Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterlen krets av Norges speiderforbund"

Transkript

1 Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets varighet kl. 17:30 til kl. 21:00. Registrering av delegatene kl. 17:00-17: Åpning Flaggutfoldelse Åpning ved Odd Westersjø, Hundvåg MS. Han ønsket velkommen til Hundvåg, og nevnte bl.a. at det er første gang Vesterlen krets avvikler årsmøte i kretsting på en kveld Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting Konstituering. Møtelederne Jon Alsos og Lars Meling Hultin tok over Godkjenning av representantene. Opprop v/kr.sekr. Registrerte delegater 77 Tilstede 75 Tilstede m/stemmer grupper representert. 2.2 Godkjenning av tellekorps. Ansvarlig Lisbeth Hegreberg. 2.3 Valg av referenter Valgt til referenter: kr.sekr. Eli Godeseth og Wenche Havn. 2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Valgt til å underskrive protokollen: Anine Eilertsen og Gunnar Skundberg 2.5 Innvalgte medlemmer av kretstinget Innvalgt fra kretsting 16. mars 2002: Aud Mork Knudsen og Eli Godeseth for 2003 og 2004 Innvalgt fra kretsting 15. mars 2003: Reidun Egeland for 2004 og 2005 Det foretas ingen nye valg da loven er endret Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent Forretningsorden. Det er foretatt endring i NSF s lover og forretningsorden måtte endres i henhold til det første og andre setning skal da lyde som følger: Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

2 Endringen som ble vedtatt i 2002 var ikke kommet med, og setning skal lyde som følger: Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall ( kan være mindre enn halvparten men flere stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). Ordet hadde: Lars Atle Andersen. Med disse endringene ble forretningsorden enstemmig vedtatt. Møtelederne tok forbehold om endring i rekkefølgen på sakene i.h.t. dagsorden. 3. Årsmelding Årsmelding lagt fram av kretsleder Odd Rune Malterud. Han kom med følgende tilleggsopplysninger til årsmeldingen: Kretsstyret fra Leirkomitéen for kretsleir 2003 Presentasjon av spørreundersøkelse blant gruppene angående mål og vitaminpatruljene. Årsmelding enstemmig godkjent. 4. Regnskap for Resultatregnskap for Vesterlen krets 2003 Lagt fram av Knut Slettebak. Ordet hadde: Reidun Egeland. Resultatregnskap for Vesterlen krets 2003 godkjent. 4.2 Resultatregnskap for Fureneset speidertun 2003 Lagt fram av Wigdis Kalsås. Resultatregnskap for Fureneset speidertun 2003 godkjent. 4.3 Regnskap for kretsleir 2003 (til informasjon) Regnskapet tatt til etterretning. 4.4 Status pr Balanseregnskapet lagt fram av Knut Slettebak. Status pr godkjent. 4.5 Revisors beretning Ingen anmerkninger. Revisors beretning tatt til etterretning. 4.6 Disponering av overskudd Lagt fram av Knut Slettebak Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Knut Slettebak, Odd Westersjø, Else Sauge Torpe, Odd Rune Malterud, Ivar A. Nøttestad. Forslag fra Wigdis Kalsås: Kr ,- av overskuddet etter kretsleiren 2003 overføres til egenkapital Fureneset speidertun. Forslag fra Else Sauge Torpe: Forslag om at overskuddet etter kretsleiren 2003 behandles i forbindelse med punkt 6, Budsjett. Dette siste forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer. 5. Arbeidsplan 5.1 Arbeidsmål 2005 Lagt fram v/ Helge Bjelland. Arbeidsmål 2005 enstemmig vedtatt.

3 5.2 Aktivitetsplan 2005 Lagt fram v/helge Bjelland. Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Gunnar Skundberg, Elise S. Aske Forslag fra roverforum lagt fram av Elise S. Aske: Roverforum ønsker at det arrangeres Cowboy- og indianer-fest som sommeravslutning for roverne i kretsen. Aktivitetsplan 2005 enstemmig vedtatt med denne endringen. Tilstede: 71 stemmeberettigede. 6. Budsjett 6.1 Budsjett for kretsen 2004 Kretsstyrets budsjettforslag ble lagt fram av Erling Groth. Ordet hadde: Lars Atle Andersen, Kirsten Hasselknippe, Odd Westersjø, Reidun Egeland, Wigdis Kalsås, Trygve Tunes, Ivar A. Nøttestad, Tønnes Ognedal, Thomas Due Hestnes, Knut Slettebak, Stine Egeland, Forslag fra Wigdis Kalsås: Forslag til punktene 441 og 443 Er det slik å forstå at kretsen ikke skal ha noen særlig form for ekspansjon/rekruttering i 2004? Foreslår at beløpet økes til kr ,- på hver av postene. Forslaget falt med 27 stemmer mot 42 stemmer, 2 blanke. 6.2 Budsjett for Fureneset speidertun Budsjettforslaget ble lagt fram av Wigdis Kalsås. Ordet hadde: Ola Helgeland. Forslaget under punkt 4.6 fra Wigdis Kalsås ble nå tatt opp til avstemming: Kr ,- av overskuddet etter kretsleiren 2003 overføres til egenkapital Fureneset speidertun. Ordet hadde: Tønnes Ognedal, Odd Westersjø, Lars Atle Andersen, Knut Slettebak, John Steinar Aske, Ivar A. Nøttestad, Elise S. Aske, Wigdis Kalsås. Forslaget ble vedtatt mot 21 stemmer. Nytt budsjettforslag for Fureneset speidertun ble dermed framlagt. Det legges til et nytt punkt 498 Utbygging på - kr ,-. Resultat blir da: - kr ,-. Ordet hadde: Wigdis Kalsås, Tønnes Ognedal, Ivar A. Nøttestad. Budsjettforslag Fureneset speidertun 2004: Regnskap BUDSJET T Gruppe konto Fureneset Speidertun -Drift 381 Utleie Telefonpenger Gaver Annet Fureneset Speidertun -Drift 481 Tjenester Kretskontoret Strøm Telefon Forsikring Maling utvendig Renovasjon/ septiktanktømming

4 487 Andre driftsutgifter Fureneset Speidertun -Utbygging 491 Opparbeidelse av uteområdet Materiell til påbegynt arbeid Låven Rørlegger Elektriker Andre utbyggingsutgifter TG-hytten Utbygging Sum utgifter Sum inntekter Resultat Budsjett for Fureneset speidertun 2004 ble enstemmig vedtatt med denne endringen. Disponering av overskuddet etter kretsleir 2003 ble dermed tatt opp til votering. Overskudd kretsleir var på kr ,-. Kr ,- av disse ble nå vedtatt overført til egenkapital Fureneset speidertun, og for de gjenstående kr ,- kom det to forslag. Forslag fra kretsstyret: Overskudd kretsleir 2003, kr ,- overføres egenkapital krets over 4 år: kr ,- inntektsføres i 2004 kr ,- inntektsføres i 2005 kr ,- inntektsføres i 2006 kr ,- inntektsføres i 2007 Forslag fra Odd Westersjø: Overskudd kretsleir 2003, kr ,- overføres egenkapital krets over 4 år: kr ,- inntektsføres i 2004 kr ,- inntektsføres i 2005 kr ,- inntektsføres i 2006 kr ,- inntektsføres i 2007 Ordet hadde: Tønnes Ognedal, Odd Westersjø. Kretsstyrets forslag ble vedtatt med 46 stemmer. Disponering av overskudd vil dermed se slik ut: Årsresultatet for Vesterlen krets for 2003 var kr ,- Årsresultatet for Fureneset speidertun for 2003 var kr ,- 1) Til kretsens egenkapital overføres kr ,-. 2) Til Furenesets egenkapital overføres kr ,- 3) Overskudd kretsleir 2003, kr ,- overføres som følgende: Kr ,- inntektsføres til kretsen i 2004 Kr ,- inntektsføres til kretsen i 2005 Kr ,- inntektsføres til kretsen i 2006 Kr ,- inntektsføres til kretsen i 2007 Kr ,- overføres til Furenesets egenkapital. Dette vil gi: Egenkapital krets pr kr ,- Egenkapital Fureneset utbygging pr kr ,-

5 Nytt budsjettforslag for kretsen for 2004 ble dermed lagt fram v/ Erling Groth: BUDSJET Regnskap T Gruppe kont o INNTEKTER: 30 Kontingent 301 Kretskontingent Tilskudd fra organisasjoner Offentlige tilskudd 321 Rogaland Fylkeskomm Stavanger komm Aktiviteter 33 Sum aktiviteter Ledertrening 34 Sum kurs Salgsinntekter 353 Andre salg Reklame/ sponsor/ Annonse 372 Annonseinntekter NfV Andre inntekter 391 Adm. Fureneset speidertun Avsetning fra Kretsleir Rekrutterin g Totembu UTGIFTER: 40 Deltakelse på NSF arr. 40 Sum deltakelse Aktiviteter 41 Sum aktiviteter Ledertrening 42 Sum Kurs Drift komitéer 43 Drift komiteene Rekruttering 441 Sum rekruttering Ekspansjon Kretsting 451 Sum Kretsting Lønn 46 Sum lønn Kretskontor 471 Leie Påkostninger Styrets møteutgifter 51 Styrets møteutgifter Administrasjon 52 Administrasjon Nytt fra Vesterlen 53 Nytt fra Vesterlen Kontorkostnad, 681 Kontorrekvisita Telefon, porto og 69 lignende 691 Telefon Forsikringer 751 Sum forsikringer Finansinntekter 801 Renteinntekter Sum inntekter Sum utgifter Årsoverskudd/ -underskudd Budsjettet for kretsen for 2004 ble enstemmig vedtatt med denne endringen. Tilstede: 71 stemmeberettigede. 7. Valg Valgene ble innledet ved at Lars Atle Andersen orienterte om valgkomitéens arbeid.

6 7.1 Valg av medlemmer til valgkomité Valgt til valgkomité for 2 år: Arne Alsvik Gaute Skjæveland Eve Nordvall Valgt til varamedlem i valgkomitéen for 2 år: Stein Erik Sliper 7.2 Valg av møteledere Valgt til møteledere for ett år: Jon Alsos Lars Meling Hultin 66 stemmer 56 stemmer 5 16 stemmer 57 stemmer 57 stemmer Valgt til varamøteledere: Ivar A. Nøttestad 16 stemmer Wigdis Kalsås 12 stemmer 7.3 Valg av delegater til speiderting Valgt til delegater til speidertinget: Knut Slettebak Arne Alsvik Helene Bø Stina Kommedal Anine Eilertsen Valgt til varadelegater til speidertinget: Cathrine Langseth Tine Renate Bjerga Gunnar Skundberg Wigdis Kalsås Arne Lea Ingrid Julia Cowie Karen Seglem 62 stemmer 36 stemmer 3 33 stemmer 26 stemmer 22 stemmer 22 stemmer 21 stemmer 20 stemmer 7 stemmer På grunn av stemmelikhet mellom de to første varadelegatene ble det omvalg på disse to kandidatene. Omvalget fikk følgende resultat: Cathrine Langseth 38 stemmer Tine Renate Bjerga 29 stemmer Cathrine Langseth blir da første varadelegat til speidertinget, Tine Renate Bjerga blir andre varadelegat. 7.4 Valg av delegater til roverforum Arne Alsvik orienterte. Valget ble foretatt på roverforum 12. mars, det var 18 stemmeberettigede og følgende ble valgt: Valgt til delegater til roverforum: Trine Tjørhom 10 stemmer Thomas Due Hestnes 9 stemmer Valgt til varadelegater til roverforum: Askil Krogeland Lars Atle Lauvsnes 4 stemmer 7.5 Valg av delegater til speiderforum Arne Alsvik orienterte. Valget ble foretatt på speiderforum 12. mars, det var 20 stemmeberettigede og følgende ble valgt: Valgt til delegater til speiderforum: Andreas Øvstebø 11 stemmer Ingeborg Sauge Torpe 7 stemmer Valgt til varadelegater til speiderforum: Kjartan Aakre Sandra Nygaard

7 7.6 Valg av revisor Valgt til revisor for ett år: Tønnes Ognedal valgt v/akklamasjon 8. Avslutning Kretsleder delte ut en rose til hver av gruppene som hadde positiv medlemsutvikling i Dessuten fikk møtelederne, referenter og arrangørene v/john Steinar Aske og Lisbeth Hegreberg blomsterbuketter. Lars Atle Andersen gikk ut av valgkomitéen og ble overrakt gave. Takk til vertskapet. Flagginnrulling. Speiderbønnen. Eli Godeseth, kr.sekr. Wenche Havn Valgt til å skrive protokoll Anine Eilertsen Gunnar Skundberg Valgt til å underskrive protokollen Jon Alsos Lars Meling Hultin Valgte møteledere

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer