Høst Nyheter Skoletilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høst 2011. Nyheter Skoletilbud"

Transkript

1 Høst 2011 Kurskalender Nyheter Skoletilbud

2

3 Etter- og videreutdanning for alle nivåer Den beste veien for din bedrift velg MEF-skolen! Vi tilbyr Eksamensforberedende kurs Kompetansehevende kurs Lov pålagte kurs Skoler Mellomlederskole klasser på Hamar og i Tromsø Prosjekt- og bedriftslederskole på Hamar Medlemskap gir deg subsidierte priser på kurs. 50% rabatt på oppgitte priser i kalenderen. For MEF-bedrifter som har tariffavtale, er det ytterligere 30% i rabatt. Skolene har sitt eget prissystem, og her får bedrifter med tariffavtale 10% rabatt på medlemspris. Rabattene vil komme tydelig frem på fakturaene. Vi gjør oppmerksom på at det på obligatorisk kurs for bergsprengningsleder ikke opereres med rabattsystem, da dette kurset arrangeres på vegne av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF). Her kommer våre nyheter Beregning av mva. ved arbeid på og ved veg NS 3420 grunnleggende innføring i standarden, som nå er spisset til to-dagers kurs. 50% rabatt på oppgitte priser i kurskalenderen 1

4 Mellomlederskole MEF-skolens Mellomlederskole har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggsbransjen, og gir kompetanse på anleggsledernivå. Gjennomføring Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. Undervisningen vil i utgangspunktet foregå i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Samling 2-4 innledes med testoppgave fra forrige samling. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 3 timers jobbing hver uke hjemme. Det er derfor en forutsetning å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4-timers eksamen. Målet for opplæringen er å: Kunne planlegge, organisere og styre anlegg Kunne kvalitetssikre anleggsprosjekter Kunne lage en HMS-plan og foreta en sikker jobbanalyse Få kjennskap til dagens og fremtidens entreprisformer Få kunnskap innen NS 8405, NS 3420 og andre aktuelle standarder Få kjennskap til plan- og bygningsloven med forskrifter Få kunnskap om ressursstyring og ha kjennskap til fremdrifts- og ressursplanlegging Få kjennskap til kalkulasjonsmetoder Få kjennskap til konflikthåndtering Få kjennskap til kommunikasjon og ledelse Få kunnskap innen teambygging og motivasjon Emner Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap Fremdrifts- og ressursplanlegging Risikovurdering Jus: 1. Innføring i jus 2. Grunnleggende kontraktsrett 3. Arbeids- og personaljus 4. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Kvalitetssikring av anlegg NS 3420 Organisasjon og ledelse: 1. Anleggsleders rolle 2. Ledelsesteorier 3. Konflikthåndtering 4. Motivasjon og personlig styring 5. Møteledelse og kontraktforhandling Planlegging som styringsverktøy Plan- og bygningsloven Presentasjonsteknikk Prosjektorganisering Riggplanlegging og jobbplanlegging Stressmestring Studieteknikk Suksessfaktorer 2

5 Påmeldingsfrist Hamar 1. september med oppstart 15. november Tromsø 1. september med oppstart 1. november Hvem kan delta? Personer som allerede har lederansvar eller er tiltenkt en lederrolle på anlegg. Intervju med Monica Holm fra firmaet Oslo vei. Deltatt på Mellomlederskolen 2010/2011. Hva har skolen gitt deg i forhold til jobben din? Først og fremst har jeg lært mye om det formelle rundt kontrakter og standarder. Jeg stiller mye sterkere nå når det gjelder kontraktsbestemmelsene, og har mye bedre kunnskap om hva og hvor jeg finner ting i selve kontrakten. Videre har jeg fått større forståelse for viktigheten av å dokumentere og varsle endringer i forhold til kontrakter. Det ble fra våre forelesere lagt stor vekt på viktigheten av å varsle i tide. Selv jobber jeg i en bedrift hvor vi lenge har hatt stort fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), men også på dette området opplevde jeg å bli bevisstgjort i forhold til hvorfor vi skal holde på med dette arbeidet. Jeg tror mange vil ha stor nytte av å gå gjennom denne undervisningen. Mellomlederskolen har gjennom alle samlingene fokus på å gjøre oss sikrere i forhold til presentasjonsteknikk. Vi hadde jevnlig både gruppevise og individuelle fremføringer. Dette har gjort at jeg nå har en helt annen trygghet når jeg for eksempel skal legge frem noe for en byggherre. Noe du spesielt vil fremheve? Selv om det faglige innholdet i skolen har vært av stor verdi, har kanskje det å treffe andre fra samme bransje, med ulike kunnskaper og erfaringer, vært like givende. Jeg har lært masse av de andre deltakerne, og jeg oppfordrer samtidig alle fremtidige deltakere til å reise bort fra jobben og bo på hotellet hvor skolen arrangeres hvis det er mulig. Dette gir en helt annen mulighet til å knytte verdifulle nettverk, bearbeide det faglige innholdet og få ro rundt skolearbeidet, enn om man samtidig må sveipe innom jobben på vei til og fra skolen. «Videre har jeg fått større forståelse for viktigheten av å dokumentere og varsle endringer i forhold til kontrakter. Det ble fra våre forelesere lagt stor vekt på viktigheten av å varsle i tide.» 3

6 Prosjekt- og bedriftslederskole MEF-skolens Prosjekt- og bedriftslederskole har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggsog ressurs- og miljøbransjen, og gir kompetanse på prosjektog bedriftsledernivå. Skolen er lagt opp med én fellesmodul (modul 1, 6 samlinger) og én valgfri tilleggsmodul (modul 2, 1 samling). Fagbrev og gjennomføring av Mellomlederskolen og begge moduler i Prosjekt- og bedriftslederskolen danner det teoretiske grunnlaget for å søke tiltaksklasse 2. Målet for opplæringen i Modul 1 (felles) er å: Få Kunnskap om ledelse, planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter Kunne prosjektere et anlegg i tiltaksklasse 1 Kunne planlegge og følge opp lønnsomhet på prosjekter Kunne kontraktsoppfølging og kommunikasjon i gjennomføringsfasen Kunne fremdrifts- og ressursplanlegging Kunne innkjøp, logistikk og kontrahering av UE Få kjennskap til styring av totalentreprise Få kunnskap om viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder Modul 2 (valgfri) er å: Få kjennskap til formelle krav ved etablering av bedrift Få kjennskap til sentrale verktøy og rutiner for økonomisk planlegging og rapportering på bedriftsnivå Få kjennskap til personaladministrasjon og ledelse Få kjennskap til jus i personalarbeid Få kjennskap til strategisk utvikling i egen bedrift Få kjennskap til markedsplanlegging og påvirkning Emner Modul 1: Ferdigstillelse, overlevering og garantiarbeid Produksjonsplanlegging og oppstart av prosjekt Prosjektering og planlegging av prosjekt i tiltaksklasse 1 Prosjektledelse: 1. Tilbud/anbud og kontrahering 2. Inngåelse av kontrakt med oppdragsgiver Viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder Økonomisk styring av prosjekter Modul 2: Økonomiske verktøy og rutiner på bedriftsnivå Formelle krav til etablering av bedrift Markedsplanlegging og påvirkning Personaladministrasjon og utvikling Godkjenning av foretak i henhold til PBL Strategi- og organisasjonsutvikling Hvem kan delta? Personer som allerede har deltatt på Mellomlederskolen eller har annen relevant utdanning. Personer som allerede har lederansvar, eller er tiltenkt et lederansvar. Gjennomføring Skolen består av seks samlinger knyttet til modul 1, samt én samling knyttet til modul 2. Undervisningen vil primært foregå fra tirsdag til fredag, og undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Skoledeltakerne får kjennskap til en case-bedrift, og et case-prosjekt. Dette gjør at undervisningen kan gjøres realistisk, og oppleves som «matnyttig» for deltakerne. Samling 2-6 innledes med en testoppgave. Det skal leveres inn en prosjektoppgave i løpet av skolen. Gjennomføring av prosjektoppgaven krever ca. 100 timers arbeid for modul 1, og ca. 20 timers arbeid for modul 2. Det er derfor en fordel å ha diskutert opplegget med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 5-timers eksamen for modul 1, samt en 1-times eksamen for modul 2. 4

7 Påmeldingsfrist Hamar 1. september med oppstart 11. oktober Intervju med Svein Nilsplass fra firmaet Lesja Bulldozerlag Storhaug & Sønner AS. Deltatt på Prosjekt- og bedriftslederskolen 2010/2011. Hva har skolen gitt deg i forhold til din jobbsituasjon? Jeg kom fra en annen bransje, og PBL-skolen har gitt meg enormt mye, spesielt i forhold til kunnskap om lovverket og systemkrav i egen bedrift. Jeg har en økonomisk bakgrunn, men det har vært mye nyttig innenfor den økonomiske delen også, i og med at dette har vært rettet direkte mot bransjen. Skolen har gitt meg innspill på nytenking i forhold til egen bedrifts virke. «Jeg vil spesielt fremheve nettverksbyggingen på skolen. Jeg har fått nye bekjentskaper og livslangt kameratskap. At det er elever fra hele landet er viktig for å lære av hverandre.» Noe du spesielt vil fremheve? Jeg vil spesielt fremheve nettverksbyggingen på skolen. Jeg har fått nye bekjentskaper og livslangt kameratskap. At det er elever fra hele landet er viktig for å lære av hverandre. 5

8 Kompetansehevende kurs Kurs vedrørende merverdiavgift i vegsektoren Som tjenesteytere overfor offentlige vegmyndigheter er det viktig at vi i bransjen kjenner til vegfritaket etter lov om mer-verdiavgift. MEF arrangerer kurs for å øke kunn-skapene om innholdet i vegfritaket og vegfritakets grenser, i det vi ønsker å sette bransjen bedre i stand til å anvende avgiftsreglene på korrekt måte. Kurset vil fokusere på hva som anses som avgiftsfrie vegtjenester og avgrensningen av disse, og vil særlig være nyttig for anleggsledere etc. Kurset er anleggsorientert og gir kunnskap om Standardens struktur og oppbygging Sammenheng mellom kode og tekst Hvilke kostnader som inngår i de ulike postene Trening i å bruke og finne frem i standarden Fagdeler som gjennomgås: Del 0: Orientering Del 1: Fellesbestemmelser Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Del F: Grunnarbeid Del 1 Hvem bør delta: Anleggsledere, økonomiansvarlige, oppdragsgivere, konsulenter Varighet: Én dag Grunnleggende innføring i NS 3420 NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en av de viktigste standardene innen bygg- og anleggsbransjen. NS 3420 benyttes for å beskrive et prosjekt, slik at entreprenørene vet hva som skal gjøres og hvor mye (mengder) som skal utføres. Dette gjøres gjennom ulike postbeskrivelser. Det er derfor viktig å ha gode kunnskaper om NS 3420 når en skal regne på prosjektet og når det skal utføres. Hvem bør delta? Alle som regner tilbud/anbud Alle som har ansvar for utførelsen av arbeider etter NS 3420 Alle som ønsker grunnleggende kjennskap til NS 3420 Alle må ha med siste utgave av NS 3420: NS :2010 Del 0: Orientering NS :2009 Del 1: Fellesbestemmelser NS 3420-A:2009 Del A: Etablering, drift og avvikling av byggeeller anleggsplass NS 3420-F:2008 Del F: Grunnarbeid Del 1 Disse standardene kan kjøpes hos Standard Norge, telefon eller Varighet: To dager 6

9 Eksamensforberedende kurs Eksamensforberedende kurs for bergsprengere Den som skal ta bergsprengersertifikat, må inneha ett av følgende: 1. bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget, MEF-Skolen kjører eksamensforberedende kurs for bergsprengere. Dette er et kurs for de som ikke innehar A- eller B-sertifikater fra før. I tilknytning til kursene avholder vi også bergsprengereksamen på vegne av Bransjeråd for Fjellsprening (BfF). Eksamen kan også avtales gjennomført på et av våre regionskontorer. Pris pr. eksamen er kr 750,-. Før en kandidat kan gå opp til eksamen som bergsprenger, må ett av de tre kravene nedenfor kunne dokumenteres*. 2. eller bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok* kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid, 3. eller bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års praksis fra bergsprengningsarbeid. * Opplæringsboken under pkt. 2 fås tilsendt fra MEF-Skolen. *Alle kopier av fagbrev, praksisdokumentasjon etc. skal være MEF-Skolen i hende før tid for eksamen avtales. Eksamensdato: Sandefjord/Torp 24. oktober Ålesund 7. november 14. november Gardemoen 28. november 7

10 8

11 Eksamensforbredende kurs Kompetansehevende kurs Lovpålagte kurs HUSK OPPMELDINGSFRIST for fagbrevene ca. 15. august gå inn på for oppmelding Eksamensforberedende kurs for fagbrev - Anleggsfagene (56t) Kr , - (kr 6 500,-) V/Fordypning i Fjell- og bergverksfaget, vil siste samling tilsvare eksamensforberedende kurs. oppstart: september 30. sept - 1. oktober oktober Siste samling: oppstart: november august september oktober Siste samling: november Kristiansand Oppstart: august september oktober Siste samling: november Eksamensforberedende kurs for fagbrev - Gjenvinningsfaget (56 t) Kr ,- (Kr 9 500,-) Trondheim oppstart: Siste samling: september oktober november november Eksamensforberedende kurs for bergsprenger Kr 6 100, - ( Kr 3 050,-) Sandefjord/ Torp oktober Ålesund november november november Bergsprenger eksamen Kr 750, - ( Kr 750,-) Sandefjord/ Torp Ålesund 24. oktober 7. november 14. november 28. november Pris for MEF-medlemmene er opgitt i parentes. Eksempel: Pris 1 000,- Medlem (500,-) Anbudskalkulasjon og prosjektregnskap Kr 4 950,- (Kr 2 475,-) Gardemoen november Beregning av mva ved arbeid på og ved veg Kr 2 500,- (Kr 1 250,-) 13. oktober Juridiske kontraktstandarder (NS) Kr 5 800,- (Kr 2 900,-) Kristiansand september Oslo september oktober november Trondheim desember Komprimering Kr 3 100,- (Kr 1 550,-) Oslo Kristiansand Ålesund 27. september 10. oktober 26. oktober 22. november Miljøkartlegging, - sanering og avfallsplaner Kr 7 200,- (Kr 3 600,-) september NS 3420 (Anleggsdelen) Kr 4 250,- (Kr 2 125,-) september Skjetten oktober Kristiansand oktober Stavanger november Tromsø november november Prosesskoden Kr 2 750,- (Kr 1 375,-) Bodø Tromsø Kirkenes Risikovurdering Kr 3 000,- (Kr 1 500,-) Kristiansand Stavanger Haugesund Skei Nettbasert kurs Verneombudskurs Kr 6 500,- (Kr 3 250,-) Samling 1: Samling 2: 5. september 26. september 11. oktober 17. november 6. desember 6. september 20. september 4. oktober 27. oktober 1. november 3. november 16. november 15. november november Arbeidsvarsling - håndbok 051 Kurs 1 Kr 2 500,- (Kr 1 250,-) Bodø 14. september 4. oktober Stavanger 11. oktober Skjetten 20. oktober Kongsberg 4. november 9. november 13. desember Kristiansand 14. desember Hamar 15. desember Kurs 2 Kr 3 850,- (Kr 1 925,-) Bodø Stavanger Sandefjord Kristiansand Molde Trondheim Kurs 3 Kr 1450, - (Kr 725,-) Bodø HMS for ledere Kr 1 500, - (Kr 750,-) Tronheim september oktober oktober oktober november november desember desember 27. september 4. oktober 21. november 12. desember Obligatorisk overgangskurs for bergsprengningsledere kr ,- (kr ,-) Oslo august Kragerø 29. aug - 2. september Haugesund september Bodø september Førde september Molde september Kongsberg 31. okt - 4. november november Oslo 28. nov - 2. desember Sikkerhetskurs for anleggsmaskinfører (32t) Kr 6 000,- (Kr 3 000,-) Stavanger august (helg) september (helg) Tromsø oktober oktober (helg) Oslo oktober (helg) Steinkjer 31 okt november Trondheim november Oslo november Kristiansand november (helg) Molde november november (helg) Alta desember 9

12 Påmelding til kurs/skole gjøres på Kurskalender høsten 2011 AUGUST UKE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN SEPTEMBER UKE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN OKTOBER UKE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN NOVEMBER UKE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN DESEMBER UKE MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN Regionskontorer Region Midt Trondheim: telefon Region Nord Tromsø: telefon Region Sørvest Kristiansand: telefon Region Sørøst : telefon Region Vest : telefon Region Øst Hamar: telefon Region Øst Oslo: telefon Region Ressurs og miljø Oslo:telefon

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Iskald start på 2010

Iskald start på 2010 anleggs Langfingret gravejobb toyota Landcruiser tok tyvene med gps 26 34 56 nr. 1-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Iskald start på 2010 Vi ønsker velkommen

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer