Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland Bondeog Småbrukarlag"

Transkript

1 Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008

2 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars Tillitsvalde i HBS Lokallagsleiarar Råd og utval Leiaren har ordet..8 Referat frå årsmøtet Styret i arbeid..16 Lokallaga.18 Rundtur i Hordaland med Ole-Anton Teigen..19 Regionalt miljøprogram (RMP)...25 Frukt dyrka ved foten av Folgefonna Innspel til jordbruksforhandlingane Hagebruk..31 Mjølkegruppa.34 Prosjekt Landskap i drift 35 Ungdomsprosjektet No er det min tur 37 Matfestivalen..39 Buføring til Stavali.41 Landsmøtet Landbruksdebatt..46 Årsrekneskap og budsjett 48 TELEFON

3 TILLITSVALDE I HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2008 Leiar: Jarle Helland, 5936 Manger tlf / HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG SOGN OG FJORDANE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMØTESAMLING 2009 PROGRAM LAURDAG 7.MARS. OPE MØTE. Kl Lunch og innsjekking. Kl Opning med helsingar. Kl To ulike retningar i jordbrukspolitikken Innleiing v/ Arild Spissøy, NILF, Kjersti Toppe, SP, Terje Søviknes, FrP og Ole Jacob Christensen, NBS. Kl Kaffipause. Kl Debatt. Kl Presentasjon av prosjektet Landskap i drift v/ Bastian Hoffmann, FMLA. Kl Open post. Kl Møteslutt.. Kl Middag SUNDAG 8.MARS Kl Frukost. Kl Gjensidige. Kl Open post. Kl Laga går kvar for seg. Kl Lunch og heimreis. Politisk nestleiar: Siv Eilertsen, 5773 Hovland mob Org. nestleiar: Siri Byrkjeland, 5600 Norheimsund tlf / Styremedlemmer: Arne Lofthus, 5781 Lofthus tlf: / Helga Fossheim, 5472 Seimsfoss tlf / Siri Teigland, 5472 Seimsfoss tlf / Harald G. Molland, 5986 Hosteland tlf / / Vara: 1. Nils Martin Seim, 5700 Voss tlf Lars Johan Tveit, 5730 Ulvik 3. Edel Karin Ertsås Alpen, 5773 Hovland Kontakt Hordaland Bonde- og Småbrukarlag: Fylkessekretær: Åse-Marie Reisæter, 5776 Nå tlf / Heimeside: (velg fylke på NBS si heimeside) 4 5

4 LEIARAR I LOKALLAGA I HORDALAND Bømlo/Stord: Leif Norman Mæland, 5430 Bremnes, tlf , Eksingedalen: Geir-Ove Carlsen, 5728 Eidslandet, tlf , Etne: Marit Ebne, 5593 Skånevik, tlf Fusa, Samnanger, Os og Bergen: Siren Tømmerbakke, 5200 Os, tlf , Jondal: Harald Prestegård, 5627 Jondal, tlf , Kvam: Kjell Egil Berge, 5620 Tørvikbygd, tlf Kvinnherad: Helga Fossheim, 5472 Seimsfoss, tlf. Masfjorden: Geir Egil Haugsvær, 5983 Haugsvær, tlf Osterøy: Bjarte Bysheim, 5282 Lonevåg, tlf , Radøy: Oddvar Stang, 5939 Sletta, tlf , Odda og Røldal: Lars Seim, 5760 Røldal, tlf Sotra/Øygarden: Svein Lillebø, 5353 Straume, tlf Sveio: Leif Grutle, 5554 Valevåg, tlf , Tysnes: Odd Bjarne Haugsgjerd, 5685 Uggdal, tlf , Ullensvang: Svein Sekse, 5773 Hovland, tlf , Ulvik: Lars Helge Ljone, 5730 Ulvik, tlf , Vaksdal: Dag Brekke, 5280 Dalekvam, tlf Voss: Knut Hjørnevik, 5723 Bolstadøyri, tlf Råd og utval Representantskapet i NBS: Jarle Helland. Vara: Siv Eilertsen. Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og Fjordane: Jarle Helland og Åse-Marie Reisæter Vara: Siri Teigland. Arbeidsutvalet i samarbeidsrådet: Jarle Helland. Vara: Siri Teigland. Prosjekt Beitelandskap, Småfe+ og Økosau: Siri Teigland. Vara: Harald Molland. EB-utvalet: Harald Molland og Åse-Marie Reisæter. Vara: Siri Byrkjeland. Grønt Forum: Jarle Helland. Vara: Arne Lofthus. Øko-gruppa: Helga Fossheim. Vara: Nils Martin Seim. Forsikringskontakt: Arne Lofthus. Landbrukshelsa: Siri Byrkjeland. Vara: Åse Marie Reisæter Kvinneutval: Siren Tømmerbakke, Siri Teigland, Siv Eilertsen. Styret for 4H-garden: Siri Byrkjeland. Prosjekt Samarbeid i landbruket i Hordaland : Jarle Helland. Matfestivalen: Erik Krohn Hansen. Vara: Arne Lofthus Ungdomskontakt: Nils Martin Seim. Hordaland Landbruksselskap: Siv Eilertsen. Vara: Jarle Helland. Økonomisk ansvarleg: Helga Fossheim. Kulturlandskapsgruppa (RMP): Jarle Helland og Arne Lofthus. Prosjekt Landskap i drift : Siri Teigland. Vara: Harald Molland. Prosjekt No e` da min tur (ungdomsprosjekt): Åse-Marie Reisæter. Regionkontaktar: Reg1: Radøy, Masfjorden, Sotra/Øygarden Fana/Os/Arna, Fusa/Samnanger, Osterøy Reg 2: Jondal, Ulvik Kvinnherad, Tysnes Kvam Reg 3: Voss, Eksingedalen, Vaksdal Reg 4: Etne, Røldal, Ullensvang Sveio, Bømlo/Stord - Harald Molland. - Siri Teigland. - Siv Eilertsen. - Helga Fossheim. - Siri Byrkjeland. - Åse-Marie Reisæter. - Arne Lofthus. - Jarle Helland. Ja, eg vil bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag! Som medlem får du gratis abonnement på avisa Bonde og Småbruker. Frå Landsmøtet i Stjørdal: Leif Norman Mæland, Annbjørg Offerdal, Bjørn Lothe, Lars Helge Ljone, Siv Eilertsen, Ole-Anton Teigen, Åse-Marie Reisæter, Svein Sekse, Sigbjørn Sleire. Namn Kontingentsatsar: Adresse Grunn: 600,- Poststad Lav: 1300,- Fødselsnr. Mellom: 2000,- Tlf Høy: 3000,- E-post Topp: 3600,- Signatur Verdiskapingsmedl.: 700,- Ungdomsmedl.: 400,- Send til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag v/ Åse-Marie Reisæter, 5776 Nå. 6 7

5 Leiaren har ordet. Det andre året mitt som leiar er no omme. Eg skal prøva å gje eit attendeblikk på nokre av dei sakene som har oppteke meg som leiar det siste året. I 2008 som tidlegare år har mykje av møteaktiviten i laget vårt vore i utval og styringsgrupper der landbruksavdelinga hjå fylkesmannen er arrangør. I tillegg har eg det meste av året vore fast medlem av arbeidsutvalet for samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn- og Fjordane. I dei fora eg her har nemnd, møter me representantar frå mange av dei andre organisasjonane innan landbruket i Hordaland. Det gjev oss høve til å delta i drøfting av dei sakene som er på dagsorden. Eg meiner difor at det er viktig at Småbrukarlaget har god kontakt med landbruksavdelinga og dei andre landbruksorganisasjonane i fylket vårt. Regionalt miljøprogram i landbruket eller RMP reknar eg med at alle kjenner. Då miljøprogrammet vart innført i 2004 vart det meste av midlane til RMP henta frå sentrale ordningar. Det kom den gongen klare signal frå sentralt hald på at det regionale miljøprogrammet måtte innhalda ordningar som stimulerte til bruk av kulturlandskapet og tiltak for å redusera forureininga i landbruket. I Hordaland har me fram til no hatt ein bruksstruktur som på ein god måte har teke vare på det varierte kulturlandskapet me har frå fjord til kyst. Gjennom dette småskalalandbruket har også næringa teke vare på mange av dei kulturminna som me finn i dette landskapet. Eg er trygg på at ordningane i programmet har vore med på å stimulert til framleis aktivt bruk av dei verdifulle kulturlandsskapstypane som me har i fylket vårt, samt teke vare på alle dei kulturminna me finn i desse kulturlandsskapstypane. I haust starta arbeidet med RMP-programmet for Fylkesmannen ved landbruksavdelinga hadde ansvaret for gjennomføring av prosessen. Eg og Arne Lofthus har vore med frå Småbrukarlaget. I tillegg var det med representantar frå bondelaget, forsøksringen, miljøavd. hjå fylkesmannen, kulturavd. hjå fylkeskommunen, kommunane og Universitet i Bergen. I frå dag ein kom det klart fram at landbruksavdelinga samt dei andre interessegruppene utanfor landbruket ønskte ei omlegging av programmet. Det ville føra til at ein del av dei ordningne som tidlegare hadde stimulert til aktiv bruk av verdifulle kulturlandsskaptypar ville verta redusert. Med unntak av nokre små justeringar, samt 2-3 nye ordningar ønskte me og bondelaget å vidareføra dei 7 ordningane i det gamle programmet. I desember vart arbeidet med revidering av RMP-programmet for sluttført. Prosessen vart gjennomført av landbruksavdelinga på ein fin måte. Hordaland får ca. 19 mill. frå sentrale jordbrukstingingar til RMP-programmet for Eg er difor skuffa over kor liten vilje det var frå dei andre i gruppa til å møtekomma vårt og bondelaget sitt ønskje om kva ordningar som skulle med i RMP-programmet for Visst landbruket ikkje skal ha det siste ordet ved utarbeiding av RMP-programmet i fylka, er eg ikkje sikker på om me skal bidra med at RMP-programmet skal få auka ramme ved jordbrukstingingane i åra framover. Jordbruksoppgjeret i år var det tredje med den raudgrøne regjeringa. I dei to første oppgjera hadde regjeringa vist liten vilje til kursendring som ville koma dei små og mellomstore bruka i Hordaland til gode. Det var ingen endring på kva måte budsjettmidlane vart brukt på og løfta i Soria Moria var ikkje på langt nær innfridde. Me fekk ein annan inngang til jordbrukstingingane i år enn tidlegare. Matvareprisane på verdensmarkedet steig kraftig ut over våren. Småbrukarlaget og bondelaget hadde gjort vedtak om uravrøysting ved ein framforhandla avtale. Det kom sterke krav frå tillitsvalde frå begge organisasjonane over heile landet om at kravet frå næringa burde liggja på opp mot 5 mrd, eller kr ,- pr årsverk, viss ein skulle oppnå inntektsjamstilling med andre yrkesgrupper. Det massive trykket frå ei heil næring gjorde at eg hadde eit lite håp om at i år måtte landbruksnæringa få det økonomiske løftet ein hadde venta på i mange år. Faglaga leverte eit krav på 3,3 mrd litt lågare enn det eg hadde venta. Eg trur det var mange med meg som vart skuffa då Staten kom med sitt tilbod. Som mange gongar tidlegare var Staten sitt tilbod i underkant av det halve av det landbruket krov. Eg meiner at hadde det ikkje vore for at me hadde eit vedtak om uravrøysting burde me brote på Statens tilbod. Men i år var det slik at når me først hadde fått eit vedtak om uravrøysting i begge organisasjonane vart det naudsynt å få til ein framforhandla avtale som kunne sendast ut til uravrøysting. Det var fleire forhold ved avtalen som vart sendt ut til avrøysting som gjorde at eg ikkje var i tvil at det var riktig å sei nei og eg hadde rekna med at eit fleirtal av Småbrukarlaget sine medlemar hadde gjort det same. Slik gjekk det ikkje- og eg vart overraska over at så mange i næringa sa ja til avtalen. Næringa sa ja til ein avtale på 1,9 mrd der mill. skulle takast ut på pris resten var auka budsjettoverføringar. Prisen på matvarer på verdensmarkedet gav rom for å ta ut så mykje på pris. Det me fekk i budsjettmidlar var mykje det same som me hadde fått dei siste åra 400 mill. Med så mykje av ramma på pris hadde eg forventa at staten ville endra bruken av budsjettmidlar til fordel for dei små- og mellomstore bruka, men det skjedde ikkje. På eit møte i mai mellom Hordaland Bondelag, Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn- og Fjordane, Forsøksringen, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen og Småbrukarlaget vart me samde om å foreta ei utgreiing om Hordaland landbruksselskap på vegne av eigarane kunne vera ein tenleg organisasjon for utvikling av landbruket i fylket vårt samt tilby tenester til ulike organisasjonar i Hordaland. Det vart oppnemnd ei arbeidsgruppe med ass. landbruksdirektør Åse Waag som leiar, vidare var org.sjef Lars Petter Taule frå Bondelaget med, leiar Trygve Torsteinsen i forsøksringen og eg frå Småbrukarlaget. Eli Bjørklid vart leigd inn som prosjektleiar. Det første arbeidsgruppa måtte finna ut var om det var formelle hindringar i vegen for å vitalisera Hordaland landbruksselskap. For å få svar på spørsmålet vart Lotteri- og stiftelsetilsynet kontakta. Etter at me hadde fått svar på frå Lotteri- og stiftelsetilsynet konkluderte arbeidsgruppa med at det ikkje var noko til hinder for at stiftinga Hordaland landbruksselskap kunne ha fleire oppgåver enn å forvalta fond, som i dag er mest den einast oppgåva selskapet har. Ei av fleire oppgåver for arbeidsgruppa var å innhenta informasjon og få eit oversyn over kva oppgåver, tenester og aktivitetar hjå t.d prosjekta Inn på Tunet, Gardsmat, Bondens Marked, Bønder i Byd n, Småkraft m.fl som i dag står uløyste eller ikkje er handsama på ein god måte. Vidare ville me finna ut om desse organisasjonane ville nytta seg av dei tenestene som ein tenkte eit vitalisert Hordaland landbruksselskap eventuelt kunne tilby. Det kom tidleg fram i prosessen at dei store samvirkeorganisasjonane ikkje såg behov for eller ville leggja ressursar i prosjektet. Det som overraska meg var den dårlege responsen me også fekk frå dei små organisasjonane i fylket vårt. Arbeidsgruppa sin rapport vart drøfta i styret for Hordaland Landbruksselskap I møtet gav Forsøksringen i Hordaland og dei som møtte frå Samarbeidsrådet uttrykk for at det ikkje var behov for at Landbruksselskapet tok på seg nye oppgåver som fører til lønskostnadar. Ut i frå det som kom fram i møtet samt det som stod i rapporten meinte landbruksdirektør Ole Bakkebø at det ikkje var grunnlag for å gå vidare med prosjektet. 8 9

6 Landbrukets viktigaste oppgåve er å bidra til å sikra matforsyninga til det norske folk. Nasjonalt er matproduksjonen bregrensa først og fremst av klima og tilgang på egna produksjonsareal. Det siste året er om lag da dyrka/dyrkbart areal bygt ned. Det er ein trend som har gått over mange år. Det er sterke signal som tyder på at det globalt vert kamp om produksjonsareala i framtida, og difor er det viktig at Småbrukarlaget set jordvern på dagsorden. Innan for dei lover og forskrifter som gjeld for dette saksområdet har politikarane eit stort handlingsrom. Me ser ofte at enkeltsaker etter jordlova i tillegg til at verdifull matjord går tapt, kan få store konsekvensar for arrondering og driftstilhøve for eigedommar som ligg opp mot slike frådelingssaker. For nokre år sia fekk kommunepolitikarane vedtaksrett i slike saker, og me har sett at i mange kommunar viser politikarane lite respekt for vern av matjord. Eg ber om at lokallaga rundt i kommunane deltek i høyringsrundar og debattar når kommune-og reguleringsplanar kjem på dagsorden rundt i fylket vårt. Som enkeltmedlem har du også ein jobb å gjera. Jarle. -Vidaregåande skule i Hardanger med grøn profil- Studietilbod: Vg1 Naturbruk gartnar / anleggsgartnar Vg1 og Vg2 Naturbasert reiseliv Vg2 Landbruk og gartnarnæring - med vekt på gartnarfag Vg2 Anleggsgartnar/Idrettsanleggsfag Vg2 Blomsterdekoratør Vg3 Gartnarnæring Vg3 Studiespesialiserande Naturbruk (frå 2010) Gartnarutdanning på deltid for vaksne (start sept.09) - Flytt heimanfrå og prøv internatlivet- Søknadsfrist 1.mars sjå Hjeltnes gartnarskule, 5730 Ulvik. Epost: Telf Heimeside : Hordaland Fylkeskommune Referat frå årsmøte i HBS febr Skei Hotel, Jølster. Årsmøtesamlimga vart halde i lag med Sogn og Fjordane BS. Sjølve årsmøtesakene vart halde kvar for seg. Ingolf Folven, leiar i SFBS, ynskte velkomen til samlinga. Etter flott felespel var det helsingar frå Magnar Juklestad, Jølster BS, Gerd Dvergsdal, ordførar i Jølster og Hans Lauvstad, landbr.avd.hos FMSF. Nei til EU og Knut Bøyum frå 4H hadde og helsingar. Klimaendringar Utfordringar for Vestlandsjordbruket Kyrre Groven, Vestlandsforskning. Kyrre Groven gjekk inn på ein del effektar av klimaendringane me ser no. Drivhuseffekten er ein nødvendig prosess, men det er den menneskeskapte drivhuseffekten som skapar problem og skiplar det naturlege systemet. Eit varmare klima vil skapa både fordelar og ulemper for jordbruket. Mellom anna vert det eit sterkt press mot sårbare artar og økosystem, vatnsystem vil bryta saman, me vil oppleva flaum og høgare havnivå, potensialet for matproduksjon vil endrast, totalt vert det ein nedgang, jordbruket i Asia og Afrika vil få ca.50% nedgang i avlingane. På Vestlandet kan me venta ein temperaturstigning på 2-3 grader, 13% auka nedbør, auka ekstremnedbør haust/vinter, men minka nedbør om våren. Jordbruket står for 12% av dei menneskeskapte klimagassutsleppa. Ein reduksjon av klimagassutsleppa på 70-80% (som er naudsynt) krev at ein sluttar å nytta fossil energi. Eit landbruk utan bruk av fossil energi er ei stor utfordring. Industrijordbruket er ikkje berekraftig. Utslepp av lystgass kan reduserast ved redusert nitrogengjødsling, god jordstruktur, unngå spreiing av gylle med tankvogn. Forsøk viser at det er liten skilnad mellom energibruken i økologisk og konvensjonell drift. Landbruket vil verta tvinga til å redusera bruken av fossil energi, det vil verta dyrare. Tilpasningsstrategiar vil vera overgang til andre produksjonar, jordvern og omlegging til økologisk drift. Ole-Anton Teigen, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle er opptekne av klima for tida. Kva gjer me som jordbrukarar? Gjødselplan, levering av problemavfall, avrenning osv. Klimaforliket er svært uforpliktande. Er kjøtforbruket i Norge for høgt? Lyse kjøtslag aukar og raudt kjøt flatar ut. Er dette miljøvenleg? Ein konsentrasjon av landbruket til tre område i landet ynskjer me ikkje. Korleis får me politikarane til å bry seg om miljø og rettvis fordeling? Det er viktig at dei opplever eit press. Me må nytta oss av at me har forbrukarane og media med oss. Me må ha fokus på dei som ynskjer å vera i norsk landbruk, og dei som vil inn. Me må vera med å styra utviklinga, vera konstruktive og klare, sjå mogelegheiter og ikkje syta

7 Erik Solheim, Naturvernforbundet. Klimautviklinga kjem ikkje overraskande på dei som har fylgt med. Jordbruket skal foredla solenergi til mat, men det moderne jordbruket verkar omvendt. Klimaendringane vil ikkje bety noko for norsk jordbruk. Tiltak innanlands betyr eigentleg at norske pengar vert brukt på tiltak utanlands, avlat. Olja driv globaliseringa. Samfunnet er bygd på teknologi som utnyttar oljeenergi. Oljealderen er berre ein kort episode i historia. Det vert truleg ikkje sett inn skikkelege klimatiltak før oljenedgangen er stor nok. Framtida vil verta ein kamp om energi. Ideen om biodristoff er det ikkje hald i, naturlovene hindrar fantastiske løysingar på energiproblema. Utan den store tilgangen på energi vil det igjen verta aktuelt å driva opprinneleg jordbruk. Jordbruksavtalen vil ikkje redda jordbruket. Debatt. Juklestad: Kva kan me i landbruket gjera? Kva med ein plan for reduksjon av oljebruken? Utslepp ved dyrking av jord? Korleis påverka utslepp frå sau gjennom foring? Groven: Veit ikkje nok om foring av sau. Dyrking av myr fører til forbrenning av karbon. Teigen: Kven er mest solid samdrifter med store lån eller kombibonden? Gass og varme frå fjøs bør nyttast til energi. Kjøsnes: For mykje kraftfor i kjøtproduksjonen. Kanaliseringspolitikken er feilslått, fører til auka bruk av kraftfor og forringing av jord. Lothe: Klimaforliket er eit steg i rett lei.jordbruket må ta sin del av utsleppa (12%), kortreist mat, red.dieselforbruk, ikkje kjøpa kvotar i utlandet. Me må ikkje driva moralisme som vert ført ned på personnivå, politikarane må ta ansvar. Miljørørsla er for fragmentert, me treng ei tung, brei miljørørsle. Lofthus: Økologisering framfor økologisk drift. Me har eit overforbruk i dette landet, fokus på dette har fått gjenklang i folket. NBS bør fokusera på energibruken i jordbruket, energisluka er ikkje mest solide. Økonomien til bonden er mykje av grunnen til avvikling. Hordaland og Sogn og Fjordane kjem alltid dårleg ut, dette må me få gjort noko med. Det er ei utfordring å ta vare på jorda og folk som har kunnskap. Dersom ikkje jordbruksavtalen syter for inntekt må me stilla spørsmålet om den er rett reidskap. Solheim: Klimaspørsmålet kan ikkje gjerast til eit individuelt moralsk ansvar. Groven: Korleis få ned forbruket? Regjeringa har skusla vekk handlingsviljen som finst mellom folk, personleg engasjement forsvinn. Folven: Ueinig med Teigen om solide bruk. Energi er for billig. Økologisk drift er ikkje følgd opp på Vestlandet. Bør bruka mindre kraftfor, meir gras og meir arbeidskraft. Me treng ei ny landbruksmelding som tek høgde for dei problema me slit med. Økoringen Vest: Enkeltindivid har noko å sei, den enkelte må ta ansvar. Lovar og reglar motarbeider økologisk landbr., bærekraft og sunn fornuft. Søk alliansar. Ljone: Me må ta personleg ansvar, det er ikkje det same som moralisme. Me kan ikkje setja vår lit til feige politikarar. Treng eit grasrotopprør. Stang: Dette er ein verdidebatt. Folket må koma fyrst, politikarane gjer det dei trur det er stemning for. Skal me ha håp om å koma vidare treng me ein folkebevegelse og nye verdiar, no er det forbrukarsamfunnet som styrer utviklinga. Jubileumspris. Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag sin 60 års-jubileumspris vart utdelt til Nils Einar Kjøsnes, Jølster og Jostein Kvåle, Sogndal for det flotte arbeidet dei og geitene deira har gjort. Forsikring. Hegrenes frå Gjensidige snakka litt om Gjensidigeavtalen, HMS, pensjon for sjølvstendig næringsdrivande, brannvarslingsanlegg og rabattar. Det kan svara seg med jamnleg gjennomgang av forsikringane. HMS. Jorunn Hilde frå Landbrukets HMS-teneste orienterte om praktisk HMS-arbeid. HMS-kurset dekkjer kravet til HMS-opplæring for leiarar. Open post. Kristin Vollset: Presenterte eit prosjekt med musikk, mat mm i omreisande buss Bergen omreisende musikksirkus. Vil gjerne samarbeida med bønder. Invitasjon til å vera med. Ho framførte og litt av Menneskehetens historie forteljing med song og musikk. Svein Lillebø: Presenterte bok og kurs for småfehaldarar som gir kompetansebevis i sauehald, noko alle må ha innan Sotra Sau- og Geitalslag kan kontaktast for kurs og bøker. Ole-Anton Teigen: Viktige saker for NBS ved Jordbr.forhandl.2008: - kronemessig inntektsutvikling, tette gapet - inntektsauke ein balanse mellom pris og budsjett - vektleggja bruk av lokale fornybare ressursar - betra strukturprofilen for areal- og husdyrtilskot Lofthus: Tilskotsmidlane må omfordelast. Velferdsordningane må prioriterast, refusjonsordninga må betrast. Løvland: Ta ut meir på pris i år, arealtilskotet må fordelast slik at dei små bruka kjem betre ut. Prioriter beitebruk. Helland: Driftstilskot sau er bra, men kombinasjonsbruk med kyr får ikkje nytte av det. Velferdsordningane må aukast, særleg på mjølkebruk. Avløysartilskot må utbetalast to gonger i året (det året det gjeld). Byrkjeland: Jordvern må prioriterast. Bell: Ha ikkje for stor tiltru til auka prisar. Drivkrafta for samdriftene og utviklinga elles er dårlege velferdsordningar og for lite fritid. Kombinasjonsbruk er vorte disfavorisert. Folven: Forhandlingane bør ikkje gjelde for eit år fram i tid, ingen andre har det slik. Ljone: Få fram kraftforforbruket for dei ulike dyreslaga. Sogn og Fj. Bondelag: Ingen interessekonflikt mellom Bondelag og Småbr.lag på Vestlandet Teigen: Einig med repr. frå Bondelaget, men problemet er meiningane sentralt, dei er ulike. Årsmøte. Årsmøtet vart konstituert. Møteleiar: Siri Byrkjeland. Referentar: Odd Arne Espeland og Åse-Marie Reisæter. Underskrive møtebok: Bjørn Egil Nordland og Svein Sekse. Leiaren sin tale. I talen tok Jarle Helland for seg fleire saker som er aktuelle i tida. Mellom anna jorvern, konsesjonsgrenser, buplikt, RMP og dei komande jordbruksforhandlingane. Etter to år med 12 13

8 raud-grøn regjering fortset bruksavgangen, og Vestlandet tapar stadig. Staten bør koma med eit tilbod som monnar i år, men Hordaland vil få liten nytte av gode tillegg om ikkje tilskotsreglane vert endra. Kjem ikkje staten med eit godt tilbod dette året bør NBS bryta tidleg i forhandlingane. Lokallaga vart oppmoda om å arbeida med studieheftet om forhandl. Årsmøtesaker. Årsmelding. Årsmelding vart lagt fram og godkjent. Rekneskap. Rekneskap vart lagt fram og godkjent. Kommentar: Trykkfeil på Balanse s.49 i årsmeldinga. Det skal stå underskot i staden for overskot og 2007 i staden for Budsjett godkjent med ein merknad: Det må opprettast pensjonsordning for tilsette. Val. Leiar: Jarle Helland attval, einstemmig valt for 1 år Styre: Helga Fossheim ny, valt for 2 år Siri Teigland ny, valt for 2 år Harald G. Molland ny, valt for 2 år Siri Byrkjeland ikkje på val Siv Eilertsen ikkje på val Arne Lofthus ikkje på val Vara: 1. Nils Martin Seim ny, valt for 1 år 2. Lars Johan Tveit ny, valt for 1 år 3. Edel Karin Ertsås Alpen ny, valt for 1 år Representantskapet: Jarle Helland, vara Siv Eilertsen Kvinneutvalet: Siv Eilertsen, ikkje på val. Siren Tømmerbakke, attvalt for 2 år. Siri Teigland, ny, valt for 2 år. Valnemd: Torunn H. Ljone (leiar), Odd Arne Espeland, Erik Krohn Hansen. Revisorar: Sniolvur Joanessarson, Ragnar Karevoll. Tlf Innkomne saker. Etne BS: Forslag om innføring av tilskot for årslam/påsettlam i jordbr.avt. Saka vart trekt, ein vil arbeida for å få dette inn i krava til jordbr.forhandlingane. Ymse. Bjørn Lothe orienterte litt om arbeidet i Prinsipp-komiteeen. Ynskjer forslag til slagord og andre synspunkt. Forslaget til nytt prinsipprogram vil koma på høyring i organisasjonen. Arbeidet skal vera ferdig til neste landsmøte. HARDINGLANDBRUK Kr 0,- i gebyr og årspris Den beste driftskontoen vår med svært gode rentevilkår. Ta kontakt med kundesenteret vårt Ref. Åse-Marie

9 Forenkling av tilskotsjungelen. - bøndene sjølve krev opprydding. Småbrukarane i Hordaland vil stø opp om det initiativet som kom ved jordbrukstingingane i 2001 og ynskjer at forenklingsarbeidet går vidare. I dag er det slik at alle ordningane gjer jordbruksavtala lite oversiktleg og vanskeleg å forstå. Ein må erstatta millimeter-ordningar med grovare system som set distrikt, småskala-jordbruk, kulturlandskap og ungdom i fokus. Hovudramma ved jordbruksoppgjeret må framleis avgjerast av Stortinget, dersom det vert brot. Usemje og tvist ved Fase II - tingingane derimot må avgjerast ved valdgift. Ein ser føre seg 5 delrammer med hovudtal, slik : 1. Forvaltartilskot. 2. Investeringstilskot. 3. Arealtilskot. 4. Tilskot pr. husdyr. 5. Velferdsordningane. Ordningar knytt til desse delrammene må vera oversiktlege og kan forenklast sterkt. I ein storleiksorden må ulike tiltak kunna reduserast frå ca 130 til 25 ell.30. På denne måten kan politikarane ta føringa i landbrukspolitikken tilbake frå byråkratane, og yrkesutøvarane kan Styret få større i HBS påverknad 2008: på Harald eigen G. kvardag. Molland, Siri Byrkjeland, Åse-Marie Reisæter, Siri Teigland, Jarle Helland, Siv Eilertsen, Arne Lofthus, Helga Fossheim, Nils Martin Seim. tlf Lillegraven Hotellet for møte og kurs 29 nye rom - ny konferanseavd. med moderne utstyr, godt ljos og god ventilasjon. Mat og senger av høg standard Bar med alle rettar Gode salongar 1 / 2 time frå Voss frå Bergen Bussen stoggar rett utafor Vossestølen Hotell Oppheim Vossestrand Telefon Telefax

10 Lokallaga Aktiviteten i lokallaga bær preg av at me er opptatt på mange andre hold også, men nokre lokallag held oppe aktiviteten, både lokalt og sentralt. I samband med uravstemminga i vår tok fylkesstyret kontakt med alle lokallagsleiarane og oppfordra dei til å ringa rundt til medlemmane sine for å få flest mulig til å nytta seg av stemmesetelen. Til landsmøtet på Stjørdal i november var 9 av dei 18 lokallaga våre representert. Eit av lokallaga hadde to utsendingar, og eit hadde med ein observatør. I alt var me 13 stk som reiste nordover, nokon med fly og nokon med tog. Det vart eit minnerikt landsmøte både fagleg og sosialt med gode innlegg og debattar, utferd til Nidarosdomen og hyggelig lag utover kveldane. Sjølv om aktiviteten mange plassar ikkje er heilt på topp, har medlemstalet i Hordaland halde seg stabilt. Ein av grunnane til det er Radøy sin kjempeinnsats for å verve nye medlemmar, heile 18 nye medlemmer har dei verva siste året. Samarbeidet fylkesstyret har hatt med nokon av lokallaga i samband med medlemsverving har vore positivt, og fylkesstyret ønskjer å fortsette dette arbeidet. Dersom nokon i lokallaga kjenner folk som gjerne kunne vore medlem i Småbrukarlaget, så tips Åse-Marie eller ein i fylkesstyret. Har de idear om medlemsverving eller andre aktivitetar som de vil ha hjelp til, eller dele med fleire ta kontakt med fylkesstyret/åse-marie. Siv. Medlemstal HBS : 685 medlemmer. Ole-Anton Teigen på rundtur i Hordaland. Me henta Ole Anton Teigen på Flesland onsdag morgon i eit strålande vinterver. Det fine veret kom som bestilt, då planen var å vitja småbrukarlagsmedlemmer med ulike produksjonar rundt om kring i fylket. Første post på programmet vårt var eit besøk hos bybonde Erik Krohn Hansen på Fjøsanger, berre nokre få km utanfor Bergen sentrum. Han driv ein besøksgard ( Inn på tunet ) med sauer, høner, geiter, hestar og ein gris. Me fekk ein omvisning på garden, og Erik fortalde om korleis han dreiv garden, med besøk av både barnehagebarn og skuleelevar, i tillegg til større arrangement og servering. Ein triveleg stad, der mange ungar får gode opplevingar med dyr og andre aktivitetar. Etter dette var me invitert til Fylkesmannens Landbruksavdeling. Landbruksdirektør Ole Bakkebø orienterte litt om landbruket i Hordaland, med dei utfordringane og mogelegheitene me har. Åse Vaag viste ein presentasjon av Hordalandsjordbruket, med sterke og svake sider, utvikling, truslar og mogelegheiter. Landskapsparkane fekk me og vita litt om. Eirik Brynjelsen fortalde om fleire prosjekt og utviklinga innan ulike område. FMLA ynskjer å vera eit utviklingsorgan, meir enn eit forvaltningsorgan. Frå Bergen gjekk turen nordover til Radøy i Nordhordland. Den første me vitja der var Bjørg Skarbø på Tjore i Sæbøvågen. Der driv ho og mannen Rune Tjore, med ammekyr. I tillegg har Bjørg starta med kjøtforedling heime på garden. Kjøt og pølser vert seld både frå garden og på Bondens Marked, og er vorte svært populært. Her fekk me også sjå ein av landskapsparkane i Hordaland, eit velstelt område i fascinerande landskap med beitemark utan tre heilt til topps. På Radøy var me og innom Elin og Vidar Morken. Dei driv med sau og kashmirgeit. Det er fantastisk å sjå korleis desse geitene ryddar i landskapet. Ole Anton var imponert over korleis me vestlandsbønder greier å driva og utnytta desse små gardane med bratt og ulendt terreng. Om kvelden inviterte me til ope møte med tittel : Kystbonden historie eller von om framtid? på Manger på Radøy. Om lag 30 personar møtte fram, både småbrukarlagsmedlemmer og andre. Jarle Helland, leiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, ynskte velkomen, og starta møtet med ein presentasjon av utviklinga i landbruket dei siste åra (dyretal og buskapsstorleikar i landet/hordaland/hordalandskommunar). Det viser ein stor nedgang, spesielt for Nordhordland. Økonomien i sauehaldet er dårlegare i Hordaland og Sogn og Fjordane enn i resten av landet. Ole-Anton Teigen og Jarle Helland på besøk hos Elin og Vidar Morken på Radøy

11 Ole Anton Teigen presenterte seg sjøv, før han starta innleiinga til debatten. - Fleirtalsregjeringa me har no kan endra landbrukspolitikken om dei vil, dei har ingen å skulda på. - Kva må til for at dette oppgjøret skal verta radikalt betre enn i fjor? Om ein skulle få gjennom Averøy-kravet på ,- pr årsverk, vil me framleis liggja under gjennomsnittet. Det er lite truleg at Jens vil gi eit kronebeløp over det tillegget andre får. - Korleis nå inn til sentrale politikarar? Trøkket frå grasrota må halde fram. Må bruka dei politiske kanalar me har. - Det vert spesielt i år, med uravstemming dersom framforhandla og anbefalt avtale. Frå debatten: - Averøya-kravet på 6 milliardar er på sin plass. Har me nye argument å koma med? Kunnskapsnedbygging. - Innovasjon Norge styrer meir enn andre organ. Kva meiner Teigen om det? Svar: Viktig at Småbr.l. er med å påverkar bruken av midlar. Midlar burde kanskje vore overført til FM/Fylkeskomm.? - Systemet bør endrast, no er det ikkje bøndene som får pengane, men andre. Les boka Avviklinga av den norske bonden av Helge Bergo. Me har ei tulle-regjering, FrP hadde faktisk vore betre, då hadde det vorte ruska opp. Kapitalen styrer både SV og heile samfunnet. - Det er fare for at årets oppgjer vil ha fokus på pris, då vert me taparane. - Politikken som har ført oss hit er legitimert av Bondelaget og Småbrukarlaget. - Store forventningar i år. Nei i uravstemming kan føra til dårlegare resultat. - Er Småbr.laget villig til å hoppa litt ut av det vande sporet? Nye grep? Svar: Me krev kraftig heving av budsjettmidlane og omfordeling enkelte distrikt tapar heile tida. Har sagt i frå om dette i mange fora. - Etterlyser nye tankar og nye spor - konkrete. - Det verkelege problemet er ikkje nødvendigvis inntjeninga, men at talet på bruk går ned, likevel vert det aldri brot i forhandlingane. Nisjer er ikkje for alle, det grunnleggjande vert ikkje endra av nisjeproduksjonar. Etterlyser at det vert sagt at ingen ting er oppnådd. Må omfordela. - det kjem lite signal om kva Småbr.l. ynskjer av jordbr.tingingane. Er landbruket til for dei som arbeider der eller for samfunnet? Midlar må rekanaliserast til Hordaland, små bruk, beitebruk. Fordeling innanfor rammene. Teigen: Må ta ut mest mogeleg på pris. Midlar må omfordelast, for å få det slik me ynskjer. Etter overnatting på Voss tok me ferja frå Kvandal til Utne. Første stopp var Agatunet, der me vart møtt av fleire medlemmer i Ullensvang BS og Guttorm Rogdaberg, som orienterte om det planlagde Jordskiftesenteret. Me fekk også ei lita omvising i det gamle, freda klyngetunet. Nokre kilometer lenger inne i Sørfjorden vitja me fruktgarden til Lars J. Måkestad på Nå. Her fekk me sjå korleis kvalitetsfrukt vert dyrka på små, bratte teigar. Me fekk også smaka eple av sorten Elstar, som no i slutten av mars framleis var av flott kvalitet. Turen gjekk så vidare oppover frå Nå, til garden Reisæter, 300 moh. Her møtte me prosjektleiar Arnhild Bleie, som fortalde om den planlagte landskapsparken i bygda. Siste post på programmet var Rosendal. Etter ein times køyring på til dels smale, svingete vestlandsvegar og gjennom Folgefonntunnelen (11 km lang) kom me fram til garden til Bergljot Bruåsdal Hesvik. No var tida dessverre knapp, men i lag med frammøtte medlemmer og lokalpressa, fekk me snakka litt om dei foreståande jordbruksforhandlingane og andre aktuelle saker. Åse-Marie. Hos Erik Krohn Hansen på Langegården i Bergen

12 VOSS JORDBRUKSSKULE VOSS JORDBRUKSSKULE - studieretning naturbruk New Holland er som deg! * innovativ * dynamisk * smart For skuleåret kan Voss jordbruksskule tilby fylgjande kurs: VG 1 NATURBRUK VG 1 HESTEFAG - NATURBRUK VG 1 VILLMARKSLIV & FRILUFTSLIV VG1 SKIHEIAS/HYTTEANLEGG ( IDRETTSOPERATØR SKI) VG2 LANDBRUK OG GARTNERI VG2 HEST OG HOVSLAGERFAG VG2 SKOGBRUK VG2 VILLMARKSLIV VG2 SKIHEIS/HYTTEANLEGG ( IDRETTSOPERATØR SKI) VG3 LANDBRUK VG3 NATRUNRUK (Gjev generell studiekompetanse 4. PÅBYGGINGSÅR (Gjev generell / spesiell studiekompetanse) INNLEIANDE VG1 NATURBRUK VG1 TIP og VG1 BYGG & ANLEGG Grøn yrkeskompetanse - grøn studiekompetanse! Voss jordbruksskule det NATUR-legaste valet! Kontakt oss for nærare informasjon: Voss jordbruksskule, 5710 Skulestadmo Tlf E-post: Bilverkstad Delelager Bensinstasjon Bilberging Marina Bergen, tlf Voss, tlf

13 Regionalt miljøprogram I 2008 var evaluering av regionalt miljøprogram. Ordningane som finnst i Hordaland har fått litt kritikk avdi miljøprofilen ikkje var godt nok ivareteken. Sjølv om næringa,båe fagorganisasjonane, har tykt at me hadde fornuftige og målretta tilskotsordningar, har landbruksavdelinga etter påtrykk frå landbruksdepartementet ynskt å endra ein del. Ein klårare miljøprofil skulle inn som viktig del av RMP. Dette resulterte i 3 møte i såkalla kulturlandskapsgruppe, der fylkeskommunen sin kulturminneavdeling, fylkesmannen si miljøavdeling og biolog ved universitetet var med som faste medlemer. Me kan trykt seia at dette har resultert i konfliktar og etter underteikna sitt syn, heller utrivlege møte. Nye moment som er diskutert er reine tilskot til biologisk mangfald, tilskot til styvingstre, tilskot til steingardar, tilskot til kulturminne med meir. For å finansiera deler av desse tiltaka er tidlegare ordningar sett under lupa- og redusert noko. Det må nemnast at kommunane har vore med på høyringsrunde og møte med landbruksavdelinga, der mange gode ynskje har vorte teke omsyn til, for å fordela våre pengar. Det kjem og tydeleg fram at nokre har vanskar med å skilja mellom RMP og reine SMIL midlar som kommunane fordeler etter søknad. Etter underskrivne sitt syn er det som har skjedd svært uheldig for næringa. Det gode samarbeidet med landbruksavdelinga har vorte dårlegare. Eit spørsmål som kan stillast til årsmøteutsendingane er : Er det rett at våre framtinga pengar over jordbruksavtala skal forvaltast av andre særinteresser? Til dømes har miljøavdelinga ved fylkesmannen klårt sagt at dette var eit godt høve til å få tilgang til litt pengar til deira prioriterte oppgåver. - langsiktigheit, sikkerheit og best økonomi Om du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 30 dagars oppfôringstid, så ligg det eit langsiktig perspektiv bak investeringane i kjøtproduksjonen. Da er det trygt å ha ein samarbeidspartnar som har same langsiktigheita som grunnlaget for verksemda si. Ein samarbeidspartnar som også garanterer avsetnad for det du produserer, uansett kvar du bur eller kor stor produksjon du har. Men kanskje viktigast alt: Ein samarbeidspartnar med eit overordna mål om å gje bonden best økonomi - både på kort og lang sikt. Faglaga sende inn protestskriv på meir formelle feil som vart gjort under prosessen. Mellom anna at fordeling av pengar i nye ordningar faktisk skjedde før ordninga var evaluert på landsplan. Som venta vart ikkje dette teke omsyn til. Underskrivne si meining er at særinteresser har vunne fram, næringa betalar,-og umyndiggjeringa over eigne midlar er skjedd. Dette må lokallag og fylkeslag ta opp med landslaget før neste jordbrukstingingar. Det som no skjer er absolutt uakseptabelt. RMP har framleis mange gode ordningar, og desse kan ein lett finna ved å leita på datasider hjå fylkesmannen. Elles vil det koma greitt fram på søknadskjema i august For min del var det her viktig å få fram evalueringsprosessen, og det urimelege i at andre fagfelt skal fordela våre jordbruksavtalemidlar. Arne Lofthus Indre Hardanger Forsøksring - arbeider for utvikling Alle næringsdrivande i jord- og og formidling av ny kunnskap hagebruk er velkomne som medlem. innan frukt- og bærproduksjon I dag er me rundt 400 medlemmer. - spisskompetanse på intensive dyrkingssystem i alle fruktslag Adresse: 5781 Lofthus - samarbeider med Forsøksringen Tlf: Hordaland om jordbrukstenester E-post: 24 25

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Sogn og Fjordane Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Anja Fyksen Lillehaug, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Lausdriftskravet 2024 svar på intern høyring Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser på denne saka som den viktigaste

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer