SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENTER. Fylkestinget"

Transkript

1 SAKSDOKUMENTER Fylkestinget Dato: og Sted: Fylkestigssalen Arkivsak: Saksliste 44/13 Interpellasjon fra representanten Randi Reese (SV) vedrørende utprøving av likestillingsstipend ved videregående opplæring i Sør- Trøndelag 45/13 Spørsmål fra representanten Elisabeth Paulsen (V) vedrørende innfartsparkering 46/13 Spørsmål fra representanten Torhild Aarbergsbotten (H) vedrørende organisering av reiselivet på Oppdal Side side 1 av 5

2 44/13 Interpellasjon fra representanten Randi Reese (SV) vedrørende utprøving av likestillingsstipend ved videregående opplæring i Sør-Trøndelag Arkivsak-dok Fylkestinget /13 Norge har et svært kjønnssegregert arbeidsmarked. Kjønnsforskjellene i utdanningsvalg i videregående opplæring og høyere utdanning finner vi igjen i arbeidsmarkedet. Vi må ta i bruk flere virkemidler enn de vi til nå har brukt for å få jevnere kjønnsfordeling innen ulike utdanningsretninger. Jeg anbefaler at vi i Sør-Trøndelag prøver ut bruk av likestillingsstipend som kan gis til det underrepresenterte kjønn på nærmere utvalgte og svært kjønnsskjeve studieretninger i videregående opplæring. På sikt er det å ønske at dette blir en nasjonal ordning og at Kunnskapsdepartementet fastsetter nærmere rammer for et likestillingsstipend og at lånekassen forvalter stipendordningen. Likestillingsstipend anbefales som ett av flere tiltak i NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Utdanningsstipend for det underrepresenterte kjønn kan være med på å skape økt valgfrihet. Et økonomisk incentiv til å velge utradisjonelt kan åpne opp for å tenke valgmuligheter ut over mer kjønnstypisk utdanningsvalg. Målet må ikke nødvendigvis være at alle yrker skal få en lik fordeling av kvinner eller menn. Valgfriheten er ikke reell hvis ungdom lar være å velge utdanning og jobb fordi den er tungt dominert av det motsatte kjønn. Forskere hevder dessuten at kjønnsidentiteten er spesielt sårbar i perioden når elevene skal velge studieretning i videregående skole. Dette vil også kunne ha innflytelse på hva gutter og jenter opplever som sine reelle handlingsrom. Frihet til å velge i tråd med tradisjonelle kjønnsroller er bare reell om den enkelte også har frihet til å velge på tvers av tradisjon. Likestillingspolitikken må legge til rette for slik valgfrihet. Det kan vi forsøke gjennom utprøving av likestillingsstipend ved videregående skoler i Sør-Trøndelag. I rapporten «Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv: Status og årsaker» som kom ut i mars 2013 trekkes det fram at arbeidsmarkedets struktur og sosiale normer gjør det mindre sannsynlig at menn velger utradisjonelt enn kvinner. De peker på at den ubalansen vi har i arbeidsmarkedet der tradisjonelt kvinnedominerte yrker har lavere status, mer deltid og lavere lønn enn de mannsdominerte yrkene, gjør at jenter oftest vinner mer på å velge utradisjonelt enn guttene. side 2 av 5

3 Disse forholdene minner oss om at det er viktig at vi ikke satser ensidig på en type tiltak, fordi kjønnsdelingen i utdanning og arbeidsliv er en svært sammensatt problematikk. Videregående opplæring tilbyr elevene to hovedretninger i utdanningsløpet; studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglig utdanningsprogram. Det er på de fleste yrkesfag at kjønnsfordelingen er skjev. Gutter og jenter på yrkesfag velger stort sett forskjellige utdanningsretninger og i enkelte fag er nærmest alle elevene av samme kjønn. Sør-Trøndelag er intet unntak. Ved Selbu videregående skole står det slik til: Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag: 3 gutter og 20 jenter og Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk: 15 gutter. Også fylkestinget i Sør-Trøndelag har sett likestillingsutfordringen, så jeg spør ikke fylkesordføreren om han ser behovet for tiltak. I behandlingen av utfordringsdokumentet og strategiplanen uttrykker Fylkeskommunen sin ambisjon om at fylkeskommunen vil arbeide for å øke rekrutteringen av gutter til helse- og omsorgsfag og øke andelen jenter innen håndverksfag som elektriker, rør, mur, tømrer. Å etablere formell kontakt med nettverket «kvinner i utradisjonelle yrker» er en av de strategier som nevnes. Prosjektet «Menn i helsevesenet» som ble startet i Trondheim kommune og der Malvik og Melhus kommuner er med, er interessant. Så det tas tak, og jeg anbefaler større bredde i tiltak. Mitt spørsmål er: Vil fylkesordføreren prøve ut aktive grep for å bryte den svært kjønnsskjeve rekrutteringen vi ser ved noen studieretninger i videregående opplæring i Sør- Trøndelag som bruk av likestillingsstipend? Likestillingsstipend kan gis til det underrepresenterte kjønn på nærmere utvalgte og svært kjønnsskjeve studieretninger i videregående opplæring. Nærmere rammer for stipendet må utarbeides. side 3 av 5

4 45/13 Spørsmål fra representanten Elisabeth Paulsen (V) vedrørende innfartsparkering Arkivsak-dok Fylkestinget /13 Kollektivsatsingen i Miljøpakken i Trondheim har vært en suksess. Stadig flere tar bussen, både innenfor Trondheim og i tilgrensende områder. Skal vi nå målet om redusert biltrafikk er det imidlertid påkrevet at enda fler velger buss som fremkomstmiddel. Det blir derfor viktig å få etablert innfartsparkering flere steder i Trondheims ytterkant og i nærliggende kommuner. I alle fall vil dette kunne gjelde Malvik, Melhus og Skaun. Miljøpakken er også slik organisert at det oppleves fra innbyggerne i nabokommunene at de blir mest belastet, mens flere i Trondheim kommune unngår bompenger. Derfor er det ekstra viktig at det etableres flere og støtte innfartsparkeringer på utsiden av bomringen. Dette er tilfelle i alle fall i Malvik og Skaun, men også i Trondheims ytterkanter. Et eksempel er at det ikke er parkering mellom Vikhammer og Ranheim. Parkering på utsiden av bommen på Være kunne være et eksempel som viser at denne innfartsparkeringen stort sett benyttes av innbyggere fra Malvik, mens selve parkeringen vil ligge i Trondheim. I Skaun og Melhus er det også eksempler på at parkeringsplassen er tidlig full, og vi får ikke den ønskede løsningen med at folk kan reise kollektivt. Dette er en oppgave å løse for Miljøpakken. Men de kan ikke gripe inn i råderetten til andre kommuner. Det kreves derfor et samarbeid med kommunene. De må regulere areal til parkeringsplasser, så kan det være Miljøpakkens ansvar å opparbeide og vedlikeholde disse. Spørsmål til Fylkesordføreren: For å få dette til kreves et samarbeid over kommunegrensene. Siden det er i det fylkeskommunale selskapet AtBs interesseområde at dette kommer i gang, vil jeg spørre om fylkesordføreren vil ta et initiativ til å få i stand en samarbeidsordning rundt denne utfordringen. Målet med miljøpakken er å begrense biltrafikk til Trondheim sentrum gjennom økt bruk av buss og tog. Det er noe hele regionen vil ha nytte av. Et langt bedre tilbud på innfartsparkering er et rimelig tiltak både ut fra miljø- og transporthensyn. side 4 av 5

5 46/13 Spørsmål fra representanten Torhild Aarbergsbotten (H) vedrørende organisering av reiselivet på Oppdal Arkivsak-dok Fylkestinget /13 Oppdal er en av våre opplevelsesdestinasjoner med et stort potensial for videreutvikling. De naturgitte forhold, og en relativt godt utbygd infrastruktur med bakker, hytter og hoteller, bør gi alle muligheter for at Oppdal kan bli vårt nye Åre, som vinterdestinasjon. I tillegg har området store muligheter for å videreutvikle sine sommeraktiviteter med m.a rafting og luftsport i tillegg til de tradisjonelle friluftsaktiviteter. For at en skal lykkes som reiselivsdestinasjon, er en avhengig av at alle aktører spiller på lag. Offentlige bidragsytere, private aktører, næringsliv og lokalsamfunn må jobbe i sammen mot samme mål. For å få det til er en helt avhengig av at en har en konstruktiv kommunikasjon og at en har en arena som ivaretar de felles interesser og leder arbeidet. Dessverre gikk destinasjonsselskapet for Oppdal, som naturlig bør ha denne lederrollen, konkurs for ikke mange dager siden. Det etter en lengre tids uro og dårlig samhandling mellom aktørene. Reiseliv er en næring med et stort potensial i vår region. Kunnskap og erfaring viser at samarbeid både lokalt og mellom de ulike destinasjoner er avgjørende viktig for å lykkes. Trøndelag Reiseliv er «vår» overbyggende aktør for markedsføring og for å bidra til utvikling av næringen. I tillegg har vi mye kunnskap og erfaring hos destinasjonsselskapene våre, som f.eks Destinasjon Røros og Visit Trondheim, som har lykkes svært bra med å utvikle sine destinasjoner. For at Oppdal skal komme videre må både offentlige og private aktører møtes for å diskutere målsettinger for Oppdal og finne ut hvordan en best kan få gjort denne jobben. Det kan synes som om de trenger litt hjelp for å finne tilbake til den konstruktive dialogen slik at samarbeidet kommer på plass. Fylkeskommunen sin hovedoppgave er å legge til rette for regional utvikling, og reiseliv er en svært viktig del næringspotensialet i vårt fylke. Derfor håper jeg at fylkeskommunen nå kan bidra til at Oppdal kan få på plass en solid reiselivsorganisasjon med tillit og oppslutning fra alle parter, og som vil jobbe mot samme mål. Oppdal har alle muligheter for å bli en av landets beste skidestinasjoner, og vårt nye Åre. I tillegg har Oppdal et potensial for natur- og kulturbasert sommerturisme. Vangfeltet fra jernalderen, Norges største gravfelt, er et eksempel på det. Her gjelder å gripe mulighetene, og det må vi hjelpe dem med. Spørsmål til Fylkesordføreren: Hva kan fylkeskommunen gjøre for å bidra til at Oppdal kan løfte seg som reiselivsdestinasjon? Vil fylkeskommunen ta initiativ til å få på plass en solid reiselivsorganisasjon på Oppdal? side 5 av 5

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer