Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport"

Transkript

1 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport

2 Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført av studiestedet, spørreundersøkelse blant kandidater fra odontologi i Bergen og intervjuer gjennomført ved institusjonsbesøk ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen 20. og 21. februar Komiteens innstilling er enstemmig. Tromsø, Aarhus, Malmö, Oslo, 15. august 2007 Jan Bergdahl, professor Klin. odont ved Univ i Tromsø, Docent i psykologi, Umeå Univ Ann Wenzel, professor Oral radiologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Tore Dérand, professor emeritus, Avd. for odont. tekn. och materialvet, Tandvårdshögskolan i Malmö Morten Enersen, Ph.D-student Odontologi, Universitetet i Oslo

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN... 5 BAKGRUNN... 5 KORT BESKRIVELSE AV INSTITUSJONEN... 5 GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN... 5 ORGANISERING AV RAPPORTEN... 6 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL... 7 STUDIETS MÅL... 7 STUDIETS PROFIL... 7 D) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTS FORSKRIFT DET SKAL FORELIGGE EN PLAN FOR DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET 2-3 (1) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INSTITUSJONEN SKAL HA ET STABILT FAGMILJØ KNYTTET TIL DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (2) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON DEN FAGLIGE VIRKSOMHETEN VED INSTITUSJONEN SKAL STØTTE OPP OM DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (3) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INSTITUSJONEN SKAL DELTA AKTIVT I NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID OG NETTVERK SOM ER RELEVANTE FOR DOKTORGRADSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (4) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INFRASTRUKTUREN SKAL VÆRE TILPASSET ORGANISERING AV STUDIETS/PROGRAMMETS KARAKTER OG RELATERES TIL DOKTORGRADSSTUDIETS/STIPENDPROGRAMMETS MÅL, 2-3 (5) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INSTITUSJONEN SKAL REDEGJØRE FOR HVORDAN DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET KVALITETSSIKRES I INSTITUSJONENS SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING, 2-3 (6) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON D) FAGLIG NIVÅ OG DOKUMENTERTE RESULTATER E) KONKLUSJON OG OPPSUMMERING

4 F) ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING G) APPENDIKS: SAKKYNDIG KOMITÉ, KOMITEENS MANDAT OG UTDRAG FRA NOKUTS FORSKRIFT

5 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 20. juni å iverksette en revidering av alle mastergradsstudier og Ph.D.- studier i odontologi. Formålet med revidering av akkrediterte master- og doktorgradsstudier innenfor odontologi er: å undersøke om studiene tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier å bidra til å utvikle kvaliteten i studiene Kort beskrivelse av institusjonen Det odontologiske fakultet er en enhet under Universitetet i Bergen. Det øverste organet ved institusjonen er universitetsstyret med rektor som leder og universitetsdirektør som øverste administrative leder. Universitetets administrasjon befinner seg under direktørens mandat. I neste ledd, på lik linje med Universitetsbiblioteket, Bergen Museum og Forskningssenter etc., finner vi fakultetene. Og under fakultetene deres tilhørende institutter og fagenheter. Geografisk sett ligger Det odontologiske fakultet for seg selv i Årstadveien, i forhold til flere av de andre fakultetene, som ligger på Nygårdshøyden. Det finnes to ulike typer profesjonsutdanninger ved dette fakultetet, Spesialist og Master in oral sciences. Tannlegestudiet ble etablert i 1962 og i 1975 ble tannpleierstudiet opprettet. Pr i dag har fakultetet 230 ansatte og 355 studenter. For å få opptak til studiet master i odontologi kreves generell studiekompetanse, i tillegg til følgende fag fra videregående skole: matematikk 2 MX/2 MY/3 MZ, fysikk 2 FY, kjemi 3 KJ. Det tas opp 48 studenter hver høst. Forskningen ved fakultetet spenner fra basalforskning til klinisk forskning, hvor master- og doktorgradsstudentene inngår i felles forskningsprosjekter i de ulike forskningsmiljøene ved fakultetet. Fakultetet gir organisert forskerutdanning gjennom mastergrad- og doktorgradsprogrammet. Fakultetet tilbyr et doktorgradsprogram som går over 3 år (4 år med 25 % undervisning) og fører frem til Ph.D-graden. Grunnlaget for vurderingen NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier slik de fremkommer i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i høyere utdanning, revidert , legges til grunn for evalueringen. Det skal legges vekt på utdanningens faglige nivå og dokumenterte resultater. Den sakkyndige vurderingen baseres på indikatorer for dokumenterte resultater sammen med selvevalueringen og institusjonsbesøket. 5

6 Organisering av rapporten Rapporten er disponert i forhold til mal for selvevaluering og NOKUTs forskrift 2.3 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier. En vurdering av faglig nivå og dokumenterte resultater avrunder vurderingen, og rapporten avsluttes med en oppsummering og avsluttende konklusjon samt anbefalinger for videre utvikling av studiet. 6

7 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL Studiets mål Odontologisk forskning og forskerutdanning skal bidra til å skape grunnleggende kunnskap knyttet til orale problemstillinger og skape en forskningsbasert god oral helseutdanning. Majoriteten av forskerutdanningskandidatene skal ha tilknytning til en av fakultetets samarbeidende forskerskoler. Studiets profil Forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet er ifølge institusjonens selvevaluering preget av å være internasjonal og ha et utviklingsrelatert forskningsperspektiv. De ønsker å ha en hovedvekt på klinisk odontologisk kompetanse og utdanning. Institusjonen hevder at det er en særlig styrke at store deler av forskningsmiljøene er integrert med andre fakultet, og at dette medfører et langt bredere tilfang enn om dette kun skulle innbefattet Det odontologiske fakultet. 7

8 D) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTs FORSKRIFT 1. Det skal foreligge en plan for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet 2-3 (1) 1. Det skal foreligge et reglement for studiet/stipendprogrammet. 2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn. 3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng. 4. Av planen skal det framgå hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot 5. fagområder/kunstfaglige områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder/kunstfaglige områder. 6. Planen skal vise studiets/stipendprogrammets forankring i kjerneområde(r) som kan identifiseres i internasjonal sammenheng. 7. Planen skal beskrive studiets/stipendprogrammets faglige/kunstneriske mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til. 8. Planen skal beskrive obligatoriske og valgfrie deler. 9. Av planen skal det framgå at stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere faglig sammenheng. 1.1 Beskrivelse Reglement Reglement for graden philosophiae doctor (Ph.D) ved Universitetet i Bergen er et felles reglement som omfatter hele forskerutdanningen ved UiB. Fakultetene har ikke utarbeidet egne Ph.D.-program med egne navn. Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnete ansvar for forskerutdanningen ved institusjonen. Ansvaret for den faglige og administrative gjennomføringen av forskerutdanningen er delegert til fakultetene innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og tverrfakultær doktorgradsutdanning skal tilknyttes et vertsfakultet. Et dekkende navn I den organiserte forskerutdanningen ved UiB er det flere forskerskoler med tematiske navn som antyder en tematisk innretning, men alle forskerskoler og forskerutdanninger ved de ulike fakultet er under én og samme organisasjon med ett felles reglement. Det viktigste for Det odontologiske fakultet er at kandidatene er partnere i gode forskningsmiljøer og forskningsgrupper som har tematisk overgripende og samlende navn. Studieplan- Tilstrekkelig faglig nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng. Reglement for graden philosophiae doctor (Ph.D) befester i sin målsetting ( 1) at utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre en videregående opplæring i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. Graden oppnås ved en godkjent opplæringsdel og godkjent avhandling. 8

9 Når begrepet plan brukes i forskerutdanningen ved UiB refereres det til den enkelte kandidats forskerutdanningsplan med prosjektbeskrivelse og en plan for opplæringsdelen. Prosjektbeskrivelsen må oppfylle krav om tilstrekkelig faglig nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng i form av at Ph.D-reglementet i 2.2 Plan for forskerutdanningen befester: Det odontologiske fakultet følger opp disse kravene i håndboken og legger spesielt vekt på planen for forskerutdanningen og utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen: Søkere som har mottatt stipend/finansiering på grunnlag av vurdering av prosjektbeskrivelse foretatt av sakkyndig komité, skal legge ved kopi av denne. Andre søkere må levere en prosjektbeskrivelse med et omfang på 5-8 sider. Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike delene av forskningsprosjektet. Det er avgjørende at prosjektet er en del av et forskningsmiljø og at forskningspartnere og forskningsgruppen synliggjøres. Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt avgjørende vekt på prosjektets kvalitet, prosjektets gjennomførbarhet innenfor normert tid, dvs. tre år, og kandidatens rolle og evne til å gjennomføre sin del av dette. Følgende viktige momenter må en huske på ved utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen: Søkeren må dokumentere god kjennskap til forskningsområdet, både nasjonalt og internasjonalt Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset. Det må vises at prosjektet innebærer en utvidelse av eksisterende kunnskap, og/eller at kunnskapen gir grunnlag for videre forskning på feltet Det må vises at de metodene og teoriene som tenkes brukt, er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det er gode muligheter til å utvikle den nødvendige metode og teori. Analysemetoder må beskrives Vurderinger knyttet til forskningsetikk Det skal sannsynliggjøres at prosjektet kan gjennomføres på normert tid og innen de økonomiske rammebetingelsene Tilknytningen til forskningsmiljø og eventuell forskerskole dokumenteres I tillegg er Krav til doktoravhandling til Ph.D.-graden ved UiB og Veiledning vedrørende krav til Ph.D.-avhandlingen ved Det odontologiske fakultet, beskrivende i forhold til de krav som stilles til avhandlingen, som er den mest omfattende av de obligatoriske elementene i forskerutdanningen: En avhandling til Ph.D.-graden ved Det odontologiske fakultet skal inneholde nye observasjoner av vitenskapelig verdi innenfor det odontologiske feltet. Som en hovedregel skal avhandlingen bestå av flere artikler publisert i tidsskrift med uavhengig fagbedømming. I tillegg skal det lages en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående og oppdatert sammenstillende vitenskapelig diskusjon. Det gis åpning for å levere monografier dersom formatet ikke gjør det mulig å publisere materialet som artikler i et tidsskrift (Krav til Ph.D.-avhandlingen ved Det odontologiske fakultet). Hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot fagområder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder områder Det odontologiske fakultet organiserer forskerutdanningen i samarbeid med fem tematiske forskergrupper og med fire forskerskoler. Det odontologiske fakultet følger opp UiBs 9

10 reglement og legger vekt på den forståelse og de rammene som er vedtatt i The Europeian Charter for Researchers. Code of Conduct of Researchers. Fakultetet vektlegger de tverrfaglige mulighetene i utdanningene. Utgangspunktet er de relevante tematiske områdene som er styrken til Det odontologiske fakultet sammen med samarbeidende miljøer. Odontologi er ifølge institusjonens selvevaluering et mangefasettert fag som krever spisskompetanse innen mange ulike fagretninger. Fakultetet har organisert forskerutdanningen i tilknytning til forskergruppene for å kunne tilby forskerutdanningskandidatene spisskompetanse innen enkelte tematiske felt. Det odontologiske fakultet mener derfor at de er sterke på områder som kreftforskning, atferdsrelatert forskning, inflammasjon og infeksjoner, biomaterialer og grunnleggende kraniofacial biologi, og berømmer gode samarbeidsmiljø på de øvrige fakultetene. Det odontologiske fakultet samarbeider særlig med Det medisinske fakultet: Institutt for biomedisin, Institutt for kirurgiske fag og Senter for internasjonal helse, men også Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: ICP-laboratoriet. Studiets/stipendprogrammets forankring i kjerneområde(r) som kan identifiseres i internasjonal sammenheng PhD-reglementet befester i 6.1 at avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Fakultetet har valgt å organisere forskerutdanningen i tilknytning til fem tematiske forskergrupper som alle orienterte ut fra internasjonalt kjente kjerneområder: Biomaterialer, kreftbiologi, inflammasjon og infeksjon, kraniofacial utvikling og funksjon, samfunns- og atferdsodontologi. Alle kandidater publiserer sine forskningsresultater i internasjonale tidsskrifter som befestet i Veiledning vedrørende krav til Ph.D.-avhandlingen: En doktoravhandling bør minst bestå av 3 vitenskapelige artikler utarbeidet for internasjonale tidsskrift med uavhengig fagbedømming. Det odontologiske fakultet tilbyr forskerutdanningskurs i nært samarbeid med andre fakultet, i tråd med UiBs overordnede målsetning. Samtidig er Det odontologiske fakultet opptatt av å ha god integrasjon med den engelskspråklige forskerutdanningen på mastergradsnivå (Master of Philosophy in Oral Sciences, Master of Philosophy in International Health) og et nært samarbeid med spesial-/spesialistutdanningen.. I tillegg til å velge blant disse kursene har forskerutdanningskandidatene anledning til å ta kurs som tilbyr kompetanseheving i forhold til deres spesifikke forskningsprosjekt. Flere kandidater tar derfor kurs utenfor institusjonen og drar utenlands eller til andre norske universitet for å ta spesialiserte forskerutdanningskurs. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (Ph.D.-reglement 6.1). 10

11 Studiets/stipendprogrammets faglige/kunstneriske mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt jfr. Ph.D.-reglement 1. Ifølge det samme reglementet fremgår det at søkeren må ha en utdanning som fakultetet godkjenner som grunnlag for opptak innenfor det aktuelle fagområde, for å kunne bli opptatt til forskerutdanning ( 2.1). Det odontologiske fakultet har konkretisert dette i håndboken, under punktet om opptakskrav, hvor spesielt krav til forskergruppen og søkers formelle utdanningsbakgrunn nevnes: For opptak kreves gjennomført femårig mastergrad i odontologi eller annet relevant fagfelt eller tilsvarende utdanning (hovedfag, profesjonsgrad eller lignende). 2.2 Plan for forskerutdanning sier videre at; Søknad om opptak skal inneholde en plan for forskerutdanningen, med en kortfattet prosjektbeskrivelse, finansieringsplan, plan for opplæringsdelen og formidlingsdelen, tidsplan for studiet, angivelse av behov for faglige og materielle ressurser, planer for opphold ved andre (inkl. utenlandske) forskningsinstitusjoner eller virksomheter. Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket, skal legges ved. Det fagmiljøet kandidaten skal knyttes til, skal delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen og i opplegget for selve forskerutdanningen. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet, samt inkludere forslag til veileder(e). Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, jf 2.3 Vilkår for opptak. Obligatoriske og valgfrie deler Obligatoriske deler i forskerutdanningen er opplæringsdelen og avhandlingen. Deler av opplæringsdelen kan velges fritt i forhold til hvilke aktiviteter en har behov for å øke kompetansen innenfor. Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er ønskelig av hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen også gi trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal også inneholde vitenskapsteori og etikk (Ph.D.-reglement 4.2). Stipendiatens arbeid/prosjekt skal settes inn i en bredere faglig sammenheng Forskerutdanningskandidatens forskningsprosjekt er enten et individuelt prosjekt eller del av et større forskningsprosjekt som styres av den faglige tematiske overbygningen i forskergruppen. Ph.D.-reglementet stiller krav til at prosjektet skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform (Jf 6.1). Kandidaten må ved utarbeidelse av egen 11

12 opplæringsplan og forskningsprosjektbeskrivelse vise at planen for forskerutdanning tilfredsstiller kravet i Komiteens vurdering Det finns ett doktorgradsreglement som är gemensamt för all forskarutbildning vid Universitetet i Bergen. Doktorgradsstudiet har ett täckande namn. Studieplanen följer UiBs PhD-reglement som följs upp i Det odontologiske fakultets handbok för forskarutbildning. Handboken för forskarutbildningen är genomarbetad, informativ och ger god vägledning åt stipendiaten. Det odontologiske fakultet har gjort en satsning på forskarutbildningen och organiserar forskarutbildning inom befintliga forskargrupper och forskarskolor. Studieplanen har en beskrivning av opplærningsdelen. Opplæringen har ett upplägg som möjliggör för stipendiaten att få ett brett fagligt sammanhang. Kandidaterna som antas till forskarutbildningen ska presentera en forskarutbildningsplan som omfattar projektbeskrivning, finansieringsplan, plan för opplærningsdelen, förmedlingsplan, tidsplan och uppgifter om behov av fagliga och materiella resurser. Den fagmiljö som stipendiaten knyts till ska aktivt delta i utformningen av projektplanen och själva forskarutbildningen. Forskarutbildningshandboken ger tydliga anvisningar för forskarutbildningens krav och procedurer. Kommiten konstaterar att doktorgradsstudiet har tillräcklig faglig bredd och inre faglig sammanhang. Dock finns viss svårighet att rekrytera stipendiater inom landet. 1.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at studieplan for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Bergen oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift.. 12

13 2. Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (2) 1. Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen/det kunstneriske utviklingsarbeidet. 2. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå. 3. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet. 4. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser. 2.1 Beskrivelse Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen Institusjonen rapporterer at fagmiljøet tilknyttet forskerutdanningen omfatter vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved fakultetet. Fakultetet har 37,5 vitenskapelige stillinger fordelt på professorer og førsteamanuenser, hvorav en stor andel av de vitenskapelige er tilknyttet forskerutdanningen som veiledere. Postdoktorene er også involvert som veiledere i forskerutdanningen. I tillegg er det ytterligere en andel eksterne veiledere fra andre fakulteter på UiB og utenfor UiB, hovedsakelig biveiledere, som utgjør en viktig ressurs i forskerutdanningen både som medforskere, medforfattere og veiledere. De eksterne veilederne trekkes inn i forskerutdanningen på grunnlag av at de representerer spisskompetanse i tverrfaglige forskningsprosjekt og for å styrke kvaliteten på forskerutdanningen og i forskningssamarbeid ellers. Dette styrker kvaliteten på og stabiliteten i fagmiljøet. Kliniske lærere uten formell forskningskompetanse utgjør også en tilleggsressurs i form av ikke formalisert klinisk faglig veiledning i forbindelse med kliniske prosjekter. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå Dette ivaretas først og fremst gjennom organiseringen av forskningen i fem forskergrupper. Fakultetet har gjennom denne satsingen forent forskningskreftene tilknyttet forskerutdanningen i større grupper og oppnådd flere disiplinovergripende samarbeidsprosjekter som gir frukter i form av større ekstern finansiering. Forskergruppene spenner fra basalforskning til klinisk forskning, og ivaretar både bredde og spisskompetanse innen ulike odontologiske tema gjennom fokus på de fem overordnede temaene: kraniofacial utvikling og funksjon, biomaterialer, kreftbiologi, inflammasjon og infeksjon, samt samfunnsog atferdsodontologi. Alle gruppene har internasjonale forskningssamarbeid på prosjekt og kandidatnivå. Etablering av et Senter for klinisk odontologisk forskning og en spesialistklinikk bidrar dessuten til en infrastruktur som legger til rette for klinisk og translasjonell forskning. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet 13

14 Alle de kliniske fagområdene har i dag minst to vitenskapelig ansatte i hovedstilling, og også i de pre- og parakliniske fagene er de vitenskapelige stillingene besatt med tannleger i hovedstilling. Disse utgjør stammen av hovedveiledere for forskerutdanningskandidatene. I tillegg deltar som før nevnt en del vitenskapelig ansatte fra andre fakulteter på deltid i forskergruppene. Alle forelesere på kurs som gies i forskerutdanningen har minst førstestillingskompetanse. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser Av 37, 5 (årsverk) vitenskapelige ansatte er 20,5 professorer i tillegg til tre professor II i 20 % stilling. De øvrige er førsteamanuenser. 2.2 Komiteens vurdering Fakulteten har en aktiv och stabil forskningsmiljö med god faglig bredd på internationell nivå. FoU-verksamheten dokumenteras i ett digitalt rapporteringssystem. Fakulteten har anställda i huvudstilling i kärnområdena för det aktuella doktorgradsområdet. Fagtillsatte i doktorgradsstudiet har kompetens på førsteamanuensis nivå och fler än 50% med professors kompetens. Storleken på fagmiljøet är väl anpassat till undervisning, veiledning och forskning för att vidareutveckla och säkra den fagliga kvaliten. 2.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at fagmiljøet for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Bergen oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 14

15 3. Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (3) 3.1 Beskrivelse Fakultetet er ifølge institusjonens selvevaluering en sterkt integrert del av virksomheten ved UiB og med særlig nært samarbeid med Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De pre- og parakliniske odontologiske miljøene er samlokalisert med tilsvarende på Det medisinske fakultetet. Det gis profesjonsutdanning for allmenntannleger og tannpleiere, samt spesialistutdanning av tannleger. Dette støtter opp om forskerutdanningen og gir grunnlag for etablering av forskergrupper og samarbeidende forskerskoler. Forskerutdanningens tette integrering med forskergruppene gir kandidatene status som partnere og medforskere i forskningsgruppene. Kandidatenes forskerutdanningsprosjekt er en del av et større prosjekt innad i forskergruppen, eller er et selvstendig prosjekt med felles relaterte tema og/eller metodikk som andre forskningsprosjekter innad i forskergruppen. De odontologiske fagområdene er primært knyttet opp mot undervisning på tannlege- og tannpleierutdanningen, men utgjør likevel en viktig støtte for forskerutdanningskandidatene. Senter for klinisk odontologisk forskning (Forskningssenteret) er en organisatorisk satsing med spesielt ansvar for å fascilitere og å være møtepunkt for klinisk forskning. Forskningssenteret har som hovedansvar å tilrettelegge for den klinisk odontologiske forskningen hvor en også samarbeider med spesialistklinikken om forskningsprosjekter, samt tilrettelegge, styrke og utvikle den kliniske forskningen i de fem tematiske forskergruppene i samarbeid med forskningsgruppelederne. Laboratorier ved fakultetet Fagmiljøene som er en del av Det odontologiske fakultets laboratorier utenfor Årstadveien 17 (Odontologiske biomaterialer, Oral mikrobiologi, Oral farmakologi og Oral patologi og Rettsodontologi) er blant de mest produktive forskningsmiljøene, og er sentrale i de tematiske forskningsgruppene. Samtidig bærer de spesifikke spissfunksjoner og spesiell kompetanse som er vesentlig for fellessatsingen i særlig grad for Senter for klinisk odontologisk forskning. Laboratoriet ved dette senteret fungerer interaktivt med spesialistklinikken og laboratoriene utenfor Årstadveien 17. Senter for odontofobi er basert på samarbeid mellom Det psykologiske fakultet, Den offentlige tannhelsetjenesten og Det odontologiske fakultet, med forskning, undervisning og formidling som primæroppgaver. Forskergruppen er utpreget tverrfaglig med internasjonalt nettverk, institusjonelt integrert i svært gode forskningsgrupper. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer er organisert under UNIFOB AS. På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet forestår gruppen bivirkningsrapportering, utreder pasienter med reaksjoner relatert til odontologiske biomaterialer, arbeider med informasjon samt driver forskning og utvikling innen området. Gruppen er tverrfaglig sammensatt og har forskningssamarbeid med grupper knyttet til Det psykologiske fakultet og Det medisinske fakultet ved UiB samt med grupper i andre land. Forskningen har relevans for 15

16 så vel odontologi som psykologi og medisin. Bivirkningsgruppen er en viktig faglig virksomhet for fakultetet og et fortrinn som blir benyttet i særlig grad i samarbeid med Forskningssenteret. Senter for internasjonal helse (SIH) er et tverrfakultetlig og tverrfaglig senter som er et knutepunkt for utviklingsrelatert helseforskning ved UiB. Odontologiske forskningsprosjekt samt forskerutdanning, inkludert engelskspråklig mastergrad, er en vesentlig del av SIH, og har et tett integrert samarbeid med SIH. Faglig forankring sikres gjennom forankring i forskergruppene ved Det odontologiske fakultet eller miljøer ved andre fakultet. Fakultetet er aktivt med i utvikling av større internasjonale prosjekt og forskerskolen ved SIH. Broegelmanns forskningslaboratorium er et tverrfaglig miljø ved Det medisinske fakultet med sterk basis i oral biologi og autoimmunitet. Dette er en viktig arena for forskergruppen i inflammasjon og infeksjon ved Det odontologiske fakultet. Laboratoriet har forskerskole (Bergen Research School in Inflammation) og fakultetets forskerutdanningskandidater er deltagere i denne forskerskolen. Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultet Det odontologiske fakultet har gjennom hele sin historie hatt sin hovedtyngde av preklinisk forskning som en integrert del av tilsvarende virksomhet ved Det medisinske fakultet. Dette er en viktig del av Det odontologiske fakultet sin faglige virksomhet hvor ansatte ved Institutt for biomedisin inngår som en del av flere av forskningsgruppene, bl.a. inflammasjon og infeksjon, kreftbiologi og kraniofacial utvikling og funksjon. Institutt for kirurgiske fag, Det medisinske fakultet Dette instituttet er en viktig samarbeidspartner for grupperingen som arbeider med biomaterialer ved Det odontologiske fakultet. ICP-laboratoriet, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Dette instituttet er en viktig samarbeidspartner for grupperingen som arbeider med spormetallanalyser i biomaterialgruppen ved Det odontologiske fakultet. 3.2 Komiteens vurdering Fakulteten har yrkesutbildning för tandläkare och tandpleiere samt specialistutbildning. Fakulteten har ett nära forsknings- och forskarutbildningssamarbete med ett antal fakulteter på UiB vilket har gett möjligheter att bygga upp ett flertal forskargrupper med både djup och bredd. Detta borgar för att doktorgradsstudiet vilar på en stabil faglig grund. Samarbetet med olika forskargrupper har också skapat möjlighet att bygga upp olika forskarskolor. Den fagliga verksamheten så som grundutbildning, specialistutbildning, klinisk verksamhet och forskning ger därmed möjlighet att stödja och bygga upp doktorgradsstudiet. 3.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Ph.D-studiet i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Bergen har en faglig virksomhet som bygger opp under doktorgradsstudiet og dermed oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 16

17 4. Institusjonen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevante for doktorgradstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (4) 4.1 Beskrivelse Ifølge Det odontologiske fakultet selvevaluering deltar både vitenskapelig ansatte og kliniske lærere i faglige nasjonale og internasjonale nettverk som støttes opp av fakultetet. Det dreier seg om profesjonsforeninger med faglig tilsnitt, så som Den norske tannlegeforening, nasjonale spesialistforeninger og tilsvarende internasjonale foreninger. De vitenskapelige ansatte er dessuten knyttet til internasjonale forskningsforeninger, hvorav den viktigste er International Association for Dental Research. Fakultetet er dessuten medlem i Association for Dental Education in Europe. Alle forskergruppene og forskerne har dessuten nasjonale og internasjonale partnere som de enten samarbeider med i felles prosjekter eller mer uformelt ved treff i konferanser, seminarer og faglig utveksling gjennom kortere gjesteforskeropphold og foredragsvirksomhet. Dette er viktig og nødvendig ettersom forskningsnettverkene nasjonalt er små, men målrettede. Internasjonale nettverk er større i omfang og representerer i større grad faglig spisskompetanse. Nasjonalt Ph.D.-seminar Et viktig nettverk for forskerutdanningskandidatene er det årlige nasjonale Ph.D.-seminaret i odontologi, hvor alle fakultetets forskerutdanningskandidater med odontologiske forskningsprosjekter deltar. Seminaret gir kandidatene et godt nettverk og tilgang til andre kandidater og deres nettverk og forskningsmiljø (spesielt i Oslo). Dette har betydd mye for et større nasjonalt fagfellesskap innen odontologisk forskerutdanning. Felles forsknings- og utdanningsprosjekt I forbindelse med forskerutdanningen av odontologiske kandidater på kvoteprogrammet, er det etablert forskningssamarbeid med en rekke land mellom forskere fra UiB og det enkelte land. Samarbeidet er basert på en gjensidig skriftlig avtale (Memorandum of Understanding), og Det odontologiske fakultet har for tiden slik avtale med utdannings- og forskningsinstitusjoner i følgende land: Etiopia, Sudan, Uganda, Tanzania, Kina, Romania, Thailand, Kenya. I tillegg har UiB flere bilaterale avtaler som fakultetet benytter seg av i utdanningssamarbeid (eksempelvis Nepal). UiB s utdanningssamarbeidet er muliggjort gjennom fakultetets deltakelse i kvoteprogrammet hvor studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner får stipend for å gjennomføre mastergradsprogram eller Ph.D.-utdanning ved UiB. En av intensjonene med ordningen er kompetanseheving i utviklingsland. Utviklingsrelaterte forskning er UiBs strategiske hovedsatsingsområde. Det er av gjensidig interesse for internasjonale samarbeidsinstitusjoner og fakultetet å utdanne flest mulig kandidater med Ph.D.-grad, da det gir faglig kompetanseheving og mer kunnskap for alle parter. 17

18 4.2 Komiteens vurdering Fakulteten redovisar och dokumenterar nationellt och internationellt samarbete och nätverk som är relevant för doktorgradsstudiet. Förutom forskarnas och forskargruppernas nationella och internationella samarbete har även de kliniska lärarna olika nationella och internationella kontakter. Erfarenheterna av detta samarbete bör systematiskt förmedlas till de forskarstuderande. 4.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen har nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevant for doktorgradsstudiet og derved oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 18

19 5. Infrastrukturen skal være tilpasset organisering av studiets/programmets karakter og relateres til doktorgradsstudiets/stipendprogrammets mål, 2-3 (5) 1. Stipendiatene skal være sikret nødvendige og egnede arbeidsforhold bl.a. kontorplass/produksjonslokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler. 2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med studiets/stipendprogrammets faglige innhold og nivå. 3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT- tjenester av tilstrekkelig omfang og kvalitet. 4. Tekniske og administrative støttetjenester skal være tilfredsstillende. 5.1 Beskrivelse Arbeidsplass Forskerutdanningskandidatene tildeles en fast arbeidsplass, enten i kontorlandskap eller i eget kontor. Fakultetet stiller datamaskin til disposisjon og kandidatene kan selv velge om datamaskinen skal være bærbar eller stasjonær. Stipendiatene er inkludert i HMS-runder og får der anledning til å ta opp sitt arbeidsmiljø. Stipendiater uten pliktarbeid tildeles kr i driftsmidler hver år, til sammen kr i løpet av tre år. Har stipendiaten pliktarbeid utvides driftsmidlene med kr , slik at samlet beløp da blir kr Bibliotektjenester Universitetsbiblioteket tilrettelegger for enkel tilgang til elektroniske samlinger av tidsskrift og bøker, via hjemmesider og bibliotekportal. Se Det er god dekning på elektroniske tidsskrifter innen fagområdet. Det lokale fakultetsbiblioteket tilbyr dessuten samlinger av bøker og tidsskrifter på papir, og har en god dekning innen fagområdet. Fakultetsbiblioteket har fast ansatt bibliotekar på heltid og driver utstrakt samarbeid med andre bibliotek, for bl.a. rask anskaffelse av litteratur. Biblioteket tilbyr PC arbeidsplasser (begrenset antall pga små lokaler). Åpningstid 9-15:45 (pluss 3 kvelder med studentvakt til 20:00 betalt av fakultetet). Bibliotekaren tilbyr kurs og annen opplæring både gruppevis og enkeltvis. Biblioteket samarbeider tett med Det medisinske fakultetsbibliotek (felles avdelingsleder) og litteraturbehovet innen de medisinske fagene suppleres herfra. Lokalene legger begrensinger på i hvor stor grad fakultetsbiblioteket kan bli et læresenter, og studiemiljø, slik som andre fakultetsbibliotek etter hvert har blitt. Aktiviteten ved biblioteket skal inn i fagplanene med faste kurs i informasjonskompetanse. IT-utstyr IT-tjenestene ved UiB er i løpet av 2005/2006 blitt sentralisert (se vedlegg). Brukertjenester ivaretas pr. telefon, fjernstyring av den enkeltes PC eller i form av utrykningshjelp. En ansatt ved fakultetet har ansvar for skrivere og IT-utstyr for øvrig ved driftsstans og kan også bistå de ansatte med en viss grad av førstelinjetjenester. 19

20 Det odontologiske fakultet har 7 seminarrom og 2 auditorier i Årstadveien 17. Alle har datamaskin og prosjektør for IKT-basert undervisning. Ett seminarrom har videokonferanseanlegg, og det er bestilt ett videokonferanseanlegg for ett av auditoriene. I Årstadveien 21 er det 3 seminarrom med IKT utstyr. Forskerutdanningskandidatene som sitter i miljøer på Det medisinske fakultet besørges med datautstyr fra Det odontologiske fakultet og har tilgang på samme brukerstøttetjeneste som de som er geografisk plassert i Årstadveien 17 og 21. Forskerutdanningskandidater får tildelt datamaskin etter valg innenfor en ramme på ca kr De har tilgang på de skrivere som finnes i nærheten av deres kontor. Tekniske og administrative hjelpemidler Forskerutdanningen støttes administrativt av to forskningskonsulenter og en førstesekretær. I tillegg til veilederne har de dessuten tilgang på faglig støtte fra en statistiker (førsteamanuensis), IKT-konsulent og laboratorieteknisk personale på forskningslaboratoriene. På laboratoriene som odontologi og medisin disponerer i fellesskap har fakultetet ansatt egne forskningsteknikere som støtter fakultetets odontologer og forskerutdanningskandidater. 5.2 Komiteens vurdering Fakulteten har allokerat tekniska och administrativa resurser för att skapa förutsättning för att upprätthålla en god forsknings- och forskarutbildnings miljö. Det kan konstateras att doktorgradsstipendiaterna har tillfredsställande datorutrustning, internetuppkoppling och driftsmedel. Vid besikting av lokalerna på Årstadveien 17 kan konstateras att de är nedslitna och föråldrade vilket kan medföra att arbetsmiljön blir lidande. De uppfyller ej de krav som ställs för att nå en god arbetsmiljö. En nytt bygge som ska ersätta lokalerna på Årstadveien 17 är projekterat, men tills denna permanenta lösning är nådd bör man tillfälligt vidtaga nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en acceptabel kvalitetsnivå på utbildningen och arbetsmiljö.bibliotekstjänsterna är tillräckligt för doktorgradsstudiet och stipendiaterna har tillräckligt administrativt stöd, men tillgången till PC på biblioteket bedöms inte vara tillräckliga. Detta kompenseras med att stipendiaterna har tilldelats i huvudsak bärbara datorer. 5.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Det Odontologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen har tilfredsstillende infrastruktur og derved oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. Komiteen vil likevel påpeke at: Lokalerna på Årstadveien 17 är föråldrade och otidsenliga och uppfyller inte de allmenne krav som ställs för att kunna ge en acceptabel arbetsmiljö och tillräcklig hög kvalitet på utbildningen. Behovet av nya lokaler är stort och bör åtgärdas inom rimlig tid för att lösa problemen med lokaler och arbetsmiljö. 20

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB

Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013. Forskerutdanningen

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. april 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 26. april 2017 24.09.2014 nr. 1981 Forskrift om endring

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Reglement for gradene Doctor medicinae veterinariae og Doctor scientiarum ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen Doktorgradsutdanningen

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

KVALITETSSIKRING FORSKERUTDANNINGEN

KVALITETSSIKRING FORSKERUTDANNINGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET Sak nr. 26/06 Møtedato 02.05.06 DLnr: 06/4213 DOF/gki KVALITETSSIKRING FORSKERUTDANNINGEN Bakgrunn Forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet skal vurderes

Detaljer

Forskerutdanningsmelding

Forskerutdanningsmelding Forskerutdanningsmelding 2008-2009 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen 1 1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER Resultatindikator 2008 2009 Måltall Resultat Måltall Totalt antall disputaser

Detaljer

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid

NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Stein Erik Lid NOKUTs erfaringer med ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning Stein Erik Lid Om NOKUT Om NOKUT og doktorgradsutdanning Analyse av NOKUTs praksis og resultater fra akkrediteringssaker Om hvilke

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN

SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN 1. Doktorgradsprogram: Søknaden gjelder opptak til doktorgradsprogrammet ved

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I SOSIALT ARBEID, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i sosialt arbeid Utdanningen har som formål at kandidater skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til selvstendig

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsadministrativ avdeling August 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 «FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved 1. Personalia Studentnr.

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/8629 Dato: 18.10.2016 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vedtatt av høgskolestyret 28.09.2017 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Vedtatt av dekan 25. 02. 2013 (Saksnr 11/13) Universitet i Nordland (UiN) har et felles

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurdering er basert på institusjonens selvevaluering

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011 Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011 Innhold Innledning og sammendrag...2 Ansvarsforhold og delegering...2 Veilederfunksjonen...2 Kravet om tilknytning

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i statsvitenskap er mastergrad/hovedfag

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET GRADEN PHILOSOPHIA DOCTOR (PhD-GRADEN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. Graden reguleres av Reglement for graden philosophiae

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PEDAGOGIKK 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i pedagogikk er avlagt mastergrad

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 15 11.04.2014 14:12 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2,

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av styret for Høgskolen i Stavanger 31. mars 2004. Sist endret og fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: 18.05.10 FREMDRIFTSRAPPORTERING I FORSKERUTDANNINGEN Bakgrunn Alle ph.d. kandidater og veiledere rapporterer årlig på kandidatens

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer