Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta"

Transkript

1 Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta hans, ei Gunnar Røstad-fela frå

2 FØREMÅLET TIL OLE BULL AKADEMIET ER å formidle kunnskap om og å gje opplæring og utdanning i norsk folkemusikk og folkedans til studentar på høgskule- og universitetsnivå i samarbeid med Griegakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, å gje utdanning på universitetsnivå til folkemusikkutøvarar å vere ein møtestad mellom norsk folkemusikk og andre musikkgenrar å formidle kunnskap om norsk folkemusikk til interesserte frå andre land. Gjennom gransking, publisering og studentutveksling vil Ole Bull Akademiet gjere sitt til å auke kunnskapen om norsk folkemusikk og folkedans å vere ein aktiv aktør i nordiske og andre internasjonale fagfora som fremjar utdanning i og kunnskap om norsk folkemusikk. Fire av studentane på Trad.II-studiet i utøvande folkemusikk: Laura Ellestad, Ingebjør Sørbøen, Ida Furusæter og Kari Finne Sognnæs. Den femte studenten, Hilde Fjærdingøy, er utvekslingsstudent ved Musikhögskolan i Stockholm dette året.

3 årsmelding Personale Ole Bull Akademiet hadde i meldingsåret 8 personar med fast arbeidstilhøve til institusjonen. Dette blir, året sett under eitt, litt i underkant av 6 årsverk. Sju av desse er tilsette ved institusjonen. Ei av stillingane har Hordaland fylkeskommune som arbeidsgjevar. Halve stillinga til vaktmeister blir finansiert av Kringsjå AS. administrasjon og lærarar Gunnar Stubseid, rektor 100% Håkon Asheim, studieleiar 100% Kari Margrete Okstad, undervisningsleiar/ leiar Osafestivalen 100% Arne Anderdal, arkivar/høgskulelærar 100 % Steinar Ofsdal, førsteamanuensis 50% (25% frå 1/8 2010) Sissel Lie, sekretær 100% Per Pettersson, vaktmeister/hussjef 50% (50% Kringsjå AS) Einar Mjølsnes, fylkesmusikar 25% (75% Hordaland fylke) GUNNAR STUBSEID har ansvar for den daglege leiinga og drifta av institusjonen, saksførebuing og sekretærfunksjonen for styret, søknader om offentlege løyvingar og midlar til ulike prosjekt. Rektor har ansvar for det faglege og pedagogiske arbeidet og skal, i samarbeid med dei fagleg tilsette, lage fagplanar for studia og planar for kursverksemda. Rektor har i meldingsåret også gitt undervisning både på kursa og bachelorgradsstudiet. HÅKON ASHEIM er praktisk, pedagogisk og kunstnarleg leiar av Tradisjonsmusikk I og II (bachelorgrad), og har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av studiet. Dette gjed også mastergradsstudiet (Nordic Master), i samarbeid med vårt nordiske samarbeidspartar. Han skal i nært samarbeid med rektor og fagråd syte for fagleg og økonomisk styring av samlingane og studiet elles. Asheim har også undervisningsplikt, og han er ansvarleg for fagseminaret i samband med Osafestivalen. KARI MARGRETE OKSTAD er undervisningsleiar, og har som hovudarbeidsområde å planleggja, organisera og gjennomføra kursverksemda ved Ole Bull Akademiet. Undervisningsleiaren er Akademiet sin kontaktperson til skulane/institusjonane, og skal saman med rektor planleggja nye kurs og tiltak retta mot skular og institusjonar som søkjer kunnskap om folkemusikk og folkedans. Ho har ansvar for OBA sin del av planlegging, organisering og gjennomføring av utøvarstudiet i folkedans. Kari Margrete Okstad er også festivalleiar for Osafestivalen. ARNE ANDERDAL er tilsett som høgskulelærar/arkivar. Til stillinga høyrer bibliotek- og lydarkivarteneste, undervisningsplikt/kursleiing og ansvar for data- og anna teknisk utstyr, i tillegg til arkivmateriale. STEINAR OFSDAL er tilsett som førsteamanuensis i 50% stilling. Frå 1. august blei han tilsett i 50% stilling ved Noregs Musikkhøgskole, og gjekk etter eige ynskje ned til 25% ved OBA. I denne stillinga ligg undervisningsplikt på studiet i tradisjonsmusikk og kunstnarleg leiaransvar av Osafestivalen. SISSEL LIE er sekretær og har ansvar for resepsjonen. Ho tar i mot studentane, og syter elles for praktisk tilrettelegging av kursopphaldet. I tillegg har ho det daglege ansvaret for butikken til Kringsjå AS, og syter for fakturering til skular og institusjonar. Ho er også sekretær for Osafestivalen. PER PETTERSSON er tilsett som vaktmeister og hussjef, og har 50 % stilling ved Ole Bull Akademiet og 50 % i Kringsjå AS. Han er ansvarleg for vaktmeistertenester, avtale med cateringselskapet «Tre Kokker Voss» og vakt- og vaskelister for eigedomen. EINAR MJØLSNES er tilsett som fylkesmusikar i Hordaland, og Ole Bull Akademiet har avtale med fylkeskommunen om å få nytte 25% av stillinga. Stillinga er knytt til Ole Bull Akademiet med fast kontorplass. Fylkeskommunen står som arbeidsgjevar, og OBA dekker sin del etter rekning frå fylkeskommunen. I tillegg til dei fast tilsette har ein i stor grad nytta gjesteførelesarar i undervisninga. Dette er i tråd med tanken om at flest mogeleg av dei lokale og regionale musikk- og dansetradisjonane skal presenterast på institusjonen gjennom studieåret. Denne driftsmodellen gjev arbeid til svært mange folkemusikarar som baserer ein del av inntekta si på

4 4 årsmelding 2010 våre konsert- og undervisningstilbod. Ole Bull Akademiet er ein av dei største arbeidsgjevarane til norske frilansmusikarar innan folkemusikk og folkedans (sjå oversikten nedanfor). ØKONOMI Ole Bull Akademiet fekk i meldingsåret statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar til drifta. Tilskot frå stat, fylke og kommunar: Kulturdepartementet , Kunnskapsdepartementet UiB , Kunnskapsdepartementet, UiB indeksregulering 2008,2009, Studiepoengmidlar 2010 UiB Hordaland fylkeskommune , Voss kommune , Bykle kommune I alt Rekneskapen for 2010 syner eit underskot på kr Aksjar Stiftelsen Ole Bull Akademiet eig alle aksjane i eigedoms- og driftsselskapet Kringsjå AS. Fond Styret forvaltar desse fonda: Sigbjørn Bernhoft Osa sitt fond kr kr Gudrun og Sigurd Haaheims fond kr kr Liv og Knut Klemmetsens fond kr kr All kapital er i Voss Sparebank. Det er bruka midlar av Sigbjørn Bernhoft Osa sitt fond i samband med utlysing og tildeling av Osaprisen. Osaprisen for 2010 gjekk til Nils Økland. Det er ikkje dela ut midlar frå Gudrun og Sigurd Haaheims fond eller Liv og Knut Klemmetsens fond i Styret Terje Støve, leiar (FolkOrg organisasjon for folkemusikk og folkedans) Ragnhild Skjerveggen, nestleiar (Voss kommune) Frode Thorsen, styremedlem (Universitetet i Bergen) Iril Schau Johansen, styremedlem, (Voss kommune) Magne Espeland, styremedlem (Høgskular/universitet) Håkon Asheim, styremedlem (representant for dei tilsette) Gunnar Stubseid har vore sakshandsamar og sekretær for styret. På grunn av sjukdom fungerte Ragnhild Skjerveggen som styreleiar fram til Det har i meldingsåret vore årsmøte og to styremøte med 11 saker til handsaming. Arbeidsutvalet, representert ved Ragnhild Skjerveggen, Terje Støve, Håkon Asheim og Gunnar Stubseid, har hatt to møte og handsama 23 saker. Utvalet har i tillegg hatt jamleg kontakt gjennom året og drøfta ulike sider ved den daglege drifta.

5 årsmelding AKTIVITET Kurs Det har vore halde 22 kurs/seminar for 19 institusjonar/studentgrupper, med til saman 574 studentar og 27 lærarar frå institusjonane. Dette gjev eit studenttal i snitt på 30,2 per kurs. Kurset i veke 36 for Universitetet i Agder blei arrangert i Bykle, Setesdal. Kurs i veke 40 for Universitetet i Tromsø blei arrangert i Målselv. kursleiarar Desse har vore kursleiarar 1 : Arne Anderdal (8), Kari Margrete Okstad (2), Eli Storbekken (3), Terje Foshaug (1), Solbjørg Tveiten (2), Berit Opheim Versto (2), Lajla Renate Buer Storli (1), lærarar Førelesarar/instruktørar/konsert Arne Anderdal, Gunnar Stubseid, Lajla Renate Buer Storli, Halldis Folkedal, John Ole Morken, Kim André Rysstad, Einar Mjølsnes, Leif Ingvar Ranøien, Håkon Asheim, Solfrid Aalvik, Stein Villa, Steinar Ofsdal, Kari Margrete Okstad, Solbjørg Tveiten, Judith Vestreim, Berit Opheim Versto, Terje Støve, Rannveig Djønne, Leif Rygg, Jørn Simenstad, Eli Storbekken, Sigrid Moldestad, Susanne Lundeng, Gunnlaug Lien Myhr, Kari Finne Sognnæs, Hans-Hinrich Thedens, Guro Haugen, Åshild Vetrhus, Kari Lønnestad, Rolf Seldal, Mari Skeie Ljones, Nina Fjeldet, Jamie Lodberg, Torleiv Løyland, Kirsten Bråten Berg, Sigurd Brokke, Daniel Sandén-Warg, Birgit Rike Lund, Eilif Gundersen, Unni Boksasp, Terje Foshaug, Marte Frihetsli, Sigrid Randers- Pehrson, Ragnhild Furebotten, Knut Erik Sundquist, Øistein Hanssen, Magne Kleiveland, Ola Graff, Ánte Mikkel Gaup, Olav Tveitane, Vegard Opheim og Geir Egil Larsen Studiet i tradisjonsmusikk Studentane som starta opp hausten 2008 på det fireårige bachelorstudiet i utøvande tradisjonsmusikk, tok førsteavdelingseksamen (Tradisjonsmusikk I) våren 2010, og 7 nye studentar blei tekne opp i Studiet er eit samarbeid med Griegakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, og har status som studieretning innafor Universitetet sitt bachelorprogram i musikk. veke studentar LÆRARAR INSTITUSJON Ski vidaregåande skole Høgskolen i Vestfold 5 23 Høgskolen i Bergen Nettverk for Universitetssamarbeid, Bergen 7 21 Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Høgskulen Stord/Haugesund Høgskolen i Bergen Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo Høgskolen i Vestfold Universitetet i Tromsø Høgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold Seminar under Osafestivalen Fana Folkehøgskule og Voss Folkehøgskule Høgskolen i Bergen Universitetet i Stavanger Høgskolen i Vestfold Sum I vårsemesteret hadde Tradisjonsmusikk I undervisningssamlingar på OBA veke 2, 6, 12 og 17. I tillegg deltok alle studentane på Nordtrad-konferansen i Riga mars. 2009/2010 hadde OBA for tredje gong samarbeid med Griegakademiet i faget Musikkformidling. Studentar frå begge studiestader hadde faget i samla gruppe, og Steinar Ofsdal hadde hovudansvar for emnet. Eksamen var gruppekonsertar tilpassa ei målgruppe, og desse blei haldne i Bergen og på Voss mai. Utøvande eksamenskonsertar for Tradisjonsmusikk I blei administrerte av Griegakademiet Institutt for musikk, og fann stad i Osasalen på OBA juni. Desse tok eksamen, med godkjende resultat og godt karaktersnitt: 1 Talet i parentes syner kor mange kurs vedkomande har hatt

6 6 OBA årsmelding 2010 Kim André Rysstad, ein av våre tidlegare studentar, underviser høgskulestudentar i kveding. Laura Ellestad, Leif Erik Stuhaug, Ingebjør Sørbøen (hardingfele) Hilde Fjerdingøy, Ida Furusæter (toradar) Kari Finne Sognnæs, Ellen Therese Gloppestad Thuland, Tove Persdøtter Dalbakk (kveding) I tillegg tok Hilde Kristin Gjerstad utsett bacheloreksamen i kveding (Tradisjonsmusikk II) 17. juni. Opptak til studentkulla blei for første gong organisert med nettsøknad til Universitetet i Bergen, der det i første runde melde seg 16 søkjarar. Opptaksprøver blei haldne april for 11 kandidatar (søkjarar til Tradisjonsmusikk I og ein ekstern søkjar til Tradisjonsmusikk II). 8 fekk tildelt studieplass på Tradisjonsmusikk I, og 6 tok imot plassen. Ein kandidat som sto på venteliste, fekk òg plass. Desse studentane starta opp hausten 2010: Tradisjonsmusikk I: Erlend Apneseth, Satoko Katagihara, Margit Myhr, Alexander Aga Røynstrand (hardingfele), Solfrid Nestegard Gjeldokk, Sigrid Kjetilsdotter Jore (kveding), Ailin Kristine Mørkve (toradar) I tillegg søkte 5 studentar seg vidare til Tradisjonsmusikk II etter fullført studium på Tradisjonsmusikk I, og hausten 2010 var andre gongen det starta ei gruppe på dette påbyggingsstudiet: Laura Ellestad, Hilde Fjerdingøy, Ida Furusæter, Ingebjør Sørbøen og Kari Finne Sognnæs. I hausthalvåret var det undervisningssamlingar for Tradi - sjonsmusikk I og II på Voss i veke 33, 38, 43 og 47. I tillegg hadde Tradisjonsmusikk II faste undervisningsdagar på OBA kvar tysdag og onsdag. I tillegg til konsertar for eksternt og internt publikum på OBA, hadde tradisjonsmusikkstudentane musikkinnslag på konsert med Sigmund Groven og Forsvarets musikkorps Vestlandet i Nain, på Voss folkemusikkscene, på Nordtradkonferansen i Riga, for lagspublikum i Gimle i Bergen, og på restaurantar og kjøpesenter under Festspillene i Bergen sitt arrangement «Plutselig festspill». Studentene hadde eigne konsertar under Osafestivalen og på Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage. Bachelorstudentane i tradisjonsdans, som starta opp studiet hausten 2009, hadde samlingar på OBA parallelt med tradisjonsmusikk i veke 6, 12, 38 og 43. Dette fungerte godt både fagleg og sosialt. Studentane hadde ein del felles undervisning i formidling, mental trening og om tilhøvet musikk/dans, og felles konsertar/framsyningar.

7 årsmelding Judit Vestreim syng med ungar frå Rogne Barnehage med førskulestudentar frå Høyskolen i Vestfold som observatørar. Lærarar/førelesarar på Tradisjonsmusikk I Bjørn Aksdal, Arne Anderdal, Sigbjørn Apeland, Håkon Asheim, Vidar Berge, Tore Bolstad, Rannveig Djønne, Ami P. Dregelid, Sigmund Eikås, Ellika Frisell, Ragnhild Furebotten, Jo Gjermunds, Inge Gjevre, Camilla Granlien, Eilif Gundersen, Jostein Gundersen, Linda Gytri, Håkon Høgemo, Poul Høxbro, Erland Joplassen, Einar Olav Larsen, Annbjørg Lien, Rolf Lislevand, Lulle Lærum, Unni Løvlid, Ruth Wilhelmine Meyer, Helen Davies Mikkelborg, Einar Mjølsnes, Sigrid Moldestad, John Ole Morken, Gunnlaug L. Myhr, Øyonn G. Myhren, Stig R. Nedreberg, Steinar Ofsdal, Kari Margrete Okstad, Bård Ose, Ståle Paulsen, Tom Willy Rustad, Even Røhjell, Leif Rygg, Lajla Storli, Gunnar Stubseid, Terje Støve, Egil Syversbråten, Jagoda Szostak, Olav Sæta, Anette Thorsheim, Tryggve Thorsø, Solbjørg Tveiten, Tom Kjetil Tørstad, Elisabeth Vannebo, Berit Opheim Versto, Stein Villa, Marit Larsen Westling. Utøvarstudiet i folkedans Hausten 2009 starta eit treårig bachelorstudium i utøvande folkedans. Studiet er eit samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) og Noregs teknisknaturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim, og har status som studieretning innafor NTNU sitt bachelorprogram i dansevitskap. Studiet har noko undervisning ved OBA på Voss og noko ved Rff-sentret i Trondheim. Ved utgangen av 2010 er studentane halvvegs i studieløpet. Studentar Magni Rosvold, Torill Pedersen, Anna Gjendem, Mathilde Folke-Olsen og Inga Myhr. Studiet er lagt opp samlingsbasert og det har vore undervisningsperiodar ved Rff-sentret i Trondheim januar, mai, juni, 30. august 1. september og desember. Studentane hadde samlingar ved OBA på Voss februar, mars, september og oktober. Mellom samlingane på våren hadde dei einetimar med lærarane. I haustsemesteret hadde dei einetimar med læremeister mellom samlingane. Studentane hadde i tillegg obligatorisk deltaking på emnet tradisjonskunnskap ved NTNU over 3 samlingar i vårsemesteret.

8 8 årsmelding 2010 Lærarar/førelesarar på utøvarstudiet i folkedans Ami Pettersson Dregelid, Martin Myhr, Siri Mæland, Kari Margrete Okstad, Ivar Mogstad, Sjur Viken, Sigurd Heide, Anne Fiskvik, Berit Opheim Versto, Arne Anderdal, Gunnar Stubseid, Håkon Asheim, Einar Mjølsnes, Solfrid Aalvik, Arild Hoksnes og Leif Stinnerbom. Læremeistrar har vore Per og Halldis Dalåsen, Anne Berit Heide, Arne Sølvberg, Live Karin Liaskar, Silje Onstad Hålien, Geir Egil Larsen og Margrete Nordmoen. Det nordiske masterstudiet i folkemusikk Frå 2009 er Ole Bull Akademiet/Griegakademiet Institutt for musikk samarbeidspartnar i fellesstudiet «Nordic Master in Folk Music», saman med Sibelius-Akademin (Helsinki), Det Fynske Musikkonservatorium/Carl Nielsen Academy of Music (Odense) og Kungliga Musikhögskolan (Stockholm). Dei 4 studentane som blei tekne opp til programmet hausten 2009, og som hadde sitt første semester ved KMH i Stockholm, gjekk våren 2010 i Odense og haustsemesteret i Helsinki. I siste semester skal gruppa vere på OBA, der dei vil ha fellesundervisninga konsentrert på 1 1/2 månad, i tillegg til oppfølging ved heiminstitusjonen resten av semesteret. Jullie Hjetland Jensen er student ved OBA på dette programmet. Nordisk folkemusikkkonferanse Den årlege konferansen for utøvande folkemusikkutdanningar frå Norden og Baltikum var i 2010 lagt til Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music i Riga, i tida mars, i regi av Nordtrad (The Higher Education Network of Traditional Music). Konferansen inneheldt førelesingar, workshops, konsertar, lærarmøte og sosialt samvere, og var svært vellukka både fagleg og sosialt. Alle studentane på Tradisjonsmusikk I var med, og Gunnar Stubseid var representant for lærarane ved OBA. Dei tok del i det faglege arbeidet, og hadde innslag på konsertar. STUDENTUTVEKSLING OG INTERNASJONALT SAMARBEID Carin Funseth frå Musikhögskolan Ingesund var utvekslingsstudent på OBA i vårsemesteret, og i haustsemesteret hadde Brita Björs fra Musikhögskolan i Malmö eit 3 vekers utvekslingsopphald. Hausten 2010 starta Hilde Fjerdingøy, student på Tradisjonsmusikk II, eit utvekslingsår ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Alle desse studie - opphalda fekk stipend frå Nordplus. I samband med den internasjonale Menuhin-konkurransen i Oslo fekk Akademiet april besøk av ein av Kinas fremste musikkritikarar, musikkhistoriker Liu Xuefeng. Han er sjefredaktør for Philharmonic Magazine og kommunikasjonsansvarleg for China Symphony Development foundation. Saman med han kom også professor i fiolin, leiar for Strings-department ved Shenyang Conservatory of Music. Dei fekk begge grundig innføring i arbeidet ved Ole Bull Akademiet. I oktober hadde Akademiet besøk av Yunwen Sun, som er professor i musikk og litteratur ved China Conservatory i Beijing. Ho fekk omvisning og fylgde undervisninga dei dagane ho var på Voss. ARKIV Arkivet (Voss Folkemusikksamling) inneheld lydband, fotos, avisutklipp, videoinnspelingar, notemateriale m.m. som Ole Bull Akademiet og Voss Spelemannslag eig. Samlinga inneheld over 60 gamle spoleband etter Sigbjørn Bernhoft Osa og ei mengd spoleband og kassettar i Voss Spelemannslag si eige. Ein del av spolebanda er overspelt til Dat-kassettar for sikkerheitskopiering, og samlinga har omlag 150 timelange Dat-kassettar. Mykje av Dat-kassettane er og originalopptak av konsertar i regi av Ole Bull Akademiet, m a eksamenskonsertar. Samlinga har òg notesamlinga etter Sigbjørn Bernhoft Osa. Her finst brev, konsertprogram, trykte notar, plakatar, notat og anna. Det trykte notematerialet er ferdig sortert og katalogisert. Samarbeidet med Arne Bjørndals Samling, Griegakademiet Institutt for musikk, som starta 2009, heldt fram i mel-

9 årsmelding Nils Økland vart tildela Osaprisen i Prisen vart overrekt av Katrine Osa. dingsåret. Det er meininga at alt lydmaterialet vårt skal overspelast frå originalband til harddisk, for så å leggast inn på ABS sin server. Den er knytt opp mot Universitetet i Bergen. Vidare vert alt registrert i Fiol, eit registreringsprogram utvikla for folkemusikkarkiv. OSAFESTIVALEN Osafestivalen vart arrangert oktober, med seminar 28. og 29. oktober. Festivalen var jubileumsfestival som den 20. i rekkja. På festivalen vart det markert at det var 200 år sidan Ole Bull vart fødd, og 100 år sidan Sigbjørn Bernhoft Osa vart fødd. Tema for festivalen var difor VirtuOsa, inspirert av Bull og Osa. Musikalsk var det hovudvekt på virtuose musikarar innan sjangrane folkemusikk og klassisk musikk, inkl. tidlegmusikk. Mange kjende namn stod på plakaten. Nokre av musikarane var med på fleire konsertar. Dette gav festivalprogrammet ein raud tråd, samtidig var det god varia sjon slik at tilbodet totalt sett vart spennande for publikum. Det var ulike typar konsertar: tingingsverk, kyrkjekonsert, intimkonsertar, klubbkveld, krossover, gratiskonsertar, dansekveld m m. Nytt av året var ei eiga satsing på tiltak for barn og unge. Satsinga hadde namnet UngOsa og bestod av kurs i halling for alle 8.klassane i Voss kommune, workshop for ungdom og familiekonsert. Opninga av festivalen var ved fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti. Årets festival vart kunstnarleg kanskje den beste Osafestivalen i historia, med konsertar på svært høgt nivå. Det var mange fullsette lokale og det vart sett publikumsrekord med omlag 3000 besøkjande. Dette er ei 3-dobling frå 7 år tilbake, noko som syner at festivalen har hatt ein god vekst. Festivalen fekk god pressedekning, spesielt i Hordaland og Dag og Tid. På tross av stort publikumsbesøk gjekk festivalrekneskapen noko i underskot. Dette skuldast mange dyre produksjonar og mindre tilslag på ein del søknader enn forventa. Artistar under festivalen Arve Tellefsen, Håvard Gimse, Trondheimsolistene, Gjermund Larsen, Einar Olav Larsen, Trio Mediæval, Nils Økland, Aage Kvalbein, Anders Clemens Øien, Frigg, Leif Rygg, Aasmund Nordstoga, Kim André Rysstad, Ingebjørg

10 10 årsmelding 2010 H. Bratland, Anders Hall, Rolf-Erik Nystrøm, Odd Ivar Solvold, Eli Storbekken, Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen, Birger Mistereggen, Tore Bruvoll, Olav Dale, Håkon Kornstad, Gjermund Silset, Lillebror Vassaasen, Ensemble Cordevento, Bergen Domkor, Steinar Ofsdal, Galder, Kari Malmanger, Ole Bull-studentane, NMH-studentane og Voss spelemannslag. Plakatkunstnar var Sveinung Iversen. Det var kurs i springar, halling og workshop med Ami Pettersson Dregelid, Håkon Dregelid, Sigmund Eikås, Martin Myhr, Halldis Folkedal, Leif Rygg, Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen som lærarar og spelemenn. Seminaret Seminaret vart arrangert oktober og hadde tittelen «Ole Bull og folkemusikken». Innleiarar/instruktørar: Harald Herresthal, Håkon Asheim, Einar Mjølsnes, Berit Opheim Versto og Gunnar Stubseid. Håkon Asheim leia seminaret, som inneheldt føredrag, praktisk gruppearbeid og open presentasjon av boka «Ole Bull og folkemusikken» ved Gunnar Stubseid, Håkon Asheim og forlaget Vigmostad & Bjørke som avslutning. Seminaret hadde 25 deltakarar, og var del av studieopplegget for folkemusikkstudentane frå Norges Musikkhøgskole og OBA. I samband med seminaret heldt Arve Tellefsen og Håvard Gimse opningskonserten for Osafestivalen i Nain, der Tellefsen kåserte om Ole Bull og Sigbjørn B. Osa og spela musikk knytt til dei to. Organisasjon Ole Bull Akademiet, Voss Spelemannslag, Voss Ungdomslag og Orkesteret Fossegrimen er arrangørar av Osafestivalen. Arrangørlaga stilte med eit 60-tals dugnadsmedarbeidarar til gjennomføring av festivalen. I programrådet sit Steinar Ofsdal (kunstnarleg leiar), Frode Thorsen og Arne Anderdal. Styret for festivalen: Kari Margrete Okstad (leiar) og Arne Anderdal frå Ole Bull Akademiet, Terje Støve (PR-ansvarleg) frå Voss Spelemannslag, Olaug Hamre (artistservice) frå Voss Ungdomslag og Brynjulf Norheim (sponsoransvarleg) frå Orkestret Fossegrimen. Sissel Lie er festivalsekretær og Arne Anderdal er PR-medarbeidar. Kari Margrete Okstad, Steinar Ofsdal, Arne Anderdal og Sissel Lie er tilsette ved Ole Bull Akademiet og har hatt arbeidet med festivalen som ein del av stillingane sine ved institusjonen. Det vart i kjøpt tenester frå Festival Voss med pressemedarbeidar Brit Aksnes i tida før festivalen. ULIKE SAMARBEIDSFORA Griegakademiet - Institutt for musikk er den institusjonen OBA har det mest omfattande samarbeidet med. Det 4-årige bachelorstudiet, Tradisjonsmusikk I og II, er ein viktig del av dette. I tillegg omfattar samarbeidet ei rekkje tiltak og samarbeidsformer: økonomisk samarbeid som gjeld fordeling av resultatbudsjett for avlagde eksamenar det generelle tilskotet til OBA frå UFD blir utbetalt av UiB kompetansevurdering av tilsette skjer gjennom UiB UiB er representert i styret for Akademiet og programråd for Osafestivalen felles undervisningsopplegg og seminar Arne Bjørndals Samling ved Griegakademiet - Institutt for musikk fungerer som viktig tradisjonsarkiv og samarbeidspartnar for Ole Bull Akademiet. Samarbeidet mellom dei nordiske og baltiske høgskulane som har utøvande folkemusikk på studieplanen, held fram. Den nordiske folkemusikkonferansen til Nordtrad The Higher Education Network of Traditional Music var i 2010 lagt til Riga (sjå eigen omtale). Frå 2009 er OBA med i mastergradsamarbeid med tre av Nordtrad-institusjonane. Ole Bull Akademiet driv, i samarbeid med Rff-sentret NTNU i Trondheim, utøvarstudiet i folkedans, som starta hausten Ole Bull Akademiet er med i Musikknett Vest, eit nettverk for musikkinstitusjonar på Vestlandet som arbeider med utøvande og pedagogisk utdanning, forsking, arkiv- og museumsverksemd. North Folk Partnership er eit samarbeidsprosjekt mellom Noreg (OBA), Island, Irland, Skotland, Sverige, Finland, Grønland og Færøyane. Prosjektet har søkt midlar gjennom EU, og har utarbeidd planar for eit samarbeid mellom landa

11 årsmelding Håkon Asheim og Gunnar Stubseid gav ut boka Ole Bull og folkemusikken i jubileumsåret for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa. kring det nordlege Atlanterhavet, ved m.a. utveksling av studentar/lærarar innan folkemusikk, kurs, seminar og studieopphald. Gunnar Stubseid er OBA sin representant i styret for Ole Bull-prisen, og har vore OBA sin representant i arbeidsgruppa for jubileumsåret Ole Bull Han er også OBA sin vararepresentant i styret for Foreningen Arven etter Ragnarock. Kari Margrete Okstad representerer Osafestivalen i styret for Festival Voss. Festival Voss er ei stifting eigd av Vossa Jazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen. OBA driv, i samarbeid med Voss Spelemannslag, Voss Folkemusikkscene og arrangerer kring seks konsertar i året. Dette er eit viktig tiltak både for studentmiljøet og for lokalmiljøet på Voss. Voss Spelemannslag leiger øvingslokale av Kringsjå AS, og er fast musikalsk bidragsytar på kursa. Akademiet samarbeider med Liv Bernhoft Osa og Per Gørvell, eigarane av kunstnarheimen Sævelid, om bruk av konsertsalen i samband med kurs og som konsertarena under Osafestivalen. Vi har også samarbeid med Voss Folkemuseum om omvisning for studentane våre på museet. GJESTEFØRELESNINGAR, KONSERTAR, STUDIETURAR, REPRESENTASJON ARNE ANDERDAL er medlem i programrådet for Osafestivalen er medlem i styringsgruppa for Voss Folkemusikkscene for OBA er musikalsk leiar for Voss spelemannslag. Laget spela i juli på Førde Internasjonale Folkemusikkfestival var i hovudkomiteen for Landskappleiken 2010, som var på Voss i juni. spela på ein konsert i mars på The University of Sheffield i England. Der har ein Sheffield Centre for Nordic Studies som arrangerte «Nordic Spring», ein nordisk festival. Konsert/framsyning saman med fleire musikarar og dansarar frå Noreg. var lærar på Strunkeveko i Valdres i juli. Det er kurs for om lag 100 ungdommar i folkemusikk og folkedans deltok i desember på hundreårsmarkeringa for hardingfelespelemannen Kristian Øvrevollseie frå Hol i Hallingdal. Deltek på ein CD med slåttar etter Øvrevollseie i høve jubileet. har elles mange oppdrag som spelemann i bryllaup, på kurs og konferansar m m.

12 12 årsmelding 2010 HÅKON ASHEIM deltok i fleire møte i ansvarsgruppa for studiet Master in Nordic Folk Music, som vart haldne i samband med terminkonsertar på Det Fynske Musikkonservatorium (Carl Nielsen Academy), Odense i juni og i desember på Sibeliusakademiet, Helsinki, der det òg blei halde eit evalueringsseminar for studiet i oktober, med presentasjon av ein ekstern forskingsrapport hadde innslag på fleire jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m a under Landskappleiken i juni saman med Gunnar Stubseid: lanserte boka «Ole Bull og folkemusikken» under Osafestivalen i oktober innleia til debatt om folkemusikkutdanningane på seminar i samband med representanskapsmøte i Rådet for folkemusikk og folkedans i Oslo i november var sensor på folkemusikkstudiet på Norges Musikkhøgskole i desember hadde diverse oppdrag som konserthaldar, kurslærar og kappleiksdomar. EINAR MJØLSNES hadde musikalske innslag på fleire jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m a under Landskappleiken i juni STEINAR OFSDAL hadde konsert i Beijing for nordiske leiarar av EXPO2010 samt næringsminister Trond Giske, saman med folkemusikarar frå dei nordiske landa og Kina i januar februar - leia Talent 09 sitt tilbakebesøk i Tanzania, med bl a OBAs student Ida Furusæter heldt i mars kurs for utanlandske studentar på Høgskolen Stord/Haugesund hadde i mai konsert saman med Sara Chen og kinesiske Lichen som den aller første i Den norske paviljongen i EXPO2010 Shanghai, i tillegg til to større konsertar i Beijing med Secret Garden mottok i juni LOs kulturpris som ein del av kvartetten Gatesangerne hadde opptreden for EXPO2010 i Shanghai med kinesiske musikarar blei 1. august tilsett som førsteamanuensis og leiar av folkemusikkstudiet ved Norges musikkhøgskole i Oslo deltok i september på pilot-seminar om folkemusikkteori i Helsinki, med lærarkrefter frå høgskular og akademi i Norden og Baltikum. KARI MARGRETE OKSTAD er representant for sektoren høgre utdanning og forskning i Rådet for folkemusikk og folkedans og deltok i meldingsåret på 3 møte i Rådet i Trondheim/Oslo og var utsending for rådet på 2 møte i Oslo. sit som medlem for Rådet for folkemusikk og folkedans i stipendkomitéen for folkekunstnarar sit i styret for Festival Voss som representant for Osafestivalen representerte OBA ved Den Nationale Scene si festførestilling 12. februar i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull var i februar utsending til årsmøte og seminar for Norsk Folkemusikklag i Bergen var sensor for Tradisjonskunnskap II ved NTNU i juni hadde 28. juni møte gjennom Festival Voss med kulturminister Annicken Huitfeldt var i juli domar i dans på Setesdalskappleiken deltok i september på opninga av Riksscenen og Folkelarm i Oslo GUNNAR STUBSEID deltok på HMS-kurs i Bergen i januar representerte OBA ved Den Nationale Scene si festførestilling 12. februar i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull deltok, saman med studentane, på Nordtrad-konferansen i Riga i mars var gjesteførelesar ved Noregs Musikkhøgskole 12. og 13. april deltok 15. april på seminar i Oslo om UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven var hovudansvarleg og programleiar for konserten 3. mai i samband med 100-årsjubileet for Sigbjørn Bernhoft Osa representerte OBA på møte med Hordaland fylkeskommune 5. mai og deltok på Riksscenerådesmøte i Oslo 6. mai hadde møte og omvisning på OBA med kulturminister Anniken Huitfeldt 29. juni var invitert til folkemusikkfestival i Gdansk første veka i september, og hadde innlegg der på seminar om folkemusikkutdanning i Noreg.

13 årsmelding deltok i september på opninga av Riksscenen og Folkelarm i Oslo hadde innslag på diverse jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m.a. under Landskappleiken i juni lanserte, saman med Håkon Asheim, boka «Ole Bull og folkemusikken» under Osafestivalen i oktober hadde konsertar og føredrag i Noreg, Sverige, Tyskland og Ukraina i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull HEIMESIDE På heimesidene til OBA legg vi ut informasjon og timeplanar for kursa. Også studentane på Trad. I og II, dansestudiet og Nordic Master får mykje av studieinformasjonen frå heimesida. I tillegg inneheld sida informasjon om Ole Bull Akademiet og Kringsjå AS. PRISAR, GÅVER Osaprisen 2010 gjekk til fiolinisten, komponisten og hardingfelespelemannen Nils Økland. Prisen er eit diplom og kr Ole Bull Akademiet har fått eit taffelpiano, produsert av J. J. Wagner i Hamburg i 1860-åra, i gåve frå Svein Olav Lie i Skien. Pianoet er kjøpt av Ole Bull, saman med fire andre piano, og overtatt av sjefen på Carl Johans Værft i Horten. Sjefkommandør Valeur var ein god ven av Ole Bull, og var rekna som mesen for Horten bys kulturliv. Ole Bull Akademiet har fått deponert ei hardingfele laga av Erik Johnsson Helland i 1862, frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. Fela skal brukast ved Akademiet. ARBEIDSMILJØ, SJUKEFRÅVER Styret reknar arbeidsmiljøet i stiftinga som tilfredstillande. Det har ikkje vore sett i verk spesielle tiltak i driftsåret. Sjukefråværet har lege innanfor det normale. Ein har ikkje registrert skadar eller ulykker hjå dei tilsette i driftsåret. Voss, 7. april 2011 I styret for Stiftelsen Ole Bull Akademiet

14 14 årsmelding 2010 RESULTATREKNESKAP Driftsinntekter Note Inntekt av kursopphald Tilskot frå Voss Kommune Tilskot frå fylke Tilskot frå UFD Tilskot frå Kulturdepartementet Diverse inntekter, tilskot, gåver Sum driftsinntekter Honorar innleigde tjenester Lønn, feriepengar Arbeidsgjevaravgift, sosiale kostnader Avskrivningar Husleiga Læremidler, utstyr Honorar rekneskap, revisjon Kontorrekvisita, telefon, porto Litteratur, musikk, instrument Reise og møtekostnader Bil- og diettgodtgjersle Prosjektkostnader Diverse kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra annen eigenkapital Sum overføringer

15 årsmelding BALANSE Eigendelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidler Bilete-, bok- og notesamling Instrument Inventar og utstyr EDB-kontorutstyr Aksjar i Kringsjå AS Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kundefordringer Andre kortsiktige krav Bankinnskot Sum omløpsmidlar Sum eigendelar

16 16 årsmelding 2010 BALANSE Eigenkapital og gjeld Note Innskoten eigenkapital Grunnkapital Sum innskoten eigenkapital Opptjent eigenkapital Annen eigenkapital Sum opptjent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Skuldig skattetrekk Skuldig arbeidsgjevaravgift Skuldig feriepengar og lønn Gjeld til Kringsjå AS Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Voss, I styret for Stiftinga Ole Bull Akademiet

17 årsmelding NOTER TIL ÅRSREKNESKAP FOR 2010 note 1: spesifikasjon av anleggsmidlar Lyd Inventar EDB/kontor Instrument utstyr og utstyr utstyr Kostpris Tilgang i året Avgang til kostpris Kostpris Akk.Avskrivningar pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivningar Avskrivningssats i % 10% 15% 10% 25% note 2: rekneskapsprinsipp I årsrekneskapen er alle postar verdsett og periodiserte i samsvar med bestemmelsane i rekneskapsloven og reglane som fylgjer av god rekneskapsskikk. Klassifisering Eigendelar bestemt til varig eige eller bruk, og fordringar med forfall meir enn eitt år etter balansedagen er medteke som anleggsmidlar. Øvrige eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar. Gjeld som forfell seinare enn eitt år etter rekneskapsperioden er ført opp som langsiktig gjeld. Alle fordringar og all gjeld knytta til varekretsløpet er klassifisert som kortsiktige postar uavhengig av forfallstid. Varige driftsmidlar og avskrivningar Varige driftsmidlar er vurdert til historisk kostpris etter frådrag for bedriftsøkonomiske avskrivningar som er berekna på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjar Aksjar er ført opp i rekneskapen til kostpris. I tilfelle verkeleg verdi er lavere enn kostpris og dette ikkje er av forbigåande karakter, er det føreteke nedskrivning. Driftsinntekter og driftskostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil vera leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader vert teke med etter samanstillingsprinsippet, dvs. i same periode som tilhøyrande inntekter blir tatt til inntekt. Skatt Selskapet er skattefri institusjon etter skattelova. note 3: godtgjersler til dagleg leiar, styret og revisor Gjennomsnittleg antal tilsette i året har vore: 7 Dagleg Medlemmer leiar av styret Lønn Styrehonorar Godtgjersele til revisor er betalt med kr.: Herav utgjer godtgjersle for rådgjeving mv. kr. note 4: aksjar i kringsjå as, husleigekostnad Stiftelsen Ole Bull Akademiet eig 100% av aksjane i Kringsjå AS. Husleiga (inkl.straum,avgifter mv.) til Kringsjå AS er i 2010 kostnadsført med kr ,- note 5: pantstillelsar Kassekreditt i Voss Sparebank er sikra med pantobligasjonar i gnr.48,bnr.177 Kringsjå AS i Voss pål. kr Limit kassekreditt er kr

18 18 årsmelding 2010

19 årsmelding

20 Grafisk formgiving: Yngve Knausgård Trykk: Voss Prenteverk Boks 443, 5703 Voss Tlf: fax: e-post:

Årsmelding for Stiftinga Ole Bull Akademiet

Årsmelding for Stiftinga Ole Bull Akademiet Årsmelding for Stiftinga Ole Bull Akademiet 2012 Føremålet til Ole Bull Akademiet er: u å formidle kunnskap om og å gje opplæring og utdanning i norsk folkemusikk og folkedans til studentar på høgskule-

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59)

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59) Til stades: Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, (berre tysdag, t.o.m sak 59) Hilde Reitan (berre onsdag, frå sak 60), Olav L. Mjelva, Tove Leinslie Gudrun Folkedal 2.vara,

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida)

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmøtet vart halde på Åsvang 1.mars 2012. Desse var til stades frå styret: Ivar Hemsing, Ingrid Skavhaug, Jørgen Andrisson

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer