Kurs - og prosjektkatalog KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter"

Transkript

1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1

2 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

3 KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har med dette gleden av å presentere kurs- og prosjektkatalog for Her har vi samlet det vi sammen med våre samarbeidspartnere kan tilby av kompetanse i året som kommer. Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region vest Stavanger (KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter) er ett av sju regionale kompetansesenter på rus, finansiert av Helsedirektoratet. Våre målgrupper er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vi skal bidra til å styrke praksisfeltet ved å utvide forståelse, formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. I tillegg har vi en sentral rolle ved implementering av nasjonale veiledere og retningslinjer. Kjerneoppgavene for kompetansesenter rus i 2014 er: Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid Tidlig intervensjon Rusbehandling På bakgrunn av vårt langvarige fokus på rusproblemer i et familieperspektiv er relasjonsaspektet ved rusproblematikk sentralt for KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Dette vil fortsatt være sentralt i vårt videre arbeid. Katalogen består av tre deler: 1. Planlagte kurs og opplæringer i Foredrag/seminar på forespørsel 3. Pågående prosjekter Det vil også komme andre tilbud som det foreløpig ikke er fastsatt dato for. Følg med på våre nettsider rogaland-asenter.no/kompetansesenter rus/kurs for informasjon om endring og oppdatering. Det finnes også påmeldingslink til de ulike kursene. Vi vil også sende ut en egen invitasjon til hvert enkelt kurs. Det tas forbehold om endring av programmet. Ved spørsmål kan kommunikasjonsrådgiver kontaktes på tlf KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter håper at innholdet i kurs- og prosjektkatalogen kan være relevant for mange av dere, og bidra til å dekke noen av de kunnskapsbehov som finnes for å kunne utføre deres viktige jobb i møte med brukere, pårørende og andre tjenesteleverandører innen det brede feltet vi arbeider innenfor. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og innspill til fremtidige kurstilbud og utviklingsprosjekt. Stavanger 2013 Kjersti Egenberg Direktør Rogaland A-senter Bente Sikveland Leder KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Forord Innholdsoversikt Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn Mot til å se - evne til å handle Ruserelaterte skader hos barn Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterstadiet med hovedvekt på FASD Satsingsområde Arbeidsliv og rus Kurs for ansatte i bedriftshelsetjenester Samtalemetodikk Motiverende samtale (MI), introduksjonskurs Stavanger Motiverende samtale (MI), introduksjonskurs Haugesund Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs Haugesund Motiverende samtale (MI), fordypningskurs Stavanger MI-nettverk I, Sola MI nettverk II, Sola Rusforebygging og lokalt folkehelse arbeid Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, Stavanger og Haugesund UNG-ROG 2014: Ungdatakonferanse i Rogaland Tidlig intervensjon Fra bekymring til handling, Haugesund Rus og psykisk helse Grunnkurs rus I, Stavanger Fordypningskurs i rus/ grunnkurs rus II, Stavanger Rus og etnisitet- kultur, eksil og utfordringer, Stavanger RUSDAG 2014, Nord-Rogaland RUSDAG 2014, Sør-Rogaland Personlighetsvansker og ruslidelser, Haugesund StaRus- konferansen 2014, Sandnes og Sola Utstein Refleksjonsforum, Utstein kloster Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn Mine erfaringer som barn av rusavhengig, og veien videre som erfaringskonsulent Familieorientert behandling av rus - og avhengighetsproblematikk: teori og praksis i et sosiologisk perspektiv Barne og pårørendekontakt - erfaringer med egen stilling for barn og pårørende i rusbehandlingsinstitusjon Se meg - hør meg - ta meg på alvor! Arbeidsliv og rus Rusmidler, virkning og skadevirkning Rusforebygging og tidlig intervensjon Ungdom, rus og foreldrerolle Studenter og alkoholkultur Recovery- tilfriskning Eldre menneskers bruk av alkohol og legemidler Etikk, kultur og alkoholpolitikk Veiviser eller byrde? etikk i møte med rusmiddelavhengige Er det nå så galt å drikke alkohol? etikk rundt selvpåført bevissthetssendring Alkoholpolitikk i Norge og Europa Kulturarbeid overfor pasienter i behandlingsinstitusjon Bør menigheter oppfatte seg som arenaer for å forebygge rusproblemer? Metodikk for rusfeltet og arbeidslivet Open Space Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn Barn i rusfamilier (BIR) tidlig intervensjon Familieterapiutdanning Sandnes ( ) Satsingsområde Arbeidsliv og rus alor (Arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland Regionale alor (Arbeidsliv og rus) nettverk i Norge Tidlig intervensjon Haugalandsløftet Samarbeid mellom KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Haugalandsløftet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Rusforebygging og lokalt folkehelse arbeid Unge & Rus Rusmiddelpolitisk handlingsplan Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Hurtig kartlegging og handling (HKH) Ungdata BrukerPlan kurs, foredrag og prosjekter del 1 kursoversikt del 2 FOREDRAG PÅ BESTILLING del 3 PROSJEKTER

4 kursoversikt Komplett kursinformasjon legges fortløpende ut på våre hjemmesider Her finnes også påmeldingslink, program for kurset, samt presentasjoner fra avholdte kurs. Alle kurs forutsetter at deltakeren selv dekker reise og eventuelle oppholdsutgifter. Det tas forbehold om endring av programmet. Ved spørsmål kan kontaktperson for det enkelte kurs kontaktes. kursoversikt Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn K1 Mot til å se evne til å handle 2014 Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål. Årets tema er: Mannen som spebarnsfar, menn og fødselsdepresjoner - utbredelse og behandling. Barn og konfliktfylte skilsmisser. Håp og språk i møte med barn. Mødringsprosessen for kvinner med rusproblematikk. Mødre med fødselsreaksjoner. Små barn og samlivsbrudd. Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd, brukerstemmer, med flere. K2 Rusrelaterte skader hos barn Kurset gir en innføring i temaet: Barn skadet av rus i svangerskapet. Hvordan kan rus skade fosteret? Hva er FASD? Hvordan hjelpe russkadde barn - tverrfaglige tiltak. November/ desember 2014 Haugesund Ansatte i kommuner: Helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevern, PP-tjenester samt spesialisthelsetjenester som arbeider med barn med spesielle behov f. eks. Barne- og ungdomspsykiatri, samt adoptiv - og fosterforeldre. 22. og 23. januar 2014 Psykolog og lege, spesialister på FASD. Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger kr 600,- Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i Spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne - og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere. Svend Aage Madsen, psykologspesialist, Frode Thuen, psykologspesialist, Annette Bjelland, psykologspesialist, Gard Berge, psykologspesialist, Siri Gjesdal, BarnsBeste m.fl Vil fremkomme av invitasjonen. 150 deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus sør, Borgestadklinikken og Fylkesmannen i Rogaland. eller kontakt Maren Løvås; tlf.: / (inkl lunsj 2 dager) 5. januar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland. eller kontakt Maren Løvås; tlf.: /

5 Satsingsområde rusproblemer i familier med barn Satsingsområde Arbeidsliv og rus Samtalemetodikk Samtalemetodikk kursoversikt K3 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterstadiet - med hovedvekt på FASD Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) skader som innbefatter hele spekteret av alkoholrelaterte skader. Et viktig mål med kurset er å gi deltakerne redskaper til også å oppdage og diagnostisere de mindre påfallende skadene så tidlig som mulig, samt gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosteret med særlig vekt på diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Mars/ april dager fra kl Stavanger Ansatte ved BUP, barnehabilitering, barneavdelinger, BUF-etat, PP-tjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som arbeider i forhold til gravide og familier med barn. Kurset er for leger og psykologer, samt pedagoger med mastergrad som samarbeider med leger og psykologer om utredningsoppgaver. Psykolog og lege, spesialister på FASD. kr. 600,- Vil fremkomme av invitasjonen. 50 deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus sør, Borgestadklinikken og Fylkesmannen i Rogaland. I tillegg har fagmiljøene Stavanger, Barne- og ungdom s- psykiatrisk avdeling (BUPA),Barnehabilitering Østerlide og undervisningsavdelingen ved SUS, Stavanger Universitetssykehus bidratt med faglige innspill. eller kontakt Maren Løvås; tlf.: / K4 Kurs for ansatte i bedriftshelsetjenester Kurs for ansatte i bedriftshelsetjenester som ønsker å bli bedre på rusforebygging generelt og bistand i oppfølging av individsaker innen avhengighet og arbeidsliv. Det gis rom for diskusjoner og drøfting fra egen arbeidshverdag i løpet av dagen. 2. oktober 2014, kl Rogaland A-senter, Stavanger Alle ansatte i bedriftshelsetjenester Spesialsykepleier Åsa Sjøgren m.fl. kr. 200,- 19. september deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Åsa Sjøgren; tlf.: Motiverende Samtale (MI) Motiverende samtale (MI) er en samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. Metoden er evidensbasert. For at opplæringen skal være optimal er det ønskelig at deltakerne mellom samlingene leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper (på den enkeltes arbeidsplass eller på tvers av avdelinger). Av denne grunn anbefales det at kursdeltakelsen forankres i ledelsen på den enkelte avdeling/arbeidsplass. Innholdet i samlingene vil veksle mellom foredrag og konkrete øvelser i grupper. Deltakerne vil også bli oppfordret til å levere samtaleopptak til MI-analyse for veiledning på egen samtalepraksis. MI-Analyse er et veiledningssenter ved KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene som tilbyr veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt metoden Motiverende Samtale (MI) anvendes. K 5 Motiverende samtale (MI), 3 dagers introduksjonskurs 5. februar 2014, kl februar 2014, kl april 2014, kl Rogaland A-senter, Stavanger Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig inter vensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI analyse for veiledning på egen samtalepraksis i forlengelsen av de 2 første kursdagene. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart. Klinisk sosionom/familieterapeut Silje Lill Rimstad og klinisk sosionom Ingrid R. Strømsvold. Gratis 6. januar 2014 K6 Motiverende samtale (MI), 3 dagers introduksjonskurs 10. september 2014, kl september 2014, kl november 2014, kl Hemmingstad Kultursenter, Haugesund Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig inter vensjon av rus relaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI-analyse for veiledning på egen samtalepraksis i forlengelsen av de 2 første kursdagene. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart. Klinisk sosionom/familieterapeut Silje Lill Rimstad og klinisk sosionom Ingrid R. Strømsvold. Gratis 11. august deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A- Senter i samarbeid med Haugalandsløftet. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; tlf.: / deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; tlf.: /

6 Samtalemetodikk Samtalemetodikk Samtalemetodikk Samtalemetodikk kursoversikt K7 Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs K8 Motiverende samtale (MI), 2 dagers fordypningskurs K9 MI nettverk I K10 MI nettverk II Målet med kurset er å repetere de sentrale elementer i Motiverende samtale (MI) for deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Fordypningskurset i Motiverende samtale (MI) vil bygge videre på metodikken som ble presentert i introduksjonskurset, samt ha fokus på dagsaktuell forskning og praksis innen feltet. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til de sentrale prinsipper i metoden. Kurset består av forelesninger og øvelser, det vil bli vektlagt egenaktivitet blant deltakerne. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamlinger en dag i halvåret for de som tidligere har gjennomgått opplæring i MI. Gjennom MI nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere Fordypningstema vil bli annonsert før samlingen. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamlinger en dag i halvåret for de som tidligere har gjennomgått opplæring i MI. Gjennom MI nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere. Fordypningstema vil bli annonsert før samlingen. 13. mars 2014, kl og 23.oktober 2014, kl april 2014, kl oktober 2014, kl Rica Maritim Hotel, Haugesund Rogaland A-senter, Stavanger Himmel og Hav, Solastrandveien 116, Sola Himmel og Hav, Solastrandveien 116, Sola Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Klinisk sosionom/familieterapeut Silje Lill Rimstad og klinisk sosionom Ingrid R. Strømsvold. Kr. 600,- 13. februar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter i samarbeid med Haugalandsløftet. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; tlf.: / Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Deltakere som har innlevert samtalemateriale til MI-analyse (KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene) vil bli prioritert. Klinisk sosionom/familieterapeut Silje Lill Rimstad og klinisk sosionom Ingrid R. Strømsvold. Kr. 600,- 23. september deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Ingrid R.Strømsvold; tlf.: / Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Deltakere som har innlevert samtalemateriale til MI analyse vil bli prioritert. Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. 200,- 10. mars deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; tlf.: / Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Deltakere som har innlevert samtalemateriale til MI analyse vil bli prioritert. Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Kr. 200,- 2. september deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold; tlf.: /

7 Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid Tidlig intervensjon Rus og psykisk helse kursoversikt K11 Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner K12 UNG - ROG 2014: Ungdata - konferanse i Rogaland K13 Fra bekymring til handling K14 Grunnkurs rus I To dagers opplæring i Motiverende samtale (MI), samt en dag i opplæring av kartleggingsverktøyet TWEAK og hvordan gjennomføre samtale om levevaner for gravide ved hjelp av en samtalemal. De fleste kommuner i Rogaland gjennomførte en Ungdata-undersøkelse i løpet av I oktober 2013 ble den første nasjonale rapporten fra Ungdata presentert av NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Våren 2014 følger vi opp med UNG-ROG 2014, en konferanse hvor vi vil løfte frem og belyse et eller flere sentrale temaer knyttet til ungdommer og deres oppvekst. Målsetting med kurset er å gi deltakerne økt kompetanse og bevissthet tilknyttet bekymring for rusbruk og spill blant ungdom på ungdomsskole og videregående skole. Tema er blant annet hva rus gjør med hjernen i forhold til læring og utvikling, spillavhengighet og ungdom og innspill om hvordan man kan gå frem ved bekymring for elever. Gjennom denne grunnopplæringen vil deltakerne få kunnskap om de mest brukte rusmidlene, virkemåte og skadevirkninger. Kurset vil kort belyse ulike tilnærminger og holdninger til personer med rusproblematikk, samt ulike måter å forstå avhengighet på. Kurset vil primært bestå av forelesninger. Dato Stavanger: Dato Haugesund: 27. mars 2014: MI-opplæring 7. mai 2014: MI-opplæring 8.mai 2014: TWEAK opplæring og samtale om levevaner med gravide. 25. september 2014: MI-opplæring 28. oktober 2014: MI-opplæring 29.oktober 2014: TWEAK opplæring og samtale om levevaner med gravide Stavanger: Rogaland A-senter Haugesund: Vil fremkomme av invitasjonen Jordmødre og leger i kommunene som jobber med svangerskapsomsorg. Fagpersoner fra KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter med spesiell kompetanse på MI, og Elin Barane Helland, jordmor som har erfaring med tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (Time kommune/korus vest Stavanger, Rogaland A-senter). Gratis Våren 2014 Stavanger Både offentlige og private aktører som jobber med, eller på andre måter forholder seg til barn og ungdommer i hverdagen. Spesielt velkommen er fagfolk og politikere fra kommuner som har deltatt i Ungdata-undersøkelser og som bruker resultatene aktivt i utformingen av innsatser rettet mot ungdommer. Vi vil invitere både spennende og relevante foredragsholdere. Et detaljert program vil bli presentert senere. Gratis Vil fremkomme av invitasjonen. KoRus Vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Sven Gustafsson, tlf.: mars 2014, kl Haugesund Sjukehus, Auditoriet Lærere, sosiallærere, rådgivere, miljøarbeidere, koordinatorer og annet skolepersonell på ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland, samt skolehelsetjenesten for ungdom, OT-tjenesten, Ny Giv, SLT-koordinatorer, folkehelsekoordinatorer og Uteseksjon/Oppsøkende team. Spesialkonsulent Egon Hagen (KORFOR), psykolog John Eric Llera (Haugaland A- Senter) m.fl. Gratis 21. februar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Haugalandsløftet, Helse Fonna og Fylkesmannen i Rogaland. eller kontakt Ingrid R. Strømsvold: tlf.: / mars 2014, kl Folkets Hus, Stavanger Nyansatte fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus og avhengighetsproblematikk. Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter. kr. 300,- 5. februar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. eller kontakt Silje Lill Rimstad; tlf.: / Stavanger: 27. februar 2014 Haugesund: 25. august deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Elin Barane Helland; tlf.:

8 Rus og psykisk helse Rus og psykisk helse Rus og psykisk helse Rus og psykisk helse kursoversikt K15 Fordypningskurs i rus / Grunnkurs rus II K16 Rus og etnisitet - kultur, eksil og utfordringer K17 RUSDAG 2014, Nord - Rogaland K18 RUSDAG 2014, Sør - Rogaland I løpet av denne kursdagen vil deltakerne få presentert ulike perspektiv på avhengighet og teorier om recovery/tilfriskning. Deltakerne vil videre få kunnskap om doping, designerdrugs og spillproblematikk. Kursdagen kan kombineres med Grunnkurs rus I eller tas som en selvstendig kursdag. Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problem stillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet. Denne kurs dagen ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper. Sverre Nesvåg (KORFOR) legger frem resultatene av årets BrukerPlan kartlegging. Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) vil holde et innlegg om Ny regjering ny ruspolitikk? Tema for Per Fugellis innlegg er: Helsens kilder og gudestoffet TILLIT - på prøve i rus og rusomsorg. Det inviteres til gjennomgang av årets BrukerPlan kartlegging. Tema for årets RUSDAG er BARN. 6. mars 2014, kl og 14. november februar 2014, kl februar 2014, kl Folkets Hus, Stavanger Folkets Hus, Stavanger Tysvær Kulturhus, Aksdal Folkets Hus, Stavanger Fagpersoner i Rogaland som jobber med rus og avhengighetsproblematikk. Fagpersoner innen ulike kompetansemiljøer. Kr 300,- 5. februar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland. eller kontakt Silje Lill Rimstad; tlf.: / Førskolelærere/lærere, helsesøstre, skolehelsetjenesten, psykologer, SLT -koordinatorer, kjentmenn, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, NAV -ansatte, andre relevante fagfolk. Psykolog Mehdi Farshbaf, sosialantropolog Espen Freng og tidligere mindreårig asylsøker Haidar Hamra. kr oktober deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus Oslo. eller kontakt Silje Lill Rimstad; tlf.: / Ordførere og andre politikere, fagfolk, brukere - og pårørendeorganisasjoner, samt andre som er interessert i rusfaglige spørsmål. Forskningsleder Sverre Nesvåg (KORFOR), Stortingspolitiker Arve Kambe (H) og professor i sosialmedisin Per Fugelli. Gratis 2. januar deltakere KoRus vest Stavanger og Bergen i samarbeid med KORFOR, Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland og Helse Fonna. eller kontakt Bernt Netland; tlf.: Ordførere og andre politikere, fagfolk, brukere - og pårørendeorganisasjoner og andre som er interessert i rusfaglige spørsmål. KORFOR v/forskningsleder Sverre Nesvåg, samt relevante foredragsholdere i forhold til årets tema, blant annet fra Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Gratis 29. januar 2014 til 250 deltakere Stavanger Universitetssykehus, avdeling Unge Voksne og KORFOR i samarbeid med KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. eller kontakt Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter: tlf.: eller Marit E. Håland, KORFOR: tlf.:

9 Rus og psykisk helse Rus og psykisk helse Etikk kursoversikt K19 Personlighetsvansker og ruslidelser K20 StaRus - konferansen 2014 K21 Utstein Refleksjonsforum To dagers kurs om hva som karakteriserer personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet. Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere. Diagnoser og diagnostisering. Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer. Anbefalte generelle behandlingsstrategier, samt Mentaliseringsbasert terapi. StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet. Refleksjonsforumet vil ta for seg spenningen mellom en naturvitenskapelig og humanistisk tilnærming i helsevesenet, med særlig henblikk på rus og psykiatri. Hvordan skal vi best forstå forholdet mellom biologisk arv og eget handlingsrom? Hva er drivkreftene bak de store endringer i medikaliserende retning som har skjedd på kort tid? Hva er fag og hva er økonomi? Hvilken rolle spiller medikamentprodusentene oppi dette? 24. og 25. mars 2014, kl Haugesund Sjukehus, Auditoriet Helse- og sosialarbeidere i kommunal - og spesialisthelsetjeneste Psykologspesialist Nina Elin Andresen og psykolog spesialist Nina Arefjord, KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. kr februar deltakere KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Fonna. eller kontakt Bente Sikveland; tlf.: / april 2014, kl april 2014, kl Dag 1: KINOKINO, Sandnes Dag 2: Sola Strand hotell, Nordsjøsenteret Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk). OPEN SPACE m/innledere kr. 1300,- (inkl. lunsj) 17. mars 2014 til 100 deltakere STARUS-gruppen som består av: Universitetet i Stavanger, International Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og Rogaland A-senter/ KoRus Vest Stavanger. eller kontakt Anne S. Selbekk; tlf.: / april 2014, kl Utstein Kloster Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, helseadministrasjonene, universiteter og høyskoler, andre interesserte. Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo Jan Helge Solbakk. kr (inkl. lunsj) 3. mars deltakere Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger i samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland og Universitetet i Stavanger, UiS. eller kontakt Arild Vøllestad; tlf.: /

10 foredrag på bestilling Dette er noen av de temaene som vi kan foredra om. Tilbudene er fleksible. Ta gjerne kontakt med oss i god tid før gjennomføring. Pris avtales ved forespørsel. Kommunikasjonsrådgiver kan kontaktes på tlf for bestilling i forhold til tema og omfang. Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn B1 Mine erfaringer som barn av rusavhengig, og veien videre som erfaringskonsulent Erfaringskonsulent forteller om sin opplevelse av hvordan det var å vokse opp i et hjem med rus. Sentrale temaer kan være skam, sorg, uforutsigbarhet og lengsel. Andre tema kan være: Hvordan snakke med barn om foreldres rus? Hvordan snakke med foreldre om mistanker om deres rusmisbruk? Hvordan kan man se barna bedre? Hva med taushets plikten? Har man meldeplikt til barneverntjenesten? Hvordan komme videre? Hvordan er det å bruke sine personlige erfaringer på jobb? Hvordan brukes erfaringskonsulenten ved Rogaland A-senter? Foredraget kan tilpasses i forhold til tema. Foredrag og seminar B3 Barne - og pårørendekontakt - erfaringer med egen stilling for barn og pårørende i rusbehandlingsinstitusjonen Målsettingen med å opprette en stilling som Barne- og pårørendekontakt var å gi barn og pårørende en egen dør inn i institusjonen. En stilling som skulle gi barn og pårørende hjelp uavhengig av pasientens samtykke, før, under og etter behandling. Stillingen skulle ha et 100% fokus på barn og pårørende. Hvilke erfaringer har man gjort seg med denne type stilling i institusjonen? Hva oppleves nyttig og på hvilken måte? Hvordan legges arbeidet til rette praktisk? Hvordan er forholdet mellom barneansvarlige og barne- og pårørendekontakt? Erfaringer og refleksjoner rundt organisering, metodikk og innhold vil bli presentert, og overføringsverdien til arbeid i 1. linje vil bli diskutert. FOREDRAG PÅ BESTILLING Foredragsholder: Barn/unge/foreldre/faggrupper som arbeider med barn og unge. Erfaringskonsulent Elisabeth N. B. Lied. Elisabeth N. B. Lied; tlf.: B2 Familieorientert behandling av rus- og avhengighetsproblematikk: teori og praksis i et sosiologisk perspektiv Familieorientert rusbehandling har god evidens, men har allikevel et begrenset nedslagsfelt innenfor behandling og intervensjoner i forhold til rus- og avhengighetsproblematikk. Hvorfor er det vanskelig å få til? Hva er det som virker og hvordan virker det for hvem? Hva skal til for å styrke dette perspektivet i behandling? Ulike teoretiske utgangspunkt og perspektiver på familieorientert rusbehandling vil bli presentert, og vurdert ut fra gjeldende praksis og utviklingsmuligheter. Tema er utviklet med utgangspunkt i det pågående PhD-prosjektet: Konstruksjoner av problemer og løsninger i familieorientert rusbehandling. En studie av pasienters, pårørendes og terapeuters historier. Foredrag og seminar Faggrupper som arbeider med familier. Barne- og pårørendekontakt Åslaug Giil og sosiolog/phdkandidat Anne Schanche Selbekk. Anne Schanche Selbekk; tlf.: / B4 Se meg - hør meg - ta meg på alvor! Hvordan oppdage og ta på alvor de usynlige barna i risiko? Erfaringskonsulent Elisabeth Nordhus Lied har selv vokst opp i en familie med rus problemer, og vil bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet på barna som ofte er usynlige for hjelpere og offentlig ansatte som jobber med barn i risikosonen. Hvordan snakke med barn og foreldre? Hvordan se barna som prøver å vise hva som plager dem? Nødvendige samtaler med barnet/ ungdommen Nødvendige samtaler med foreldrene Taushetsplikt og opplysningsplikt Melding til barnevernstjenesten Samarbeid for barnets beste Foredrag og seminar Foredrag og seminar Faggrupper som arbeider med familier. Faggrupper som arbeider med barn og unge. Foredragsholder: Sosiolog/PhD-kandidat Anne Schanche Selbekk. Foredragsholder: Erfaringskonsulent Elisabeth N. B. Lied Anne Schanche Selbekk; tlf.: / tlf.:

11 Satsningsområde Arbeidsliv og rus B5 Arbeidsliv og Rus KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr interne foredrag og oppfølging til bedrifter i hele Rogaland der vi kan skreddersy innholdet etter bedriftens ønske. Aktuelle tema: rusmidler B6 Rusmidler, virkning og skadevirkning KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr kurs/foredrag om rusmidler slik at deltakerne får kunnskap om de mest brukte rusmidlene, virkemåte og skadevirkninger. Kurset kan kort belyse ulike tilnærminger og holdninger til personer med rus problematikk, samt ulike måter å forstå avhengighet på. Minimum 20 deltakere. Ledere, HMS personell, HR personell, tillitsvalgte, verne ombud og AKAN kontakter Hva er avhengighet og hvordan påvirker den oss? Ulike rusmidler Hvorfor tenke forebygging i arbeidslivet? Hjelp til etablering og oppfølging av bedriftens rusmiddelpolicy Hvordan bli bedre på å praktisere den viktige samtalen? Kvinner og alkohol Åsa Sjøgren; tlf Erfarne fagpersoner fra Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger. Silje Lill Rimstad; tlf / Rusforebygging og tidlig intervensjon B7 Ungdom, rus og foreldrerolle KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr presentasjon av tall fra UngData -undersøkelser og informasjon om rusmidler, samt innspill i forhold til det å samtale med ungdom om rus. Foredrag på foreldremøter Ingrid R. Strømsvold, tlf / Rusforebygging og tidlig intervensjon B8 Studenter og alkoholkultur Hva vet vi om studenters bruk av alkohol og mer generelt om studenters helse og trivsel i et folkehelseperspektiv? Hvordan inngår alkohol i studentkulturen og hvilken rolle spiller den? KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter kan tilby undervisning, seminarer og prosessarbeid i forhold til temaet studenter og alkohol. Vi vil legge spesielt vekt på den kulturelle dimensjonen, alkoholens inkluderende og ekskludere virkning, og hvordan man kan arbeide metodisk for å fremme gode studentmiljøer med en bærekraftig alkoholkultur i et folkehelse perspektiv. B9 Recovery - tilfriskning Recovery ; de sosiale dimensjonene ved tilfriskningsprosesser: teori og praksis i et sosiologisk perspektiv. Foredragsholder: B10 Eldre menneskers bruk av alkohol og legemidler Eldre mennesker, definert som de over 65 år, er en av målgruppene i satsingen på tidlig intervensjon. Målet er å øke kunnskap og handlingskompetanse omkring bruk av alkohol og medikamenter hos eldre. Aktuelle fokusområder: Foredrag og seminar Studentorganisasjoner, ansatte på universitet, fagpersonell Klinisk sosionom/ familieterapeut Silje Lill Rimstad, sosiolog / PhD-kandidat Anne Schanche Selbekk og sosiolog /PhDkandidat Inger Eide Robertson. Silje Lill Rimstad; tlf / Foredrag Kommunalt ansatte innenfor rusfeltet. Sosiolog / PhD-kandidat Inger Eide Robertson Inger Eide Robertson; tlf / Hvorfor er eldre en målgruppe for tidlig intervensjon? - Er det riktig at de eldres alkoholvaner er i ferd med å endres? - Viktig kunnskap om eldre og alkohol Helse- og sosial sektoren i kommunene som hjemme tjeneste, fastlege, psykisk helse med flere. HR/HMS personell som har ansvar for å tilrettelegge for god seniorpolitikk ved arbeidsplassen. Ingunn K. Svendsen; tlf / Etikk, kultur og alkoholpolitikk Kompetansesenter rus - region vest Stavanger er en del av og samarbeider med Rogaland A-senter, som også har kompetanse på områder innen etikk, kultur og alkoholpolitikk: Allmenne temaer for ansatte i og utenfor behandlingsvirksomheter B11 Veiviser eller byrde? etikk i møte med rusmiddelavhengige Baserer seg på 25 års erfaring i å lede etikkgrupper for ruspasienter, og tar f. eks. opp spørsmål som; - når bør vi blande oss inn i andre menneskers liv? - forskjellen på berettiget og uberettiget skyldfølelse - vi kan velge våre handlinger, men ikke velge konsekvensene av våre handlinger - å beordre noen til å ha tillit er umulig - vi rusmisbrukere er eksperter i å lyve er det også en løgn? Målsetning: B12 Er det nå så galt å drikke alkohol? etikk rundt selvpåført bevissthetsendring Mye av advarslene mot overdreven bruk av den lovlige varen alkohol har tradisjonelt tatt utgangspunkt i dramatiske scenarier. Noen ganger så dramatiske at vanlige folk ikke har kjent sine liv igjen, og derfor lett avviser advarsler som moralisme, som ikke har forstått alkoholens gleder. Samtidig er overdreven alkoholbruk et av våre største helseproblemer. Alkoholrelaterte skader legger beslag på anslagsvis 25% av alle landets sykehussenger, og har forgreininger inn i hverdagslivet ikke bare til definerte misbrukere, men også til familier, arbeidsplasser, ferie og fritid. Hvordan komme til rette med et så tvetydig fenomen? Målsetning: Fagfolk i rusfeltet, frivillighets- og brukerorganisasjoner, andre interesserte. Øke bevisstheten om etiske spørsmåls betydning i arbeid med rusproblematikk. Arild Vøllestad; tlf.: / Fagfolk i rusfeltet, frivillighets- og brukerorganisasjoner, andre interesserte. Øke bevissthet om etiske spørsmåls betydning i arbeid med rusproblematikk. Arild Vøllestad; tlf.: / B13 Alkoholpolitikk i Norge og Europa I norske alkoholdebatter henvises det ganske ofte til forholdene på Kontinentet, og da ut fra en forutsetning om at en mer liberal alkoholpolitikk der bidrar til færre problemer. Elementær statistikk fra EU-området problematiserer imidlertid denne optimistismen (anslagsvis promilledrepte pr år, 5-7 millioner barn som vokser opp i risikable forhold på grunn av foreldrenes alkoholbruk, bare for å nevne to eksempler og dessuten store tap for industri og næringsliv). Selv om vinforbruket i Sør-Europa de siste tiår har gått ned, er Europa fortsatt den verdensdel hvor det produseres og konsumeres mest alkohol forhold til innbyggertallet. Alkoholpolitikk var opprinnelig en sak for nasjonalstatene, men siden ca år 2000 er dette også blitt tematisert som et helsespørsmål på EU-nivå. Forholdene varierer mye fra land til land. Med tanke på f. eks. alkoholreklame er Danmark og Nederland svært liberale, mens Frankrike er det mest restriktive. Arild Vøllestad, institusjonsprest, baserer sitt innlegg på kontakt med Stavanger regionens Brusselkontor, nettverksorganisasjonen Eurocare, og en studietur han ledet til Brussel i Målsetning: B14 Kulturarbeid overfor pasienter i behandlingsinstitusjon Et institusjonsopphold for behandling av rusproblemer, innebærer for mange et hav av tid som det ikke er mulig å fylle med behandlingsrelaterte aktiviteter. Samtidig er våre pasienter mer enn sin rusmiddelavhengighet. Det å tilby kulturopplevelser kan være en måte å ta på alvor mange av de interesser og erfaringer de har i sin bagasje. Institusjonspresten har i lang tid hatt et hovedansvar for slike kulturtiltak, f. eks. utflukter til Utstein kloster, Nordvegen historiesenter på Avaldsnes, Engøyholmen kystkultursenter, Sola Ruinkyrkje, Hå gamle prestegard, Stavanger Kunstmuseum, kåserier ved lokal historikere etc. Kulturturene er basert på at pasientene ikke bare skal tilfredsstille et ønske om en pause fra hverdagen i behandling, men at turene også skal ha et kulturelt innhold. Og kulturturene gir ofte stoff til videre samtaler i etikkgruppene. Målsetning: Fagfolk i rusfeltet, frivillighets- og brukerorganisasjoner, andre interesserte. Øke bevisstheten om alkoholpolitiske spørsmåls betydning i arbeid med rusproblematikk. Arild Vøllestad; tlf.: / Fagfolk i rusfeltet, frivillighets- og brukerorganisasjoner, andre interesserte. Øke bevisstheten om kulturelle opplevelsers betydning i arbeid med rusproblematikk. FOREDRAG PÅ BESTILLING Arild Vøllestad; tlf /

12 Temaer beregnet på kirkelige målgrupper B15 Bør menighetene oppfatte seg som arenaer for å forebygge rusproblemer? De aller fleste i dagens Norge, også i menighetene, er enige om at narkotika må bekjempes. Men etter at avholdsmonopolet de siste tiår har smuldret opp i svært mange kristne menigheter, er de blitt forholdsvis tause når det gjelder alkohol, og samfunnets generelle tabuisering av alkoholrelaterte problemer gjør seg gjeldende også her. For de brede lag i menighetene finnes det neppe noen vei tilbake til tradisjonell avholdsideologi, utfordringene må i dag tematiseres på nye måter. Ett eksempel: Alle kristne vil antagelig svare ja på spørsmålet har menighetene et ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår i lokalsamfunnet? Men når man sier ja til det, sier man saklig sett også ja til å se kritisk på dagens ruskulturer, herunder også alkoholkulturen. I tillegg kunne vi nevne alkohol relaterte problemer i familie, arbeidsliv, trafikk osv som er og blir etiske problemer, selv om alkohol er en lovlig vare og ofte nevnes som et symbol på frihet. Metodikk for rusfeltet og arbeidslivet Dialogmetodikk KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har kompetanse innen ulike verktøy og metodikk og kan kontaktes for bistand ved ledelse av konferanser/møter og for opplæring i metodikk. Her presenteres en av metodene vi har tilgang til. B16 Open Space KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har brukt metodikken siden 2003, både innen arbeid med kommunale prosesser i forbindelse med ruspolitiske handlingsplaner og fore bygging, ved oppstart av alor nettverk (Arbeidsliv og rus nettverk), regionale konferanser, personalsamlinger for strategisk planer, plandager med mer. Målsetning: Ansatte og frivillige i kirkelige organisasjoner, andre interesserte. Øke bevisstheten om etikk og alkoholbruk. Open Space-metoden er en velprøvd møte - og konferanseform for økt med virkning, som har ført til engasjement over hele kloden helt siden midten av 80-tallet. Open Space skiller seg fra andre møte- og konferansemetoder ved at deltakerne gis det hele og fulle ansvaret for å gi møtet/konferansen et innhold, og legger til rette for et selvorganiserende system. Metoden gir ingen begrensninger for antall deltakere. Arild Vøllestad; tlf / Kommuner, spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre tilknyttet rusproblematikk. Bistand til ledelse etter denne metoden ved konferanser/ møter og utviklingsarbeid. Ingunn K Svendsen; tlf.: tlf /

13 prosjekter Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter som kommuner i vår region deltar i. Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner i 2014, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Ved enkelte av prosjektene kan kommuner søke stimuleringsmidler for å sikre mulighet for deltakelse og gjennomføring av prosjektet. Prosjekter Satsingsområde Rusproblemer i familier med barn P1 Barn i rusfamilier (BIR) Tidlig intervensjon Programmet Barn i Rusfamilier (BIR) Tidlig intervensjon er utviklet av KoRus Sør, Borgestadklinikken. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har tilbudt programmet til utvalgte kommuner fra Programmet går over to år og gir opplæring og veiledning i hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere barn som vokser opp i familier med belastende rusmisbruk og hvordan man via handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan gjøre en innsats for å hjelpe disse barna. Målsetting: Heve kompetansen på tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten. Vi vektlegger tverrfaglig samhandling, så det er en forutsetning for deltakelse at relevante kommunale instanser er representert. Andre kommunale instanser kan også delta, som ruskonsulent, SLT-koordinator, folke helsekoordi nator, fritidsleder/klubbleder og ungdomsteam i NAV. P2 Familieterapiutdanning Sandnes ( ) Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes tilbyr i samarbeid med Rogaland A-senter videreutdanning i familieterapi over 2 år, på 4 semestre, med 2 kursuker per semester. Oppstart høst Videreutdanningen er basert på Studieplan for Master i familieterapi og systemisk praksis som tilbys fra studiested Oslo. Målsetting: Opptakskrav: Innhold: Personell med helse og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og liknende. 3-årig høgskoleutdanning i helse - og sosialfag eller tilsvarende. To års praksis i hel stilling etter grunnutdanning. Grunnlagsteori, faglige tilnærminger, faglig fordypning, praksis og veiledning (praksis 100 timer og veiledning 120 timer), personlige verdier og relasjoner. Pensum totalt 4000 sider, obligatorisk og selvvalgt pensum. 80 prosent nærværs plikt. Studiet har varierte vurderingsformer. Innhold: Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring? Å samtale med barn. Hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn? Familieterapeut Randi Mossefinn; tlf.: Tiltak: Opplæringssamlinger, ledersamlinger, handlingsveileder, veiledning og materiell, oppfølging i veiledningsgrupper og årlige samlinger for nøkkelpersoner. Kontaktpersoner: Sosialantropolog/familieterapeut Maren Løvås; tlf.: / eller barnehageleder Jorunn Bø, tlf.:

14 Satsingsområde Arbeidsliv og rus Tidlig intervensjon Tidlig intervensjon Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid P3 alor (Arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland P5 Haugalandsløftet P7 Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) P9 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Prosjekter alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer, men også et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Nettverket er organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger, og flere alor nettverk i Norge drives etter denne modellen. Sentrale fokusområder: Tilbud: Foredragsholder: For mer informasjon: - Tiltak og metode innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå - Formidling av behandlingsrelevant kunnskap - Nettverk for erfaringsspredning - Den nødvendige samtalen, metodeopplæring - To årlige samlinger i Rogaland; - Februar 2014, Rica Maritim hotell, Haugesund - September 2014, Sola strandhotell Varierer etter hvilke tema som belyses. Innledere er oftest nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus. Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/hr eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus. eller kontakt spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen; tlf.: / eller rådgiver Åsa Sjøgren: tlf.: / kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalands løftet, frem til sommeren Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenester. Mål: Styringsgruppe: For mer informasjon: Kommunene Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio og Etne deltar i prosjektet. I tillegg er Høgskolen Stord/ Haugesund, KoRus Vest Stavanger, Rogaland A-senter og Helse Fonna samarbeidspartnere. Haugalandsløftet har fokus på tidlig innsats i tråd med føringene i veilederen «Fra bekymring til handling». Tidlig innsats innen rus/psykisk helse skal inkluderes i Haugalandsløftet. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter er pådriver for kunnskapsbasert tidlig intervensjon/forebygging. Styringsgruppen har bestemt at dette også skal være en sentral del av prosjektet. Haugalandsløftet er forankret politisk i alle kommunene. Styringsgruppen består av rådmenn, samt representanter fra hovedsamarbeidspartnerne. Det er etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommunene er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne deltar. Alle kommunene har etablert en egen kommunal gruppe, med bred representasjon fra ulike områder. Prosjektleder er ansatt. eller kontakt rådgiver Bernt Netland; tlf.: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsavbrudd. Tysvær og Haugesund er sammen med KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter med i et nasjonalt flerårig pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Modellen er hentet fra Danmark. Målet er å utarbeide en norsk inspirasjonsmodell som kan tilbys til alle kommuner. BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en «stafettlogg». Videre utarbeides handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester. Utviklingsarbeidet forventes å være ferdig ved utgangen av For mer informasjon: eller kontakt rådgiver Bernt Netland; tlf.: Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid P8 Unge & Rus Unge & Rus er et rusforebyggende undervisningsprogram med fokus på barns og unges holdninger og normer i forhold til alkohol. Målgruppe for tiltaket er elever, lærere og foreldre/foresatte. Programmet er tilrettelagt for 8. klassetrinn, 9. klassetrinn og videregående skole. Problembasert læring og bruk av informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT) benyttes som pedagogiske virkemidler. Unge & Rus driftes av Folkehelseteamet ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med KoRus Nord. For mer informasjon: eller kontakt rådgiver Ingrid R. Strømsvold; tlf.: / Etter A lkoholloven 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler å se dette i sammenheng med narkotikapolitikken, og utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Sentrale tema: Vi tibyr: Rekruttering: Kommuner i Rogaland som ønsker hjelp til å utarbeide eller rullere ruspolitiske handlingsplaner. - Kartlegging av helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer i befolkningen - Medvirkningsmetodikk med mål om å skape gode involverende planprosesser - Forebyggende tiltak som ansvarlig alkoholhåndtering, informasjon og holdningsskapende arbeid - Tidlig intervensjonsarbeid - Oppfølging og rehabilitering av kjente rusmiddelavhengige - Ruspolitisk handlingsplan som en del av et større planarbeid på folkehelseområdet. - Tilrettelegging av planprosesser - Veiledning - Høring av planer Etter behov, fortløpende. Rådgiver Sven Gustafsson; tlf.: / P4 Regionale nettverk alor (Arbeidsliv - og rus) i Norge KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har utviklet en modell for alor nettverk og bistår interesserte KoRus i Norge ved oppstart av regionale alor nettverk. Det er i september 2013 fem regionale alor nettverk i Norge. For mer informasjon: eller kontakt spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen; tlf.: / / P6 Samarbeid mellom KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og Haugalandsløftet Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter bidrar i ulike delprosjekt/ kunnskapsløft med kursdager innen tidlig intervensjon. Eksempelvis har 120 deltakere fra kommunene gjennomgått opplæring i Motiverende samtaler (MI). 30 personer har fått kurs lederutdanning i MI, slik at kommunene selv kan videreutvikle bruk av MI i kommunene. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter følger opp gruppen med nettverkssamlinger. Det er etablert en Tidlig intervensjon (TI) - gruppe i Haugalandsløftet med en representant fra hver kommune. Gruppen har særlig fokus på tidlig intervensjon i kommunene, slik at en lettere kan koordinere behov og tilbud. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr programmet Barn i rusfamilier (BIR) til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. Se forøvrig

15 rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid P10 Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH) P11 Hurtig kartlegging og handling (HKH) P12 Ungdata P13 BrukerPlan Prosjekter Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en helhetlig tilnærming for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet er å minske overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold. Hurtig kartlegging og handling (HKH), er en analytisk tilnærming til sosial faglige problemstillinger basert på en kartleggingsmetode Rapid Assessment and Response (RAR), som er utviklet av Verdens helseorganisasjon. Metoden er tilpasset norske forhold av KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Uteseksjonen i Bergen. Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaunder søkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Ungdata gjennomføres i samarbeid med NOVA, Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune. BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfang og karakter av rusmiddelmisbruk. BrukerPlan gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune. Sentrale tema: Rekruttering: For mer informasjon: Kommuner i Rogaland - God arena for samarbeid mellom kommune, politi og skjenkebransje - Kvalitet i kontrollen - Opplæring/kompetanseutvikling - Kurs i ansvarlig vertskap Hjelp til å implementere metoden i kommunen. Bistand ved kompetanseutvikling og opplæring. Ved forespørsel. eller kontakt spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen; tlf.: / Mål: Sentrale tema: Rekruttering: Kontaktpersoner: Målsettingen er å gi et best mulig bilde av et valgt problemområde i løpet av en relativt kort kartleggingsperiode. På bakgrunn av kartleggingen utvikles en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Det anvendes ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e) ut fra forskjellige perspektiver og innfallsvinkler. Kommunale instanser eller tjenester. Kartlegge og undersøke avgrensede sosiale problemområder som for eksempel; bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter, utfordringer rundt ungdomsgruppe i en bydel, innendørs prostitusjon. Utbredelse og bruk av GHB/GBL, hasjbruk blant ungdom osv. I vår region har HKH primært blitt brukt for kartlegging av kommuners bekymring knyttet til enkelte grupper barn og unge. Bistand til kommuner som ønsker å gjennomføre en Hurtig Kartlegging og utvikle Handlingsalternativer innenfor avgrensede problemområder. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, gir opplæring i metoden, samt veiledning gjennom hele prosessen. Kommunen står ansvarlig for gjennomføring, rapportskriving og utarbeidelse av en konkret handlingsplan. Fortløpende Rådgiver/sosiolog Inger Eide Robertson; ras.rl.no, tlf.: / / eller leder Bente Sikveland; tlf.: / Mål: Sentrale tema: Rekruttering: For mer informasjon: Målsettingen er å kartlegge ungdomsgruppen primært for å gi en oversikt over den lokale oppvekst - og levekårssituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i arbeid med å bedre unges folkehelsesituasjon. Alle kommuner i Rogaland fylke. Alle Ungdata-undersøkelser inkluderer en lengre grunnmodul med obligatoriske spørsmål, som inneholder spørsmål om ressurser nær ungdommene, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og spørsmål om lovbrudd, vold og annen risikoatferd. Gjennomføring av undersøkelsen i samarbeid med den enkelte kommune. Seminarer og/eller work-shops både før og etter felles kartlegging for hele fylket som gjennomføres hvert 3. år. Forrige felleskartlegging foregikk i Vi tilbyr hjelp med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema og veiledning av kommunene i gjennomføringen på skolene. Vi deltar i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Videre kan vi tilby presentasjoner i større fora på utvalgte temaer. Kommunen får tilsendt rapporter fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Fortløpende med resultatene fra egen undersøkelse. eller kontakt rådgiver: Sven Gustafsson; tlf.: / , eller rådgiver/ sosiolog Inger Eide Robertson; ras.rl.no, tlf.: / / Mål: Sentrale tema: Rekruttering: For mer informasjon: Resultatene kan brukes til å kvalitetssikre, utvikle og planlegge kommunale tjenester, samt som datagrunnlag i ruspolitiske handlingsplaner. Alle kommuner i Rogaland fylke. Mer spesifikt retter BrukerPlan seg mot ansatte i de kommunale enheter som yter tjenester rettet mot rusmiddelmisbrukere, f. eks. rusvern tjenester, sosialtjenester, NAV, helsetjenester m.fl. BrukerPlan er et kartleggingsverktøy av kjente rusmiddelmisbrukere i kommunen, og kan deles opp i tre temaer: - Demografiske opplysninger - Aktuelt funksjonsnivå innen åtte relevante områder, f eks rus, bolig og økonomi - Bruk av tjenester siste år, og forventet bruk fremover - Informasjon om og opplæring i bruk av datamodulen, samt brukerstøtte i forbindelse med datainnsamlingen - Analyse og presentasjon av materialet, blant annet i en bruker vennlig Powerpoint- presentasjon - Hjelp og støtte i prosessen med å ta kunnskapen i bruk, f eks i forbindelse med eventuelle satsinger eller prioriteringer innenfor rusvernarbeidet. Et programpunkt under den årlige RUSDAGEN, er en presentasjon av resultater fra de kommunene i Helse Stavanger og Helse Fona som har gjennomført BrukerPlan i løpet av samme kalenderår. Se egen informasjon i katalogen om RUSDAGEN. BrukerPlan gjennomføres årlig i de kommuner som ønsker det. I Helse Fonna-regionen: kontakt rådgiver Bernt Netland; tlf.: I Helse Stavanger regionen: kontakt rådgiver Sven Gustafsson; tlf.: /

16 30 31

17 Foto: Shutterstock og Scanpix Trykk: Spesialtrykk Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ROGALAND A-SENTER AS Dusavikv. 216, Boks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger Korus Vest: Skogstøstraen 37, Bygg 5, Stavanger Administrasjon og kurslokaler: Skogstøstraen 37, Bygg 4, Stavanger 32 Finansiert av Helsedirektoratet

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 2007/13013 Saksnr.: Dokumentnr.: 49 Løpenr.: 23760/2009 Dato: 27.02.2009 Saksbeh.: Gry Haugland, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Klassering: 145 Helhetlig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer