003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE"

Transkript

1 003 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR INNSJEKK OG SIKRINGSKONTROLL PÅ HELIKOPTERTERMINALENE Original versjon

2 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 2 Innhold 1 Forord Formål Anvendelse Definisjoner og forkortelser Referanser Revisjonshistorikk Omfang Ansvar Helikopterterminalenes brukerkomitè (HBK) Lokale Driftsmøter Innsjekk a personell Hensikt og omfang Frammøte / legitimasjon / arbeidstillatelse Bagasje / personlige eiendeler / verktøy / utstyr Reisebevis / boarding card Henvisninger Avvikssituasjon Innsjekk av last / cargo Hensikt og omfang Last / cargo som sendes av personell som skal reise ut på sokkelen Last som sendes av personell som ikke skal reise ut på sokkelen Sikringskontroll Sikret område Medbringer tillatelse Forbudte og regulerte gjenstander Kontroll av personell ved utreise Identitetskontroll Personkontroll Stikkprøvekontroll Påvirkning av rusmidler Kontrollnekt Kontroll av bagasje ved utreise Utgående kontroll av frakt, brev og pakkepost... 14

3 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Kontroll av frakt (cargo) Kontroll av brev og pakkepost Verdigjenstander og større pengebeløp Kontroll av frakt ved ankomst fra innretninger og fartøy Tekniske hjelpemidler Spesielle tiltak Informasjon til media Kompetansekrav til sikkerhetskontrollører Vedlegg 1: Operatørenes mandat til Helikopterterminalenes Brukerkomitè Mandat Arbeidsoppgaver Internkontroll Vedlegg 2: Anbefalt praksis for testing ved mistanke om alkoholpåvirkning Krav til opplæring av personell Apparattyper Krav til gjennomføring av prøvetaking Tolking a resultater feilmargin Administrativ oppfølging etter gjennomført prøve Mistanke om annen rusmiddelpåvirkning Vedlegg 3: Bruk av partikkeldetektor ved søk etter eksplosiver og narkotika Vedlegg 4: Beredskapsrutiner ved økt trusselnivå og spesielle hendelser... 23

4 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 4 1 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gass fagnettverk for sikring, Norsk olje og gass HMS Managers Forum samt av Norsk olje og gass Operations Committee. Videre er den godkjent av Norsk olje og gass administrerende direktør. Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er fagsjef HMS som kan kontaktes via Norsk olje og gass sentralbord Denne Norsk olje og gass-retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Norsk olje og gass. Administrasjonen er lagt til Norsk olje og gass. NORSK OLJE OG GASS Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post: 2 Formål Formålet med denne retningslinjen er å etablere en samordnet og ensartet praktisering av selskapenes krav til innsjekking og sikringskontroll på heliportene før utreise til norsk kontinentalsokkel. 3 Anvendelse Retningslinjen er utarbeidet for bruk på helikopterterminaler som benyttes av medlemsbedriftene til flyvning på norsk kontinentalsokkel. Dokumentet beskriver innsjekkingsrutiner og sikringskontrolltiltak ved utreise. Sikringskontrollen er det første av flere tiltak som gjennomføres for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå på innretningene og under selve helikoptertransporten. Sikringskontrollen skal: Sikre aktivitetene på Hindre at uønsket personell får adgang til helikoptere, innretninger og fartøy Hindre utsendelse og innførsel av uautorisert frakt og ulovlige stoffer

5 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 5 4 Definisjoner og forkortelser BSL: Bestemmelser for Sivil Luftfart ICAO: International Civil Aviation Organization HBK: Helikopterterminalenes BrukerKomité Norsk olje og gass: Medikamenter: Stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker og dyr, eller til å påvirke sykdom ved innvortes eller utvortes bruk. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelpreparater. Legemidler: Legemidler = Medikamenter Vitaminer: Vitaminer er en betegnelse for en gruppe organiske forbindelser med det til felles at de er essensielle 8livsviktige) for dyr og mennesker i små mengder som må tilføres gjennom kosten. Vitaminene er nødvendige for normal vekst og utvikling, og opprettholdelse av stoffskifteprosessene. Naturlegemidler: Et naturlegemiddel inneholder stoffer fra naturen som har vært i bruk i folkemedisin. Som oftest inngår planter, men det kan også være stoffer fra dyreriket, i visse tilfeller også mikroorganismer, salter og mineraler i sin opprinnelige eller i bearbeidet form. Kosttilskudd: Kosttilskudd er produkter som gir en konsentrert tilførsel av visse næringsstoffer. Vanlige kosttilskudd er bl.a. mineraler (f.eks. jerntabletter), vitaminer (f.eks. gjennom piller, tran eller ølgjær) og kalsium.

6 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 6 5 Referanser Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1): Antidoping Norge (Dopinglisten) Godkjente naturlegemidler - Statens legemiddelverk: aspx Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs html 6 Revisjonshistorikk Rev. Endringer: 7 Slått sammen tidligere Norsk olje og gass retningslinje 087 med Norsk olje og gass retningslinje 003, endret eierskap til HBK, og omarbeidet i henhold til nytt retningslinjeformat. 7 Omfang Retningslinjene gjelder alle brukere av, og omhandler kontroll av passasjerer, bagasje og frakt. Sikringskontrollens omfang bestemmes av det til enhver tid gjeldende trusselnivå, slik dette er definert av operatørselskapene i samråd med norske myndigheter. Retningslinjene tar utgangspunkt i at tilbringertjenesten skjer fra statlige, kommunale eller private helikopterterminaler underlagt nasjonal lovgivning og de forpliktelser Norge har påtatt seg iht. internasjonale overenskomster. Avinor har det overordnede operative ansvar for sikkerheten ved statlige og kommunale lufthavner. Avinor har også ansvar for å sikre bygningsmassen på. Ansvaret for å sikre flymateriellet tilligger helikopterselskapet. 8 Ansvar Helikopterflyvningene er ikke underlagt offentlige krav til sikringskontroll. Operatørselskapene skal derfor selv koordinere og iverksette nødvendige kontrolltiltak innen rammen av gjeldende lovgivning. Tiltakene samordnes med myndighetene ved behov. Utførelsen av sikringskontrolltjenesten koordineres av operatørselskapene.

7 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 7 9 Helikopterterminalenes brukerkomitè (HBK) Operatørselskapene har opprettet en brukerkomité for, og gitt mandat til å representere operatørselskapene overfor tjenesteleverandørene på. HBKs mandat og arbeidsoppgaver er beskrevet i Vedlegg Lokale Driftsmøter Operatørselskapene kan velge å avholde lokale driftsmøter på den enkelte helikopterterminal. Driftsmøtet kan drøfte lokale problemstillinger knyttet til sikringskontroll, trafikkavvikling, ruteplaner, mm. Driftsmøtet bør ha representanter fra alle relevante operatørselskap, helikopterselskapene og sikringsselskapene på helikopterterminalen. Avinor, Politiet, Tollvesenet og andre samarbeidspartnere inviteres med ved behov. Representantene i Driftsmøtet bør ha fullmakt til å treffe beslutninger på vegne av sine respektive selskaper. Driftsmøtet bestemmer selv hvem som skal lede møtene. Referat fra møtene skal sendes til leder for helikopterbrukerkommite. 11 Innsjekk av personell 11.1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å ivareta krav om ensartet innsjekk for alt personell under reise til opphold på sokkelen. Alt personell som reiser til/fra sokkelen skal gjøre seg kjent med denne prosedyren. Ansvaret for å sikre dette ligger hos arbeidsgiver. Prosedyren dekker, eller gir henvisninger til, de minimumskrav som skal ivaretas herunder bl.a.: krav til helseattest, sikkerhetsopplæring og arbeidstillatelse. medbringing av bagasje, verktøy og utstyr last/cargo med helikopter Helseattest Personell som arbeider offshore, må være i besittelse av helseattest utfylt på godkjent skjema: "Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel (skjema i-1148 fra Statens Helsetilsyn), etter bestemmelsene i "Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten". Helseattester som avviker fra overnevnte, vil i utgangspunktet bli avvist. Helseattesten skal være registrert før utreise offshore. Gyldig helseerklæring skal alltid medbringes på reise til sokkelen, og må på oppfordring kunne forevises.

8 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 8 Sikkerhetsopplæring Personell som reiser offshore skal ha sikkerhetsopplæring iht. Norsk olje og gass retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. I tillegg skal personell som reiser offshore ha gjennomført eventuelle operatørspesifikke sikkerhetskurs. Gyldig Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring skal være registrert før utreise og alltid medbringes på reise til sokkelen, og må på oppfordring kunne forevises. Arbeidstillatelse Utenlandske statsborgere som det kreves arbeidstillatelse for, må ha fått denne godkjent i forkant, eller vise godkjent arbeidstillatelse ved innsjekk for utreise Frammøte / legitimasjon / arbeidstillatelse Frammøte på heliport er 60 min. før helikopterets avgangstidspunkt med mindre annet er spesifisert av operatør. Alle innsjekkede passasjerer skal gå direkte til sikkerhetskontrollen. Alle reisende må kunne forevise: Gyldig legitimasjon (id kort) ved innsjekk, ref. kap Kursbevis for sikkerhets- og beredskapsopplæring Arbeidstillatelse (hvis aktuelt) Helseattest Medbringer tillatelse (hvis aktuelt) Medikament konvolutt (hvis aktuelt) 11.3 Bagasje / personlige eiendeler / verktøy / utstyr Størrelsen på bag eller andre kolli som medtas som personlig bagasje skal ikke overstige 60x50x30 á 10 kg. Håndbagasje i kabinen er ikke tillatt. Bagasjen merkes med Flight nr. destinasjon, vekt og navn. Verktøy/utstyr er å betrakte som frakt/cargo og skal følge reglene som gjelder for frakt/cargo. Det vises for øvrig til Norsk olje og gass "Retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger", nr Reisebevis / boarding card Passasjer mottar ved innsjekk et reisebevis som inneholder personopplysninger. Dette skal sjekkes og eventuelt endres på hvis gitte opplysninger ikke stemmer.

9 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Henvisninger De reisende plikter å følge alle henvisninger gitt av innsjekkpersonellet Avvikssituasjon Passasjerene vil jevnlig bli informert ang. forsinkelser (1. gang pr.time) De reisende er selv ansvarlige for å holde seg informert om nye avgangstider og selv skaffe seg de måltidene han/hun ønsker dersom dette skjer ved helikopterterminalen. 12 Innsjekk av last / cargo 12.1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å ivareta krav om ensartet innsjekk av last/cargo Last / cargo som sendes av personell som skal reise ut på sokkelen Ved forsendelse av ekstra bagasje/last skal reisende fremvise boarding card og manifest, og evt HMS datablad for innhold i forsendelsen. Manifestet skal som minimum inneholde avsender, mottaker, og beskrivelse av innhold. Størrelse og vektbegrensninger, ref. helikopterselskapenes bestemmelser Last som sendes av personell som ikke skal reise ut på sokkelen Det skal fremlegges manifest samt eventuelt HMS datablad for last som skal sendes ut på sokkelen med helikopter. Manifestet skal som minimum inneholde avsender, mottaker, og beskrivelse av innhold. Vedkommende som leverer last skal vise identifikasjon som dokumenteres av vaktselskap. Ansvaret for å sikre dette ligger hos operatør.

10 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Sikringskontroll 13.1 Sikret område Sikret område er en avgrenset og kontrollert del av terminalen mot flysiden, der opphold forutsetter autorisasjon. Servicefunksjoner i sikret område forutsettes underlagt sikringsrutiner som ivaretar områdets sikringsmessige integritet. Sikringskontrollen skal foregå før passasjerer og gods gis adgang/overføres til sikret område. Forlates sikret område, må kontroll foretas på nytt ved ny innpassering. Utreisende og ankomne passasjerer skal holdes adskilt Medbringer tillatelse Medbringertillatelse (skjema) skal brukes for følgende forhold: Tillatelse fra operatøren til å medbringe en ellers regulert eller forbudt gjenstand. Tillatelse fra faglig ansvarlig lege til å medbringe legemidler som benyttes i fast medisinering Forbudte og regulerte gjenstander Dette avsnittet beskriver hvordan forbudte og/eller regulerte gjenstander skal håndteres, og hvordan uregelmessigheter skal varsles og rapporteres. Våpen, våpendeler og eksplosiver Våpen, våpendeler, ammunisjon og eksplosiver skal nektes medbragt og Politiet varsles. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Kniver Kniver som anses som våpen, skal nektes medbragt. Forholdet rapporteres til operatørselskapet. Kniver som betraktes som verktøy behandles som øvrig verktøy, jfr. Kap Narkotika, dopingmidler og forbudte medikamenter Ved funn av narkotika eller forbudte medikamenter skal Politiet kontaktes for videre håndtering. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres til operatørselskapet. Ved funn av brukerutstyr (sprøyter, piper, o.l.) uten rimelig lovlig formål skal dette nektes medbragt, operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres til operatørselskapet. Legemidler som står oppført som på forbudslisten til Antidoping Norge skal håndteres som medikamenter.

11 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 11 Alkoholholdige væsker Alkoholholdige væsker skal nektes medbragt Passasjeren må selv besørge avhenting/deponering/uthelling. Oppdages alkoholholdig væske på pasasjeren eller i passasjerens bagasje, og passasjeren deretter fjerner væsken, skal vedkommende ikke nektes utreise, men forholdet skal likevel rapporteres operatørselskapet. Medikamenter Medikamenter skal være i ubrutt forpakning. Ubrutt lomme i blisterpakning anses som ubrutt forpakning. Medikamentblankett skal fylles ut hvis passasjeren ikke har fast medbringertillatelse. Medikamentkonvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Ett eksemplar av blanketten sendes sykepleier i separat forsendelse. Blankett skal også benyttes hvis medikamenter i brutt forpakning må medbringes av medisinske årsaker. Konvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Blanketten som sendes til sykepleier, og blanketten som festes på medikament eller konvolutt, skal begge påsettes klistrelapp med teksten Inneholder medikamenter i brutt forpakning. Medbragte medikamenter skal ved ankomst håndteres iht. selskapsinterne rutiner. Hvis ikke annet er avtalt, skal medikament med påklistret blankett, evt. konvolutt med påklistret blankett, leveres sykepleier. Medikamentforpakning og konvolutt skal ha intakt forsegling. Dersom forseglingen er brutt, skal dette rapporteres til plattformsjef. Det samme gjelder hvis medikament eller evt. konvolutt ikke fremvises for sykepleier. Medikamenter som ikke er oppgitt på blanketten, vil bli håndtert iht. plattforminterne rutiner. Sikringspersonellet på helikopterterminalen skal ikke vurdere om et bestemt medikament kan tillates å ta med ut på sokkelen eller ikke. Eventuelle funn skal rapporteres til operatørselskapet. Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd skal være i ubrutt forpakning. Naturlegemidler skal være godkjent av relevant myndighet i EU/EØS-området, for eksempel Statens legemiddelverk i Norge. Kosttilskudd skal ikke inneholde stoffer som det er ulovlig å bruke i Norge. Eventuelle vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd i brutt forpakning skal ikke medbringes men avhendes eller kastes av passasjeren. Funn skal rapporteres til operatørselskapet. Stoffer som lege på medisinsk grunnlag har oppført på medbringertillatelsen, kan medbringes selv om de er i brutt forpakning. Medikamentblankett skal fylles ut. Medikamentkonvolutt skal benyttes når slike er tilgjengelig. Blanketten festes på medikament eller konvolutt. Hvis preparatet ikke får plass i konvolutten, skal blanketten, eller eventuelt konvolutten med blanketten, festes utenpå forpakningen. Ett eksemplar av blanketten sendes sykepleier i separat forsendelse. Hvis ikke annet er avtalt, skal preparatet med blankett, og evt. konvolutt, ved ankomst leveres sykepleier. Preparatforpakning og konvolutt skal ha intakt forsegling. Dersom forpakningen eller forseglingen er brutt, skal dette rapporteres til

12 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 12 plattformsjef. Det samme gjelder hvis konvolutten ikke fremvises for sykepleier. Vitaminer, naturlegemidler og kosttilskudd som ikke er oppgitt på blanketten, vil bli håndtert iht. plattforminterne rutiner. Sikringspersonellet på helikopterterminalen skal ikke vurdere om et bestemt preparat tillates bragt med. Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av preparatdeklarasjon og innholdsstoffer, etter instruks fra HBK. ICAO-regulerte gjenstander International Civil Aviation Organisation (ICAO)-regulerte gjenstander kan sendes iht. ICAOs bestemmelser, ref Passasjeren må selv sørge for avhenting/deponering ved avvisning av forsendelsen. Andre regulerte eller forbudte gjenstander Andre gjenstander som er forbudt eller regulert av operatøren kan eksempelvis være lightere, fotoutstyr og mobilt sambandsutstyr (fjernstyringsutstyr, trådløs telefon, mobiltelefon etc.). Unntaksvis kan disse gjenstandene tillates bragt med til innretningene. I slike tilfeller skal skriftlig tillatelse foreligge fra operatørselskapet. Eventuelle funn skal rapporteres til operatørselskapet Kontroll av personell ved utreise Dette avsnittet beskriver hvordan kontrollen av personell ved utreise skal gjennomføres. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Den videre oppfølging av eventuelle uregelmessigheter bestemmes av det respektive operatørselskap. Før ankomst til området for sikringskontroll skal de reisende ha gjennomført nødvendige innsjekkingsformaliteter. Passasjerene skal også sørge for å bringe med seg nødvendige medbringertillatelser og medikamentblankett ferdig utfylt Identitetskontroll ID-dokument skal uoppfordret fremvises ved ankomst sikringskontrollen for bekreftelse mot utreisedokumentasjonen. Følgende identitetsdokumenter gjelder: Pass med optisk variable elementer Førerkort med optisk varible elementer Nasjonalt ID-kort med optisk variable elementer Operatøren kan bestemme at operatørens eget ID-kort kan brukes som legitimasjon. Dersom en passasjer mangler nødvendig identitetsdokument, må identiteten til vedkommende bevitnes av en godkjent representant fra operatørselskapet på helikopterterminalen, eller av to passasjerer som kan legitimere seg. Disse to passasjerene skal registreres i sikringsrapport som sendes operatørselskapet. Hvis det ikke er mulig å få bevitnet identiteten, må operatørselskapet kontaktes for å bestemme hvordan saken skal håndteres.

13 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Personkontroll For å få adgang til sikret område skal alle passasjerer gjennomgå sikringskontroll. Passasjerene skal tømme alle lommer, og yttertøyet skal sendes gjennom røntgenmaskinen. Metalldetektorportal skal passeres og eventuelle utslag identifiseres, evt. ved bruk av håndholdt metalldetektor. Om nødvendig må passasjeren ta av seg skoene og sende disse gjennom røntgenmaskinen. Hvis behov for kroppsvisitasjon må passasjeren gi skriftlig samtykke. Ved nekting av samtykke skal operatørselskapet kontaktes og bestemme hvorvidt passasjeren tillates å reise ut. Kroppsvisitasjonen skal utføres på lempeligste måte i et separat rom av kontrollør av samme kjønn. Slik iverksettelse av kroppsvisitasjon skal dokumenteres og begrunnes, og rapporteres til operatørselskapet Stikkprøvekontroll Stikkprøvekontroll av ca. 20% av de reisende pr. tur skal utføres ved manuell kontroll med henblikk på regulerte eller forbudte gjenstander. Gjenstander kan forlanges fremvist og identifisert. 20%-regelen kan reguleres avhengig av selskapsinterne vurderinger og trusselnivå fastsatt av norske myndigheter Påvirkning av rusmidler Passasjerene skal under kontrollen diskret vurderes med henblikk på eventuell påvirkning av rusmidler. Kontrollen skal utføres i hht. denne retningslinjens vedlegg 2 og Norsk olje og gass-retningslinje 098 (Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer på ved mistanke om påvirkning eller besittelse av rusmidler), og ved behov testes i hht. Norsk olje og gass-retningslinje 099 (Anbefalte retningslinjer for alkohol- og narkotikatesting) Kontrollnekt Dersom passasjeren nekter kontroll, skal operatørselskapet varsles omgående. Passasjeren skal avvises og forholdet rapporteres operatørselskapet.

14 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Kontroll av bagasje ved utreise All bagasje skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Uidentifiserte gjenstander skal fremvises og identifiseres. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver. Stikkprøvekontroll av ca. 20% av de reisendes bagasje pr. tur skal utføres med henblikk på regulerte eller forbudte gjenstander. 20%-regelen kan reguleres avhengig av selskapsinterne vurderinger og trusselnivå fastsatt av norske myndigheter Utgående kontroll av frakt, brev og pakkepost Kontroll av frakt (cargo) Utgående frakt skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Dersom røntgenmaskin ikke er tilgjengelig, eller frakten er av en slik art at røntgenmaskin ikke kan benyttes, skal frakten kontrolleres manuelt. Frakten skal kontrolleres med henblikk på forbudte og regulerte gjenstander, og at innholdet er i overensstemmelse med lastmanifestet. Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver og narkotika Kontroll av brev og pakkepost Brev og pakkepost skal kontrolleres ved hjelp av røntgenmaskin. Dersom røntgenmaskin ikke er tilgjengelig, eller forsendelsen ikke lar seg kontrollere ved hjelp av røntgenmaskin, skal det foretas manuell kontroll. Unntak fra dette er privat post. Åpning av privat post krever mottakers skriftlige samtykke. (sjekk regelverket med advokat) Funn av forbudte eller regulerte gjenstander håndteres som angitt i kap Forbudte og regulerte gjenstander. Operatørselskapets kontaktperson skal varsles, og forholdet rapporteres operatørselskapet. Elektronisk deteksjonsutstyr kan benyttes ved søk etter eksplosiver og narkotika.

15 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Verdigjenstander og større pengebeløp Verdigjenstander og større pengebeløp bør ikke tas med om bord. Operatørselskapet kan ikke påta seg erstatningsansvar dersom medbrakte verdigjenstander eller pengebeløp skulle komme på avveie Kontroll av frakt ved ankomst fra innretninger og fartøy All frakt som ankommer helikopterterminalen fra virksomheten på sokkelen, skal kontrolleres med henblikk på følgende: At manifest/pakkseddel er utfylt og stemmer med antall kolli At avsender og mottaker er påført At eventuell forsegling og plombering er intakt Ved avvik fra ovenstående skal melding umiddelbart gis til operatørselskapet og helikopterselskapets representant. Videre håndtering avklares med operatørselskapet. 14 Tekniske hjelpemidler Røntgenmaskin Røntgenmaskin benyttes for kontroll av gods og passasjerens bagasje. Alkometer Det skal nyttes egnet utstyr for alkotesting, ref. vedlegg 2. Utskrift skal kunne tas med to desimaler, og apparatet skal kalibreres iht. leverandørens rutiner. Metalldetektorportal Metalldetektorportal skal benyttes for kontroll av alle passasjerer. Håndholdt metalldetektor benyttes som supplement. Annet utstyr Dersom annet utstyr er nødvendig for tjenesteutførelsen, vil dette bli anskaffet av operatørselskapene. 15 Spesielle tiltak Ved endringer i trusselsituasjonen kan det bli aktuelt å intensivere kontrollregimet, ref. vedlegg 4.

16 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Informasjon til media Operatørselskapene Det enkelte operatørselskap er selv ansvarlig for all informasjon til media vedrørende egne operasjoner på. Sikringsselskapene Innleide sikringsselskap skal henvise alle forespørsler fra media til operatørselskapene, som evt. kan henvise til leder av HBK. Forespørsler vedrørende interne forhold i sikringsselskapet håndteres av sikringsselskapet selv. Lokal lufthavnforvaltning Forespørsler vedrørende lufthavnforvaltningens ansvarsområde henvises til sjef for denne på den enkelte helikopterterminal 17 Kompetansekrav til sikkerhetskontrollører Sikkerhetskontrollører på skal ha kvalifikasjoner tilsvarende kravene i BSL (Bestemmelser for Sivil Luftfart) Sec (ref. ), med tillegg for de spesielle krav som gjelder i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

17 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Vedlegg 1: Operatørenes mandat til Helikopterterminalenes Brukerkomitè 18.1 Mandat Deltakende operatørselskap etablerer en Helikopterbrukerkomité (HBK) for å representere operatørselskapene overfor tjenesteleverandørene på når det gjelder fortolkning av Norsk olje og gass retningslinje 003, beslutninger omkring mindre anskaffelser av utstyr, forbruksmateriell og tjenester, og andre sikrings- og logistikkmessige problemstillinger av felles interesse for brukerne av. HBK rapporterer til operatørselskapene, men kan konsultere Norsk olje og gass Sikringsfaglige nettverk i sikringsspørsmål, og bør informere dette nettverket om eventuelle sikringsmessige beslutninger. HBK bes se til at krav og intensjoner i Norsk olje og gass Retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på blir etterlevet, og aktivt arbeide for ensartet praktisering av retningslinjene. Andre felles aktiviteter ved kan også koordineres av denne komitéen, men etter andre retningslinjer. HBK velger selv sin leder for en periode på to år av gangen. Lederen skal representere komitéen i møter med Norsk olje og gass. Representantene i HBK må ha fullmakt til å treffe beslutninger relatert til HBKs ansvarsområde på vegne av sine respektive selskaper. Operatørselskapene bør tilstrebe at både sikringsfaglig og logistikkfaglig kunnskap blir representert i komitéen Arbeidsoppgaver 1. Avholde møter kvartalsvis eller hyppigere ved behov. Møtereferat og agenda skal distribueres til HBKs medlemmer. 2. Arrangere felles møte med Norsk olje og gass Sikringsnettverk én gang hvert år. 3. Koordinere og samordne praktiseringen av Retningslinjene for å få ensartet forståelse og utførelse av sikringskontrollen. 4. Tilrettelegge for revisjoner og sporadiske utvidede sikringskontroller for å verifisere at utøvende vaktselskap gjennomfører arbeidet på en tilfredsstillende måte. 5. Samarbeide med lufthavnforvaltningen, relevante myndigheter, helikopterselskap og vaktselskap i spørsmål som gjelder sikringskontrollen. 6. Holde seg orientert om aktiviteter og problemstillinger som blir tatt opp på de lokale driftsmøtene ved.

18 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: 18 Foreslå, utarbeide og delta i øvelser av beredskapsmessig karakter relatert til operatørenes ansvar på. 7. Påse at vaktselskapene registrerer relevant informasjon ved funn, beslag, hendelser etc. i forbindelse med tjenesten. 8. Oversende kvartalsvis statistikk på avtalt format til operatørselskapene, og utarbeide årsrapport over HBKs arbeid innen utløpet av januar påfølgende år. 9. Bistå operatørselskapene med prekvalifisering, anbudsinnbydelse og evaluering av tilbud ved inngåelse av vaktselskapsavtaler. 10. HBK-leder skal melde inn behov for driftsrelaterte anskaffelser til operatørselskapenes felles kontaktperson (SR - SelskapsRepresentant) for slike anskaffelser. Utarbeide aktivitetsplan for kommende år før utgangen av hvert år. Kopi sendes operatørselskapene Internkontroll Det skal foretas 1-4 kontroller pr. måned for å godtgjøre at sikringskontrollen utføres med den effektivitet som må kunne forventes, og at kontrollen utføres i overensstemmelse med retningslinjene. Slike interne kontroller skal initieres og gjennomføres av HBK eller et operatørselskap, men da utført av eget eller innleid personell. Kontrollen kan være en revisjon, verifikasjon, test eller en ren observasjon av utførelsen i hht. retningslinjene. Resultatet av kontrollen skal rapporteres skriftlig til vedkommende operatørselskap.

19 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Vedlegg 2: Anbefalt praksis for testing ved mistanke om alkoholpåvirkning 19.1 Krav til opplæring av personell Det forutsettes at personell som skal ha ansvar for gjennomføring av alkotesting skal ha gjennomført opplæring med minst 2 timer teori + 2 timer praktisk bruk i kontrollsituasjon. Opplæringen skal tilsvare Politiets opplæring for alkotesting, og skal gis av kvalifisert instruktør. Innholdet i opplæringen skal være: a) Enkel alkoholfysiologi b) Presentasjon av alkoholutåndingssystemet c) Prøvetaking d) Vedlikehold e) Instruks og lovverk f) Selvøvelser g) Kalibrering og kalibreringskontroll, samt faste rutiner for vedlikehold Med følgende delmål: a) Kjennskap til inntaksmåter, absorbsjon, fordeling, påvirkning, målemetoder og lovens grenser. b) Kjennskap til instrumentets virkemåte /analyseprinsipp. c) Kunne gjennomføre alkotest med instrument og tilbehør i tråd med brukerveiledning. d) Kjenne til hvordan instrumentet vedlikeholdes, samt rutiner for måneds- og årskontroll. e) Kunnskap om kalibreringskontroll og kalibrering av instrumentet, samt rutiner for måneds- og årskontroll, i tråd med brukerveiledning for kalibreringspersonell. Læringsmetode skal være forelesninger og selvstendig praktisk arbeid. Instruktøren(e) skal fortløpende foreta en vurdering av hver deltaker under kurset, og forsikre seg om at vedkommende har nødvendig kunnskap for å kunne foreta alkotest på egen hånd Apparattyper Anbefalt bevisinstrument: Drãger 9510 eller tilsvarende Dette instrumentet benytter infrarød måleteknikk innenfor bestemte bølgeområder, og er mer eller mindre spesifikk for etanol. Noen alkometre er basert på brenselscelle som ikke er spesifikk for etanol. Slike instrumenter vil kunne gi falske positive utslag, og skal ikke brukes på.

20 Nr.:003 Etablert: Revisjon nr: 7 Rev. dato: Side: Krav til gjennomføring av prøvetaking Hensikten med denne instruksen er å sikre at reisende som mistenkes for å være påvirket, gis mulighet for test dersom det gjelder alkohol, og at operatørselskapet blir varslet ved slik mistanke og gir nødvendige direktiver for behandling av saken. Alle kontrollører er under utførelse av manuell personkontroll ansvarlig for at instruksen følges. Videre at rapport skrives på fastsatt skjema, og at vedkommende ønskes holdt tilbake inntil avklaring foreligger. Kontrollen består i at kontrollør i tilknytning til portalkontrollen og den manuelle personkontrollen, diskret vurderer passasjeren med hensyn til eventuell påvirkning. Hvis det er mistanke om påvirkning av alkohol, skal passasjeren gis beskjed om dette, og samtidig tilbys å avlegge alkotest. Hvis vedkommende aksepterer tilbudet, skal testen avlegges. Det skal skrives rapport, og utskriften fra testen skal legges ved rapporten. Operatørens kontaktperson skal varsles. Kontaktpersonen bestemmer den videre oppfølgingen av passasjeren. Hvis det er mistanke om annen ruspåvirkning, kontaktes det aktuelle operatørselskaps kontaktperson for videre instrukser. Den reisende skal vente i sikkerhetssonen inntil avklaring foreligger. OBS! Det kreves største grad av diskresjon, både i sikkerhetssonen og utenfor, når slike forhold inntreffer. Det skal f.eks. ikke brukes navn eller annen beskrivelse som kan oppfattes av uvedkommende. Hvis en passasjer mistenkes for alkoholpåvirkning men avslår tilbud om alkotest, skal det aktuelle operatørselskap kontaktes for vurdering av eventuell avvisning. Når mistanke om påvirkning oppstår, skal vaktleder straks varsles, og fra dette tidspunkt overta ansvaret for gjennomføring av testen. Det skal være en kontrollør med som vitne ved gjennomføring av testen. Vaktleder skal påse at passasjeren skyller munnen med vann før testen utføres. Selve testen gjennomføres i henhold til opplæring og instruksjonsbok for bruk av alkometer Tolking av resultater feilmargin Beregning av alkoholkonsentrasjon i serum basert på analyse av alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluft er beheftet med en viss usikkerhet. Myndighetene har utgitt retningslinjer som gjør det mulig å korrigere for denne usikkerheten. Retningslinjene benyttes av Politiet ved håndhevelse av Vegtrafikklovens bestemmelser, og de skal også benyttes ved alkotest på. Sikkerhetsfradraget består av et fradrag for systemavvik og et juridisk sikkerhetsfradrag.

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Nr. 091 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr.: 4 Rev. dato:

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer