en skal styre, eller hvordan en skal lede i klasserommet. Oppskrifter på god ledelse har florert: serviceledelse, teambasert ledelse, endringsledelse, transformativ ledelse, dialogbasert ledelse og verdibasert ledelse for å nevne noen. Likeledes finnes det mange ideer om riktig organisasjonskultur; prosjektorganisering, flat struktur, resultatsenhetsmodell osv. Professor Kjell Arne Røvik ser på kva som skjer når reformideer går frå prat til praksis i skolen. Andre veier Det var lettere å etterspore ideenes reise i gamle dager. Da kom de gjerne inn via topplederen som bestemte at dette skal vi ta i bruk eller ikke ta i bruk. Moderne virksomheter er perforert av ideer, forklarte Røvik. Flere tar utdanning og flere er på seminar det er nesten ikke en yrkesgruppe som ikke møter idéverden utenfor sin organisasjon. Den moderne vaktmester er med i verneledernes samarbeidsforum og respsjoni sten/kundeservicemedarbeideren er med på kick-off-seminar. Implementering Å implementere reformer er vanskelig. Forskere snakker om regelen. 60 % av reformideene forblir bare på prateplanet, 30 % får et annet resultat enn det man hadde tenkt seg og kun i 10 % av tilfellene når de resultatene som reformatørene hadde tilsiktet. Vi må huske på at det er mange ideer på vandring og at stor tilgang av ideer kan skape forvirring. Hvis en skal se på hva som skjer når reformideer går fra prat til praksis i skolen, må en se på konteksten som skolen er i. Tre scenarier Det er tre etablerte scenarier for hva som kan skje. Det optimistiske er at det skjer en rask og uproblematisk implemen tering. Ideene kan raskt og rasjonelt styres på plass og virke i klasserommet. I et slikt scenario er fore stillingen om å bruke pisk, like mye som gulrot, framtredende. Virksomheten lager detaljerte implementeringsordninger. Et betydelig institu sjonelt apparat på sentralt nivå opprettes for kvalitetskontroll. Det utvikler seg en kontrollideologi. En står i fare for at en oppnår det motsatte av hva som var tenkt, påpekte Røvik. Rektor blir i dette systemet en lokal byråkrat. Det etterlyses kvalitet i læringen som om det var et kvalitetstomt rom i skolen. Hvorfor blomstrer dette kravet i vår tid? Det avspeiler at den norske skolen 10 Skolelederen 10-09

11 er blitt nypolitisert, svarte Røvik. Den har blitt en ideologisk slagmark i kampen om velgere. Skolepolitikere uttaler seg utad med skråsikkerhet om hva som feiler skolen; det belegges ikke med hva forskningen sier og er i utakt med praktikerne. Dynamikken med konkurranse om velgere fører til at reformer strømmer inn over skolen. Dette fører til forvirring. I paradokset Finland, som lykkes så godt, har det vært nokså få reformer. Politikere kommuniserer ofte indirekte at skolen er for viktig til å overlates til skolefolk. En kontrollideologi hviler på en skepsis. Av og til er læreren helten i den skolepolitiske retorikk, men ofte den læreren som en gang var; eller den som skal komme i framtida. Aldri den læreren som er i klasserommet i dag. Hun har snarere skurkens rolle. Røvik så gjerne at skolepolitikerne ble litt mindre skråsikre og at de offentlig kunne gi uttrykk for betydelig usikkerhet. Et vennlig ord koster ingenting og er likevel den skjønneste av alle gaver... Daphne du Maurier tam tam I det pessimistiske scenario frastøtes reformene de blir nærmest små fiender. Det blir hevdet at de ikke passer til vår praksis. De feiler i praksistesten skolestua er altfor kompleks for dette... Det blir en vanskelig balansegang for skolelederen mellom pågående skoleeier og det å være den myndiggjorte, autonome rektor. I det artistiske scenario frikoples ideene fra praksisfeltet. Praktikeren må ikke uroes reformer er noe vi snakker om på seminar. Man snakker om forandring, men lager en verden for prat og en for praksis. Alternativ: virusteorien Røvik så for seg to alternative scenario til de nevnte, nemlig virusteorien og oversettelsesteorien. Virus trenger en inkubasjonstid, liksom reformer trenger tid for å sive inn før de materialiserer seg i nye opplæringsplaner. De må innvilges en inkubasjonstid, de må modnes. Ideene må også oversettes når de løftes inn fra utsida. Det er ofte skoleledere som oversetter, men også de som står i klasserommet. Reformideer må oversettes før de tas i bruk, understreket Røvik. En god oversetter må kunne både språket en oversetter fra og det språket en skal oversette det til. Oversetteren må fungere som en språksetter og skape det lokale språket. Du kan ikke forutsette at det finnes et lokalt språk, og man må ha begreper for å kunne begripe og for å ta grep. Den som oversetter er en etterdikter som både er kopierende og innoverende. Det kreves kunnskap om konteksten det oversettes fra og til. Rektor står midt i skjæringsfeltet og må ha sorteringskompetanse; hva har vi bruk for? Konfigurasjonskompetanse er en annen viktig egenskap; ideer tas ikke inn i et tomt rom. Det krever nennsom konfigurering av det nye med det gamle. Det er viktig å huske på at kvalitet innføres ikke i et kvalitetstomt rom. Mot kommer godt med fordi man ikke må være for konsept-tro. Man må ta inn reformideer stykkevis og delt. Det nye må balanseres mot det man vet fra før av. Den som er viruspassser må være tålmodig. Du må passe på at viruset ikke dør ut og sette opp arenaer for prat. Prat er en forutsetning for at man skal kunne praktisere. Det er lett og bli overveldet og havne i den avmektiges rolle når det gjelder å implementere reformideer. Å oversette krever også styrke. Det krever at lederen utøver en unik legering av myndighet og kyndighet. n Vi håper du får en vakker julehøytid og ønsker deg alt godt i det nye året! Skolelederen Tam Tam Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer