Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5 Balance... 5 Oppdrag bedriftsbesøk... 6 Evalueringsresultater Telefonveiledning Kurs Bedriftsinterne kurs Standardkurs (åpne kurs) Informasjon om enkeltkursene: AKAN-dagene AKAN-prisen Evaluering Informasjon/profilering/markedsføring Rapportserie Nye brosjyrer Hjemmesider AKAN kompetansesenter i media Prosjekter/aktiviteter Prosjekt om helsepersonell og misbruk av vanedannende legemidler Prosjekt vedrørende problematisk spilleatferd i arbeidslivet: Studentaktiviteter/ AKAN kompetansesenters studentnettverk AKANs prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen AKANs historie Strategi Andre faglige aktiviteter

3 Sammendrag I løpet av året har regjeringen lagt fram en ny rusmelding «Se meg!» - en helhetlig rusmiddelpolitikk og igangsatt arbeidet med en Folkehelsemelding. Begge meldingene er viktige for kompetansesenterets arbeid. I rusmeldingen har regjering satt følgende ambisiøse mål, som støttes av Stortinget: Det er regjeringens mål at flest mulig ansatte i privat sektor og alle ansatte i offentlig sektor samt alle studenter og elever skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er tydelig forankret i virksomhetens ledelse. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter ift måloppnåelse. AKAN kompetansesenter har deltatt i høring, konferanser og hatt møte med Helse og omsorgsdepartementet i anledning meldingene. Antall oppdrag gjennomført holder seg jevnt. Rusmiddelpolicy og gråsoner har vært tema i flest møter, etterfulgt av organisering av AKAN-arbeidet. Oppdragene fordeler seg med hhv 44 % på universelt nivå (tiltak rettet mot alle), 35 % på selektivt nivå (tiltak rettet mot risikosituasjoner/ grupper som er mer utsatt enn andre for å utvikle risikofull rusmiddelbruk) og 21 % på indikativt nivå (tiltak i forbindelse med at det allerede er observert eller opplevde risikofaktorer eller rusproblemer hos et enkeltindivid). Antall veiledningssamtaler er økt med over 28 %. Dette er delvis bedre registrering, men i hovedsak tror vi dette er reell økning, bl.a. med bakgrunn i at vi er blitt dyktigere til å informere om veiledningstelefonen i kurs- og oppdragssammenheng. Det ble totalt gjennomført 13 åpne kurs i 2012, hvorav halvparten var grunnkurs. Gjennom 2012 økte antall personer som gjennomførte screening i Balance fra i underkant av til nesten Dialogverksted har kommet i en digital versjon og arbeidet med en ny og forbedret versjon av Balance er igangsatt. Faglig sett er ferdigstillelse av rapportene «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet» og «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» de viktigste aktivitetene. I 2013 vil metodepermen bli oppdatert med ny lærdom fra de to prosjektene. I løpet av høsten er det iverksatt evaluering av kurs og oppdrag. Resultatene synliggjør at deltakere og oppdragsgivere er meget godt fornøyd med relevans og formidlingsevne. AKAN kompetansesenter har hatt 24 mediesaker i 2012, hvorav 1 radiointervju. I tillegg kommer all medieomtale knyttet til Studentaktivitetene og spesielt bloggprosjektet Nattens helter. Arbeidet med hvordan kompetansesenteret og rusforebygging på arbeidsplassen skal løftes opp og frem i media er påbegynt. 50 års jubileet blir viktig i dette arbeidet. På de følgende sidene kan du lese mer om AKAN kompetansesenters virksomhet Kort om AKAN kompetansesenter AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN) er en ideell organisasjon som har som formål å forebygge rus og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. Dette gjør vi gjennom informasjon og verktøy tilgjengeliggjort på våre hjemmesider, kurs, 2

4 telefonveiledning og ulike oppdrag ute i norske virksomheter. Utredningsprosjekter sikrer oss innsikt i rus- og avhengighetsrelaterte områder hvor arbeidslivet har behov for mer informasjon. AKAN ble opprettet i 1963 av Landsorganisasjonen i Norge og NHO (daværende NAF). Kompetansesenteret ligger i Oslo og betjener hele det norske arbeidslivet. Kompetansesenteret hadde ved utgangen av året 15 ansatte som til sammen utgjorde 14,5 fulltidsstillinger, hvorav 2 midlertidige prosjektstillinger. AKANs styre Næringslivets Hovedorganisasjon: Medlemmer: Hans-Jørgen Breder, bedriftsoverlege Statoil Fuel & Retail, styrets nestleder Siri Møllerud, seniorrådgiver NHO Varamedlemmer: Eirik Remo, fagsjef HMS, Norsk Teknologi Ragne Eikrem, advokat/forhandler, NHO Luftfart Landsorganisasjonen i Norge: Medlemmer: Kristian Tangen, LO-Sekretær, styrets leder. Tove Rita Melgård, rådgiver, Fellesforbundet. Varamedlemmer: Elling Sørum, nestleder i LOs personal- og utviklingsavdeling Kirsti Mandal, organisasjonsleder, Norsk Arbeidsmandsforbund Staten representert v/ SIRUS Medlem: Bergljot Baklien, forsker Varamedlem: Inger Synnøve Moan, forsker Ansatterepresentanter Medlem: Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådgiver Varamedlem Hans-Ole Berg, seniorrådgiver Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter, 1 av disse med årsmøtestatus. Styret har behandlet 47 saker. I tillegg har arbeidsutvalget, som består av styrets leder, nestleder og direktør, hatt flere møter. 3

5 Ansatte AKAN kompetansesenters ledelse har i 2012 bestått av: Direktør Elisabeth Ege (fom 1/8) Økonomi- og administrasjonsleder Lill Johansen (konstituert direktør tom 31/7) Kompetansesenteret har i tillegg bestått av fagkonsulenter, administrativt personale, og prosjektledere: Faglig personale Camilla Lynne Bakkeng Hans Ole Berg Kenneth Dahlgren Astrid Henriksen Ida Kahlbom Irene Prestøy Lie (permisjon f.o.m. feb aug, sluttet aug) Ann-Mari Lofthus Hasle Løchen Annette Paul Jarle Wangen Administrativt personale Jorunn Kalsveen Natalia Miazina Einar Nilsen Ingunn Holmen Søberg (50 %) 6 Ansatte fordelt 7 2 Administrasjon Rådgivere Prosjekter Finansiering AKAN kompetansesenters drift finansieres gjennom tilskudd fra LO, NHO, staten via Helsedirektoratet og gjennom kursinntekter. Konsulenttjenester fra AKAN kompetansesenter er i hovedsak kostnadsfrie, men virksomhetene må betale en egenandel fra det 2. bedriftsbesøket hvert år. Bedriftsinterne kurs har egne priser avhengig av antall deltakere og lengde. 4

6 Driftsinntekter for 2012 har fordelt seg slik (TNOK): Kursinntekter Driftstilskudd LO Driftstilskudd NHO Driftstilskudd Helsedirektoratet % 67 % 7 % 7 % Til prosjekter ble det tildelt kr fra Helsedirektoratet og kr fra Arbeidsmiljøfondet til LO og NHO, til sammen kr Av disse ble kr benyttet i De resterende prosjekttilskuddene på kr har blitt innvilget overført til Revisjon er utført av Ernst & Young. Verktøy og tjenester Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp I løpet av året lanserte vi en ny digital versjon av Dialogverksted, et verktøy til hjelp for å forenkle virksomheters diskusjoner om egen alkoholkultur. Hensikten er å skape bevissthet rundt bedriftens alkoholkultur, slik at disse situasjonene blir gode og hyggelige for alle som deltar. Diskusjonen kan være et viktig bidrag i bedriftens øvrige systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Den vil også bringe fram ulike nyanser og dilemmaer som kan være nyttige å ha med seg i utformingen av en rusmiddelpolitikk. Verktøyet er også egnet for å avstemme hvorvidt reell alkoholkultur er i overensstemmelse med kulturen som beskrives i selskapets rusmiddelpolicy, mao om kart og terreng stemmer overens. Ved å digitalisere verktøyet og tilgjengeliggjøre det på vår hjemmeside, har norsk arbeidsliv fått et intuitivt verktøy som enkelt kan brukes uten bistand. Balance Balance er et internettbasert intervensjonsprogram som tilbyr sjekk av alkoholvaner og hjelp til å korrigere alkoholkonsum eller mestre stress. Det er gratis for alle norske virksomheter og privatpersoner. Gjennom 2012 økte antall personer som gjennomførte screening i Balance fra i underkant av til nesten

7 Antall screeninger 2012 Antall gått videre i de to sporene Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Antall alkoholreduserende spor Antall stressmestringsspor Antall personer som gikk videre i det alkoholreduserende sporet økte fra 450 den til 840 per Antallet som gikk videre i stressmestringssporet økte i samme periode fra 860 til 1360 personer. Ved inngangen til 2013 er det 48 virksomheter som har signert avtale om bruk av Balance. Av disse ble 9 signert i I tillegg har vi tilbudt programmet til enkeltpersoner via helsenorge.no og vår nettside. På slutten av året ble arbeidet med Balance versjon 3 igangsatt. Videre ble det påbegynt en pilot beregnet for studenter. Begge er beregnet ferdigstilt ila første kvartal Oppdrag bedriftsbesøk Antall gjennomførte oppdrag har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Utvikling i antall oppdrag og virksomheter Antall oppdrag Antall virksomheter nådd gjennom oppdrag (ekskl virksomheter deltatt på kurs/konferanser/nettverksmøter hvor vi har holdt innlegg) De 194 virksomhetene vi nådde gjennom oppdrag i 2012 sysselsatte ca ansatte. Antall virksomheter vi har nådd gjennom våre oppdrag, er noe redusert. Vi mener dette kan ha en sammenheng med at vi i større grad jobber med enkeltbedrifter over tid og bistår dem i deres rusforebyggende utviklingsprosesser. 6

8 Antall personer nådd gjennom oppdrag Antall personer nådd gjennom våre oppdrag er redusert siste år. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Utvikling fordelt på antall ansatte hos oppdragsgiver <=10 ansatte ansatte ansatte ansatte > 1000 ansatte Ukjent antall ansatte % 9 % 12 % 25 % 15 % 36 % % 10 % 24 % 23 % 15 % 23 % % 15 % 18 % 30 % 26 % 4 % Statistikken for 2012 viser at 40 % av oppdragene våre var hos virksomheter med 200 eller færre ansatte, 30 % hos virksomheter med mellom 200 og 1000 ansatte og 26 % av oppdragene hos virksomheter med mer enn 1000 ansatte. En sterk reduksjon av andel virksomheter med ukjent antall ansatte, øker kvaliteten på dataene. Type oppdrag Kurs, dialogverksted Innlegg, presentasjon (mer monolog enn dialog) Råd, opplæring, møte, prosess (mer dialog enn monolog) Ikke regr Kurs og dialogverksted utgjør flest oppdrag (antall). Tema for oppdragene fordelte seg i 2012 som følger: 7

9 Høyest andel bedriftsbesøk hvor rusmiddelpolicy og ruskultur/gråsoner har vært tema, stemmer godt med ambisjonene Regjeringen har satt i stortingsmeldingen «Se meg!». Ifm registrering av oppdrag, krysser rådgiver av for hvilket tema han/hun endte opp med å bruke tid på. Figuren under er en skjønnsmessig vurdering av hvilke oppdrag som sorterer inn under universelt, selektivt og indikativt nivå. Våre oppdrag er i utgangspunktet som regel universelle eller selektive, men det hender også at vi får spørsmål knyttet til det indikative nivået når vi først er til stede. Typiske oppdrag inkludert i universelt: rusmiddelpolicy, handlingsplaner og organisering. Både universelt og selektivt: ruskultur/gråsoner og «Den nødvendige diskusjonen» og Dialogverksted. Indikativt: «Den nødvendige samtalen» og individsaker/advarsler. For 2012 gir en slik skjønnsmessig sortering følgende bilde: Selektivt 35 % Indikativt 21 % Universelt 44 % Balance og rusmiddeltesting er typiske eksempler på tema som kan høre hjemme i samtlige grupper. 8

10 %-vis geografisk fordeling av oppdrag - utvikling siste 3 år 50,0 % 40,0 30,0 % 20,0 10,0 % 0,0 Oslo- Akersh us Øvrig Østlan det Sørlan det, Rogala nd Vestlan det Trønde lag Nord Norge ,2 % 21,2 % 9,5 % 11,5 % 4,7 % 4,1 % ,7 % 24,1 % 10,4 % 7,3 % 6,4 % 5,9 % ,1 % 20,0 % 9,9 % 10,4 % 5,4 % 10,1 % Økningen i andel oppdrag i Nord-Norge, skyldes økning i antall oppdrag i Finnmark (14 i 2012). Dette er resultatet av et offensivt arbeid fra rådgiveren som har ansvar for Finnmark. Oppdrag fordelt på type virksomhet - utvikling siste 3 år 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Private Statlige Kommu BHT Organisa nale sjoner ,5 % 23,3 % 15,4 % 2,6 % 5,3 % ,9 % 25,4 % 17,5 % 4,3 % 2,9 % ,3 % 27,7 % 22,1 % 3,2 % 4,7 % Andel oppdrag overfor det offentlige er gått noe opp siste år. Følgende oversikt viser bransjemessige fordeling av antall oppdrag i 2012: Vet ikke Barnehage, førskole Forsvar Personlig service, tjenesteyting Info, komm, media Hotell, restaurant Kultur, underholdning, fritidsaktiviteter Attføringsbedrifter Jordbruk, skogbruk,fiske Bank, forsikring Politi- og påtalemyndighet Retts- og fengselsvesen Undervisning, utdanning Bygg, anlegg, håndverk, mekanikk Interesseorganisasjon Transport, lager Varehandel, salg, markedsføring NAV Petroleumsvirksomhet Industri, produksjon Helse og sosial Off adm, forvaltning

11 Oversikten synliggjør at vi har et stort potensial innenfor flere bransjer, f.eks. hotell og restaurant, en bransje som vi er kjent med har spesielle utfordringer. Evalueringsresultater Fra og med september innførte vi evaluering av oppdrag. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 = svært god, var gjennomsnittlig evaluering for perioden sept-des. som følger: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,25 Nytteverdi 4,43 Formidlingsevne Telefonveiledning Administrasjonen står for førstelinjeservice og enkel rådgivning overfor norske virksomheter som ringer kompetansesenteret. Andrelinjeservice gis av rådgiverne. Statistikken omfatter fra i år både første og andrelinje service. Utviklingen i antall samtaler siste 3 år: Antall veiledningssamtaler Økningen siste år har vært på over 28 %. Dette skyldes delvis mer nøyaktig registrering, men også en reell økning i inngående veiledningssamtaler. Fordeling av samtaler på virksomhetenes størrelse og offentlige og private: Bedriftsstørrelse 2012 Mindre Fordeling 2012 Store 72% 11% Mellomstore 18% Privat 57 % Offentlig 43 % 10

12 Små virksomheter: Inntil 10 ansatte. Mellomstore: mellom 10 og 50 ansatte. Store: over 50 ansatte. Henvendelsene kom fra: Henvendelser fra 2012 Pårørende 6% Kollega 1% Pers. 5% AK 11% BHT 15% Tillitsvalgt/ 4% HR 19% Leder 27% De siste årene har andelen telefoner fra ledere og lederstøtte funksjoner (HR/personal) økt. Tilsvarende er andel Akankontakter som ringer inn redusert med 10 %-poeng. Samtalene i 2012 dreide seg om følgende tema: Problemområde 2012 Spill 1,3 % Testing 4,7 % LAR 0,2 % Generelt 33,6 % Alkohol 41,2 % Narkotika 12,4 % Medikam. 6,6 % Kurs AKAN kompetansesenter tilbyr i hovedsak to former for kurs til norsk arbeidsliv; bedriftsinterne kurs som skreddersys ut fra virksomhetens behov og standardkurs som er åpne for alle norske virksomheter. Bedriftsinterne kurs Utviklingen siste 3 år i skreddersydde kurs på bestilling: Bedriftsinterne kurs - utvikling i antall kurs Bedriftsinterne kurs - utvikling i antall til stede Standardkurs (åpne kurs) Kompetansesenteret gjennomfører en rekke kurs for ledere og AKAN ressurspersoner. Kursene tar sikte på å heve kompetansen på rusmiddelspørsmål og pengespillproblematikk i arbeidslivet. 11

13 Det har vært relativt stabil utvikling i antall deltakere og antall virksomheter representert på våre åpne kurs de siste tre årene: Åpne kurs totalt Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Informasjon om enkeltkursene: Grunnkurs Kort informasjon Grunnkurset går over tre dager og retter seg mot dem som har spesielt ansvar for AKAN arbeidet og rusmiddelpolicyen i egen virksomhet. Gjennom teoriundervisning, diskusjoner og praktiske øvelser er hensikten å sette deltakerne i stand til å å etablere og/eller videreutvikle det rusforebyggende arbeidet i egen virksomhet. Mål Deltakerne skal kjenne AKAN-metoden og kunne nyttiggjøre seg AKANs metodeperm. Målgruppe Arbeidstakerne som gjennom sine arbeidsoppgaver kommer i befatning med rusmiddelbruk, rusmiddel- eller pengespillproblemer blant ansatte. Dette inkluderer ledere og ansatte som gjennom stilling eller tillitsverv har ansvar/oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid i virksomheten. Grunnkurs Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Høsten 2012 iverksatte vi måling av tilfredshet ved våre åpne kurs. 12

14 Gjennomsnittlig evalueringsresultat for grunnkurs høsten 2012: 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 5,3 5,3 Helhetsinntrykk Formidlingsevne Nyttverdi/relevans 5,0 Skala 1-6, hvor 6 er svært bra/god. Øvrige åpne kurs Samlet oversikt over antall kurs, antall deltakere og antall virksomheter i 2012: Åpne kurs ekskl grunnkurs Antall kurs Antall deltakere Antall virksomheter Dagskurs i rusmiddelforebygging (Introkurs): Arbeidsplassen som forebyggende arena Kort info Kurset gir en innføring i temaet arbeidsliv og rusmiddelbruk, AKAN metoden og konkrete ideer til rusmiddelforebyggende arbeid. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset Plassere rusmiddelspørsmål i virksomhetens arbeidsmiljø og HMS arbeid Kjenne AKAN metoden Kjenne til de viktigste rusforebyggende tiltak i arbeidslivet og hvordan de kan implementeres Målgruppe: Arbeidstakere som gjennom sine arbeidsoppgaver kommer i befatning med rusmiddelbruk, rusmiddel- eller pengespillsproblemer blant ansatte. Dette inkluderer ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar/oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS, eller personalarbeid i bedriften. 13

15 Intro 149 Utvikling antall deltakere 138 utvikling antall virksomheter Individrettet AKAN arbeid Kort info Todagerskurs med vekt på individrettet AKAN-arbeid. Går konkret inn på metoder for å tilnærme seg, og følge opp, arbeidstakere med rusmiddelproblemer. Det gir også en anledning til å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger med andre. Det forutsettes at deltakerne har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper på forhånd om organiseringen av AKAN-arbeidet i en bedrift. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Metoder for å tilnærme seg arbeidstakere med bekymringsfullt rusforbruk Den nødvendige samtalen Arbeid med individuelle AKAN-opplegg/erfaringsutveksling Roller i individuelt AKAN-arbeid Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner. Individrettet Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Oppfølgingskurs Kort info Kurs som baserer seg på at den enkelte deltaker tar med seg erfaringer og problemstillinger som de har møtt i det rusforebyggende arbeidet i egen bedrift. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset Fått påfyll av kunnskap og inspirasjon til videre systematisk rusforebyggende arbeid Ha fått nyttig erfaringsutveksling med og læring av andre deltakere 14

16 Målgruppe Ledere og ressurspersoner som tidligere har gått på AKANs grunnkurs. Oppfølgingskurs Utvikling antall deltakere Utvikling antall virksomheter Kurs i «den nødvendige samtalen» Kort info Dagskurs med spesiell fokus på tidlig intervensjon. Forelesning og gruppearbeid med case og enkle rollespill. Mål Bli tryggere på å gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring Målgruppe Ledere med personalansvar og andre AKAN ressurspersoner. Den nødvendige samtalen Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Kurs om medikamentavhengighet Kort info Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika, men også om medikamentavhengighet. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Hva er avhengighet? Hvilke medikamenter kan gi avhengighet? 15

17 Likheter og forskjeller i forhold til rusmiddelbehandling Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner Medikamentavhengighet Utvikling antall deltakere utvikling antall virksomheter Kurs i pengespillavhengighet Kort info Dagskurs i pengespillavhengighet rettet mot arbeidslivet. Mål Deltakerne skal etter å ha fullført kurset ha kjennskap til Hva er pengespillavhengighet? Hva kan en arbeidsgiver gjøre dersom en ansatt viser tegn på pengespillproblemer? Hvordan kan en avtale se ut mellom arbeidsgiver og en ansatt med pengespillproblemer? Målgruppe Ledere og AKAN ressurspersoner Pengespillavhengighet Utvikling antall deltakere Utvikling antall virksomheter Kurstilbud spesielt for BHT personell Kort info Kurset kan tilføre ny kunnskap innenfor fagfeltet og gi mulighet til å drøfte forebyggingsstrategier og utvikling av en rusmiddelpolitikk. Det er rom for å utveksle erfaringer og ideer, med vekt på eksempler fra egen hverdag. Internatkurs over en og en halv dag. Kurset er godkjent som poeng/kompetansegivende i Den Norske Lægeforening og i Norsk Sykepleierforbund. 16

18 Mål Etter kurset skal deltakerne fremstå som ressurspersoner i rusmiddelarbeidet Målgruppe Dette kurset er spesielt rettet mot dem som arbeider i bedriftshelsetjeneste og har erfaring med AKAN-arbeid. BHT Utvikling antall deltakere 28 Utvikling antall virksomheter Sees i morgen Nav har i samarbeid med partene i arbeidslivet utviklet en kurspakke som heter «Sees i morgen». Pakken skal gi ledere (og andre sentrale aktører) mer kunnskap om hvordan møte ansatte med psykiske helseproblemer. AKAN kompetansesenter har ansvaret for en av fordypningsmodulene i kurspakken og har holdt flere kurs i denne modulen som heter «Rus og avhengighet». Hovedfokuset i 2012 har vært individrettet arbeid. Innholdet i kursene har vært: - Tegn og symptomer - Når er rus et problem for arbeidsplassen - Hvordan skal ledere håndtere ansatte med rusproblemer Det har vært holdt 13 halvdags kurs med 336 deltagere rundt om i landet av rådgiverne ved AKAN kompetansesenter. AKAN kompetansesenter har holdt dette fordypningskurset som en del av «Sees i morgen» siden Nav skal videreutvikle og omorganisere sine kurstilbud for arbeidslivet. På denne bakgrunn avsluttes samarbeidet om kurspakken «Sees i morgen». Noe er det - men hva? Kort info Kurset er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom AKAN kompetansesenter og NAV Arbeidslivssenter Akershus. Kurset fokuserer på sammenhengen mellom psykisk helse og rus, og hvordan håndtere dette på det forebyggende og individuelle nivået på arbeidsplassen. Målgruppe Ansatte med arbeidsgiveransvar, tillitsvalgte og verneombud. 17

19 Det ble holdt ett kurs i I 2012 har kurset vært administrert og annonsert av NAV Arbeidslivssenter Akershus. I 2013 overtar AKAN kompetansesenter dette ansvaret. For øvrig opprettholdes samarbeidet om innhold og gjennomføring. Det er planlagt ett kurs i AKAN-dagene Hver høst arrangerer AKAN kompetansesenter et seminar rettet mot ledere og AKAN ressurspersoner. De siste årene har seminaret gått over 2 dager. Her ønsker vi å bidra med ny og aktuell kunnskap fra politikk, forskning, utvikling og relevant praktisk arbeid både fra HMS/arbeidsmiljøarenaen og fra den rusmiddelpolitiske arena. I 2012 var det 285 deltakere på AKAN-dagene. Temaet denne gang var: «Det individuelle mangfoldet og det mangfoldige individet» På programmet var blant andre: Rune Mentzoni holdt innlegget «Avhengighet uten rusmiddel er det mulig?». Mentzoni er forsker og stipendiat ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Ida Kahlbom holdt innlegget «De setter pris på at du integrerer deg, liksom Erfaringer fra AKAN kompetansesenters mangfoldprosjekt ved AKAN kompetansesenter. «Kahlbom er utdannet kriminolog og var prosjektleder for mangfoldprosjektet ved AKAN kompetansesenter. Kenneth Dahlgrens innlegg hadde tittelen «Spilleproblemer og arbeidslivet». Dahlgren er sosiolog. Han var prosjektleder for prosjektet «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet ved AKAN kompetansesenter. Linda Foss-Sørensens innlegg hadde tittelen «Kulturelt mangfold og et godt arbeidsmiljø». Foss-Sørensen er seniorrådgiver HR i Posten Norge hvor hun jobber med mangfold og inkludering. 18

20 Ayesha Wolasmals innlegg hadde tittelen «Eplemost i ølglass». Hun har studert områdekunnskap ved UiO. Hun har tjenestegjort i Forsvaret og jobbet som soldat i Afghanistan. Hun har i etterkant også fungert som rådgiver ved den norske ambassaden i Kabul. Wolasmal har vært utenriks frilansjournalist. Da hun holdt innlegget arbeidet hun som konsulent på Institutt for Forsvarsstudier. Jon Rogstad holdt innlegget «Arbeidsinnvandring hvor kommer de fra og hvor går vi». Rogstad har gjennom mange år arbeidet med ulike spørsmål knyttet til arbeid og migrasjon. Han er sosiolog og tok doktorgrad i 2000 på en avhandling om integrasjon i arbeidslivet i Norge. Han jobber nå som forskningsleder ved Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning, med arbeidsfelt innen etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse og tillit. Han har utgitt en rekke bøker og rapporter på området minoriteter og arbeidsliv. Kjersti Skantzes innlegg hadde tittelen «BHTs rolle i individsaker». Skantze er lege med spesialitet i arbeidsmedisin. Hun har 25 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste. Skantze jobber primært med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og oppfølging av ansatte med arbeidsrelaterte helseplager. Magnar Kleiven holdt innlegget Å hente hjelp derfra, og ikke bare herfra. Hvordan bruke det eksterne hjelpeapparatet. Kleven er lege, akupunktør og bedriftsøkonom. Han har lang erfaring fra arbeidslivet fra allmennpraksis, bedriftsoverlege i Skien kommune, sjefslege ved Norsk Hydro, Porsgrunn. I samme selskap har han arbeidet med organisasjonsutvikling og teamutvikling. Han har videre vært medisinsk fagsjef i NHO med inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø og sykefravær som arbeidsområder. Han jobber i øyeblikket 50 % som overlege på Borgestadklinikken med rusbehandling og 50 % i Vivilja AS. Mia Börjesson holdt innlegg et «Viktig och värdefull, om att skapa känsla av sammanhang om friskfaktorer för att klara sig när livet inte blir vad man tänkt sig». Börjesson er sosionom, veileder og inspirator for ulike prosjekter om helsefremmende psykososialt arbeid, først og fremst i barne og ungdomsarbeid. Stikkord for hennes arbeid er blant annet kommunikasjon, lederskap og profesjonell samtalemetodikk. Börjesson er en populær foredragsholder og coach med oppdrag i både privat og offentlig sektor. Hun har også utgitt en rekke bøker. AKAN-prisen 2012 AKAN-prisen deles hvert år ut på AKAN-dagene og er en anerkjennelse for godt rusmiddelforebyggende arbeid i virksomheten. Prisen er samtidig en stimulans til et fortsatt aktivt arbeid med å følge opp lederansvaret og integrere bedriftens rusmiddelpolitikk i arbeidet med helse, miljø, sikkerhet og internkontroll. Prisen ble i 2012 tildelt Veidekke ASA. Veidekke ASA er et av Skandinavias største entreprenørselskap med over 6000 ansatte og en omsetning på 17,9 mrd (2011). Juryen nevner blant annet i sin begrunnelse for utdelingen at Veidekke i mange år har arbeidet meget godt metodisk og svært systematisk med AKAN som en integrert del av sitt helse-miljø-sikkerhets arbeid. Virksomheten likestiller målene for helse, miljø og sikkerhet med 19

21 de økonomiske målene i bedriften. Den norske delen av konsernet har hatt retningslinjer for å unngå rusbruk siden Retningslinjene, som senere er revidert flere ganger, inkluderer i dag også spillavhengighet. Veidekke berømmes videre for sin plan om i 2013 å implementere sin AKAN-politikk og retningslinjer for alle selskaper i både Norge, Danmark og Sverige. Prisen ble i år utdelt av Kristian Tangen, LO-sekretær og styreleder i AKAN Evaluering Deltakerne på AKAN dagene ga følgende tilbakemelding: På spørsmålet «Hvor fornøyd er du med AKAN dagene 2012 som helhet» var snitt score 5,32 på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Informasjon/profilering/markedsføring Rapportserie Det ble publisert to nye rapporter i AKAN kompetansesenters egen rapportserie i «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters mangfoldsprosjekt. Prosjektet er nå avsluttet. - «Problematisk spilleatferd i arbeidslivet» Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters spillprosjekt. Prosjektet er nå avsluttet. Nye brosjyrer Kompetansesenteret har i løpet av 2012 gitt ut 4 nye brosjyrer. Problematisk spillatferd i arbeidslivet Hva slags alkoholkultur har vi på vår arbeidsplass? Jobber du med HR-/personaloppgaver? Til deg som er leder med personalansvar Hjemmesider Vi forsøker stadig å gjøre våre nettsider bedre. Det har i de senere årene blitt lansert en rekke elektroniske tjenester for våre brukere. Deriblant elektronisk påmelding til kurs, elektronisk bestilling av materiell, elektronisk nyhetsbrev osv. I sammenheng med at kompetansesenteret lanserte nye nettsider er det nå tilgang til en rekke verktøy, mulighet for RSS-feed, elektronisk nedlasting av brosjyrer, samt metodepermen og et elektronisk test-deg-selv verktøy basert på AUDIT. I 2012 hadde vi besøk og sidehenvisninger. 66 % av besøkene er nye brukere. Det som får mest treff er permen, Balance, verktøy/hjelpemidler samt kurs. En større omlegging av nettsidene er på planleggingsstadiet, målet er at de nye nettsidene vil være ferdig i

22 AKAN kompetansesenter i media 6/3: Et arbeidsliv på druen - Byavisen /3: Har spilleproblemer på jobb Firdaposten /03: Sliter med å jobbe i bakrus E /3: Oslofolk drikker mest med kolleger NRK Østlandssendingen /08: Studentene skal lære å finne lykkepromillen Bergensavisen. Hjelper studentene til lykkepromille Bergens tidende I sammenheng med AKAN-dagene: 25/10: AKAN-pris til Veidekke Fri Fagbevegelse.no, Magasinett.no, NHOs nettsider, Byggeindustrien, Arbeidsmanden Leder: Jobbkosens dilemma Aften Aften /10: Vil bygge sikkert Rus og samfunn /11: Mulighetenes næring Estate Media Mediedekning i sammenheng med rapportene: 21/10: Lærer å drikke på arbeidsplassen Aftenposten /10: Pengespill er en sikkerhetsrisiko Aftenposten /10: En lettelse å bli fersket av sjefen Aftenposten /10: En lettelse å bli fersket av sjefen Bergens Tidende /11: Du blir satt mer pris på hvis du drikker Rus og samfunn /11: Anbefaler spillpolicy på arbeidsplassen Rus og samfunn

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Problematisk spilleatferd i arbeidslivet Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen Kenneth Dahlgren AKAN publikasjon 2/2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 INNLEDNING: KORT OM AKAN OG INNSATS MOT SPILLEPROBLEMATIKK...

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget

Å gamble med jobben. - pengespillproblemer i arbeidslivet. AKAN publikasjon 1/2009. Kristin Buvik. AKAN kompetansesenter Postboks 8822 Youngstorget Å gamble med jobben - pengespillproblemer i arbeidslivet Kristin Buvik Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk AKAN publikasjon 1/2009 ISBN 978-82-998134-0-2 ISSN 1891-4527

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» «De setter pris på at du integrerer deg, liksom» Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet Ida Kahlbom AKAN publikasjon 1/2012 «De setter pris på at du integrerer

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Evaluering av AKAN. Rusmiddelforebygging i norsk arbeidsliv. Kjetil Frøyland, Asbjørn Grimsmo og Bjørg Aase Sørensen

Evaluering av AKAN. Rusmiddelforebygging i norsk arbeidsliv. Kjetil Frøyland, Asbjørn Grimsmo og Bjørg Aase Sørensen Evaluering av AKAN Rusmiddelforebygging i norsk arbeidsliv Av Kjetil Frøyland, Asbjørn Grimsmo og Bjørg Aase Sørensen ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET Oslo, april 2005 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer