BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN"

Transkript

1 F2RMREt

2

3 ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER

4

5 nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbndsstyrene og sekretariatet 3 Agita jons og oplysningsvirk omheten 4 Arbeiderbevegelsens Arkiv 4 Det sta ti tiske kontor ;; Folkets Hs Fond 6 \rbeiderne Jstisfond 7 Kongres er og landsmøter Hetts 'aker 8 'r"istenevnden ': 0 Felle;;komiteen mellem Arbeiderne faglige Landsorgani!'asjon og Xorge;; kooperative Landsforenin Hamarbeid komiteen 2 Det internasjonale Utvalg 2 'rariffbevegelsen Utdrag av beretningene fra de faglige dlstriktsorganisa;;joner for året 'tat! tisk oversikt 34 LØnn bevegel ene i a) Oprettede overenskomster og ll'nn aytaler 34 b) Arbeidsstansninger 36 c) Hovedre'ltatene 37 d) Avslttet ten overen 'komst, bortfalt, t;;att m v 40 el Godkjente krav om gjennemførel e av overenskomster, ikke ferdigbehandlet ved årets tgang 4 'rabell J Tariffoverenskom ter oprettet i lll32 46 l Arbeldsstansninger i ll Feriens lengde 0 Avdeling ' og medlemsbevegelsell 0 'fabell V Organisasjonenes gjennem nittuge medlem tall for hver måned i V Avdeling og medlemstall pr 3 desember 93 og 032, samt til lttede og ttrildte avdelinger og medlemmer i V Organisasjonsforholdene i geografi k hen eende 6 V ledlemstalet forandring 93932, geografisk opsatt 30 V Opgave over tapte arheid!'dager 32 'fapte arbeidsdager 3 'rillit;;menn og fnksjonærer 3 Fagblad 33 Tabell X nntredelscsavglft, ekstra og ordinær årskontingent Fagforeninkontingenten 36 3

6 Alfabetisk register Side Agitasjon og oply ningsvirksomheten 4 Arbeiderbevegelsens arkiv 4 Arbeidernes Jstisfond 7 Avdelings og medlemsbevegeisen 0 Det internasjonale tvalg 2 Det stati tiske kontor 5 Fa "blad 33 Fagforeningskontingenten 36 Felleskomiteen mellan Arbeidernes faglige Landsorgani asjon og Norges koop Landsforening FellesmØter av fo'bndsstyrene og ekretariatet 3 Folkets ls Fond 6 Kongresser og land møter 8 LØnnsbevegesene i a) Oprettede overenskomster og lønnsavtaler 34 b) Arbeidsstan ninger 36 c) lo,edresltatene 37 d) Avslttet ten O,el'enkom t, bortfalt, tsatt D Y 40 e) GOdkjente kra om gjennemførel e av oyerenskom ter, ikke ferdigbehandlet ved året tgang 4 Hepresentantskapet Rettssaker amarbeidskomiteen 2 'ekretariatet Stati tisk oversikt 34 'l'abell Tariffoveren kom ter oprettet i l Arbeid tan,ninger i ll Ferien lengde 0 ly OrganLa jon ene gjennemsnittlige medlem tall for hver måned i Avdeling og medlemsantall pr 3 desember 93 og 932, samt tilslttede og ttrndte avdelinger og medlemmer i V Organi asjonsforboldene i O'eograik ben eende 6 V!edlemstallets forandring 93932, "'eografi k opsatt 30 Yl Opgave over tapte arbeidsdager 32 X nntredel eaygift, ek tra og ordinær år kontingent Tapte arbeid dager 3 'rariffbeyegelen 3 Tillit menn og fnk jonærer 3 Tyistenevnden 0 Utdrag av beretningene fra de faglige dl triktsorgani ti joner for ' ret Y

7 Sekretariatet har i 932 be tått a \ følgende : Ji'onnann: Hah'ard Ol en Yæffonnann og ka8sel'cr: Alfred )ad en,'ekl'etær: Elia Yolan ]ridi8k koll8lent: Trygve Lie Ørl'ige sekl'efat"i{dsmcdlf>lw!f>/": l L BØr m, S Forbord, Torbj lenrikhen, Olav Hindahl, lalfdan Jfln,on, Komad l: orclahl, O Spor pind, ) Tranmæl, P n Yestad, Joh ) P Ødegaard Yaramenn for 8f>krf>tll/"iafef: Lc\" Bland, A Birkeland, Y Tiel 'en, ngv Ol en, J l:tygaard, Han Eriksen, Ldv Joha,r og,,\yitali Ander 'en Redsorer: Tie re, Andr Øie og Alfred TiLen Yaramenn: JØrgen Knd en, Alb yren og \ tokke ekretariatet har i året holdt 65 møter og behandlet 680 aker Til kontoret er det kommet 2625 kl'h'el er og al endt 27:)/ Representantskapet 932 har repre entallt kapet be tått a\' følgende : Arbeid mann forbndet : Ole Bek, Foldal grnber, imon imon en, Fl:t grber, Evje pr Kri tian and S, Konrad BoUen, Fellingfor Baker og Konditorforbndet : Johan Xygaard, OHo Barber og Fri Ør yennene' Forbnd: Erling )[artin en, Rpdfyld gaten 27 ll, O lo Beklædning arbeiderforbndet: Witali Ander en, Folkeh H, 00 Bokbinder o'" Kartonna,'jearbeiderforbndet: Gn tav ak en, øvre gate 'il, Skien Bygning arbeiderforbndet : B Haake tad, Faye gate, O lo, lalvor "'ordby, Tornegt 2, Drammen, Peder )athia en, Løkkeyeien 7, ta" anger, Olaf O Klippenberg, Pekel gt, Kong berg, Ole Weiseth, Fløiveien 5 Kri tian nd T Centralforeningen for Boktrykkere: Emil Torkel en, Folket H, O lo, Joh llthin, Folket H, O lo O lo Elektriker og Kraft tajon forbndet: O M Hagen, torgt 39, Formerforbndet: Ldv Johan en, Folket H, O 'lo Gll medarbeiderforbndet: C Gabriel en, Torvgt 0, O lo L

8 2 Handels og Kontol'fnk,jonærene Forbnd: Albert Raaen, Arbeidergt 2, 0,;;0 Hotell og Re tarantarbeiderforbndet : Wilh Hartmann, Storgt 0 A V, O lo HØderiarbeiclerforbnclet : John T La ne, Xam o, Hans Eriksen, Folkets H, O lo Jern og Metallarbeiderforbndet: Josef Larsson, Folkets H, Oslo, var Eriksen, Tn veien, GjØvik, Olaf Abraham en, Tomestrand, Ag Pedersen, Tro vik Torv, Fredrik tad, Gjert Broch, Spilderhag _ gaten 32, Stavanger Jernbaneforbndet: Ldv Bland, Toldbodgt 26, Oslo, John Skaarvold, jernbanesta jonen, Trondheim, Thol' Olsen, jerbane ta jonen, Tamar Kjemi k nd triarbeiderforbnd : Ambro i Olsen, Rjkan, Kri tian Sandvold, Slemme tad, Jørgen LØvdahl, Odda, Gottlieb Thoma _ en, Sigmnd Gndersen gate 3, Kri tian and S KjØttindstriarbeiderforbndet: Lars Evensen, Torvgaten, Oslo Kommneforbndet: G Sethil, Storgt 39, O lo, Egen Johannessen, Collets gate 77 l, O lo, Karl Frskjeg, ThormØhlen gate 3 B, Bergen, J ohn Al tad, KjØbmannsgt, Trondheim Litografisk Forbnd: Rob Kopp, Folket Ts, O lo Lokomotivmann forbndet: Robert Lnd, Toldbodgt 26, Oslo Matros og FyrbØternionen : A Birkeland, Grev Wedel Pla 57, O lo Nærings og J: TydeLe middelarbeiderforbndet : Ra m Rasmsen, Storgt 39, Oslo, Aron A k, Storgt 39, O lo Papirind triarbeiderforbndet : Anton Tandberg, Em bretfo, Amodt, Modm, Abraham iljan, Skotfo pr LØveid, Kristian :\lartinen, Alf EllingsØn gt 33, arp borg, Bernh Tagan, Ranheim Po tforbndet: O L trøm, Po tkontoret, O lo kinn, Lær og Gmmiin tl'iarbeiderforbndet: Joh P :Xil en, Folkets H, O lo kog og Landarbeiderforbndet: :\ Lienen, Eln'm Ole T Lekne :Xamdal eid kotøiarbeiderforbll(let: A E Gndel'en, Folket T, Oslo tenind triarbe'iderforhndet: Yaldemar :XieLen, Folkets Tn::" O lo Tek tilarbeidhforbnndet: Romslo, Ytre Arna ng, Ol en, :\r(mert 3, Oslo ja lmar Telegraf og TelE'foforblldet: Arthr Rd, Kongen!< gt 5 Oslo Tran portarbeiderforbndet : Tan Fladeby, y tonet J 0,0, Georg ØrebØ lot gt 7 Beren J o,ef Collier BH\bærtien 2 kien Treindstriarbeiderforbndet: hr y tad Ty torvet J Oslo Tobakkarbeiderforbndet: Hj Johan en torgt 39 lo Arbeiderpartiet Pre" eforening: Alfred :\ ielen «Arbeidel'bladeb, Oslo 0,0 og Omegn_ faglige amorganidl jon: Gnnar Di"enaae Tont 7 B Oslo, Rolf Ol en Fog tadgt 5 0,,0

9 3 Beren og Fylkene faglige Di trikt ol"gani>;jon : Xi lan en, Folket H, Bergen, Knt pdahl HØyanger Trondheim og Fylkene (2 repr,ed TrØndelag fagl amorg): 'ils Ane, Gardermoen Grnn 2, Trondheim, Adolf Holm, 'am o ø tfold (2 rpr ved Fredrik tad fagl Samorg) : lohan Karl en, Klevfo s, Parkveen 5, Sarp borg, Carl J Andresen, RØnmngen pr )0 B kerd (2 repr ved Drammen fagl Di trorganla jon) : Floritz Gnder en, HØnefo s, A r Arnt en, Drammen Akershn og Opland ( repr ved Lille trøm fagl Samorg): )[artin Smeby, Fall i SØndre Land ledmark ( repr,ecl e(lmark fagl Samorg) : )fm tin "'old, Hamar Telemark ( repr ved Skien fjorden fagl Dit'ol'gani:a>;jon) : John A John en, Bok 33, Skien Ye tfold ( repr ved Ve tfold fagl Samorg) : Arthr J Ol en, OrmeRtad, andefjord Yest og A tagder ( repr ved SØrlandets fag l amorg) : Albert Karh:en, AstAgder fagl amorg, Arendal Rogaland ( repr ved ta"anger og Omegn fagl Di korg) : Xils orh im, cl Mai», tavangel' )Øre ( repr ved ' leslll<l og 'ordmøre fagl Di trorg) : Harald Thorp en, \le, nd Xordland ( repr, ved 'li tjelma fagl amorg) : O H!Hhik, Dl'olllingen, gt,'arvik Trom og Finnmark ( repr ve YestFinnmark faglige amorg): \ _\ntonen, Kirkene fellesmøter av forbndsstyrene og sekretariatet J)en 7 april holdte felle:møte av ekretariatet og repre entanter fra \rbeidsmann forbndet, Baker og Konditorforbndet, Bokbinderog Kartonna jearbeiderforbndet, Bygning arbeiderforbndet, 'entralforeningen for Boktrykkere, Elektriker og Kraft 'ta:jon forbndet, Hotell o Re, tarantarbeiderforbndet, HØvleriarbeiderforbndet J ernog )etallarbeiderforbndet, Kjfttind 'triarbeiderforbnet, Kjemi k nd triarbeiderforbn, :i\atro>; og Fyrbøternionen, 'æring og 'ydel e,middelarbeiderforbnet, Papirind triarbeiderforbndet, kinn, Lær og Gmmiind triarbeiderfol'bndet kog og Landarbeiderforbndet, ' kotøiarbeiderfol'bndet, kredderforbnet, tenind triarbeiderforbndet, Tekstilarbeiderforbndet, Tran portal'beiderforbndet, Arbeiderpartiet Pre eforening, Formerfol'bndet, Gll medarbeiderforbndet, Jernbaneforbndet, Kommneforbndet, Litografi k Forbnd, Po tforbndet, Telegraf og Telefonforbndet amt J:'orge, Handel og Kontorfnk,jobærer Forbnd Til behandling forelå: De nye arbeiderjiendtlige lorjorslag :! Pagorganisa JOl l økollomi8kc 8tilling og 8PfJf'8/Hilet 0 ek:s t rakolltingcntell8 wrighet

10 4 Den april holdte felle møte av ekretariatet og 2 l'epre entanter fra følgende forbnd: Arbeid mannsforbndet, Baker og Konditorforbndet, Bokbinderog Kartonna jearbeiderforbndet, Bygningsarbeiderforbndet, Centralforeningen for Boktrykkere, Elektriker og Kraft ta jon forbndet, Hotell og Restarantarbeiderforbndet, Øderiarbeiderforbndet, J el'nog Uetallarbeiderforbndet, KjØttind triarbeiderforbndet, Kjemi k nd triarbeiderforbnd, Lokomotiymann forbndet, atro og Fyrbøternionen, Nærings og Nydel esmiddelarbeiderforbndet, Papirindtriarbeiderforbndet, Skinn, Lær og Gmmiindstriarbeiderforbndet, kog og Landarbeiderforbndet, SkotØiarbeiderforbndet, Skredderforbndet, Stenind triarbeiderforbndet, Tekstilarbeiderforbndet, Transportarbeiderforbndet og Arbeiderpartiets Pre Til behandling forelå eforening kt'ir;el e fra Papit'ittdstl'ia'beide"forbllildet angående sympatist'eiken ved Jf athiesen, EidsvoU Verk Den 2 september holdte konferan e mellem ekretariatet og repreen tanter fra følgende forbnd: Baker 00' Konditorforbndet, Bygningsarbeiderforbndet, Centralforeningen for Boktrykkere, Elektrikerog Kraftstasjonsforbndet, Formerforbndet, andel og Kontorfnksjonærenes Forbnd, Jern og Metallarbeiderforbndet, Jernbaneforbndet, Kommneforbndet, Lokomotivmann forbndet, latro og FyrbØternionen, l:"æring og Xydelse middelarbeiderforbndet, Po t forbndet, Skinn, Lær og Gmmiind triarbeiderforbndet, SkotØiarbeiderforbndet, kredderforbndet, Tek tilarbeiderforbndet, Tran portarbeiderforbndet, Treindstriarbeiderforbndet, Tobakkarbeidel' forbndet og Hotell og Re tarantarbeiderforbndet Jløtet vm' innkalt av Landsorganisa jonen i anledning agitasjon i Bergen og nænneste fylker, dessten spørsmålet om, betingelsele for gjeninntredelse av tidligere medlemmer om gikk tt av o'ganisasjonen i anledning konflikten i d(lgbladet «Arbeidet», Bergen Det Agitasjons og oplysningsvirksomheten om er bevilget til agita jon er opført pli de for kjellige di lt'ik organisa joner bdgett og bevilget i forbindel e med dette Land organi a jonen til kdd til di trikt organ i a jonene i 9:! var kr , Landsorgani a jonen eget tlego' til agita,jon var kr 49767t Arbeiderbevegelsens arkiv Beretning fm arkil'ets styre r llret 932 er arkhet amlino'er a\ bøker Øket med ca 00 bind_ arnlingene fra forbnd 00' foreninger av beretnino'er og protokoller er og å øket amarbeidet med arbeiderarki,ene i,erige, Danmark og Finnland for etter og der t,ek le, tadio' litteratr 00' krifter om har intere e for arbeiderbe,eo'el en Arkiye amlincrer har i liret,ært benyttet ay flere forbnd 00' foreninger amt enkeltper oner om har hatt ' til opga,e t tarbeide hi tor' ke beretninger for arbeiderbeyegel en

11 5 Arkivet el' åpent mandag, on dag og frdag fra kl Arkivet tyre be t, r av E Gnder en og J Teigen fra Land organi ajonen amt ø Marthin en og V Niel en fra partiet E Ander en er arkivet arkivar Regnslwp for 932 nnrekt: Bevilgning fra Arbeidernes faglige Land organisa jon Bevilgning fra Det nor ke Arbeiderparti kr «00000 tgift: Ly m m l leie og varme Renhold Arkivaren lønn Ek traarbeide ved reparasjonr Diver e innkjøp til arkivet Brandfor ikring Kr kr 7693 «6060 «22500 «00020 «20000 «344 «342 5 Balan e Kr 2462 «Kr Beholdning fra tidligere år + beholdning 932 kr «53 8 Beholdning pl' janar 933 kr Det statistiske kontor Land organi a jonen tati ti ke kontor har i 932 t endt de månecllige over ikter over aktelle økonomi ke spør miu car 'over ikt 932» og en pblik, jon: «En over ikt over Norge tenrik handel De viktig te varer og markeder» For or k Centralforening for Boktrykkere er tarbeidet en overikt over forbndet Økonomi fra tiftel en 2 til 93 Over ikten er trykt i forbndet jbilem bok 'om blev tgitt i anledning 50 fil' jbileet For Tor k Jernbaneforbnd er i am arbeide med forbndet kontor tarbeidet en lønn, tati tikk over jernbanefnk jonærene lønninger fra fra 93 til 932 efter lønn reglativet med alle dyrtidstillegg amt en beregning over forlite tbetalt lønn efter pri,indek en Trykt som egen pblika jon_ For or k Telegraf og Telefonforbnd er tregnet c)atvare og bren el omko tninger» for en rekke byer, hvor forbndet har hatt lønn forhandlinger For or k Skog og Landarbeiderforbnd har kontoret tarbeidet cn tatiti k over ikt over jordbrket tvikling i Norge i de i te 0 år

12 G Den tekni 'ke tdkling i landbrket, am:endel e a, Da killer, kraftfor, elektrisitet og arbeid tyrken Stigningen i prodk jonen o s 'o O,erikten er trykt i protokoll fra det kon titerende møte i Skandinavi k Sekretariat ay landarbeidere og gartnere i Oslo 3 de ember 932 Des ten har kontoret tarbeidet en mengde tati ti ke opga,er for de for kjellige forbnd og enkeltmedlemmer av organi 'a jonene og har tått til tjeneste med mntlige besyarel er Til Landsorganisa jonen år beretning er tarbeidet tabell, tariffoverenskomster 932, tabell U, arbeid tansninger 932, og tabell U, feriens lengde 932, amt bearbeidel en m di e tabeller og den innledende tekst i den statisti ke over ikt i beretnigpl For Landsorgani a jonen er også tarbeidet et regi ter over de internasjonale forbindel er og en opgaye over alle de tilslttede forbnd tariffbe temmel er om ferie pørsmålet, pørsmålet om o,ertid og arbeid forholdene for de nge arbeidere Kontoret har samlet og registrert alle opga,'er fra amtlige forbnd over de gjeldende tariffavtaler Fra dette kartotek blir opgaver sendt direkte til Det Statisti ke Centralbyrå, så forbndene spare for dobbelt arbeide Det er i årets løp innkommet en del litteratr På grnn a, arbeidsmengden ble, frøken Anna J ohan en an att om hjelp ved det tati tiske kontor i ag t 932 folkets Hs fond 932 er det behandlet 53 adragender pc et amlet lånebeløp av ca kl' ÅV fondet midler er i året tbetalt føo'ende: Folket H, Ti tedalen _ " kl' «amdal _ «««kogheim:, Steinvik ««Ne land,atn _ « «Rollag « «Solheim, LØten _ «50000 «Fle berg c «Eger nd _ « c " c Harpefo _ c Halden (renter) _ c «Kong dnger c «tjørdal « Bjl'å GnO'domslag _ «:>0000 RØra Årbeiderparti « Folke il, ilerland c «Gl'atanghotten « «Tørberget c «:MjØndalen c «Holme trand c «Hokk nd c Tibammell kr 7 3OOO

13 7 Renter O" a,drag tgjorde kr 37 57;'00 Pr 3 de ember mr fondet lånekonto kr For Øvrig hen,i e til fondet regn kap og tat Arbeidernes Jstisfond Arbeidernes J ti fond har i 932 hatt 5 forskjellige saker nder behandling Det kan derfor trygt ies at påtalemyndigheten nder bonderegjeringen har tvist en større nidkjærhet i sitt arbeide enn nogen gang før Det vil av regnskapene see at den tør te tgift post i 932 er n derstøttelse til arresterte og fengslede alt er der til hjelp til hjemmeværende familie m v tbetalt over kr "Tår denne konto er Øket betraktelig fra tidligere år, kylde det at alle de dømte i )en tadaffærene, Trysilsakene og Kirkene m v i det forløpne l' har av onet sine straffer På den tid for ørgerne har opholdt ig i feng let eller varetektsfeng el har J ti fondet bevilget nder tøttel e til familie m v Forten Jsti fondets fa te jri t, overrett akfører Dagfinn Beeh, har advokatene Emil Stang, O lo, Sterri, GjØvik, Cappelen, kien, Didrik en arp borg, og Ol' akfører Trygve Lie hatt aker for fondets regning Sakene gjelder å godt om det hele lan(l Dette vil lett eer a, rølgende ted opregning: Try il, )lalm, Tof i SolØr, Oddne, Eid voll, arp borg, Hamar, Oslo, trpmmen, ne, Fredrikstad, GjØvik, kien, POl' grnn, Askim, Lillehammer, nalden, Foldal, los, le nd, neidal, Bærm, SørFron, Elverm, TØll berg, Drammen, Ygå, Bl'ncml, Flberg, ada, LillestrØm, My en, Fli a, Botne, Hole,?ittecal, Kri tianand, Jevnaker, Bjørkelangen, Bergen, NØtterØY, RØro, Y ler, Fl< m, Arendal, dal, )olde, ØnefoR o Kirkene ' r møtet 22 jli beslttet Jsti fondet tyre fl bevilge den ven ke Einnland komite kr om bidrag til ndel'hold for fengslerle finke arbeidere familier om er kommet i den ytter te nlld Fra fondet faste akfører, Dagfinn Bech, foreligger føl ren de beretnin : For Arbeiderne J ti 'fond har je<r i 932 ført 2!3 traffe,aker, dera, ;) lagmannretts, akel' traffe akene har ve entlig vært efter lett fra arbeid konflikter og da i før te rekke efter demon trtlsjoner i koo'!:'konflikter Tiltalen er ofte t bygget på tl'affelo,en :2:22, l dkth'loye:, eller gjelder akene ek empeld: T,ang, ærekrenkel er, leo'em,'krenkel er, militær lydighet nektel e, fred for tyrrel e o 6 av akene endte med hel frifinnel e, de avsagte dommer har variert fra krone og op til 60 dager betinget Bare i! aker el' feng el straff idømt 3 a, di e aker kal op til lao'mannrett Flere aker er bilagt Jeg har de ten arbeidet med en del eivile aker, ek empelvi angående lønn pørfimål og eiendom rett til idrett pla el' og Folket H forten Cliyerd' er tatning aker

14 JllsfisjOlldcfx 'C[jl8kap pl' 3 desembel' 932 nntekter: Ka sebehohlning fta fonigr t Bevilgninger Ekstrakontingent fra A F L Bankrenter kr «7 932 « «7604 Utgifter: Utgifter til forsnlrere i retts aker Diet og rei etgifter for tiltalte, vidner og for \'arere i forbindel e med rett,aker Mlkter Under tøttel e til ophold, Fin ke fanger familier Dagfinn Beeh, lønn Admini t'a jon (porto, re"isjoll m ") Balanse Kr kr « «99750 « « « «76970 «7 954 Kr Ka'en Pedet'sen, kasserer Regn kapet er gjennemgått og temmer med bøker og bilag Balan en er overført i ny regning O lo, 4 febrar 933 Kongresser og landsmøter O Jf On;oll Land organisa jonen yar repreentert ved en offi iø konferan e i Genf 23 og 2J april De ten har ekretariatet vært rep re entert ved følgende land ' møter: \rbeid mann forbndet, Gll medarbeiderforbndet Jernbane forbndet, KjØttind triarbeiderforbndet, Kommneforbndet, roko motivmann forbndet, Xæring og ydel e middelarbeiderforbndet, Skotøiarbeiderforbndet, Beklædning arbeiderforbndet, Tek tilarbei, derforbndet og Tran portarbeiderforbndet Rettssaker Yed det jridi ke kontor er det i 932 behandlet 24 arbeid rett aker Dette betyr en, entlig Økning ammenlicrnet med 93 r:a ken hertil kylde fortolkning t\'i ter om op tod nær agt om de fle te tariffavtaler om blev av,lttet 93 efter torloekoten ltt Antallet ay arbeidretl_aker i de forkjellige år tiller ig ålede: 926 5:? aker, aker 9:? 65 aker aker, aker ocr aker AY de 2, arbeid Tett aker ble, 4 a,gjort "ed dom eller kjennel e i Arbeid retten n aker ble, forlikt eller hevet enten ved akene he handling i Arbeid retten eller Yed direkte forhandlincrer mellem partene Yed tgangen ay 93 gjen tod,om behandlet i Arbeidretten 42

15 9 saker Dette tall, iel en meget tel'k SSkning 'Hllllllenlignet llled ti(lligcre ilr, idet tallet Yell tgangen av 930 \'ar :!3 og ved tgangen n v 93J 2 Den jridi ke konslent har prosedert straffesaker av politisk og faglig karakter Di e aker hal' vært prosedcrt i O lo l), Dl'alllmen (2), kien, GjØvik, TØn berg og Hof i olør Overrett akfører Trygve Lie har de sten hatt nder behandling J 2 ei rile reit saker, som i det vesentlige har angått blokade og boikott spørsmål Dis e aker fordeler ig mellem forbndene således: Jor k Bygningsarbeiderforbnd 2, Tor k Centralforening for Bok lrykkere 4, Norsk Hotell og Re tarantarbeiderforbnd, Norsk Jernbaneforbnd, Xorsk Jern og Metallarbeiderforbnd, Nor k PapirindstriarbeiderforbUlHl, Norsk Skog og Landarbeiderforbnd og or k Tran portarbeiderforbnd L Alt i alt har den jnridi ke konslent arbeidet med 3 forskjellige l'etts aker Arbeid rett akene fordeler ig mellem forbndene om nedem:!ull'n de tabell riser: Oln Ojnstod Ularbtidet forlikt stod forbnd fr stevning Pådømt i reuen r vtd forrige tller tilsvar ved forh årets lr slll Norsk Arbeidsmanll sforbnd : 3 3 Nor k Beklædningsarbeiderforbnd 3 2 Norsk Hokbinder og Kartonasjearbeiderforbnd Norsk Bygningsarbeiderforbnd ', Norsk CentraUorening f Boktrykkere Nor k Elektrikerforbnd Norsk Formerfo rbnd 2 2 Norsk Gldsmedarbeiderforbnd Xorges Handels og Kontorf 2 Xorsk Hotell og Restar forbnd 2 Norsk Høvleriarbeiderforbnd 2 2 Norsk Jernbaneforbn d Norsk Jern og Metallarbeiderforbnd Norsk Kjemisk ndstriarbeiderforb Norsk Kommneforbnd 3 2 Norsk Litografisk Forbnd Norsk Loko motivmandsrorbnd Norsk l\atros og Fyrboternion 2 3 Norsk Nærings og Nydelsesm,arbf, Norsk Papirindstriarbeiderforbnd Norsk Skog og Landarbeiderforbnd 3 8 Norsk Skotøiarbeiderforbnd _ l 'orsk Skinn og Gmmiindarbforb 'orsk Stenindstriarbeiderfo rbnd 3 2 Norsk Telegraf og telefonforb Norsk Tek tilarbeiderforhnd Norsk Transportarbeiderforbnd Norsk Treindstriarbeiderforbnd 2 alt

16 0 Tvistenevnden Til å behandle t,i te pør mål om melder ig angående organi a sjon formen, gren etvister, t,i ter om o\erføring a, medlemmer ellcr grpper, td ter om retten til arbeide m L valgte kongre en en nevnd bestående ay : Elia Yolan, Gnnar Sethil, Olaf Johansen, Han Hegg, Ed\" Stenkev, Johs P Ødegaard og Rich Han en Som mramenn valgte : O L Strøm, han Bjerkmann og Harh'ik Yinge Olaf Johan en vegret ig for il motta yalg som medlem ay nemde og Rich Han en døde, Landsorgani a jonen repre entant kap be lnt tet derfor at de kongre mlgte varamenn sklele rykke op om fasl e medlemmer og følgende nye \'aramenn ble, yalgt : Ra m Ra ms sen fra :ror k :Kærings og ydel esmiddelarbeiderforbnd, Johs Johawessen, Norsk Transportarbeiderforbnd og G Disenaaen, Oslo og Omegn faglige Samorganisasjon Nevnden hal' behandlet følgende saker: Tvi t mellem Norsk Bygningsarbeiderforbnd og Norsk Treindstriarbeiderforbnd angående organisasjonsretten ved trevarefn brikkene i TØn berg 2 Tvist mellem :Kor k Bygning arbeiderforbnd og Xor k Kommne forbd angående monopoli ering av arbeidet 3 Tvi t mellem Tor k KjØttind triarbeiderforbnd og lrarbeiderne Forening, O lo, ang o\erføring a,' medlem kap 4 T\'ist mellem :SOl' k Bygning arbeiderforbnd og Torsk Kjemi 'k nd triarbeiderforbnd ang retten til il organi ere gla ssliperne i Oslo 5 TYi t mellem Tor k Tran portarbeiderforbnd og Nor k HØYleriarbeiderforbnd ang organi a jon retten for kjørerne og chaffø rene ved trela tforretningene 6 Tvi t mellem J T or k Tran portarbeiderforbnd og L T or k T æringsog Tydel e middelarbeiderforbnd om organi a jonsretten for la gerarbeiderne,ed ordkronen MØlle, Sta,'anger 7 Ty' t mellem Tran portarbeiderforbndet 00' 'orge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd ano' organ La jon retten for lager fnk jonærene og eller lao'erarbeiderne yed T K L i 0,0 og Jen en Co, Olo aken aygjort yed \'oldgift Tvi t mellem Tor k KjØttindstriarbeiderfol'bnd og J:'or k Hotcll og Re tarantarbeidertorbnd ang organi a,jon retten for kjøkken og ervering per onalet ved Chri tiania Dampkjøkken 9 TyLt mellem l:or,k Tran portarbeiderforbnd og Tor k Kommnneforbnd om retten til eli\' lo,ningarbeide for Ton berg kom mne 0 T,ist mellem Xor k Kjøttindtriarbeiderforbnd o'" or k Trall ' portarbeiderforbnc om organla jon retten ved hdgro;,sererne T vi t mellem ork Transportarbeiderforbnd og on;k Xæring!' og ydele:;milldelarbeiderforbnd angående organlasjon retten \* tranraffinel'iene i Oslo

17 2 Tvi t mellem ol'k kjemii\k n triarbeiel'forbnd og Tor k Tran portarbeiderforbnd ang' ende organi a jon retten ved Jacob en Farvet alg, O lo 3 Krav fra Nor k Arbeid mann forbnd om a\'gjørel e i pøl' målet om hvilket forbnd rengjøring kvin nene ved nybygg o y bilgara jer m v skal organ i ere til L4 Tvi t mellem Nor k Tran portarbeiderforbnd og Nor k Jernbane forbnd angående organi a jon retten og retten til arbeide for chafførene ved Ne tno banen aken avgjort ved voldgift 5 Tvi t mellem Nor k Centralforening for Boktrykkere og Norges Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd angående organ i ajons retten for fnk jonærene i avi ene 6 Tvist mellem Jor k Bygning arbeiderforbnd og 'or k Treinll' triarbeiderforbnd angående organi a jon retten ved lnton Brk 7 Tvi t mellem Norsk Beklædning arbeiderforbnd og J:'or k Tek til arbeiderforbnd angående organisa jon retten ved trikota jet fabrikkene Tvist mellem J: orsk Tran portarbeiderforbnd og r:'orges lande] og Kontorfnksjonærers Forbnd om retten til å orgaisere vi el' gtter Tevnden har holdt 3 møter og behandlet aker Felleskomiteen mellem Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norges koop Landsforening Kongre 'en vedtok oprettel e av fell overen kom t mellem Lands organla jonen og Land foreningen, hvorefter alle tvi ter mellem rag organi 'a jonen og koopera jonen klde lø e enten,' ed forhandlingel' med en felle komite eller eventelt ved voldgift om Land organi asjonens repre 'entanter i FelleRkomiteen valgte sekretariatet lalvard Ol en og Gnnar ethil med lalfdan Tønsson og Ld vik Bland som varamenn!)3 valgte ekretariatet Elia \olan om,aramann for lal Vlll'O OL en Komiteen har behandlet følgende aker: Krav fra Torge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd om oprettel e ay tariff ved litjelma koop Sel kap 2 Krav fra Torge, Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd om tariff ved H tad og Omegn Samvirkelag 3 Tvi t mellem Norge ladel og Kontorfnk jonærer Forbnd og Odda koop el kap om fol'trin rett ved inntagelse av fnk jo nærer 4 Tvi t mellem orge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd og De forenede Skofabrikker, Drammen, om bedriften rett til < l'ed ll ere de individelle lønninger Saken hemi t til voldgift 5 Tvist mellem 0', k Tran:pol'tarbeiderforbnd o amdrkelaget «Nordkronen» (St pefabrikken) tavanger om lonn nder ykdom

18 2 6 Tvi t mellem orgl:'s andel og Kontorfnk jonæl'erfl Forbnd og Torp Sam,irkelag om fornyel e av overen kom ten 7 Tvi t mellem Sor k Bakerforbnd og ygård Handel forening i Bergen angående rett til å be kjeftige faglærte arbeidere til melikting og tran port av tekte brødvarer Tvi t mellem Torsk Særing og ydel e middelarbeiderforbnd og Nor k Transportarbeiderforbnd angående organisasjonsforholdene ved «Nordkronen»s MØlle i Stavanger Tvisten blev avgjort ved forhandlinger i Stavanger 9 Krav fra Norge Handel og Kontorfnk jonærers Forbnd om tariffavtale ved Sandvika Samvirkelag 0 Tvist mellem orge andels og Kontorfnksjonærer Forbnd og lemmestad Samvirkelag om fornyelse av tariffavtalen Kra,' fra Norge andel og Kontorfnksjonærer Forbnd om tariffavtale ved :Narvik amvirkelag Felleskomiteen har hatt 9 møter og behandlet saker Samarbeidskomiteen am arbeidskomiteen har i 932 bestått ay O car Torp og Martin Tranmæl fra Det no ke Arbeiderparti, Halvard Ol en og Joh M P Ødegård med Elia Volan som varamann fra Arbeidernes faglige L,lndsorgani asjon Komiteens sekretær er Alfred )ad en Komiteen har i 932 hatt 7 møter o behandlet 36 aker a\ felle politisk og faglig interes e Av pøl' mål om er blitt behandlet kan nevne arbeid program og for kjellige foran taltninger i anledning den Økonomiske kri e,idere er behandlet en rekke spør mål vedrørende agita jonen, ålede om agitajonen blandt fi kerne, pøl' målet om de arbeid lø e organisasjon forhold, maiarrangement, arbeidstid og arbeid,lø het pøl' m, let forholdet mellem fagorani a jonen, partiet og )rerforbndet, tillillgen til anti krig komiteen, monopolisering ten den ene og for kjellige henyendel er fra forbndene om faglige og politi ke pøl' mål Komiteen har i forkjellige aker iyerkatt tredninger a, til del tørre omfang Det er tarbeidet inn tillinger, cirklllærer og forlag 'om er blitt forelagt Land organla jonen ekretariat og Arbeiderpartiet central tyre til endelig behandling Det internasjonale Utvalg Land organisa jonen nterna jonale tmlg har i 932 be tått ay )lartin Tranmæl formann, Hah'ard l en, ignrd For"borti, Torbj Henriksen og Alfred )ad en, ekretær rtvalget har i 932 behandlet 6 aker Blandt annet er behandlet innbydele fra Den faglige nterna jonale til en offisiø konferanse i Genf i april som,klde drøfte ]!Ørsmålet om den Økonomi ke kri e, arbeid løsheten og arbeid tids pør,mt let Sekretariatet be lttet efter ntyalget" inn tilling å la ig repre ente re på denne konferane Yidere er behandlet fore p rael fra Regjerin!!en om and Ol'rrani

19 3 a jonen Øn ket å "ære representert vetl den teknlke konferan e i Genf, hvor p rl'målet om arbeid tiden blev behandlet Det be lttede ikke å la ig representere h'alget har videre behandlet Land orgai a jonen tilling til Den faglig Central og innbydel e til FagJnterna jonalen kongl'e Tariffbevegelsen Yed det tore tariffopgjør 9 efter torlockoten amme < ', hle\' de land omfattende tariffa, taler fol' de aller fleste vedkommende fo;om var oprettet med Arbeidsgiverforeningen, fa tsatt med varighet til ble\' derfor ikke et år med!logen almindelig tariffrevi jon Dog har året yært rik på begivenheter 'om knde ha ført til alvorlige kampstta joner Det har og å a, mindre tariffred joner,ært et betydelig antall nerom hend e til den tabellal'i ke frem tilling fo;om er gitt i beretni ngen kjønt året 932 ammenligllet med 93 ikke har blhl( på de stol'e kamper, har det dog vært et van kelig år å arbeide, ig gjennem Dette kyldes i første rekke at krisen er skjerpet og arbeid lø hetc'll øket Dette gjør at tariffrevi jonene medfører tørre van keligheter og dårlige re ltater Dertil kommer at Land 'organ isa 'jollen n omfalter nye grpper av arbeidere, om gje!lnem nye til lttede forbnd el' blitt me(llem av Land organi a jonen, men hvor arbeid giverne ikke er 0' gani ert eller har arbeid, gherol'gani<;a'joner om er centralisert ådan at forhandlinger om oprettel e a\' tariffavtaler kan foregå på reglær organi asjon me ig måte, om når det gjelder Torsk Arbeid giverforening ne forbnd, om t fra di<;e forhold har hatt det Hlm,kelig"t, kan nevl(> LTork kog og Landarbeiderforbnd, Tor k Hotell og Re tarantarbeiderforbnd og Norge nandel, og Kontorfnksjonærers For bnd Di e forbnd har i mange tilfelle måttet føre kamp for å få organisasjon retten anerkjent a \' arbeid8gi,erne Den amme kamp,om de ønige eldre forbnd måtte fl5re for 2025 år tilbake Det har derfol' ofte vært nød,endig å gå til arbeid op io'el 'e for betinget eller nbetinget ympati treik a, andre grpper om knde tenke å hjelpe clen direkte intere erte grppe tariffkamp ret viktig te tariffbe,eo'el er omfattet følgende grpper : Tran portaroeiderne i "Xord)Tol'ge nø ten 93 frem atte Tor k Tran portarbeiderfol'bnd krav om tariffadale for alle havnearbeidere p\ ky tstreknillgen andne joen Kirkene Forhandlingene mellem partene førte ikke frem til noget resltat hvorfor pla ne blev agt op fra forbndet ide_ D ten foretok forbndet op igelse til ympati treik for harnearbeiderlle i alle byer om ikke var med i denne tariffbe,'eo'el e, og ork!atro og FyrbØternion a op ine medlemmer i ky tfarten til betinget ympati treik Rik megling mannen nedla forbd mot arbeid tan en og frem atte forslag til tariffavtale <len 25 janar Rik megling mannen forslag blev av begge parter erklært vedtatt den " febrar

20 4 forbindelse med denne tariffavtale blev det og& hffet en nderhånd avtale med firmaet Harald Berg i Trom ø som gav firmaet adgang til li benytte 30 mann av en lokal gl forening Re ten a,' arbeiderne om han sklde ha brk for sklde tas fra Tran portforbndets forening i TromsØ midlertid blev denne fort etning ikke holdt av firmaet Forbndet innrapporterte saken til megling!;mannen Ef tel' overenskomst oprettet 3 'eptember efter fortgliende megling det før te megling forslag blev forka tet av arbeiderne dl o\'er 30 procent a" det arbeide som di se 30 mann hadde, gå oyer til de orgni erte l beidere De organi erte arbeidere får dermed alt arbei de ombord i de!'kib om ekspedere ay Harald Berg A, stor viktighet er det også at det n bl ir Tran portarbeiderfol' bndets avdeling der oppe som kommer til å formidle arbedet Ved den nye overen komst har arbeiderne få tt et tillegg i timelønnen på 0 Øre, et tillegg som gis tilbakevirkende kraft til febrar Forønig innebærer overenskomsten, som gjelder 70 ma nn, en rekke betydningsflle forandringer for a'beiderne, bl a betaling for pisetiden O,eren kom ten omfatter samtlige bedrifter om Berg direkte eller indirekte leder, damp kib ekspedisjonen, staten mellager i Trom ø, Trom ø Klkran, Tromsø Bnkerdepot og virk omheten ved Ha melageret og de øvrige lagereiendommer, og den omfatter alt la te, logseog bnkringsarbeide ved di e bedrifter tell indllst iell gate og kant tenind trien inntrlidte arbeid8ktans jli, omfattende firmaer til lttet GranittekgportØrene Forening Bc de tran port og la tning ophørte!'amtidig Konflikten op tod om følge a, at terarbeiderne i Fredrik, tad gjorde krav p\ å ffi,in tariff gjeldende for tning ay ten i hele Fredrik taddi triktet Sekretariatet ga\" stnerarbeiderne medhold i dere kra, Granittek portørene motf;atte sig imidlertid å gjennemfore dette krav og resltatet ble" åpen konflikt om p\gikk i hele 2 ker Yed den ordning som er trffet ved partene edtageh;e a, megling mann, tabe8 meglinforslag 23 eptember, er terlle bl itt tildelt et område om trekker ig rndt Fredrik tad, innenfol' et ds t omrlhle, og h\'or dere tariff kal gjelde ; det betemme_ Yitlere i adalen at granittek, portørene ikke i trellg mål må lepe ten trllfol' dette område, for dened < ndgå terarbeiderne til lastningi'<heille For tenhggerne yeckommende går for laget tort Sl'tt nt p, lll'olonga jon a\ de ga mle onl at er Det er imidlertid innt<ltt l'n he;;temmel e om, at all kjnpetrafikk ten gjenllem lag anelkjent a, arbeiderne organisa jon og om fornt ette å dri,e p tariffmef;sig ba i _ toppe De nemte lags drift kal kontrollere a, en komite be'tående a 3 medlemmer fra ]\er organiajon (Granirtek porto rene_ Forenin og or k tenindstl'ial'beiderforbnd) Denne komite "kal og < p, se, at alcy pri ene i nert enkelt tilfelle a rbeid jur Arbeidet ble, trak jenoptatt ikrer arbeiderne de tariffme ige

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGAJ. ISASJON BERETNING FOR SEKRETARIATET VED OLAV HINDAHL OG LARS EVENSEN OSLO 193 5 ARBEIDER NES AK TIETRYKKER I

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGAJ. ISASJON BERETNING FOR SEKRETARIATET VED OLAV HINDAHL OG LARS EVENSEN OSLO 193 5 ARBEIDER NES AK TIETRYKKER I ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGAJ ISASJON BERETNING 934 FOR SEKRETARIATET VED OLAV HINDAHL OG LARS EVENSEN OSLO 93 5 ARBEIDER NES AK TIETRYKKER I Innholdsfortegnelse Sekretariatet Represenk'lnt kapet Landsorganisasjonens

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. nnholdsfortegnelse Side Sekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbndsstyrene og sekretariatet 3 Agitasjons og oplysningsvirksomheten Arbeiderbeyegelsen arkiv Det tatistiske kontor!) Folkets Hs

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1 935 - ---- ----- ---- ----- ---

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1 935 - ---- ----- ---- ----- --- ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG ARBEDERNES FAGLGE LAND ORGANSASJON BERETNNG FOR SEKRE TARJATET VED OLAV NDAHL OG LARS EVENSEN O LO ARBEJ DERXES A'TETRYKKER nnholdsfortegnelse, ide l:lekretariatet

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANI A JON BERETNING 1927. EKRETARlATET VED HALVARD OLSEN OG J. TEIGEN TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYK KERI OSLO 1928 -

ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANI A JON BERETNING 1927. EKRETARlATET VED HALVARD OLSEN OG J. TEIGEN TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYK KERI OSLO 1928 - ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGAN A JON BERETNNG 97 FOR EKRETARlATET VED HALVARD OLSEN OG J TEGEN OSLO 9 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYK KER nnholdsfortegnelse Sidt Representantskapet Den ordinære kongress Sekretariatet

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJON

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJON 939 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISA JON BERETNING 939 OSLO 940 ARBEIDER ES AKTIETRYKKERI }75000 35 00 325000 (){)OOO LI DS K 25000. 2FXJooO 225000 2000, 75000

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

"AT ordahl fre'inhevet ærli.lj.iø/olkenes 't eld(qe innsats o.q elet ærefulle blad de under denne krig har krevet i N or.qes -. historie. V i må bare håpe ' at N orge viser i1 e ta.ppre.'løfolk in takk

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

TIdlIpre utaltt pl Arb. fqi. LiladlOrpn... on. fo...

TIdlIpre utaltt pl Arb. fqi. LiladlOrpn... on. fo... F2RMREt Tdlpre taltt pl Arb. fq. LiladlOrpn... on. fo... 899. ProtokoU fra bbt:lmend4e mtfta, 90. Kogreø8eD 80. Protokoll 002. LancløorlaDBaøjODeD beretdn' 8002., l00s. LancløorlaDfajODelUl beretjq 902803.

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Styrets beretning for 2012.

Styrets beretning for 2012. Styrets beretning for 2012. Etableringen Grenland ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutningen mellom Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank. Det er også etablert en tilsvarende

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007.

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007. Årsverk i turnus og antall ansatte (fordelt på 10 turnuser) 92,5 150 Kompetansefordeling: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Kjønn: Menn: 21% Kvinner : 79% Antall brukere/beboere med

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge

Oversikt. over. Pensjonistgrupper. Norge l NDFs Pensjonistseksjon: Oversikt over Pensjonistgrupper l Norge 1994 Norges Døveforbund: 2 NDFs Pensjonistseksjon Seksjonen ble vedtatt opprettet på Norges Døveforbunds landsmøte i Drammen 12.-14. juni

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer