Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2010"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Nordea Liv Forvaltningskapital Forfalte premier Premieinntekter Vekst i forfalte premier 102 % -3 % -22 % 14 % -1 % Vekst i premieinntekter 73 % 17 % -27 % 26 % -8 % Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 8,1 % 10,2 % 0,3 % 4,9 % 4,8 % Kapitalavkastning II 8,3 % 8,9 % -2,1 % 6,2 % 5,7 % Kapitalavkastning III 6,5 % 8,2 % -0,5 % 6,1 % 5,5 % Kapitaldekning 14,7 % 12,2 % 15,3 % 14,4 % 15,7 % Solvensmargin 250 % 253 % 232 % 220 % 243 % Balansesammensetning Aksjer* 20 % 20 % 8 % 10 % 11 % Obligasjoner - virkelig verdi 24 % 19 % 21 % 27 % 22 % Obligasjoner - til amortisert kost 34 % 33 % 45 % 42 % 45 % Eiendom 17 % 20 % 24 % 20 % 20 % Annet 5 % 8 % 2 % 1 % 2 % Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. Definisjoner Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt * Reell aksjeeksponering ved utgangen av 2010 er 15% Jørund Vandvik (55) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Magny Øvrebø (41) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta, Skandia og i Nordea Link. Bård Bjerkestrand (49) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta og Skandia. Bjørn Holli (41) har vært markedsdirektør i Nordea Liv siden Han er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA Consulting Group. Tor Olav Langeland (42) har vært direktør for produkt og kundeservice, bedrift og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta og Vesta Liv. Jørn Bjarte Nøstdal (53) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har praksis fra Norsk Hydro og i tidligere Bergens Skillingsbank. Leif Raanes (48) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsern juridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Anne Marit Benterud (50) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. 2 3

3 Årsberetning 2010 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater Nordea Liv oppnådde i 2010 et godt resultat både markedsmessig og resultatmessig. Selskapet hadde nettotilflytting på 323 millioner kroner. Salget av individuelle risikoforsikringer økte ytterligere i 2010 og selskapet ble markedsleder i IPS markedet. Premieinntektene ble redusert med 8 prosent sammenlignet med Forfalte premier ble redusert med 1 prosent sammenlignet med Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 18 prosent mens verdensindeksen steg med 10 prosent. Resultatet før skatt ble på 392 millioner kroner (410) og 593 millioner kroner (217) etter skatt. Nordea Liv var ved inngangen til 2010 godt posisjonert slik at selskapet dro nytte av både aksjeoppgangen og endringene i rentemarkedet. Aksjeeksponeringen er øket gjennom 2010 og risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjør per årsskiftet 14,5 prosent i snitt for kollektivporteføljen. Eiendomsporteføljen utgjør 20 prosent og verdivurderingene som er foretatt gjennom året medførte ikke vesentlige endringer. Verdipapirer til amortisert kost utgjør 45 prosent av forvaltningskapitalen i kollektivporteføljen. Selskapet har videre hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året noe som har gitt seg utslag i gode risikoresultater. Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom 2010 og selskapets kostnadsresultat er tilfredsstillende. På basis av de gjennomførte tiltakene i 2010 er selskapet godt posisjonert for Markedet for kunder og eier. Totale kundemidler for livselskaper knyttet til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) økte i 2010 med 14 prosent, fra 663 milliarder kroner til 757 milliarder kroner. Veksten var størst innenfor kommunal kollektiv pensjon. Samlet vekst når denne produktgruppen holdes utenfor var 7 prosent. Det var en økning på 10 prosent innenfor privat kollektiv pensjon totalt. Innskuddspensjonsfondene økte med 41 prosent mens økningen for ytelsespensjon var 7 prosent. Kundemidler knyttet til individuell kapital økte med 8 prosent. For individuell pensjon var det en nedgang på 4 prosent fra Nordea Liv oppnådde i den samme perioden en samlet vekst i kundemidlene på 10 prosent. Nordea Liv hadde totalt en positiv flyttebalanse på 323 millioner kroner i For kollektiv pensjon var flyttebalansen 235 millioner kroner (inkl. fripoliser). Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 13 prosent på rene risikoprodukter, og om lag 18 prosent når det gjelder individuell pensjon. Prosentandelene gjelder brutto forfalte premier. Nordea Liv har befestet sin posisjon som markeds leder når det gjelder det nye pensjonsspareproduktet, IPS. Nordea Liv ble største aktør i 2010, med en markedsandel på 42 prosent av brutto forfalt premie og 51 prosent av nytegnet premie. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet og av disse var innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet Kundetilfredshet Det å skape positive kundeopplevelser står sentralt for Nordea Liv. Vi tenker og handler med kunden i sentrum og strekker oss etter å overgå kundenes forventninger. Nordea Liv leverer produkter både via Nordea Bank og Tryg Forsikring. Kundeundersøkelser gir oss positive tilbakemeldinger og viser at kundene oppfatter at våre produkter bidrar til å styrke den samlede kundetilfredsheten hos våre distri butører. I tiden fremover vil vi ytterligere trappe opp arbeidet med å lage enda mer kundevennlige produkter og løsninger. Resultat Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling, ble 683 millioner kroner (585). Kundene ble tildelt et resultat på 291 millioner kroner (175). Resultat til eier ble 392 millioner kroner før skatt (410), hvorav 112 millioner kroner generert fra individuelle kapitalforsikringer, -16 millioner kroner fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 198 millioner kroner fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 7 millioner kroner fra skadeforsikringsprodukter og 91 millioner kroner fra selskapskapitalen. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 5,7 prosent (6,2) og bokført avkastning 4,8 prosent (4,9). Avkastningen i Nordea Aktiv Bedrift 50 som er det mest populære bedriftsfondet for kunder med innskuddspensjon ble 10,9 prosent (28,2). Nordea Liv økte aksjeandelen gradvis gjennom 2010 i kollektivporteføljen. Obligasjoner til amortisert kostnad og fast eiendom utgjorde ved årsskiftet til sammen 64 prosent av kundemidlene som forvaltes med rentegaranti. Dette har bidratt til den tilfredsstillende avkastningen i Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (6.676), herav produkter med investeringsvalg millioner kroner (2.062). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (1.828). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (5.341), en nedgang på 13 prosent. Samlede premie inntekter for individuelle produkter ble millioner kroner (1.280). Økningen skyldes at det er mer attraktivt for kundene å spare i private produkter innenfor tradisjonell liv og investeringsvalg på grunn av oppgang i finans markedene og fremdeles lavt rentenivå. Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 66 millioner kroner (55). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (4.916) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner (1.976). Selskapet har styrket sin posisjon i bedriftsmarkedet siste år. Flyttebalansen var positiv med 323 millioner kroner (1.060). Finansavkastning Nordea Livs portefølje for kunder med rentegaranti er inndelt i tre kategorier; med henholdsvis høy, standard og lav investeringsrisiko. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning (eksklusiv verdipapirer til amortisert kost) for de tre porteføljene var 5,7 prosent (6,2). Gjennomsnittlig bokført avkastning var 4,8 prosent (4,9), og inkludert endringer i merverdier på verdi papirer til amortisert kost var avkastningen 5,5 prosent (6,1). Netto finansinntekter for den tradisjonelle forsikring utgjorde millioner kroner (2.100). Det er avsatt 346 millioner kroner til kursreguleringsfond i Eiendom ga i 2010 en avkastning på 6,0 prosent (1,0). Alle eiendommer eies per som aksjer og andeler i datterselskap. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 24,3 prosent (71,3) og 8,2 prosent (26,9). Norske obligasjoner bidro med 4,1 prosent avkastning (5,2), pengemarked med 3,0 prosent (6,3). Verdipapirer til amortisert kost gav en avkastning på 5,0 prosent (5,1). Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 10,4 prosent (-0,9). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble 859 millioner kroner (1.327). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (3.136). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (2.354). Økningen i erstatningene skyldes i all hovedsak økt gjenkjøp innen individuell rente- og pensjonsforsikring. Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde millioner kroner (794). 4 5

4 Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontraktsfastsatte forpliktelser utgjorde en avsetning på millioner kroner (3.220), inkludert avsetning på 346 millioner kroner til kursreguleringsfond (445) og avsetning til tilleggsavsetninger på 193 millioner (299). Årets avsetning til tilleggsavsetninger som en del av årsdisponeringen utgjorde 200 millioner kroner. Ved utgangen av 2010 utgjør tilleggsavsetningene 764 millioner kroner. Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (2.463). Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 523 millioner kroner (493). Økningen i kostnader i forhold til 2009, skyldes i hovedsak økte suksesshonorarer til forvaltere og økt grad av konsulentbruk på grunn av store prosjekter som Pensjonsreformen og Solvens II. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 10,8 prosent (10,0). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,00 prosent (1,04). Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne i kollektivporteføljen. Nordea Liv hadde i 2010 et avkastningsresultat på 557 millioner kroner (515), mens vederlag for rentegaranti utgjorde 97 millioner kroner (77). Den realiserte finansavkastningen i kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (1.655) etter avsetning til kursreguleringsfond med 346 millioner kroner. Positiv utvikling i finansmarkedet, økt eksponering i aksjer og god avkastning på rentepapirer og eiendom bidro til den gode avkastningen. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1.142). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,49 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 179 millioner kroner (209). Risikopremien ble 607 millioner kroner (579) og udekket risiko ble 428 millioner kroner (370). Årets reduksjon i risikoresultatet på 30 millioner kroner fordeler seg som følger; Resultatet fra individuell kapitalforsikring er øket med 8 millioner kroner, individuell rente- og pensjonsforsikring er økt med 13 millioner kroner mens resultatet fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring er redusert med 41 millioner kroner. Resultatet fra ulykkesforsikring og andre skadebransjer er redusert med 10 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for nyopprettede garanterte individualprodukter medfører ny forsikringslov at renteoverskuddet skal gå til kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet. For Nordea Liv utgjorde vederlag for rentegaranti 97 millioner kroner (77) og fortjeneste element for risiko 42 millioner kroner (44) for Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2010 ble negativt med 20 millioner kroner (-21) som tilsier en marginal forbedring fra året før. Det negative administrasjonsresultatet skyldes høye suksesshonorarer til finansforvalterne i tillegg til økte konsulentkostnader. Resultatanalyse Nordea Liv Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet Resultat til fordeling Til tillleggsavsetning Kundetildeling Resultat før skatt Skatteinntekt (+)/kostnad (-) Årsresultat Nordea Liv har i 2010 en skatteinntekt på 201 millioner kroner. Dette har sin bakgrunn i at aksjegevinster og utbytte som omfattes av fritaksmetoden, herunder avkastning fra eiendomsselskaper, er skattefrie inntekter for selskapet. Avsetning til kundefond er også skattemessig fradragsberettiget. År med god avkastning innenfor fritaksmetoden vil gi selskapet skatteinntekter, mens dårlige år vil gi skattekostnader. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var ved årsskiftet millioner kroner (47.367), en økning på 10,4 prosent inkludert investeringsvalgsporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (7.644), en økning på hele 30,7 prosent. Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 20 prosent på eiendom, 11 prosent på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 22 prosent, verdipapirer til amortisert kost 45 prosent og annet 2 prosent. Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjorde 15 prosent ved årsskiftet. Investeringsvalgporteføljen fordelte seg med 34 prosent på aksjefond, 63 prosent på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 3 prosent på bankinnskudd. Kontantstrømoppstilling Selskapet har store finansielle transaksjoner. Dette skyldes delvis at årlige innbetalinger av premier plasseres i finansmarkedet, samt kontinuerlig endring i aktivaallokeringen basert på blant annet endring i selskapets vurdering av risiko og avkastningsmuligheter. Etisk forvaltning Aktivt eierskap Vi er overbevist om at engasjement er bedre enn ekskludering. Derfor fører vi dialog med utvalgte selskap for å stimulere til en mer bærekraftig atferd. Forvaltning Vi etterstreber å investere i selskap som er konkurransedyktige ut fra et finansielt, sosialt og miljømessig perspektiv. To ganger per år Soliditetskapital gransker vi derfor våre porteføljer ved å bruke normbasert screening. Gjennomgangen tar sikte på å identifisere selskaper som bryter internasjonale normer og avtaler om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Dersom et selskap blir fanget opp under screeningen så velger vi å engasjere oss i dialog, en såkalt 'reaktiv dialog', der vi prøver å påvirke selskapet til bedre atferd. Salg av aksjer er alltid siste steg. Vi har også møter med selskap som representerer store investeringer i våre fond. Slike dialoger kaller vi 'proaktiv dialog' og dets formål er å se hvordan disse selskapene jobber med problem stillinger knyttet til ESG (Environment, Social, Governance). Fond som utelukker visse sektorer I vårt utvalg er det også fond med sterkere etisk vurdering som innebærer ekskludering. I disse fondene gjelder sektorbasert screening, noe som innebærer at fondene ikke investerer i selskaper hvor mer enn 5 prosent av salget kommer fra produksjon og/eller salg av varer og tjenester innen våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, kursreserve på obligasjoner til amortisert kost og merverdi på finansielle omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (4.670). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 15,9 prosent (13,5) %* 2009 %* Egenkapital , ,6 Ansvarlig lån 390 1, ,1 Tilleggsavsetninger 764 2, ,7 Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 216 0, ,8 Merverdi omløpsmidler 791 2, ,3 Sum soliditetskapital , ,5 *I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti 6 7

5 Balanse 2010 % 2009 % Selskapskapital , ,6 Kollektivporteføljen , ,3 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg , ,1 Sum eiendeler , ,0 Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt eventuelle kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (2.430). Dette utgjør 9,4 prosent (7,0) målt mot forsikringstekniske avsetninger med garanti. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner (2.975) per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner (3.173) og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner kroner. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 15,7 prosent (14,4) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og 45 prosent av sikkerhetsavsetninger/ risiko utjevningsfond utover minimumskrav. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 243 prosent (220). Selskapet har i løpet av 2010 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital. Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko vedrørende forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,49 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rente garanti på hhv 2,5 og 2,75 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Finanstilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den operasjonelle risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter og feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Selskapet er eksponert mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko gjennom selskapets investeringsaktiviteter. Styring av disse risikoene ivaretas på aggregert nivå gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for selskapet. Nordea Liv har igangsatt arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye Solvens II regelverket som vil tre i kraft i januar Under dette regelverket vil solvenskravet beregnes ut ifra den risiko selskapet tar, og all risiko skal inkluderes. God og dokumentert risikostyring vil dermed være et konkurransefortrinn i det nye regimet. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak som er iverksatt for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risikostørrelsene. Styrets vurderinger Selskapet har en god økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Nordea Liv opprettet i 2010 et revisjonsutvalg som skal forberede styrets oppfølging av regnskapsrapportering, internkontroll, risikostyring og revisjon. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo, Drammen og Trondheim. Selskapet er representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og Tryg. I tillegg distribueres våre produkter via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets IT-systemer driftes av Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 249 (247). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2010 var 236 (233). Selskapet merker at arbeidsmarkedet har blitt noe strammere i takt med at det norske samfunnet får finanskrisen på avstand. Samtidig er erfaringene at Nordea Liv oppleves som en attraktiv arbeidsgiver og at det er god tilgang på relevant kompetanse til de fleste stillingskategorier. Sammenlignet med 2009 har det i 2010 vært flere nyrekrutteringer. Avgangen (turn over) av personell har også i 2010 vært lav, 1,9 prosent (1,0). Sykefraværet var totalt dager (legemeldt) i 2010 (1.405). Dette gir et sykefravær på 4,1 prosent (2,5). Økningen i sykefravær skyldes i hovedsak langtidssykemeldte som er under oppfølging. Selskapet har kontinuerlig fokus på sykefravær og arbeider aktivt på mange plan for å holde sykefraværet lavt. Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid, og alle langtidssykmeldte blir fulgt tett opp av nærmeste leder. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det arbeides med livsstilsprogram for å fange opp ansatte som har utviklet eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. HR i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 understøtter disse prosessene. Nordea Liv er en inkluderende arbeidslivbedrift. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI), hvor de ansatte gir uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Utvikling for de siste 3 år 2008 Tilfredshet og motivasjon Lojalitet (scoringsskala fra 0-100): 8 9

6 Selskapets øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget (SU) og verneombud og bedriftshelsetjeneste via Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Selskapet har ordninger for refusjon av kostnader til behandling av arbeidsrelatert muskelog skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader ved kjøp av terminalbriller og helsekontroller. Det er lagt til rette for at ansatte kan få behandling av arbeidsrelaterte plager i selskapets egne lokaler. Fra 2011 er det etablert en behandlingsforsikring for alle ansatte. I 2010 er det gjennomført en omfattende ombygging av selskapets kontorarealer i Oslo og Bergen. En har fokusert på å utforme arealene optimalt med tanke på ventilasjon, lys og støyforhold. Samtlige ansatte har fått nye ergonomiske arbeidsplasser med blant annet elektrisk heve- og senkepult og alle ansatte sitter nå i et åpent miljø. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2009 i parentes): Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 249 (247) 143 (142) 106 (105) Gjennomsnittsalder 42,8 (42,5) 42,9 (42,4) 42,8 (42,5) Gjennomsnittsansiennitet 10,8 (10,5) 11,1 (10,7) 10,3 (10,1) Ledere med personalansvar 38 (37) 12 (14) 26 (23) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Fra fylte 64 år gis de ansatte mulighet for nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea er bevisst på å stimulere kvinnelige ansatte til videre karrieresatsing. Måten dette gjøres på er å tilby aktuelle kandidater utviklingsprogram i regi av eksterne leverandører og via kurs og program internt i Nordeakonsernet. Nordea Liv har som langsiktig målsetting at våre ansatte skal speile det samfunn vi lever og arbeider i, og de kunder som vi betjener. For å få dette til har vi de siste tre år, i samarbeid med NAV og ulike opplæringsbedrifter, åpnet opp for å ta imot personer med fremmedkulturell bakgrunn og tilby disse kandidatene relevant arbeidstrening i vår virksomhet. Så langt har fem NAV-kandidater deltatt i dette prosjektet, som har resultert i at en med fremmedkulturell bakgrunn er ansatt i fast stilling og to er ansatt i vikariater. Samarbeidsutvalget (SU) fungerer også som Likestillings- og diskrimineringsutvalg, og måls etting og tiltak knyttet til likestilling og diskriminering forankres og drøftes i dette organet. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler, Performance Developement Dialog (PDD), mellom leder og ansatt. Når det gjelder utvikling gis det muligheter for å ta relevante kurs innen forsikring i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av Nordea Training and Development innen ledelse, coaching, motivasjon etc. og andre kurs innen økonomi og administrasjon ved NHH. Selskapet har et sterkt fokus på medarbeiderutvikling. Alle nyansatte gjennomfører et internt kursprogram (Nordea Liv Grunnopplæring) i tillegg til at de deltar på Grunnkurs i Forsikring gjennom BI Forsikringsakademiet. Den interne lederutviklingen har i 2009 og 2010 hatt særlig fokus på Coaching og Motivasjon. I tillegg har samtlige personer med lederansvar i 2010 gjennomført et HMS kurs. Utviklingstiltakene er blitt positivt tatt imot blant de ansatte. I 2009 ble det opprettet et Kompetanseforum, hvor alle de ulike enhetene i selskapet er representert. Kompetanseforum arbeider med å lage kompetanseplaner og spesifisere kompe tansekrav innen de ulike divisjonene og avdekke hvilke behov for utvikling som finnes. HR er ansvarlig for å koordinere disse aktivitetene, og sette de ulike utviklingstiltakene inn i en helhet på selskapsnivå. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom kildesortering og utstrakt bruk av videokonferanser. Videoromkapasiteten er som et ledd i moderniseringene av kontorlokalene blitt økt med 75 prosent i 2010, noe som medfører vesentlig mindre reising mellom Bergen og Oslo. Fremtidsutsikter Nordea Liv oppnådde gode resultater i 2010, både markedsmessig og resultatmessig. Selskapet opplevde stor tilflytting og vekst i tjenestepensjonsmarkedet og i markedet for fripoliser. Stadig flere kunder tegner individuelle risikoforsikringsavtaler. Den nye pensjonsreformen ble innført umiddelbart etter utløpet av året, og har medført en enorm interesse for pensjonsspørsmål. Over tid vil det økte fokuset og de nye mulighetene som ligger i lovgivningen også medføre større interesse for individuell pensjonsplanlegging og sparing. I 2010 ble lovgivningen for tjenestepensjoner delvis tilpasset hovedlinjene i pensjonsreformen, men fremdeles arbeides det med sentrale spørsmål for tjenestepensjonsproduktene. Endringene som ble vedtatt i 2010 er i stor grad implementert i selskapets IT systemer. Det forventes stort arbeid med produkttilpasninger basert på de kommende endringer for tjenestepensjon, også med å gi råd til bedrifter om hvilke valg den enkelte bedrift må gjøre. Nordea Liv vil forsterke arbeidet med å forenkle produkter og forretningsmessige prosesser. Arbeidet med dette har gitt stor effekt både i forhold til kundetilfredshet og lønnsomhet. Integrasjon med de forretningsmessige prosessene hos distributører vil bli tillagt ekstra stor betydning. Finansmarkedet forventes å utvikle seg positivt i 2011 i takt med oppgangen i verdensøkonomien. Den største usikkerheten er knyttet til anstrengt gjelds- og budsjettsituasjon for en rekke stater, samt den politiske uroen i noen arabiske stater. Eiendomsmarkedet ser ut til å ha nådd bunnen, og forventes å utvikle seg positivt gjennom året. Nordea Liv har gjennom sine distribusjonsavtaler med Nordea Bank og Tryg stor tilgang til kunder med behov for selskapets produkter. Nordea Liv er godt posisjonert både kapitalog aktivaallokeringsmessig til å dra nytte av en videre oppgang i aksjemarkedet. Resultat og disponeringer Nordea Liv oppnådde et resultat på 392 millioner kroner før skatt. Selskapet har en skatteinntekt på 201 millioner kroner slik at resultatet etter skatt utgjør 593 millioner kroner. Styret i Nordea Liv foreslår at resultatet på 593 millioner kroner etter skatt disponeres som følger: Til annen egenkapital: Til riskoutjevningsfond: Bergen Styret i Livsforsikringselskapet Nordea Liv Norge AS 588 millioner kroner 5 millioner kroner Fri egenkapital utgjør millioner kroner per Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 10 11

7 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note 7. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat per aksje i hele NOK

8 Balanse EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer 3 4 Sum investeringer Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler vedr. skatt Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer 11, Eierbenyttet eiendom 11, Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 11, Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note 9. Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 23, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger Erstatningsavsetning 1 0 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 3, Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS SUM EIENDELER Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør Endringer i egenkapital Risiko Adm. Annen Sum Aksjekapital Overkursfond utjevningsfond avsetning egenkapital egenkapital Per Årets resultat (totalresultat) Kapitalnedsettelse Kapitalforhøyelse Avgitt konsernbidrag Per

9 Noter til regnskap 1 Regnskapsprinsipper GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR , nr 1241). Dette innebærer at International Financial Reporting Standards (IFRS) er benyttet som utgangspunkt med de unntak og opsjoner til å anvende deler av forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (FOR , nr 57) som er angitt i årsregnskapsforskriften. Beløp i notene presenteres i millioner kroner. Det er utarbeidet sammenligningstall i notene i den grad sammenlignbare tall er tilgjengelig og det anses hensiktsmessig. Regnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen i Nordea Liv før det ansees som avlagt. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med følgende unntak: Derivater måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg måles til virkelig verdi Investeringseiendommer måles til virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Alle finansielle instrumenter som ikke inngår i kategorien til virkelig verdi over resultatet, innregnes første gang til virkelig verdi med tillegg av de transaksjonsutgiftene som er direkte henførbare til anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen. Finansielle instrumenter i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet innregnes uten hensyn til transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet Tilgjengelig for salg Investeringer som holdes til forfall/ amortisert kostnad Utlån og fordringer Derivater Til virkelig verdi over resultatet Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Selskapet har en investeringsportefølje som er øremerket til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og som løpende styres og måles til virkelig verdi. Dette er i tråd med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi og informasjon basert på virkelig verdi rapporteres regelmessig til konsernledelsen og styret. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet. Tilgjengelig for salg Verdipapirer i kategorien tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som selskapet har valgt å plassere i denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles til virkelig verdi, og endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet under andre resultatkomponenter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, med unntak for de som foretaket ved førstegangs innregning øremerkes til virkelig verdi over resultatet samt de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. Investeringer som holdes til forfall måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Derivater Selskapet benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapirvirksomheten, samt til styring av selskapets valutaog renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Verdien av derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med utgangspunkt i direkte observerbare markeds verdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked. Dersom markedsverdier ikke er direkte tilgjengelig, benyttes allment aksepterte matematiske metoder og underliggende observerbare markedsdata som grunnlag for beregning av markedsverdier. Selskapet benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39. Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For en eiendel som skal avhendes, eller en forpliktelse som innehas, settes virkelig verdi til salgskurs. Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det samme, diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det finnes verdsettingsmetode som til vanlig brukes av markedsaktørene for å prissette instrumentet, og denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. Forutsetningene benyttet i verdsettingsmetoden er hovedsakelig observerbare, men kan i enkelte tilfelle være basert på skjønn. For unoterte gjeldsinstrumenter er verdsettelsen basert på kontraktsfestede kontantstrømmer, observerbare rentekurver og estimert kredittspread for de relevante utstedelsene. Amortisert kost Etter førstegangsinnregning måles investeringer som holdes til forfall, utlån og fordringer og finansielle forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentes metode. Ved beregning av effektiv rente estimeres fremtidige kontantstrømmer, og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. Honorarer betalt eller mottatt mellom partene i kontrakten og transaksjonskostnader som kan henføres direkte til transaksjonen, inngår som en komponent ved fastsettelsen av den effektive renten. Verdifall For finansielle eiendeler som ikke måles til virkelig verdi, foretas det på balansedagen en vurdering av hvorvidt det finnes objektive indikatorer for verdiforringelse av den enkelte finansielle eiendel eller en gruppe av ensartede finansielle eiendeler. Ved vurderingen av om det foreligger verdiforringelse legges det vekt på hvorvidt utsteder/debitor har vesentlige finansielle vanskeligheter, om det foreligger kontraktsbrudd, herunder mislighold, om det er sannsynlig at skyldner går konkurs, om det ikke lenger finnes et aktivt marked for eiendelen på grunn av finansielle vanskeligheter eller om det observeres målbar nedgang i forventet kontantstrøm fra en gruppe finansielle eiendeler. Vurderingen baseres utelukkende på historiske forhold. Framtidige hendelser vurderes ikke uansett grad av sannsynlighet. Dersom det fore - ligger objektive bevis foretas det nedskrivning. Nedskrivningen beregnes ved å sammenligne ny forventet kontantstrøm med opprinnelig kontantstrøm diskontert med henholdsvis opprinnelig effektiv rente (for eiendeler med fast rente) eller med effektiv rente på måletidspunktet (for eiendeler med flytende rente). Tap for verdifall reverseres dersom reverserningen objektivt kan knyttes til hendelse som finner sted etter at tapet ble innregnet. Andeler i datterselskaper og felles kontrollert virksomhet Eiendommene i Nordea Liv eies gjennom datter selskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Selskaper med eierandel over 50 % eller bestemmende innflytelse er vurdert til virkelig verdi etter IAS 39 i samsvar med årsregnskapsforskriften. Det vil si at samtlige eiendeler og forpliktelser i disse selskapene inklusive eiendommene er vurdert til markedsverdi. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen klassifiseres som annen finansiell gjeld og er gitt i norske kroner. Rentekostnader for de ansvarlige lånene innregnes etter amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. FORSIKRINGSMESSIGE FORHOLD Innregning av inntekter og kostnader Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året netto for avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premie reserve i forsikringsfondet

10 Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. Premiereserve Premiereserven er beregnet i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets forpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontantverdien av fremtidige avtalte premier. Ved beregningene tas det hensyn til den fastsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffer. Administrasjonsreserve Administrasjonsreserve er lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjonsreserven inngår i premiereserven. Tilleggsavsetning Tilleggsavsetning omfatter betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Avsetningen kan benyttes til styrking av forsikringskontraktene dersom selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Premie- og innskuddsfond er forsikringstakers konto for forskuddsbetalte premier og innskudd etter skatteloven. Pensjonistenes overskuddsfond er fond for overskudd tilordnet premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet og erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet eller oppgjort. Kursreguleringsfond Avsetning for eventuelle netto merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen tillegges kursreguleringsfond. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valuta terminkontrakter på balansedagen. Andel av reserven tildeles forsikringstakerne ved opphør eller flytting etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (Gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skade reserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. ANNET Egenkapital Egenkapital består av innskutt kapital som aksjekapital og overkursfond, og opptjent egenkapital inkludert risikoutjevningsfond og administrasjonsavsetning (se beskrevet under). Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i risikoresultatet over tid. Avsetningen anses ikke å være knyttet til selskapets forsikringsrisiko for eksisterende eller fremtidige kunder og klassifiseres som opptjent egenkapital. Administrasjonsavsetning Administrasjonsavsetning skal dekke kostnader ved skadeoppgjør etter eventuell avvikling av selskapet. Avsetningen anses ikke å være knyttet til selskapets forsikringsrisiko for eksisterende kunder og er klassifisert under annen opptjent egenkapital. Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Endringer i verdi innregnes i resultatet. I mangel av sammenlignbare markedspriser på eiendommer, benyttes anerkjente verdivurderingsmetoder for å verdsette eiendommene. Hovedvekten er lagt på kontantstrømsverdimetoden, der hver eiendom vurderes individuelt ved at antatt fremtidig netto inntektsstrøm neddiskonteres med avkastningskravet for den enkelte investering. En sentral parameter i verdivurderingen blir dermed det langsiktige avkastningskravet for den enkelte eiendom. Andre verdivurderingsmetoder er også benyttet for å underbygge verdifastsettelsen. Driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger, med unntak av eiendom som ikke avskrives i Livselskaper. Om virkelig verdi av et driftsmiddel faller under bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, nedskrives driftsmidlet tilsvarende verdifallet. Nedskrivning reverseres om grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er egenutviklede It-løsninger. Immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det foretas årlige nedskrivningstester ved indikasjon på verdifall av de balanseførte verdiene av løsningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt Betalbar skatt er skatt basert på skattemessig resultat for året. Utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom balanseført beløp for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende skattegrunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, mens utsatt skattefordel innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjeller kan utnyttes mot. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Selskapet presenterer både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte i overensstemmelse med Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (Forenklingsforskriften). Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og aktuarielle forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad består av årets påløpte pensjonsrettigheter og resultatførte estimatavvik, fratrukket årets avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse (brutto pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) er klassi fisert som gjeld. Det er avsatt arbeidsgiveravgift på netto bokført pensjonsforpliktelse. Virkningen av endringer i aktuarielle forutsetninger, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over 10 år i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons- forpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplanene blir løpende resultatført. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, herunder anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker balanseført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene baseres på historiske erfaringer og faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på underliggende forhold. Faktiske tall kan avvike fra de anvendte estimatene. Estimater og tilhørende forutsetninger blir gjennomgått regelmessig. Endringer i estimater innregnes i den perioden estimatene endres. Poster hvor estimater og vurderinger kan gi vesentlig justering av balanseført verdi er kommentert nedenfor. Tap på finansielle eiendeler For finansielle eiendeler som ikke er innregnet til virkelig verdi vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har falt i verdi. Virkelig verdi på finansielle eiendeler Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved hjelp av allment aksepterte verdsettelsesteknikker. Forsikringstekniske avsetninger Den vesentligste risiko er knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. Det vil videre være risiko til fastsettelse av estimater både for meldte skader (RBNS) og ikke meldte skader (IBNR). Det vises til note 2 om forsikringsrisiko. Investeringseiendommer Eiendommene verdsettes til virkelig verdi. Verdifastsettelsen er basert på interne prisingsmodeller hvor det blant annet tas utgangspunkt i estimater for netto leieinntekter og avkastningskrav. Endringer i avkastningskrav vil kunne gi vesentlige utslag i eiendomsverdiene. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. Det foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og diskonteringsfaktor i forbindelse med beregning av gjenvinn bart beløp

11 Generelt 1. Gjennomsnittlig grunnlagsrente 2 Styring av forsikringsrisiko Forsikringsrisikoen består av risiko for at en fremtidig definert hendelse, som selskapet gjennom avtaler med kunder har forpliktet seg til å yte økonomisk vederlag for, inntreffer. For sikringsrisikoen er knyttet til usikkerhet i estimater for levealder samt forskjellige former for uførhet. Nordea Livs hovedprodukter er: Tjenestepensjon til private bedrifter Pensjonsspareprodukter Risikodekninger til privatpersoner Selskapet tilbyr spare-, døds- og uføreprodukter til både individual- og bedriftsmarkedet. I tillegg tilbys dekninger ved alvorlige sykdommer til individualmarkedet. Gjennom aktiv bruk av reassuranse styres maksimalt egenregningsnivå og udekket risiko på både enkeltliv og bestand. Kontroll og oppfølging av forsikringsrisiko Selskapets policy for risikoovertakelse er regulert i egen rutine. Risikoovertakelse på individuelle og kollektive avtaler på mindre enn fem liv, skjer gjennom avgivelse og bedømmelse av egenerklæringer (helseerklæringer) som beskriver alder, kjønn, helse, familiehistorie, yrke, inntekt, med mer som kan ha innflytelse på risikovurderingen. Etter behov søkes bistand hos egen hovedlege, reassurandør, NAV, konkurrenter, lege/ sykehus eller ved samarbeid med bransjens eget vurderingsprogram ( Nemnden for helsebedømmelse ). Om det ikke innkommer tilstrekkelige opplysninger, eller innhentede opplysninger ikke finnes tilfredsstillende, så avvises risikoen. Skjematur og vilkår kvalitetssikres kontinuerlig mht innhold, aktualitet og korrekthet av egne oppnevnte produktansvarlige. Erstatningsbehandlingen både innenfor individual- og bedriftsmarkedet er nøye regulert av oppgjørsrutiner som skal sikre en høy kvalitet. Oppgjørsavdelingene samarbeider tett med risikoavdelingen og innhenter mye av de samme opplysningene til hjelp i vurdering av om en erstatningssak er berettiget. Dersom selskapet har mistanke om svik, benyttes også særskilte profesjonelle utredere. Forsikringsrisikoen analyseres månedlig ved hjelp av elementanalysen. Der brytes regnskapet ned på de tre elementene risiko-, administrasjonog renteresultat. Dette gjøres for delbransjene og for de viktigste produktene, helt ned på produkt og dekningstype. På den måten har selskapet en løpende kontroll på lønnsomheten og tarifferingen, slik at tiltak kan settes inn dersom en negativ trend utvikler seg innenfor et produkt eller dekningstype. Rentegaranti Av tabell 1 under, ser vi hvordan gjennomsnittlig grunnlagsrente fordeler seg innenfor de ulike overskuddsregimene. I tabell 2 er premiereservene fordelt på de ulike grunnlagsrentene innenfor de samme overskuddsregimene. Gjennomsnittsrenten for forsikringsporteføljen er 3,49 prosent, mens garantert rente på nye avtaler er maksimalt 2,5 prosent. Overskuddsmodell Overskuddsmodell etter Overskuddsmodell etter etter modifiserte Overskuddsmodell etter nye regler (Livrenter) nye regler (YTP) regler (Fripoliser) tidligere gjeldende regler Gjennomsnitt grunnlagsrente 2,11 % 3,38 % 3,68 % 3,50 % 2. prosentvis fordeling av premiereserver på grunnlagsrente Overskuddsmodell Overskuddsmodell etter Overskuddsmodell etter etter modifiserte Overskuddsmodell etter Grunnlagsrente nye regler (Livrenter) nye regler (YTP) regler (Fripoliser) tidligere gjeldende regler 1,60 % 1,9 % 2,75 % 4,7 % 0,7 % 1,7 % 3,00 % 20,8 % 11,2 % 7,7 % 4,00 % 17,9 % 25,9 % 6,9 % >4,00 % 0,6 % Sensitivitetsanalyse Ytelsesbaserte pensjonsordninger uten investeringsvalg Overskuddsmodell etter Produkter med Overskuddsregime NY PM Fripoliser tidligere gjeldende regler naturlig premie* Totalt % av reserver Estimeringsfeil Dødsintensitet + 10 % N/A ,7 % Dødsintensitet - 10 % N/A 666 1,9 % Uførhet + 15 % N/A 297 0,9 % * Produkter med naturlig premie har ikke premiereserve før de eventuelt blir løpende. Premien kan endres fra år til år. Sensitivitetsanalyse I tabellen ovenfor er det beregnet endringene i premiereservene pr dersom dødelighet endrer seg +/-10 prosent ift eksisterende dødelighets tariff, samt uførhet øker med 15 prosent ift eksisterende uføretariff. Tabellen viser et økt reservekrav på 1,9 prosent dersom dødsintensiteten reduseres med 10 prosent og et økt reservekrav på 0,9 prosent de rsom uføreintensiteten økes med 15 prosent. Iht i Lov om forsikringsselskaper, pensjonsf oretak og deres virksomhet (Forsikringsloven) kan selskapet med samtykke fra Finanstilsynet beslutte at hele eller en del av årets overskudd på avkastning og risiko benyttes til nødvendig styrkning av premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder. Iht i Forsikringsloven kan risikoutjevnings fondet bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Finanstilsynet kan også gi selskapet frist til å oppfylle et nytt avsetningskrav. Forhøyelse av avsetninger skal foretas etter en plan meddelt Finanstilsynet. Effekten på egenkapitalen vil dermed være avhengig av ovennevnte forhold. Konsentrasjon av forsikringsrisiko Selskapet tilbyr ikke tjenestepensjon til offentlig sektor og ikke gruppelivsforsikring. Disse er forventet å representere den potensielt største konsentrasjon av risiko innenfor livsforsikringsmarkedet. Selskapet har ikke forsikret militære enheter, større rederier, oljeinstallasjoner eller flyselskap eller andre større selskap som har basert sin kjernevirksomhet innenfor våpenproduksjon, drivstoff eller annen spesielt risikoutsatt virksomhet. Forøvrig er forsikringsporteføljen diversifisert geografisk og over de fleste bransjer. Selskapet har i forbindelse med fremforhandling av katastrofereassuranse årlig gjennomgang av konsentrasjon av de største risikoengasjementene. Avsetning for ikke oppgjorte skader Selskapet foretar avsetninger for meldte, men ikke oppgjorte erstatningstilfeller (RBNS), og inntrufne, men ikke rapporterte erstatningstilfeller (IBNR). Beregningen av RBNS avsetningen tar hensyn til alle meldte og registrerte skader. Disse multipliseres så med en forventet tilslagsprosent. Tilslagsprosentene er beregnet på historiske data for de ulike bestandene. IBNRavsetning beregnes på grunnlag av forventet antall skader per skadeårgang som ennå ikke er rapportert. For uføreytelser innenfor bedriftsmarkedet, dvs. uførepensjon, premiefritak og innskuddsfritak avsettes for alle meldte uføre, og korttidsog langtidssykmeldte. I beregningen tas det hensyn til sannsynligheten for at en sykmeldt blir ufør og for at en ufør blir reaktivert. Andre tekniske avsetninger, dvs. sikkerhetsavsetninger som er relatert til skadeforsikringsbransjer (i all hovedsak alvorlig sykdomsforsikring), er lik minstekravene til Finanstilsynet

12 Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger Grafen under viser den avtalte utbetalingsprofilen av selskapets forsikringstekniske avsetninger pr (mørkeblå del) i tillegg til utbetalinger som skyldes avtalte premier etter dette tidspunktet (lyseblå del). Likviditetsrisikoen ansees som selskapets evne til å innfri forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet som skal sikre at selskapet til enhver tid har tilstrekkelige likvide midler til å møte løpende utbetalinger. Store deler av selskapets midler er plassert i papirer som er lett omsettelige og som på kort varsel kan selges om likviditetsbehovet krever dette. Reassuranse Selskapet styrer også sin forsikringsrisiko gjennom ulike reassuranseprogram. Selskapets reassuranseprogram er i det alt vesentligste proporsjonal reassuranse (eksedentreassuranse). Innenfor en eksedentkontrakt fastsettes det en egenandel, risiko utover egenandelen reassureres. Slike kontrakter medfører at selskapet kan gi fra seg en liten andel av risiko premiene, samtidig som de store risikoene som kan true det enkelte års risikoresultat, blir eliminert. Utover eksedentkontraktene har selskapet enkelte mindre kvotekontrakter som dekker spesielle behov, samt en katastrofekontrakt (excess of loss kontrakt). Endringer i forutsetninger Selskapets forsikringsrisiko er i stor grad knyttet til overlevelse, dødsfall og uførhet. Risikoen for økt levealder langt liv ivaretas ikke direkte gjennom reassuranse og i 2008 ble det innført nye premie- og avsetningstariffer for beregning av alders- og etterlattepensjoner innenfor bedriftsmarkedet. I ettertid har selskapet fått godkjent opptrappingsplan også for privatbestanden som innebærer at oppreservering for langt liv for slike forsikringer skal være gjennomført før Nye dødelighetsanalyser på bransjenivå for perioden frem til og med 2009 har nå avdekket at ytterligere forsterkning av avsetningene må vurderes. Selskapet vil arbeide videre med dette i tiden fremover. Ervervsmessig uførhet angir uførheten i forhold til arbeidslivet. Endringer i vurdering av uførhet i folketrygden vil kunne påvirke fremtidige utbetalinger og avsetninger i selskapet. Likeledes vil endringer i arbeidsmarked kunne påvirke uførehyppigheten. Selskapet gjennomfører jevnlig analyser av faktisk uførehyppighet sett i forhold til forutsetningene i premietariffen. Det er særlig fokus på oppfølging av bestanden av kollektiv innskuddspensjon, som er relativt ung og der man først i senere tid har kunnet registrere mer stabile trender. Behovet for justeringer i selskapets uføretariff vurderes fortløpende. 3 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - hovedbransjer Individuell Individuell rente- og Kollektiv rente- og Ulykkesforsikring og kapitalforsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring andre skadebransjer Sum Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond a Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Individuell kapital / Individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Kapitalforsikring Sum Tidligere gjeldende Uten rett til tegnet etter Individuell regler andel av overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond Individuell rente- og pensjonsforsikring Renteforsikring Sum Tidligere gjeldende Uten rett til tegnet etter Individuell rente- og regler andel av overskudd Investeringsvalg pensjonsforsikring Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond År 3b Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjons-forsikring Uten rett Sum Ytelsesbaserte til andel Innskuddsbasert Kollektiv rente- og uten investeringsvalg Fripoliser av overskudd med investeringsvalg pensjonsforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond

13 4 Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - KONTRAKTSFASTSATTE FORPLIKTELSER Balansepost 12 Premiefond, Andre tekniske innskuddsfond og avsetninger for Tilleggs- Kursregu- Erstatnings- pensjonistenes skadeforsikrings- Premiereserve avsetninger leringsfond avsetning overskuddsfond virksomheten Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (resultatpost 6 samt del av resultatpost 5.2.1) Overskudd på avkastningsresultatet (resultatpost 8.1) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2) Annen tilordning av overskudd (resultatpost 8.3) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Resultat på hovedbransjer Individuell Kollektiv Ulykkesforsikring Individuell rente- og rente- og og andre kapital forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap a Resultat på delbransjer - Individuell kapital / Individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Sum Uten Kapitalforsikring Individuell rett til andel tegnet etter kapital- Tidligere gjeldende regler av overskudd Investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Endring i forsikringsforpliktelser brutto i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje balansepost 13 Premiefond, innskuddsfond og Supplerende Tilleggs- Erstatnings- pensjonistenes Premiereserve avsetninger avsetninger avsetning overskuddsfond Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (del av resultatpost 7 samt del av resultatpost 5.2.1) Avkastningsresultat tilordnet kontrakter med garanterte ytelser (del av resultatpost 7) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (del av resultatpost 7) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Individuell Uten Renteforsikring rente- og rett til andel tegnet etter pensjons- Tidligere gjeldende regler av overskudd Investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap b Resultat på delbransjer - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Sum Kollektiv Uten rett Innskudds- rente- og Ytelsesbaserte til andel av basert med pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap

14 7 Resultatanalyse på hovedbransjer - fordeling mellom kunde og eier Individuell Ulykkesforsikring Individuell kapital- rente- og Kollektiv rente- og og andre forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap b Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjons-forsikring Sum Kollektiv Uten rett rente- og Ytelsesbaserte til andel av Innskuddsbasert pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd med investeringsvalg forsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetnigner Resultat av teknisk regnskap a Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Individuell kapitalforsikring/individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Sum Uten rett Kapitalforsikring Individuell til andel av tegnet etter kapital- Tidligere gjeldende regler overskudd Investeringsvalg forsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Individuell Uten rett Renteforsikring rente- og til andel av tegnet etter pensjons- Tidligere gjeldende regler overskudd Investeringsvalg forsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap Erstatninger Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Erstatninger i h.h.t. forsikringsavtaler Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Flytting Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Mottatte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, m.v Totalt mottatte midler Antall kontrakter Avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, m.v Totalt avgitte midler Antall kontrakter Nytegning Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Nytegning 2009 er endret ihht FNO-rapporten Markedsandeler - endelige tall 4q Noten til årsregnskapet 2009 var basert på FNO-rapporten Foreløpig Livstatistikk 4q

15 11 Finansiell risiko Formål Den finansielle risikoen i Nordea Liv er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens, stresstest og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Forvaltning Selskapets midler forvaltes i 3 ulike porteføljer; selskapsporteføljen, kollektivporteføljen og investeringsvalgsporteføljen. Selskapsporteføljen forvaltes i henhold til konsernets retningslinjer for forvaltning av egenkapital som innebærer konservativ risikotakning. Kollektivporteføljen er inndelt i tre under porteføljer; lav, standard og høy risiko. Kundene kan velge risikoprofil. De fleste kundene har valgt standard risikoprofil. Investerings valgs porteføljen består av både privat og kollektivkunder, som selv velger risikoeksponering ved kjøp av fondsandeler i Nordea Livs tilgjengelige fondsutvalg. Forvaltningen blir overvåket løpende i forhold til lovpålagte krav, styrets rammer og interne retningslinjer. Brudd på styrerammer blir korrigert og rapportert til styrende organer. Kapitalisering Kapitalisering av forsikringsvirksomhet reguleres av myndighetene. Kapitaldekning og solvenssituasjon rapporteres løpende til finansielle tilsynsmyndigheter, styre og ledelse. Nordea Liv hadde per en solvensgrad på 243 prosent, dette utgjør en overdekning på millioner kroner. Kapitaldekning utgjorde 15,7 prosent. Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner. Dette utgjør 9,4 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Selskapets soliditetskapital, som er summen av egenkapital og annen bufferkapital, utgjorde millioner kroner per (4.670). Selskapets tilleggs avsetninger utgjorde 764 millioner kroner ved årets slutt, mot 578 millioner kroner ved inngangen til året. Finanstilsynet har utarbeidet 2 stresstester, den ene til markedsverdier på begge sider av balansen (stresstest 1) og den andre til markedsverdi på aktiva eksklusive poster som føres til amortisert kost (stresstest 2). Iht. det nye regelverket beregnes tapspotensiale for markedsrisiko, forsikringsrisiko og motpartsrisiko. I tillegg er det utarbeidet en korrelasjonsmatrise som skal anvendes i beregningene. På basis av de enkelte risikoer samt korrelasjonsmatrisen beregnes et forventet tapspotensiale. Bufferkapitalen som skal dekke dette tapspotensiale består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger (inntil 1 år), kursreserver inklusiv eiendeler som holdes til forfall og risikoutjevningsfond i stresstest 1, mens i stresstest 2 måles det i forhold til solvenskrav og kapitaldekning. Selskapet tilfredsstilte begge stresstestene per årsskiftet. Styring av finansiell risiko Nordea Liv bærer finansiell risiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi og fastsettelse av øvre og nedre rammer for den strategiske aktivaallokeringen. I tabellen på neste side vises aktiva allokeringen til Nordea Liv ved utgangen av Faktisk aktivaallokering gjennom året vil variere og følge bevegelser i markedet og taktisk allokering. I gjennom 2010 har selskapet gradvis, og i den grad rammer, resultat og buffersituasjon har tillatt det, økt aksjeeksponeringen. Finansielle eiendeler til virkelig verdi er regnskapsført basert på siste omsetningskurs. Dersom det ikke finnes omsetningsdata for finansielle eiendeler i denne kategorien, foretas en verdsettelse basert på interne metoder, med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Kredittspreads er basert på spreader innhentet fra Verdipapir Fondenes Forening (VFF). Verdifastsettelse av beholdninger i private equity er foretatt av forvalter basert på bransjestandard utarbeidet av European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA). For hedgefund er verdsettelse foretatt av fondene og av uavhengige administratorer. Ved vurdering av finansielle eiendeler som måles til amortisert kost benyttes samme prisningsmodell som for verdivurdering av investeringer til virkelig verdi. Dette innebærer at i de tilfeller der det ikke er observerbare priser i et likvid marked gjøres en vurdering med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Finansielle investeringer Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Selskapsporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Herav fair value option Lån og fordringer Sum finansielle investeringer Kollektivporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Herav fair value option Investeringseiendom Lån og fordringer Finansielle eiendeler som holdes til forfall Sum finansielle investeringer Finansielle derivater med negativ verdi Investeringsvalgporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Herav fair value option Sum finansielle investeringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - andel børsnotert (ekskl. investeringer i eiendom) Egenkapitalinstrumenter - Børsnoterte 10 % 10 % - Ikke børsnoterte 90 % 90 % Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 91 % 94 % - Ikke børsnoterte 9 % 6 % Finansielle eiendeler som holdes til forfall - andel børsnotert Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 36 % 36 % - Ikke børsnoterte 64 % 64 % Verdsettelsesteknikker finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Andel, Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen Investeringsvalgporteføljen l ll lll Sum l 76 % 14 % 100 % ll 24 % 44 % 0 % lll 0 % 42 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % l Kvoterte priser i aktive markeder ll Verdsettelsesteknikker (observerbar input) lll Verdsettelsesteknikker (ikke observerbar input) Bevegelse eiendeler målt til virkelig verdi på nivå lll Inngående balanse Gevinst/tap gjennom året 128 Tilgang/avgang* Utgående balanse 31.12** * Vesentlig andel skyldes omtrukturering av investeringseiendommer fra direkte eide til AS er ** Totalt millioner kroner stammer fra aksjer og andeler i datterforetak Aktivaallokering - alle porteføljer Kollektiv- Investerings- Selskapsporteføljen porteføljen porteføljen Sum Aksjer og andeler herav alternative inv Omløpsobligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum * Balansepost 7a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelse er inkludert i kollektivporteføljen 28 29

16 Nedskrivning av posisjoner i denne kategorien blir gjort etter vurdering basert på krav som følger av IAS 39. Vurdering er blitt gjennomført og konklusjonen var at per ble ingen papirer nedskrevet. Risikokategorier Finansiell risiko deles vanligvis inn i tre hovedkategorier; kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Disse risikotypene oppstår gjennom selskapets investeringsaktiviteter, og styres på aggregert nivå og ivaretas gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for Nordea Liv. Kredittrisiko Kredittrisiko innebærer risikoen for at en part i et finansielt instrument påfører selskapet et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt. Denne risikoen styres ved hjelp av flere virkemidler. Det settes øvre grenser for navngitte motparter, det settes begrensinger på bakgrunn av ratingbyråers analyser og det stilles krav til diversifisering av investerte midler. Nordea Liv har egen kredittkomite med mandat fra styret. Hver enkelt utsteder blir individuelt vurdert og klassifisert. Kredittrisikoen til den enkelte utsteder vil gjenspeiles direkte i verdivurderingen av det finansielle instrumentet. Selskapets maksimale kredittrisiko i obligasjonsporteføljene per utgjør mill kroner. Fordeling rentepapir per sektor - Amortisert kostnad - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2010 Andel 2009 Stat-/statsgaranterte 33,6 % 38,4 % Kommune/fylke 4 0 % 5,3 % Bank/Finans 57,1 % 55,1 % Industri 5,3 % 1,2 % Sum 100,0 % 100,0 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Selskapsforteføljen Sektor Andel 2010 Andel 2009 Stat-/statsgaranterte 87,7 % 80,6 % Kommune/fylke 0,0 % 0,0 % Bank/Finans 12,3 % 19,4 % Industri 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2010 Andel 2009 Stat-/statsgaranterte 1,8 % 2,3 % Kommune/fylke 0,0 % 0,2 % Bank/Finans 71,6 % 72,9 % Industri 26,6 % 24,6 % Sum 100,0 % 100,0 % 10 største utstedere, Alle porteføljer Bokført verdi Den norske stat AS Øresundforbindelsen DnB NOR Boligkreditt Royal Bank of Scotland Swedbank Hypotek AB 931 Kreditanstalt fur Wiederaufbau 889 DnB Nor Bank Asa 682 Jyske Bank 554 Great Belt 539 Sparebanken 1 Boligkreditt 539 Sum 10 største Totalt rentepapirer Fordeling rentepapirer ratingkategori - Selskapsportefølje og kollektivportefølje AAA 49 % 45 % AA 12 % 13 % A 8 % 9 % BBB 1 % 1 % BB 0 % 0 % Ingen rating 30 % 33 % Sum 100 % 100 % Kredittrisiko forsikringsvirksomheten Aldersfordeling fordringer forsikring Ikke < >90 Sum forfalt dager dager dager Fordringer, direkte forsikring Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle forpliktelser. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet for å sørge for at selskapet har nok likviditet tilgjengelig for å møte sine forpliktelser. Som en del av dette er det utarbeidet en stresstest som baserer seg på at selskapet skal ha nok likvide aktiva til å kunne dekke inn at 10 prosent av kollektivporteføljen flytter. Den faktiske aktiva allokeringen er betydelig mer likvid enn det som kreves i henhold til likviditetsrammen. Finansiell gjeld Finansiell gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 0 0 Finansiell gjeld til amortisert kost Annen finansiell gjeld Sum Finansiell gjeld - forfallsanalyse Sum 0-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år Finansiell gjeld Valutaposisjoner Depot/ Netto Netto fordringer/ posisjon posisjon Beholdning terminer Gjeld i valuta i NOK AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD IDR JPY KRW MXN MYR SEK SGD THB USD ZAR Sum Markedsrisiko Markedsrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Markedsrisiko omfatter tre typer risikoer; valutarisiko, renterisiko og annen prisrisiko. Valutarisiko Valutarisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av valutakursendringer. Nordea Liv sikrer det meste av valutarisikoen i porteføljene. Valutatransaksjoner utføres innenfor vedtatte rammer i forvaltningen. Valutaeksponeringen overvåkes kontinuerlig. Valutarisiko per er representativ for selskapets valutarisiko gjennom Valutarisiko er knyttet til balansepostene; investeringer til amortisert kostnad og aksjer og andeler. Valutakursendring på +/- 10 prosent medfører en verdiendring på 16 mill kroner. Renterisiko Renterisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten. En stor del av obliga sjonsporteføljen vurderes til amortisert kost. Avkastning på denne porteføljen ligger betydelig over gjennomsnittlig garantert rente. Forfallsprofil renteportefølje - amortisert kost - Kollektivporteføljen Forfall år ,9 % 4,9 % ,6 % 14,1 % ,4 % 19,1 % ,1 % 11,8 % 4-5 4,3 % 21,5 % >5 37,7 % 28,6 % Durasjon 3,9 3,5 Forfallsprofil renteportefølje - til virkelig verdi - Selskapsporteføljen Forfall år ,8 % 50,5 % 1-2 4,6 % 20,8 % ,7 % 0,0 % 3-4 0,0 % 23,7 % 4-5 0,0 % 0,0 % >5 0,0 % 5,0 % Durasjon 0,9 1,3 Forfallsprofil renteportefølje - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Forfall år ,6 % 89,0 % 1-2 0,8 % 1,1 % 2-3 2,5 % 0,3 % 3-4 0,3 % 1,7 % 4-5 0,6 % 0,3 % >5 12,2 % 7,6 % Durasjon 0,5 0,6 Sensitivitet renteportefølje - effekt på markedsverdi ved 100 bp parallell skift Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen - til amortisert verdi Kollektivporteføljen - til virkelig verdi Annen prisrisiko Annen prisrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Aksjerisikoen inkludert alternative investeringer sikres ved at man foretar diversifiserte investeringer både mht. regionseksponering og sektoreksponering. Aksjer i eiendomsselskaper utgjør en betydelig del av investeringsporteføljen, og vil normalt gi risikojustert avkastning som ligger mellom avkastning til øvrige aksjeinvesteringer og rentepapirer. Videre er korrelasjonen mellom disse aktiva klassene begrenset. Sensitivitetsanalyse aksjeportefølje - effekt på markedsverdi % fall i aksjekurser - Norske % fall i aksjekurser - Utland Aksjederivater Verdiendring ved markedsfall på 20 % Norge Utland Sensitiviteten på aksjederivater er baset på underliggende deltaeksponering Risikoprofil - Tracking error Norske aksjer 4,8 % 3,6 % Utenlandske aksjer 4,6 % 4,4 % 30 31

17 Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX). Grunnlaget for beregningen er månedlige avkastningstall. Tracking error ved årsskiftet er representativt for den relative risiko gjennom Aksjeeksponering i 2010: Nordea Liv økte sin aksjeeksponering med ca 4,7 prosentpoeng gjennom året, ikke hensyntatt eiendomsaksjeeksponering. Økningen har skjedd gradvis, og i den grad rammer, resultat og buffersituasjon har tillatt det. Ved inngangen til året utgjorde aksjeandelen 9,8 prosent inkludert derivater, mens den ved utgangen var på 14,5 prosent inkludert derivater. Selskapets aksjeinvesteringer er forvaltet gjennom mandat til Nordea Investment Management and Funds og flere eksterne forvaltere. Aksjeinvesteringer er fordelt mellom norske aksjer, globale aksjer og alternative investeringer. Endringer i selskapets markedssyn medfører endringer i eksponeringen i de ulike mandatene. De globale aksjemandatene er ulike og enten basert på regioner eller investeringsstiler og strategier. Risiko og avkastning knyttet til avvik i forhold til investeringsmandat og referanseindekser kontrolleres kontinuerlig. Største eksponeringer - aksjer og andeler - kollektivporteføljen Bokført verdi Nordea Global Nordea Kapital 771 Nordea Stabile aksjer Global 765 Nordea Life&Pensions Inv Norway SICAR 403 Holberg Norden 244 DB Platinum - Croci EURO 120 Aberdeen Eiendomsfond Norge 85 Septentrio US 80 Northern Logistic Property 71 Dynamic Opportunity Fund 59 Aksjeeksponering per geografi Norge 26,1 % 23,9 % Europa ekskl. Norge 28,7 % 32,7 % Nord Amerika 34,9 % 33,0 % Japan 3,0 % 3,3 % Far East ekskl. Japan 3,6 % 3,5 % Emerging markets 3,6 % 3,5 % Største underliggende eiendomsinvesteringer i datterforetak Eiendommene i porteføljen er anskaffet som ledd i selskapets kapitalplasseringsstrategi og består i det vesentlige av kontoreiendommer med sentral beliggenhet (52 prosent) og kjøpesentre/butikkeiendommer (35 prosent). Samtlige eiendommer er vurdert til virkelig verdi per Verdivurdering er gjort med interne ressurser. I mangel av tilfredsstillende datagrunnlag for sammenlignende priser er det benyttet anerkjente verdivurderingsmetoder som netto kapitalisert verdi, kontantstrømsverdi, teknisk verdi og arealmetode verdi. Hovedvekt er lagt på metoden kontantstrømsverdi. I denne metoden beregnes nåverdien av de fremtidige inntekter og utgifter for hver eiendom med en anvendt diskonteringsrente (avkastningskrav). Eiendomsporteføljen er eid gjennom aksjer og andeler i datter selskap. Vurdering av virkelig verdi av eiendommene er gjort etter samme prinsipper uavhengig av eieform. Netto omløpsmidler i datterselskap er lagt til i verdien ved vurdering av verdien av aksjer og andeler. I verdivurdering pr er benyttet følgende nominelle, effektive avkastningskrav: Kontoreiendom: Intervall fra 8,9 % til 11,2 %, veiet gjennomsnitt 9,3 % Kjøpesenter/butikkeiendom: Intervall fra 8,7 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 8,9 % Annet: Intervall fra 9,2 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 9,7 % Porteføljens ledighet er 9,8 prosent. Gjenværende leietid er 5,0 år. I den grad det er utstedt kjøpsopsjoner på eiendommer er virkelig verdi satt lik innløsningsverdien på opsjonen. For øvrig foreligger det ingen restriksjoner med hensyn til salg eller på bruk av inntekter og kontantstrømmer fra eiendommene. Ut over leiekontraktenes bestemmelser om å vedlikeholde eiendommene i normal stand finnes det ingen kontraktsmessige forpliktelser til å kjøpe, bygge, vedlikeholde eller utvikle eiendommer. 12 Inntekter fra finansielle instrumenter fordelt på kategori Finansielle eiendeler til virkelig verdi Aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Realisert gevinst/tap på aksjer og andeler Urealisert gevinst/tap på aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Rentepapirer Renteinntekter Realisert gevinst/tap på rentepapirer Urealisert gevinst/tap på rentepapirer Sum rentepapirer Finansielle derivater Renteinntekter 2 2 Realisert gevinst/tap på finansielle derivater Urealisert gevinst/tap på finansielle derivater Sum finansielle derivater Eiendom Sum inntekt fra eiendom Annet Agio diverse Andre finansielle inntekter og kostnader 5-2 Sum annet Sum inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Finansielle eiendeler som holdes til forfall Renteinntekter Sum inntekter fra finansielle eiendeler som holdes til forfall Sum inntekter fra finansielle eiendeler Finansiell gjeld Rentekostnader ansvarlig lån Sum rentekostnader Aksjer og andeler i samme konsern Forretnings- Eierandel/ Resultat Selskapets navn kontor stemmeandel 2010 Aksjer og andeler i samme konsern Arkaden Eiendom AS Bergen 100 % 16,0 Bransjesenteret Gardermoen Næringspark AS Bergen 100 % 0,4 Brække Festeselskap I-IV DA Bergen 99 % 3,2 Claude Monet Alle 1 ANS Bergen 99 % 14,7 Essendropsgt. 8 AS Bergen 100 % 3,0 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 100 % 9,4 Folke Bernadottesvei 38 AS Bergen 100 % 39,8 Fredrik Selmersvei 2 AS Bergen 100 % 17,9 Fredrik Selmersvei Eiendom 2 ANS Bergen 99 % - Glommen Brygge AS Bergen 100 % 7,8 Glommen Industri ANS Bergen 99 % - Henrik Ibsensgt. 53 AS Bergen 100 % 6,6 Hoffsveien 70B AS Bergen 100 % 13,9 Hoffsveien 70C AS Bergen 100 % 11,5 Kokstadflaten 4 AS Bergen 100 % 3,9 Lilleakerveien 2 Parkering AS Bergen 100 % 5,8 Lilleakerveien 2A AS Bergen 100 % 14,1 Lilleakerveien 2B AS Bergen 100 % 13,8 Lilleakerveien 2C AS Bergen 100 % 5,0 Lilleakerveien 2E/F AS Bergen 100 % 5,2 Lilleakerveien 2G AS Bergen 100 % 0,2 NL Kirkegt. 14 AS Bergen 100 % 3,2 NL Kirkegt. 6 AS Bergen 100 % 0,8 NLE Bento ANS Bergen 99 % 2,1 Markedsverdi Åsane Storsenter Hvaltorvet 624 Folke Bernadottesvei Strømsveien Ole Deviksvei Arkaden Kjøpesenter 376 Markedsverdi eiendom Stresstestfaktor eiendom 12 % Samlet tapspotensial for eiendomsrisiko

18 NLE Munchsgate 5B AS Bergen 100 % 3,4 NLE Ole Deviksvei ANS Bergen 99 % - Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 100 % - Norske Liv AS Bergen 100 % -0,6 Ole Deviksvei AS Bergen 100 % 25,5 Skippertorget AS Bergen 100 % 33,3 Slottspassagen AS Bergen 100 % 9,0 Stoa Vest AS Bergen 100 % 23,4 Stoa Vest II AS Bergen 100 % 3,8 Strømsveien 102 AS Bergen 100 % 36,7 Sørvannsveien AS Bergen 100 % 0,3 Teisenveien 5 Bolig AS Bergen 100 % 4,3 Teisenveien 5E AS Bergen 100 % 4,1 Åsane Storsenter DA Bergen 50,1 % 50,3 Totalt Aksjer og andeler Bokført verdi Selskapsporteføljen ABIF Lang Obligasjon 0,06 BlackRock BGF European Focus Fund A2 EUR 0,12 Carnegie Aksje Norden 0,08 Carnegie Aksje Norge 0,14 East Capital Balkanfonden 0,13 East Capital Rysslandsfonden 0,10 East Capital Östeuropafonden 0,09 Fidelity European Growth Fund 0,10 Fidelity Fund South East Asia Fund EUR 0,07 Fidelity International Fund 0,11 Fidelity South East Asia Fund 0,09 Fidelity Technology Fund 0,10 Franklin European Growth Fund A (Acc) EUR 0,09 Franklin India Fund A Acc 0,10 Franklin Mutual European Fund A (Acc) EUR 0,10 Franklin US Equity Fund A (Acc) USD 0,11 Gartmore SICAV Latin American Fund D1 0,25 Holberg Norden 0,09 HSBC GIF Asia ex Japan Equity (A) 0,10 Ignis AM HEXAM Global Emerging Markets Fund 0,12 JPM Highbridge Stat MarkNeut A acc - EUR 0,11 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 0,14 JPMorgan US Select Eq 0,11 Merrill Lynch US Basic Value Fund 0,15 Merrill Lynch World Energy 0,07 Merrill Lynch World Financials 0,11 Merrill Lynch World Gold 0,11 Mliif - Japan Opportunities Fund 0,10 Nordea 1 - Climate and Environment E.Fund BP-NOK 0,09 Nordea 1 - European Value Fund BP-NOK 0,07 Nordea 1 - Japanese Value Fund BP-NOK 0,10 Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-NOK 0,08 Nordea 1 - North American Growth Fund BP-NOK 0,06 Nordea Eastern Europe Growth NOK 0,08 Nordea Far East Growth NOK 0,07 Nordea FoF - Choice International Equities BP-NOK 0,06 Nordea FoF - Choice Pan-European Equities BP-NOK 0,07 Nordea Foresta 0,07 Nordea Internasjonale Aksjer 0,06 Nordea Internasjonale Aksjer II 0,07 Nordea Internasjonale Aksjer III 0,06 Nordea Likviditet II 0,12 Nordea Medica 0,07 Nordea Nordic Small Cap Growth NOK 0,19 Nordea North America Fund Growth NOK 0,22 Nordea Plan 65 0,06 Nordea Russia Fund Growth NOK 0,13 Nordea Stabil Avkastning 0,07 Schroder Inter Sel. Fund-China Opport Fund 0,13 Schroder International Selection fund - US small & mid cap 0,06 Schroder Us small Companies 0,12 Skagen Vekst 0,07 Standard Life Global REIT Focus Fund 0,09 UBS Eco Performance 0,09 UBS Emerging Markets B 0,11 UBS Small Cap USA 0,10 UBS Small Caps Europe B 0,07 Andre aksjer og andeler 0,59 Sum aksjer og andeler i selskapsporteføljen 6,30 Kollektivporteføljen Finansinstitusjoner og forsikringsselskaper 0,0 Øvrige Aberdeen Eiendomsfond Norge 84,7 DB PLATINUM IV - CROCI EURO- I1C 120,2 Holberg Norden 244,1 Nordea Global 1 254,0 Nordea Kapital 771,3 Nordea Life & Pensions Inv Norway SICAR - S.a.r.l. 402,9 Nordea Stabile Aksjer Global 765,4 Northern Logistic Property 70,7 Septentrio US 80,3 Andre aksjer og andeler 379,4 Sum aksjer og andeler i kollektivporteføljen 4 172,9 Investeringsvalgporteføljen ABIF Pengemarked 94,7 East Capital Östeuropafonden 72,7 Gartmore SICAV Latin American Fund D1 104,3 Holberg Norden 124,6 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 191,3 Nordea 1 - European Value Fund BP-NOK 104,7 Nordea 1 - North American Growth Fund BP-NOK 109,1 Nordea Avkastning 98,2 Nordea Europa 124,7 Nordea Global High Yield 286,4 Nordea Global II 2 267,7 Nordea Kapital 1 098,1 Nordea Kreditt 621,7 Nordea Kredittobligasjon 495,2 Nordea Likviditet 63,3 Nordea Likviditet II 259,4 Nordea Likviditet III 1 036,1 Nordea Norge Verdi 291,8 Nordea North America Fund Growth NOK 230,2 Nordea Obligasjon II 70,1 Nordea Obligasjon III 741,1 Nordea Pengemarked 138,1 Nordea Smb 63,5 UBS Small Cap USA 66,6 Andre aksjer og andeler 904,8 Sum aksjer og andeler i investeringsvalgporteføljen 9 658,

19 15 Derivater Nominelt Markeds- Markeds- Markedsvolum verdi negativ verdi positiv verdi total Aksjeindeksopsjoner Sum aksjeopsjoner Aksjeindeksfutures Sum aksjefutures Valutaderivat Sum Valutaderivater FRA Sum FRA Sum derivater Handel i derivater kan benyttes i forvaltning av aksjer og rentepapirer. Derivater benyttes med formål om å redusere risiko og effektivisere forvaltningen innenfor regulative- og styrets rammer. Nominelt volum gir informasjon om markedsrisikoeksponering. Aksje- og rentederivatene er standard OTC-produkter og er sensitive for endringer i hhv. aksjeindeks og rentenivå. Assetswapper er obligasjoner der underliggende obligasjonsrente og/eller valuta swappes til annen rente/valuta. Verdien av assetswappene er inkludert ved verdivurdering av underliggende obligasjoner. Underliggende obligasjoner inngår i hhv. norske og utenlandske statspapirer. Valutaterminkontrakter benyttes for å redusere eksponeringen i utenlandsk valuta og er sensitiv for endring i valutakurser. Verdiendringer motsvares i det alt vesentlige av verdiendringer på andre eiendelsposter. 16 Bygninger til eget bruk og investeringseiendommer I løpet av 2010 har Nordea Liv foretatt en intern omorganisering av eiendomsporteføljen med regnskaps- og skattemessig virkning fra Direkte eide eiendommer har blitt utfisjonert til nystiftede datterselskaper med formål å eie én eiendom per datterselskap. Transaksjonen har blitt gjennomført som en fisjonsfusjon til totalt 16 datterselskaper. Regnskapsmessig anses dette som en omorganisering med uendret eierskap før og etter transaksjonen, og gjennomføres således med regskapsmessig kontinuitet fra Det er lagt til grunn at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet fra Areal egen Leie Gj.sn. utnyttelse egen bruk Bto leietid Bygg Eiendom Type Sted m² areal år Arkaden Storsenter Datterselskap Butikk Skien Henrik Ibsensgt. 53 Datterselskap Kontor Oslo Essendropsgt. 8 Datterselskap Kontor Oslo Fjeldbo Næringspark Datterselskap Lager Sørum Flyspeditørenes Senter Datterselskap Lager Ullensaker Folke Bernadottesvei 38 Datterselskap Kontor Bergen , Fr. Selmersvei 2 Datterselskap Kontor Oslo Glommen Brygge Datterselskap Kontor Fredrikstad Hoffsvei 70B Datterselskap Kontor Oslo Hoffsvei 70C Datterselskap Kontor Oslo Hvaltorvet Datterselskap Butikk Sandefjord Kirkegt. 14 Datterselskap Kontor Moss Kirkegt. 6 Datterselskap Kontor Oslo Kokstadflaten 4 Datterselskap Kontor Bergen Lilleakerveien 2E/F Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2D Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2C Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2A Datterselskap Kontor Oslo , Lilleakerveien 2B Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2 Parkering Datterselskap Parkering Oslo Munchsgt. 5B Datterselskap Kontor Oslo Ole Deviksv Datterselskap Kontor Oslo Parkgården Datterselskap Butikk Oslo Stoa Vest Datterselskap Butikk Arendal Sørsvannsveien Datterselskap Lager Arendal Stoa Vest II Datterselskap Butikk Arendal Strømsveien 102 Datterselskap Kontor Oslo Teisen Boligsenter Datterselskap Bolig Oslo Teisenvn. 5 Datterselskap Kontor Oslo Vennersborg Datterselskap Bolig Oslo Ø/N Slottsgt. 8/9 Datterselskap Kontor Oslo Åsane Storsenter Datterselskap Butikk Bergen , Totalt areal utgjør m² Markeds- Gj.sn. Brutto Leie NOK verdi leietid i Eiendomstype areal m² per m² antall år Kontor ,3 Butikk ,9 Bolig ,0 Lager ,2 Øvrig ,0 Totalt ,9 Markeds- Leie egen Eiendom til eget bruk Egenleie m² Totalareal m² verdi bruk Folke Bernadottesvei 38 Lilleakerveien 2A ,3 5,4 Totalt ,7 Underspesifikasjon pr. bygg, inkludert eiendom klassifisert som Aksjer og andeler i datterforetak. Markedsverdi på arealer til egen utnyttelse utgjør 150 millioner kroner. Markedsleie er lagt til grunn ved beregning av leie for lokaler til egen utnyttelse

20 17 Kapitalavkastning Kollektivporteføljen total Kapitalavkastning I 4,84 % 4,87 % 0,28 % 10,17 % 8,07 % Kapitalavkastning II 5,72 % 6,19 % -2,12 % 8,92 % 8,27 % 2010 Underporteføljer Lav Medium Høy Kapitalavkastning I 4,24 % 4,85 % 5,60 % Kapitalavkastning II 5,03 % 5,73 % 6,52 % 2009 Underporteføljer Lav Medium Høy Kapitalavkastning I 4,85 % 4,87 % 5,88 % Kapitalavkastning II 6,32 % 6,19 % 7,15 % Kapitalavkastning er beregnet etter Simpson s formel, beregning fra 2009 er basert på modifisert Dietz metode. 18 Immaterielle eiendeler, anlegg og utstyr Immaterielle Driftsmidler eiendeler* Anskaffelseskost pr Tilgang i året 8 45 Avgang i året 5 0 Anskaffelseskost pr Akkum. ord. avskr. pr Avgang akkum. ord. avskr. 4 0 Årets ord. avskrivninger 3 15 Akkum. ord. avskr. pr Akkum. nedskrivninger pr Årets nedskrivninger 0 0 Akkum. nedskrivninger pr Netto bokført verdi pr * Immaterielle eiendeler er internt utviklede IT-systemer. Økonomisk levetid / Avskrivingsplan: Økonomisk Avskrivnings- Driftsmiddelgruppe levetid i år metode EDB utstyr 4 Lineær Biler 6-7 Lineær Kontorutstyr 5 Lineær Oppussing 10 Lineær Aktiverte IT-systemer 5-10 Lineær Driftsmidlene forventes å ha en økonomisk levetid lik avskrivingstiden. 19 Aksjekapital Sum Aksjenes Pålydende aksjekapital antall verdi i Aksjekapital Aksjeeier: Nordea Liv Holding Norge AS Eierandel: 100 % Det foreligger ingen rettigheter som kan medføre utstedelse av nye aksjer. Alle aksjene har lik stemmerett. 20 Salgskostnader Personalkostnader Provisjoner (til andre selskaper) Andre salgskostnader Sum salgskostnader Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Netto pensjonsforpliktelser Andre fratredelsesytelser 0 0 Sum * netto pensjonsforpliktelser er redusert på grunn av endringer i de ansattes pensjonsordning og fjerning av gammel AFP ordning. Pensjonsplaner Nordea Liv er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne loven. Selskapets pensjonsordning er sikret i og administrert av Nordea Liv. Selskapet har også påtatt seg pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av pensjonsordningene i selskapet i forbindelse med førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Pensjonsforpliktelsene omfatter 366 personer, hvorav 113 mottok pensjon pr. 31.desember De aktive medlemmenes gjennomsnittsalder er 42 år. Ytelsesbaserte pensjonsplaner Pensjonsordningene er regnskapsført i samsvar med IAS 19 som krever at nåverdien av pensjonsforpliktelsene fratrukket markedsverdien av pensjonsmidlene reflekteres i balansen. Alle pensjonsplanene er ved utgangen av 2010 ytelsesbaserte. De vesentligste ordningene er dekket av eiendeler i Nordea Liv. Tilleggspensjoner og førtidspensjoner som ikke er forsikret, bokføres direkte som pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidler, regnskapsføres ikke i balansen direkte, men vil bli periodisert over en periode på 10 år dersom de totalt oversteg 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i det foregående år. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir, basert på folketrygdens nåværende betingelser, rett til alderspensjon tilsvarende 67 prosent av pensjonsgrunnlaget på pensjoneringstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjonen med ytelsene fra folketrygden. Endringer i pensjonsordningen Det ble besluttet endringer i de ansattes pensjonsordning på slutten av Alle som er ansatt før kunne velge å beholde ytelsespensjon eller skifte til innskuddsbasert pensjon. Samtidig lukkes ytelsesordningen for nyansatte. Det ble i tillegg besluttet å fjerne blant annet ektefellepensjon. Effekten av planendringen er hensyntatt i pensjonkostnaden i 2010 og reduserer netto pensjonsforpliktelse. Et annet element som påvirker årets pensjonskostnad, er innføring av ny AFP ordning og fjerning av den gamle ordningen. Fjerning av forpliktelsen knyttet til den gamle ordningen er ført som planendring i resultatet. Ny AFP ordning trer i kraft pr Den nye ordningen tilfredstiller definisjonen av en ytelsesbasert flerforetaksordning i IAS 19, og foretakene skal derfor innregne sin andel av ordningens forpliktelser, midler og kostnader. Nordea Liv har regnskapsført forpliktelsen på den nye ordningen basert på beste estimat. Kostnaden er behandlet regnskapsmessig som en ITP ordning. IAS 19 pensjonsberegninger og forutsetninger Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt for alle pensjonsordningene i Nordea Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Ledelsen i Nordea Liv Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Forvaltningskapital 30 103 40 208 45 291 42 022 47 367 Forfalte premier 2 849 5 753 5 567 4 325 4 916 Premieinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 1 Nøkkeltall 2007-2011 Nordea Liv 2011 2010 2009 2008 2007 Forvaltningskapital 56 964 52 300 47 367 42 022 45 291 Forfalte premier 5 001 4 845 4 916 4 325 5 567 Premieinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 18 Note

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Egenkapitalavstemming og kontantstrømoppstilling... 18 Note 1

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer