ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette er nedfelt i vår HMS-plakat som er gjort gjeldande for heile konsernet. Tilsette i alle delar av konsernet arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. Styringssystem Konsernet har teke i bruk TQM 9000, eit heilskapleg styringssystem for HMS og kvalitet. Systemet gir god rapportering på ulike parameter som gir organisasjonen godt oversyn over korleis trendane innan HMS og kvalitet utviklar seg. HSD har ei godt utbygd verneteneste med eigen organisasjon innanfor kvart dotterselskap. Alle som er med i vernetenesta får obligatorisk kurs i arbeidsmiljølova og det er lagt vekt på at leiarar også skal ha slik opplæring. Vernetenesta er ein viktig bidragsytar til det HMS-arbeidet som blir utført i konsernet og i selskapa. Sjukefråver og uønska hendingar blir rapportert kvar månad for alle avdelingar. Personskadefrekvens (H-Verdi) og materialskadefrekvens blir rapportert kvart kvartal. Arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er eit selskapsansvar, der resultata blir rapportert på linje med økonomiske resultat etter dei same ansvarslinjene.

2 Konsern I 2005 blei det gjennomført ei stor medarbeidartilfredshetsundersøking for heile konsernet og i tillegg ei undersøking for dei tilsette ved hovudkontoret i samband med flytting til nye lokale. Resultata frå desse undersøkingane blir systematisk gjennomgått og nytta for å setja i verk tiltak som skal fremja eit godt arbeidsmiljø i konsernet. I løpet av året har konsernberedskapssystemet i HSD-konsernet blitt revidert og forenkla. Det reviderte systemet vil bli sett i verk i HSD ASA HSD ASA driv berre med kontorrelatert arbeid. I 2005 flytta HSD ASA saman med leiinga/administrasjonen til dotterselskapa inn i nye moderne lokale med ope kontorlandskap i Møllendalsveien 1a. Ved utforminga av dei nye lokala vart det lagt stor vekt på løysingar for eit godt arbeidsmiljø, og det er mellom anna investert i nye hev-senk pultar til alle medarbeidarar. Både før og etter flytting er det gjennomført fleire aktivitetar med dei tilsette for å sikre ein god overgang til det nye arbeidsmiljøet. Sjukefråveret i HSD ASA har vist auke gjennom året, og har stege over måltalet mot slutten av året. Sjukefråversprosenten for året totalt ligg framleis under måltalet og var på 3,7 % mot 3,5 % i HMS ÅRSMELDING HSD BUSS Selskapet er organisert med HAMU, lokale AMU, HMS-utval og ei verneteneste som arbeider aktivt med arbeidsmiljøtiltak for å betra arbeidsmiljøet og redusera sjukefråveret. Dette gjeld m.a. kommunikasjon og oppfølging av sjukefråver, skadesamtalar, vognstandard og andre arbeidsmiljøtiltak ved dei ulike anlegga. Sjukefråver Sjukefråversutviklinga var positiv i 1. halvår, og i august månad gjekk sjukefråversprosenten for første gang ned under måltalet. Sjukefråversprosenten for året var 8,6 % mot 8,4 % i Personskadefrekvens (H-verdi) Personskadefrekvensen er låg og har lege godt under måltalet heile året. Personskadefrekvensen for året var 1,3 mot 1,0 i Materialskadefrekvens Materialskadefrekvensen har vore svært låg gjennom heile året og er godt under måltalet. Langtidstrenden er også positiv med ein jamn nedgang dei seinaste åra frå 5,7 i 2003, 3,3 i 2004 og til 0,1 i Alvorlege hendingar Januar - Buss (usikra) begynte å rulla på dekk på ferja mellom Hatvik og Venjaneset. Januar - Kollisjon mellom buss og privatbil med personskade på Vinje. Mars - Kollisjon mellom buss og privatbil i Samnanger med store materielle skadar. April - Kollisjon mellom buss og motorsykkel på Mæland, motorsykkelførar omkom. September - Kollisjon mellom buss og personbil med personskade på Voss. CO2/NOx Utslepp Utsleppa er ein del redusert frå CO2 utslepp 2005: tonn NOX utslepp 2005: 180 tonn Særlege tiltak/prosjekt Omfattande kursprogram for over 500 tilsette. Kurset blei kalla Ambussadør og fokuserte mellom anna på ei rekke HMS-aspekt ved det å jobbe i HSD Buss. Møte og samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter i samband med oppfølging av sjukefråver Gjennomført fortløpande preventiv rusmiddeltesting Deltatt i Hordaland Fylkeskommune sitt arbeid med risiko- og såbarhetsanalyse for transportsektoren i Hordaland Implementert eit nytt web-basert stoffkartotek for å føra oversyn og kontroll med farlege stoff Gjennomført medarbeidartilfredshetsundersøking for alle tilsette HMS ÅRSMELDING HSD SJØ Selskapet er organisert med arbeidsmiljøutval og ei verneteneste som arbeider aktivt med arbeidsmiljøtiltak for å betra arbeidsmiljøet og redusera sjukefråveret. Sjukefråver Sjukefråversutviklinga var positiv i 1. halvår og sjukefråversprosenten har vore under måltalet i 3 månader. Sjukefråversprosenten for året var 5,8 % mot 5,3 % i 2004.

3 Personskadefrekvens (H-verdi) Personskadefrekvensen har vist ein positiv trend og har sidan mai vore under måltalet. Langtidstrenden er også positiv med ein jamn nedgang dei seinaste åra frå 9,0 i 2003, 7,0 i 2004 og til 5,1 i Materialskadefrekvens Materialskadefrekvensen steig litt i starten av året, men har sidan mars utvikla seg positivt nesten ned mot måltalet. Materialskadeverdien for året var 4,4 mot 0,3 i Det er stadig ei utfordring å halda skadefrekvensen nede med ein såpass høg gjennomsnittsalder på flåten. Alvorlege hendingar Januar gjentakande motorproblem M/F Melderskin Februar brann ombord i M/F Kvinnherad. April grunnberøring M/F Hordaland ved Sunde September - kaiberøring Tjelden ved Mosterhamn Desember - grunnberøring M/F Stord ved Halhjem CO2/NOx Utslepp: Utsleppa ligg i nærleiken av same nivå som CO2 utslepp 2005: tonn NOX utslepp 2005: tonn Særlege tiltak Pågåande arbeid med å byggja om ferjer for å redusera NOX utslepp Starta omlegging av styringssystemet TQM 9000 innføring av nytt Compliance Management System (CMS) for å sikra samsvar med regelverket Gjennomført fortløpande preventiv rusmiddeltesting Omfattande kursprogram der dei fleste kapteinar, overstyrmenn, maskinsjefar og driftsleiarar har gjennomgått kurs i Sikker Jobbanalyse på skip Gjennomført medarbeidartilfredshetsundersøking for alle tilsette

4 HSD BUSS HSD Buss AS er konsernet sitt forretningsområde for busstransport. Selskapet er eit av landets største privateigde busselskap og driv bussruter på kontrakt med det offentlege i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. I tillegg femner aktiviteten om fem ekspressbussruter i samarbeid med andre selskap: Haukeliekspressen, Kystbussen, Sognebussen, Trondheimsekspressen og Vestlandsbussen. HSD Buss er og ein av landets større aktørar innan utleige av turbussar, og utfører dagsturar og fleirdagsturar i innog utland. Selskapet har og 10 autoriserte verkstader som sikrar høg standard på vedlikehald av vognparken. ÅRET 2005 Saman med Gaia Trafikk AS oppretta HSD Buss eit eige selskap i samband med at det vart utlyst anbodskonkurranse for busstrafikken på Haugalandet. Det nye selskapet fekk navnet Haugaland Buss AS, og vann anbodet i konkurranse med nasjonale og internasjonale selskap. Kontrakten er eit bruttoanbod der oppdragsgjevar har ansvar for rutetilbod og inntekter. Oppstart av kontrakten var Ein intensjonsavtale vart inngått mellom HSD ASA, HSD Buss AS og Gaia Trafikk AS om å greia ut ein mogleg integrasjon mellom heile eller delar av drifta til selskapa. Målet med avtalen vil gi grunnlag for eit mogeleg konkuransedyktig og slagkraftig Vestlandsselskap innan kollektivtrafikk. Ein tar sikte på at prosessen skal vere avklara innan Det vart reforhandla og inngått ny avtale med Hordaland Fylkeskommune om investering i nytt billetteringssystem for kollektivtrafikken i Hordaland. HSD Buss vert ein viktig medspelar i prosjekt billettering, som tek sikte på at nytt billetteringsutstyr blir teke i bruk hausten Bergen kommune er tildelt ei prøveordning med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet innan Bergen kommune. Selskapet har derfor to avtalepartar i Hordaland. Selskapet har kvalitetsavtale med Hordaland fylke og Bergen kommune gjeldande frå frem til Kompetanseheving av personalet var prioritert i Alle får tilbod om 2 dagers kurs med fokus på selskapets strategi, framtidig konkurransesituasjon, service og kundebehandling, samt meistring av eigen arbeidssituasjon. 600 tilsette har i 2005 gjennomført kurset. Kurset vil bli vidareført i MARKNADEN Samla sett hadde ein moderat passasjervekst både for ordinære rutebussar og ekspressbussar i I Hordaland har det vore takstfrys for ordinær persontransport og tilnerma uendra produksjon og rutetilbod. Rutebussar innan Bergen kommune hadde ein samla passasjervekst på 0,5 %, mens ordinære rutebussar i Hordaland utanfor Bergen hadde ein passasjervekt på 0,06 %. Utvida tilbod med ungdomskort, samt ei samordning av vidaregåande skulekort og ungdomskort er ein vesentleg faktor til passasjerauken. Periodevis vegstenging i samband med vegarbeid i Helle- og Dalevågtunnelene på E16, samt auka kø på RV 555 (vestre innfartsåre/sotrabrua) påverka både kvalitet og kostnader i ruteproduksjon Fylkeskommunen gjorde i 2005 vedtak om å styrka rutetilbodet mellom Bergen og Nordhordland i samband med at bompengeinnkrevjinga på

5 Nordhordlandsbrua vert avslutta Titaket inneber ei ordning med satsing på rabattert reise for periodekort frå Nordhordland til Bergen. Dersom ordninga gjer positivt resultat med fleire reisande, vil fylkeskommunen vurdere å utvida ordninga til Askøy og Sotra frå hausten Kystbussen hadde ein fin passasjerauke og særs gode tilbakemeldingar i ei stor marknadsundersøking som ga grunnlag for at ein utvida rutetilbodet vesentleg frå november 2005, med timesavganger store deler av døgeret. Haukeliekspressen, Vestlandsbussen og Ekspressbussen Bergen Trondheim har stabil etterspurnad omlag på nivå med året før. Sognebussen fekk ein nedgang i antall reiser siste delen av 2005 som følge av at rutetilbodet var redusert i samband med vegarbeid i Helle- og Dalevågtunnelene på E16. HSD Buss er med sin deltakelse og sammarbeid i 5 ekspressbussruter ein av dei større aktørane innen ekspressbuss og i Norway Bussekspress sitt konsept. Turbussverksemda hadde ein auke i omsetnad og aktivitat samanlikna med året før. Med dette har HSD Buss stadfesta sin posisjon som ein av dei største aktørane i landet i dette marknadssegmentet. Selskapet har i dag om lag 40 moderne turbussar til utleige. STRATEGI HSD Buss førebur seg på auka konkurranse bla gjennom innkjøp ved bruk av anbod der fleire avtaleformer kan bli aktuelle. Hordaland fylkeskommune har vedteke at innkjøpsformen anbod gradvis skal nyttast etter utløpet av kvalitetsavtalen Bergen kommune skal i 2006 evaluere dagens kontraktsform Kvalitetsavtalen, og ta stilling til framtidig innkjøpsform. I Rogaland har fylkeskommunen fullt ut teke i bruk anbod som innkjøpsform. Selskapet sitt mål er å auka talet på kundar og å auka marknadssandelen. Vi skal gjera det enkelt for kundane å planleggja og gjennomføra reisa, og våre kundar skal ha ei positiv totaloppleving. Vi skal aktivt definera målkundar og utvikla gode kunderelasjonar og ha sterk fokus på helse- miljø og sikkerhet. Innan marknadssegmentet turkøyring er det i tillegg eit mål å auke trafikken i lav-aktivitetssesongane for å auka aktiviteten og styrka lønsomheten. Konkurransen i ekspressbussmarknaden er aukande. Med kontinuerleg fokus på utvikling og forbetring er vår målsetting at HSD Buss, i samarbeid med våre partnarar, skal stadfeste og forsterke vår posisjon som ein vesentleg aktør i denne marknaden i åra som kjem.

6 HSD SJØ AS HSD Sjø AS er konsernet sitt forretningsområde for sjøtransport. Selskapet er ein av dei største aktørane i marknaden for innanriks sjøtransport. Aktiviteten er knytta til drift av ferjer, snøggbåtar, terminalar og restaurasjonar. Selskapet sitt hovudkontor ligg i Bergen og aktiviteten er i hovudsak lokalisert til Hordaland og Rogaland. Selskapet eig 50% i dotterselskapet Nor-Ferjer AS. Dette selskapet er eigd saman med Stavangerske AS. ÅRET 2005 Selskapet har hatt omfattande forbetringstiltak i gang i løpet av Våre snøggbåtterminalar er ytterlegare effektivisert. Snøggbåtdrifta er no samordna slik at rutetilbodet i Flaggruten fullt ut er samordna med det lokale snøggbåttilbodet. Opplegget er sett i verk frå og med 1. januar Selskapet vant anbodskonkurransen om snøggbåtdrift i Sunnhordland. Dette gjeld frå 1. januar Kvalitetsavtalen med fylkeskommunen blir vidareført fram til denne dato. Selskapet har kontrahert 3 nye snøggbåtar for å utføre dette oppdraget. Selskapet har gjennom Nor Ferjer Volda AS vunne ein anbodskontrakt i Trøndelag. Dette anbodet omfattar to ferjestrekningar; Brekstad - Valset og Levanger - Hokstad. Dermed har selskapet samla vunne tre nye ferjestrekningar utanfor Hordaland. Det første anbodet startar opp 1. januar 2006, medan det siste skal ha oppstart frå og med januar Det er kontrahert to nye ferjer frå Fiskarstrand. Ei ferje bygd i Polen vart levert rundt siste årsskifte I snøggbåtrutene i kontrakt med Hordaland fylkeskommune har vi hatt ein sokalla kvalitetsavtale. Denne tek utgangspunkt i kostnadsutviklinga slik det er skissert i Nasjonalbudsjettet. Vi har likevel høve til å reforhandle avtalen ved store avvik. Det er gjort ein tilleggsavtale som delvis kompenserer for dei høge drivstoffprisane. I ferjedrifta har vi hatt tilfredsstillande lønsemd. Her har Staten teke full risiko for drivstoffprisane. Kostnadsutviklinga har elles hatt ei gunstig utvikling. Stabilt lågt rentenivå har også sikra gode resultat. Lønsoppgjeret vart fastsett innanfor ei akseptabel råme. MARKNADEN Trafikkveksten i ferjedrifta varierer sterkt mellom sambanda. Den største veksten er knytt til sambandet Bruravik-Brimnes og Gjermundshamn-Løfallstrand. Veksten i sambandet Halhjem-Sandvikvåg er i underkant av 1%. Det er størst vekst i tunge kjøretøy. Veksten i passasjertrafikken er litt svakare enn i biltrafikken. Riksvegferjedrifta har elles vore prega av gode resultat melom anna som følgje av god olje- og renteavtale. Lønsveksten har i tillegg vore låg. Snøggbåtverksemda har konkurranseflate mot privatbil, ekspressbuss og på nokre strekningar også fly. Dette gir oss ei stor utfordring i ein tøff marknad. Det har derfor ikkje vore mogeleg å ta ut høgare inntekt pr. passasjer enn året før. Selskapet har hatt fleire marknadskampanjer, både generelle og mot særskilte kundegrupper. På slutten av året tok vi i bruk eit meir oppgradert bookingssystem og saman med øvrig informasjon finn ein også våre beste tilbod på HSD sine nettsider.

7 Utviklinga for snøggbåtdrifta var ikkje tilfredsstillande. Ny rutestruktur for denne aktiviteten vart iverksett med verknad frå og med 1. januar Når det gjeld marknadsrisiko, har staten lagt ein plan for at alle riksvegferjesamband skal ut på anbod innan Bruk av anbod som innkjøpssystem kan medføre endringar i selskapet sin produksjon. STRATEGI Heile riksvegferjedrifta skal leggast ut på anbod. Det er likevel venta at tempoet i anbodsutsetjinga vil bli noko redusert, men venteleg vil inntil 10 samband bli lagt ut også i 2006 og at nokre av desse vil omfatte vårt konsesjonsområde. Staten sin aukande bruk av anbod som innkjøpsregime kan gi lågare resultatmarginar. HSD Sjø har som mål å vera ein leiande aktør i innanriks passasjertransport. Vi har inngått eit strategisk samarbeid med Stavangerske A/S og har etablert Nor-Ferjer Volda AS der vi har lagt inn alle kontraktar knytta til anbod i ferjedrifta. I snøggbåtdrifta har vi ein kvalitetsavtale med Fylkeskommunen for dei lokale rutene. Dette tilbodet skal saman med dei gjennomgåande rutene i Flaggruten, gi eit produkt som skal vere konkurransedyktig i høve til alternative reisemåtar, der sikkerhet, reisetid og komfort er våre konkuransefortrinn. HSD legg opp til å vidareføre dette opplegget når vi startar anbodsperioden for lokale ruter i Strategiarbeidet i selskapet er i ein kontinuerleg prosess. Til grunn for drifta ligg handlingsplanar, investeringsplanar og budsjett. HSD Sjø er den største læreverksemda i landet innan maritime yrke. Det er svært få kvinnelege kandidatar og reiarlaget har derfor vore aktiv på fleire utdanningsmesser.

8 "Samspelet mellom våre kundar og medarbeidarar skal gjera HSD til eit vinnarselskap...fordi vi bryr oss" Medarbeidaren er selskapet sitt andlet mot kunden. Derfor investerer HSD i kompetanseutvikling og trivsel for dei tilsette i selskapet. Medarbeidarane er laget som skal vinna i konkurransen om kontraktar og om kunden sin tillit. Ved å styrka medarbeidarane sin kompetanse og trivsel vil vi arbeida for å gjera kundane nøgde, merkevaren sterkare og kostnadane til selskapet lågare.

9 Forretningsidé "Ved å bry oss om kunden skal HSD utvikla og levera framtidsretta logistikkløysingar* og transporttenester. Kunden skal oppleve verdi gjennom attraktive produkt, høg grad av tryggleik og serviceinnstilte medarbeidarar med rett kompetanse. Med basis i vårt naturlige kjerneområde Vest- Norge, skal HSD levera tenester i Norge og Norden. Ekspansjon utover Norge skal primært skje gjennom alliansar. Vi skal ha fokus på lønsemd, handla i samsvar med våre etiske retningsliner og kontinuerleg søkja nye måtar å utvikla oss på. Verksemda skal drivast uten skade på menneske, materiell eller miljø." * Med "logistikkløysingar" meiner vi løysingar som dekkjer kunden sitt behov før, under og etter reisa/transporten.

10 Verdiar Respekt og likeverd Alle våre medarbeidarar, kundar og samarbeidspartnarar skal behandlast med likeverd og respekt. Open kommunikasjon Vi legg vekt på å ha ein open og ærleg dialog med våre medarbeidarar, kundar og med samfunnet omkring oss. Etisk standard Alle medarbeidarar skal kjenneteiknast ved høy etisk standard. Utvikling og forbetring Vi skal ha fokus på utvikling og forbetring. Helse, miljø og sikkerhet Vårt mål er å driva verksemda uten skadar på menneske, materiell eller miljø. Ansvar og engasjement Vi tek alle ansvar for å nå dei måla vi har satt oss - fordi vi bryr oss.

11 Hovudmål Kundar: Kundane våre skal ha ei god totaloppleving. Kunden skal vera i fokus for aktivitetane våre og vi skal aktivt utvikla kunderelasjonar. Vi vil utvikla ein profil og eit godt omdømme. Medarbeidarar: Vi ønskjer å skapa eit målretta, inkluderande og motiverande arbeidsmiljø prega av høg etisk standard, tillit, open dialog og arbeidsgleda. Alle medarbeidarar skal vita hva som krevjast av dei og skal målast på oppnådde resultat. Vi skal kontinuerleg styrka dei tilsette sin kompetanse og endringsevne. Aksjonærar: Vi skal gje ei attraktiv avkastning og bidra til at aksjonærane sine verdiar aukar. Dette vil sikra langsiktige og aktive eigarar og gje grunnlag for å tilføra ytterlegare kapital i takt med selskapet sine behov. Interne prosessar: Vi skal kontinuerleg effektivisera og forbetra alle prosessar i verksemda. HMS: Vi skal driva verksemda utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er overordna andre omsyn i den daglege drifta. Finansielle resultat: Vi skal ha fokus på lønsemd i alt vi gjer for å sikra vår konkurranseevne og gje ei tilfredstillande avkastning til våre eigarar.

12 Untitled Document Aksjonærinformasjon Selskapet sitt formål Selskapet er eit allmennaksjeselskap som har som formål å driva transportverksemd på sjø og land og anna tilknytta verksemd. Selskapet kan også ta del i andre selskap med tilsvarande formål. Aksjonærpolitikk HSD skal gi attraktiv avkasting og medverka til å auka aksjonærane sine verdiar. Dette vil sikra langsiktige eigarar og gi grunnlag for å tilføra ytterlegare kapital i takt med selskapet sitt behov. For å realisera våre langsiktige mål er vi avhengig av aktive eigarar. Selskapet må utvikla vedtektene slik at det blir attraktivt å investera i HSD. Marknaden skal få eit best mogleg grunnlag for vurdering av selskapet og prissetting av aksjen ved utfyllande, korrekt informasjon til rett tid. Utbyte for 2005 Styret foreslår eit utbyte på 15 kroner per aksje for I høve til aksjekursen per gir dette utbytet ei avkasting på 4,7 prosent. Utbytet blir utbetalt til dei som er aksjonærar på dato for ordinært årsmøte som er 11. mai Selskapet har som langsiktig mål å nå ein utbytegrad på 30 prosent. Utbytet vil variera i takt med resultata i konsernet. Investorkommunikasjon Finanskalender 2006: Årsmøte Resultat 1 kvartal Resultat 2 kvartal Resultat 3 kvartal Resultat 4 kvartal HSD har eigne heimesider på internett, der finansiell informasjon blir publisert. Her vil ein finna års- og delårsrapportar, presse- og børsmeldingar og generell selskapsinformasjon. Aksjar og aksjekapital Selskapet sin aksjekapital var per 31. desember 2005 NOK ,- fordelt på aksjar, pålydande NOK 20,-. Alle aksjar har like rettar i selskapet, men det ligg føre vesentlege avgrensingar i røysteretten. Aksjane i selskapet er notert på Oslo Børs og kan omsetjast fritt. Det er nedfelt i vedtektene at ingen aksjonær kan røysta for meir enn 4 % av aksjane som er representert i årsmøtet. Pr eigde HSD eigne aksjar. Styret har fullmakt til å kjøpa inntil 10 % eigne aksjer. Fullmakta gjeld fram til 11. mai 2006 Styrande organ Det er bedriftsforsamlinga som vel styret til HSD. Bedriftsforsamlinga sine medlemer blir valde i krinsar. Selskapet har 6 valkrinser, og kvar krins skal ha 1 styremedlem. I tillegg skal det veljast 2 styremedlemmer utan krav til kor dei er busett. Til saman skal styret ha 8 medlemer. Kvar krins skal ha så mange medlemer i bedriftsforsamlinga som fastsett nedanfor. Medlemene frå krins 1 5 skal vera busett i krinsen. file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (1 of 7) :58:47

13 Untitled Document 1. krins Bergen 4 medlemer 2. krins Askøy, Austrheim, Fedje, Fjell, Fusa, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Øygarden kommunar 3. krins Sunnhordland; Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar Kvinnherad, Stord, Sveio, og Tysnes kommunar 5 medlemer 4 medlemer 4. krins Rogaland fylke 2 medlemer 5. krins Hardanger-Voss: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik, og Voss kommunar 5 medlemer 6. krins Andre 4 medlemer Ved val av medlemer frå krinsane 2 5 kan ikkje alle koma frå same kommunen. Aksjeeigarane er berre røysteføre i den krinsen dei er busett. Selskap røystar i den krinsen verksemda ligg. Aksjeeigarar som eig meir enn 1 % av aksjane i selskapet, røystar berre i 6. krins, saman med aksjeeigarar som bur utanfor krinsane 1 5. Kommunar røystar alltid i sine krinsar. Den historiske bakgrunnen for ordninga er omsynet til brukarane av rutetilbodet i dei distrikta HSD skal tena. Eigarane ønskte at distrikta skulle ha innverknad i selskapet sine styrande organ. Omsetning av HSD-aksjen Selskapet er registrert på Oslo Børs. I 2005 blei det omsett aksjar. file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (2 of 7) :58:47

14 Finansielle hovudtal HSD presenterer i 2005 konsernrekneskap i samsvar med IFRS (International Finance Reporting Standards) for første gong. Resultattal for 2005 og 2004 samt balanse for åra er utarbeidd etter IFRS. Resten er utarbeidd etter N GAAP. Dette gjer at einskilde nøkkeltal, til dømes likviditetsgrad 1, ikkje er samanliknelege. Effekten av ny rekneskapsstandard, IFRS, er forklart nærare i note 1 til årsrekneskapen. Alle tal som er presentert gjeld konsern. Finansiering og likviditet Finansiering Langsiktig renteberande gjeld er i all hovudsak finansiert gjennom ordinære lån i bank. Konsernet har i tillegg finansiering gjennom leigekontraktar. Figuren under viser avdragsprofilen for denne gjelda. LÅN LEIGE Avdrag år Avdrag år Avdrag år Avdrag år Avdrag år Sum år Gjeld som forfell seinare enn 5 år Gjeld sikra med pant Risk-justering og alternativ inngangsverdi Inngangsverdien på HSD sine aksjar blir regulert pr 1.1. kvart år med eit bestemt RISK-beløp (Regulering av inngangsverdi med Skattlagt kapital). RISK-beløpa for HSD er som vist i tabellen nedanfor: Untitled Document Likviditet Konsernet hadde ein fri likviditet per på 152,1 mill. kroner. I tillegg har konsernet ein trekkrett på NOK 50 mill. Inngangsverdi per aksje ,86 RISK beløp ,40 file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (3 of 7) :58:47 RISK beløp ,80 Gjennomgåande RISK beløp ,47 Gjennomgåande RISK beløp ,18 Gjennomgåande RISK beløp ,35 Gjennomgåande RISK beløp ,38 Gjennomgåande RISK beløp ,53 Gjennomgåande RISK beløp ,63 Gjennomgåande RISK beløp ,73 Gjennomgåande RISK beløp ,56 Gjennomgåande RISK beløp ,33 Gjennomgåande RISK beløp ,54 Gjennomgåande RISK beløp ,46

15 Finansielle hovudtal HSD presenterer i 2005 konsernrekneskap i samsvar med IFRS (International Finance Reporting Standards) for første gong. Resultattal for 2005 og 2004 samt balanse for åra er utarbeidd etter IFRS. Resten er utarbeidd etter N GAAP. Dette gjer at einskilde nøkkeltal, til dømes likviditetsgrad 1, ikkje er samanliknelege. Effekten av ny rekneskapsstandard, IFRS, er forklart nærare i note 1 til årsrekneskapen. Alle tal som er presentert gjeld konsern. Resultat (mill kr) Definisjonar Driftsinntekter Brutto driftsresultat Driftresultat Resultat før finanskostnader Resultat før skatt Årsresultat videreført verksemd Vinst ved sal av verksemd 24-9 Årsresultat inkl. seld verksemd Balanse (mill kr) Anleggsmidlar Omløpsmidlar Sum eignelutar Eigenkapital Langsiktig gjeld/forpliktningar Untitled Document Kortsiktig gjeld Sum gjeld og eigenkapital Netto renteberande gjeld file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (5 of 8) :17: Lønsemd Untitled Document Brutto driftsmargin Brutto driftsmargin % Netto Netto driftsmargin driftsmargin % Totalrentabilitet % Eigenkapitalrentabilitet % Eigenkapitalandel % Resultat per aksje etter skatt 8 71,7 19,4 50,27 40,99 20,91 Resultat per aksje etter skatt Kontantstraum per aksje ,7 166,2 19,4 189,3 50,27 141,53 40,99 272,46 20,91 104,56 Likviditet Likviditet Betalingsmidlar (mill kr) Kontantstraum (mill kr) Likviditetsgrad ,7 0,5 0,7 0,6 0,6 Definisjonar: 1. Brutto driftsresultat = Driftsresultat + Av- og nedskrivingar + Restruktureringskostnader 2. Resultat før finanskostnader = Driftsresultat + Renteinntekter + Andel resultat tilknytta selskap 3. Brutto driftsmargin = Brutto driftsresultat : Driftsinntekter 4. Netto driftsmargin = Driftsresultat : Driftsinntekter 5. Definisjonar: Totalrentabilitet = Resultat før finanskostnader : Gjennomsnittleg totalkapital 6. Eigenkapitalrentabilitet = Årsresultat inkl. seld virksomhet: Gjennomsnittleg eigenkapital Definisjonar: 1. Brutto driftsresultat = Driftsresultat + Av- og nedskrivingar + Restruktureringskostnader 7. Eigenkapitalandel = Eigenkapital : Totalkapital Brutto Resultat driftsresultat før finanskostnader = Driftsresultat = Driftsresultat + Av- og nedskrivingar + Renteinntekter + Restruktureringskostnader 8. Resultat pr aksje etter skatt Årsresultat inkl. seld virksomhet: Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne Resultat Brutto driftsmargin før finanskostnader = Brutto = driftsresultat Driftsresultat + : Driftsinntekter Renteinntekter + Andel resultat tilknytta selskap 9. Kontantstraum pr aksje = Kontantstraum Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne Brutto Netto Betalingsmidlar driftsmargin = Kontantar/bank/postgiro = Brutto Driftsresultat driftsresultat : Driftsinntekter : + Kortsiktige plasseringar i verdipapir Netto Totalrentabilitet driftsmargin Kontantstraum = Netto Resultat Driftsresultat kontantstraum før finanskostnader : Driftsinntekter frå drift ifølgje : Gjennomsnittleg kontantstraumoppstilling totalkapital 5. Totalrentabilitet = Resultat før finanskostnader : Gjennomsnittleg totalkapital Eigenkapitalrentabilitet Likviditetsgrad 1 = Totalkapital = Årsresultat minus tilknytta inkl. seld selskap, virksomhet: kortsiktig Gjennomsnittleg rentefri gjeld og eigenkapital renteberande midlar 6. Eigenkapitalrentabilitet = Årsresultat inkl. seld virksomhet: Gjennomsnittleg eigenkapital Aksjerelaterte 7. Eigenkapitalandel nøkkeltal = Eigenkapital : Totalkapital 7. Eigenkapitalandel = Eigenkapital : Totalkapital 8. Resultat pr aksje etter skatt = Årsresultat inkl. seld virksomhet: Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. 8. Resultat pr aksje etter skatt = Årsresultat inkl. seld virksomhet: Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne eigne 9. Kontantstraum pr aksje = Kontantstraum : Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne 9. Kontantstraum pr aksje = Kontantstraum : Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne 10. Betalingsmidlar = Kontantar/bank/postgiro + Kortsiktige Definisjonar plasseringar i verdipapir Kontantstraum Betalingsmidlar = = Netto Kontantar/bank/postgiro kontantstraum frå drift + ifølgje Kortsiktige kontantstraumoppstilling 2005 plasseringar 2004 i verdipapir Likviditetsgrad Kontantstraum 1 = Netto Totalkapital kontantstraum minus tilknytta frå drift selskap, ifølgje kortsiktig kontantstraumoppstilling rentefri gjeld og renteberande midlar Aksjerelaterte 12. Likviditetsgrad nøkkeltal 1 = Omløpsmidlar / Kortsiktig gjeld Gjennomsnittleg tal aksjar eksklusive eigne eigde

16 9. Kontantstraum pr aksje = Kontantstraum : Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne 10. Betalingsmidlar = Kontantar/bank/postgiro + Kortsiktige plasseringar i verdipapir 11. Kontantstraum = Netto kontantstraum frå drift ifølgje kontantstraumoppstilling 12. Likviditetsgrad 1 = Totalkapital minus tilknytta selskap, kortsiktig rentefri gjeld og renteberande midlar Aksjerelaterte nøkkeltal Definisjonar Gjennomsnittleg tal aksjar eksklusive eigne eigde Forteneste pr aksje etter skatt 1 71,66 19,44 50,27 40,99 20,91 Utbyte per aksje Kurs/fortenestetilhøve 2 4,5 11,6 4,7 5,4 6,7 Tal aksjar Aksjekurs ,0 225,0 235,0 225,5 140,0 Tal aksjonærar Børsverdi (mill kr) 280,7 197,4 206,1 197,8 116,9 Definisjonar: Untitled Document 1. Forteneste pr aksje etter skatt = Årsresultat inkl. seld verksemd: Gjennomsnittleg tal aksjar inkl. eigne 2. Kurs/fortenestetilhøve = Børskurs : Forteneste per aksje etter skatt file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (6 of 8) :17:20 Dei største aksjonærane per : Tal aksjar Eigardel Stavangerske AS ,40 % HSD ASA ,73 % Gaia Trafikk AS ,36 % Nordvestlandske AS ,14 % Fjell kommune ,03 % Vingtor Invest AS ,02 % R.G. Hagland A/S ,00 % Sparebanken Vest ,00 % Terje Johnsen ,91 % Bergtor AS ,85 % Eigarstyring og selskapsleiing. HSD-konsernet følgjer i all hovudsak prinsippa i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I samsvar med retningslinene frå Oslo Børs vert praktisert følg eller forklar prinsippet, og i det følgjande har vi difor berre gjort greie for dei punkta der selskapet heilt eller delvis har avvik frå anbefalinga: Selskapskapital og utbytte Konsernet er inne i ein fase med store endringar av rammevilkår gjennom det offentlege sin bruk av anbod som innkjøpsordning. Selskapet er merksam på

17 Eigarstyring og selskapsleiing. HSD-konsernet følgjer i all hovudsak prinsippa i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I samsvar med retningslinene frå Oslo Børs vert praktisert følg eller forklar prinsippet, og i det følgjande har vi difor berre gjort greie for dei punkta der selskapet heilt eller delvis har avvik frå anbefalinga: Selskapskapital og utbytte Konsernet er inne i ein fase med store endringar av rammevilkår gjennom det offentlege sin bruk av anbod som innkjøpsordning. Selskapet er merksam på trongen for å styrke eigenkapitalen for å stå betre rusta i høve til nemnde endring. Lik handsaming av aksjeeigarar og transaksjonar med nærståande HSD ASA sine vedtekter inneheld vesentlege avgrensingar i stemmeretten. Desse var i si tid laga for å sikre at distrikta skulle ha innverknad i selskapet sine styrande organ. Selskapet vedgår at noverande vedtekter ikkje er tilpassa nye rammevilkår og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Konsernet har føreteke fleire ulike transaksjonar med nærståande partar. Alle transaksjonar er gjort som ein del av den ordinære verksemda og til armlengde prisar. Valkomité HSD ASA har ei valkomitéordning som er knytta opp til bedriftsforsamlinga og krinssystemet. Ordninga er godkjent av bedriftsforsamlinga, men inngår ikkje i vedtektene. Medlemene vert valde av og blant bedriftsforsamlinga. Ordninga skal sikre breiast mogleg representasjon over tid. Valkomiteen gjer framlegg om kandidatar til bedriftsforsamling og konsernstyret, men gjer ikkje framlegg om honorara til desse organa. Konsernet vil vurdera å innføre valkomitéordninga i sine vedtekter ved neste revisjon av desse. Bedriftsforsamling og styre, samansetjing og sjølvstende Bedriftsforsamling og konsernstyre er ut frå vedtektene samansett med basis i eit krinssystem. Dette systemet var i sin tid laga for å sikre ein brei representasjon slik at distrikta skulle ha innverknad i selskapet sine styrande organ. Konsernstyret er samansett slik at det samla styret har ein brei erfaringsbakgrunn og solid kompetanse på ulike relevante område. Alle styremedlemenemed unntak av Folke Hermansen, som gjennom Stavangerske AS eig 40,4 % av aksjane i HSD ASA, er rekna for å vere uavhengige. Untitled Document Styret sitt arbeid Internkontrollen i HSD-konsernet vert utført primært gjennom selskapet sine etablerte rapporterings- og kontrollrutinar for rekneskap, drift og HMS. Rekneskapsrapporteringa følgjer IFRS. HMS-arbeidet følgjer i hovudsak Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Styreinstruksen har fastlagt kva hovudområde det skal rapporterast på til styret. file:///c /Documents%20and%20Settings/kjeaarse/My%20Documents/HSD-årsrapport/akjseinfo/aksjonarinfo2.html (7 of 8) :17:20 Godtgjersle til styret HSD-konsernet har eit nøkternt nivå på godtgjersla til styret og informerer om totalsummen i note til årsrekneskapen. Godtgjersle til leiinga Konsernstyret fastlegg godtgjersle til konsernsjefen som igjen fastset godtgjersle til si leiargruppe. Informasjon om totalsum ligg føre i note til årsrekneskapen. Informasjon og kommunikasjon HSD-konsernet har ikkje praktisert at informasjon til selskapet sine aksjeeigarar vert lagt ut på selskapet si internettside samstundes som den vert sendt aksjeeigarane, og har ikkje særskilde retningsliner for selskapet sin kontakt med aksjeeigarane utanom generalforsamlinga. Begge desse sakene vil bli tatt opp som forslag til forbetringar og vil bli søkt gjennomført i samband med løpande revisjon av system og rutinar. Revisor HSD-konsernet har ikkje praktisert eit eige årleg møte mellom styret og revisor utan at konsernsjefen er til stades, og selskapet har ikkje særskilde retningsliner for konsernsjefen sitt høve til å nytte revisor til andre tenester enn revisjon. Begge desse sakene vil bli tatt opp som forslag til forbetringar og vil bli søkt gjennomført i samband med løpande revisjon av system og rutinar.

18 Konsernstyret si årsmelding 2005 Hovudtrekk HSD er eit av dei største innanriks kollektivtransportselskapa i Noreg. Med Vestlandet som kjerneområde er selskapet i god posisjon til utvikling og vekst innan kollektivtransport- og reiselivsnæringa i Noreg og i Norden. Etter ei svak resultatmessig utvikling i 2004, lukkast HSD med å sikra eit godt økonomisk resultat i millionar kroner i resultat før skatt, inkludert avvikla verksemd, er utan samanlikning det beste resultatet gjennom tidene i HSD. Det er ekstra hyggeleg at dette resultatet vart nådd i HSD sitt 125. jubileumsår. Styret takkar alle tilsette og tillitsvalde for godt utført arbeid i Sjølve 125-års jubileet vart markert for tilsette på alle HSD-avdelingar og fartøy fredag 21. oktober. Same dag var det festmarkering i Håkonshallen med kring 200 innbedne gjester. Den etterfylgjande veka vart det skipa til ein jubileumsturné på Vestlandet der nærare 2000 tilsette og vener av HSD var samla til program med folkeleg underhaldning, musikk og tilbakeblikk på HSD-soga. Styret er særleg takksam for historikar Bård Kolltveit sitt bidrag til denne jubileumsmarkeringa. Forutan aktiv deltaking på alle større jubileumsarrangement, har Kolltveit nedteikna heile HSD si selskapssoge mellom to permar i den rikt illustrerte boka I rute som er utgjeve på forlaget Vigmostad & Bjørke. Boka er gjeve som jubileumsgåve til alle tilsette var også året då HSD-administrasjonen i Bergen flytta frå C.Sundtsgt. 36 på Nordnes til nytt hovudkontor i Møllendalsv. 1a ved Danmarksplass. Flyttinga er ledd i den omfattande fornyingsprosessen som går føre seg i konsernet under mottoet frå forvaltning til forretning. HSD-senteret sto ferdig i juli. Alle medarbeidarane, uansett stilling eller nivå, har no sitt arbeid i opne kontorlandskap. Visjonen for HSDsenteret er å vera ein arena for nytenking, samspel og kompetanseutvikling. Bygget framstår i bybiletet som eit arkitektonisk landemerke og har vorte omtalt i fleire positive medieoppslag den seinare tid. I november selde HSD alle aksjane i dotterselskapet HSD Transport AS til Posten Norge AS. Etter mange år med negative resultat i godsverksemda, gjorde dette salet det mogeleg for HSD å spisse verksemda mot kollektivtransport på sjø og land. Samstundes sikra ein at dei 146 tilsette i HSD Transport vart innlemma i ein større norsk aktør som satsar på godstransport. Salet gav HSD eit resultat på 23,6 mill. kroner. HSD har i 2005 vunne fleire viktige anbodskonkurransar i allianse med andre transportselskap. HSD Buss og Gaia Trafikk vann rutebussproduksjonen i Nord-Rogaland (Haugalandet) med oppstart Kontrakten omfattar om lag 100 bussar og ei totalinvestering på 100 mill. kroner. Saman med Stavangerske vann HSD Sjø eitt ferjeanbod i Møre og Romsdal (Volda Folkestad) og to i Trøndelagsfylka (Levanger Hokstad og Valset Brekstad). Det vert investert i nye ferjer til desse sambanda. Det er i 2005 lagt ned eit stort arbeid i førebuing av særleg bussruteproduksjonen på Haugalandet og ferjedrifta på Møre. Vidare har HSD Sjø vunne anbod om snøggbåtdrift i Sunnhordlandsbassenget og i Austevoll med oppstart Tre nye snøggbåtar er kontraherte til drift i eit nytt snøggbåtselskap som skal etablerast i samarbeid mellom HSD Sjø og Fjord1/FSF. Avklaringa av snøggbåtanbodet i Sunnhordland gjorde og mogeleg ei omlegging av Flaggruten som har gått med store underskot dei siste åra. Omlegginga frå vil venteleg gi positive bidrag til resultatet i framtida. Implementering av IFRS Den konsoliderte rekneskapen og selskapsrekneskapen til HSD er utarbeidd i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), publisert av International Accounting Standards Board (IASB) og som er pliktig pr Verknadane av overgangen frå NGAAP til IFRS er pr ein auke i konsernet sin eigenkapital på 8,7 mill. kroner og ei resultatforbetring i 2004 på 0,4 mill. kroner. Sjå note 1 for nærare detaljar. Økonomi Omsetninga i konsernet har - ekskludert HSD Transport - auka frå 1493 mill. kroner i 2004 til 1562 mill. kroner i Resultat før skattekostnad, inkludert avvikla verksemd, var 80 mill. kroner mot eit resultat før skatt på 25 mill. kroner i Salsvinstar utgjer 39,3 mill. kroner. Av desse gjeld 27,2 mill. kroner sal av avvikla verksemd og 12,1 mill. kroner gjeld vinst ved sal av anleggsmidlar. Same tal for 2004 var 8,9 mill. kroner. I tillegg er det gjennomført nedskriving av goodwill på ca. 7 mill. kroner i HSD konsernet brukte i 2005 ca. 54 mill. liter drivstoff. I 2005 er det gjennomført investeringar i materiell og andre anleggsmidlar på 152,7 mill. kroner. Av dette utgjer investeringar i bussmateriell 117,5 mill. kroner. Framhald av drifta er lagt til grunn for årsrekneskapen. Dette er basert på resultatprognosar for 2006 og konsernet sin langsiktige strategi. Det er eit mål for konsernet at aksjeeigarane over tid skal sikrast konkurransedyktig avkasting på investert kapital. Styret gjer framlegg om at det vert utbetalt eit utbyte på 15 kroner pr. aksje for Inkludert eigne aksjar utgjer dette kroner.

19 Konsernet sin eigenkapital utgjer 23,9 prosent ved utgangen av 2005, mot 18,4 prosent pr og 17,8 prosent pr Morselskapet sin frie eigenkapital er 129,7 mill. kroner pr mot 105,3 mill. kroner pr Fri likviditet i konsernet utgjer pr ,2 mill. kroner. Konsernet si evne til eigenfinansiering av ordinære investeringar er god og skuldast store netto kontantstraumar frå dei ulike verksemdene sine operasjonelle aktivitetar. Unytta likviditet under kredittrammeavtale med hovudbanken til konsernet utgjer 50 mill. kroner. HSD ASA har bytta hovudbank i 2005 og derigjennom refinansiert konsernet sine lån. Framlagt resultat og balanse gir eit godt bilete av drifta gjennom året. Det har ikkje vore hendingar etter avslutta rekneskap som har innverknad på vurderinga av selskapet. Styret gjer framlegg om følgjande disponering av årsresultatet for HSD ASA Overføring til annan eigenkapital: kroner Kommentarar til forretningsområda HSD Buss AS er eit av dei største privateigde busselskapa i Noreg. Selskapet driv rute- og ekspressbussverksemd i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. Trafikkutviklinga innan ordinær rutebussdrift er stabil. Innan ekspressbussdrifta ser ein sterkare inntektsutvikling på enkelte ekspressruter. HSD Buss leverte eit godt resultat i HSD Sjø AS står ved utgangen av 2005 for drift av 17 ferjesamband i Hordaland, samt snøggbåtsamband i Hordaland og Rogaland. Ferjeverksemda har positiv trafikkutvikling og tilfredsstillande inntektsutvikling. Flaggruten belasta rekneskapen med eit underskot på 10,3 mill. kroner. Dette tapet er stogga frå 2006 i og med omlegging av snøggbåtrutene. Totalt sett har HSD Sjø eit godt resultat i Tilsette, likestilling og organisasjon HSD-konsernet hadde 1765 tilsette ved utgangen av 2005 mot 1950 ved utgangen av Hovudårsak til nedgangen er salet av HSD Transport, i tillegg til mindre nedbemanningar og naturleg avgang. Samla har 12,9 prosent av dei tilsette deltidsstilling. Av desse utgjer kvinnene 50 prosent. HSD ønskjer å leggja til rette for at kvinner og menn skal ha like høve til alle typar arbeid og stillingar i konsernet. Kvinneandelen er 16,3 prosent mot 16,1 prosent i 2004 og 14,1 prosent i Konsernet har 26 kvinner i leiande stillingar. Dette utgjer 13 prosent av leiarane. Ved utlysing av ledige stillingar, vert det underrepresenterte kjønn oppmoda om å søkja. Konsernstyret har elleve medlemer og tre av åtte aksjonærvalde representantar er kvinner. Konsernleiinga har i 2005 halde fram det konstruktive samspelet med dei tilsette sine organisasjonar og tillitsvalde. Konserntillitsvald har kontinuerleg innsyn og dialog med toppleiinga og deltek jamnleg på møter i konsernleiing og i styrande organ. Dette bidreg til gode prosessar i omstillingsarbeidet som held fram i konsernet. Indre miljø Konsernet gjennomførte ei ny medarbeidartilfredshet-undersøking i Denne viste at dei tilsette i HSD har sterk lojalitetskjensle til arbeidsplassen og ønskjer at det skal gå selskapet godt. Samstundes er det generelt svak forståing blant mange tilsette for konsernet sine overordna strategiar og handlingsplanar. Undersøkinga viser mellom anna at det må brukast meir tid og ressursar på leiarutvikling, kompetanseheving og utviklingsarbeid i HSD. Dette vert viktige tema og tiltaksområde i tida som kjem. HSD legg nullfilosofien til grunn for HMS-arbeidet. Sjukefråveret i konsernet i 2005 var 6,8 prosent mot 6,7 prosent i I HSD sin avtale om inkluderande arbeidsliv er målet ein reduksjon av sjukefråveret med 20 prosent innan 2005 i høve til 2002 då sjukefråveret var 7,0 prosent. Dette målet er ikkje nådd og tiltak vil bli sett i verk i 2006 for å førebyggja og redusera sjukefråver. Talet på personskadar pr. million arbeidstimar var 3,1 i 2005 mot 4,0 året før. Talet på materielle skadar pr. million kilometer var 0,5 mot 3,0 i Dei siste fem åra er talet på personskadar redusert med 70 prosent og talet på materielle skadar er redusert med over 90 prosent. HSD opplevde 1 dødsulukke i 2005, då ein motorsykkelførar omkom i frontkollisjon med ein HSD-buss. I HMS-kapittelet i web-versjonen av årsrapporten er det publisert ei liste over andre alvorlege hendingar i Ytre miljø Det er i dag ikkje mogeleg å driva kollektivtransport i stor skala utan å forureina det ytre miljøet. HSD søkjer å avgrensa slik forureining mellom anna ved å redusera utslepp av skadelege stoff til naturen. HSD nyttar i aukande grad motorar med høg miljøstandard på sine bussar. Ny anbodspolitikk vil gradvis føra til utskifting av eldre ferjer og snøggbåtar og dermed gjera mogeleg reduserte utslepp gjennom bruk av nyare teknologi. Eigarstyring og selskapsleiing / Corporate governance Konsernstyret i HSD ASA ser det som viktig å oppretthalda eit ryddig og ansvarleg forhold mellom selskapet sine eigarar, dei styrande organ og administrasjonen. Dette vil sikra best mogeleg leiing av konsernet og dermed skapa tillit i marknaden. HSD konsernet følgjer i all hovudsak prinsippa i Norsk tilråding for eigarstyring og selskapsleiing. Det viktigaste unnataket er at HSD ASA av historiske årsaker har vedtektsfesta røysterettsavgrensingar. Sjå nærare utgreiing om dette under kapittelet Aksjonærinformasjon i årsrapporten.

20 Konsernet heldt 12 styremøter, eitt styreseminar, tre bedriftsforsamlingsmøter og to strategisamlingar med bedriftsforsamlinga i Finansiell risiko Variasjon av finansielle marknadsprisar som renter, valuta, råvareprisar og kreditt kan definerast som HSDkonsernet sin marknadsrisiko. HSD-konsernet har pr ei langsiktig renteberande gjeld på 416,2 mill. kroner. Renter av gjeld på 150 mill kroner er sikra gjennom inngåtte renteavtalar som går ut i Konsernet er utsett for endringar i rentenivå. Ein gjennomsnittleg renteauke på hundre punkt, vil gi ein auke i rentekostnadane i 2006 på omlag 2,1 mill. kroner. Konsernet er ikkje vesentleg eksponert for endringar i valutakurs då inntektene i all hovudsak er i norske kroner. Konsernet sin finansielle risiko er også knytt til svingingar i oljeprisen. Risikoen kan verta avgrensa avhengig av kva driftsavtalar som vert gjort med offentlege styresmakter. Kredittrisikoen er låg då dei største kundane er stat og fylke, samstundes med at kontantomsetnaden frå dei ordinære reisande er stor. Når det gjeld den ordinære marknadsrisikoen, har offentlege styresmakter i stadig større grad teke i bruk anbod som innkjøpssystem også for transporttenester. Denne bruken av anbod kan medføra endringar i konsernet sin produksjon. Framtidsutsikter Anbodsutsetting av kollektivtransport i Noreg er komen for å bli. Dette inneber at alle riksvegferjeruter, inkludert dei HSD har konsesjon på idag, skal konkurranseutsetjast i løpet av få år. I tillegg er det venta at bussruteproduksjon i Hordaland gradvis kjem på anbod frå HSD har førebudd organisasjonen på slik konkurranse dei fire siste åra. Selskapet sin visjon, som vart vedteken i 2002, speglar denne realiteten. I HSD tek ein høgde for at noverande konsesjonar kan gå tapt, samstundes med at nye skal vinnast både i kjerneområdet og i andre delar av landet. Denne utviklinga totalt sett gjer at ein ser det naudsynt med strukturendringar i næringa både for å vera konkurransedyktig og for å ta vare på mange norske arbeidsplassar. HSD og Gaia Trafikk underteikna i 2005 ein intensjonsavtale om mogeleg integrering av desse to verksemdene. Tilretteleggingsarbeidet med dette held fram og er venta avslutta innan første halvår Målet er å etablera eit sterkt, vestlandsk transport- og reiselivsselskap som kan konkurrera med både nasjonale og internasjonale aktørar om framtidige anbod. Det er grunn til å understreka at ei slik samanslåing ikkje vil skapa monopolsituasjon i næringa. HSD og Gaia har til saman ca 12 prosent marknadsandel innan bussdrift i Noreg og ligg godt under den største nasjonale aktøren Nettbuss som åleine har meir enn 25 prosent. I HSD ser ein også eit stort potensiale i utvikling av Vestlandet som turistdestinasjon i åra som kjem. Vestnorsk natur, kultur og folkesetnad er alle turistmagnetar som kan tiltrekkja langt fleire reisande enn idag. HSD har som målsetting å delta i utvikling av dette reiselivssegmentet. Difor held vi også fram med kontinuerleg omstilling og effektivisering av drifta i HSD. Det er dette som skal sikra selskapet sin konkurransekraft i dag og i framtida. Gjennom nytenking, samspel og kompetanseutvikling skal HSD arbeida for å leva opp til visjonen om å vera eit vinnarselskap som bryr seg om både kundar, medarbeidarar og det samfunnet vi har tent sidan 1880.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2011

Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 1986 2011 I 2011 var det 25 år sidan Noregs Bank flytta inn i det nye hovudsetebygget sitt på Bankplassen. Då nybygget blei innvigd 13. oktober 1986, markerte det slutten på

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer