HANDLINGSPROGRAM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2015"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015

2 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/ Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding 2014 Rev. nr.: Dato: Utført av: Rev. gjelder:

3 Årsmelding 2014 Side 3 av 21 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2014 og en liste over publikasjoner som er utgitt av Driftsassistansen i løpet av året. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet 20. mai Kristiansund, mai 2015 Thor Magne Hasselø Leder i styret for Driftsassistansen

4 Årsmelding 2014 Side 4 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORGANISASJON Generelt Styret Årsmøtet Valgkomité Faggrupper Medlemmer Assistanseorgan/sekretariat ØKONOMI UTFØRT ARBEID Generelt Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Kurs Møter i faggruppene Driftsoperatørsamlinger Annen kunnskapsformidling Fellesprosjekt Utlån og formidling av spesialutstyr KONTAKT MED ANDRE FAGMILJØER RAPPORTERING Vedlegg 1. Vedtekter for 2. Medlemsliste med kontaktpersoner for Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene 4. Handlingsprogram for Driftsassistansen for Status per 31. desember 2014

5 Årsmelding 2014 Side: 5 1. ORGANISASJON 1.1 Generelt Driftsassistansen er en forening som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Ingen av samvirkevannverkene hadde per 31. desember 2014 status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansens formål og arbeidsform er nedfelt i vedtektene: 2 FORMÅL Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 2 ARBEIDSFORM Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse fungerer som felles assistanseorgan. I samarbeid med medlemmene skal assistanseorganet arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt og foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene. Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kapittel er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene gir de formelle rammene for virksomheten (Vedlegg 1). Årsmøtet Styret Kommuner Samvirkevannverk Sekretariat Sivilingeniør Gjestad AS Faggrupper Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere Moldeprosessen Lekkasjesøking på vannledningsnettet Medlemskommuner 35 kommuner Assosierte medlemmer Mattilsynet Samvirkevannverk Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen

6 Årsmelding 2014 Side: 6 Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte (byggherrestøtte) i forbindelse med planlegging av nyanlegg har ikke vært utført etter 2012, da aktivitetsnivået for kjerneaktivitetene konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt har medført at sekretariatet ikke har hatt tid til rådighet for teknisk driftsassistanse/kompetansestøtte. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene. 1.2 Styret Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant for samvirkevannverkene deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret har i perioden 20. mai mai 2015 hatt følgende sammensetning: o o o o o o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune (leder) Ulf Kristian Rognstad, Ørsta kommune Nils Kristen Skaar, Haram kommune Grete Marie Trædal, Sunndal kommune Ole Lennart Vassbotn, Volda kommune (varamedlem) Svein André Johansen, Ålesund kommune (varamedlem) Representant for samvirkevannverkene: o Ragnvald Kvalsvik, Herøy Vasslag SA Styret har i 2014 hatt 2 møter og behandlet 12 saker. 1.3 Årsmøtet Årsmøtet for 2014 ble holdt i Molde 20. mai i forbindelse med VA-konferansen av 35 medlemmer og 2 av 28 assosierte medlemmer var til stede med til sammen 69 representanter. 1.4 Valgkomité Valgkomitéen har i perioden 30. mai mai 2015 bestått av Asbjørn Aasebø, Volda kommune og Fritz Østrem, Sula kommune. 1.5 Faggrupper Det er opprettet 3 faggrupper som et supplement til kurs og konferanser, den årlige driftsoperatørsamlingen og eventuelle fellesprosjekt: A. Faggruppe for Moldeprosessen (2011) B. Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere (2012) C. Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (2014)

7 Årsmelding 2014 Side: 7 Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner er det også faglige innlegg fra konsulenter og leverandører og omvisning på anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. Styret har opprettet fagkomitéer, som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. Fagkomité for Moldeprosessen o Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Fagkomité for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere o Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Leif Kolbein Grande, Rauma kommune o Olger Teigen, Stranda kommune Fagkomité for lekkasjesøking på vannledningsnettet o Terje Hannasvik, Kristiansund kommune o Roger Halkjelsvik, Molde kommune o Bernt Kvasnes, Ålesund kommune 1.6 Medlemmer I 2014 hadde Driftsassistansen 35 medlemmer og 28 assosierte medlemmer. Alle kommunene, med unntak av Eide kommune var medlemmer i Driftsassistansen. Med unntak av Stordal kommune, som var medlem kun på avløpsdelen, deltok alle kommunene både på vann- og avløpsdelen av assistanseordningen. Mattilsynet og 24 samvirkevannverk var assosierte medlemmer i Sætre og Jarnes vassverk, Tørla Vassverk og Stordal vasslag (overtatt av Stordal kommune) gikk ut som medlemmer. Det var ellers ingen endringer i medlemsporteføljen. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen har vært sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i Vedlegg Sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune var sekretariat for Driftsassistansen fram til 6. mars Fylkeskommunen avsluttet fra denne dato sitt engasjement i Driftsassistansen. På årsmøtet 12. juni 2012 ble det vedtatt å engasjere konsulentfirmaet Sivilingeniør Gjestad AS som sekretariat for perioden 14. juni desember På årsmøtet 30. mai 2013 ble det vedtatt å forlenge kontrakten med Sivilingeniør Gjestad AS i 2 år fram til 31. desember 2015.

8 Årsmelding 2014 Side: 8 2. ØKONOMI Regnskapet for 2014 er vist på neste side. Driftsassistansens inntekter i 2014 var kr inklusiv kr i overførte midler fra Utgiftene var kr Dette gir et resultat på kr , mens det i budsjettet var kalkulert med et resultat på kr Det økte overskuddet skyldes i hovedsak reduserte utgifter på følgende aktiviteter: Aktiviteter Budsjett Regnskap Overskudd B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G C.40 Faggruppe for avløpsrensing C.41 Faggruppe for Moldeprosessen C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D.32 2-dagers driftsoperatørsamling G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg M.4 Evaluering av Driftsassistansen O Sekretariatet. Honorar og utlegg P.2 Styremøter, diverse P.4 Til styrets disposisjon Sum I handlingsprogrammet for 2014 var det budsjettert med et samlet tidsforbruk på timer. På grunn av sykdom i assistanseorganet/sekretariatet ble tidsforbruket redusert med 277 timer i forhold til budsjettet. Dette medførte at aktivitet B.73, C.42 og G.51 ikke ble gjennomført. I budsjettet var det avsatt kr til kjøp av tjenester under aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform. Evalueringsprosessen ble ikke oppstartet i 2014, men vil bli gjennomført i 2015.

9 Årsmelding 2014 Side: 9 INNTEKTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt 1 Overført fra , , ,77 2 Medlemsavgifter Utstillere VA-konferansen Kursavgifter 1) ,00 5 Andelseier i Norsk Vann. Refusjon av kontingent for , , , , Konto i DNB. Renteinntekter ,24 571, ,48 7 VA-konferansen Refusjon av middag Sum inntekter , , ,25 1) For ikke-medlemmer UTGIFTER Budsjett 2014 Regnskap 2014 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy B Kurs B.73 HMS avløpsanlegg B.81 VA-konferansen , , ,20 C Møter i faggruppene C.39 Faggruppe for Moldeprosessen , ,80 C.40 Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere C.41 Faggruppe for Moldeprosessen , ,59 C.42 Faggruppe for lekkasjesøking D Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling , , ,16 F Annen kunnskapsformidling F.2 Drift av hjemmeside G Fellesprosjekt G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg G.52 Felles VA-norm Møre og Romsdal , , M Administrasjon M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform O Sekretariatet Honorar og utlegg , , ,70 P Diverse P.1 Andelseier i Norsk Vann. Kontingent for P.2 Styremøter, diverse , , ,50 P.3 Revisor , , P.4 Til styrets disposisjon P.5 Konto i DNB. Gebyrer Sum utgifter Resultat , , ,30

10 Årsmelding 2014 Side: UTFØRT ARBEID 3.1 Generelt Registrert timeforbruk for sekretariatet i 2014 er 873 timer (0,50 årsverk), mens det i handlingsprogrammet for 2014 var budsjettert med et tidsforbruk på timer. Det reduserte tidsforbruket skyldes sykdom i sekretariatet. Til sammenligning ble det i 10-årsperioden benyttet følgende ressurser i form av årsverk: År Årsverk 1,44 1,69 1,95 1,86 0,43 0,63 0,58 0,61 0,63 0,56 Vedlegg 4 gir en detaljert oversikt over tidsforbruk og utførte aktiviteter. Alle planlagte aktiviteter er utført med unntak av B.73 Presentasjon av delprosjekter under fellesprosjekt G.51, C.42 Møte i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet og G.51 Fellesprosjekt HMS ved arbeid på avløpsanlegg. Disse aktivitetene, som i handlingsprogrammet for 2014 er budsjettert med 250 timer, ble ikke utført da tidsforbruket til sekretariatet ble redusert med 277 timer på grunn av sykdom. Møtet i Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet (oppstartsmøte) vil bli gjennomført i Aktivitet M.4 Evaluering av Driftsassistansens organisasjon og arbeidsform ble ikke oppstartet i I handlingsprogrammet for 2014 var det ikke budsjettert med tidsforbruk for sekretariatet på denne aktiviteten. Evalueringen vil bli gjennomført i Følgende aktiviteter, som ikke var med i handlingsprogrammet som ble vedtatt av årsmøtet 20. mai 2014, ble gjennomført i 2014: o B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Elektro for ikke-elektrikere o B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter o G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal sonderingsmøte Disse aktivitetene kom ikke med i det vedtatte handlingsprogrammet på grunn av kommunikasjonssvikt innad i sekretariatet. B.82 og G.52 ble gjennomført henholdsvis oktober og 25. februar, og var prioritert for gjennomføring i 2014 av styret (styremøte 9. desember 2013). B.83 ble arrangert 30. april på bakgrunn av en henvendelse fra Stranda kommune som ønsket å arrangere kurset, men manglet nok deltakere til å få det gjennomført. Med bakgrunn i en rundspørring blant medlemmene ble det avklart at kurset var aktuelt for flere av Driftsassistansens medlemmer, og etter samråd med styreleder ble kurset derfor arrangert i regi av Driftsassistansen. Utgiftene ble for begge kursene dekket av kursavgifter utenom Driftsassistansens budsjett. 3.2 Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Driftsassistansen disponerer spesialutstyr (Vedlegg 3) som sekretariatet kan låne ut til medlemmene. Det er ikke kjøpt inn nytt utstyr i 2014.

11 Årsmelding 2014 Side: Kurs B.80 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - 3-ukers kurs for driftsoperatører på VAtransportsystem Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune, og ble gjennomført som 3 ukesamlinger (uke 5, 11 og 15). 20 personer fra følgende 9 kommuner deltok på dette grunnkurset: Aukra, Molde, Rauma, Sandøy, Smøla, Stranda, Tingvoll, Vestnes og Ålesund. Målgruppen er driftsoperatører som arbeider med drift og vedlikehold av VA-transportsystemer. Kurset gir deltakerne en grunnopplæring som er svært nyttig og relevant i det daglige arbeidet, og det gir også basiskunnskap for senere deltakelse på ulike fordypningskurs. Trond Kaulum fra Norsk Vann var kursleder. Undervisningsformen, med aktiv deltakelse i øvelser og oppgaver, belyser stoffet på en bedre måte enn rene teoriforelesninger. Deltakerne bidrar også med egne erfaringer, slik at læringen kan overføres til egen arbeidssituasjon. Deltakerne arbeider individuelt eller i grupper med planlegging, gjennomføring og presentasjon av en prosjektoppgave, som tar utgangspunkt i en aktuell problemstilling i egen virksomhet. Veiledning gis underveis i prosjektarbeidet, og oppgaven gjennomføres i samråd med kontaktpersoner i egen virksomhet. Prosjektoppgaven danner grunnlag for evaluering av den enkelte deltaker, og det blir utstedt kursbevis til alle som fullfører undervisningen og består prosjektoppgaven. Kursleder Trond Kaulum, Norsk Vann BA og engasjerte kursdeltakere

12 Årsmelding 2014 Side: 12 B.81 VA-konferansen 2014 VA-konferansen ble arrangert på Rica Seilet Hotel i Molde mai og hadde hele 174 deltakere. Den årlige konferansen er vannbransjens møtested for faglig påfyll, nettverksbygging, erfaringsutveksling og drøfting av faglige problemstillinger med kolleger. Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen vannbransjen. En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere: Rammebetingelser, status og utfordringer i vannbransjen Nye retningslinjer for beregning av selvkost Veiledning for drift av koaguleringsanlegg Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg Veiledning for valg og bruk av plastrør Stikkledninger - ansvar og teknisk utforming Løsningsmodeller for VA-opprydding i spredtbygde områder Avløpspumpestasjoner Drifts- og vedlikeholdssystemer for ledningsnettet Hvordan sikre god kvalitet på nye VA-ledningsanlegg Fornyelse av ledningsnettet med NoDig-metoder En rekke dagsaktuelle fagtema ble presentert av dyktige forelesere

13 Årsmelding 2014 Side: 13 Hele 32 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presenterte seg på stands i tilknytning til kurslokalene. I programmet var det satt av god tid til utstillingsvandring og kontakt med leverandørene. Etter årsmøtet og faglig program første dag, var det klart for en annerledes og opplevelsesrik kveld i Naas Kalksteinsgruver i Eide kommune. Her ble det arrangert flåtetur på glassklart vann inne i marmorgangene og middag med underholdning i konsertsalen inne i fjellet. Odd Arne Halaas og Arild Hoksnes, Nordmøre og Romsdals store humorister, underholdt med musikk og løsslupne historier.

14 Årsmelding 2014 Side: 14 B.82 Kurs i samarbeid med Norsk Vann Elektro for ikke-elektrikere Kurset ble arrangert på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg i Molde kommune oktober og hadde 20 deltakere fra følgende kommuner og vannverk: Aukra, Averøy, Herøy Vasslag, Molde, Rindal, Smøla, Ulstein, Ørsta og Ålesund. Ole Helge Øverli, Norconsult AS var kursleder. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper. Totalt har dette kurset blitt arrangert 5 ganger: Kristiansund (2013, 2012), Ålesund (2008) og Molde (2003, 2014). På disse kursene har det til sammen deltatt 98 personer. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver. Kurset gir en innføring i elektrofaget. Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir kurset tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer eller resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatører». Grunnkurset og «Elektrofagbevis for driftsoperatør» gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis, som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern mm. Fagbevis krever bestått kurs og dokumentert fagbrev fra ikke-elektrofag. B.83 HMS-kurs for arbeid med reparasjon og sanering av asbestsementrør i grøfter Kurset ble arrangert i Stranda kommune, Storfjord kulturhus 30. april i samarbeid med Eriksen HMS AS. Målgruppen for kurset var alle som arbeider med eller er ansvarlig for arbeid som utføres på asbestsementrør i grøfter. Til sammen 13 personer fra følgende kommuner deltok på kurset: Sande, Stranda, Ulstein og Ålesund. Følgende tema ble gjennomgått: Asbestens egenskaper Helse og skadevirkninger Krav til helseundersøkelser Sikker utførelse av asbestarbeid Personlig verneutstyr og sikkert utstyr for sanering av asbest. Personlig hygiene Pakking og deponi av asbest Kurs i samarbeid med Norsk Vann i interessekartlegging Norsk Vann tilbyr en rekke kurs som kan arrangeres lokalt etter avtale med kommuner og driftsassistanseorganisasjoner. Kursavgiften må dekkes av den enkelte deltaker. Assistanseorganets/se-

15 Årsmelding 2014 Side: 15 kretariatets oppgave er å kartlegge behovet for kurs, formidle kontakt mot Norsk Vann og sørge for kurslokaler og påmeldinger. Sekretariatet har hvert år siden 2010 sendt ut informasjon til alle medlemmene om kursene, samt et skjema for registrering av ønsket kursdeltakelse. Denne kartleggingen har resultert i at Norsk Vann i samarbeid med Driftsassistansen har arrangert en rekke kurs i Møre og Romsdal i Følgende kurs, som er kvalitetssikret av VA-bransjen og holdes av dyktige forelesere og kursinstruktører, er aktuelle i 2015: Nr. Kurs Dager Kursavgift (kr) 1) 1 3-ukers kurs for driftsoperatører på vannverk ukers kurs for driftsoperatører på avløpsrenseanlegg ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer Elektro for ikke-elektrikere (8 500) 5 Elektrofagbevis for driftsoperatører (8500) 6 HMS-avløpsanlegg (e-læring + 1 dagsamling) Sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (4 500) 1) Kursavgift i parentes gjelder deltakere som ikke er medlemmer i Norsk Vann Dessverre har responsen på den årlige kartleggingen vært dårlig. På tross av purringer, der det er blitt påpekt at kursene krever et vist minimum av deltakere for å bli arrangert, har svarprosenten vært så lav at kartleggingen ikke har gitt et sikkert grunnlag for bestilling av kursene. Det er stor etterspørsel etter kursene, spesielt for 3-ukerskursene, og det er derfor nødvendig å være tidlig ute. Oppslutningen om kursene har imidlertid vært større en det forhåndskartleggingen skulle tilsi. Bare 9 av 63 medlemmer returnerte utsendt registreringsskjema for kartlegging interesse for kurs i Resultatet av kartleggingen er sammenstilt nedenfor. Nr. SAMMENSTILLING Rangering (6 = viktigst) Deltakelse Krav til antall deltakere Svar Høgest Lavest Gj.snitt Pers. Medl. Min. Maks , , , , , , ,

16 Årsmelding 2014 Side: 16 Det er begrensninger i forhold til hvor mange konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og fagmøter Driftsassistansen kan arrangere i løpet av et år før man når et metningspunkt. Med bakgrunn i kartleggingen, samt kurs gjennomført i perioden , er følgende kurs prioritert for gjennomføring i 2015 og 1. kvartal 2016: 3-ukers kurs for driftsoperatører for avløpsrenseanlegg Elektrofagbevis for driftsoperatører 3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer (1. halvår 2016) 3.4 Møter i faggruppene C.40 Faggruppe for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere Møtet, som er det tredje i rekken siden oppstarten i oktober 2012, ble arrangert på Quality Hotel Alexandra i Molde 19. november og samlet 39 deltakere fra 15 medlemskommuner. Det ble holdt innlegg om følgende tema: RA2 Herøy, nytt finsilanlegg for 4000 pe Optimalisering av finsilanlegg RA2 Molde Nytt hovedrenseanlegg for Kristiansund Anleggsdesign for større slamavskillere Møtet ble gjennomført etter samme arbeidsform som på de første møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer gjennom diskusjoner.

17 Årsmelding 2014 Side: 17 C.41 Faggruppe for Moldeprosessen Møtet, som var det femte i rekken siden oppstarten i 2011, ble holdt på Quality Hotel Alexandra i Molde 5. november og hadde 22 deltakere fra 7 anleggseiere. Programmet tok utgangspunkt i nyheter og spennende prosjekt og konkrete problemstillinger fra hele landet, Leder for faggruppen, Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF, orienterte om erfaringene med stans i CO 2 -doseringen ved Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Møtet ble gjennomført etter samme lest som de tidligere møtene, dvs. en kombinasjon av forberedte innlegg og utveksling av driftserfaringer. Det ble holdt innlegg om følgende tema: Siste nytt fra Moldeprosessen Dosering av jernklorid og CO 2 Overgang til PIX og stans i CO 2 -dosering på Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg Filterspyling Lukt og smak Erfaringer med Filtralite 3.5 Driftsoperatørsamlinger D.32 2-dagers driftsoperatørsamling 2014 Den årlige 2-dagers samlingen for driftsoperatørene ble i 2014 arrangert på Scandic Parken Hotel i Ålesund desember, og hadde hele 96 deltakere. Driftsoperatørsamlingen er en møteplass for utveksling av erfaringer, faglig påfyll og nettverksbygging. Målgruppen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg i kommuner og vannverk. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for byggeledelse og planlegging og prosjektering av VA-anlegg.

18 Årsmelding 2014 Side: 18 På samlingen ble en rekke dagsaktuelle tema presentert av dyktige forelesere Leverandørene som deltok på samlingen presenterte sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til kurslokalene Etter det faglige programmet første dag var det servering av festmiddag på Teaterfabrikken med underholdning av Astrid Overå og hennes servitører i Molovegen.

19 Årsmelding 2014 Side: Annen kunnskapsformidling F.1 Svartjeneste per telefon I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet erfaringer via svartjeneste per telefon. 20 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i 2014 (antallet omfatter kun henvendelser som krevde oppfølging fra sekretariatet). F.2 Drift av hjemmeside Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter og dokumentasjon fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og fellesprosjekt i regi av Driftsassistansen. 3.7 Fellesprosjekt G.52 Felles VA-norm for Møre og Romsdal - sonderingsmøte Norsk Vann har utarbeidet en nettbasert norm, Norsk VA-norm (www.va-norm.no), som inneholder sentrale bestemmelser med henvisninger til forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Kommuner som ønsker å basere sitt eget regelverk på Norsk VA-norm, kan tegne abonnement for å få passordbeskyttet tilgang, og kan da i tillegg legge inn lokale bestemmelser og vedlegg. Ved å benytte norsk VA-norm som mal rasjonaliseres kommunenes arbeid med å holde sitt eget regelverk oppdatert, da andre aktører har ansvar for revisjon av forskrifter, standarder og VA/Miljø-blad. Mange kommuner oppfatter de sentrale bestemmelsene som for generelle, og ønsker derfor å benytte seg av muligheten til å legge inn lokale bestemmelser som supplerer og detaljerer de sentrale bestemmelsene. Slike bestemmelser og vedlegg kan for eksempel omfatte normtegninger for kummer, normalprofil for ledningsgrøfter, mottakskontroll av rør og rørdeler, krav til utførelse av pumpestasjoner og retningslinjer for uttak av slokkevann og håndtering av overvann. En felles VAnorm antas å ha en rekke fordeler: o Bedre kvalitet på nyanlegg o Forenkler planlegging, prosjektering og saksbehandling o Entreprenører og rådgivere får identiske krav til utførelse og dokumentasjon o Flere kommuner får VA-normer o Det oppnås besparelser og raskere framdrift i arbeidet med normene o Utarbeidelse og revisjon av VA-normen gir erfaringsutveksling og kompetanseheving Driftsassistansene i Hordaland og Sogn og Fjordane har utarbeidet felles VA-normer basert på Norsk VA-norm for grupper av kommuner i disse fylkene. Med bakgrunn i erfaringene fra dette arbeidet ønsket styret i Driftsassistansen å undersøke muligheten for å starte opp et tilsvarende prosjekt i Møre og Romsdal, enten for hele fylket eller for grupper av kommuner. Det ble på denne bakgrunn kalt inn til et sonderingsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde 25. februar for å kartlegge interessen for å starte opp et slikt fellesprosjekt. På møtet, som samlet 29 personer fra 19 kommuner, orienterte Tobias Dahle, Sivilingeniør Tobias Dahle (enkeltpersonforetak) om arbeidet med felles VA-normer i Hordaland og Bergen. Tobias Dahle, som er daglig leder for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, har utarbeidet felles VA-

20 Årsmelding 2014 Side: 20 normer for grupper av kommuner i disse fylkene. Kommunene ble deretter delt inn i grupper for å diskutere status, interesse for å utarbeide en felles VA-norm og hvilke kommuner som eventuelt burde samarbeide. Med bakgrunn i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner ble det konkludert med at det var stor interesse for å engasjere Tobias Dahle til å utarbeide felles VA-normer for deler av Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Fra sonderingsmøtet på Quality Hotel Alexandra i Molde Planarbeidet startet opp i mai 2014, og ble avsluttet med ferdigstillelse av komplette normer i mars/april 2015 for følgende 3 grupper av samarbeidende kommuner: Nordmøre: Aure, Averøy, Rindal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Romsdal: Aukra, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes Sunnmøre: Hareid, Herøy, Giske, Sande, Sandøy, Skodje, Stranda, Sula, Sykkylven Arbeidet ble utført av Tobias Dahle i samarbeid med arbeidsgrupper som bestod av representanter fra samarbeidskommunene. Prosjektarbeidet ble finansiert som spleiselag, og det ble gjennomført 5 møter for hver arbeidsgruppe. Prosjektorganiseringen med mindre arbeidsgrupper ga grunnlag for aktiv deltakelse, gode diskusjoner og nettverksbygging på tvers av kommunegrensene. Det er lagt opp til nye møter i arbeidsgruppene etter ca. 2 år for å sikre at normene blir oppdaterte ved behov. 3.8 Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr Vedlegg 3 gir en oversikt over teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet. Utstyret kan lånes ut til medlemmene, og flere av medlemmene har benyttet seg av dette tilbudet.

HANDLINGSPROGRAM 2007

HANDLINGSPROGRAM 2007 HANDLINGSPROGRAM 2007 Rapport 2/2007 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2007. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2016

REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2016 REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2016 Rapport 2-2016 Revidert handlingsprogram for 2016 Side: 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: Handlingsprogram for 2016 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 6.6.2016 Kvalitetskontroll:

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

ÅRSMØTE «5/17 Godkjenning av handlingsprogram og budsjett for «6/17 Evaluering av Driftsassistansen og videreføring fra 2018

ÅRSMØTE «5/17 Godkjenning av handlingsprogram og budsjett for «6/17 Evaluering av Driftsassistansen og videreføring fra 2018 ÅRSMØTE 2017 Tid: Onsdag 10. mai 2017, kl. 17.15-18.00 Sted: Scandic Seilet, Molde Dagsorden: Sak nr. 1/17 Valg av møteleder og referent «2/17 Merknader til innkalling og dagsorden «3/17 Valg av representanter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013

ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013 Årsmelding 2012 Side 2 av 22 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2013 - Årsmelding 2012 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 3.6.2013 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_12/Rapport_2_2013

Detaljer

ÅRSMØTE «5/16 Godkjenning av revidert handlingsprogram og budsjett for 2016

ÅRSMØTE «5/16 Godkjenning av revidert handlingsprogram og budsjett for 2016 ÅRSMØTE 2016 Tid: Onsdag 1. juni 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Quality Hotel Grand, Kristiansund Dagsorden: Sak nr. 1/16 Valg av møteleder og referent «2/16 Merknader til innkalling og dagsorden «3/16 Valg

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram 2017 Side: 2. Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad

Handlingsprogram 2017 Side: 2. Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad HANDLINGSPROGRAM 2017 Handlingsprogram 2017 Side: 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: Årsmelding 2016_Ikke styrebehandlet Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2017 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/HANDPROG/2017/Handlingsprogram

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Rica Seilet Hotel, Molde Onsdag 31. oktober 2012 Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Spørreundersøkelse Jon Ivar Gjestad,

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rapport

ÅRSMELDING 2015 Rapport ÅRSMELDING 2015 Rapport 1-2016 Årsmelding 2015 Side: 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2016 - Årsmelding 2015 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 6.6.2016 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_15/Rapport

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004

ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 ÅSMELDING 2003 Rapport 1/2004 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2003 og en liste over publikasjoner

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010 Rapport 2/2010 Handlingsprogram 2010 Side 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 2/2010 - Handlingsprogram 2010 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/HPROG/2010/Rapport_10-06-04

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Innledning om fellesprosjektet

Innledning om fellesprosjektet Fellesprosjekt Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen i Møre og Romsdal Avsluttende konferanse Molde, torsdag 07. mai 2009 Innledning om fellesprosjektet Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylke Regional-

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv:

DOKUMENTINFORMASJON. Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: ÅRSMELDING 2008 Rapport 1/2009 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2009 - Årsmelding 2008 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 26.06.09 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_08/Rapport_09-06-27 Rev.

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12

Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 ÅRSMELDING 2007 Rapport 1/2008 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2008 - Årsmelding 2007 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 10.05.08 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_07/Rapport_08-06-12 Rev.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010

ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 ÅRSMELDING 2009 Rapport 1/2010 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2010 - Årsmelding 2009 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 04.06.2010 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_09/Rapport_10-06-04 Rev.

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

BrukerPlan. Geiranger Rune Akerø Svenslid Rådgiver Kompetansesenter rus Midt-Norge

BrukerPlan. Geiranger Rune Akerø Svenslid Rådgiver Kompetansesenter rus Midt-Norge BrukerPlan Geiranger 24.05.16 Rune Akerø Svenslid Rådgiver Kompetansesenter rus Midt-Norge Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge tjenestetilbudet til innbyggere med rusmiddelproblemer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE:

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

2-dagers driftsoperatørsamling 2013

2-dagers driftsoperatørsamling 2013 2-dagers driftsoperatørsamling 2013 Onsdag 13. torsdag 14. november Thon Hotel Kristiansund Velkommen til 2-dagers driftsoperatørsamling 2013 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal har gleden

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal

God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal Et langsiktig arbeid for å podusere helse i alle samfunnsledd Svein Neerland, seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 23.08.16 KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15.

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15. Programoversikt Mandag 23. mai 11.15 Lunsj 12.00 Felleskurs vann og avløp 15.15 Årsmøte 16.30 Orientering om Rolls-Royce Marines virksomhet i regionen 18.30 Vi besøker Ishavsmuseet på Brandal som avsluttes

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2003

HANDLINGSPROGRAM 2003 HANDLINGSPROGRAM 2003 Rapport 2/2003 FORORD Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planlagte aktiviteter i Driftsassistansen i 2003. I tillegg inneholder rapporten budsjett og medlemsavgifter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016

Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016 Velkommen til sonemøte for idrettsråd 2016 Agenda Formål med sonemøtene Informasjon fra idrettskretsen Kompetanseheving av tillitsvalgte Kommunikasjon/Informasjonskanaler for idrettsråd hjemmeside, e-

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Kompetansebehov i vannbransjen

Kompetansebehov i vannbransjen Kompetansebehov i vannbransjen OPPSUMMERING AV BRUKERUNDERSØKELSE BLANT NORSK VANNS MEDLEMMER Yngve Wold, Norsk Vann Utgangspunktet er Norsk Vanns kurstilbud Finne retning for kursvirksomheten mot år 2022

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012

VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 Side 1 av 5 VA-KONFERANSEN 2012 - DELTAKERLISTE Thon Hotel, Kristiansund tirsdag 12. - onsdag 13. juni 2012 1 Asplan Viak AS Hansen Arve X X X X 2 Asplan Viak AS Løvoll Odd X X X X X 3 Aukra kommune Bjerkan

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer