E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen."

Transkript

1 E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Publisert: Juli 2015 Skrevet av: Karin Marie Antonsen, Arbeidsnotat nr.: 1009/2015 ISSN-NR: Prosjektnr: 1521

2 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT NR: ISSN-NR: PROSJEKTNUMMER: ANTALL SIDER: 1009/ FORFATTER(E): Karin Marie Antonsen 50,- SALGSPRIS NOK: E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Nordlandsforskning AS Tlf: Postboks 1490 N-8049 Bodø Norge Bankkonto Besøk: Universitetsalleen 11 Foretaksregisteret NO/VAT nr MVA

3 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG OG TILRÅDINGER BAKGRUNN, PROBLEMSTILLINGER OG METODE BAKGRUNN FOR ETABLERING AV E-LÆRINGSPROSJEKTET I VESTERÅLEN FRA INTERKOMMUNALT TIL INTERREGIONALT SAMARBEID PROBLEMSTILLINGER FOR FØLGEFORSKNINGEN Sentrale spørsmål som følgeforskningen ønsker å belyse: METODISK OG EMPIRISK GRUNNLAG HVA OG HVORFOR E-LÆRING? Prinsipper og forutsetninger for utvikling og implementering av e-læring barrierer mot og Suksesskriterier for å lykkes med e-læring INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR Hvorfor økt fokus på innovasjon i offentlig sektor? SAMARBEIDSDREVET INNOVASJON SOM TEORETISK RAMME ANALYSEMODELL FOR SAMARBEIDSDREVET INNOVASJON Institusjonelle interaksjonsarenaer medbestemmelse, læringsprosesser og delt eierskap i prosessen Drivkrefter og barrierer for offentlig innovasjon effekten av samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser i offentlig sektor E-LÆRINGSPROSJEKTET FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET BAKGRUNN, MÅL OG FORVENTA GEVINSTER MED FELLES PORTAL status for arbeidet med portalen Eksempler på kurs som er lagt ut på portalen Tilbakemeldinger etter presentasjon på ekommue ANALYSE AV UTVIKLING, IMPLEMENTERING OG SPREDNING AV E-LÆRING I VESTERÅLEN E-LÆRINGSPROSJEKTET SOM INNOVASJON ERFARINGER FRA VESTERÅLEN I ARBEIDET MED NY LÆRINGSARENA arbeidsgruppa om kritiske suksessfaktorer for å lykkes med e-læring Hvilke forventninger til e-læring kan identifiseres i vesterålen? Hvilke typer kurs kan passe som e-læring? Informasjon er viktig - men ikke før verktøyet er på plass Valg av superadministratorer og kursadministratorer Erfaringer med e-læring i kommunene så langt Hvor langt ønsker kommunene å gå med implementering av e-læring? kurs i bruk av portalen og utvikling av e-læringsprosjekter: UTFORDRINGER OG MULIGHETER MED E-LÆINGSPROSJEKTET barrierer for implementering av e-læring Hvilke kriterier må ligge til rette for å lykkes med implementering av e-læring? VIDERE ANALYSER HVA HAR VI LÆRT OG HVA SKAL DEN VIDERE FORSKNING FOKUSERE PÅ? REFERANSER VEDLEGG 1: EKSEMPEL PÅ "ENSIDER" VEDLEGG 2: SKJEMA FOR KOMMUNENES VALG AV NIVÅ FOR IMPLEMENTERING VEDLEGG 3: INTERVJUGUIDE PERSONAL/HR VEDLEGG 4: INTERVJUGUIDE ENHETSLEDERE

4 FORORD Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra første del av følgeforskningen av e- læringsprosjektet i Vesterålen som Nordlandsforskning har fulgt siden høsten Notatet tar for seg e-læringsprosjektet som en samarbeidsdrevet innovasjonsprosess, og ser særlig på drivkrefter, barrierer og suksesskriterier for utvikling og implementering av e-læring. Selv om Vesterålskommunene nå har inngått samarbeid med flere regioner om det nasjonale læringsprosjektet KS Læring, så har følgeforskningen hatt hovedfokus på Vesterålen som case. Forskningen er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Vi håper at resultatene fra følgeforskningen kommer til nytte i det videre arbeidet med kompetanseutvikling i Vesterålen, og ser frem videre samarbeid og til å følge prosjektet videre inn i implementeringsfasen. Bodø 5. juli 2015 Karin Marie Antonsen 2

5 1 SAMMENDRAG OG TILRÅDINGER Bakgrunnen for e-læringsprosjektet er kommunenes identifisering av felles kompetansebehov i kombinasjon med trange økonomiske rammer og framtidsutsikter som tilsier at utfordringene vil øke. De forventa gevinstene av prosjektet er et system som, gjennom deling av kurs, planer, direktiver etc, skal være kvalitetsøkende, i form av kompetanse hos de ansatte, og kostnadseffektiviserende for kommunene. Innovasjon sees som et virkemiddel for å utvikle det offentlige tilbudet i lys av framtidens utfordringer knyttet til endra befolkningsstruktur, økte krav og forventninger i forhold til tjenesteleveransene og behovet for kostnadseffektivisering (KRD 2014; Teigen, 2013). E-læringsprosjektet i Vesterålen har som mål å utvikle og implementere e-læring som en del av kompetanseutviklingen i kommunene. Nordlandsforskning følger prosessen med utvikling, implementering og spredning med et innovasjonsperspektiv - med særlig fokus på samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser. I lys av dette er det ikke e-læring i seg selv vi anser som innovasjonen, men de nevnte prosessene. Følgeforskningen tar utgangspunkt i teori om innovasjon i offentlig sektor og teori om e-læring. Drivere og barrierer for e-læring som innovasjon har blitt kartlagt. Analysene bygger på ulike kilder, slik som deltakende observasjon, intervju, møter, litteraturstudier og gjennomgang av sakspapirer. Siden oppstarten har e-læringsprosjektet i Vesterålen gått sammen med Telemark- og Kongsbergregionen og KommIT om å utvikle en felles e-læringsportal for alle kommunene i Norge. Felles mål for partene er ønsket om å sikre kompetanseutviklingen på en kostnadseffektiv måte i lys av de framtidige utfordringene som offentlig sektor står ovenfor. Eksempler på utfordringer er økt kompleksitet i tjenestetilbudet, økt andel eldre i befolkningen og utfordringer, både hva økonomi og organisering knyttet til opplæring av nytilsatte og etter- og videreutdanning av allerede ansatte angår. Et sentralt spørsmål i kjølvannet av denne situasjonen er hvordan sektoren kan fange, lagre og gjenbruke kunnskap og kompetanse som allerede fins og forbrukes på arbeidsplassene hver dag til det beste for innbyggere og kommunens næringsliv (KommIT, 2014). E-læring prøves, på bakgrunn av utfordringene, ut som ett av flere innovative grep som skal medvirke til en framtidsrettet utvikling av kommunesektoren. Forventningene til e-læring er relativt store i Vesterålen. I arbeidsgruppa, og blant andre informanter som er intervjuet, er det forventninger om at implementering av e-læring skal føre til økonomisk gevinst, økt tilgjengelighet av kompetanse for flere og bedre muligheter for internkontroll innad i kommunene. Arbeidsgruppa presiserer at utvikling av e-læring må sees som en del av kommunenes helhetlige kompetanseutviklingsplaner. De er opptatt av å skape lærende organisasjoner hvor det som blir lært faktisk blir tatt i bruk. Flere informanter trekker også frem at implementering av e-læring vil endre synet på kompetanse fra noe man reiser ut og får, til noe man får på arbeidsplassen og i større grad kan bestemme over og ta ansvar for selv. Samtidig er det bred enighet om at e-læring ikke må erstatte alle former for kurs, og at den må organiseres i sammenheng med kollokvier og diskusjonsforum på arbeidsplassen og/eller i nettforum på portalen. Disse prinsippene samsvarer godt med Nichols (2003) sine pedagogiske prinsipper om e-læring. 3

6 Til tross for at e-læring i dag innebærer sosial bruk av weben gjennom såkalt Web 2.0, har informantene et ganske tradisjonelt syn på e-læring. De fleste mener at mulighetene er begrenset til å lære enkle ting som programvare, prosedyrer, reglementer og andre ting som man kan lære seg slev. Kun noen få trekker frem at det også fins muligheter for dialog og veiledning innenfor dagens e-læringsverktøy. Her er det et mulighetsrom som vi mener kommunene kan utnytte med tanke på en mer utstrakt bruk av e-læring enn det som begrenser seg til å lese litteratur og levere inn oppgaver. Barrierer: Nordlandsforskning har identifisert eksisterende og mulige barrierer for en vellykket implementering av e-læring: De fleste informantene er opptatt av at man bør vente med å presentere e-læringsportalen for de ansatte til den er helt ferdig. Dette for å redusere faren for endringsmotstand som informantene mener kan oppstå i organisasjonene dersom ikke alt fungerer. I faglitteraturen om innovasjon i offentlig sektor identifiseres nettopp denne formen for endringsmotstand og nullfeilskultur som én av barrierene mot innovasjon. Dette fordi manglende involvering i utviklingsfasen kan bli et vel så stort hinder som motstand grunnet feil og mangler på selve portalen. Samtidig peker litteraturen på brukerstyrt utvikling og medvirkning som virkemidler for å overkomme denne motstanden. For å bygge ned eventuell motstand mot e-læring som virkemiddel for læring i organisasjonen, mener Nordlandsforskning at det er viktig å være åpen overfor de ansatte om at e-læringsprosjektet foreløpig er en pilot hvor ikke alt er på plass, samt skape arenaer for dialog og direkte medvirkning, og ikke bare for informasjon og instruksjon. Medvirkning kan handle om at ansatte er med på utviklingen av kurs, eller på å avgjøre når det kan være hensiktsmessig å benytte seg av e-læring fremfor fysiske kurs. Nordlandsforskning foreslår derfor at medvirkning føyes til, både som en av mellomledernes viktigste roller for å skape læreglede i organisasjonen og til suksesskriterier for å lykkes med utvikling og implementering av e-læring. Andre barrierer som har blitt påpekt eller identifisert er i første rekke knappet på ressurser som tid, utstyr, digital kompetanse, kapital og arbeidskapasitet (få folk og mange oppgaver). Noen nevner også manglende materiell som en mulig barriere da ikke alle ansatte i kommunene har tilgang til pc og kontor. Prosjektgruppa er videre lita og drevet av ildsjeler, noe som også kan være sårbart. Prosjektorganiseringen, både av e-læringsprosjektet og av KommIT (at prosjektet ledes av et KommIT som i seg selv er et tidsavgrenset prosjekt), er en annen mulig trussel mot implementering. Dette fordi prosjekter alltid er midlertidige og avhengige av finansiering og ildsjeler. Nordlandsforskning anbefaler i lys av dette at spørsmål knyttet til utvikling, drift, kvalitetssikring og vedlikehold av selve portalen og kursene avklares før prosjektperioden til KommIT er over. Dette vet vi at det nå jobbes planmessig med innad i prosjektet. Drivkrefter for at e-læringsprosjektet skal lykkes er at kommunene har identifisert et felles behov og erkjent av at de kan oppnå både økonomisk og kvalitativ gevinst gjennom samarbeid. Andre drivere som er identifisert er innovative og entusiastiske ledere, både i prosjektgruppa sentralt og i arbeidsgruppa i Vesterålen, samt en lite byråkratisk prosjektstyring som jobber ut fra konkrete mål. 4

7 En rekke suksesskriterier for at e-læringsprosjektet skal lykkes har blitt uttrykt, både av arbeidsgruppa for e-læringsprosjektet i Vesterålen og av andre informanter i kommunene. Et eksempel er avklaring av omfang mht. bruk av e-læring. Dette støttes av teori som vektlegger at bruken av e-læringsteknologi aldri må bli målet i seg selv, men være et middel for å oppnå læring. Utvikling og implementering av e-læring bør derfor følge pedagogiske og ikke teknologiske premisser, og man bør kun bruke e-læring etter en nøye vurdering av nytten i forhold til kompetansemålene. Det er også viktig å supplere rene nettkurs med kollokvier og diskusjonsgrupper. Nordlandsforskning er av den oppfatningen at arbeidsgruppas fokus på lærende organisasjoner er et godt utgangspunkt for å ivareta disse forutsetningene for vellykket implementering. Oppsummert kan suksesskriteriene som har blitt identifisert gjennom prosjektet uttrykkes som; a) Forankring i ledelse og ledelsens innstilling og holdning b) Organisering c) Pedagogiske prinsipper d) Informasjon e) Rolleavklaring og rollefordeling f) Opplæring og digital kompetanse g) Kvalitetssikring av kurs og portal h) Utstyr i) Tilstedeværelsen av en nasjonal motor og forankring j) Medvirkning i forhold til de som skal bruke e-læring Da prosjektet fremdeles er i en utviklingsfase er det for tidlig å konkludere om oppnådd effekt. Av konkete resultater er det allikevel verdt å nevne at det ved utgangen av 2014 lå rundt 50 kurs ute på portalen. Vesterålskommunene har hatt representanter på kurs i hvordan man bruker portalen og/eller hvordan man utvikler kurs selv. Mange mener at kursene kom litt tidlig i forhold til status for arbeidet med selve portalen, og det planlegges nye kurs våren 2015 for superbrukere. Mens flere kommuner har testet kurs (på ledelsesnivå) som har blitt utviklet gjennom piloten (Effektiv møteledelse), har også to kommuner gjennomført e-læringskurs overfor ansatte. Hadsel kommune har gjennomført et kurs som ligger på portalen (oppdateringskurs medisinhåndtering), mens Sortland har gjennomført HMS-kurs, kjøpt av en ekstern tilbyder. I begge tilfellene oppgir kommunene markante kostnadsbesparelser. Sortland kommune anslår en besparelse på kr på sine HMS-kurs gjennomført i Skien kommune har, i følge prosjektgruppa nasjonalt, spart tilsvarende 1,5 årsverk for gjennomføring av medisinhåndteringskurs for 500 ansatte - de samme kursene som Hadsel kommune har gjennomført for hjemmetjenesten. Når det gjelder spredning til andre kommuner i Nordland, har HR-avdelinga i Bodø kommune meldt sin interesse og koblet seg på. De ble oppmerksom på prosjektet gjennom en artikkel i Kommunenytt. Andre kommuner fra hele landet er også koblet på i løpet av året, og vi vil i andre år av følgeforskningen se nærmere på spredningen. Da prosjektet nå tar mål av seg å utvikle en e-læringsportal for alle kommunene i landet, kan man risikere at det kommer store mengder kurs og materiell på portalen KSLæring. 5

8 Nordlandsforskning anbefaler at innholdet på portalen «siles» på kommunenivå, slik at ikke alle ansatte må lete gjennom alt materialet når de skal finne aktuelle kurs. Dette for å unngå frustrasjon og motstand. Nordlandsforskning mener oppsummert at e-læringsprosjektet, både i Vesterålen og nasjonalt, har potensiale til å nå sine mål om å skape merverdi, både hva økonomi og kompetanseutvikling angår. Dette fordi det er mange drivkrefter som bidrar til prosjektets utvikling. Eksempler er identifiseringen av felles utfordringer blant kommunene, innovative ledere, gjensidige avtaler, gjensidig tillit og forventninger om effekter. Vi anbefaler, i lys av teori om samarbeidsdreven innovasjon, at prosjektet utvider medvirkningsfokuset til å gjelde for øvrige ansatte og ikke bare for ledere og mellomledere. Dette fordi de ansatte skal være brukerne av e-læring, og fordi deltakernes eieforhold til ideene og løsningene vurderes som viktige forutsetninger for vellykkede innovasjonsprosesser. 6

9 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLINGER OG METODE E-læringsprosjektet i Vesterålen er et prosjekt som har som mål å utvikle og implementere e- læring som en del av kompetanseutviklingen i kommunene gjennom opprettelse av en e- læringsportal. Opprinnelig var e-læringsprosjektet et samarbeid mellom de seks kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes, RKK 1 Vesterålen og Vesterålen regionråd. Prosjektgruppa for e-læringsprosjektet i Vesterålen har i ettertid gått sammen med Telemark- og Kongsbergregionen og KommIT 2 i ett stort prosjekt som skal utvikle en felles e- læringsportal/ læringsarena for hele kommunesektoren. Prosjektet er finansiert av kommunene selv gjennom prosjektmidler fra «Saman om ein Betre Kommune» (KMD) og gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Nordlandsforskning følger e- læringsprosjektet i Vesterålsregionen med et innovasjonsperspektiv. I denne studien er det ikke e-læring som verktøy som blir betraktet som en innovasjon, men utviklingsprosessene og implementeringen i kommunale kontekster. Det formaliserte samarbeidet med KommIT og Telemark- og Kongsbergregionen gjør at resultatene fra dette følgeforskningsprosjektet kan være av interesse ut over de aktuelle Vesterålskommunene som er med i e- læringsprosjektet. Dette er et arbeidsnotat etter første år av følgeforskningen, mens en hovedrapport vil foreligge i BAKGRUNN FOR ETABLERING AV E-LÆRINGSPROSJEKTET I VESTERÅLEN Gjennom kartlegging av kompetansebehovet i Vesterålskommunene 3 kom det frem at nær 500 ansatte i regionen var ufaglærte eller manglet fagbrev. Basert på disse funnene satte Vesterålen regionråd i gang med «Motivasjonsløftet» som skulle motivere de ansatte til å ta formell kompetanse. RKK Vesterålen og kompetanseutvalget 4 utarbeidet en felles regional kompetanseplan. Etter at denne ble vedtatt i kommunestyrene skjedde det imidlertid lite. Årsaken ble identifisert som fraværet av kommunale ledere og mellomledere i planleggingen og tilretteleggingen. Det ble derfor, gjennom lederutviklingsprogrammet «Rett kurs» 5, satt i gang en storstilt lederopplæring med fokus på kompetanse. I 2012 fikk 100 ledere og mellomledere kurs i Helsefremmende ledelse, et kursopplegg som kommunene kjøpte inn fra en ekstern leverandør. Både deltakerne og RKK syntes kurset var så bra at de ønsket å dele det med flere. Delingstanken kom også som et resultat av en erkjennelse av hvor dyrt det ville bli å kjøpe tilsvarende kurs for å dekke ytterligere kompetansebehov. Spiren til ideen om en e-læringsportal kom dermed som et resultat av kompetansebehovet og erkjennelsen av kostnadene knyttet til kompetanseheving og utvikling. 1 Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling Vesterålen og Lødingen (RKK) med hovedoppgave å se til at kommunene får tilbud om etterutdanning for sine ansatte i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale planer og prioriteringer. 2 KommIT (Program for IKT-samordning i kommunesektoren) ble etablert av KS i 2012 for å hjelpe kommunene med å løse IKT-utfordringer, og for å jobbe frem en felles kommunal IKT-arkitektur. 3 Kartlegging gjennom utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» etablert i 2011 i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet. 104 kommuner får gjennom dette programmet støtte til lokale prosjekter som skal løse utfordringer knyttet til sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme. 4 Kompetanseutvalget ligger under Vesterålen regionråd og består av personalsjefer/personalansvarlige/hr-ansvarlige i alle kommunene 5 Et program som kommunene selv utviklet under prosjektet «Sammen om en bedre kommune». 7

10 2.2 FRA INTERKOMMUNALT TIL INTERREGIONALT SAMARBEID I 2013 fikk konsulentselskapet Cerpus 6 i oppdrag å lage et forprosjekt for å vurdere mulighetene for økt bruk av e-læring i kompetanseutviklingsarbeidet i Vesterålen. Konklusjonen var positiv, og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra tre kommuner og RKK ble nedsatt for å jobbe videre med prosjektet. Gjennom forprosjektet kom Cerpus i kontakt med Telemark- og Kongsbergregionen som startet sitt arbeid med nettportal for e-læring allerede i De fire regionene Midt-Telemark, Grenland, Vest-Telemark og Kongsbergregionen gikk da sammen til Fylkesmannen med et prosjekt om læringsløp. De fikk støtte til utvikling av én pilot hver. Nettportalen Kompetanse.org ble etablert som en felles arena for deling og læring for alle kommuner. Kontakten mellom Vesterålen og de andre regionene ble høsten 2013 opprettet, og pilotene om e-læringsportal ble slått sammen. Mens Telemark hadde e-læringsverktøyet, hadde Vesterålen verdifull erfaring med organisasjonsutvikling gjennom RKK-systemet og arbeidet med kompetanseplaner, omtalt over. Prosjektgruppa kom tidlig frem til at de på egenhånd var for små til å få realisert en e- læringsportal. De kontaktet KommIT som kom inn i prosjektet etter at piloten var startet. Prosjektet lanserte i desember 2013 syv smakebiter på kurs, og det var medio oktober 2014 opprettet 3000 brukere på KS Læring. Fra juli 2014 overtok KommIT eierskapet av samarbeidsprosjektet som har fått tittelen «Ny læringsarena». 2.3 PROBLEMSTILLINGER FOR FØLGEFORSKNINGEN E-læringsprosjektet kan betraktes som en innovasjonsprosess som innebefatter nært samspill mellom teknologi og organisasjon. Innføring av nye arbeidsmidler gjennom teknologi har store konsekvenser for en organisasjon, og følgeforskningsprosjektet skal bidra med kunnskap om samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser kjennetegnet ved dette samspillet. Kunnskapen skal erverves ved å følge utviklingen, implementeringen og spredningen av e-læring i Vesterålsregionen. Den overordnede problemstillingen er derfor tredelt: 1. Hvordan utvikles e-læring i en kommunal kontekst? 2. På hvilke måter kan e-læringsprosjektet sees som en samarbeidsdrevet innovasjonsprosess? 3. Hvordan implementeres og spres e-læring i en kommunal kontekst? Utvikling og implementering av e-læring som sentral del av kompetanseutviklingen i kommunene innebærer å ta i bruk teknologi på en ny måte. Dette vil både påvirke 1) hvordan kommunene organiserer seg og forholder seg til kompetanseheving, 2) hvordan de ansatte forholder seg til og tar i bruk e-læring, og 3) hvordan de ansatte som individer forholder seg til å utvikle sin egen kompetanse. Samtidig vil det være en kobling mellom disse faktorene, noe følgeforskningsprosjektet tar mål av seg å gi kunnskap om. 6 Konsulentselskap med fokus på teknologidrevne og pedagogiske løsninger for læring, lokalisert i Øksnes, Vesterålen. 8

11 For å besvare problemstilling 2, vil vi bruke teori om samarbeidsdrevet innovasjon, og da særlig figur 1, omtalt i kapittel 3, (Sørensen og Torfing, 2011), som analysemodell. Hensikten er å utforske betingelser, drivkrefter, barrierer for og effekter av e-læringsprosjektet som en samarbeidsdrevet innovasjonsprosess. Utviklingen av e-læringsportalen/læringsarenaen har siden 2013 utviklet seg til et prosjekt hvor regioner og kommuner er tildelt ulike roller, hvilket betyr at overføring av kunnskap mellom kommunene og regionene står sentralt. Følgeforskningsprosjektet vil både se på hvordan kunnskap om en innovasjon spres mellom enheter i kommunene internt, mellom kommunene i Vesterålen og mellom regionene i prosjektet forøvrig SENTRALE SPØRSMÅL SOM FØLGEFORSKNINGEN ØNSKER Å BELYSE: For å besvare problemstillingen over vil vi gjennom denne studien belyse flere spørsmål eller underproblemstillinger knyttet til bakgrunn, prosess og utvikling, implementering, spredning, erfaringer/resultat og til e-læring som virkemiddel generelt: Bakgrunn: A. Hva er bakgrunnen for utviklingen av kompetanseportalen? Hvor kom ideen fra, hvem tok initiativ, hvordan ble prosjektet planlagt og utarbeidet, hvilke aktører ble koblet inn, hva er rammene og hvor har prosjektet sin forankring? B. Hvordan har man jobbet med prosjektet- fra idé og utvikling til iverksettelse? Hvilke arenaer, aktører har blitt involvert og hvorfor disse? Utvikling og implementering av e-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling: C. Hvordan jobber Vesterålsregionen og den enkelte kommune med implementeringen av e-læring som virkemiddel for kompetanseheving? D. Hvordan påvirker implementeringen den kommunale organisasjonen? E. Hvordan påvirker implementeringen de ansattes forhold til egen kompetanse og utviklingen av denne? F. Hva tenker de ansatte om at fysiske kurs erstattes med e-læring? G. Hvilke kriterier legges til grunn for valget av hva som tilbys som e-læring og hva som fortsatt til blir drevet ved fysiske kurs og i hvor stor grad skal e-læring erstatte andre typer kurs for de ansatte? Spredning H. Hvordan spres erfaringer fra kommunene/regionene i prosjektet mellom disse og ut til andre kommuner og regioner? Erfaringer I. Hva har prosjektet ført til med utgangspunkt i målsetninger og utilsiktede resultater? J. Hva har man lært gjennom prosjektet så langt? K. Hva oppleves som de største utfordringene i arbeidet videre med e-læring? Følgeforskningen går over to år. Det første året har vært preget av utvikling av piloter/kurs og av selve e-læringsportalen, samt informasjon og forsiktig oppstart på kommunenivå. 9

12 Hovedfokus for dette første arbeidsnotatet er derfor i stor grad hovedproblemstilling 1 og 2, men notatet berører også problemstilling 3. Hva forskningsspørsmålene over angår, vil dette arbeidsnotatet berøre spørsmål knyttet til både bakgrunn, utvikling (og implementering) og erfaringer på prosjektnivå, mens vi i neste fase vil komme nærmere inn på implementering, spredning og de ansattes erfaringer. 2.4 METODISK OG EMPIRISK GRUNNLAG Hovedfokus for dette case-studiet er Vesterålsregionens arbeid med utvikling, implementering og spredning av e-læring. Da e-læringsprosjektet har blitt nasjonalt, vil studien også berøre samarbeidet med de andre regionene og kommit. Gjennom følgeforskning ønsker vi å følge prosessene over tid, og samtidig betrakte empirien i lys av teoretiske perspektiver. Selv om studien, jamfør Stake 2000, kan sees som et såkalt intrinsic case study, hvor formålet er å skape kunnskap om det spesifikke caset Vesterålen, vil noen av resultatene være overførbare til lignende case. Følgeforskningen har ikke, som aksjonsforskningen, til hensikt å endre, men heller lære av prosesser i en foreliggende virkelighet (Kalleberg 1992). Følgeforskeren er derfor ikke aktivt samhandlende med aktørene i implementeringsfasene. Det er aktørene som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes og på hvilken måte. Nordlandsforskning har vært til stede ved flere anledninger hvor arbeidsgruppa i Vesterålen har vært samlet, og har bidratt som dialogpartner. Følgeforskning av e-læringsprosjektet legger grunnlag for et formativt forskningsdesign, hvor prosessene rundt utvikling og implementering av e-læring står i fokus. Da e- læringsprosjektet pågår ennå, vil vi ikke gi noen summativ evaluering av endelig utfall, men snarere rapportere om hva vi har observert og reflektert over, samt gi noen anbefalinger om prosessen videre (Lindøe et al. 2002). Organiseringen av e-læringsprosjektet, med KommIT, et tidsavgrenset prosjekt under KS, som overordna prosjektleder, innebærer en viss usikkerhet med tanke på videre fremdrift og resultat. For å imøtegå denne utfordringen metodisk, har vi en åpen tilnærming til caset, hvor foreliggende og tilgjengelig data styrer tilnærmingen (Lindøe et.al. 2002). Dette notatet er en oppsummering av prosessen så langt. I tråd mer case study som metode, har vi brukt flere kilder til informasjon/data for å belyse ulike sider ved caset. Ved å undersøke samme fenomen fra flere sider, og med ulike datakilder, reduseres sannsynligheten for feil eller skjeve framstillinger. Vi har benyttet følgende kilder: - Observasjon og deltakelse på digitaliseringskonferansen for kommunesektoren «ekommune2014» hvor arbeidsgruppa for e-læringsprosjektet i Vesterålen deltok og presenterte prosjektet sammen med samarbeidsregionene og KommIT - Observasjon på møte mellom arbeidsgruppa og representanter fra Bodø kommune om involvering av Bodø i prosjektet 10

13 - Telefon/videointervju med HR/personalansvarlige i alle kommunene i Vesterålsregionen (seks) på bakgrunn av intervjuguide (se vedlegg nr. 3) - Videomøte med leder i kompetanseutvalget i Vesterålen og RKK sin kontaktperson for prosjektet - Videomøte med leder for hjemmetjenesten i Hadsel kommune (se vedlegg nr. 4) - Sakspapirer fra arbeid med utvikling og implementering av e-læringsprosjektet - Kompetanse.org: Læringsportalen som er under utvikling - Informasjon om prosjektet på Kommunal- og regionaldepartementet sine hjemmesider - Vitenskapelig litteratur som omhandler e-læring og innovasjon i offentlig sektor. I første fase av følgeforskningen er representanter fra alle Vesterålskommunene intervjuet gjennom videosamtale eller telefonintervju. Samtlige av de seks kommunenes representanter i kompetanseutvalget deltar i undersøkelsen, i tillegg til RKK Vesterålen og enhetsledere som har gjennomført e-læring. Analysen bygger også på observasjon på ekommune 2014, og på møter i arbeidsgruppa. 2.5 HVA OG HVORFOR E-LÆRING? E-læring innebærer bruk av web-baserte, web-distribuerte eller web-kapable teknologiske verktøy i utdannings- og læringsøyemed. En e-læringsplattform er en samling av e- læringsverktøy som er tilgjengelig gjennom en felles plattform med ulike brukere og administratorer, mens et e-læringsobjekt er en digital fil eller et verktøy som kan gjenbrukes i en e-læringskontekst (Nichols, 2003). Utviklingen av e-læring har fulgt den teknologiske utviklingen forøvrig. Med Web 1.0 ble læringsinnholdet gjort tilgjengelig for studentene ved at de kunne laste ned og lese dokumenter. I takt med den teknologiske utviklingen har e-læring blitt mer basert på sosial bruk av weben gjennom såkalt Web 2.0. E-læring har dermed fått et høyere innslag av aktive læringsmodeller, interaksjon, samarbeid og tilrettelegging av læringsprosesser. Gjennom Web 2.0 kom den lærende i sentrum av læringsprosessen, og ble selv innholdsprodusent (Rosenbaum, 2012). E-læring innebærer en frikopling fra tid og rom. Kompetanse blir dermed tilgjengelig hvor man vil, når man vil, så lenge man har internett, og det er i utgangspunktet ingen begrensning på antall lærende. Det er enkelt å oppdatere fagstoff, og man kan sikre kostnads- og tidseffektiv levering av kompetanse (Koller et al. 2008, i Rosenbaum, 2012). Forventningene var enorme da e-læring ble introdusert, og man antok at det ville revolusjonere arbeidslivets måte å øke kompetansen på. E-læring som virkemiddel for opplæring er i dag utbredt i mange sektorer, men forskning viser at det er mest utbredt i organisasjoner og virksomheter med færre enn 50 ansatte (Rosenbaum, 2012). 11

14 2.5.2 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV E- LÆRING Når man skal utvikle og implementere e-læring er det, i følge Nichols (2003), viktig å følge noen sentrale pedagogiske prinsipper: For det første er ikke et e-læringsverktøy et læringssystem, men et middel for implementering av læring. Tilnærming til læring er følgelig viktigere enn valg av teknologi. Valg av e-læringsverktøy bør derfor reflektere pedagogikken i kurset, og ikke legge premissene for den. Nichols (ibid) mener følgelig at e-læringsteknologi i hovedsak bør utvikles av pedagoger, instruktører og kursholdere og ikke av teknologer, da vellykket e-læring utvikles gjennom vellykket implementering av pedagogisk innovasjon. E- læringsteknologi vil ikke alene endre læringskulturen i en organisasjon, men kan, om den brukes riktig, muliggjøre pedagogisk innovasjon (Horton, 2002, referert i Nichols, 2003). Målet med å ta i bruk e-læring må aldri bli e-læringen i seg selv, men må alltid være å dekke kompetansebehov. Valget bør derfor være basert på en nøye vurdering av om tilgjengelig læringsmiddel er egnet til å nå kompetansemålene. Det er en utbredt oppfatning at e-læring egner seg best til eksplisitte ferdigheter som IKT-kompetanse, og mindre til typiske «soft skills» hvor kunnskapen er taus og må utøves i praksis, eller ligger mellom linjene og krever refleksjon. Naidu (2006, i Rosenbaum, 2012) mener man kan overkomme e-læringens begrensninger hva kontekstuell og praksisnær kunnskap angår gjennom scenariobasert, problembasert, målbasert, casebasert og rollespillbasert e-læring hvor også refleksjon inngår. I mange tilfeller vil såkalt «blended learning» være å foretrekke; en blanding av e- læringsverktøy, fysiske kurs, gruppearbeid og tilrettelegging av diskusjoner på arbeidsplassen eller i et forum på læringsportalen (se også Lain og Astin, 2005) BARRIERER MOT OG SUKSESSKRITERIER FOR Å LYKKES MED E-LÆRING For å lykkes med e-læring må læringsaktivitetene skape reell og nyttig læring, og ikke bare omhandle bruk av ny teknologi. Dersom de ansatte ikke ser nytten med verktøyene, vil det raskt utvikles motstand. Manglende digital kompetanse kan også skape motstand i en organisasjon (Choy, 2007). Implementeringen må derfor handle like mye om mennesker som om teknologi. Nettland, Wasson og Mørch (2007) ser av den grunn informasjons- og opplæringsfasen som fundamental for vellykket implementering. De ansatte må få en klar forståelse for hvor, når og hvordan e-læring skal brukes, og læringsaktivitetene må organiseres på en måte som motiverer brukerne. Til sist er det viktig at e-læring blir en del av hele organisasjonskulturen, og ikke noe de ansatte føler seg presset til å gjennomføre. En god organisasjonskultur for læring tillater at kunnskap flyter fritt, og har i seg en delingskultur hvor de ansatte lærer av hverandre. Man må derfor bryte ned barrierer som hindrer kunnskapsflyt, og samtidig gi de ansatte tro på at det er fruktbart å dele kunnskap med kollegaer(cole og Bruch, 2006). Barrierer for vellykket implementering kan være både kulturelle, psykologiske og kontekstuelle. Psykologiske kan handle om at de ansatte bruker sin kunnskap for å beskytte seg selv. I en nullfeilskultur preget av frykt for å gjøre feil, opprettholdes barrierer. Dersom ledelsen gir rom for å feile, bruker ros foran ris, og oppmuntrer til kreative løsninger, vil imidlertid psykologiske barrierer kunne bygges ned og gi rom for en kultur for læring. Om man jobber aktivt for en felles kultur hvor prøving og feiling er tillatt og deling av kunnskap er naturlig, har man lagt godt til rette for at læring skal finne sted. Det kan også være 12

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Gro Sandkjær Hanssen, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat RF-2005/127 Samarbeidsnotat

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Inger Marie Hagen Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer