HANDLINGSPROGRAM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015

2 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/ Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding 2014 Rev. nr.: Dato: Utført av: Rev. gjelder:

3 Årsmelding 2014 Side 3 av 21 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2014 og en liste over publikasjoner som er utgitt av Driftsassistansen i løpet av året. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet 20. mai Kristiansund, mai 2015 Thor Magne Hasselø Leder i styret for Driftsassistansen

4 Årsmelding 2014 Side 4 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORGANISASJON Generelt Styret Årsmøtet Valgkomité Faggrupper Medlemmer Assistanseorgan/sekretariat ØKONOMI UTFØRT ARBEID Generelt Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Kurs Møter i faggruppene Driftsoperatørsamlinger Annen kunnskapsformidling Fellesprosjekt Utlån og formidling av spesialutstyr KONTAKT MED ANDRE FAGMILJØER RAPPORTERING Vedlegg 1. Vedtekter for 2. Medlemsliste med kontaktpersoner for Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene 4. Handlingsprogram for Driftsassistansen for Status per 31. desember 2014

5 Årsmelding 2014 Side: 5 1. ORGANISASJON 1.1 Generelt Driftsassistansen er en forening som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Ingen av samvirkevannverkene hadde per 31. desember 2014 status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansens formål og arbeidsform er nedfelt i vedtektene: 2 FORMÅL Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 2 ARBEIDSFORM Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse fungerer som felles assistanseorgan. I samarbeid med medlemmene skal assistanseorganet arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt og foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene. Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kapittel er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene gir de formelle rammene for virksomheten (Vedlegg 1). Årsmøtet Styret Kommuner Samvirkevannverk Sekretariat Sivilingeniør Gjestad AS Faggrupper Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere Moldeprosessen Lekkasjesøking på vannledningsnettet Medlemskommuner 35 kommuner Assosierte medlemmer Mattilsynet Samvirkevannverk Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen

6 Årsmelding 2014 Side: 6 Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte (byggherrestøtte) i forbindelse med planlegging av nyanlegg har ikke vært utført etter 2012, da aktivitetsnivået for kjerneaktivitetene konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt har medført at sekretariatet ikke har hatt tid til rådighet for teknisk driftsassistanse/kompetansestøtte. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene. 1.2 Styret Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant for samvirkevannverkene deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret har i perioden 20. mai mai 2015 hatt følgende sammensetning: o o o o o o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune (leder) Ulf Kristian Rognstad, Ørsta kommune Nils Kristen Skaar, Haram kommune Grete Marie Trædal, Sunndal kommune Ole Lennart Vassbotn, Volda kommune (varamedlem) Svein André Johansen, Ålesund kommune (varamedlem) Representant for samvirkevannverkene: o Ragnvald Kvalsvik, Herøy Vasslag SA Styret har i 2014 hatt 2 møter og behandlet 12 saker. 1.3 Årsmøtet Årsmøtet for 2014 ble holdt i Molde 20. mai i forbindelse med VA-konferansen av 35 medlemmer og 2 av 28 assosierte medlemmer var til stede med til sammen 69 representanter. 1.4 Valgkomité Valgkomitéen har i perioden 30. mai mai 2015 bestått av Asbjørn Aasebø, Volda kommune og Fritz Østrem, Sula kommune. 1.5 Faggrupper Det er opprettet 3 faggrupper som et supplement til kurs og konferanser, den årlige driftsoperatørsamlingen og eventuelle fellesprosjekt: A. Faggruppe for Moldeprosessen (2011) B. Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere (2012) C. Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (2014)

7 Årsmelding 2014 Side: 7 Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner er det også faglige innlegg fra konsulenter og leverandører og omvisning på anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. Styret har opprettet fagkomitéer, som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. Fagkomité for Moldeprosessen o Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Fagkomité for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere o Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Leif Kolbein Grande, Rauma kommune o Olger Teigen, Stranda kommune Fagkomité for lekkasjesøking på vannledningsnettet o Terje Hannasvik, Kristiansund kommune o Roger Halkjelsvik, Molde kommune o Bernt Kvasnes, Ålesund kommune 1.6 Medlemmer I 2014 hadde Driftsassistansen 35 medlemmer og 28 assosierte medlemmer. Alle kommunene, med unntak av Eide kommune var medlemmer i Driftsassistansen. Med unntak av Stordal kommune, som var medlem kun på avløpsdelen, deltok alle kommunene både på vann- og avløpsdelen av assistanseordningen. Mattilsynet og 24 samvirkevannverk var assosierte medlemmer i Sætre og Jarnes vassverk, Tørla Vassverk og Stordal vasslag (overtatt av Stordal kommune) gikk ut som medlemmer. Det var ellers ingen endringer i medlemsporteføljen. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen har vært sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i Vedlegg Sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune var sekretariat for Driftsassistansen fram til 6. mars Fylkeskommunen avsluttet fra denne dato sitt engasjement i Driftsassistansen. På årsmøtet 12. juni 2012 ble det vedtatt å engasjere konsulentfirmaet Sivilingeniør Gjestad AS som sekretariat for perioden 14. juni desember På årsmøtet 30. mai 2013 ble det vedtatt å forlenge kontrakten med Sivilingeniør Gjestad AS i 2 år fram til 31. desember 2015.

8 Årsmelding 2014 Side: 8 2. ØKONOMI Regnskapet for 2014 er vist på neste side. Driftsassistansens inntekter i 2014 var kr inklusiv kr i overførte midler fra Utgiftene var kr Dette gir et resultat på kr , mens det i budsjettet var kalkulert med et resultat på kr Det økte overskuddet skyldes i hovedsak reduserte utgifter på følgende aktiviteter: Aktiviteter Budsjett Regnskap Overskudd B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G C.40 Faggruppe for avløpsrensing C.41 Faggruppe for Moldeprosessen C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D.32 2-dagers driftsoperatørsamling G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg M.4 Evaluering av Driftsassistansen O Sekretariatet. Honorar og utlegg P.2 Styremøter, diverse P.4 Til styrets disposisjon Sum I handlingsprogrammet for 2014 var det budsjettert med et samlet tidsforbruk på timer. På grunn av sykdom i assistanseorganet/sekretariatet ble tidsforbruket redusert med 277 timer i forhold til budsjettet. Dette medførte at aktivitet B.73, C.42 og G.51 ikke ble gjennomført. I budsjettet var det avsatt kr til kjøp av tjenester under aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform. Evalueringsprosessen ble ikke oppstartet i 2014, men vil bli gjennomført i 2015.

9 Årsmelding 2014 Side: 9 INNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt 1 Overført fra , , ,77 2 Medlemsavgifter Utstillere VA-konferansen Kursavgifter 1) ,00 5 Andelseier i Norsk Vann. Refusjon av kontingent for , , , , Konto i DNB. Renteinntekter ,24 571, ,48 7 VA-konferansen Refusjon av middag Sum inntekter , , ,25 1) For ikke-medlemmer UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs B.73 HMS avløpsanlegg B.81 VA-konferansen , , ,20 C Møter i faggruppene C.39 Faggruppe for Moldeprosessen , ,80 C.40 Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere C.41 Faggruppe for Moldeprosessen , ,59 C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling , , ,16 F Annen kunnskapsformidling F.2 Drift av hjemmeside G Fellesprosjekt G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg G.52 Felles VA-norm Møre og Romsdal , , M Administrasjon M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform O Sekretariatet Honorar og utlegg , , ,70 P Diverse P.1 Andelseier i Norsk Vann. Kontingent for P.2 Styremøter, diverse , , ,50 P.3 Revisor , , P.4 Til styrets disposisjon P.5 Konto i DNB. Gebyrer Sum utgifter Resultat , , ,30

10 Årsmelding 2014 Side: UTFØRT ARBEID 3.1 Generelt Registrert timeforbruk for sekretariatet i 2014 er 873 timer (0,50 årsverk), mens det i handlingsprogrammet for 2014 var budsjettert med et tidsforbruk på timer. Det reduserte tidsforbruket skyldes sykdom i sekretariatet. Til sammenligning ble det i 10-årsperioden benyttet følgende ressurser i form av årsverk: År Årsverk 1,44 1,69 1,95 1,86 0,43 0,63 0,58 0,61 0,63 0,56 Vedlegg 4 gir en detaljert oversikt over tidsforbruk og utførte aktiviteter. Alle planlagte aktiviteter er utført med unntak av B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G.51, C.42 Møte i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet og G.51 Fellesprosjekt HMS ved arbeid på avløpsanlegg. Disse aktivitetene, som i handlingsprogrammet for 2014 er budsjettert med 250 timer, ble ikke utført da tidsforbruket til sekretariatet ble redusert med 277 timer på grunn av sykdom. Møtet i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (oppstartsmøte) vil bli gjennomført i Aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform ble ikke oppstartet i I handlingsprogrammet for 2014 var det ikke budsjettert med tidsforbruk for sekretariatet på denne aktiviteten. Evalueringen vil bli gjennomført i Følgende aktiviteter, som ikke var med i handlingsprogrammet som ble vedtatt av årsmøtet 20. mai 2014, ble gjennomført i 2014: o B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Elektro for ikke-elektrikere o B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter o G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal sonderingsmøte Disse aktivitetene kom ikke med i det vedtatte handlingsprogrammet på grunn av kommunikasjonssvikt innad i sekretariatet. B.82 og G.52 ble gjennomført henholdsvis oktober og 25. februar, og var prioritert for gjennomføring i 2014 av styret (styremøte 9. desember 2013). B.83 ble arrangert 30. april på bakgrunn av en henvendelse fra Stranda kommune som ønsket å arrangere kurset, men manglet nok deltakere til å få det gjennomført. Med bakgrunn i en rundspørring blant medlemmene ble det avklart at kurset var aktuelt for flere av Driftsassistansens medlemmer, og etter samråd med styreleder ble kurset derfor arrangert i regi av Driftsassistansen. Utgiftene ble for begge kursene dekket av kursavgifter utenom Driftsassistansens budsjett. 3.2 Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Driftsassistansen disponerer spesialutstyr (Vedlegg 3) som sekretariatet kan låne ut til medlemmene. Det er ikke kjøpt inn nytt utstyr i 2014.

11 Årsmelding 2014 Side: Kurs B.80 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - 3-ukers kurs for driftsoperatører på VAtransportsystem Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune, og ble gjennomført som 3 ukesamlinger (uke 5, 11 og 15). 20 personer fra følgende 9 kommuner deltok på dette grunnkurset: Aukra, Molde, Rauma, Sandøy, Smøla, Stranda, Tingvoll, Vestnes og Ålesund. Målgruppen er driftsoperatører som arbeider med drift og vedlikehold av VA-transportsystemer. Kurset gir deltakerne en grunnopplæring som er svært nyttig og relevant i det daglige arbeidet, og det gir også basiskunnskap for senere deltakelse på ulike fordypningskurs. Trond Kaulum fra Norsk Vann var kursleder. Undervisningsformen, med aktiv deltakelse i øvelser og oppgaver, belyser stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Deltakerne bidrar også med egne erfaringer, slik at læringen kan overføres til egen arbeidssituasjon. Deltakerne arbeider individuelt eller i grupper med planlegging, gjennomføring og presentasjon av en prosjektoppgave, som tar utgangspunkt i en aktuell problemstilling i egen virksomhet. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet, og oppgaven gjennomføres i samråd med kontaktpersoner i egen virksomhet. Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltaker, og det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven. Kursleder Trond Kaulum, Norsk Vann BA og engasjerte kursdeltakere

12 Årsmelding 2014 Side: 12 B.81 VA-konferansen 2014 VA-konferansen ble arrangert på Rica Seilet Hotel i Molde mai og hadde hele 174 deltakere. Den årlige konferansen er vannbransjens møtested for faglig påfyll, nettverksbygging, erfaringsutveksling og drøfting av faglige problemstillinger med kolleger. Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen vannbransjen. En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere: Rammebetingelser, status og utfordringer i vannbransjen Nye retningslinjer for beregning av selvkost Veiledning for drift av koaguleringsanlegg Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg Veiledning for valg og bruk av plastrør Stikkledninger - ansvar og teknisk utforming Løsningsmodeller for VA-opprydding i spredtbygde områder Avløpspumpestasjoner Drifts- og vedlikeholdssystemer for ledningsnettet Hvordan sikre god kvalitet på nye VA-ledningsanlegg Fornyelse av ledningsnettet med NoDig-metoder En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere

13 Årsmelding 2014 Side: 13 Hele 32 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presenterte seg på stands i tilknytning til kurslokalene. I programmet var det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene. Etter årsmøtet og faglig program første dag, var det klart for en annerledes og opplevelsesrik kveld i Naas Kalksteinsgruver i Eide kommune. Her ble det arrangert flåtetur på glassklart vann inne i marmorgangene og middag med underholdning i konsertsalen inne i fjellet. Odd Arne Halaas og Arild Hoksnes, Nordmøre og Romsdals store humorister, underholdt med musikk og løsslupne historier.

14 Årsmelding 2014 Side: 14 B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann Elektro for ikke-elektrikere Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune oktober og hadde 20 deltakere fra følgende kommuner og vannverk: Aukra, Averøy, Herøy Vasslag, Molde, Rindal, Smøla, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Ole Helge Øverli, Norconsult AS var kursleder. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper. Totalt har dette kurset blitt arrangert 5 ganger: Kristiansund (2013, 2012), Ålesund (2008) og Molde (2003, 2014). På disse kursene har det til sammen deltatt 98 personer. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver. Kurset gir en innføring i elektrofaget. Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir kurset tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer eller resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatører». Grunnkurset og «Elektrofagbevis for driftsoperatør» gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis, som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern mm. Fagbevis krever bestått kurs og dokumentert fagbrev fra ikke-elektrofag. B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter Kurset ble arrangert i Stranda kommune, Storfjord kulturhus 30. april i samarbeid med Eriksen HMS AS. Målgruppen for kurset var alle som arbeider med eller er ansvarlig for arbeid som utføres på asbestsementrør i grøfter. Til sammen 13 personer fra følgende kommuner deltok på kurset: Sande, Stranda, Ulstein og Ålesund. Følgende tema ble gjennomgått: Asbestens egenskaper Helse og skadevirkninger Krav til helseundersøkelser Sikker utførelse av asbestarbeid Personlig verneutstyr og sikkert utstyr for sanering av asbest. Personlig hygiene Pakking og deponi av asbest Kurs i samarbeid med Norsk Vann i interessekartlegging Norsk Vann tilbyr en rekke kurs som kan arrangeres lokalt etter avtale med kommuner og driftsassistanseorganisasjoner. Kursavgiften må dekkes av den enkelte deltaker. Assistanseorganets/se-

15 Årsmelding 2014 Side: 15 kretariatets oppgave er å kartlegge behovet for kurs, formidle kontakt mot Norsk Vann og sørge for kurslokaler og påmeldinger. Sekretariatet har hvert år siden 2010 sendt ut informasjon til alle medlemmene om kursene, samt et skjema for registrering av ønsket kursdeltakelse. Denne kartleggingen har resultert i at Norsk Vann i samarbeid med Driftsassistansen har arrangert en rekke kurs i Møre og Romsdal i Følgende kurs, som er kvalitetssikret av VA-bransjen og holdes av dyktige forelesere og kursinstruktører, er aktuelle i 2015: Nr. Kurs Dager Kursavgift (kr) 1) 1 3-ukers kurs for driftsoperatører på vannverk ukers kurs for driftsoperatører på avløpsrenseanlegg ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer Elektro for ikke-elektrikere (8 500) 5 Elektrofagbevis for driftsoperatører (8500) 6 HMS-avløpsanlegg (e-læring + 1 dagsamling) Sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (4 500) 1) Kursavgift i parentes gjelder deltakere som ikke er medlemmer i Norsk Vann Dessverre har responsen på den årlige kartleggingen vært dårlig. På tross av purringer, der det er blitt påpekt at kursene krever et vist minimum av deltakere for å bli arrangert, har svarprosenten vært så lav at kartleggingen ikke har gitt et sikkert grunnlag for bestilling av kursene. Det er stor etterspørsel etter kursene, spesielt for 3-ukerskursene, og det er derfor nødvendig å være tidlig ute. Oppslutningen om kursene har imidlertid vært større en det forhåndskartleggingen skulle tilsi. Bare 9 av 63 medlemmer returnerte utsendt registreringsskjema for kartlegging interesse for kurs i Resultatet av kartleggingen er sammenstilt nedenfor. Nr. SAMMENSTILLING Rangering (6 = viktigst) Deltakelse Krav til antall deltakere Svar Høgest Lavest Gj.snitt Pers. Medl. Min. Maks , , , , , , ,

16 Årsmelding 2014 Side: 16 Det er begrensninger i forhold til hvor mange konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og fagmøter Driftsassistansen kan arrangere i løpet av et år før man når et metningspunkt. Med bakgrunn i kartleggingen, samt kurs gjennomført i perioden , er følgende kurs prioritert for gjennomføring i 2015 og 1. kvartal 2016: 3-ukers kurs for driftsoperatører for avløpsrenseanlegg Elektrofagbevis for driftsoperatører 3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer (1. halvår 2016) 3.4 Møter i faggruppene C.40 Faggruppe for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere Møtet, som er det tredje i rekken siden oppstarten i oktober 2012, ble arrangert på Quality Hotel Alexandra i Molde 19. november og samlet 39 deltakere fra 15 medlemskommuner. Det ble holdt innlegg om følgende tema: RA2 Herøy, nytt finsilanlegg for 4000 pe Optimalisering av finsilanlegg RA2 Molde Nytt hovedrenseanlegg for Kristiansund Anleggsdesign for større slamavskillere Møtet ble gjennomført etter samme arbeidsform som på de første møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer gjennom diskusjoner.

17 Årsmelding 2014 Side: 17 C.41 Faggruppe for Moldeprosessen Møtet, som var det femte i rekken siden oppstarten i 2011, ble holdt på Quality Hotel Alexandra i Molde 5. november og hadde 22 deltakere fra 7 anleggseiere. Programmet tok utgangspunkt i nyheter og spennende prosjekt og konkrete problemstillinger fra hele landet, Leder for faggruppen, Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF, orienterte om erfaringene med stans i CO 2 -doseringen ved Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Møtet ble gjennomført etter samme lest som de tidligere møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer. Det ble holdt innlegg om følgende tema: Siste nytt fra Moldeprosessen Dosering av jernklorid og CO 2 Overgang til PIX og stans i CO 2 -dosering på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Filterspyling Lukt og smak Erfaringer med Filtralite 3.5 Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling 2014 Den årlige 2-dagers samlingen for driftsoperatørene ble i 2014 arrangert på Scandic Parken Hotel i Ålesund desember, og hadde hele 96 deltakere. Driftsoperatørsamlingen er en møteplass for utveksling av erfaringer, faglig påfyll og nettverksbygging. Målgruppen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg i kommuner og vannverk. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for byggeledelse og planlegging og prosjektering av VA-anlegg.

18 Årsmelding 2014 Side: 18 På samlingen ble en rekke dagsaktuelle tema presentert av dyktige forelesere Leverandørene som deltok på samlingen presenterte sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til kurslokalene Etter det faglige programmet første dag var det servering av festmiddag på Teaterfabrikken med underholdning av Astrid Overå og hennes servitører i Molovegen.

19 Årsmelding 2014 Side: Annen kunnskapsformidling F.1 Svartjeneste per telefon I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet erfaringer via svartjeneste per telefon. 20 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i 2014 (antallet omfatter kun henvendelser som krevde oppfølging fra sekretariatet). F.2 Drift av hjemmeside Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter og dokumentasjon fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og fellesprosjekt i regi av Driftsassistansen. 3.7 Fellesprosjekt G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal - sonderingsmøte Norsk Vann har utarbeidet en nettbasert norm, Norsk VA-norm (www.va-norm.no), som inneholder sentrale bestemmelser med henvisninger til forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Kommuner som ønsker å basere sitt eget regelverk på Norsk VA-norm, kan tegne abonnement for å få passordbeskyttet tilgang, og kan da i tillegg legge inn lokale bestemmelser og vedlegg. Ved å benytte norsk VA-norm som mal rasjonaliseres kommunenes arbeid med å holde sitt eget regelverk oppdatert, da andre aktører har ansvar for revisjon av forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Mange kommuner oppfatter de sentrale bestemmelsene som for generelle, og ønsker derfor å benytte seg av muligheten til å legge inn lokale bestemmelser som supplerer og detaljerer de sentrale bestemmelsene. Slike bestemmelser og vedlegg kan for eksempel omfatte normtegninger for kummer, normalprofil for ledningsgrøfter, mottakskontroll av rør og rørdeler, krav til utførelse av pumpestasjoner og retningslinjer for uttak av slokkevann og håndtering av overvann. En felles VAnorm antas å ha en rekke fordeler: o Bedre kvalitet på nyanlegg o Forenkler planlegging, prosjektering og saksbehandling o Entreprenører og rådgivere får identiske krav til utførelse og dokumentasjon o Flere kommuner får VA-normer o Det oppnås besparelser og raskere framdrift i arbeidet med normene o Utarbeidelse og revisjon av VA-normen gir erfaringsutveksling og kompetanseheving Driftsassistansene i Hordaland og Sogn og Fjordane har utarbeidet felles VA-normer basert på Norsk VA-norm for grupper av kommuner i disse fylkene. Med bakgrunn i erfaringene fra dette arbeidet ønsket styret i Driftsassistansen å undersøke muligheten for å starte opp et tilsvarende prosjekt i Møre og Romsdal, enten for hele fylket eller for grupper av kommuner. Det ble på denne bakgrunn kalt inn til et sonderingsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde 25. februar for å kartlegge interessen for å starte opp et slikt fellesprosjekt. På møtet, som samlet 29 personer fra 19 kommuner, orienterte Tobias Dahle, Sivilingeniør Tobias Dahle (enkeltpersonforetak) om arbeidet med felles VA-normer i Hordaland og Bergen. Tobias Dahle, som er daglig leder for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, har utarbeidet felles VA-

20 Årsmelding 2014 Side: 20 normer for grupper av kommuner i disse fylkene. Kommunene ble deretter delt inn i grupper for å diskutere status, interesse for å utarbeide en felles VA-norm og hvilke kommuner som eventuelt burde samarbeide. Med bakgrunn i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner ble det konkludert med at det var stor interesse for å engasjere Tobias Dahle til å utarbeide felles VA-normer for deler av Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Fra sonderingsmøtet på Quality Hotel Alexandra i Molde Planarbeidet startet opp i mai 2014, og ble avsluttet med ferdigstillelse av komplette normer i mars/april 2015 for følgende 3 grupper av samarbeidende kommuner: Nordmøre: Aure, Averøy, Rindal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Romsdal: Aukra, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes Sunnmøre: Hareid, Herøy, Giske, Sande, Sandøy, Skodje, Stranda, Sula, Sykkylven Arbeidet ble utført av Tobias Dahle i samarbeid med arbeidsgrupper som bestod av representanter fra samarbeidskommunene. Prosjektarbeidet ble finansiert som spleiselag, og det ble gjennomført 5 møter for hver arbeidsgruppe. Prosjektorganiseringen med mindre arbeidsgrupper ga grunnlag for aktiv deltakelse, gode diskusjoner og nettverksbygging på tvers av kommunegrensene. Det er lagt opp til nye møter i arbeidsgruppene etter ca. 2 år for å sikre at normene blir oppdaterte ved behov. 3.8 Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr Vedlegg 3 gir en oversikt over teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet. Utstyret kan lånes ut til medlemmene, og flere av medlemmene har benyttet seg av dette tilbudet.

HANDLINGSPROGRAM 2007

HANDLINGSPROGRAM 2007 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2007. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 Årsmelding 2012 Side 2 av 22 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2013 - Årsmelding 2012 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 3.6.2013 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_12/Rapport_2_2013

Detaljer

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Rica Seilet Hotel, Molde Onsdag 31. oktober 2012 Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Spørreundersøkelse Jon Ivar Gjestad,

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2003 og en liste over publikasjoner

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010 Rapport 2/2010 Handlingsprogram 2010 Side 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 2/2010 - Handlingsprogram 2010 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/HPROG/2010/Rapport_10-06-04

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv:

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: ÅRSMELDING 2008 Rapport 1/2009 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_08/Rapport_09-06-27 Rev.

Detaljer

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 ÅRSMELDING 2007 Rapport 1/2008 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 Rev.

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Innledning om fellesprosjektet

Innledning om fellesprosjektet Fellesprosjekt Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse Molde, torsdag 07. mai 2009 Innledning om fellesprosjektet Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylke Regional-

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15.

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15. Programoversikt Mandag 23. mai 11.15 Lunsj 12.00 Felleskurs vann og avløp 15.15 Årsmøte 16.30 Orientering om Rolls-Royce Marines virksomhet i regionen 18.30 Vi besøker Ishavsmuseet på Brandal som avsluttes

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2003

HANDLINGSPROGRAM 2003 HANDLINGSPROGRAM 2003 Rapport 2/2003 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2010 - Årsmelding 2009 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_09/Rapport_10-06-04 Rev.

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 Side 1 av 5 VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 1 Asplan Viak AS Hansen Arve X X X X 2 Asplan Viak AS Løvoll Odd X X X X X 3 Aukra kommune Bjerkan

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Foto-statistikk (foreløpig)

Foto-statistikk (foreløpig) FylkesFOTO 1547 Aukra 0 0 0 0 0 1569 Aure 816 133 5 434 5 434 876 Mønsterkommune, med stort angasjemnet, både formelt i kommunen og i Aure historielag! 1554 Averøy 0 1 350 350 0 Gamle Kværnes bygdemuseum

Detaljer

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal KOMMUNE DAG/NATT TELEFON TELEFAKS ADRESSE E-POST KONTAKTPERSON Aukra 71171130 71174603 Aukraheimen, 6480 post@aukra.kommune.

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTESTED: Quality Hotel, Ulsteinvik MØTETID: Fredag 22. og lørdag 23. august 2014 Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement 1 MØRE

Detaljer

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid?

Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Nye organisasjonsformer i VAsektoren. Kan en løse utfordringene bransjen står overfor gjennom utvidet kommunalt samarbeid? Seminar i Molde 6. april 2005 Side 1 Utfordringer for VA-verkene. Mulige modeller

Detaljer

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008

Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Etablering av kommunenettverk 29. januar 2008 Hensikten med å danne et kommunenettverk Presentasjon av de ulike deltakerne og det psykiske helsearbeidet i kommunen. Hvordan skal nettverket fungere og hvordan

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre:

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre: Norsk Vann VA-yngre Norsk Vann sammen blir vi bedre! - Nyheter og nyttige hjelpemidler fra Norsk Vann - Hva er VA-yngre? Av Ole Lien og Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt

Detaljer

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland

Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland Anleggsdagene 2012 Gode erfaringer med felles VA-normer i Rogaland BZJ - 25.1.2012 Normens oppbygging og innhold Norsk VA-norm Sentrale bestemmelser Bestemmelser Henvisning til VA/Miljø-blad Lokale bestemmelser

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER

DRIFTSASSISTANSEN I AUST-AGDER AUST-AGDER DRIFTSASSISTANSEN I TELEMARK Sweco Norge AS avd. Seljord 1 AUST-AGDER 15 kommunar 38 renseanlegg Samla kapasitet på 120 000 pe og det er tilknytt om lag 97 000 pe. 8 anlegg under kapittel 14

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KOMPETANSELØFTET 2015 - Rapportering av resultat og plantall, Del 1 Rekruttering Møre og Romsdal PLANTALL I FØLGE KOMMUNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Årsverk utdanningsgrupper 2013 2014 Planlagt økning eller

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats?

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Trond Hansen Riise PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset Hvordan rigger man seg slik at en lykkes? Hva gjør vi i dag for å være ajour om 5 år? Molde 11.09.14

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Turnéplan: Comet Kid -H16

Turnéplan: Comet Kid -H16 Man 26. sep. 2016 Tingvoll vidaregåande skole: trinn: 115/16, 215/16, 315/16, antall: 98 Tingvoll vidaregåande skole 6630 TINGVOLL 71 53 15 03 Kristin Bang Gjul kristin.bang.gjul@tingvoll.vgs.no 48233181

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå:

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Molde: Træffhuset, fleirbrukshall Skaret skisenter, turløyper Reknesbanen, kunstgrasbane Kleivevatnet, tursti og toalett Vågsetra skole, kunstgrasbane

Detaljer

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre spørsmål 1. Hva er en kommune? 2. Hvorfor kommunereform? 3. Hva er argumentene

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

VA-KONFERANSEN 2013 - DELTAKERLISTE Rica Seilet Hotel, Molde tirsdag 20. - onsdag 21. mai 2014

VA-KONFERANSEN 2013 - DELTAKERLISTE Rica Seilet Hotel, Molde tirsdag 20. - onsdag 21. mai 2014 Side 1 av 5 VA-KONFERANSEN 2013 - DELTAKERLISTE Rica Seilet Hotel, Molde tirsdag 20. - onsdag 2014 Reg. av: Jon Ivar Gjestad Dato: 28. april 2014 Rev.: saga, 22.05.2014 19. 20. Lunsj 20. 20. Lunsj 1 Asplan

Detaljer

Attraktivitet. Lengsel etter det forjettede land. Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av. Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker

Attraktivitet. Lengsel etter det forjettede land. Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av. Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker Attraktivitet Lengsel etter det forjettede land Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker 1 3 Det finnes mange måter å bygge sin framtid på DET ER

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen

Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen Folkehelsearbeidet i lys av forvaltningsreformen Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, torsdag 18.september 2008 Innlegg ved statssekretær Ellen Birgitte Pedersen Mål for folkehelsepolitikken Flere

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013 Norsk Vann Årskonferansen 2. 3. september 2013 Velkommen til Årskonferansen i Bergen Norsk Vanns årskonferanse 2013 holdes i Bergen 2. og 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og

Detaljer

ITB Digital Røntgen. Innhold

ITB Digital Røntgen. Innhold ITB Digital Røntgen IT Tjenestebeskrivelse for: Brukerstøttesystem Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Overtanntlegene i MRFK Eier: Anthony Normann Valen Dagfinn Grønvik Rådgivende: Superbrukere

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Sted og tid: Hotel Union Geiranger, 4.-6. november 2013 ********************************************************************************

Detaljer

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter 1 Hva er VA/Miljø-blad? Stiftelse hvor formålet er å utarbeide veiledende normer innen VA faget Beste praksis

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Gjennomgang av tema innenfor kart/matrikkel og plandata Program for dagen. Geodataplanarbeid 2013 - Kari Buset Geovekstprosjekter - Vedlikehold Kari Buset Geir

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

ITB Journalsystem tannhelse

ITB Journalsystem tannhelse ITB Journalsystem tannhelse IT Tjenestebeskrivelse for: Journalsystem tannhelse (OPUS) Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Anthony Normann Valen Eier: Anthony Normann Valen Dagfinn Grønvik Rådgivende:

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Kompetansearbeidsplassutvalget

Kompetansearbeidsplassutvalget Kompetansearbeidsplasser sverd eller svøpe for M&R? Roar Tobro 23.11.2011 Møre-gåten : Input: Høy utdanningstilbøyelighet, men lav tilbakeflytting Gir lavere utdanningsnivå Jumbo i antall akademikere Lave

Detaljer