003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE"

Transkript

1 003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE Original versjon

2 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 2 Innhold 1 Forord Formål Anvendelse Definisjoner og forkortelser Referanser Revisjonshistorikk Omfang Ansvar Helikopterterminalenes brukerkomitè (HBK) Lokale Driftsmøter Innsjekk a personell Hensikt og omfang Frammøte / legitimasjon / arbeidstillatelse Bagasje / personlige eiendeler / verktøy / utstyr Reisebevis / boarding card Henvisninger Avvikssituasjon Innsjekk av last / cargo Hensikt og omfang Last / cargo som sendes av personell som skal reise ut på sokkelen Last som sendes av personell som ikke skal reise ut på sokkelen Sikringskontroll Sikret område Medbringer tillatelse Forbudte og regulerte gjenstander Kontroll av personell ved utreise Identitetskontroll Personkontroll Stikkprøvekontroll Påvirkning av rusmidler Kontrollnekt Kontroll av bagasje ved utreise Utgående kontroll av frakt, brev og pakkepost... 14

3 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Kontroll av frakt (cargo) Kontroll av brev og pakkepost Verdigjenstander og større pengebeløp Kontroll av frakt ved ankomst fra innretninger og fartøy Tekniske hjelpemidler Spesielle tiltak Informasjon til media Kompetansekrav til sikkerhetskontrollører Vedlegg 1: Operatørenes mandat til Helikopterterminalenes Brukerkomitè Mandat Arbeidsoppgaver Internkontroll Vedlegg 2: Anbefalt praksis for testing ved mistanke om alkoholpåvirkning Krav til opplæring av personell Apparattyper Krav til gjennomføring av prøvetaking Tolking a resultater feilmargin Administrativ oppfølging etter gjennomført prøve Mistanke om annen rusmiddelpåvirkning Vedlegg 3: Bruk av partikkeldetektor ved søk etter eksplosiver og narkotika Vedlegg 4: Beredskapsrutiner ved økt trusselnivå og spesielle hendelser... 23

4 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 4 1 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gass fagnettverk for sikring, Norsk olje og gass HMS Managers Forum samt av Norsk olje og gass Operations Committee. Videre er den godkjent av Norsk olje og gass administrerende direktør. Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er fagsjef HMS som kan kontaktes via Norsk olje og gass sentralbord Denne Norsk olje og gass-retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Norsk olje og gass. Administrasjonen er lagt til Norsk olje og gass. NORSK OLJE OG GASS Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post: 2 Formål Formålet med denne retningslinjen er å etablere en samordnet og ensartet praktisering av selskapenes krav til innsjekking og sikringskontroll på heliportene før utreise til norsk kontinentalsokkel. 3 Anvendelse Retningslinjen er utarbeidet for bruk på helikopterterminaler som benyttes av medlemsbedriftene til flyvning på norsk kontinentalsokkel. Dokumentet beskriver innsjekkingsrutiner og sikringskontrolltiltak ved utreise. Sikringskontrollen er det første av flere tiltak som gjennomføres for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå på innretningene og under selve helikoptertransporten. Sikringskontrollen skal: Sikre aktivitetene på Hindre at uønsket personell får adgang til helikoptere, innretninger og fartøy Hindre utsendelse og innførsel av uautorisert frakt og ulovlige stoffer

5 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 5 4 Definisjoner og forkortelser BSL: Bestemmelser for Sivil Luftfart ICAO: International Civil Aviation Organization HBK: Helikopterterminalenes BrukerKomité Norsk olje og gass: Medikamenter: Stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker og dyr, eller til å påvirke sykdom ved innvortes eller utvortes bruk. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelpreparater. Legemidler: Legemidler = Medikamenter Vitaminer: Vitaminer er en betegnelse for en gruppe organiske forbindelser med det til felles at de er essensielle 8livsviktige) for dyr og mennesker i små mengder som må tilføres gjennom kosten. Vitaminene er nødvendige for normal vekst og utvikling, og opprettholdelse av stoffskifteprosessene. Naturlegemidler: Et naturlegemiddel inneholder stoffer fra naturen som har vært i bruk i folkemedisin. Som oftest inngår planter, men det kan også være stoffer fra dyreriket, i visse tilfeller også mikroorganismer, salter og mineraler i sin opprinnelige eller i bearbeidet form. Kosttilskudd: Kosttilskudd er produkter som gir en konsentrert tilførsel av visse næringsstoffer. Vanlige kosttilskudd er bl.a. mineraler (f.eks. jerntabletter), vitaminer (f.eks. gjennom piller, tran eller ølgjær) og kalsium.

6 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 6 5 Referanser Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1): Antidoping Norge (Dopinglisten) Godkjente naturlegemidler - Statens legemiddelverk: aspx Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs html 6 Revisjonshistorikk Rev. Endringer: 7 Slått sammen tidligere Norsk olje og gass retningslinje 087 med Norsk olje og gass retningslinje 003, endret eierskap til HBK, og omarbeidet i henhold til nytt retningslinjeformat. 7 Omfang Retningslinjene gjelder alle brukere av, og omhandler kontroll av passasjerer, bagasje og frakt. Sikringskontrollens omfang bestemmes av det til enhver tid gjeldende trusselnivå, slik dette er definert av operatørselskapene i samråd med norske myndigheter. Retningslinjene tar utgangspunkt i at tilbringertjenesten skjer fra statlige, kommunale eller private helikopterterminaler underlagt nasjonal lovgivning og de forpliktelser Norge har påtatt seg iht. internasjonale overenskomster. Avinor har det overordnede operative ansvar for sikkerheten ved statlige og kommunale lufthavner. Avinor har også ansvar for å sikre bygningsmassen på. Ansvaret for å sikre flymateriellet tilligger helikopterselskapet. 8 Ansvar Helikopterflyvningene er ikke underlagt offentlige krav til sikringskontroll. Operatørselskapene skal derfor selv koordinere og iverksette nødvendige kontrolltiltak innen rammen av gjeldende lovgivning. Tiltakene samordnes med myndighetene ved behov. Utførelsen av sikringskontrolltjenesten koordineres av operatørselskapene.

7 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 7 9 Helikopterterminalenes brukerkomitè (HBK) Operatørselskapene har opprettet en brukerkomité for, og gitt mandat til å representere operatørselskapene overfor tjenesteleverandørene på. HBKs mandat og arbeidsoppgaver er beskrevet i Vedlegg Lokale Driftsmøter Operatørselskapene kan velge å avholde lokale driftsmøter på den enkelte helikopterterminal. Driftsmøtet kan drøfte lokale problemstillinger knyttet til sikringskontroll, trafikkavvikling, ruteplaner, mm. Driftsmøtet bør ha representanter fra alle relevante operatørselskap, helikopterselskapene og sikringsselskapene på helikopterterminalen. Avinor, Politiet, Tollvesenet og andre samarbeidspartnere inviteres med ved behov. Representantene i Driftsmøtet bør ha fullmakt til å treffe beslutninger på vegne av sine respektive selskaper. Driftsmøtet bestemmer selv hvem som skal lede møtene. Referat fra møtene skal sendes til leder for helikopterbrukerkommite. 11 Innsjekk av personell 11.1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å ivareta krav om ensartet innsjekk for alt personell under reise til opphold på sokkelen. Alt personell som reiser til/fra sokkelen skal gjøre seg kjent med denne prosedyren. Ansvaret for å sikre dette ligger hos arbeidsgiver. Prosedyren dekker, eller gir henvisninger til, de minimumskrav som skal ivaretas herunder bl.a.: krav til helseattest, sikkerhetsopplæring og arbeidstillatelse. medbringing av bagasje, verktøy og utstyr last/cargo med helikopter Helseattest Personell som arbeider offshore, må være i besittelse av helseattest utfylt på godkjent skjema: "Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel (skjema i-1148 fra Statens Helsetilsyn), etter bestemmelsene i "Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten". Helseattester som avviker fra overnevnte, vil i utgangspunktet bli avvist. Helseattesten skal være registrert før utreise offshore. Gyldig helseerklæring skal alltid medbringes på reise til sokkelen, og må på oppfordring kunne forevises.

8 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 8 Sikkerhetsopplæring Personell som reiser offshore skal ha sikkerhetsopplæring iht. Norsk olje og gass retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. I tillegg skal personell som reiser offshore ha gjennomført eventuelle operatørspesifikke sikkerhetskurs. Gyldig Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring skal være registrert før utreise og alltid medbringes på reise til sokkelen, og må på oppfordring kunne forevises. Arbeidstillatelse Utenlandske statsborgere som det kreves arbeidstillatelse for, må ha fått denne godkjent i forkant, eller vise godkjent arbeidstillatelse ved innsjekk for utreise Frammøte / legitimasjon / arbeidstillatelse Frammøte på heliport er 60 min. før helikopterets avgangstidspunkt med mindre annet er spesifisert av operatør. Alle innsjekkede passasjerer skal gå direkte til sikkerhetskontrollen. Alle reisende må kunne forevise: Gyldig legitimasjon (id kort) ved innsjekk, ref. kap Kursbevis for sikkerhets- og beredskapsopplæring Arbeidstillatelse (hvis aktuelt) Helseattest Medbringer tillatelse (hvis aktuelt) Medikament konvolutt (hvis aktuelt) 11.3 Bagasje / personlige eiendeler / verktøy / utstyr Størrelsen på bag eller andre kolli som medtas som personlig bagasje skal ikke overstige 60x50x30 á 10 kg. Håndbagasje i kabinen er ikke tillatt. Bagasjen merkes med Flight nr. destinasjon, vekt og navn. Verktøy/utstyr er å betrakte som frakt/cargo og skal følge reglene som gjelder for frakt/cargo. Det vises for øvrig til Norsk olje og gass "Retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger", nr Reisebevis / boarding card Passasjer mottar ved innsjekk et reisebevis som inneholder personopplysninger. Dette skal sjekkes og eventuelt endres på hvis gitte opplysninger ikke stemmer.

9 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Henvisninger De reisende plikter å følge alle henvisninger gitt av innsjekkpersonellet Avvikssituasjon Passasjerene vil jevnlig bli informert ang. forsinkelser (1. gang pr.time) De reisende er selv ansvarlige for å holde seg informert om nye avgangstider og selv skaffe seg de måltidene han/hun ønsker dersom dette skjer ved helikopterterminalen. 12 Innsjekk av last / cargo 12.1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å ivareta krav om ensartet innsjekk av last/cargo Last / cargo som sendes av personell som skal reise ut på sokkelen Ved forsendelse av ekstra bagasje/last skal reisende fremvise boarding card og manifest, og evt HMS datablad for innhold i forsendelsen. Manifestet skal som minimum inneholde avsender, mottaker, og beskrivelse av innhold. Størrelse og vektbegrensninger, ref. helikopterselskapenes bestemmelser Last som sendes av personell som ikke skal reise ut på sokkelen Det skal fremlegges manifest samt eventuelt HMS datablad for last som skal sendes ut på sokkelen med helikopter. Manifestet skal som minimum inneholde avsender, mottaker, og beskrivelse av innhold. Vedkommende som leverer last skal vise identifikasjon som dokumenteres av vaktselskap. Ansvaret for å sikre dette ligger hos operatør.

10 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Sikringskontroll 13.1 Sikret område Sikret område er en avgrenset og kontrollert del av terminalen mot flysiden, der opphold forutsetter autorisasjon. Servicefunksjoner i sikret område forutsettes underlagt sikringsrutiner som ivaretar områdets sikringsmessige integritet. Sikringskontrollen skal foregå før passasjerer og gods gis adgang/overføres til sikret område. Forlates sikret område, må kontroll foretas på nytt ved ny innpassering. Utreisende og ankomne passasjerer skal holdes adskilt Medbringer tillatelse Medbringertillatelse (skjema) skal brukes for følgende forhold: Tillatelse fra operatøren til å medbringe en ellers regulert eller forbudt gjenstand. Tillatelse fra faglig ansvarlig lege til å medbringe legemidler som benyttes i fast medisinering Forbudte og regulerte gjenstander Dette avsnittet beskriver hvordan forbudte og/eller regulerte gjenstander skal håndteres, og hvordan uregelmessigheter skal varsles og rapporteres. Våpen, våpendeler og eksplosiver Våpen, våpendeler, ammunisjon og eksplosiver skal nektes medbragt og Politiet varsles. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Kniver Kniver som anses som våpen, skal nektes medbragt. Forholdet rapporteres til operatørselskapet. Kniver som betraktes som verktøy behandles som øvrig verktøy, jfr. Kap Narkotika, dopingmidler og forbudte medikamenter Ved funn av narkotika eller forbudte medikamenter skal Politiet kontaktes for videre håndtering. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres til operatørselskapet. Ved funn av brukerutstyr (sprøyter, piper, o.l.) uten rimelig lovlig formål skal dette nektes medbragt, operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres til operatørselskapet. Legemidler som står oppført som på forbudslisten til Antidoping Norge skal håndteres som medikamenter.

11 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 11 Alkoholholdige væsker Alkoholholdige væsker skal nektes medbragt Passasjeren må selv besørge avhenting/deponering/uthelling. Oppdages alkoholholdig væske på pasasjeren eller i passasjerens bagasje, og passasjeren deretter fjerner væsken, skal vedkommende ikke nektes utreise, men forholdet skal likevel rapporteres operatørselskapet. Medikamenter Medikamenter skal være i ubrutt forpakning. Ubrutt lomme i blisterpakning anses som ubrutt forpakning. Medikamentblankett skal fylles ut hvis passasjeren ikke har fast medbringertillatelse. Medikamentkonvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Ett eksemplar av blanketten sendes sykepleier i separat forsendelse. Blankett skal også benyttes hvis medikamenter i brutt forpakning må medbringes av medisinske årsaker. Konvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Blanketten som sendes til sykepleier, og blanketten som festes på medikament eller konvolutt, skal begge påsettes klistrelapp med teksten Inneholder medikamenter i brutt forpakning. Medbragte medikamenter skal ved ankomst håndteres iht. selskapsinterne rutiner. Hvis ikke annet er avtalt, skal medikament med påklistret blankett, evt. konvolutt med påklistret blankett, leveres sykepleier. Medikamentforpakning og konvolutt skal ha intakt forsegling. Dersom forseglingen er brutt, skal dette rapporteres til plattformsjef. Det samme gjelder hvis medikament eller evt. konvolutt ikke fremvises for sykepleier. Medikamenter som ikke er oppgitt på blanketten, vil bli håndtert iht. plattforminterne rutiner. Sikringspersonellet på helikopterterminalen skal ikke vurdere om et bestemt medikament kan tillates å ta med ut på sokkelen eller ikke. Eventuelle funn skal rapporteres til operatørselskapet. Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd skal være i ubrutt forpakning. Naturlegemidler skal være godkjent av relevant myndighet i EU/EØS-området, for eksempel Statens legemiddelverk i Norge. Kosttilskudd skal ikke inneholde stoffer som det er ulovlig å bruke i Norge. Eventuelle vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd i brutt forpakning skal ikke medbringes men avhendes eller kastes av passasjeren. Funn skal rapporteres til operatørselskapet. Stoffer som lege på medisinsk grunnlag har oppført på medbringertillatelsen, kan medbringes selv om de er i brutt forpakning. Medikamentblankett skal fylles ut. Medikamentkonvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Blanketten festes på medikament eller konvolutt. Hvis preparatet ikke får plass i konvolutten, skal blanketten, eller eventuelt konvolutten med blanketten, festes utenpå forpakningen. Ett eksemplar av blanketten sendes sykepleier i separat forsendelse. Hvis ikke annet er avtalt, skal preparatet med blankett, og evt. konvolutt, ved ankomst leveres sykepleier. Preparatforpakning og konvolutt skal ha intakt forsegling. Dersom forpakningen eller forseglingen er brutt, skal dette rapporteres til

12 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 12 plattformsjef. Det samme gjelder hvis konvolutten ikke fremvises for sykepleier. Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd som ikke er oppgitt på blanketten, vil bli håndtert iht. plattforminterne rutiner. Sikringspersonellet på helikopterterminalen skal ikke vurdere om et bestemt preparat tillates bragt med. Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av preparatdeklarasjon og innholdsstoffer, etter instruks fra HBK. ICAO-regulerte gjenstander International Civil Aviation Organisation (ICAO)-regulerte gjenstander kan sendes iht. ICAOs bestemmelser, ref Passasjeren må selv sørge for avhenting/deponering ved avvisning av forsendelsen. Andre regulerte eller forbudte gjenstander Andre gjenstander som er forbudt eller regulert av operatøren kan eksempelvis være lightere, fotoutstyr og mobilt sambandsutstyr (fjernstyringsutstyr, trådløs telefon, mobiltelefon etc.). Unntaksvis kan disse gjenstandene tillates bragt med til innretningene. I slike tilfeller skal skriftlig tillatelse foreligge fra operatørselskapet. Eventuelle funn skal rapporteres til operatørselskapet Kontroll av personell ved utreise Dette avsnittet beskriver hvordan kontrollen av personell ved utreise skal gjennomføres. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Den videre oppfølging av eventuelle uregelmessigheter bestemmes av det respektive operatørselskap. Før ankomst til området for sikringskontroll skal de reisende ha gjennomført nødvendige innsjekkingsformaliteter. Passasjerene skal også sørge for å bringe med seg nødvendige medbringertillatelser og medikamentblankett ferdig utfylt Identitetskontroll ID-dokument skal uoppfordret fremvises ved ankomst sikringskontrollen for bekreftelse mot utreisedokumentasjonen. Følgende identitetsdokumenter gjelder: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk varible elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Operatøren kan bestemme at operatørens eget ID-kort kan brukes som legitimasjon. Dersom en passasjer mangler nødvendig identitetsdokument, må identiteten til vedkommende bevitnes av en godkjent representant fra operatørselskapet på helikopterterminalen, eller av to passasjerer som kan legitimere seg. Disse to passasjerene skal registreres i sikringsrapport som sendes operatørselskapet. Hvis det ikke er mulig å få bevitnet identiteten, må operatørselskapet kontaktes for å bestemme hvordan saken skal håndteres.

13 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Personkontroll For å få adgang til sikret område skal alle passasjerer gjennomgå sikringskontroll. Passasjerene skal tømme alle lommer, og yttertøyet skal sendes gjennom røntgenmaskinen. Metalldetektorportal skal passeres og eventuelle utslag identifiseres, evt. ved bruk av håndholdt metalldetektor. Om nødvendig må passasjeren ta av seg skoene og sende disse gjennom røntgenmaskinen. Hvis behov for kroppsvisitasjon må passasjeren gi skriftlig samtykke. Ved nekting av samtykke skal operatørselskapet kontaktes og bestemme hvorvidt passasjeren tillates å reise ut. Kroppsvisitasjonen skal utføres på lempeligste måte i et separat rom av kontrollør av samme kjønn. Slik iverksettelse av kroppsvisitasjon skal dokumenteres og begrunnes, og rapporteres til operatørselskapet Stikkprøvekontroll Stikkprøvekontroll av ca. 20% av de reisende pr. tur skal utføres ved manuell kontroll med henblikk på regulerte eller forbudte gjenstander. Gjenstander kan forlanges fremvist og identifisert. 20%-regelen kan reguleres avhengig av selskapsinterne vurderinger og trusselnivå fastsatt av norske myndigheter Påvirkning av rusmidler Passasjerene skal under kontrollen diskret vurderes med henblikk på eventuell påvirkning av rusmidler. Kontrollen skal utføres i hht. denne retningslinjens vedlegg 2 og Norsk olje og gass-retningslinje 098 (Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer på ved mistanke om påvirkning eller besittelse av rusmidler), og ved behov testes i hht. Norsk olje og gass-retningslinje 099 (Anbefalte retningslinjer for alkohol- og narkotikatesting) Kontrollnekt Dersom passasjeren nekter kontroll, skal operatørselskapet varsles omgående. Passasjeren skal avvises og forholdet rapporteres operatørselskapet.

14 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Kontroll av bagasje ved utreise All bagasje skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Uidentifiserte gjenstander skal fremvises og identifiseres. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver. Stikkprøvekontroll av ca. 20% av de reisendes bagasje pr. tur skal utføres med henblikk på regulerte eller forbudte gjenstander. 20%-regelen kan reguleres avhengig av selskapsinterne vurderinger og trusselnivå fastsatt av norske myndigheter Utgående kontroll av frakt, brev og pakkepost Kontroll av frakt (cargo) Utgående frakt skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Dersom røntgenmaskin ikke er tilgjengelig, eller frakten er av en slik art at røntgenmaskin ikke kan benyttes, skal frakten kontrolleres manuelt. Frakten skal kontrolleres med henblikk på forbudte og regulerte gjenstander, og at innholdet er i overensstemmelse med lastmanifestet. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver og narkotika Kontroll av brev og pakkepost Brev og pakkepost skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Dersom røntgenmaskin ikke er tilgjengelig, eller forsendelsen ikke lar seg kontrollere ved hjelp av røntgenmaskin, skal det foretas manuell kontroll. Unntak fra dette er privat post. Åpning av privat post krever mottakers skriftlige samtykke. (sjekk regelverket med advokat) Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver og narkotika.

15 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Verdigjenstander og større pengebeløp Verdigjenstander og større pengebeløp bør ikke tas med om bord. Operatørselskapet kan ikke påta seg erstatningsansvar dersom medbrakte verdigjenstander eller pengebeløp skulle komme på avveie Kontroll av frakt ved ankomst fra innretninger og fartøy All frakt som ankommer helikopterterminalen fra virksomheten på sokkelen, skal kontrolleres med henblikk på følgende: At manifest/pakkseddel er utfylt og stemmer med antall kolli At avsender og mottaker er påført At eventuell forsegling og plombering er intakt Ved avvik fra ovenstående skal melding umiddelbart gis til operatørselskapet og helikopterselskapets representant. Videre håndtering avklares med operatørselskapet. 14 Tekniske hjelpemidler Røntgenmaskin Røntgenmaskin benyttes for kontroll av gods og passasjerens bagasje. Alkometer Det skal nyttes egnet utstyr for alkotesting, ref. vedlegg 2. Utskrift skal kunne tas med to desimaler, og apparatet skal kalibreres iht. leverandørens rutiner. Metalldetektorportal Metalldetektorportal skal benyttes for kontroll av alle passasjerer. Håndholdt metalldetektor benyttes som supplement. Annet utstyr Dersom annet utstyr er nødvendig for tjenesteutførelsen, vil dette bli anskaffet av operatørselskapene. 15 Spesielle tiltak Ved endringer i trusselsituasjonen kan det bli aktuelt å intensivere kontrollregimet, ref. vedlegg 4.

16 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Informasjon til media Operatørselskapene Det enkelte operatørselskap er selv ansvarlig for all informasjon til media vedrørende egne operasjoner på. Sikringsselskapene Innleide sikringsselskap skal henvise alle forespørsler fra media til operatørselskapene, som evt. kan henvise til leder av HBK. Forespørsler vedrørende interne forhold i sikringsselskapet håndteres av sikringsselskapet selv. Lokal lufthavnforvaltning Forespørsler vedrørende lufthavnforvaltningens ansvarsområde henvises til sjef for denne på den enkelte helikopterterminal 17 Kompetansekrav til sikkerhetskontrollører Sikkerhetskontrollører på skal ha kvalifikasjoner tilsvarende kravene i BSL (Bestemmelser for Sivil Luftfart) Sec (ref. ), med tillegg for de spesielle krav som gjelder i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

17 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Vedlegg 1: Operatørenes mandat til Helikopterterminalenes Brukerkomitè 18.1 Mandat Deltakende operatørselskap etablerer en Helikopterbrukerkomité (HBK) for å representere operatørselskapene overfor tjenesteleverandørene på når det gjelder fortolkning av Norsk olje og gass retningslinje 003, beslutninger omkring mindre anskaffelser av utstyr, forbruksmateriell og tjenester, og andre sikrings- og logistikkmessige problemstillinger av felles interesse for brukerne av. HBK rapporterer til operatørselskapene, men kan konsultere Norsk olje og gass Sikringsfaglige nettverk i sikringsspørsmål, og bør informere dette nettverket om eventuelle sikringsmessige beslutninger. HBK bes se til at krav og intensjoner i Norsk olje og gass Retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på blir etterlevet, og aktivt arbeide for ensartet praktisering av retningslinjene. Andre felles aktiviteter ved kan også koordineres av denne komitéen, men etter andre retningslinjer. HBK velger selv sin leder for en periode på to år av gangen. Lederen skal representere komitéen i møter med Norsk olje og gass. Representantene i HBK må ha fullmakt til å treffe beslutninger relatert til HBKs ansvarsområde på vegne av sine respektive selskaper. Operatørselskapene bør tilstrebe at både sikringsfaglig og logistikkfaglig kunnskap blir representert i komitéen Arbeidsoppgaver 1. Avholde møter kvartalsvis eller hyppigere ved behov. Møtereferat og agenda skal distribueres til HBKs medlemmer. 2. Arrangere felles møte med Norsk olje og gass Sikringsnettverk én gang hvert år. 3. Koordinere og samordne praktiseringen av Retningslinjene for å få ensartet forståelse og utførelse av sikringskontrollen. 4. Tilrettelegge for revisjoner og sporadiske utvidede sikringskontroller for å verifisere at utøvende vaktselskap gjennomfører arbeidet på en tilfredsstillende måte. 5. Samarbeide med lufthavnforvaltningen, relevante myndigheter, helikopterselskap og vaktselskap i spørsmål som gjelder sikringskontrollen. 6. Holde seg orientert om aktiviteter og problemstillinger som blir tatt opp på de lokale driftsmøtene ved.

18 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 18 Foreslå, utarbeide og delta i øvelser av beredskapsmessig karakter relatert til operatørenes ansvar på. 7. Påse at vaktselskapene registrerer relevant informasjon ved funn, beslag, hendelser etc. i forbindelse med tjenesten. 8. Oversende kvartalsvis statistikk på avtalt format til operatørselskapene, og utarbeide årsrapport over HBKs arbeid innen utløpet av januar påfølgende år. 9. Bistå operatørselskapene med prekvalifisering, anbudsinnbydelse og evaluering av tilbud ved inngåelse av vaktselskapsavtaler. 10. HBK-leder skal melde inn behov for driftsrelaterte anskaffelser til operatørselskapenes felles kontaktperson (SR - SelskapsRepresentant) for slike anskaffelser. Utarbeide aktivitetsplan for kommende år før utgangen av hvert år. Kopi sendes operatørselskapene Internkontroll Det skal foretas 1-4 kontroller pr. måned for å godtgjøre at sikringskontrollen utføres med den effektivitet som må kunne forventes, og at kontrollen utføres i overensstemmelse med retningslinjene. Slike interne kontroller skal initieres og gjennomføres av HBK eller et operatørselskap, men da utført av eget eller innleid personell. Kontrollen kan være en revisjon, verifikasjon, test eller en ren observasjon av utførelsen i hht. retningslinjene. Resultatet av kontrollen skal rapporteres skriftlig til vedkommende operatørselskap.

19 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Vedlegg 2: Anbefalt praksis for testing ved mistanke om alkoholpåvirkning 19.1 Krav til opplæring av personell Det forutsettes at personell som skal ha ansvar for gjennomføring av alkotesting skal ha gjennomført opplæring med minst 2 timer teori + 2 timer praktisk bruk i kontrollsituasjon. Opplæringen skal tilsvare Politiets opplæring for alkotesting, og skal gis av kvalifisert instruktør. Innholdet i opplæringen skal være: a) Enkel alkoholfysiologi b) Presentasjon av alkoholutåndingssystemet c) Prøvetaking d) Vedlikehold e) Instruks og lovverk f) Selvøvelser g) Kalibrering og kalibreringskontroll, samt faste rutiner for vedlikehold Med følgende delmål: a) Kjennskap til inntaksmåter, absorbsjon, fordeling, påvirkning, målemetoder og lovens grenser. b) Kjennskap til instrumentets virkemåte /analyseprinsipp. c) Kunne gjennomføre alkotest med instrument og tilbehør i tråd med brukerveiledning. d) Kjenne til hvordan instrumentet vedlikeholdes, samt rutiner for måneds- og årskontroll. e) Kunnskap om kalibreringskontroll og kalibrering av instrumentet, samt rutiner for måneds- og årskontroll, i tråd med brukerveiledning for kalibreringspersonell. Læringsmetode skal være forelesninger og selvstendig praktisk arbeid. Instruktøren(e) skal fortløpende foreta en vurdering av hver deltaker under kurset, og forsikre seg om at vedkommende har nødvendig kunnskap for å kunne foreta alkotest på egen hånd Apparattyper Anbefalt bevisinstrument: Drãger 9510 eller tilsvarende Dette instrumentet benytter infrarød måleteknikk innenfor bestemte bølgeområder, og er mer eller mindre spesifikk for etanol. Noen alkometre er basert på brenselscelle som ikke er spesifikk for etanol. Slike instrumenter vil kunne gi falske positive utslag, og skal ikke brukes på.

20 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Krav til gjennomføring av prøvetaking Hensikten med denne instruksen er å sikre at reisende som mistenkes for å være påvirket, gis mulighet for test dersom det gjelder alkohol, og at operatørselskapet blir varslet ved slik mistanke og gir nødvendige direktiver for behandling av saken. Alle kontrollører er under utførelse av manuell personkontroll ansvarlig for at instruksen følges. Videre at rapport skrives på fastsatt skjema, og at vedkommende ønskes holdt tilbake inntil avklaring foreligger. Kontrollen består i at kontrollør i tilknytning til portalkontrollen og den manuelle personkontrollen, diskret vurderer passasjeren med hensyn til eventuell påvirkning. Hvis det er mistanke om påvirkning av alkohol, skal passasjeren gis beskjed om dette, og samtidig tilbys å avlegge alkotest. Hvis vedkommende aksepterer tilbudet, skal testen avlegges. Det skal skrives rapport, og utskriften fra testen skal legges ved rapporten. Operatørens kontaktperson skal varsles. Kontaktpersonen bestemmer den videre oppfølgingen av passasjeren. Hvis det er mistanke om annen ruspåvirkning, kontaktes det aktuelle operatørselskaps kontaktperson for videre instrukser. Den reisende skal vente i sikkerhetssonen inntil avklaring foreligger. OBS! Det kreves største grad av diskresjon, både i sikkerhetssonen og utenfor, når slike forhold inntreffer. Det skal f.eks. ikke brukes navn eller annen beskrivelse som kan oppfattes av uvedkommende. Hvis en passasjer mistenkes for alkoholpåvirkning men avslår tilbud om alkotest, skal det aktuelle operatørselskap kontaktes for vurdering av eventuell avvisning. Når mistanke om påvirkning oppstår, skal vaktleder straks varsles, og fra dette tidspunkt overta ansvaret for gjennomføring av testen. Det skal være en kontrollør med som vitne ved gjennomføring av testen. Vaktleder skal påse at passasjeren skyller munnen med vann før testen utføres. Selve testen gjennomføres i henhold til opplæring og instruksjonsbok for bruk av alkometer Tolking av resultater feilmargin Beregning av alkoholkonsentrasjon i serum basert på analyse av alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluft er beheftet med en viss usikkerhet. Myndighetene har utgitt retningslinjer som gjør det mulig å korrigere for denne usikkerheten. Retningslinjene benyttes av Politiet ved håndhevelse av Vegtrafikklovens bestemmelser, og de skal også benyttes ved alkotest på. Sikkerhetsfradraget består av et fradrag for systemavvik og et juridisk sikkerhetsfradrag.

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR 098 - NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER PÅ HELIKOPTER- TERMINALENE VED MISTANKE OM PÅVIRKNING ELLER BESITTELSE AV RUSMIDLER Originalversjon Nr.: 098 Etablert: 03.09.04 Revisjon

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13

NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 NOR/309R0272.00T OJ L 91/09, p. 7-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC)

Detaljer

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon

099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting. Original versjon 099 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting Original versjon Nr: 099 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.08.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Forbud mot doping og bruk av rusmidler

Forbud mot doping og bruk av rusmidler Forbud mot doping og bruk av rusmidler 9-1 Formål Bestemmelsene om forbud mot doping og bruk av rusmidler har som formål å ivareta utøvernes sikkerhet og helse, og travsportens anseelse. Bestemmelsene

Detaljer

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets internettside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 25. september 2012 Vår referanse: 201207056-2/501/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Sikkerhet - eller plunder og heft?

Sikkerhet - eller plunder og heft? Sikkerhet - eller plunder og heft? Sverre Quale Adm. dir. Avinor AS Sikkerhetskonferansen 2007 Hotell Opera 19. september Krav til norsk luftfart Luftfartsloven gir Luftfartstilsynet myndighet til å fastsette

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 /

185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring. Side 1 / 185/2010 Kap 11 Rekruttering og opplæring Side 1 / Kategorisering av ansatte Hvilke kategorier ansatte har din enhet? Gi ansatte opplæring etter hvilke arbeidsoppgaver, funksjon eller rolle de har for

Detaljer

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF Sikkerhetsforum 21. 22. september 2011 Knut Thorvaldsen OLF Innhold 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæring 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer 3. OLFs oppfølging av

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget

Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget Gjennomsøking av kjøretøy og gods i havneanlegget Veiledning havnesikring 1 Versjon 1.0, 18.12.2014 Innhold Del 1 Introduksjon 3 Målsettingen med veilederen 3 Definisjoner 3 Del 2 Regelverk 4 Forskrift

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel

138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel 138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel Nr: 138 Etablert: 21.11.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Status Nasjonal Standard for Redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS Redningsteknisk sjef Per Magne Tveitane Nasjonal Redningsmannsamling 2008 Hell 23. oktober 2008 Side 3 2 Innhold 1 VISUELL MODELL 2 INNLEDNING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986

Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Jarl T. Strand 55 år Kranfører på Ekofisk feltet siden 1986 Startet offshore sommeren 1977 Hovedverneombud i ConocoPhillips to perioder (4 år) Leder for krangruppen i forbundet IndustriEnergi Eyjafjallajökull

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 01.09.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er

Detaljer

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging

Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging NO9800035 Vilkår for stråle^n E ved brønnlogging Autorisasjonskrav, anbefalinger og operasjonsprosedyre Strålevern HEFTE I3b ISSN (1804-4929 November 1997 Statens strålevern Referanse: Statens strålevern.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Rammebetingelser - offentlige bestemmelser og kjøreregler:

Rammebetingelser - offentlige bestemmelser og kjøreregler: Møte Oslo 14.12.2010: Rammebetingelser - offentlige bestemmelser og kjøreregler: Legemidler Steinar Madsen Avdeling for legemiddelinformasjon Et uoversiktelig landskap? Legemidler Naturlegemiddel Kosttilskudd

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk Høsten 2014 Grossistregelverket og tillatelser

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Deres ref: V& ref: Dato: KDI6/2015 201420373-20 03.072015 RUNDSKRIV OM ELEKTRONISKE HJELPEMIDLER I FENGSEL

Deres ref: V& ref: Dato: KDI6/2015 201420373-20 03.072015 RUNDSKRIV OM ELEKTRONISKE HJELPEMIDLER I FENGSEL Kriminalomsorcisdirektoratet Kriminalomsorgens regionkontorer Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Ru n ds kr1 v Deres ref: V& ref: Dato: KDI6/2015 201420373-20 03.072015 RUNDSKRIV OM ELEKTRONISKE

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008. av 8. august 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008. av 8. august 2008 Nr. 56/1153 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 820/2008 2014/EØS/56/37 av 8. august 2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014

Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 Sikkerhet- og beredskapsopplæring Knut Thorvaldsen - Sikkerhetsforum 4. februar 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn Regelverk Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 002 2. Norsk olje og gass beslutningsprosess

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP 077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP Original versjon Nr.: 077 Etablert: 01.12.2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato:01.01.09 Side: 2 INNHOLD

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Avtale om engasjement som instruktør

Avtale om engasjement som instruktør Avtale om engasjement som instruktør Avtaleparter Instruktør Navn: Adresse: E-post adresse: Telefon: Kontonummer for utbetalinger: Idrettslag Navn: Adresse: E-post adresse: Internettadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer