Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland Bondeog Småbrukarlag"

Transkript

1 Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008

2 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars Tillitsvalde i HBS Lokallagsleiarar Råd og utval Leiaren har ordet..8 Referat frå årsmøtet Styret i arbeid..16 Lokallaga.18 Rundtur i Hordaland med Ole-Anton Teigen..19 Regionalt miljøprogram (RMP)...25 Frukt dyrka ved foten av Folgefonna Innspel til jordbruksforhandlingane Hagebruk..31 Mjølkegruppa.34 Prosjekt Landskap i drift 35 Ungdomsprosjektet No er det min tur 37 Matfestivalen..39 Buføring til Stavali.41 Landsmøtet Landbruksdebatt..46 Årsrekneskap og budsjett 48 TELEFON

3 TILLITSVALDE I HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2008 Leiar: Jarle Helland, 5936 Manger tlf / HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG SOGN OG FJORDANE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMØTESAMLING 2009 PROGRAM LAURDAG 7.MARS. OPE MØTE. Kl Lunch og innsjekking. Kl Opning med helsingar. Kl To ulike retningar i jordbrukspolitikken Innleiing v/ Arild Spissøy, NILF, Kjersti Toppe, SP, Terje Søviknes, FrP og Ole Jacob Christensen, NBS. Kl Kaffipause. Kl Debatt. Kl Presentasjon av prosjektet Landskap i drift v/ Bastian Hoffmann, FMLA. Kl Open post. Kl Møteslutt.. Kl Middag SUNDAG 8.MARS Kl Frukost. Kl Gjensidige. Kl Open post. Kl Laga går kvar for seg. Kl Lunch og heimreis. Politisk nestleiar: Siv Eilertsen, 5773 Hovland mob Org. nestleiar: Siri Byrkjeland, 5600 Norheimsund tlf / Styremedlemmer: Arne Lofthus, 5781 Lofthus tlf: / Helga Fossheim, 5472 Seimsfoss tlf / Siri Teigland, 5472 Seimsfoss tlf / Harald G. Molland, 5986 Hosteland tlf / / Vara: 1. Nils Martin Seim, 5700 Voss tlf Lars Johan Tveit, 5730 Ulvik 3. Edel Karin Ertsås Alpen, 5773 Hovland Kontakt Hordaland Bonde- og Småbrukarlag: Fylkessekretær: Åse-Marie Reisæter, 5776 Nå tlf / Heimeside: (velg fylke på NBS si heimeside) 4 5

4 LEIARAR I LOKALLAGA I HORDALAND Bømlo/Stord: Leif Norman Mæland, 5430 Bremnes, tlf , Eksingedalen: Geir-Ove Carlsen, 5728 Eidslandet, tlf , Etne: Marit Ebne, 5593 Skånevik, tlf Fusa, Samnanger, Os og Bergen: Siren Tømmerbakke, 5200 Os, tlf , Jondal: Harald Prestegård, 5627 Jondal, tlf , Kvam: Kjell Egil Berge, 5620 Tørvikbygd, tlf Kvinnherad: Helga Fossheim, 5472 Seimsfoss, tlf. Masfjorden: Geir Egil Haugsvær, 5983 Haugsvær, tlf Osterøy: Bjarte Bysheim, 5282 Lonevåg, tlf , Radøy: Oddvar Stang, 5939 Sletta, tlf , Odda og Røldal: Lars Seim, 5760 Røldal, tlf Sotra/Øygarden: Svein Lillebø, 5353 Straume, tlf Sveio: Leif Grutle, 5554 Valevåg, tlf , Tysnes: Odd Bjarne Haugsgjerd, 5685 Uggdal, tlf , Ullensvang: Svein Sekse, 5773 Hovland, tlf , Ulvik: Lars Helge Ljone, 5730 Ulvik, tlf , Vaksdal: Dag Brekke, 5280 Dalekvam, tlf Voss: Knut Hjørnevik, 5723 Bolstadøyri, tlf Råd og utval Representantskapet i NBS: Jarle Helland. Vara: Siv Eilertsen. Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane: Jarle Helland og Åse-Marie Reisæter Vara: Siri Teigland. Arbeidsutvalet i samarbeidsrådet: Jarle Helland. Vara: Siri Teigland. Prosjekt Beitelandskap, Småfe+ og Økosau: Siri Teigland. Vara: Harald Molland. EB-utvalet: Harald Molland og Åse-Marie Reisæter. Vara: Siri Byrkjeland. Grønt Forum: Jarle Helland. Vara: Arne Lofthus. Øko-gruppa: Helga Fossheim. Vara: Nils Martin Seim. Forsikringskontakt: Arne Lofthus. Landbrukshelsa: Siri Byrkjeland. Vara: Åse Marie Reisæter Kvinneutval: Siren Tømmerbakke, Siri Teigland, Siv Eilertsen. Styret for 4H-garden: Siri Byrkjeland. Prosjekt Samarbeid i landbruket i Hordaland : Jarle Helland. Matfestivalen: Erik Krohn Hansen. Vara: Arne Lofthus Ungdomskontakt: Nils Martin Seim. Hordaland Landbruksselskap: Siv Eilertsen. Vara: Jarle Helland. Økonomisk ansvarleg: Helga Fossheim. Kulturlandskapsgruppa (RMP): Jarle Helland og Arne Lofthus. Prosjekt Landskap i drift : Siri Teigland. Vara: Harald Molland. Prosjekt No e` da min tur (ungdomsprosjekt): Åse-Marie Reisæter. Regionkontaktar: Reg1: Radøy, Masfjorden, Sotra/Øygarden Fana/Os/Arna, Fusa/Samnanger, Osterøy Reg 2: Jondal, Ulvik Kvinnherad, Tysnes Kvam Reg 3: Voss, Eksingedalen, Vaksdal Reg 4: Etne, Røldal, Ullensvang Sveio, Bømlo/Stord - Harald Molland. - Siri Teigland. - Siv Eilertsen. - Helga Fossheim. - Siri Byrkjeland. - Åse-Marie Reisæter. - Arne Lofthus. - Jarle Helland. Ja, eg vil bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag! Som medlem får du gratis abonnement på avisa Bonde og Småbruker. Frå Landsmøtet i Stjørdal: Leif Norman Mæland, Annbjørg Offerdal, Bjørn Lothe, Lars Helge Ljone, Siv Eilertsen, Ole-Anton Teigen, Åse-Marie Reisæter, Svein Sekse, Sigbjørn Sleire. Namn Kontingentsatsar: Adresse Grunn: 600,- Poststad Lav: 1300,- Fødselsnr. Mellom: 2000,- Tlf Høy: 3000,- E-post Topp: 3600,- Signatur Verdiskapingsmedl.: 700,- Ungdomsmedl.: 400,- Send til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag v/ Åse-Marie Reisæter, 5776 Nå. 6 7

5 Leiaren har ordet. Det andre året mitt som leiar er no omme. Eg skal prøva å gje eit attendeblikk på nokre av dei sakene som har oppteke meg som leiar det siste året. I 2008 som tidlegare år har mykje av møteaktiviten i laget vårt vore i utval og styringsgrupper der landbruksavdelinga hjå fylkesmannen er arrangør. I tillegg har eg det meste av året vore fast medlem av arbeidsutvalet for samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn- og Fjordane. I dei fora eg her har nemnd, møter me representantar frå mange av dei andre organisasjonane innan landbruket i Hordaland. Det gjev oss høve til å delta i drøfting av dei sakene som er på dagsorden. Eg meiner difor at det er viktig at Småbrukarlaget har god kontakt med landbruksavdelinga og dei andre landbruksorganisasjonane i fylket vårt. Regionalt miljøprogram i landbruket eller RMP reknar eg med at alle kjenner. Då miljøprogrammet vart innført i 2004 vart det meste av midlane til RMP henta frå sentrale ordningar. Det kom den gongen klare signal frå sentralt hald på at det regionale miljøprogrammet måtte innhalda ordningar som stimulerte til bruk av kulturlandskapet og tiltak for å redusera forureininga i landbruket. I Hordaland har me fram til no hatt ein bruksstruktur som på ein god måte har teke vare på det varierte kulturlandskapet me har frå fjord til kyst. Gjennom dette småskalalandbruket har også næringa teke vare på mange av dei kulturminna som me finn i dette landskapet. Eg er trygg på at ordningane i programmet har vore med på å stimulert til framleis aktivt bruk av dei verdifulle kulturlandsskapstypane som me har i fylket vårt, samt teke vare på alle dei kulturminna me finn i desse kulturlandsskapstypane. I haust starta arbeidet med RMP-programmet for Fylkesmannen ved landbruksavdelinga hadde ansvaret for gjennomføring av prosessen. Eg og Arne Lofthus har vore med frå Småbrukarlaget. I tillegg var det med representantar frå bondelaget, forsøksringen, miljøavd. hjå fylkesmannen, kulturavd. hjå fylkeskommunen, kommunane og Universitet i Bergen. I frå dag ein kom det klart fram at landbruksavdelinga samt dei andre interessegruppene utanfor landbruket ønskte ei omlegging av programmet. Det ville føra til at ein del av dei ordningne som tidlegare hadde stimulert til aktiv bruk av verdifulle kulturlandsskaptypar ville verta redusert. Med unntak av nokre små justeringar, samt 2-3 nye ordningar ønskte me og bondelaget å vidareføra dei 7 ordningane i det gamle programmet. I desember vart arbeidet med revidering av RMP-programmet for sluttført. Prosessen vart gjennomført av landbruksavdelinga på ein fin måte. Hordaland får ca. 19 mill. frå sentrale jordbrukstingingar til RMP-programmet for Eg er difor skuffa over kor liten vilje det var frå dei andre i gruppa til å møtekomma vårt og bondelaget sitt ønskje om kva ordningar som skulle med i RMP-programmet for Visst landbruket ikkje skal ha det siste ordet ved utarbeiding av RMP-programmet i fylka, er eg ikkje sikker på om me skal bidra med at RMP-programmet skal få auka ramme ved jordbrukstingingane i åra framover. Jordbruksoppgjeret i år var det tredje med den raudgrøne regjeringa. I dei to første oppgjera hadde regjeringa vist liten vilje til kursendring som ville koma dei små og mellomstore bruka i Hordaland til gode. Det var ingen endring på kva måte budsjettmidlane vart brukt på og løfta i Soria Moria var ikkje på langt nær innfridde. Me fekk ein annan inngang til jordbrukstingingane i år enn tidlegare. Matvareprisane på verdensmarkedet steig kraftig ut over våren. Småbrukarlaget og bondelaget hadde gjort vedtak om uravrøysting ved ein framforhandla avtale. Det kom sterke krav frå tillitsvalde frå begge organisasjonane over heile landet om at kravet frå næringa burde liggja på opp mot 5 mrd, eller kr ,- pr årsverk, viss ein skulle oppnå inntektsjamstilling med andre yrkesgrupper. Det massive trykket frå ei heil næring gjorde at eg hadde eit lite håp om at i år måtte landbruksnæringa få det økonomiske løftet ein hadde venta på i mange år. Faglaga leverte eit krav på 3,3 mrd litt lågare enn det eg hadde venta. Eg trur det var mange med meg som vart skuffa då Staten kom med sitt tilbod. Som mange gongar tidlegare var Staten sitt tilbod i underkant av det halve av det landbruket krov. Eg meiner at hadde det ikkje vore for at me hadde eit vedtak om uravrøysting burde me brote på Statens tilbod. Men i år var det slik at når me først hadde fått eit vedtak om uravrøysting i begge organisasjonane vart det naudsynt å få til ein framforhandla avtale som kunne sendast ut til uravrøysting. Det var fleire forhold ved avtalen som vart sendt ut til avrøysting som gjorde at eg ikkje var i tvil at det var riktig å sei nei og eg hadde rekna med at eit fleirtal av Småbrukarlaget sine medlemar hadde gjort det same. Slik gjekk det ikkje- og eg vart overraska over at så mange i næringa sa ja til avtalen. Næringa sa ja til ein avtale på 1,9 mrd der mill. skulle takast ut på pris resten var auka budsjettoverføringar. Prisen på matvarer på verdensmarkedet gav rom for å ta ut så mykje på pris. Det me fekk i budsjettmidlar var mykje det same som me hadde fått dei siste åra 400 mill. Med så mykje av ramma på pris hadde eg forventa at staten ville endra bruken av budsjettmidlar til fordel for dei små- og mellomstore bruka, men det skjedde ikkje. På eit møte i mai mellom Hordaland Bondelag, Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn- og Fjordane, Forsøksringen, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen og Småbrukarlaget vart me samde om å foreta ei utgreiing om Hordaland landbruksselskap på vegne av eigarane kunne vera ein tenleg organisasjon for utvikling av landbruket i fylket vårt samt tilby tenester til ulike organisasjonar i Hordaland. Det vart oppnemnd ei arbeidsgruppe med ass. landbruksdirektør Åse Waag som leiar, vidare var org.sjef Lars Petter Taule frå Bondelaget med, leiar Trygve Torsteinsen i forsøksringen og eg frå Småbrukarlaget. Eli Bjørklid vart leigd inn som prosjektleiar. Det første arbeidsgruppa måtte finna ut var om det var formelle hindringar i vegen for å vitalisera Hordaland landbruksselskap. For å få svar på spørsmålet vart Lotteri- og stiftelsetilsynet kontakta. Etter at me hadde fått svar på frå Lotteri- og stiftelsetilsynet konkluderte arbeidsgruppa med at det ikkje var noko til hinder for at stiftinga Hordaland landbruksselskap kunne ha fleire oppgåver enn å forvalta fond, som i dag er mest den einast oppgåva selskapet har. Ei av fleire oppgåver for arbeidsgruppa var å innhenta informasjon og få eit oversyn over kva oppgåver, tenester og aktivitetar hjå t.d prosjekta Inn på Tunet, Gardsmat, Bondens Marked, Bønder i Byd n, Småkraft m.fl som i dag står uløyste eller ikkje er handsama på ein god måte. Vidare ville me finna ut om desse organisasjonane ville nytta seg av dei tenestene som ein tenkte eit vitalisert Hordaland landbruksselskap eventuelt kunne tilby. Det kom tidleg fram i prosessen at dei store samvirkeorganisasjonane ikkje såg behov for eller ville leggja ressursar i prosjektet. Det som overraska meg var den dårlege responsen me også fekk frå dei små organisasjonane i fylket vårt. Arbeidsgruppa sin rapport vart drøfta i styret for Hordaland Landbruksselskap I møtet gav Forsøksringen i Hordaland og dei som møtte frå Samarbeidsrådet uttrykk for at det ikkje var behov for at Landbruksselskapet tok på seg nye oppgåver som fører til lønskostnadar. Ut i frå det som kom fram i møtet samt det som stod i rapporten meinte landbruksdirektør Ole Bakkebø at det ikkje var grunnlag for å gå vidare med prosjektet. 8 9

6 Landbrukets viktigaste oppgåve er å bidra til å sikra matforsyninga til det norske folk. Nasjonalt er matproduksjonen bregrensa først og fremst av klima og tilgang på egna produksjonsareal. Det siste året er om lag da dyrka/dyrkbart areal bygt ned. Det er ein trend som har gått over mange år. Det er sterke signal som tyder på at det globalt vert kamp om produksjonsareala i framtida, og difor er det viktig at Småbrukarlaget set jordvern på dagsorden. Innan for dei lover og forskrifter som gjeld for dette saksområdet har politikarane eit stort handlingsrom. Me ser ofte at enkeltsaker etter jordlova i tillegg til at verdifull matjord går tapt, kan få store konsekvensar for arrondering og driftstilhøve for eigedommar som ligg opp mot slike frådelingssaker. For nokre år sia fekk kommunepolitikarane vedtaksrett i slike saker, og me har sett at i mange kommunar viser politikarane lite respekt for vern av matjord. Eg ber om at lokallaga rundt i kommunane deltek i høyringsrundar og debattar når kommune-og reguleringsplanar kjem på dagsorden rundt i fylket vårt. Som enkeltmedlem har du også ein jobb å gjera. Jarle. -Vidaregåande skule i Hardanger med grøn profil- Studietilbod: Vg1 Naturbruk gartnar / anleggsgartnar Vg1 og Vg2 Naturbasert reiseliv Vg2 Landbruk og gartnarnæring - med vekt på gartnarfag Vg2 Anleggsgartnar/Idrettsanleggsfag Vg2 Blomsterdekoratør Vg3 Gartnarnæring Vg3 Studiespesialiserande Naturbruk (frå 2010) Gartnarutdanning på deltid for vaksne (start sept.09) - Flytt heimanfrå og prøv internatlivet- Søknadsfrist 1.mars sjå Hjeltnes gartnarskule, 5730 Ulvik. Epost: Telf Heimeside : Hordaland Fylkeskommune Referat frå årsmøte i HBS febr Skei Hotel, Jølster. Årsmøtesamlimga vart halde i lag med Sogn og Fjordane BS. Sjølve årsmøtesakene vart halde kvar for seg. Ingolf Folven, leiar i SFBS, ynskte velkomen til samlinga. Etter flott felespel var det helsingar frå Magnar Juklestad, Jølster BS, Gerd Dvergsdal, ordførar i Jølster og Hans Lauvstad, landbr.avd.hos FMSF. Nei til EU og Knut Bøyum frå 4H hadde og helsingar. Klimaendringar Utfordringar for Vestlandsjordbruket Kyrre Groven, Vestlandsforskning. Kyrre Groven gjekk inn på ein del effektar av klimaendringane me ser no. Drivhuseffekten er ein nødvendig prosess, men det er den menneskeskapte drivhuseffekten som skapar problem og skiplar det naturlege systemet. Eit varmare klima vil skapa både fordelar og ulemper for jordbruket. Mellom anna vert det eit sterkt press mot sårbare artar og økosystem, vatnsystem vil bryta saman, me vil oppleva flaum og høgare havnivå, potensialet for matproduksjon vil endrast, totalt vert det ein nedgang, jordbruket i Asia og Afrika vil få ca.50% nedgang i avlingane. På Vestlandet kan me venta ein temperaturstigning på 2-3 grader, 13% auka nedbør, auka ekstremnedbør haust/vinter, men minka nedbør om våren. Jordbruket står for 12% av dei menneskeskapte klimagassutsleppa. Ein reduksjon av klimagassutsleppa på 70-80% (som er naudsynt) krev at ein sluttar å nytta fossil energi. Eit landbruk utan bruk av fossil energi er ei stor utfordring. Industrijordbruket er ikkje berekraftig. Utslepp av lystgass kan reduserast ved redusert nitrogengjødsling, god jordstruktur, unngå spreiing av gylle med tankvogn. Forsøk viser at det er liten skilnad mellom energibruken i økologisk og konvensjonell drift. Landbruket vil verta tvinga til å redusera bruken av fossil energi, det vil verta dyrare. Tilpasningsstrategiar vil vera overgang til andre produksjonar, jordvern og omlegging til økologisk drift. Ole-Anton Teigen, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle er opptekne av klima for tida. Kva gjer me som jordbrukarar? Gjødselplan, levering av problemavfall, avrenning osv. Klimaforliket er svært uforpliktande. Er kjøtforbruket i Norge for høgt? Lyse kjøtslag aukar og raudt kjøt flatar ut. Er dette miljøvenleg? Ein konsentrasjon av landbruket til tre område i landet ynskjer me ikkje. Korleis får me politikarane til å bry seg om miljø og rettvis fordeling? Det er viktig at dei opplever eit press. Me må nytta oss av at me har forbrukarane og media med oss. Me må ha fokus på dei som ynskjer å vera i norsk landbruk, og dei som vil inn. Me må vera med å styra utviklinga, vera konstruktive og klare, sjå mogelegheiter og ikkje syta

7 Erik Solheim, Naturvernforbundet. Klimautviklinga kjem ikkje overraskande på dei som har fylgt med. Jordbruket skal foredla solenergi til mat, men det moderne jordbruket verkar omvendt. Klimaendringane vil ikkje bety noko for norsk jordbruk. Tiltak innanlands betyr eigentleg at norske pengar vert brukt på tiltak utanlands, avlat. Olja driv globaliseringa. Samfunnet er bygd på teknologi som utnyttar oljeenergi. Oljealderen er berre ein kort episode i historia. Det vert truleg ikkje sett inn skikkelege klimatiltak før oljenedgangen er stor nok. Framtida vil verta ein kamp om energi. Ideen om biodristoff er det ikkje hald i, naturlovene hindrar fantastiske løysingar på energiproblema. Utan den store tilgangen på energi vil det igjen verta aktuelt å driva opprinneleg jordbruk. Jordbruksavtalen vil ikkje redda jordbruket. Debatt. Juklestad: Kva kan me i landbruket gjera? Kva med ein plan for reduksjon av oljebruken? Utslepp ved dyrking av jord? Korleis påverka utslepp frå sau gjennom foring? Groven: Veit ikkje nok om foring av sau. Dyrking av myr fører til forbrenning av karbon. Teigen: Kven er mest solid samdrifter med store lån eller kombibonden? Gass og varme frå fjøs bør nyttast til energi. Kjøsnes: For mykje kraftfor i kjøtproduksjonen. Kanaliseringspolitikken er feilslått, fører til auka bruk av kraftfor og forringing av jord. Lothe: Klimaforliket er eit steg i rett lei.jordbruket må ta sin del av utsleppa (12%), kortreist mat, red.dieselforbruk, ikkje kjøpa kvotar i utlandet. Me må ikkje driva moralisme som vert ført ned på personnivå, politikarane må ta ansvar. Miljørørsla er for fragmentert, me treng ei tung, brei miljørørsle. Lofthus: Økologisering framfor økologisk drift. Me har eit overforbruk i dette landet, fokus på dette har fått gjenklang i folket. NBS bør fokusera på energibruken i jordbruket, energisluka er ikkje mest solide. Økonomien til bonden er mykje av grunnen til avvikling. Hordaland og Sogn og Fjordane kjem alltid dårleg ut, dette må me få gjort noko med. Det er ei utfordring å ta vare på jorda og folk som har kunnskap. Dersom ikkje jordbruksavtalen syter for inntekt må me stilla spørsmålet om den er rett reidskap. Solheim: Klimaspørsmålet kan ikkje gjerast til eit individuelt moralsk ansvar. Groven: Korleis få ned forbruket? Regjeringa har skusla vekk handlingsviljen som finst mellom folk, personleg engasjement forsvinn. Folven: Ueinig med Teigen om solide bruk. Energi er for billig. Økologisk drift er ikkje følgd opp på Vestlandet. Bør bruka mindre kraftfor, meir gras og meir arbeidskraft. Me treng ei ny landbruksmelding som tek høgde for dei problema me slit med. Økoringen Vest: Enkeltindivid har noko å sei, den enkelte må ta ansvar. Lovar og reglar motarbeider økologisk landbr., bærekraft og sunn fornuft. Søk alliansar. Ljone: Me må ta personleg ansvar, det er ikkje det same som moralisme. Me kan ikkje setja vår lit til feige politikarar. Treng eit grasrotopprør. Stang: Dette er ein verdidebatt. Folket må koma fyrst, politikarane gjer det dei trur det er stemning for. Skal me ha håp om å koma vidare treng me ein folkebevegelse og nye verdiar, no er det forbrukarsamfunnet som styrer utviklinga. Jubileumspris. Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag sin 60 års-jubileumspris vart utdelt til Nils Einar Kjøsnes, Jølster og Jostein Kvåle, Sogndal for det flotte arbeidet dei og geitene deira har gjort. Forsikring. Hegrenes frå Gjensidige snakka litt om Gjensidigeavtalen, HMS, pensjon for sjølvstendig næringsdrivande, brannvarslingsanlegg og rabattar. Det kan svara seg med jamnleg gjennomgang av forsikringane. HMS. Jorunn Hilde frå Landbrukets HMS-teneste orienterte om praktisk HMS-arbeid. HMS-kurset dekkjer kravet til HMS-opplæring for leiarar. Open post. Kristin Vollset: Presenterte eit prosjekt med musikk, mat mm i omreisande buss Bergen omreisende musikksirkus. Vil gjerne samarbeida med bønder. Invitasjon til å vera med. Ho framførte og litt av Menneskehetens historie forteljing med song og musikk. Svein Lillebø: Presenterte bok og kurs for småfehaldarar som gir kompetansebevis i sauehald, noko alle må ha innan Sotra Sau- og Geitalslag kan kontaktast for kurs og bøker. Ole-Anton Teigen: Viktige saker for NBS ved Jordbr.forhandl.2008: - kronemessig inntektsutvikling, tette gapet - inntektsauke ein balanse mellom pris og budsjett - vektleggja bruk av lokale fornybare ressursar - betra strukturprofilen for areal- og husdyrtilskot Lofthus: Tilskotsmidlane må omfordelast. Velferdsordningane må prioriterast, refusjonsordninga må betrast. Løvland: Ta ut meir på pris i år, arealtilskotet må fordelast slik at dei små bruka kjem betre ut. Prioriter beitebruk. Helland: Driftstilskot sau er bra, men kombinasjonsbruk med kyr får ikkje nytte av det. Velferdsordningane må aukast, særleg på mjølkebruk. Avløysartilskot må utbetalast to gonger i året (det året det gjeld). Byrkjeland: Jordvern må prioriterast. Bell: Ha ikkje for stor tiltru til auka prisar. Drivkrafta for samdriftene og utviklinga elles er dårlege velferdsordningar og for lite fritid. Kombinasjonsbruk er vorte disfavorisert. Folven: Forhandlingane bør ikkje gjelde for eit år fram i tid, ingen andre har det slik. Ljone: Få fram kraftforforbruket for dei ulike dyreslaga. Sogn og Fj. Bondelag: Ingen interessekonflikt mellom Bondelag og Småbr.lag på Vestlandet Teigen: Einig med repr. frå Bondelaget, men problemet er meiningane sentralt, dei er ulike. Årsmøte. Årsmøtet vart konstituert. Møteleiar: Siri Byrkjeland. Referentar: Odd Arne Espeland og Åse-Marie Reisæter. Underskrive møtebok: Bjørn Egil Nordland og Svein Sekse. Leiaren sin tale. I talen tok Jarle Helland for seg fleire saker som er aktuelle i tida. Mellom anna jorvern, konsesjonsgrenser, buplikt, RMP og dei komande jordbruksforhandlingane. Etter to år med 12 13

8 raud-grøn regjering fortset bruksavgangen, og Vestlandet tapar stadig. Staten bør koma med eit tilbod som monnar i år, men Hordaland vil få liten nytte av gode tillegg om ikkje tilskotsreglane vert endra. Kjem ikkje staten med eit godt tilbod dette året bør NBS bryta tidleg i forhandlingane. Lokallaga vart oppmoda om å arbeida med studieheftet om forhandl. Årsmøtesaker. Årsmelding. Årsmelding vart lagt fram og godkjent. Rekneskap. Rekneskap vart lagt fram og godkjent. Kommentar: Trykkfeil på Balanse s.49 i årsmeldinga. Det skal stå underskot i staden for overskot og 2007 i staden for Budsjett godkjent med ein merknad: Det må opprettast pensjonsordning for tilsette. Val. Leiar: Jarle Helland attval, einstemmig valt for 1 år Styre: Helga Fossheim ny, valt for 2 år Siri Teigland ny, valt for 2 år Harald G. Molland ny, valt for 2 år Siri Byrkjeland ikkje på val Siv Eilertsen ikkje på val Arne Lofthus ikkje på val Vara: 1. Nils Martin Seim ny, valt for 1 år 2. Lars Johan Tveit ny, valt for 1 år 3. Edel Karin Ertsås Alpen ny, valt for 1 år Representantskapet: Jarle Helland, vara Siv Eilertsen Kvinneutvalet: Siv Eilertsen, ikkje på val. Siren Tømmerbakke, attvalt for 2 år. Siri Teigland, ny, valt for 2 år. Valnemd: Torunn H. Ljone (leiar), Odd Arne Espeland, Erik Krohn Hansen. Revisorar: Sniolvur Joanessarson, Ragnar Karevoll. Tlf Innkomne saker. Etne BS: Forslag om innføring av tilskot for årslam/påsettlam i jordbr.avt. Saka vart trekt, ein vil arbeida for å få dette inn i krava til jordbr.forhandlingane. Ymse. Bjørn Lothe orienterte litt om arbeidet i Prinsipp-komiteeen. Ynskjer forslag til slagord og andre synspunkt. Forslaget til nytt prinsipprogram vil koma på høyring i organisasjonen. Arbeidet skal vera ferdig til neste landsmøte. HARDINGLANDBRUK Kr 0,- i gebyr og årspris Den beste driftskontoen vår med svært gode rentevilkår. Ta kontakt med kundesenteret vårt Ref. Åse-Marie

9 Forenkling av tilskotsjungelen. - bøndene sjølve krev opprydding. Småbrukarane i Hordaland vil stø opp om det initiativet som kom ved jordbrukstingingane i 2001 og ynskjer at forenklingsarbeidet går vidare. I dag er det slik at alle ordningane gjer jordbruksavtala lite oversiktleg og vanskeleg å forstå. Ein må erstatta millimeter-ordningar med grovare system som set distrikt, småskala-jordbruk, kulturlandskap og ungdom i fokus. Hovudramma ved jordbruksoppgjeret må framleis avgjerast av Stortinget, dersom det vert brot. Usemje og tvist ved Fase II - tingingane derimot må avgjerast ved valdgift. Ein ser føre seg 5 delrammer med hovudtal, slik : 1. Forvaltartilskot. 2. Investeringstilskot. 3. Arealtilskot. 4. Tilskot pr. husdyr. 5. Velferdsordningane. Ordningar knytt til desse delrammene må vera oversiktlege og kan forenklast sterkt. I ein storleiksorden må ulike tiltak kunna reduserast frå ca 130 til 25 ell.30. På denne måten kan politikarane ta føringa i landbrukspolitikken tilbake frå byråkratane, og yrkesutøvarane kan Styret få større i HBS påverknad 2008: på Harald eigen G. kvardag. Molland, Siri Byrkjeland, Åse-Marie Reisæter, Siri Teigland, Jarle Helland, Siv Eilertsen, Arne Lofthus, Helga Fossheim, Nils Martin Seim. tlf Lillegraven Hotellet for møte og kurs 29 nye rom - ny konferanseavd. med moderne utstyr, godt ljos og god ventilasjon. Mat og senger av høg standard Bar med alle rettar Gode salongar 1 / 2 time frå Voss frå Bergen Bussen stoggar rett utafor Vossestølen Hotell Oppheim Vossestrand Telefon Telefax

10 Lokallaga Aktiviteten i lokallaga bær preg av at me er opptatt på mange andre hold også, men nokre lokallag held oppe aktiviteten, både lokalt og sentralt. I samband med uravstemminga i vår tok fylkesstyret kontakt med alle lokallagsleiarane og oppfordra dei til å ringa rundt til medlemmane sine for å få flest mulig til å nytta seg av stemmesetelen. Til landsmøtet på Stjørdal i november var 9 av dei 18 lokallaga våre representert. Eit av lokallaga hadde to utsendingar, og eit hadde med ein observatør. I alt var me 13 stk som reiste nordover, nokon med fly og nokon med tog. Det vart eit minnerikt landsmøte både fagleg og sosialt med gode innlegg og debattar, utferd til Nidarosdomen og hyggelig lag utover kveldane. Sjølv om aktiviteten mange plassar ikkje er heilt på topp, har medlemstalet i Hordaland halde seg stabilt. Ein av grunnane til det er Radøy sin kjempeinnsats for å verve nye medlemmar, heile 18 nye medlemmer har dei verva siste året. Samarbeidet fylkesstyret har hatt med nokon av lokallaga i samband med medlemsverving har vore positivt, og fylkesstyret ønskjer å fortsette dette arbeidet. Dersom nokon i lokallaga kjenner folk som gjerne kunne vore medlem i Småbrukarlaget, så tips Åse-Marie eller ein i fylkesstyret. Har de idear om medlemsverving eller andre aktivitetar som de vil ha hjelp til, eller dele med fleire ta kontakt med fylkesstyret/åse-marie. Siv. Medlemstal HBS : 685 medlemmer. Ole-Anton Teigen på rundtur i Hordaland. Me henta Ole Anton Teigen på Flesland onsdag morgon i eit strålande vinterver. Det fine veret kom som bestilt, då planen var å vitja småbrukarlagsmedlemmer med ulike produksjonar rundt om kring i fylket. Første post på programmet vårt var eit besøk hos bybonde Erik Krohn Hansen på Fjøsanger, berre nokre få km utanfor Bergen sentrum. Han driv ein besøksgard ( Inn på tunet ) med sauer, høner, geiter, hestar og ein gris. Me fekk ein omvisning på garden, og Erik fortalde om korleis han dreiv garden, med besøk av både barnehagebarn og skuleelevar, i tillegg til større arrangement og servering. Ein triveleg stad, der mange ungar får gode opplevingar med dyr og andre aktivitetar. Etter dette var me invitert til Fylkesmannens Landbruksavdeling. Landbruksdirektør Ole Bakkebø orienterte litt om landbruket i Hordaland, med dei utfordringane og mogelegheitene me har. Åse Vaag viste ein presentasjon av Hordalandsjordbruket, med sterke og svake sider, utvikling, truslar og mogelegheiter. Landskapsparkane fekk me og vita litt om. Eirik Brynjelsen fortalde om fleire prosjekt og utviklinga innan ulike område. FMLA ynskjer å vera eit utviklingsorgan, meir enn eit forvaltningsorgan. Frå Bergen gjekk turen nordover til Radøy i Nordhordland. Den første me vitja der var Bjørg Skarbø på Tjore i Sæbøvågen. Der driv ho og mannen Rune Tjore, med ammekyr. I tillegg har Bjørg starta med kjøtforedling heime på garden. Kjøt og pølser vert seld både frå garden og på Bondens Marked, og er vorte svært populært. Her fekk me også sjå ein av landskapsparkane i Hordaland, eit velstelt område i fascinerande landskap med beitemark utan tre heilt til topps. På Radøy var me og innom Elin og Vidar Morken. Dei driv med sau og kashmirgeit. Det er fantastisk å sjå korleis desse geitene ryddar i landskapet. Ole Anton var imponert over korleis me vestlandsbønder greier å driva og utnytta desse små gardane med bratt og ulendt terreng. Om kvelden inviterte me til ope møte med tittel : Kystbonden historie eller von om framtid? på Manger på Radøy. Om lag 30 personar møtte fram, både småbrukarlagsmedlemmer og andre. Jarle Helland, leiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, ynskte velkomen, og starta møtet med ein presentasjon av utviklinga i landbruket dei siste åra (dyretal og buskapsstorleikar i landet/hordaland/hordalandskommunar). Det viser ein stor nedgang, spesielt for Nordhordland. Økonomien i sauehaldet er dårlegare i Hordaland og Sogn og Fjordane enn i resten av landet. Ole-Anton Teigen og Jarle Helland på besøk hos Elin og Vidar Morken på Radøy

11 Ole Anton Teigen presenterte seg sjøv, før han starta innleiinga til debatten. - Fleirtalsregjeringa me har no kan endra landbrukspolitikken om dei vil, dei har ingen å skulda på. - Kva må til for at dette oppgjøret skal verta radikalt betre enn i fjor? Om ein skulle få gjennom Averøy-kravet på ,- pr årsverk, vil me framleis liggja under gjennomsnittet. Det er lite truleg at Jens vil gi eit kronebeløp over det tillegget andre får. - Korleis nå inn til sentrale politikarar? Trøkket frå grasrota må halde fram. Må bruka dei politiske kanalar me har. - Det vert spesielt i år, med uravstemming dersom framforhandla og anbefalt avtale. Frå debatten: - Averøya-kravet på 6 milliardar er på sin plass. Har me nye argument å koma med? Kunnskapsnedbygging. - Innovasjon Norge styrer meir enn andre organ. Kva meiner Teigen om det? Svar: Viktig at Småbr.l. er med å påverkar bruken av midlar. Midlar burde kanskje vore overført til FM/Fylkeskomm.? - Systemet bør endrast, no er det ikkje bøndene som får pengane, men andre. Les boka Avviklinga av den norske bonden av Helge Bergo. Me har ei tulle-regjering, FrP hadde faktisk vore betre, då hadde det vorte ruska opp. Kapitalen styrer både SV og heile samfunnet. - Det er fare for at årets oppgjer vil ha fokus på pris, då vert me taparane. - Politikken som har ført oss hit er legitimert av Bondelaget og Småbrukarlaget. - Store forventningar i år. Nei i uravstemming kan føra til dårlegare resultat. - Er Småbr.laget villig til å hoppa litt ut av det vande sporet? Nye grep? Svar: Me krev kraftig heving av budsjettmidlane og omfordeling enkelte distrikt tapar heile tida. Har sagt i frå om dette i mange fora. - Etterlyser nye tankar og nye spor - konkrete. - Det verkelege problemet er ikkje nødvendigvis inntjeninga, men at talet på bruk går ned, likevel vert det aldri brot i forhandlingane. Nisjer er ikkje for alle, det grunnleggjande vert ikkje endra av nisjeproduksjonar. Etterlyser at det vert sagt at ingen ting er oppnådd. Må omfordela. - det kjem lite signal om kva Småbr.l. ynskjer av jordbr.tingingane. Er landbruket til for dei som arbeider der eller for samfunnet? Midlar må rekanaliserast til Hordaland, små bruk, beitebruk. Fordeling innanfor rammene. Teigen: Må ta ut mest mogeleg på pris. Midlar må omfordelast, for å få det slik me ynskjer. Etter overnatting på Voss tok me ferja frå Kvandal til Utne. Første stopp var Agatunet, der me vart møtt av fleire medlemmer i Ullensvang BS og Guttorm Rogdaberg, som orienterte om det planlagde Jordskiftesenteret. Me fekk også ei lita omvising i det gamle, freda klyngetunet. Nokre kilometer lenger inne i Sørfjorden vitja me fruktgarden til Lars J. Måkestad på Nå. Her fekk me sjå korleis kvalitetsfrukt vert dyrka på små, bratte teigar. Me fekk også smaka eple av sorten Elstar, som no i slutten av mars framleis var av flott kvalitet. Turen gjekk så vidare oppover frå Nå, til garden Reisæter, 300 moh. Her møtte me prosjektleiar Arnhild Bleie, som fortalde om den planlagte landskapsparken i bygda. Siste post på programmet var Rosendal. Etter ein times køyring på til dels smale, svingete vestlandsvegar og gjennom Folgefonntunnelen (11 km lang) kom me fram til garden til Bergljot Bruåsdal Hesvik. No var tida dessverre knapp, men i lag med frammøtte medlemmer og lokalpressa, fekk me snakka litt om dei foreståande jordbruksforhandlingane og andre aktuelle saker. Åse-Marie. Hos Erik Krohn Hansen på Langegården i Bergen

12 VOSS JORDBRUKSSKULE VOSS JORDBRUKSSKULE - studieretning naturbruk New Holland er som deg! * innovativ * dynamisk * smart For skuleåret kan Voss jordbruksskule tilby fylgjande kurs: VG 1 NATURBRUK VG 1 HESTEFAG - NATURBRUK VG 1 VILLMARKSLIV & FRILUFTSLIV VG1 SKIHEIAS/HYTTEANLEGG ( IDRETTSOPERATØR SKI) VG2 LANDBRUK OG GARTNERI VG2 HEST OG HOVSLAGERFAG VG2 SKOGBRUK VG2 VILLMARKSLIV VG2 SKIHEIS/HYTTEANLEGG ( IDRETTSOPERATØR SKI) VG3 LANDBRUK VG3 NATRUNRUK (Gjev generell studiekompetanse 4. PÅBYGGINGSÅR (Gjev generell / spesiell studiekompetanse) INNLEIANDE VG1 NATURBRUK VG1 TIP og VG1 BYGG & ANLEGG Grøn yrkeskompetanse - grøn studiekompetanse! Voss jordbruksskule det NATUR-legaste valet! Kontakt oss for nærare informasjon: Voss jordbruksskule, 5710 Skulestadmo Tlf E-post: Bilverkstad Delelager Bensinstasjon Bilberging Marina Bergen, tlf Voss, tlf

13 Regionalt miljøprogram I 2008 var evaluering av regionalt miljøprogram. Ordningane som finnst i Hordaland har fått litt kritikk avdi miljøprofilen ikkje var godt nok ivareteken. Sjølv om næringa,båe fagorganisasjonane, har tykt at me hadde fornuftige og målretta tilskotsordningar, har landbruksavdelinga etter påtrykk frå landbruksdepartementet ynskt å endra ein del. Ein klårare miljøprofil skulle inn som viktig del av RMP. Dette resulterte i 3 møte i såkalla kulturlandskapsgruppe, der fylkeskommunen sin kulturminneavdeling, fylkesmannen si miljøavdeling og biolog ved universitetet var med som faste medlemer. Me kan trykt seia at dette har resultert i konfliktar og etter underteikna sitt syn, heller utrivlege møte. Nye moment som er diskutert er reine tilskot til biologisk mangfald, tilskot til styvingstre, tilskot til steingardar, tilskot til kulturminne med meir. For å finansiera deler av desse tiltaka er tidlegare ordningar sett under lupa- og redusert noko. Det må nemnast at kommunane har vore med på høyringsrunde og møte med landbruksavdelinga, der mange gode ynskje har vorte teke omsyn til, for å fordela våre pengar. Det kjem og tydeleg fram at nokre har vanskar med å skilja mellom RMP og reine SMIL midlar som kommunane fordeler etter søknad. Etter underskrivne sitt syn er det som har skjedd svært uheldig for næringa. Det gode samarbeidet med landbruksavdelinga har vorte dårlegare. Eit spørsmål som kan stillast til årsmøteutsendingane er : Er det rett at våre framtinga pengar over jordbruksavtala skal forvaltast av andre særinteresser? Til dømes har miljøavdelinga ved fylkesmannen klårt sagt at dette var eit godt høve til å få tilgang til litt pengar til deira prioriterte oppgåver. - langsiktigheit, sikkerheit og best økonomi Om du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 30 dagars oppfôringstid, så ligg det eit langsiktig perspektiv bak investeringane i kjøtproduksjonen. Da er det trygt å ha ein samarbeidspartnar som har same langsiktigheita som grunnlaget for verksemda si. Ein samarbeidspartnar som også garanterer avsetnad for det du produserer, uansett kvar du bur eller kor stor produksjon du har. Men kanskje viktigast alt: Ein samarbeidspartnar med eit overordna mål om å gje bonden best økonomi - både på kort og lang sikt. Faglaga sende inn protestskriv på meir formelle feil som vart gjort under prosessen. Mellom anna at fordeling av pengar i nye ordningar faktisk skjedde før ordninga var evaluert på landsplan. Som venta vart ikkje dette teke omsyn til. Underskrivne si meining er at særinteresser har vunne fram, næringa betalar,-og umyndiggjeringa over eigne midlar er skjedd. Dette må lokallag og fylkeslag ta opp med landslaget før neste jordbrukstingingar. Det som no skjer er absolutt uakseptabelt. RMP har framleis mange gode ordningar, og desse kan ein lett finna ved å leita på datasider hjå fylkesmannen. Elles vil det koma greitt fram på søknadskjema i august For min del var det her viktig å få fram evalueringsprosessen, og det urimelege i at andre fagfelt skal fordela våre jordbruksavtalemidlar. Arne Lofthus Indre Hardanger Forsøksring - arbeider for utvikling Alle næringsdrivande i jord- og og formidling av ny kunnskap hagebruk er velkomne som medlem. innan frukt- og bærproduksjon I dag er me rundt 400 medlemmer. - spisskompetanse på intensive dyrkingssystem i alle fruktslag Adresse: 5781 Lofthus - samarbeider med Forsøksringen Tlf: Hordaland om jordbrukstenester E-post: 24 25

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1642 13. des. Dagsorden 2010 Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer