Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta"

Transkript

1 Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta hans, ei Gunnar Røstad-fela frå

2 FØREMÅLET TIL OLE BULL AKADEMIET ER å formidle kunnskap om og å gje opplæring og utdanning i norsk folkemusikk og folkedans til studentar på høgskule- og universitetsnivå i samarbeid med Griegakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, å gje utdanning på universitetsnivå til folkemusikkutøvarar å vere ein møtestad mellom norsk folkemusikk og andre musikkgenrar å formidle kunnskap om norsk folkemusikk til interesserte frå andre land. Gjennom gransking, publisering og studentutveksling vil Ole Bull Akademiet gjere sitt til å auke kunnskapen om norsk folkemusikk og folkedans å vere ein aktiv aktør i nordiske og andre internasjonale fagfora som fremjar utdanning i og kunnskap om norsk folkemusikk. Fire av studentane på Trad.II-studiet i utøvande folkemusikk: Laura Ellestad, Ingebjør Sørbøen, Ida Furusæter og Kari Finne Sognnæs. Den femte studenten, Hilde Fjærdingøy, er utvekslingsstudent ved Musikhögskolan i Stockholm dette året.

3 årsmelding Personale Ole Bull Akademiet hadde i meldingsåret 8 personar med fast arbeidstilhøve til institusjonen. Dette blir, året sett under eitt, litt i underkant av 6 årsverk. Sju av desse er tilsette ved institusjonen. Ei av stillingane har Hordaland fylkeskommune som arbeidsgjevar. Halve stillinga til vaktmeister blir finansiert av Kringsjå AS. administrasjon og lærarar Gunnar Stubseid, rektor 100% Håkon Asheim, studieleiar 100% Kari Margrete Okstad, undervisningsleiar/ leiar Osafestivalen 100% Arne Anderdal, arkivar/høgskulelærar 100 % Steinar Ofsdal, førsteamanuensis 50% (25% frå 1/8 2010) Sissel Lie, sekretær 100% Per Pettersson, vaktmeister/hussjef 50% (50% Kringsjå AS) Einar Mjølsnes, fylkesmusikar 25% (75% Hordaland fylke) GUNNAR STUBSEID har ansvar for den daglege leiinga og drifta av institusjonen, saksførebuing og sekretærfunksjonen for styret, søknader om offentlege løyvingar og midlar til ulike prosjekt. Rektor har ansvar for det faglege og pedagogiske arbeidet og skal, i samarbeid med dei fagleg tilsette, lage fagplanar for studia og planar for kursverksemda. Rektor har i meldingsåret også gitt undervisning både på kursa og bachelorgradsstudiet. HÅKON ASHEIM er praktisk, pedagogisk og kunstnarleg leiar av Tradisjonsmusikk I og II (bachelorgrad), og har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av studiet. Dette gjed også mastergradsstudiet (Nordic Master), i samarbeid med vårt nordiske samarbeidspartar. Han skal i nært samarbeid med rektor og fagråd syte for fagleg og økonomisk styring av samlingane og studiet elles. Asheim har også undervisningsplikt, og han er ansvarleg for fagseminaret i samband med Osafestivalen. KARI MARGRETE OKSTAD er undervisningsleiar, og har som hovudarbeidsområde å planleggja, organisera og gjennomføra kursverksemda ved Ole Bull Akademiet. Undervisningsleiaren er Akademiet sin kontaktperson til skulane/institusjonane, og skal saman med rektor planleggja nye kurs og tiltak retta mot skular og institusjonar som søkjer kunnskap om folkemusikk og folkedans. Ho har ansvar for OBA sin del av planlegging, organisering og gjennomføring av utøvarstudiet i folkedans. Kari Margrete Okstad er også festivalleiar for Osafestivalen. ARNE ANDERDAL er tilsett som høgskulelærar/arkivar. Til stillinga høyrer bibliotek- og lydarkivarteneste, undervisningsplikt/kursleiing og ansvar for data- og anna teknisk utstyr, i tillegg til arkivmateriale. STEINAR OFSDAL er tilsett som førsteamanuensis i 50% stilling. Frå 1. august blei han tilsett i 50% stilling ved Noregs Musikkhøgskole, og gjekk etter eige ynskje ned til 25% ved OBA. I denne stillinga ligg undervisningsplikt på studiet i tradisjonsmusikk og kunstnarleg leiaransvar av Osafestivalen. SISSEL LIE er sekretær og har ansvar for resepsjonen. Ho tar i mot studentane, og syter elles for praktisk tilrettelegging av kursopphaldet. I tillegg har ho det daglege ansvaret for butikken til Kringsjå AS, og syter for fakturering til skular og institusjonar. Ho er også sekretær for Osafestivalen. PER PETTERSSON er tilsett som vaktmeister og hussjef, og har 50 % stilling ved Ole Bull Akademiet og 50 % i Kringsjå AS. Han er ansvarleg for vaktmeistertenester, avtale med cateringselskapet «Tre Kokker Voss» og vakt- og vaskelister for eigedomen. EINAR MJØLSNES er tilsett som fylkesmusikar i Hordaland, og Ole Bull Akademiet har avtale med fylkeskommunen om å få nytte 25% av stillinga. Stillinga er knytt til Ole Bull Akademiet med fast kontorplass. Fylkeskommunen står som arbeidsgjevar, og OBA dekker sin del etter rekning frå fylkeskommunen. I tillegg til dei fast tilsette har ein i stor grad nytta gjesteførelesarar i undervisninga. Dette er i tråd med tanken om at flest mogeleg av dei lokale og regionale musikk- og dansetradisjonane skal presenterast på institusjonen gjennom studieåret. Denne driftsmodellen gjev arbeid til svært mange folkemusikarar som baserer ein del av inntekta si på

4 4 årsmelding 2010 våre konsert- og undervisningstilbod. Ole Bull Akademiet er ein av dei største arbeidsgjevarane til norske frilansmusikarar innan folkemusikk og folkedans (sjå oversikten nedanfor). ØKONOMI Ole Bull Akademiet fekk i meldingsåret statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar til drifta. Tilskot frå stat, fylke og kommunar: Kulturdepartementet , Kunnskapsdepartementet UiB , Kunnskapsdepartementet, UiB indeksregulering 2008,2009, Studiepoengmidlar 2010 UiB Hordaland fylkeskommune , Voss kommune , Bykle kommune I alt Rekneskapen for 2010 syner eit underskot på kr Aksjar Stiftelsen Ole Bull Akademiet eig alle aksjane i eigedoms- og driftsselskapet Kringsjå AS. Fond Styret forvaltar desse fonda: Sigbjørn Bernhoft Osa sitt fond kr kr Gudrun og Sigurd Haaheims fond kr kr Liv og Knut Klemmetsens fond kr kr All kapital er i Voss Sparebank. Det er bruka midlar av Sigbjørn Bernhoft Osa sitt fond i samband med utlysing og tildeling av Osaprisen. Osaprisen for 2010 gjekk til Nils Økland. Det er ikkje dela ut midlar frå Gudrun og Sigurd Haaheims fond eller Liv og Knut Klemmetsens fond i Styret Terje Støve, leiar (FolkOrg organisasjon for folkemusikk og folkedans) Ragnhild Skjerveggen, nestleiar (Voss kommune) Frode Thorsen, styremedlem (Universitetet i Bergen) Iril Schau Johansen, styremedlem, (Voss kommune) Magne Espeland, styremedlem (Høgskular/universitet) Håkon Asheim, styremedlem (representant for dei tilsette) Gunnar Stubseid har vore sakshandsamar og sekretær for styret. På grunn av sjukdom fungerte Ragnhild Skjerveggen som styreleiar fram til Det har i meldingsåret vore årsmøte og to styremøte med 11 saker til handsaming. Arbeidsutvalet, representert ved Ragnhild Skjerveggen, Terje Støve, Håkon Asheim og Gunnar Stubseid, har hatt to møte og handsama 23 saker. Utvalet har i tillegg hatt jamleg kontakt gjennom året og drøfta ulike sider ved den daglege drifta.

5 årsmelding AKTIVITET Kurs Det har vore halde 22 kurs/seminar for 19 institusjonar/studentgrupper, med til saman 574 studentar og 27 lærarar frå institusjonane. Dette gjev eit studenttal i snitt på 30,2 per kurs. Kurset i veke 36 for Universitetet i Agder blei arrangert i Bykle, Setesdal. Kurs i veke 40 for Universitetet i Tromsø blei arrangert i Målselv. kursleiarar Desse har vore kursleiarar 1 : Arne Anderdal (8), Kari Margrete Okstad (2), Eli Storbekken (3), Terje Foshaug (1), Solbjørg Tveiten (2), Berit Opheim Versto (2), Lajla Renate Buer Storli (1), lærarar Førelesarar/instruktørar/konsert Arne Anderdal, Gunnar Stubseid, Lajla Renate Buer Storli, Halldis Folkedal, John Ole Morken, Kim André Rysstad, Einar Mjølsnes, Leif Ingvar Ranøien, Håkon Asheim, Solfrid Aalvik, Stein Villa, Steinar Ofsdal, Kari Margrete Okstad, Solbjørg Tveiten, Judith Vestreim, Berit Opheim Versto, Terje Støve, Rannveig Djønne, Leif Rygg, Jørn Simenstad, Eli Storbekken, Sigrid Moldestad, Susanne Lundeng, Gunnlaug Lien Myhr, Kari Finne Sognnæs, Hans-Hinrich Thedens, Guro Haugen, Åshild Vetrhus, Kari Lønnestad, Rolf Seldal, Mari Skeie Ljones, Nina Fjeldet, Jamie Lodberg, Torleiv Løyland, Kirsten Bråten Berg, Sigurd Brokke, Daniel Sandén-Warg, Birgit Rike Lund, Eilif Gundersen, Unni Boksasp, Terje Foshaug, Marte Frihetsli, Sigrid Randers- Pehrson, Ragnhild Furebotten, Knut Erik Sundquist, Øistein Hanssen, Magne Kleiveland, Ola Graff, Ánte Mikkel Gaup, Olav Tveitane, Vegard Opheim og Geir Egil Larsen Studiet i tradisjonsmusikk Studentane som starta opp hausten 2008 på det fireårige bachelorstudiet i utøvande tradisjonsmusikk, tok førsteavdelingseksamen (Tradisjonsmusikk I) våren 2010, og 7 nye studentar blei tekne opp i Studiet er eit samarbeid med Griegakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, og har status som studieretning innafor Universitetet sitt bachelorprogram i musikk. veke studentar LÆRARAR INSTITUSJON Ski vidaregåande skole Høgskolen i Vestfold 5 23 Høgskolen i Bergen Nettverk for Universitetssamarbeid, Bergen 7 21 Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Høgskulen Stord/Haugesund Høgskolen i Bergen Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo Høgskolen i Vestfold Universitetet i Tromsø Høgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold Seminar under Osafestivalen Fana Folkehøgskule og Voss Folkehøgskule Høgskolen i Bergen Universitetet i Stavanger Høgskolen i Vestfold Sum I vårsemesteret hadde Tradisjonsmusikk I undervisningssamlingar på OBA veke 2, 6, 12 og 17. I tillegg deltok alle studentane på Nordtrad-konferansen i Riga mars. 2009/2010 hadde OBA for tredje gong samarbeid med Griegakademiet i faget Musikkformidling. Studentar frå begge studiestader hadde faget i samla gruppe, og Steinar Ofsdal hadde hovudansvar for emnet. Eksamen var gruppekonsertar tilpassa ei målgruppe, og desse blei haldne i Bergen og på Voss mai. Utøvande eksamenskonsertar for Tradisjonsmusikk I blei administrerte av Griegakademiet Institutt for musikk, og fann stad i Osasalen på OBA juni. Desse tok eksamen, med godkjende resultat og godt karaktersnitt: 1 Talet i parentes syner kor mange kurs vedkomande har hatt

6 6 OBA årsmelding 2010 Kim André Rysstad, ein av våre tidlegare studentar, underviser høgskulestudentar i kveding. Laura Ellestad, Leif Erik Stuhaug, Ingebjør Sørbøen (hardingfele) Hilde Fjerdingøy, Ida Furusæter (toradar) Kari Finne Sognnæs, Ellen Therese Gloppestad Thuland, Tove Persdøtter Dalbakk (kveding) I tillegg tok Hilde Kristin Gjerstad utsett bacheloreksamen i kveding (Tradisjonsmusikk II) 17. juni. Opptak til studentkulla blei for første gong organisert med nettsøknad til Universitetet i Bergen, der det i første runde melde seg 16 søkjarar. Opptaksprøver blei haldne april for 11 kandidatar (søkjarar til Tradisjonsmusikk I og ein ekstern søkjar til Tradisjonsmusikk II). 8 fekk tildelt studieplass på Tradisjonsmusikk I, og 6 tok imot plassen. Ein kandidat som sto på venteliste, fekk òg plass. Desse studentane starta opp hausten 2010: Tradisjonsmusikk I: Erlend Apneseth, Satoko Katagihara, Margit Myhr, Alexander Aga Røynstrand (hardingfele), Solfrid Nestegard Gjeldokk, Sigrid Kjetilsdotter Jore (kveding), Ailin Kristine Mørkve (toradar) I tillegg søkte 5 studentar seg vidare til Tradisjonsmusikk II etter fullført studium på Tradisjonsmusikk I, og hausten 2010 var andre gongen det starta ei gruppe på dette påbyggingsstudiet: Laura Ellestad, Hilde Fjerdingøy, Ida Furusæter, Ingebjør Sørbøen og Kari Finne Sognnæs. I hausthalvåret var det undervisningssamlingar for Tradi - sjonsmusikk I og II på Voss i veke 33, 38, 43 og 47. I tillegg hadde Tradisjonsmusikk II faste undervisningsdagar på OBA kvar tysdag og onsdag. I tillegg til konsertar for eksternt og internt publikum på OBA, hadde tradisjonsmusikkstudentane musikkinnslag på konsert med Sigmund Groven og Forsvarets musikkorps Vestlandet i Nain, på Voss folkemusikkscene, på Nordtradkonferansen i Riga, for lagspublikum i Gimle i Bergen, og på restaurantar og kjøpesenter under Festspillene i Bergen sitt arrangement «Plutselig festspill». Studentene hadde eigne konsertar under Osafestivalen og på Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage. Bachelorstudentane i tradisjonsdans, som starta opp studiet hausten 2009, hadde samlingar på OBA parallelt med tradisjonsmusikk i veke 6, 12, 38 og 43. Dette fungerte godt både fagleg og sosialt. Studentane hadde ein del felles undervisning i formidling, mental trening og om tilhøvet musikk/dans, og felles konsertar/framsyningar.

7 årsmelding Judit Vestreim syng med ungar frå Rogne Barnehage med førskulestudentar frå Høyskolen i Vestfold som observatørar. Lærarar/førelesarar på Tradisjonsmusikk I Bjørn Aksdal, Arne Anderdal, Sigbjørn Apeland, Håkon Asheim, Vidar Berge, Tore Bolstad, Rannveig Djønne, Ami P. Dregelid, Sigmund Eikås, Ellika Frisell, Ragnhild Furebotten, Jo Gjermunds, Inge Gjevre, Camilla Granlien, Eilif Gundersen, Jostein Gundersen, Linda Gytri, Håkon Høgemo, Poul Høxbro, Erland Joplassen, Einar Olav Larsen, Annbjørg Lien, Rolf Lislevand, Lulle Lærum, Unni Løvlid, Ruth Wilhelmine Meyer, Helen Davies Mikkelborg, Einar Mjølsnes, Sigrid Moldestad, John Ole Morken, Gunnlaug L. Myhr, Øyonn G. Myhren, Stig R. Nedreberg, Steinar Ofsdal, Kari Margrete Okstad, Bård Ose, Ståle Paulsen, Tom Willy Rustad, Even Røhjell, Leif Rygg, Lajla Storli, Gunnar Stubseid, Terje Støve, Egil Syversbråten, Jagoda Szostak, Olav Sæta, Anette Thorsheim, Tryggve Thorsø, Solbjørg Tveiten, Tom Kjetil Tørstad, Elisabeth Vannebo, Berit Opheim Versto, Stein Villa, Marit Larsen Westling. Utøvarstudiet i folkedans Hausten 2009 starta eit treårig bachelorstudium i utøvande folkedans. Studiet er eit samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) og Noregs teknisknaturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim, og har status som studieretning innafor NTNU sitt bachelorprogram i dansevitskap. Studiet har noko undervisning ved OBA på Voss og noko ved Rff-sentret i Trondheim. Ved utgangen av 2010 er studentane halvvegs i studieløpet. Studentar Magni Rosvold, Torill Pedersen, Anna Gjendem, Mathilde Folke-Olsen og Inga Myhr. Studiet er lagt opp samlingsbasert og det har vore undervisningsperiodar ved Rff-sentret i Trondheim januar, mai, juni, 30. august 1. september og desember. Studentane hadde samlingar ved OBA på Voss februar, mars, september og oktober. Mellom samlingane på våren hadde dei einetimar med lærarane. I haustsemesteret hadde dei einetimar med læremeister mellom samlingane. Studentane hadde i tillegg obligatorisk deltaking på emnet tradisjonskunnskap ved NTNU over 3 samlingar i vårsemesteret.

8 8 årsmelding 2010 Lærarar/førelesarar på utøvarstudiet i folkedans Ami Pettersson Dregelid, Martin Myhr, Siri Mæland, Kari Margrete Okstad, Ivar Mogstad, Sjur Viken, Sigurd Heide, Anne Fiskvik, Berit Opheim Versto, Arne Anderdal, Gunnar Stubseid, Håkon Asheim, Einar Mjølsnes, Solfrid Aalvik, Arild Hoksnes og Leif Stinnerbom. Læremeistrar har vore Per og Halldis Dalåsen, Anne Berit Heide, Arne Sølvberg, Live Karin Liaskar, Silje Onstad Hålien, Geir Egil Larsen og Margrete Nordmoen. Det nordiske masterstudiet i folkemusikk Frå 2009 er Ole Bull Akademiet/Griegakademiet Institutt for musikk samarbeidspartnar i fellesstudiet «Nordic Master in Folk Music», saman med Sibelius-Akademin (Helsinki), Det Fynske Musikkonservatorium/Carl Nielsen Academy of Music (Odense) og Kungliga Musikhögskolan (Stockholm). Dei 4 studentane som blei tekne opp til programmet hausten 2009, og som hadde sitt første semester ved KMH i Stockholm, gjekk våren 2010 i Odense og haustsemesteret i Helsinki. I siste semester skal gruppa vere på OBA, der dei vil ha fellesundervisninga konsentrert på 1 1/2 månad, i tillegg til oppfølging ved heiminstitusjonen resten av semesteret. Jullie Hjetland Jensen er student ved OBA på dette programmet. Nordisk folkemusikkkonferanse Den årlege konferansen for utøvande folkemusikkutdanningar frå Norden og Baltikum var i 2010 lagt til Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music i Riga, i tida mars, i regi av Nordtrad (The Higher Education Network of Traditional Music). Konferansen inneheldt førelesingar, workshops, konsertar, lærarmøte og sosialt samvere, og var svært vellukka både fagleg og sosialt. Alle studentane på Tradisjonsmusikk I var med, og Gunnar Stubseid var representant for lærarane ved OBA. Dei tok del i det faglege arbeidet, og hadde innslag på konsertar. STUDENTUTVEKSLING OG INTERNASJONALT SAMARBEID Carin Funseth frå Musikhögskolan Ingesund var utvekslingsstudent på OBA i vårsemesteret, og i haustsemesteret hadde Brita Björs fra Musikhögskolan i Malmö eit 3 vekers utvekslingsopphald. Hausten 2010 starta Hilde Fjerdingøy, student på Tradisjonsmusikk II, eit utvekslingsår ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Alle desse studie - opphalda fekk stipend frå Nordplus. I samband med den internasjonale Menuhin-konkurransen i Oslo fekk Akademiet april besøk av ein av Kinas fremste musikkritikarar, musikkhistoriker Liu Xuefeng. Han er sjefredaktør for Philharmonic Magazine og kommunikasjonsansvarleg for China Symphony Development foundation. Saman med han kom også professor i fiolin, leiar for Strings-department ved Shenyang Conservatory of Music. Dei fekk begge grundig innføring i arbeidet ved Ole Bull Akademiet. I oktober hadde Akademiet besøk av Yunwen Sun, som er professor i musikk og litteratur ved China Conservatory i Beijing. Ho fekk omvisning og fylgde undervisninga dei dagane ho var på Voss. ARKIV Arkivet (Voss Folkemusikksamling) inneheld lydband, fotos, avisutklipp, videoinnspelingar, notemateriale m.m. som Ole Bull Akademiet og Voss Spelemannslag eig. Samlinga inneheld over 60 gamle spoleband etter Sigbjørn Bernhoft Osa og ei mengd spoleband og kassettar i Voss Spelemannslag si eige. Ein del av spolebanda er overspelt til Dat-kassettar for sikkerheitskopiering, og samlinga har omlag 150 timelange Dat-kassettar. Mykje av Dat-kassettane er og originalopptak av konsertar i regi av Ole Bull Akademiet, m a eksamenskonsertar. Samlinga har òg notesamlinga etter Sigbjørn Bernhoft Osa. Her finst brev, konsertprogram, trykte notar, plakatar, notat og anna. Det trykte notematerialet er ferdig sortert og katalogisert. Samarbeidet med Arne Bjørndals Samling, Griegakademiet Institutt for musikk, som starta 2009, heldt fram i mel-

9 årsmelding Nils Økland vart tildela Osaprisen i Prisen vart overrekt av Katrine Osa. dingsåret. Det er meininga at alt lydmaterialet vårt skal overspelast frå originalband til harddisk, for så å leggast inn på ABS sin server. Den er knytt opp mot Universitetet i Bergen. Vidare vert alt registrert i Fiol, eit registreringsprogram utvikla for folkemusikkarkiv. OSAFESTIVALEN Osafestivalen vart arrangert oktober, med seminar 28. og 29. oktober. Festivalen var jubileumsfestival som den 20. i rekkja. På festivalen vart det markert at det var 200 år sidan Ole Bull vart fødd, og 100 år sidan Sigbjørn Bernhoft Osa vart fødd. Tema for festivalen var difor VirtuOsa, inspirert av Bull og Osa. Musikalsk var det hovudvekt på virtuose musikarar innan sjangrane folkemusikk og klassisk musikk, inkl. tidlegmusikk. Mange kjende namn stod på plakaten. Nokre av musikarane var med på fleire konsertar. Dette gav festivalprogrammet ein raud tråd, samtidig var det god varia sjon slik at tilbodet totalt sett vart spennande for publikum. Det var ulike typar konsertar: tingingsverk, kyrkjekonsert, intimkonsertar, klubbkveld, krossover, gratiskonsertar, dansekveld m m. Nytt av året var ei eiga satsing på tiltak for barn og unge. Satsinga hadde namnet UngOsa og bestod av kurs i halling for alle 8.klassane i Voss kommune, workshop for ungdom og familiekonsert. Opninga av festivalen var ved fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti. Årets festival vart kunstnarleg kanskje den beste Osafestivalen i historia, med konsertar på svært høgt nivå. Det var mange fullsette lokale og det vart sett publikumsrekord med omlag 3000 besøkjande. Dette er ei 3-dobling frå 7 år tilbake, noko som syner at festivalen har hatt ein god vekst. Festivalen fekk god pressedekning, spesielt i Hordaland og Dag og Tid. På tross av stort publikumsbesøk gjekk festivalrekneskapen noko i underskot. Dette skuldast mange dyre produksjonar og mindre tilslag på ein del søknader enn forventa. Artistar under festivalen Arve Tellefsen, Håvard Gimse, Trondheimsolistene, Gjermund Larsen, Einar Olav Larsen, Trio Mediæval, Nils Økland, Aage Kvalbein, Anders Clemens Øien, Frigg, Leif Rygg, Aasmund Nordstoga, Kim André Rysstad, Ingebjørg

10 10 årsmelding 2010 H. Bratland, Anders Hall, Rolf-Erik Nystrøm, Odd Ivar Solvold, Eli Storbekken, Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen, Birger Mistereggen, Tore Bruvoll, Olav Dale, Håkon Kornstad, Gjermund Silset, Lillebror Vassaasen, Ensemble Cordevento, Bergen Domkor, Steinar Ofsdal, Galder, Kari Malmanger, Ole Bull-studentane, NMH-studentane og Voss spelemannslag. Plakatkunstnar var Sveinung Iversen. Det var kurs i springar, halling og workshop med Ami Pettersson Dregelid, Håkon Dregelid, Sigmund Eikås, Martin Myhr, Halldis Folkedal, Leif Rygg, Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen som lærarar og spelemenn. Seminaret Seminaret vart arrangert oktober og hadde tittelen «Ole Bull og folkemusikken». Innleiarar/instruktørar: Harald Herresthal, Håkon Asheim, Einar Mjølsnes, Berit Opheim Versto og Gunnar Stubseid. Håkon Asheim leia seminaret, som inneheldt føredrag, praktisk gruppearbeid og open presentasjon av boka «Ole Bull og folkemusikken» ved Gunnar Stubseid, Håkon Asheim og forlaget Vigmostad & Bjørke som avslutning. Seminaret hadde 25 deltakarar, og var del av studieopplegget for folkemusikkstudentane frå Norges Musikkhøgskole og OBA. I samband med seminaret heldt Arve Tellefsen og Håvard Gimse opningskonserten for Osafestivalen i Nain, der Tellefsen kåserte om Ole Bull og Sigbjørn B. Osa og spela musikk knytt til dei to. Organisasjon Ole Bull Akademiet, Voss Spelemannslag, Voss Ungdomslag og Orkesteret Fossegrimen er arrangørar av Osafestivalen. Arrangørlaga stilte med eit 60-tals dugnadsmedarbeidarar til gjennomføring av festivalen. I programrådet sit Steinar Ofsdal (kunstnarleg leiar), Frode Thorsen og Arne Anderdal. Styret for festivalen: Kari Margrete Okstad (leiar) og Arne Anderdal frå Ole Bull Akademiet, Terje Støve (PR-ansvarleg) frå Voss Spelemannslag, Olaug Hamre (artistservice) frå Voss Ungdomslag og Brynjulf Norheim (sponsoransvarleg) frå Orkestret Fossegrimen. Sissel Lie er festivalsekretær og Arne Anderdal er PR-medarbeidar. Kari Margrete Okstad, Steinar Ofsdal, Arne Anderdal og Sissel Lie er tilsette ved Ole Bull Akademiet og har hatt arbeidet med festivalen som ein del av stillingane sine ved institusjonen. Det vart i kjøpt tenester frå Festival Voss med pressemedarbeidar Brit Aksnes i tida før festivalen. ULIKE SAMARBEIDSFORA Griegakademiet - Institutt for musikk er den institusjonen OBA har det mest omfattande samarbeidet med. Det 4-årige bachelorstudiet, Tradisjonsmusikk I og II, er ein viktig del av dette. I tillegg omfattar samarbeidet ei rekkje tiltak og samarbeidsformer: økonomisk samarbeid som gjeld fordeling av resultatbudsjett for avlagde eksamenar det generelle tilskotet til OBA frå UFD blir utbetalt av UiB kompetansevurdering av tilsette skjer gjennom UiB UiB er representert i styret for Akademiet og programråd for Osafestivalen felles undervisningsopplegg og seminar Arne Bjørndals Samling ved Griegakademiet - Institutt for musikk fungerer som viktig tradisjonsarkiv og samarbeidspartnar for Ole Bull Akademiet. Samarbeidet mellom dei nordiske og baltiske høgskulane som har utøvande folkemusikk på studieplanen, held fram. Den nordiske folkemusikkonferansen til Nordtrad The Higher Education Network of Traditional Music var i 2010 lagt til Riga (sjå eigen omtale). Frå 2009 er OBA med i mastergradsamarbeid med tre av Nordtrad-institusjonane. Ole Bull Akademiet driv, i samarbeid med Rff-sentret NTNU i Trondheim, utøvarstudiet i folkedans, som starta hausten Ole Bull Akademiet er med i Musikknett Vest, eit nettverk for musikkinstitusjonar på Vestlandet som arbeider med utøvande og pedagogisk utdanning, forsking, arkiv- og museumsverksemd. North Folk Partnership er eit samarbeidsprosjekt mellom Noreg (OBA), Island, Irland, Skotland, Sverige, Finland, Grønland og Færøyane. Prosjektet har søkt midlar gjennom EU, og har utarbeidd planar for eit samarbeid mellom landa

11 årsmelding Håkon Asheim og Gunnar Stubseid gav ut boka Ole Bull og folkemusikken i jubileumsåret for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa. kring det nordlege Atlanterhavet, ved m.a. utveksling av studentar/lærarar innan folkemusikk, kurs, seminar og studieopphald. Gunnar Stubseid er OBA sin representant i styret for Ole Bull-prisen, og har vore OBA sin representant i arbeidsgruppa for jubileumsåret Ole Bull Han er også OBA sin vararepresentant i styret for Foreningen Arven etter Ragnarock. Kari Margrete Okstad representerer Osafestivalen i styret for Festival Voss. Festival Voss er ei stifting eigd av Vossa Jazz, Ekstremsportveko, Voss Cup og Osafestivalen. OBA driv, i samarbeid med Voss Spelemannslag, Voss Folkemusikkscene og arrangerer kring seks konsertar i året. Dette er eit viktig tiltak både for studentmiljøet og for lokalmiljøet på Voss. Voss Spelemannslag leiger øvingslokale av Kringsjå AS, og er fast musikalsk bidragsytar på kursa. Akademiet samarbeider med Liv Bernhoft Osa og Per Gørvell, eigarane av kunstnarheimen Sævelid, om bruk av konsertsalen i samband med kurs og som konsertarena under Osafestivalen. Vi har også samarbeid med Voss Folkemuseum om omvisning for studentane våre på museet. GJESTEFØRELESNINGAR, KONSERTAR, STUDIETURAR, REPRESENTASJON ARNE ANDERDAL er medlem i programrådet for Osafestivalen er medlem i styringsgruppa for Voss Folkemusikkscene for OBA er musikalsk leiar for Voss spelemannslag. Laget spela i juli på Førde Internasjonale Folkemusikkfestival var i hovudkomiteen for Landskappleiken 2010, som var på Voss i juni. spela på ein konsert i mars på The University of Sheffield i England. Der har ein Sheffield Centre for Nordic Studies som arrangerte «Nordic Spring», ein nordisk festival. Konsert/framsyning saman med fleire musikarar og dansarar frå Noreg. var lærar på Strunkeveko i Valdres i juli. Det er kurs for om lag 100 ungdommar i folkemusikk og folkedans deltok i desember på hundreårsmarkeringa for hardingfelespelemannen Kristian Øvrevollseie frå Hol i Hallingdal. Deltek på ein CD med slåttar etter Øvrevollseie i høve jubileet. har elles mange oppdrag som spelemann i bryllaup, på kurs og konferansar m m.

12 12 årsmelding 2010 HÅKON ASHEIM deltok i fleire møte i ansvarsgruppa for studiet Master in Nordic Folk Music, som vart haldne i samband med terminkonsertar på Det Fynske Musikkonservatorium (Carl Nielsen Academy), Odense i juni og i desember på Sibeliusakademiet, Helsinki, der det òg blei halde eit evalueringsseminar for studiet i oktober, med presentasjon av ein ekstern forskingsrapport hadde innslag på fleire jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m a under Landskappleiken i juni saman med Gunnar Stubseid: lanserte boka «Ole Bull og folkemusikken» under Osafestivalen i oktober innleia til debatt om folkemusikkutdanningane på seminar i samband med representanskapsmøte i Rådet for folkemusikk og folkedans i Oslo i november var sensor på folkemusikkstudiet på Norges Musikkhøgskole i desember hadde diverse oppdrag som konserthaldar, kurslærar og kappleiksdomar. EINAR MJØLSNES hadde musikalske innslag på fleire jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m a under Landskappleiken i juni STEINAR OFSDAL hadde konsert i Beijing for nordiske leiarar av EXPO2010 samt næringsminister Trond Giske, saman med folkemusikarar frå dei nordiske landa og Kina i januar februar - leia Talent 09 sitt tilbakebesøk i Tanzania, med bl a OBAs student Ida Furusæter heldt i mars kurs for utanlandske studentar på Høgskolen Stord/Haugesund hadde i mai konsert saman med Sara Chen og kinesiske Lichen som den aller første i Den norske paviljongen i EXPO2010 Shanghai, i tillegg til to større konsertar i Beijing med Secret Garden mottok i juni LOs kulturpris som ein del av kvartetten Gatesangerne hadde opptreden for EXPO2010 i Shanghai med kinesiske musikarar blei 1. august tilsett som førsteamanuensis og leiar av folkemusikkstudiet ved Norges musikkhøgskole i Oslo deltok i september på pilot-seminar om folkemusikkteori i Helsinki, med lærarkrefter frå høgskular og akademi i Norden og Baltikum. KARI MARGRETE OKSTAD er representant for sektoren høgre utdanning og forskning i Rådet for folkemusikk og folkedans og deltok i meldingsåret på 3 møte i Rådet i Trondheim/Oslo og var utsending for rådet på 2 møte i Oslo. sit som medlem for Rådet for folkemusikk og folkedans i stipendkomitéen for folkekunstnarar sit i styret for Festival Voss som representant for Osafestivalen representerte OBA ved Den Nationale Scene si festførestilling 12. februar i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull var i februar utsending til årsmøte og seminar for Norsk Folkemusikklag i Bergen var sensor for Tradisjonskunnskap II ved NTNU i juni hadde 28. juni møte gjennom Festival Voss med kulturminister Annicken Huitfeldt var i juli domar i dans på Setesdalskappleiken deltok i september på opninga av Riksscenen og Folkelarm i Oslo GUNNAR STUBSEID deltok på HMS-kurs i Bergen i januar representerte OBA ved Den Nationale Scene si festførestilling 12. februar i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull deltok, saman med studentane, på Nordtrad-konferansen i Riga i mars var gjesteførelesar ved Noregs Musikkhøgskole 12. og 13. april deltok 15. april på seminar i Oslo om UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven var hovudansvarleg og programleiar for konserten 3. mai i samband med 100-årsjubileet for Sigbjørn Bernhoft Osa representerte OBA på møte med Hordaland fylkeskommune 5. mai og deltok på Riksscenerådesmøte i Oslo 6. mai hadde møte og omvisning på OBA med kulturminister Anniken Huitfeldt 29. juni var invitert til folkemusikkfestival i Gdansk første veka i september, og hadde innlegg der på seminar om folkemusikkutdanning i Noreg.

13 årsmelding deltok i september på opninga av Riksscenen og Folkelarm i Oslo hadde innslag på diverse jubileumskonsertar for Ole Bull og Sigbjørn Bernhoft Osa, m.a. under Landskappleiken i juni lanserte, saman med Håkon Asheim, boka «Ole Bull og folkemusikken» under Osafestivalen i oktober hadde konsertar og føredrag i Noreg, Sverige, Tyskland og Ukraina i samband med 200-årsjubileet for Ole Bull HEIMESIDE På heimesidene til OBA legg vi ut informasjon og timeplanar for kursa. Også studentane på Trad. I og II, dansestudiet og Nordic Master får mykje av studieinformasjonen frå heimesida. I tillegg inneheld sida informasjon om Ole Bull Akademiet og Kringsjå AS. PRISAR, GÅVER Osaprisen 2010 gjekk til fiolinisten, komponisten og hardingfelespelemannen Nils Økland. Prisen er eit diplom og kr Ole Bull Akademiet har fått eit taffelpiano, produsert av J. J. Wagner i Hamburg i 1860-åra, i gåve frå Svein Olav Lie i Skien. Pianoet er kjøpt av Ole Bull, saman med fire andre piano, og overtatt av sjefen på Carl Johans Værft i Horten. Sjefkommandør Valeur var ein god ven av Ole Bull, og var rekna som mesen for Horten bys kulturliv. Ole Bull Akademiet har fått deponert ei hardingfele laga av Erik Johnsson Helland i 1862, frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. Fela skal brukast ved Akademiet. ARBEIDSMILJØ, SJUKEFRÅVER Styret reknar arbeidsmiljøet i stiftinga som tilfredstillande. Det har ikkje vore sett i verk spesielle tiltak i driftsåret. Sjukefråværet har lege innanfor det normale. Ein har ikkje registrert skadar eller ulykker hjå dei tilsette i driftsåret. Voss, 7. april 2011 I styret for Stiftelsen Ole Bull Akademiet

14 14 årsmelding 2010 RESULTATREKNESKAP Driftsinntekter Note Inntekt av kursopphald Tilskot frå Voss Kommune Tilskot frå fylke Tilskot frå UFD Tilskot frå Kulturdepartementet Diverse inntekter, tilskot, gåver Sum driftsinntekter Honorar innleigde tjenester Lønn, feriepengar Arbeidsgjevaravgift, sosiale kostnader Avskrivningar Husleiga Læremidler, utstyr Honorar rekneskap, revisjon Kontorrekvisita, telefon, porto Litteratur, musikk, instrument Reise og møtekostnader Bil- og diettgodtgjersle Prosjektkostnader Diverse kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra annen eigenkapital Sum overføringer

15 årsmelding BALANSE Eigendelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidler Bilete-, bok- og notesamling Instrument Inventar og utstyr EDB-kontorutstyr Aksjar i Kringsjå AS Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kundefordringer Andre kortsiktige krav Bankinnskot Sum omløpsmidlar Sum eigendelar

16 16 årsmelding 2010 BALANSE Eigenkapital og gjeld Note Innskoten eigenkapital Grunnkapital Sum innskoten eigenkapital Opptjent eigenkapital Annen eigenkapital Sum opptjent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Skuldig skattetrekk Skuldig arbeidsgjevaravgift Skuldig feriepengar og lønn Gjeld til Kringsjå AS Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Voss, I styret for Stiftinga Ole Bull Akademiet

17 årsmelding NOTER TIL ÅRSREKNESKAP FOR 2010 note 1: spesifikasjon av anleggsmidlar Lyd Inventar EDB/kontor Instrument utstyr og utstyr utstyr Kostpris Tilgang i året Avgang til kostpris Kostpris Akk.Avskrivningar pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivningar Avskrivningssats i % 10% 15% 10% 25% note 2: rekneskapsprinsipp I årsrekneskapen er alle postar verdsett og periodiserte i samsvar med bestemmelsane i rekneskapsloven og reglane som fylgjer av god rekneskapsskikk. Klassifisering Eigendelar bestemt til varig eige eller bruk, og fordringar med forfall meir enn eitt år etter balansedagen er medteke som anleggsmidlar. Øvrige eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar. Gjeld som forfell seinare enn eitt år etter rekneskapsperioden er ført opp som langsiktig gjeld. Alle fordringar og all gjeld knytta til varekretsløpet er klassifisert som kortsiktige postar uavhengig av forfallstid. Varige driftsmidlar og avskrivningar Varige driftsmidlar er vurdert til historisk kostpris etter frådrag for bedriftsøkonomiske avskrivningar som er berekna på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjar Aksjar er ført opp i rekneskapen til kostpris. I tilfelle verkeleg verdi er lavere enn kostpris og dette ikkje er av forbigåande karakter, er det føreteke nedskrivning. Driftsinntekter og driftskostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil vera leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader vert teke med etter samanstillingsprinsippet, dvs. i same periode som tilhøyrande inntekter blir tatt til inntekt. Skatt Selskapet er skattefri institusjon etter skattelova. note 3: godtgjersler til dagleg leiar, styret og revisor Gjennomsnittleg antal tilsette i året har vore: 7 Dagleg Medlemmer leiar av styret Lønn Styrehonorar Godtgjersele til revisor er betalt med kr.: Herav utgjer godtgjersle for rådgjeving mv. kr. note 4: aksjar i kringsjå as, husleigekostnad Stiftelsen Ole Bull Akademiet eig 100% av aksjane i Kringsjå AS. Husleiga (inkl.straum,avgifter mv.) til Kringsjå AS er i 2010 kostnadsført med kr ,- note 5: pantstillelsar Kassekreditt i Voss Sparebank er sikra med pantobligasjonar i gnr.48,bnr.177 Kringsjå AS i Voss pål. kr Limit kassekreditt er kr

18 18 årsmelding 2010

19 årsmelding

20 Grafisk formgiving: Yngve Knausgård Trykk: Voss Prenteverk Boks 443, 5703 Voss Tlf: fax: e-post:

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsmelding 2012 Kulturrådet

Årsmelding 2012 Kulturrådet Årsmelding 2012 Kulturrådet kulturrådet Innhald Kulturrådet 2012 Året i tal Direktøren har ordet Arkiv, museum og e-kultur Året i tal Arkivutvikling E-kultur Museumsutvikling Norsk kulturfond Året i tal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank 30.06.12: A - God service og konkurransedyktige vilkår

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer