utredningsserie Statens helsetilsyn Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS IK 2736

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utredningsserie Statens helsetilsyn 1-2001 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS - 5226 IK 2736"

Transkript

1 utredningsserie Statens helsetilsyn Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Lobo Media AS IK 2736

2 Kommunenes tilsyn med miljø og helse: Tilsyn med små virksomheter - Rapport fra arbeidsseminar i Bergen 22. november 2000 Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord: Faks: E-post: Internett:

3 Forord En sentral rolle som er gitt kommunene etter kommunehelsetjenesteloven er å være tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern. I tillegg til å ha et generelt ansvar for å føre tilsyn med forhold i miljøet som kan virke inn på helsen har kommunen også ansvar for å føre tilsyn med ulike virksomheter som er regulert gjennom forskrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. I forskriftene som er fastsatt etter 1994 er det satt krav til at de virksomhetene som omfattes av disse forskriftene skal føre internkontroll. Det er dermed lagt til rette for at kommunene i større grad fører et systemrettet tilsyn med disse virksomhetene. Med systemrettet tilsyn menes at kommunene påser at de aktuelle virksomhetene, gjennom sin internkontroll, har kontroll med at regelverkskrav systematisk blir etterlevd. Statens helsetilsyn ga i 1998 ut et rundskriv om kommunenes systematiske tilsyn med virksomheter som har krav om å føre internkontroll (IK-12/98). Rundskrivet redegjorde for Helsetilsynets forventninger knyttet til kommunenes tilsyn innen miljørettet helsevern. Vi fulgte opp rundskrivet med å gi ut utredningen «Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern» (IK-2705) i Å være tilsynsmyndighet er noe kommunens miljørettet helseverntjeneste har til felles med en rekke andre statlige og kommunale myndigheter. Et særpreg ved miljørettet helsevern er likevel det store antallet små virksomheter som er pålagt å føre internkontroll og som kommunene skal føre tilsyn med. Helsetilsynet så at det var behov for en større bredde i tilsynsverktøy i kommunene enn det som statlige tilsynsmyndigheter benytter seg av. Det må være en viss forskjell i fremgangsmåte i hvordan tilsynet utføres om det dreier seg en skole på 500 elever, eller en barnehage med 5 barn. Statens helsetilsyn valgte derfor i samarbeid med Miljørettet helsevern i Bergen kommune å arrangere et arbeidsseminar 22. november 2000 om tilsyn med små virksomheter. Denne utredningen inneholder oppsummeringer og kopi av foredragene fra dette seminaret. Statens helsetilsyn håper utredningen kan gi noen gode ideer i videreutviklingen av kommunenes tilsyn innen miljø og helse. Helsetilsynet vil særlig takke Rannfrid Fløysand, Sonja M. Skotheim og Ingvar Tveit i Miljørettet helsevern i Bergen kommune for at det har vært mulig å gi ut denne utredningen. Vi vil også nevne at utredningen i all hovedsak er finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Oslo, april 2001 Lars E. Hanssen helsedirektør

4 Innhold: Forord... 2 Innhold... 3 Innledning... 4 I Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn innen miljørettet helsevern... 5 Presentasjoner:... 6 Einar Larsson, Direktoratet for arbeidstilsynet... 6 Eldrid Røyneberg, Statens næringsmiddeltilsyn... 9 Bjørn Gudevold, Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Eric Backer-Røed, Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen Ingvar Tveit, Miljørettet helsevern, Bergen kommune II Oversikt og kartlegging over virksomheter der det skal føres miljørettet helseverntilsyn Presentasjoner: Odd Nymo, Teknisk hygiene, Hamar kommune Sonja Skotheim, Miljørettet helsevern, Bergen kommune III Tilsyn med mindre virksomheter Presentasjoner: Jon Jerre, Det Norske Veritas Helga Arianson, Fylkeslegen i Hordaland Einar Larsson, Direktoratet for arbeidstilsynet Sonja Bjørknes, Næringsmiddeltilsynet Haugaland Halvard Lamark, Sørum kommune Tore Hagen, Miljøhygienisk avdeling, Notodden kommune Ingvar Tveit, Miljørettet helsevern, Bergen kommune Rannfrid Fløysand, Miljørettet helsevern, Bergen kommune IV Oppfølging etter tilsynsbesøk; rapportering, vedtak og virkemiddelbruk Presentasjoner: Eldrid Røyneberg, Statens næringsmiddeltilsyn Sonja Skotheim, Miljørettet helsevern, Bergen kommune Aslaug Sandvin, Næringsmiddeltilsynet i Bergen Ingunn Milford, Helsevernetaten, Oslo kommune Marius Fosse, Statens helsetilsyn Anders Smith, Fylkeslegen i Akershus

5 4 Innledning Bakgrunnen for denne utredningen I 2000 ga Statens helsetilsyn ut Miljørettet helsevern kommunenes tilsyn med virksomheter (IK-2705). Dette var en utredning som viste hvordan en kan planlegge og gjennomføre tilsyn med virksomheter innen miljørettet helsevern generelt. I forordet til IK-2705 skrev helsedirektøren at kommunene har behov for større bredde i tilsynsverktøy enn det staten benytter seg av. IK-2705 var basert på en metodikk basert på tilsyn med større virksomheter. Det er en viss forskjell i fremgangsmåte i hvordan tilsynet utføres om det dreier seg om en skole med 500 elever, eller en barnehage med 5 barn. Videre har kommunene ulik kompetanse, kapasitet og praksis til gjennomføring av tilsyn. På bakgrunn av dette iverksatte Helsetilsynet et prosjekt for å gi en oversikt over hvilke aktuelle tilsynsmetoder kommunene benytter seg av i dag i sitt tilsyn med mindre virksomheter. Prosjektet ble lagt til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Prosjektgruppen har bestått av Rannfrid Fløysand, Sonja M. Skotheim og Ingvar Tveit fra Bergen kommune, med Inger-Lise Wiig og Arne Marius Fosse fra Statens helsetilsyn som styringsgruppe. Hensikten med prosjektet var å arrangere et kompetanseseminar med deltagere som har erfaring med tilsyn med mindre virksomheter og gi en oversikt over effektive enkle tilsynsverktøy og -metoder som benyttes i dag samt eventuelt komme med forslag til nye verktøy og metoder. Denne utredningen oppsummerer resultatet fra dette seminaret. Seminaret viser at det er behov for utvikling og spredning av metoder for å føre et effektivt tilsyn med mindre virksomheter. Spesielt er det behov for gode metoder for å gjennomføre en risikovurdering av virksomhetene, og på bakgrunn av dette gjøre en god prioritering av hvilke virksomheter en fører tilsyn med, på hvilken måte og hvor ofte. Videre er det potensiale for å føre det enkelte virksomhetstilsyn mer effektivt. Utredningen kan fungere som et idehefte for kommunene i deres arbeid med å utvikle sitt tilsyn. Når det gjelder organisering og gjennomføring av kommunenes tilsyn bør denne utredningen sees i sammenheng med IK Hvert kapittel inneholder 2-8 innlegg fra deltagerne på seminaret. Disse innleggene er i stor grad gjengitt i sin helhet, uten at prosjektledelsen eller Helsetilsynet har gjort en vurdering om dette er en god eller dårlig metode. Videre er det en innledning til hvert kapittel som i hovedsak er oppsummering fra de diskusjonene som var i seminaret knyttet til den enkelte deltema. I den grad den enkelte metode er kommentert er dette gjort i den innledningen. Generelt om tilsyn innen miljørettet helsevern Når det gjelder utvelging av tilsynsområder, gjennomføring av det enkelte tilsyn samt oppfølging er det viktig at tilsynsmyndigheten har det klart for seg hva er det en ønsker å oppnå ved tilsynet. Tilsyn har liten mening i seg selv. Tilsyn med virksomheter etter miljørettet helsevernregelverket er et av mange virkemidler for å bedre folkehelsen og redusere risikoforhold i samfunnet. Dette betyr at tilsyn må sees i et folkehelse- og risikoperspektiv. Videre vil en som forvaltningsorgan ha begrensede ressurser, og i liten grad ha kapasitet til å påse at alle tilsynsobjektene til enhver tid oppfyller alle regelverkskrav. Det betyr at det er et stort press på å gjøre gode prioriteringer i valg av innsatsområde og hvilke virkemidler en velger å ta i bruk for å oppnå best mulig folkehelse innenfor begrensede ressurser. Dette betyr ikke at kommunen som tilsynsmyndighet kan velge å ikke føre tilsyn, eller føre et tilsyn på et uansvarlig lavt nivå. Tilsynsmyndigheten er ansvarlig for å føre tilsyn i et slikt omfang og på en slik måte at de er trygge på at virksomhetene som de fører tilsyn med driver helsemessig forsvarlig. Videre må tilsynet i kommunene være organisert på en slik måte at det har en tilstrekkelig habilitet samt autoritet i forhold til tilsynsobjektene. Det er kommunestyrets ansvar å påse at tilsynet er tilstrekkelig effektivt. Dersom tilsynet ikke har autoritet og besitter de nødvendige virkemidler og ressurser vil det i liten grad være effektivt. Når det gjelder kompetanse til å utøve tilsyn er det opprettet et kurstilbud i regi av Forum for miljø og helse. Dette kurstilbudet er arrangert med støtte fra Sosial- og helsedepartementet ut fra et ønske å styrke kommunene som tilsynsmyndighet innen miljørettet helsevern.

6 5 I Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn innen miljørettet helsevern Samfunnet forventer å få størst mulig helsefremmende og sykdomsforebyggende gevinst i forhold til de ressurser som settes inn i miljørettet helsevern. Derfor er det helsemessig risiko og forebyggingsgevinst som er grunnlaget for å prioritere arbeidsoppgavene for tilsyn. Risiko klassifiseres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse x konsekvensen av hendelsen. Forvaltningen innen miljørettet helsevern bør basere seg på forskningsbasert kunnskap om miljø og helse slik dette for eksempel fremkommer i rapport fra Folkehelsa (1998): Miljø og helse en forskningsbasert kunnskapsbase. I tillegg bør det legges vekt på den kunnskapen som kommunehelsetjenesten har om lokale helseutfordringer, for eksempel via kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS, se mer om dette på og kommuneplanen. Også nasjonalt samles det inn en rekke data, se for eksempel Norgeshelsa på internett på og Miljøstatus i Norge på Det er også viktig med god kontakt med andre etater for å skaffe et godt grunnlag om lokale forhold. Man bør også lytte til folk flest, og klager fra publikum kan være en nyttig indikasjon for prioritering av oppgaver. Det er umulig å rekke over alt på en god måte og det vil alltid være et stort gap mellom oppgaver og kapasitet men desto viktigere er det med en kritisk gjennomgang av miljørettet helsevern-arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en årlig virksomhetsplan for miljørettet helsevern der prioritering av oppgavene blir sett i sammenheng med de ressurser som kommunen stiller til rådighet. En god virksomhetsplan synliggjør hvilke oppgaver som er viktigst og må prioriteres. I tillegg vil en slik virksomhetsplan illustrere hvilke oppgaver som ikke kan påregnes gjennomført. Prosjektbasert tilsyn kan være en hensiktsmessig arbeidsform for å gjøre arbeidet effektivt og ensartet, og samtidig vil konklusjonene kunne ha større gjennomslagskraft. God tverrfaglig kontakt er nyttig for å ha kunnskap om andre tilsynsmyndigheter som ivaretar helsemessige forhold overfor virksomheter. Vedlagt ligger fem presentasjoner fra kompetanseseminaret 22. november Tema for presentasjonene er risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn. Einar Larsson fra Direktoratet for arbeidstilsynet presenterte Arbeidstilsynets kriterier for valg av tilsyn. Arbeidstilsynets prosjekt BRARISK er et systematisk opplegg for slike valg. BRARISK skal prøves ut i Eldrid Røyneberg fra Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) presenterte konklusjonene fra SNT-rapport nr : «Tilsynsnivå, Delprosjekt 1 og 3» (tilgjengelig på internett på Bjørn Gudevold fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold og Eric Backer-Røed fra miljøvernavdelingen i Hordaland presenterte miljøvernmyndighetenes og Fylkesmannen i Hordalands prioritering av virksomhetstilsyn. Backer-Røed kom også inn på den samordningen som ulike tilsynsmyndigheter må gjøre. Avslutningsvis presenterte Ingvar Tveit fra Miljørettet helsevern, Bergen kommune et system for prioritering av tjenester og oppgaver innen miljørettet helsevern.

7 6 Risikovurdering/prioritering av tilsyn Einar Larsson Direktoratet for arbeidstilsynet T ilsy n se ta te n e s a rb e id F astsettelse av re g ler B e h a n d l i n g a v s ø k - n a d e r, k o n s e s j o n e r, dispensasjoner etc T ils y n * (m ed virkso m heten e) V e ile d n in g e tte r fo rv a ltn in g slo v. A n n e n i n f o r m a s j o n A n n e t arbeid b e s t å r a v K o n t r o l l ( U n d e r s ø k e ls e a v s t a t u s i f o r h o ld t i l k r a v ) Sy ste m re v isjo n V e rifik a sjo n I n n h e n t i n g / B e h a n d l - in g a v H M S-in fo f r a v i r k s o m h e t e n e B e h a n d l i n g a v u l y k k e r / h e n d e l s e r A n d r e k o n t r o l l e r o g e v e n t u e l l R e a k s j o n P å p e k i n g a v p lik te r ( m e n i k k e e n k e l t v e d t a k ) A v t a l e r o m k o r r i g e r - e n d e tilta k E n k e ltv e d ta k o m k o r r i g e r - e n d e tilta k (pålegg) E n k e l t - vedtak o m t v a n g s - m u l k t / g e b y r E n k e l t v e d t a k o m f o r e l e g g / t v a n g s g j e n - n o m f ø r i n g E n k e ltv e d ta k o m s ta n s in g, tilb a k e k a llin g a v tilla te lse /p ro d u k t P o litian m eldelse Tilsynsfokus (2001) Tilsynsfokus (2001) Muskel- og skjelettlidelser Risiko for skader ved: Tunge løft Ensidig gjentagelsesarbeid Organisering og tilrettelegging av arbeidet Psykososiale problemer Vold på arbeidsplassen, særlig på områder hvor det er natt- og alenearbeid Trakassering Tidspress og høye jobbkrav Ny teknologi som muliggjør arbeid over alt (øker stress) Allergi og overfølsomhet Isocyanater Epoksyprodukter Tilsynsfokus (2001) Fordeling av tilsynsressurser Ulykker og andre skader Ulykker og nesten-ulykker som medfører eller kan medføre død eller alvorlig skade Støy Sentrale kampanjer og aksjonsdager Innsats mot utvalgte bransjer Tilsyn i forbindelse med ulykker Oppfølging av effekt av tidligere tilsyn Annet risikobasert tilsyn

8 7 Kriterier for valg av tilsyn - (bransje/virksomhet/tema) (1) Politiske føringer kampanjer, aksjoner, raid mm Kriterier for valg av tilsyn - (bransje/virksomhet/tema) (2) Risikoforhold i bransjer/ virksomheter Uønsket påvirkning av eller mangler ved: - Organisatorisk arbeidsmiljø - Kjemikalier - Tekniske innretninger/maskiner - Dårlig inneklima Arbeidsrelatert: - Dødsulykker -Arbeidskader - Sykdom Politiske føringer kan føre til behov for langsiktige tilsynsstrategier som retter seg mot bransjer (kampanjer m.v.) eller kortsiktige (aksjonsdag rettet mot unge arbeidstakere, aksjonsuke m.h.t. overtid m.v.). Det vil i alle tilfeller «binde opp» noe tilsynsressurser og temavalgene vil i stor utstrekning være bestemt. Det samme vil gjelde i forhold til kampanjer, aksjoner og raid. Hovedprioritet forebygging: Nasjonalt program for forebygging Fire områder: muskel- og skjelettlidelser psykososiale problemer Risikoforholdene i bransjer/virksomheter vil i stor utstrekning bygge på myndighetenes, forskningsinstitusjoners o.a. kjennskap. Dette betyr at det må legges en god del skjønn inn når tilsynsobjekter og temaer bestemmes. Forhold som dødsulykker, arbeidsskader og sykdom er også parameter som benyttes i vår vurdering. Kriterier for valg av tilsyn - (bransje/virksomhet/tema) (3) Liten vilje til egenaktivitet Utvelgelse; hvem gjør hva? Bransje: - DAT: landsdekkende kampanjer og aksjoner og lignende - Distrikt: lokale kampanjer Virksomhet: - distrikt/inspiserende (samspill) Manglende vernetjeneste og verne- og helsepersonale Mangler ved HMS - arbeide Utviklingstrekk bransjer/virksomheter (f.eks. ny teknologi) Kjennskap til virksomheten meldinger Tema: - inspiserende/distrikt (samspill) Bransjevalg: Landsdekkende kampanjer kjøres i hovedsak over flere år. Her er distriktene pålagt å følge de retningslinjer som utarbeides sentralt. Dette gjelder spesielt valg av temaer (risikoforhold), reaksjoner, antall tilsynsobjekt m.v. Dette gjelder også når det sentralt kjøres kortvarige aksjoner der fokus er på begrensede risikofylte områder. Lokale kampanjer styres av det enkelte distrikt ut fra en vurdering av risikoforhold innenfor bransjer som kan være viktig å fokusere på innenfor et begrenset geografisk område (distrikt). Virksomhet: Annet tilsyn, utvelgelse av virksomhet blir her i stor utstrekning bestemt av de enkelte distrikt, og temaer i den forbindelse bestemmes ut fra en risikobetraktning og kjennskap til de enkelte virksomheter. På disse områdene vil distriktenes kjennskap og skjønn i stor utstrekning være det vesentlige når valg foretas. Tillegg til andre prioriteringer: Utvalgte bransjer 2001 > Undervisning inneklima psykososiale arbeidsmiljøproblemer > Sosial- og omsorgstjeneste - belastningslidelser - psykososiale arbeidsmiljøproblemer - allergi- og overfølsomhetsproblemer >Produksjon av trevarer - ulykker og støy

9 8 Risikobasert tilsyn i Arbeidstilsynet Beslutningsstøtte for et effektivt og målrettet tilsyn, ved valg av bransje, virksomhet og tema Tillegg til andre prioriteringer: Utvalgte bransjer 2001 >Tannhelsetjeneste, tanntekniske laboratorier, prod. av medisinsk utstyr m.m - allergi- og overfølsomhet - psykososiale problemer >Mineralvannsproduksjon - ulykker -støy - belastningslidelser >Hotell og restaurant - belastningslidelser - psykososiale arbeidsmiljøproblemer >Detaljhandelen - psykososiale arbeidsmiljøproblemer ( vold og trussel om vold) - usikre tilsettingsforhold - lav egenaktivitet Beslutningsstøtte for risikobasert tilsyn - gjennomføring Prosjektgruppen har foreslått en beslutningsstøtte som skal gi føringer på etatens utadrettede aktivitet ved: tilsyn mot innsatsbransjer (sentrale kampanjer og aksjoner/ utvalgte innsatsbransjer) distriktsstyrt annet planlagt tilsyn Risikoklassefisering (næringskoder) 1= betydelig risiko for uønskede hendelser/ tilstander 2= middels risiko for uønskede hendelser/ tilstander 3= lav risiko for uønskede hendelser/ tilstander 4= ubetydelig risiko for uønskede hendelser/ tilstander hendelsesbasert tilsyn S k je m a tis k fra m s tillin g : 10% 35 % 55 % (hhv. 25 % og 30% ) (Prosentsats i planbrev 2001) Kriterier fo r v a lg av bransje Hendelses Distriktsstyrt annet Tilsyn m ot innsatsbransjer basert tilsyn p la n la g t tils yn Sentrale kam panjer og aksjoner (for e kse m p e l 3-5 p r. å r) ( H ) h va - Føringer i hendelsesb planbrevet a s e rt tilsyn - Sam leskjem a( om fatter er H ) la g e t. - Distriktenes kunnskap om bransjene - S e kre ta ria te t få r la g e t grunnlagsdok. (H ) til in n s a ts g r. - Innsatsgruppe (HM S, dis trh ) la g e r in n s tillin g til dir. o m h v ilk e satsningene, og ramm eplan (H ) fo r satsningen - Prosj.ansv i HM S - HM S lager prosj.m andat fo r p ro s j. - Prosj.leder (HMS/distr) utpekes av dir. Utvalgte innsatsbransjer (for eksem pel over en fireårsperiode) - Innsatsgr. Lager prioritert lis te o v e r u tv a lg te bransjer - De 10 første bransjene skal det lages arbeidsm iljøbeskrivelser (H ) fo r det neste året - V a lg a v k o o rd.e n h e t (H ) skje r etter at distr. V P a n gir hvilke bransjer det er naturlig å koordinere - HM S foreslår koord.enhet i sam råd m ed aktuelle distr. Kriterier fo r v a lg av virksom - het Ik k e re le va nt, basert på utrykning - O ppfølging av effekten av tidlige re tilsyn - Distriktenes kunnskap om virksom heten - Prosjektleder lager prosjektplan (bruker fagskjem aene H ) - Distriktenes kunnskap om virksom heten - Distriktenes kunnskap om virksom heten Kriterier fo r v a lg av tem a S tyre s av henvendels en, (som nå) - Tema som gjorde at bransjen ble v a lg t, de e nk e lte fagskjem aene ( H ) - Planbrev - andre valg - J f. P ro s je k tp la n - P L s ø rg e r fo r a t fo rh old so m s ka l sjek k es u t p å tils yn e t legges inn i VYR. - Tem a som gjorde at bransjen ble va lg t, de e nk e lte fa g sk jem a e n e ( H ) - Koord.enhet sørger for at forhold som skal sjekkes ut på tilsynet legges inn i VYR. Det enkelte tilsynet Jf. aktuelle retningslinjer Jf. aktuelle retningslinjer - J f.p ro sje k tp la n - Forhold som skal sjekkes ut på tilsynet legges inn i VYR. Jf. a k tu e lle re tn in g s lin je r E tte r alle typer av tilsyn Insp. setter en vurderingen av virksom heten i tilsynssiden i VYR. Vurderingen bør baseres på en vurdering av v irk so m h ete n s e v n e o g vilje til å a rb e ide sys te m a tis k m e d H M S. D e tte b lir e n e rs ta tn in g til da g e n s IK -status. Prosjektgruppen m ener at dette bør utvikles. På steder der det er m erket m ed (H ) har prosjektgruppen utarbeidet m ateriell

10 9 Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn Eldrid Røyneberg Statens næringsmiddeltilsyn Risikobasert tilsyn Tilsynet skal bli mer målrettet, enhetlig og effektivt i forhold til innsatsen per tilsynskrone. Innsatsen rettes inn der risiko er størst ut fra et helsemessig perspektiv. Fastsettelse av minstenormer (basistilsyn) Benytte hjelpeverktøy Tilsynet skal vektlegge tilsyn med de virksomhetene som kan medføre størst risiko ut fra helsemessig perspektiv (Tilsynsklasser med minste frekvens) Tilsynet skal prioritere oppfølging av regelbrudd som kan ha helsemessige konsekvenser ved å fatte vedtak og følge opp til forholdene er utbedret Kriterier for inndeling i tilsynsklasser Helsemessig risiko Gjeldende hygieneforskrifter Tilleggskriterier Kritisk håndtering Mindre kritisk håndtering Lite kritisk håndtering Har virksomheten IK-mat? Har virksomheten etablert de rutiner, skriftlige og muntlige, som kreves i IK-MAT 5 og 5a? Etterleves disse kravene i virksomheten på en slik måte at det kan anses som tilfredsstillende nivå av styring? Tilsynsklasser Tilsynsfrekvens Tilsynshyppighet Verifikasjon/Inspeksjon m/ik-mat u/ik-mat 1 g hvert år 1 g hvert 2. år 1 g hvert 3. år Etter behov 3 g hvert år 2 g hvert år 1 g hvert år Tilsynshyppighet Revisjon Tilsynsfrekvens er fastsatt i forskrifter/instrukser Hvert 2. År Hvert 3. År Etter behov Etter behov

11 10 Tilsynsklasser Kriterier Tilsynsklasse 1 Forskrifter og instrukser med fastsatt tilsynsfrekvens Tilsynsklasse 2 Tilsynsklasse 3 Tilsynsklasse 4 Tilsynsklasse 5 Særskilte animalske hygieneforskrifter: Kritisk handtering Hygieneforskriften: Kap II og III med kritisk handtering Vannverk: Råvann med ofte og uforutsigbare funn av patogene organismer kombinert med enkel vannbehandling med eller uten desinfeksjon Særskilte animalske hygieneforskrifter: Mindre kritisk handtering Hygieneforskriften: Hygieneforskriftens kap II og III med mindre kritisk handtering Vannverk: Råvann med kjent og forutsigbar årstidsvariasjon i innhold av patogene organismer kombinert med enkel vannbehandling med desinfeksjon Særskilte animalske hygieneforskrifter: Lite kritisk handtering Hygieneforskriften: Hygieneforskriftens kap II, III og V med lite kritisk handtering Vannverk: Råvann med stabil og god hygienisk vannkvalitet kombinert med enkel eller utvidet vannbehandling med desinfeksjon. Importører (kontorfirma som ikke driver med annen næringsmiddelvirksomhet) Andre virksomheter, for eksempel de som omfattes av hygieneforskriftens kap IV, samt ikke godkjenningspliktige vannverk

12 11 Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn Bjørn Gudevold Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen Tilsyn og kontroll Hvorfor? Hvem? Hvordan? Tilsyn og kontroll Tilsyn er et viktig miljøpolitisk virkemiddel Tilsyn skal være målrettet, risikobasert og planmessig Naboklager eller akutte utslippshendelser kan utløse tilsyn Kontrollplan for Freteks kommune Virksomhet Kontrolltype Tidspunkt Risikoklasse Stupet renseanlegg Revisjon Uke 5 Middels Sorgenbekken Verifikasjon Uke 10 Utsatt TILSYN er tilsynsmyndighetens KONTROLL og eventuelle REAKSJON Tilsyn og kontroll KONTROLL er undersøkelse av status i forhold til KRAV Myndighetstilsyn skal være systematisk Tilsynet skal være risikobasert INTERNKONTROLL Systematiske tiltak som skal sikre at aktivitetene planlegges, organiseres utføres og vedlikeholdes i samsvar med fastsatte krav Hva er systematisk tilsyn? Kartlegging -regelverk/ansvar og oppgaver/virksomheter Målsetting Prioritering og tilsynsplaner Gjennomføring Reaksjoner og oppfølging Tilsyn og kontroll Kontrollklasse Kontroll av SFT Egenkontro ll Hyppighet Hyppighet Rapporter- inspeksjon system ings- minimum hyppighet revisjon 1) minimum 1 Hvert år Hvert 3 år Hvert år 2 Hvert 2 år Hvert 6 år Hvert år Tilsyn og kontroll KONTROLLEN KAN DELES INN I 3 KATEGORIER Egenkontroll/årsrapportering Inspeksjoner/verifikasjoner Revisjoner 3 Hvert 2-3 år - Hvert år 4 Etter behov - Etter behov

13 12 RISIKOBASERT TILSYN Inndeling i kontrollklasser For å systematisere kontrollen slik at arbeidet i størst mulig grad kan kanaliseres til de bedrifter som har de største miljøpåvirkningene, er bedriftene delt opp i 4 kontrollklassser. Det er fagavdelingen som plasserer bedrifter i kontrollklasser. Ved klasseinndelingen er det tatt hensyn både til størrelse og type utslipp, samt til resipientforholdene ved hver enkelt bedrift. Klassifiseringen av den enkelte bedrift vurderes løpende i SFT. Bedriftene kan flyttes opp eller ned i systemet dersom det skulle være behov for det. Klassifiseringen er foretatt etter følgende system : Kontrollklasse 1 Kontrollklasse 2 Kontrollklasse 3 Kontrollklasse 4 Betydelig utslipp, svak resipient Betydelig utslipp, middels resipient Middels utslipp, svak resipient Betydelig utslipp, god resipient Middels utslipp, middels resipient Lite utslipp, svak resipient Middels utslipp, god resipient Lite utslipp, middels resipient Nedenfor er kriteriene som er lagt til grunn ved klassifiseringen satt opp. I forbindelse med klassifiseringen er det nødvendig med en stor grad av skjønn. Klassifiseringen er satt opp som følgende : A. UTSLIPPETS OMFANG Utslippets omfang avhenger av : - Type forurensende stoff - Utslippets størrelse (før rensing ved eventuelt renseanlegg (RA)) Følgende inndeling av utslippets omfang er satt opp: A.1Betydelig utslipp til VANN: - Alle utslipp av persistente organiske forbindelser, Cd og Hg (bortsett fra åpenbart ubetydelige forhold) - Tungmetallutslipp (ekskl. jern) over 2 tonn/år (før rensing) - Utslipp av mer BOF 7 eller SS enn 1000 tonn/år (før rensing) - Fosforutslipp over 50 tonn/år (før rensing) Betydelige utslipp LUFT : - PAH, Cd og Hg (bortsett fra åpenbart ubetydelige forhold) - Tungmetallutslipp der det er krevd rensing - SO 2 over 100 kg/h (før rensing) - Støv over 100 kg/h (før rensing) Ved finpartikulært støv bør grensene være lavere - Fluorider over 50 kg/h (før rensing) - Løsningsmidler; - uten spesielt lav luktterskel: over 100 kg/h; - spesielt lav luktterskel : bruk skjønn - Lukt ellers: avhengig av intensitet (bruk skjønn) Andre forbindelser som er spesielle for en enkel bransje eller bedrift, kan godt være betydelig uten at det er nevnt her.

14 13 A.2Middels utslipp VANN: - Tungmetallutslipp (eksklusiv jern) i området kg/år - Utslipp av BOF 7 og SS i området tonn/år - Fosforutslipp i området 1-50 tonn/år Middels utslipp LUFT: - SO 2 -utslipp i området kg/h - Støvutslipp i området kg/h - Fluorider i området 1-50 kg/h - Løsningsmidler uten spesiell lav luktterskel: utslipp i området kg/h - Løsningsmidler med spesielt lav luktterskel og lukt ellers: Bruk skjønn A.3Små utslipp LUFT og VANN: -Alle utslipp mindre enn middels utslipp NB! I en god del tilfeller vil en bedrift komme i forskjellig kontrollklasse avhengig av om en ser på utslipp til vann eller til luft. I disse tilfellene skal bedriften plasseres i den strengere klassen. Støy skal holdes utenfor klassifiseringssystemet. Støykontroll må vurderes i hver enkelt sak. B. RESIPIENTFORHOLDENE Resipientforholdene avhenger av følgende faktorer : VANN: - Type vannforekomst (sjø/ferskvann) - Størrelse - Forurensningssituasjonen - Interesser knyttet til resipienten LUFT: - Topografi (kystlokaliseringen - daler) - Bruksinteresser (befolkningsmengde) - Forurensningssituasjonen - Spredningsforhold Følgende inndeling i resipientklasser er satt opp: B.1 God resipient VANN : - Åpent hav og de fleste fjordområder - Store vassdrag uten sterke interesser tilknyttet - Ved utslipp til kommunalt nett, vurderes det i hvert enkelt tilfelle. God resipient LUFT: - Åpent lende, f.eks. kystlokalisering - Få personer berøres - Ikke andre utslipp av betydning - God utskiftning (lite vindstille/inversjon) B.2 Svak resipient VANN: - Middels store vassdrag generelt - Alle små vassdrag - Liten terskelfjord

15 14 Svak resipient LUFT: - Innestengt, f.eks. dalbunn - Stor befolkningsmengde - Høy forurensningsbelastning - Høy frekvens av vindstille, eventuelt sterk kanalisering av vind fra kilde mot befolkning B.3 Middels resipient VANN: - Terskelfjorder og lukkede viker - Store vassdrag generelt - Middels store vassdrag uten sterke interesser tilknyttet - Ved utslipp til kommunalt nett, vurderes det i hvert enkelt tilfelle Middels resipient LUFT: - Resipient som ikke kommer inn under kategori god eller svak Det må utvises skjønn. Ved klassifisering av vannresipient må det også tas hensyn til forurensningsbelastningen i resipienten, og om vassdraget inneholder innsjøer med dårlig gjennomstrømming. For Luftresipient er det ikke nødvendig at alle kriteriene er oppfylt for at resipienten skal kunne klassifiseres som svak. 4.2 Kontrollhyppigheten i ulike kontrollklasser. Kontrollen er delt inn i 3 hovedtyper 1. Egenkontroll 2. Inspeksjon 3. Systemrevisjon Nedenfor følger en tabell som viser hyppigheten av de forskjellige kontrolltypene i de Tabellen er retningsgivende. ulike klassene. Kontroll av SFT Egenkontroll Kontrollklasse Hyppighet inspeksjon Hyppighet system Rapporteringshyppighet minimum revisjon 1 ) minimum 1 Hvert år Hvert 3 år Hvert år 2 Hvert 2 år Hvert 6 år Hvert år 3 Hvert 2-3 år - Hvert år 4 Etter behov - Etter behov 1 ) Utføres av SFT eller uavhengig institusjon.

16 15 Beskrivelse av tilsyn i virksomheter Kontrollen Er en undersøkelse av om virksomheten følger gjeldende lovgiving eller enkeltvedtak innen miljø og forurensning. Utføres som inspeksjon eller revisjon eller andre kontroller og gjennomgang av egenrapporten. Rapporten beskriver avvik og anmerkninger. Reaksjon etter kontroll Avhenger av alvorligheten av funn som blir gjort. Virksomhetene må utføre korrigerende tiltak for å rette opp avvik. Påpeker plikten til rette opp avvik og å innrette seg etter gjeldende lovgiving. Pålegger (enkeltvedtak) virksomheten å beskrive hva som er gjort og melde tilbake innen en fastlagt frist Gi enkeltvedtak om korrigerende tiltak Treffe enkeltvedtak om forurensningsgegyr, tvangsmulkt, driftsstans eller tilbakekalle produkt eller tillatelse Politianmeldelse med krav om straffeforfølging skal gjøres etter grundig vurdering ved særlig graverende avvik. Anmeldelse brukes ikke som virkemiddel for å utløse korrigerende tiltak, men som et generalpreventivt virkemiddel.

17 16 Eks. på kontrollplan med basiskontroll og risikobasert tilsyn. AKTUELL KONTROLLFORM OG KONTROLLHYPPIGHET - MVAOS (Fylkesmannen i Østfold) Eks. på kontrollplan med basiskontroll og risikobasert tilsyn. AKTUELL KONTROLLFORM OG KONTROLLHYPPIGHET - MVAOS (Fylkesmannen i Østfold) VIRKSOMHET Kommunale avløpsanlegg - Klasse 1 - Klasse 2 - Klasse 3 Renovasjon /avfallsanlegg - restavfallsdeponier - deponier med næringsavfall - nedlagte deponier - sorteringsanlegg Slakterier Øvrig næringsmiddelindustri Vaskerier Biloppsamlingslasser Pukkverk / Asfaltverk Brannøvingsplasser Flyplasser Destruksjonsanlegg Galvano/overflatebehandling Antall enheter Egenrapportering 1 år 1år 1år 1 år 1 år Kampanjer Verifikasjon Systemrevisjon - Gjennomførte en kampanje i 1998 vedr. gjennomføring av IKsystem -Gjennomførte en kampanje i 1998 vedr. gjennomføring av IK-system. etter behov 5 år 5 år 8år 5 år 6 år 8 år 5 år etter behov 5 år* 5 år 5 år* *Di tf l tif bi d l d t i j h k ltk Spesialavfall : - Mottaksplasser (større) - Innsamlere / mellomlagring - leveringspliktige bedrifter 4 år 6 år - 5 år Fotokjemikalier / amalgam: - Store (fotolab., sykehus, grafisk ind. ) - mindre (inkl. tannleger) - 4 år 8 år - Landbruksvirksomhet: - Silopressaft - Husdyrgjødsel - deponier / bakkeplaneringer etter behov etter behov etter behov Tilsyn med kommunal myndighetsutøvelse - Oljeutskillere * Disse opppgaver utføres samlet i forbindelse med systemrevisjon av hver enkelt kommune. - Separate avløpsanlegg 5 år * 5 år * Tilsyn med virksomhet som har fått tilskudd til: - Kommunale avløpsanlegg, opprydding - Avfall: Gjenvinning, sortering, spesialavfall 5 år * 5 år * * Disse oppgaver utføres samlet i forbindelse med systemrevisjon av hver enkelt kommune.

18 17 RESSURSBRUK Med ovennevnte forslag til kontrollplan vil omfanget av det planmessige kontrollarbeide for Østfold bli følgende: Antall egenrapporter å behandle:? / år fordelt på: - Kommunale avløpsanlegg: * stk. - Kommunale avfallsanlegg: * hvorav * med spesialavfallsmottak. - Private avfallsselskap: * stk - Avfallsforbrenningsanlegg (del. 2001) * stk. - Innsamlere for fotokjemi * stk. - Bilvrakplasser * stk. - Næringsmiddelbedrifter * stk. - Destruksjonsanlegg (del. 2001) * stk. - Galvano (del.2001) * stk. - Flyplasser (Rygge del. 2001) * stk. Antall kampanjer: 1 kampanje pr. år de første 4 år Antall verifikasjoner: 9 stk. / år fordelt på: - Deponier prod.avfall 0,2 - Oppdrettsanlegg 0,3 - Slakterier 1,0 - Øvrig næringsmiddelind. 2,0 - Vaskerier 0,2 - Biloppstillingsplasser 1,0 - Store fotovirksomheter 4,0 Antall systemrevisjoner: 7-10 stk. / år fordelt på: - Kommunale avløpsanlegg: stk. - Kommunale avfallsanlegg: - Større spesialavfallsmottak - Private mottaksplasser - Øvrige produksjonsbedrifter Ressursbruk som vil medgå til planmessig kontroll anslås til ca.? ukeverk ut fra følgende: - Egenrapportering: - Egenrapportering: - Kampanjer: - Verifikasjoner: - Systemrevisjoner:

19 18 Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn Eric Backer-Røed Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen Miljøvern Oversikt over tilsynsobjektene Kategorisering av forurensning Utslipp ved normal drift - stort - middel - lavt Utslipp ved unormale driftsforhold - stort - betydelig - middel - lavt Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Kontrollprioritering - høg - middel - lav Prioritering av tilsynsform Systemrevisjon - verifikasjon - egenrapportering Samlet tilsynsbehov A - Overgjødsling B - Smittefarlige stoffer C - Miljøgifter D - Akuttforurensning E - Luftforurensning/støy F - Andre typer forurensning Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland

20 19 Risikovurdering og prioritering av virksomhetstilsyn Ingvar Tveit Miljørettet helsevern, Bergen kommune Prioritering av tjenester innen miljørettet helsevern Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Det er en lang rekke tjenester som er aktuelle for at kommunene skal etterkomme kommunehelsetjenesteloven. Det er derfor meget viktig at kommunene foretar en prioritering, for å sørge for at miljørettet helsevern utøves effektivt, med størst mulig helsegevinst. En god tilnærming kan være å utarbeide en virksomhetsplan. En virksomhetsplan krever en prosess som i seg selv er nyttig for å klargjøre hvilken strategi kommunen skal følge for å nå sine mål. Selve virksomhetsplanen kan være relativt kort og konkret, men bør i alle fall fastsette mål for resultater og kvalitet på miljørettet helsevern fordele ansvar, myndighet og ressurser prioritere og planlegge tjenester og tilsynsform En virksomhetsgjennomgang blir best når både ansatte og miljørettet helsevern og øvrige ansvarlige, for eksempel kommunelege, helse- og sosialsjef og andre tverrfaglige kontakter i kommunen deltar. I Bergen kommune lager vi årlig virksomhetsplan for miljørettet helsevern. Prioritering av tilsyn og tjenester for kommende år blir det helt førende dokument for bruken av menneskelige og økonomiske ressurser. Ingvar Tveit Miljørettet helsevern Bergen kommune

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten 1 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 3 1.3 Forslag og vurderinger fra Arbeidslivslovutvalget og Stortinget... 5 2.

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer