HANDLINGSPROGRAM 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015

2 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/ Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding 2014 Rev. nr.: Dato: Utført av: Rev. gjelder:

3 Årsmelding 2014 Side 3 av 21 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2014 og en liste over publikasjoner som er utgitt av Driftsassistansen i løpet av året. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet 20. mai Kristiansund, mai 2015 Thor Magne Hasselø Leder i styret for Driftsassistansen

4 Årsmelding 2014 Side 4 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORGANISASJON Generelt Styret Årsmøtet Valgkomité Faggrupper Medlemmer Assistanseorgan/sekretariat ØKONOMI UTFØRT ARBEID Generelt Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Kurs Møter i faggruppene Driftsoperatørsamlinger Annen kunnskapsformidling Fellesprosjekt Utlån og formidling av spesialutstyr KONTAKT MED ANDRE FAGMILJØER RAPPORTERING Vedlegg 1. Vedtekter for 2. Medlemsliste med kontaktpersoner for Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene 4. Handlingsprogram for Driftsassistansen for Status per 31. desember 2014

5 Årsmelding 2014 Side: 5 1. ORGANISASJON 1.1 Generelt Driftsassistansen er en forening som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Ingen av samvirkevannverkene hadde per 31. desember 2014 status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansens formål og arbeidsform er nedfelt i vedtektene: 2 FORMÅL Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 2 ARBEIDSFORM Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse fungerer som felles assistanseorgan. I samarbeid med medlemmene skal assistanseorganet arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt og foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene. Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kapittel er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene gir de formelle rammene for virksomheten (Vedlegg 1). Årsmøtet Styret Kommuner Samvirkevannverk Sekretariat Sivilingeniør Gjestad AS Faggrupper Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere Moldeprosessen Lekkasjesøking på vannledningsnettet Medlemskommuner 35 kommuner Assosierte medlemmer Mattilsynet Samvirkevannverk Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen

6 Årsmelding 2014 Side: 6 Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte (byggherrestøtte) i forbindelse med planlegging av nyanlegg har ikke vært utført etter 2012, da aktivitetsnivået for kjerneaktivitetene konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt har medført at sekretariatet ikke har hatt tid til rådighet for teknisk driftsassistanse/kompetansestøtte. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene. 1.2 Styret Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant for samvirkevannverkene deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret har i perioden 20. mai mai 2015 hatt følgende sammensetning: o o o o o o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune (leder) Ulf Kristian Rognstad, Ørsta kommune Nils Kristen Skaar, Haram kommune Grete Marie Trædal, Sunndal kommune Ole Lennart Vassbotn, Volda kommune (varamedlem) Svein André Johansen, Ålesund kommune (varamedlem) Representant for samvirkevannverkene: o Ragnvald Kvalsvik, Herøy Vasslag SA Styret har i 2014 hatt 2 møter og behandlet 12 saker. 1.3 Årsmøtet Årsmøtet for 2014 ble holdt i Molde 20. mai i forbindelse med VA-konferansen av 35 medlemmer og 2 av 28 assosierte medlemmer var til stede med til sammen 69 representanter. 1.4 Valgkomité Valgkomitéen har i perioden 30. mai mai 2015 bestått av Asbjørn Aasebø, Volda kommune og Fritz Østrem, Sula kommune. 1.5 Faggrupper Det er opprettet 3 faggrupper som et supplement til kurs og konferanser, den årlige driftsoperatørsamlingen og eventuelle fellesprosjekt: A. Faggruppe for Moldeprosessen (2011) B. Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere (2012) C. Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (2014)

7 Årsmelding 2014 Side: 7 Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner er det også faglige innlegg fra konsulenter og leverandører og omvisning på anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. Styret har opprettet fagkomitéer, som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. Fagkomité for Moldeprosessen o Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Fagkomité for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere o Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Leif Kolbein Grande, Rauma kommune o Olger Teigen, Stranda kommune Fagkomité for lekkasjesøking på vannledningsnettet o Terje Hannasvik, Kristiansund kommune o Roger Halkjelsvik, Molde kommune o Bernt Kvasnes, Ålesund kommune 1.6 Medlemmer I 2014 hadde Driftsassistansen 35 medlemmer og 28 assosierte medlemmer. Alle kommunene, med unntak av Eide kommune var medlemmer i Driftsassistansen. Med unntak av Stordal kommune, som var medlem kun på avløpsdelen, deltok alle kommunene både på vann- og avløpsdelen av assistanseordningen. Mattilsynet og 24 samvirkevannverk var assosierte medlemmer i Sætre og Jarnes vassverk, Tørla Vassverk og Stordal vasslag (overtatt av Stordal kommune) gikk ut som medlemmer. Det var ellers ingen endringer i medlemsporteføljen. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen har vært sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i Vedlegg Sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune var sekretariat for Driftsassistansen fram til 6. mars Fylkeskommunen avsluttet fra denne dato sitt engasjement i Driftsassistansen. På årsmøtet 12. juni 2012 ble det vedtatt å engasjere konsulentfirmaet Sivilingeniør Gjestad AS som sekretariat for perioden 14. juni desember På årsmøtet 30. mai 2013 ble det vedtatt å forlenge kontrakten med Sivilingeniør Gjestad AS i 2 år fram til 31. desember 2015.

8 Årsmelding 2014 Side: 8 2. ØKONOMI Regnskapet for 2014 er vist på neste side. Driftsassistansens inntekter i 2014 var kr inklusiv kr i overførte midler fra Utgiftene var kr Dette gir et resultat på kr , mens det i budsjettet var kalkulert med et resultat på kr Det økte overskuddet skyldes i hovedsak reduserte utgifter på følgende aktiviteter: Aktiviteter Budsjett Regnskap Overskudd B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G C.40 Faggruppe for avløpsrensing C.41 Faggruppe for Moldeprosessen C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D.32 2-dagers driftsoperatørsamling G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg M.4 Evaluering av Driftsassistansen O Sekretariatet. Honorar og utlegg P.2 Styremøter, diverse P.4 Til styrets disposisjon Sum I handlingsprogrammet for 2014 var det budsjettert med et samlet tidsforbruk på timer. På grunn av sykdom i assistanseorganet/sekretariatet ble tidsforbruket redusert med 277 timer i forhold til budsjettet. Dette medførte at aktivitet B.73, C.42 og G.51 ikke ble gjennomført. I budsjettet var det avsatt kr til kjøp av tjenester under aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform. Evalueringsprosessen ble ikke oppstartet i 2014, men vil bli gjennomført i 2015.

9 Årsmelding 2014 Side: 9 INNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt 1 Overført fra , , ,77 2 Medlemsavgifter Utstillere VA-konferansen Kursavgifter 1) ,00 5 Andelseier i Norsk Vann. Refusjon av kontingent for , , , , Konto i DNB. Renteinntekter ,24 571, ,48 7 VA-konferansen Refusjon av middag Sum inntekter , , ,25 1) For ikke-medlemmer UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs B.73 HMS avløpsanlegg B.81 VA-konferansen , , ,20 C Møter i faggruppene C.39 Faggruppe for Moldeprosessen , ,80 C.40 Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere C.41 Faggruppe for Moldeprosessen , ,59 C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling , , ,16 F Annen kunnskapsformidling F.2 Drift av hjemmeside G Fellesprosjekt G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg G.52 Felles VA-norm Møre og Romsdal , , M Administrasjon M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform O Sekretariatet Honorar og utlegg , , ,70 P Diverse P.1 Andelseier i Norsk Vann. Kontingent for P.2 Styremøter, diverse , , ,50 P.3 Revisor , , P.4 Til styrets disposisjon P.5 Konto i DNB. Gebyrer Sum utgifter Resultat , , ,30

10 Årsmelding 2014 Side: UTFØRT ARBEID 3.1 Generelt Registrert timeforbruk for sekretariatet i 2014 er 873 timer (0,50 årsverk), mens det i handlingsprogrammet for 2014 var budsjettert med et tidsforbruk på timer. Det reduserte tidsforbruket skyldes sykdom i sekretariatet. Til sammenligning ble det i 10-årsperioden benyttet følgende ressurser i form av årsverk: År Årsverk 1,44 1,69 1,95 1,86 0,43 0,63 0,58 0,61 0,63 0,56 Vedlegg 4 gir en detaljert oversikt over tidsforbruk og utførte aktiviteter. Alle planlagte aktiviteter er utført med unntak av B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G.51, C.42 Møte i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet og G.51 Fellesprosjekt HMS ved arbeid på avløpsanlegg. Disse aktivitetene, som i handlingsprogrammet for 2014 er budsjettert med 250 timer, ble ikke utført da tidsforbruket til sekretariatet ble redusert med 277 timer på grunn av sykdom. Møtet i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (oppstartsmøte) vil bli gjennomført i Aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform ble ikke oppstartet i I handlingsprogrammet for 2014 var det ikke budsjettert med tidsforbruk for sekretariatet på denne aktiviteten. Evalueringen vil bli gjennomført i Følgende aktiviteter, som ikke var med i handlingsprogrammet som ble vedtatt av årsmøtet 20. mai 2014, ble gjennomført i 2014: o B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Elektro for ikke-elektrikere o B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter o G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal sonderingsmøte Disse aktivitetene kom ikke med i det vedtatte handlingsprogrammet på grunn av kommunikasjonssvikt innad i sekretariatet. B.82 og G.52 ble gjennomført henholdsvis oktober og 25. februar, og var prioritert for gjennomføring i 2014 av styret (styremøte 9. desember 2013). B.83 ble arrangert 30. april på bakgrunn av en henvendelse fra Stranda kommune som ønsket å arrangere kurset, men manglet nok deltakere til å få det gjennomført. Med bakgrunn i en rundspørring blant medlemmene ble det avklart at kurset var aktuelt for flere av Driftsassistansens medlemmer, og etter samråd med styreleder ble kurset derfor arrangert i regi av Driftsassistansen. Utgiftene ble for begge kursene dekket av kursavgifter utenom Driftsassistansens budsjett. 3.2 Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Driftsassistansen disponerer spesialutstyr (Vedlegg 3) som sekretariatet kan låne ut til medlemmene. Det er ikke kjøpt inn nytt utstyr i 2014.

11 Årsmelding 2014 Side: Kurs B.80 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - 3-ukers kurs for driftsoperatører på VAtransportsystem Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune, og ble gjennomført som 3 ukesamlinger (uke 5, 11 og 15). 20 personer fra følgende 9 kommuner deltok på dette grunnkurset: Aukra, Molde, Rauma, Sandøy, Smøla, Stranda, Tingvoll, Vestnes og Ålesund. Målgruppen er driftsoperatører som arbeider med drift og vedlikehold av VA-transportsystemer. Kurset gir deltakerne en grunnopplæring som er svært nyttig og relevant i det daglige arbeidet, og det gir også basiskunnskap for senere deltakelse på ulike fordypningskurs. Trond Kaulum fra Norsk Vann var kursleder. Undervisningsformen, med aktiv deltakelse i øvelser og oppgaver, belyser stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Deltakerne bidrar også med egne erfaringer, slik at læringen kan overføres til egen arbeidssituasjon. Deltakerne arbeider individuelt eller i grupper med planlegging, gjennomføring og presentasjon av en prosjektoppgave, som tar utgangspunkt i en aktuell problemstilling i egen virksomhet. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet, og oppgaven gjennomføres i samråd med kontaktpersoner i egen virksomhet. Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltaker, og det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven. Kursleder Trond Kaulum, Norsk Vann BA og engasjerte kursdeltakere

12 Årsmelding 2014 Side: 12 B.81 VA-konferansen 2014 VA-konferansen ble arrangert på Rica Seilet Hotel i Molde mai og hadde hele 174 deltakere. Den årlige konferansen er vannbransjens møtested for faglig påfyll, nettverksbygging, erfaringsutveksling og drøfting av faglige problemstillinger med kolleger. Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen vannbransjen. En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere: Rammebetingelser, status og utfordringer i vannbransjen Nye retningslinjer for beregning av selvkost Veiledning for drift av koaguleringsanlegg Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg Veiledning for valg og bruk av plastrør Stikkledninger - ansvar og teknisk utforming Løsningsmodeller for VA-opprydding i spredtbygde områder Avløpspumpestasjoner Drifts- og vedlikeholdssystemer for ledningsnettet Hvordan sikre god kvalitet på nye VA-ledningsanlegg Fornyelse av ledningsnettet med NoDig-metoder En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere

13 Årsmelding 2014 Side: 13 Hele 32 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presenterte seg på stands i tilknytning til kurslokalene. I programmet var det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene. Etter årsmøtet og faglig program første dag, var det klart for en annerledes og opplevelsesrik kveld i Naas Kalksteinsgruver i Eide kommune. Her ble det arrangert flåtetur på glassklart vann inne i marmorgangene og middag med underholdning i konsertsalen inne i fjellet. Odd Arne Halaas og Arild Hoksnes, Nordmøre og Romsdals store humorister, underholdt med musikk og løsslupne historier.

14 Årsmelding 2014 Side: 14 B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann Elektro for ikke-elektrikere Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune oktober og hadde 20 deltakere fra følgende kommuner og vannverk: Aukra, Averøy, Herøy Vasslag, Molde, Rindal, Smøla, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Ole Helge Øverli, Norconsult AS var kursleder. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper. Totalt har dette kurset blitt arrangert 5 ganger: Kristiansund (2013, 2012), Ålesund (2008) og Molde (2003, 2014). På disse kursene har det til sammen deltatt 98 personer. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver. Kurset gir en innføring i elektrofaget. Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir kurset tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer eller resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatører». Grunnkurset og «Elektrofagbevis for driftsoperatør» gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis, som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern mm. Fagbevis krever bestått kurs og dokumentert fagbrev fra ikke-elektrofag. B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter Kurset ble arrangert i Stranda kommune, Storfjord kulturhus 30. april i samarbeid med Eriksen HMS AS. Målgruppen for kurset var alle som arbeider med eller er ansvarlig for arbeid som utføres på asbestsementrør i grøfter. Til sammen 13 personer fra følgende kommuner deltok på kurset: Sande, Stranda, Ulstein og Ålesund. Følgende tema ble gjennomgått: Asbestens egenskaper Helse og skadevirkninger Krav til helseundersøkelser Sikker utførelse av asbestarbeid Personlig verneutstyr og sikkert utstyr for sanering av asbest. Personlig hygiene Pakking og deponi av asbest Kurs i samarbeid med Norsk Vann i interessekartlegging Norsk Vann tilbyr en rekke kurs som kan arrangeres lokalt etter avtale med kommuner og driftsassistanseorganisasjoner. Kursavgiften må dekkes av den enkelte deltaker. Assistanseorganets/se-

15 Årsmelding 2014 Side: 15 kretariatets oppgave er å kartlegge behovet for kurs, formidle kontakt mot Norsk Vann og sørge for kurslokaler og påmeldinger. Sekretariatet har hvert år siden 2010 sendt ut informasjon til alle medlemmene om kursene, samt et skjema for registrering av ønsket kursdeltakelse. Denne kartleggingen har resultert i at Norsk Vann i samarbeid med Driftsassistansen har arrangert en rekke kurs i Møre og Romsdal i Følgende kurs, som er kvalitetssikret av VA-bransjen og holdes av dyktige forelesere og kursinstruktører, er aktuelle i 2015: Nr. Kurs Dager Kursavgift (kr) 1) 1 3-ukers kurs for driftsoperatører på vannverk ukers kurs for driftsoperatører på avløpsrenseanlegg ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer Elektro for ikke-elektrikere (8 500) 5 Elektrofagbevis for driftsoperatører (8500) 6 HMS-avløpsanlegg (e-læring + 1 dagsamling) Sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (4 500) 1) Kursavgift i parentes gjelder deltakere som ikke er medlemmer i Norsk Vann Dessverre har responsen på den årlige kartleggingen vært dårlig. På tross av purringer, der det er blitt påpekt at kursene krever et vist minimum av deltakere for å bli arrangert, har svarprosenten vært så lav at kartleggingen ikke har gitt et sikkert grunnlag for bestilling av kursene. Det er stor etterspørsel etter kursene, spesielt for 3-ukerskursene, og det er derfor nødvendig å være tidlig ute. Oppslutningen om kursene har imidlertid vært større en det forhåndskartleggingen skulle tilsi. Bare 9 av 63 medlemmer returnerte utsendt registreringsskjema for kartlegging interesse for kurs i Resultatet av kartleggingen er sammenstilt nedenfor. Nr. SAMMENSTILLING Rangering (6 = viktigst) Deltakelse Krav til antall deltakere Svar Høgest Lavest Gj.snitt Pers. Medl. Min. Maks , , , , , , ,

16 Årsmelding 2014 Side: 16 Det er begrensninger i forhold til hvor mange konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og fagmøter Driftsassistansen kan arrangere i løpet av et år før man når et metningspunkt. Med bakgrunn i kartleggingen, samt kurs gjennomført i perioden , er følgende kurs prioritert for gjennomføring i 2015 og 1. kvartal 2016: 3-ukers kurs for driftsoperatører for avløpsrenseanlegg Elektrofagbevis for driftsoperatører 3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer (1. halvår 2016) 3.4 Møter i faggruppene C.40 Faggruppe for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere Møtet, som er det tredje i rekken siden oppstarten i oktober 2012, ble arrangert på Quality Hotel Alexandra i Molde 19. november og samlet 39 deltakere fra 15 medlemskommuner. Det ble holdt innlegg om følgende tema: RA2 Herøy, nytt finsilanlegg for 4000 pe Optimalisering av finsilanlegg RA2 Molde Nytt hovedrenseanlegg for Kristiansund Anleggsdesign for større slamavskillere Møtet ble gjennomført etter samme arbeidsform som på de første møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer gjennom diskusjoner.

17 Årsmelding 2014 Side: 17 C.41 Faggruppe for Moldeprosessen Møtet, som var det femte i rekken siden oppstarten i 2011, ble holdt på Quality Hotel Alexandra i Molde 5. november og hadde 22 deltakere fra 7 anleggseiere. Programmet tok utgangspunkt i nyheter og spennende prosjekt og konkrete problemstillinger fra hele landet, Leder for faggruppen, Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF, orienterte om erfaringene med stans i CO 2 -doseringen ved Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Møtet ble gjennomført etter samme lest som de tidligere møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer. Det ble holdt innlegg om følgende tema: Siste nytt fra Moldeprosessen Dosering av jernklorid og CO 2 Overgang til PIX og stans i CO 2 -dosering på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Filterspyling Lukt og smak Erfaringer med Filtralite 3.5 Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling 2014 Den årlige 2-dagers samlingen for driftsoperatørene ble i 2014 arrangert på Scandic Parken Hotel i Ålesund desember, og hadde hele 96 deltakere. Driftsoperatørsamlingen er en møteplass for utveksling av erfaringer, faglig påfyll og nettverksbygging. Målgruppen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg i kommuner og vannverk. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for byggeledelse og planlegging og prosjektering av VA-anlegg.

18 Årsmelding 2014 Side: 18 På samlingen ble en rekke dagsaktuelle tema presentert av dyktige forelesere Leverandørene som deltok på samlingen presenterte sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til kurslokalene Etter det faglige programmet første dag var det servering av festmiddag på Teaterfabrikken med underholdning av Astrid Overå og hennes servitører i Molovegen.

19 Årsmelding 2014 Side: Annen kunnskapsformidling F.1 Svartjeneste per telefon I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet erfaringer via svartjeneste per telefon. 20 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i 2014 (antallet omfatter kun henvendelser som krevde oppfølging fra sekretariatet). F.2 Drift av hjemmeside Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter og dokumentasjon fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og fellesprosjekt i regi av Driftsassistansen. 3.7 Fellesprosjekt G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal - sonderingsmøte Norsk Vann har utarbeidet en nettbasert norm, Norsk VA-norm (www.va-norm.no), som inneholder sentrale bestemmelser med henvisninger til forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Kommuner som ønsker å basere sitt eget regelverk på Norsk VA-norm, kan tegne abonnement for å få passordbeskyttet tilgang, og kan da i tillegg legge inn lokale bestemmelser og vedlegg. Ved å benytte norsk VA-norm som mal rasjonaliseres kommunenes arbeid med å holde sitt eget regelverk oppdatert, da andre aktører har ansvar for revisjon av forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Mange kommuner oppfatter de sentrale bestemmelsene som for generelle, og ønsker derfor å benytte seg av muligheten til å legge inn lokale bestemmelser som supplerer og detaljerer de sentrale bestemmelsene. Slike bestemmelser og vedlegg kan for eksempel omfatte normtegninger for kummer, normalprofil for ledningsgrøfter, mottakskontroll av rør og rørdeler, krav til utførelse av pumpestasjoner og retningslinjer for uttak av slokkevann og håndtering av overvann. En felles VAnorm antas å ha en rekke fordeler: o Bedre kvalitet på nyanlegg o Forenkler planlegging, prosjektering og saksbehandling o Entreprenører og rådgivere får identiske krav til utførelse og dokumentasjon o Flere kommuner får VA-normer o Det oppnås besparelser og raskere framdrift i arbeidet med normene o Utarbeidelse og revisjon av VA-normen gir erfaringsutveksling og kompetanseheving Driftsassistansene i Hordaland og Sogn og Fjordane har utarbeidet felles VA-normer basert på Norsk VA-norm for grupper av kommuner i disse fylkene. Med bakgrunn i erfaringene fra dette arbeidet ønsket styret i Driftsassistansen å undersøke muligheten for å starte opp et tilsvarende prosjekt i Møre og Romsdal, enten for hele fylket eller for grupper av kommuner. Det ble på denne bakgrunn kalt inn til et sonderingsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde 25. februar for å kartlegge interessen for å starte opp et slikt fellesprosjekt. På møtet, som samlet 29 personer fra 19 kommuner, orienterte Tobias Dahle, Sivilingeniør Tobias Dahle (enkeltpersonforetak) om arbeidet med felles VA-normer i Hordaland og Bergen. Tobias Dahle, som er daglig leder for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, har utarbeidet felles VA-

20 Årsmelding 2014 Side: 20 normer for grupper av kommuner i disse fylkene. Kommunene ble deretter delt inn i grupper for å diskutere status, interesse for å utarbeide en felles VA-norm og hvilke kommuner som eventuelt burde samarbeide. Med bakgrunn i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner ble det konkludert med at det var stor interesse for å engasjere Tobias Dahle til å utarbeide felles VA-normer for deler av Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Fra sonderingsmøtet på Quality Hotel Alexandra i Molde Planarbeidet startet opp i mai 2014, og ble avsluttet med ferdigstillelse av komplette normer i mars/april 2015 for følgende 3 grupper av samarbeidende kommuner: Nordmøre: Aure, Averøy, Rindal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Romsdal: Aukra, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes Sunnmøre: Hareid, Herøy, Giske, Sande, Sandøy, Skodje, Stranda, Sula, Sykkylven Arbeidet ble utført av Tobias Dahle i samarbeid med arbeidsgrupper som bestod av representanter fra samarbeidskommunene. Prosjektarbeidet ble finansiert som spleiselag, og det ble gjennomført 5 møter for hver arbeidsgruppe. Prosjektorganiseringen med mindre arbeidsgrupper ga grunnlag for aktiv deltakelse, gode diskusjoner og nettverksbygging på tvers av kommunegrensene. Det er lagt opp til nye møter i arbeidsgruppene etter ca. 2 år for å sikre at normene blir oppdaterte ved behov. 3.8 Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr Vedlegg 3 gir en oversikt over teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet. Utstyret kan lånes ut til medlemmene, og flere av medlemmene har benyttet seg av dette tilbudet.

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer