BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN"

Transkript

1 F2RMREt

2

3 ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER

4

5 nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbndsstyrene og sekretariatet 3 Agita jons og oplysningsvirk omheten 4 Arbeiderbevegelsens Arkiv 4 Det sta ti tiske kontor ;; Folkets Hs Fond 6 \rbeiderne Jstisfond 7 Kongres er og landsmøter Hetts 'aker 8 'r"istenevnden ': 0 Felle;;komiteen mellem Arbeiderne faglige Landsorgani!'asjon og Xorge;; kooperative Landsforenin Hamarbeid komiteen 2 Det internasjonale Utvalg 2 'rariffbevegelsen Utdrag av beretningene fra de faglige dlstriktsorganisa;;joner for året 'tat! tisk oversikt 34 LØnn bevegel ene i a) Oprettede overenskomster og ll'nn aytaler 34 b) Arbeidsstansninger 36 c) Hovedre'ltatene 37 d) Avslttet ten overen 'komst, bortfalt, t;;att m v 40 el Godkjente krav om gjennemførel e av overenskomster, ikke ferdigbehandlet ved årets tgang 4 'rabell J Tariffoverenskom ter oprettet i lll32 46 l Arbeldsstansninger i ll Feriens lengde 0 Avdeling ' og medlemsbevegelsell 0 'fabell V Organisasjonenes gjennem nittuge medlem tall for hver måned i V Avdeling og medlemstall pr 3 desember 93 og 032, samt til lttede og ttrildte avdelinger og medlemmer i V Organisasjonsforholdene i geografi k hen eende 6 V ledlemstalet forandring 93932, geografisk opsatt 30 V Opgave over tapte arheid!'dager 32 'fapte arbeidsdager 3 'rillit;;menn og fnksjonærer 3 Fagblad 33 Tabell X nntredelscsavglft, ekstra og ordinær årskontingent Fagforeninkontingenten 36 3

6 Alfabetisk register Side Agitasjon og oply ningsvirksomheten 4 Arbeiderbevegelsens arkiv 4 Arbeidernes Jstisfond 7 Avdelings og medlemsbevegeisen 0 Det internasjonale tvalg 2 Det stati tiske kontor 5 Fa "blad 33 Fagforeningskontingenten 36 Felleskomiteen mellan Arbeidernes faglige Landsorgani asjon og Norges koop Landsforening FellesmØter av fo'bndsstyrene og ekretariatet 3 Folkets ls Fond 6 Kongresser og land møter 8 LØnnsbevegesene i a) Oprettede overenskomster og lønnsavtaler 34 b) Arbeidsstan ninger 36 c) lo,edresltatene 37 d) Avslttet ten O,el'enkom t, bortfalt, tsatt D Y 40 e) GOdkjente kra om gjennemførel e av oyerenskom ter, ikke ferdigbehandlet ved året tgang 4 Hepresentantskapet Rettssaker amarbeidskomiteen 2 'ekretariatet Stati tisk oversikt 34 'l'abell Tariffoveren kom ter oprettet i l Arbeid tan,ninger i ll Ferien lengde 0 ly OrganLa jon ene gjennemsnittlige medlem tall for hver måned i Avdeling og medlemsantall pr 3 desember 93 og 932, samt tilslttede og ttrndte avdelinger og medlemmer i V Organi asjonsforboldene i O'eograik ben eende 6 V!edlemstallets forandring 93932, "'eografi k opsatt 30 Yl Opgave over tapte arbeidsdager 32 X nntredel eaygift, ek tra og ordinær år kontingent Tapte arbeid dager 3 'rariffbeyegelen 3 Tillit menn og fnk jonærer 3 Tyistenevnden 0 Utdrag av beretningene fra de faglige dl triktsorgani ti joner for ' ret Y

7 Sekretariatet har i 932 be tått a \ følgende : Ji'onnann: Hah'ard Ol en Yæffonnann og ka8sel'cr: Alfred )ad en,'ekl'etær: Elia Yolan ]ridi8k koll8lent: Trygve Lie Ørl'ige sekl'efat"i{dsmcdlf>lw!f>/": l L BØr m, S Forbord, Torbj lenrikhen, Olav Hindahl, lalfdan Jfln,on, Komad l: orclahl, O Spor pind, ) Tranmæl, P n Yestad, Joh ) P Ødegaard Yaramenn for 8f>krf>tll/"iafef: Lc\" Bland, A Birkeland, Y Tiel 'en, ngv Ol en, J l:tygaard, Han Eriksen, Ldv Joha,r og,,\yitali Ander 'en Redsorer: Tie re, Andr Øie og Alfred TiLen Yaramenn: JØrgen Knd en, Alb yren og \ tokke ekretariatet har i året holdt 65 møter og behandlet 680 aker Til kontoret er det kommet 2625 kl'h'el er og al endt 27:)/ Representantskapet 932 har repre entallt kapet be tått a\' følgende : Arbeid mann forbndet : Ole Bek, Foldal grnber, imon imon en, Fl:t grber, Evje pr Kri tian and S, Konrad BoUen, Fellingfor Baker og Konditorforbndet : Johan Xygaard, OHo Barber og Fri Ør yennene' Forbnd: Erling )[artin en, Rpdfyld gaten 27 ll, O lo Beklædning arbeiderforbndet: Witali Ander en, Folkeh H, 00 Bokbinder o'" Kartonna,'jearbeiderforbndet: Gn tav ak en, øvre gate 'il, Skien Bygning arbeiderforbndet : B Haake tad, Faye gate, O lo, lalvor "'ordby, Tornegt 2, Drammen, Peder )athia en, Løkkeyeien 7, ta" anger, Olaf O Klippenberg, Pekel gt, Kong berg, Ole Weiseth, Fløiveien 5 Kri tian nd T Centralforeningen for Boktrykkere: Emil Torkel en, Folket H, O lo, Joh llthin, Folket H, O lo O lo Elektriker og Kraft tajon forbndet: O M Hagen, torgt 39, Formerforbndet: Ldv Johan en, Folket H, O 'lo Gll medarbeiderforbndet: C Gabriel en, Torvgt 0, O lo L

8 2 Handels og Kontol'fnk,jonærene Forbnd: Albert Raaen, Arbeidergt 2, 0,;;0 Hotell og Re tarantarbeiderforbndet : Wilh Hartmann, Storgt 0 A V, O lo HØderiarbeiclerforbnclet : John T La ne, Xam o, Hans Eriksen, Folkets H, O lo Jern og Metallarbeiderforbndet: Josef Larsson, Folkets H, Oslo, var Eriksen, Tn veien, GjØvik, Olaf Abraham en, Tomestrand, Ag Pedersen, Tro vik Torv, Fredrik tad, Gjert Broch, Spilderhag _ gaten 32, Stavanger Jernbaneforbndet: Ldv Bland, Toldbodgt 26, Oslo, John Skaarvold, jernbanesta jonen, Trondheim, Thol' Olsen, jerbane ta jonen, Tamar Kjemi k nd triarbeiderforbnd : Ambro i Olsen, Rjkan, Kri tian Sandvold, Slemme tad, Jørgen LØvdahl, Odda, Gottlieb Thoma _ en, Sigmnd Gndersen gate 3, Kri tian and S KjØttindstriarbeiderforbndet: Lars Evensen, Torvgaten, Oslo Kommneforbndet: G Sethil, Storgt 39, O lo, Egen Johannessen, Collets gate 77 l, O lo, Karl Frskjeg, ThormØhlen gate 3 B, Bergen, J ohn Al tad, KjØbmannsgt, Trondheim Litografisk Forbnd: Rob Kopp, Folket Ts, O lo Lokomotivmann forbndet: Robert Lnd, Toldbodgt 26, Oslo Matros og FyrbØternionen : A Birkeland, Grev Wedel Pla 57, O lo Nærings og J: TydeLe middelarbeiderforbndet : Ra m Rasmsen, Storgt 39, Oslo, Aron A k, Storgt 39, O lo Papirind triarbeiderforbndet : Anton Tandberg, Em bretfo, Amodt, Modm, Abraham iljan, Skotfo pr LØveid, Kristian :\lartinen, Alf EllingsØn gt 33, arp borg, Bernh Tagan, Ranheim Po tforbndet: O L trøm, Po tkontoret, O lo kinn, Lær og Gmmiin tl'iarbeiderforbndet: Joh P :Xil en, Folkets H, O lo kog og Landarbeiderforbndet: :\ Lienen, Eln'm Ole T Lekne :Xamdal eid kotøiarbeiderforbll(let: A E Gndel'en, Folket T, Oslo tenind triarbe'iderforhndet: Yaldemar :XieLen, Folkets Tn::" O lo Tek tilarbeidhforbnndet: Romslo, Ytre Arna ng, Ol en, :\r(mert 3, Oslo ja lmar Telegraf og TelE'foforblldet: Arthr Rd, Kongen!< gt 5 Oslo Tran portarbeiderforbndet : Tan Fladeby, y tonet J 0,0, Georg ØrebØ lot gt 7 Beren J o,ef Collier BH\bærtien 2 kien Treindstriarbeiderforbndet: hr y tad Ty torvet J Oslo Tobakkarbeiderforbndet: Hj Johan en torgt 39 lo Arbeiderpartiet Pre" eforening: Alfred :\ ielen «Arbeidel'bladeb, Oslo 0,0 og Omegn_ faglige amorganidl jon: Gnnar Di"enaae Tont 7 B Oslo, Rolf Ol en Fog tadgt 5 0,,0

9 3 Beren og Fylkene faglige Di trikt ol"gani>;jon : Xi lan en, Folket H, Bergen, Knt pdahl HØyanger Trondheim og Fylkene (2 repr,ed TrØndelag fagl amorg): 'ils Ane, Gardermoen Grnn 2, Trondheim, Adolf Holm, 'am o ø tfold (2 rpr ved Fredrik tad fagl Samorg) : lohan Karl en, Klevfo s, Parkveen 5, Sarp borg, Carl J Andresen, RØnmngen pr )0 B kerd (2 repr ved Drammen fagl Di trorganla jon) : Floritz Gnder en, HØnefo s, A r Arnt en, Drammen Akershn og Opland ( repr ved Lille trøm fagl Samorg): )[artin Smeby, Fall i SØndre Land ledmark ( repr,ecl e(lmark fagl Samorg) : )fm tin "'old, Hamar Telemark ( repr ved Skien fjorden fagl Dit'ol'gani:a>;jon) : John A John en, Bok 33, Skien Ye tfold ( repr ved Ve tfold fagl Samorg) : Arthr J Ol en, OrmeRtad, andefjord Yest og A tagder ( repr ved SØrlandets fag l amorg) : Albert Karh:en, AstAgder fagl amorg, Arendal Rogaland ( repr ved ta"anger og Omegn fagl Di korg) : Xils orh im, cl Mai», tavangel' )Øre ( repr ved ' leslll<l og 'ordmøre fagl Di trorg) : Harald Thorp en, \le, nd Xordland ( repr, ved 'li tjelma fagl amorg) : O H!Hhik, Dl'olllingen, gt,'arvik Trom og Finnmark ( repr ve YestFinnmark faglige amorg): \ _\ntonen, Kirkene fellesmøter av forbndsstyrene og sekretariatet J)en 7 april holdte felle:møte av ekretariatet og repre entanter fra \rbeidsmann forbndet, Baker og Konditorforbndet, Bokbinderog Kartonna jearbeiderforbndet, Bygning arbeiderforbndet, 'entralforeningen for Boktrykkere, Elektriker og Kraft 'ta:jon forbndet, Hotell o Re, tarantarbeiderforbndet, HØvleriarbeiderforbndet J ernog )etallarbeiderforbndet, Kjfttind 'triarbeiderforbnet, Kjemi k nd triarbeiderforbn, :i\atro>; og Fyrbøternionen, 'æring og 'ydel e,middelarbeiderforbnet, Papirind triarbeiderforbndet, kinn, Lær og Gmmiind triarbeiderfol'bndet kog og Landarbeiderforbndet, ' kotøiarbeiderfol'bndet, kredderforbnet, tenind triarbeiderforbndet, Tekstilarbeiderforbndet, Tran portal'beiderforbndet, Arbeiderpartiet Pre eforening, Formerfol'bndet, Gll medarbeiderforbndet, Jernbaneforbndet, Kommneforbndet, Litografi k Forbnd, Po tforbndet, Telegraf og Telefonforbndet amt J:'orge, Handel og Kontorfnk,jobærer Forbnd Til behandling forelå: De nye arbeiderjiendtlige lorjorslag :! Pagorganisa JOl l økollomi8kc 8tilling og 8PfJf'8/Hilet 0 ek:s t rakolltingcntell8 wrighet

10 4 Den april holdte felle møte av ekretariatet og 2 l'epre entanter fra følgende forbnd: Arbeid mannsforbndet, Baker og Konditorforbndet, Bokbinderog Kartonna jearbeiderforbndet, Bygningsarbeiderforbndet, Centralforeningen for Boktrykkere, Elektriker og Kraft ta jon forbndet, Hotell og Restarantarbeiderforbndet, Øderiarbeiderforbndet, J el'nog Uetallarbeiderforbndet, KjØttind triarbeiderforbndet, Kjemi k nd triarbeiderforbnd, Lokomotiymann forbndet, atro og Fyrbøternionen, Nærings og Nydel esmiddelarbeiderforbndet, Papirindtriarbeiderforbndet, Skinn, Lær og Gmmiindstriarbeiderforbndet, kog og Landarbeiderforbndet, SkotØiarbeiderforbndet, Skredderforbndet, Stenind triarbeiderforbndet, Tekstilarbeiderforbndet, Transportarbeiderforbndet og Arbeiderpartiets Pre Til behandling forelå eforening kt'ir;el e fra Papit'ittdstl'ia'beide"forbllildet angående sympatist'eiken ved Jf athiesen, EidsvoU Verk Den 2 september holdte konferan e mellem ekretariatet og repreen tanter fra følgende forbnd: Baker 00' Konditorforbndet, Bygningsarbeiderforbndet, Centralforeningen for Boktrykkere, Elektrikerog Kraftstasjonsforbndet, Formerforbndet, andel og Kontorfnksjonærenes Forbnd, Jern og Metallarbeiderforbndet, Jernbaneforbndet, Kommneforbndet, Lokomotivmann forbndet, latro og FyrbØternionen, l:"æring og Xydelse middelarbeiderforbndet, Po t forbndet, Skinn, Lær og Gmmiind triarbeiderforbndet, SkotØiarbeiderforbndet, kredderforbndet, Tek tilarbeiderforbndet, Tran portarbeiderforbndet, Treindstriarbeiderforbndet, Tobakkarbeidel' forbndet og Hotell og Re tarantarbeiderforbndet Jløtet vm' innkalt av Landsorganisa jonen i anledning agitasjon i Bergen og nænneste fylker, dessten spørsmålet om, betingelsele for gjeninntredelse av tidligere medlemmer om gikk tt av o'ganisasjonen i anledning konflikten i d(lgbladet «Arbeidet», Bergen Det Agitasjons og oplysningsvirksomheten om er bevilget til agita jon er opført pli de for kjellige di lt'ik organisa joner bdgett og bevilget i forbindel e med dette Land organi a jonen til kdd til di trikt organ i a jonene i 9:! var kr , Landsorgani a jonen eget tlego' til agita,jon var kr 49767t Arbeiderbevegelsens arkiv Beretning fm arkil'ets styre r llret 932 er arkhet amlino'er a\ bøker Øket med ca 00 bind_ arnlingene fra forbnd 00' foreninger av beretnino'er og protokoller er og å øket amarbeidet med arbeiderarki,ene i,erige, Danmark og Finnland for etter og der t,ek le, tadio' litteratr 00' krifter om har intere e for arbeiderbe,eo'el en Arkiye amlincrer har i liret,ært benyttet ay flere forbnd 00' foreninger amt enkeltper oner om har hatt ' til opga,e t tarbeide hi tor' ke beretninger for arbeiderbeyegel en

11 5 Arkivet el' åpent mandag, on dag og frdag fra kl Arkivet tyre be t, r av E Gnder en og J Teigen fra Land organi ajonen amt ø Marthin en og V Niel en fra partiet E Ander en er arkivet arkivar Regnslwp for 932 nnrekt: Bevilgning fra Arbeidernes faglige Land organisa jon Bevilgning fra Det nor ke Arbeiderparti kr «00000 tgift: Ly m m l leie og varme Renhold Arkivaren lønn Ek traarbeide ved reparasjonr Diver e innkjøp til arkivet Brandfor ikring Kr kr 7693 «6060 «22500 «00020 «20000 «344 «342 5 Balan e Kr 2462 «Kr Beholdning fra tidligere år + beholdning 932 kr «53 8 Beholdning pl' janar 933 kr Det statistiske kontor Land organi a jonen tati ti ke kontor har i 932 t endt de månecllige over ikter over aktelle økonomi ke spør miu car 'over ikt 932» og en pblik, jon: «En over ikt over Norge tenrik handel De viktig te varer og markeder» For or k Centralforening for Boktrykkere er tarbeidet en overikt over forbndet Økonomi fra tiftel en 2 til 93 Over ikten er trykt i forbndet jbilem bok 'om blev tgitt i anledning 50 fil' jbileet For Tor k Jernbaneforbnd er i am arbeide med forbndet kontor tarbeidet en lønn, tati tikk over jernbanefnk jonærene lønninger fra fra 93 til 932 efter lønn reglativet med alle dyrtidstillegg amt en beregning over forlite tbetalt lønn efter pri,indek en Trykt som egen pblika jon_ For or k Telegraf og Telefonforbnd er tregnet c)atvare og bren el omko tninger» for en rekke byer, hvor forbndet har hatt lønn forhandlinger For or k Skog og Landarbeiderforbnd har kontoret tarbeidet cn tatiti k over ikt over jordbrket tvikling i Norge i de i te 0 år

12 G Den tekni 'ke tdkling i landbrket, am:endel e a, Da killer, kraftfor, elektrisitet og arbeid tyrken Stigningen i prodk jonen o s 'o O,erikten er trykt i protokoll fra det kon titerende møte i Skandinavi k Sekretariat ay landarbeidere og gartnere i Oslo 3 de ember 932 Des ten har kontoret tarbeidet en mengde tati ti ke opga,er for de for kjellige forbnd og enkeltmedlemmer av organi 'a jonene og har tått til tjeneste med mntlige besyarel er Til Landsorganisa jonen år beretning er tarbeidet tabell, tariffoverenskomster 932, tabell U, arbeid tansninger 932, og tabell U, feriens lengde 932, amt bearbeidel en m di e tabeller og den innledende tekst i den statisti ke over ikt i beretnigpl For Landsorgani a jonen er også tarbeidet et regi ter over de internasjonale forbindel er og en opgaye over alle de tilslttede forbnd tariffbe temmel er om ferie pørsmålet, pørsmålet om o,ertid og arbeid forholdene for de nge arbeidere Kontoret har samlet og registrert alle opga,'er fra amtlige forbnd over de gjeldende tariffavtaler Fra dette kartotek blir opgaver sendt direkte til Det Statisti ke Centralbyrå, så forbndene spare for dobbelt arbeide Det er i årets løp innkommet en del litteratr På grnn a, arbeidsmengden ble, frøken Anna J ohan en an att om hjelp ved det tati tiske kontor i ag t 932 folkets Hs fond 932 er det behandlet 53 adragender pc et amlet lånebeløp av ca kl' ÅV fondet midler er i året tbetalt føo'ende: Folket H, Ti tedalen _ " kl' «amdal _ «««kogheim:, Steinvik ««Ne land,atn _ « «Rollag « «Solheim, LØten _ «50000 «Fle berg c «Eger nd _ « c " c Harpefo _ c Halden (renter) _ c «Kong dnger c «tjørdal « Bjl'å GnO'domslag _ «:>0000 RØra Årbeiderparti « Folke il, ilerland c «Gl'atanghotten « «Tørberget c «:MjØndalen c «Holme trand c «Hokk nd c Tibammell kr 7 3OOO

13 7 Renter O" a,drag tgjorde kr 37 57;'00 Pr 3 de ember mr fondet lånekonto kr For Øvrig hen,i e til fondet regn kap og tat Arbeidernes Jstisfond Arbeidernes J ti fond har i 932 hatt 5 forskjellige saker nder behandling Det kan derfor trygt ies at påtalemyndigheten nder bonderegjeringen har tvist en større nidkjærhet i sitt arbeide enn nogen gang før Det vil av regnskapene see at den tør te tgift post i 932 er n derstøttelse til arresterte og fengslede alt er der til hjelp til hjemmeværende familie m v tbetalt over kr "Tår denne konto er Øket betraktelig fra tidligere år, kylde det at alle de dømte i )en tadaffærene, Trysilsakene og Kirkene m v i det forløpne l' har av onet sine straffer På den tid for ørgerne har opholdt ig i feng let eller varetektsfeng el har J ti fondet bevilget nder tøttel e til familie m v Forten Jsti fondets fa te jri t, overrett akfører Dagfinn Beeh, har advokatene Emil Stang, O lo, Sterri, GjØvik, Cappelen, kien, Didrik en arp borg, og Ol' akfører Trygve Lie hatt aker for fondets regning Sakene gjelder å godt om det hele lan(l Dette vil lett eer a, rølgende ted opregning: Try il, )lalm, Tof i SolØr, Oddne, Eid voll, arp borg, Hamar, Oslo, trpmmen, ne, Fredrikstad, GjØvik, kien, POl' grnn, Askim, Lillehammer, nalden, Foldal, los, le nd, neidal, Bærm, SørFron, Elverm, TØll berg, Drammen, Ygå, Bl'ncml, Flberg, ada, LillestrØm, My en, Fli a, Botne, Hole,?ittecal, Kri tianand, Jevnaker, Bjørkelangen, Bergen, NØtterØY, RØro, Y ler, Fl< m, Arendal, dal, )olde, ØnefoR o Kirkene ' r møtet 22 jli beslttet Jsti fondet tyre fl bevilge den ven ke Einnland komite kr om bidrag til ndel'hold for fengslerle finke arbeidere familier om er kommet i den ytter te nlld Fra fondet faste akfører, Dagfinn Bech, foreligger føl ren de beretnin : For Arbeiderne J ti 'fond har je<r i 932 ført 2!3 traffe,aker, dera, ;) lagmannretts, akel' traffe akene har ve entlig vært efter lett fra arbeid konflikter og da i før te rekke efter demon trtlsjoner i koo'!:'konflikter Tiltalen er ofte t bygget på tl'affelo,en :2:22, l dkth'loye:, eller gjelder akene ek empeld: T,ang, ærekrenkel er, leo'em,'krenkel er, militær lydighet nektel e, fred for tyrrel e o 6 av akene endte med hel frifinnel e, de avsagte dommer har variert fra krone og op til 60 dager betinget Bare i! aker el' feng el straff idømt 3 a, di e aker kal op til lao'mannrett Flere aker er bilagt Jeg har de ten arbeidet med en del eivile aker, ek empelvi angående lønn pørfimål og eiendom rett til idrett pla el' og Folket H forten Cliyerd' er tatning aker

14 JllsfisjOlldcfx 'C[jl8kap pl' 3 desembel' 932 nntekter: Ka sebehohlning fta fonigr t Bevilgninger Ekstrakontingent fra A F L Bankrenter kr «7 932 « «7604 Utgifter: Utgifter til forsnlrere i retts aker Diet og rei etgifter for tiltalte, vidner og for \'arere i forbindel e med rett,aker Mlkter Under tøttel e til ophold, Fin ke fanger familier Dagfinn Beeh, lønn Admini t'a jon (porto, re"isjoll m ") Balanse Kr kr « «99750 « « « «76970 «7 954 Kr Ka'en Pedet'sen, kasserer Regn kapet er gjennemgått og temmer med bøker og bilag Balan en er overført i ny regning O lo, 4 febrar 933 Kongresser og landsmøter O Jf On;oll Land organisa jonen yar repreentert ved en offi iø konferan e i Genf 23 og 2J april De ten har ekretariatet vært rep re entert ved følgende land ' møter: \rbeid mann forbndet, Gll medarbeiderforbndet Jernbane forbndet, KjØttind triarbeiderforbndet, Kommneforbndet, roko motivmann forbndet, Xæring og ydel e middelarbeiderforbndet, Skotøiarbeiderforbndet, Beklædning arbeiderforbndet, Tek tilarbei, derforbndet og Tran portarbeiderforbndet Rettssaker Yed det jridi ke kontor er det i 932 behandlet 24 arbeid rett aker Dette betyr en, entlig Økning ammenlicrnet med 93 r:a ken hertil kylde fortolkning t\'i ter om op tod nær agt om de fle te tariffavtaler om blev av,lttet 93 efter torloekoten ltt Antallet ay arbeidretl_aker i de forkjellige år tiller ig ålede: 926 5:? aker, aker 9:? 65 aker aker, aker ocr aker AY de 2, arbeid Tett aker ble, 4 a,gjort "ed dom eller kjennel e i Arbeid retten n aker ble, forlikt eller hevet enten ved akene he handling i Arbeid retten eller Yed direkte forhandlincrer mellem partene Yed tgangen ay 93 gjen tod,om behandlet i Arbeidretten 42

15 9 saker Dette tall, iel en meget tel'k SSkning 'Hllllllenlignet llled ti(lligcre ilr, idet tallet Yell tgangen av 930 \'ar :!3 og ved tgangen n v 93J 2 Den jridi ke konslent har prosedert straffesaker av politisk og faglig karakter Di e aker hal' vært prosedcrt i O lo l), Dl'alllmen (2), kien, GjØvik, TØn berg og Hof i olør Overrett akfører Trygve Lie har de sten hatt nder behandling J 2 ei rile reit saker, som i det vesentlige har angått blokade og boikott spørsmål Dis e aker fordeler ig mellem forbndene således: Jor k Bygningsarbeiderforbnd 2, Tor k Centralforening for Bok lrykkere 4, Norsk Hotell og Re tarantarbeiderforbnd, Norsk Jernbaneforbnd, Xorsk Jern og Metallarbeiderforbnd, Nor k PapirindstriarbeiderforbUlHl, Norsk Skog og Landarbeiderforbnd og or k Tran portarbeiderforbnd L Alt i alt har den jnridi ke konslent arbeidet med 3 forskjellige l'etts aker Arbeid rett akene fordeler ig mellem forbndene om nedem:!ull'n de tabell riser: Oln Ojnstod Ularbtidet forlikt stod forbnd fr stevning Pådømt i reuen r vtd forrige tller tilsvar ved forh årets lr slll Norsk Arbeidsmanll sforbnd : 3 3 Nor k Beklædningsarbeiderforbnd 3 2 Norsk Hokbinder og Kartonasjearbeiderforbnd Norsk Bygningsarbeiderforbnd ', Norsk CentraUorening f Boktrykkere Nor k Elektrikerforbnd Norsk Formerfo rbnd 2 2 Norsk Gldsmedarbeiderforbnd Xorges Handels og Kontorf 2 Xorsk Hotell og Restar forbnd 2 Norsk Høvleriarbeiderforbnd 2 2 Norsk Jernbaneforbn d Norsk Jern og Metallarbeiderforbnd Norsk Kjemisk ndstriarbeiderforb Norsk Kommneforbnd 3 2 Norsk Litografisk Forbnd Norsk Loko motivmandsrorbnd Norsk l\atros og Fyrboternion 2 3 Norsk Nærings og Nydelsesm,arbf, Norsk Papirindstriarbeiderforbnd Norsk Skog og Landarbeiderforbnd 3 8 Norsk Skotøiarbeiderforbnd _ l 'orsk Skinn og Gmmiindarbforb 'orsk Stenindstriarbeiderfo rbnd 3 2 Norsk Telegraf og telefonforb Norsk Tek tilarbeiderforhnd Norsk Transportarbeiderforbnd Norsk Treindstriarbeiderforbnd 2 alt

16 0 Tvistenevnden Til å behandle t,i te pør mål om melder ig angående organi a sjon formen, gren etvister, t,i ter om o\erføring a, medlemmer ellcr grpper, td ter om retten til arbeide m L valgte kongre en en nevnd bestående ay : Elia Yolan, Gnnar Sethil, Olaf Johansen, Han Hegg, Ed\" Stenkev, Johs P Ødegaard og Rich Han en Som mramenn valgte : O L Strøm, han Bjerkmann og Harh'ik Yinge Olaf Johan en vegret ig for il motta yalg som medlem ay nemde og Rich Han en døde, Landsorgani a jonen repre entant kap be lnt tet derfor at de kongre mlgte varamenn sklele rykke op om fasl e medlemmer og følgende nye \'aramenn ble, yalgt : Ra m Ra ms sen fra :ror k :Kærings og ydel esmiddelarbeiderforbnd, Johs Johawessen, Norsk Transportarbeiderforbnd og G Disenaaen, Oslo og Omegn faglige Samorganisasjon Nevnden hal' behandlet følgende saker: Tvi t mellem Norsk Bygningsarbeiderforbnd og Norsk Treindstriarbeiderforbnd angående organisasjonsretten ved trevarefn brikkene i TØn berg 2 Tvist mellem :Kor k Bygning arbeiderforbnd og Xor k Kommne forbd angående monopoli ering av arbeidet 3 Tvi t mellem Tor k KjØttind triarbeiderforbnd og lrarbeiderne Forening, O lo, ang o\erføring a,' medlem kap 4 T\'ist mellem :SOl' k Bygning arbeiderforbnd og Torsk Kjemi 'k nd triarbeiderforbnd ang retten til il organi ere gla ssliperne i Oslo 5 TYi t mellem Tor k Tran portarbeiderforbnd og Nor k HØYleriarbeiderforbnd ang organi a jon retten for kjørerne og chaffø rene ved trela tforretningene 6 Tvi t mellem J T or k Tran portarbeiderforbnd og L T or k T æringsog Tydel e middelarbeiderforbnd om organi a jonsretten for la gerarbeiderne,ed ordkronen MØlle, Sta,'anger 7 Ty' t mellem Tran portarbeiderforbndet 00' 'orge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd ano' organ La jon retten for lager fnk jonærene og eller lao'erarbeiderne yed T K L i 0,0 og Jen en Co, Olo aken aygjort yed \'oldgift Tvi t mellem Tor k KjØttindstriarbeiderfol'bnd og J:'or k Hotcll og Re tarantarbeidertorbnd ang organi a,jon retten for kjøkken og ervering per onalet ved Chri tiania Dampkjøkken 9 TyLt mellem l:or,k Tran portarbeiderforbnd og Tor k Kommnneforbnd om retten til eli\' lo,ningarbeide for Ton berg kom mne 0 T,ist mellem Xor k Kjøttindtriarbeiderforbnd o'" or k Trall ' portarbeiderforbnc om organla jon retten ved hdgro;,sererne T vi t mellem ork Transportarbeiderforbnd og on;k Xæring!' og ydele:;milldelarbeiderforbnd angående organlasjon retten \* tranraffinel'iene i Oslo

17 2 Tvi t mellem ol'k kjemii\k n triarbeiel'forbnd og Tor k Tran portarbeiderforbnd ang' ende organi a jon retten ved Jacob en Farvet alg, O lo 3 Krav fra Nor k Arbeid mann forbnd om a\'gjørel e i pøl' målet om hvilket forbnd rengjøring kvin nene ved nybygg o y bilgara jer m v skal organ i ere til L4 Tvi t mellem Nor k Tran portarbeiderforbnd og Nor k Jernbane forbnd angående organi a jon retten og retten til arbeide for chafførene ved Ne tno banen aken avgjort ved voldgift 5 Tvi t mellem Nor k Centralforening for Boktrykkere og Norges Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd angående organ i ajons retten for fnk jonærene i avi ene 6 Tvist mellem Jor k Bygning arbeiderforbnd og 'or k Treinll' triarbeiderforbnd angående organi a jon retten ved lnton Brk 7 Tvi t mellem Norsk Beklædning arbeiderforbnd og J:'or k Tek til arbeiderforbnd angående organisa jon retten ved trikota jet fabrikkene Tvist mellem J: orsk Tran portarbeiderforbnd og r:'orges lande] og Kontorfnksjonærers Forbnd om retten til å orgaisere vi el' gtter Tevnden har holdt 3 møter og behandlet aker Felleskomiteen mellem Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norges koop Landsforening Kongre 'en vedtok oprettel e av fell overen kom t mellem Lands organla jonen og Land foreningen, hvorefter alle tvi ter mellem rag organi 'a jonen og koopera jonen klde lø e enten,' ed forhandlingel' med en felle komite eller eventelt ved voldgift om Land organi asjonens repre 'entanter i FelleRkomiteen valgte sekretariatet lalvard Ol en og Gnnar ethil med lalfdan Tønsson og Ld vik Bland som varamenn!)3 valgte ekretariatet Elia \olan om,aramann for lal Vlll'O OL en Komiteen har behandlet følgende aker: Krav fra Torge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd om oprettel e ay tariff ved litjelma koop Sel kap 2 Krav fra Torge, Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd om tariff ved H tad og Omegn Samvirkelag 3 Tvi t mellem Norge ladel og Kontorfnk jonærer Forbnd og Odda koop el kap om fol'trin rett ved inntagelse av fnk jo nærer 4 Tvi t mellem orge Handel og Kontorfnk jonærer Forbnd og De forenede Skofabrikker, Drammen, om bedriften rett til < l'ed ll ere de individelle lønninger Saken hemi t til voldgift 5 Tvist mellem 0', k Tran:pol'tarbeiderforbnd o amdrkelaget «Nordkronen» (St pefabrikken) tavanger om lonn nder ykdom

18 2 6 Tvi t mellem orgl:'s andel og Kontorfnk jonæl'erfl Forbnd og Torp Sam,irkelag om fornyel e av overen kom ten 7 Tvi t mellem Sor k Bakerforbnd og ygård Handel forening i Bergen angående rett til å be kjeftige faglærte arbeidere til melikting og tran port av tekte brødvarer Tvi t mellem Torsk Særing og ydel e middelarbeiderforbnd og Nor k Transportarbeiderforbnd angående organisasjonsforholdene ved «Nordkronen»s MØlle i Stavanger Tvisten blev avgjort ved forhandlinger i Stavanger 9 Krav fra Norge Handel og Kontorfnk jonærers Forbnd om tariffavtale ved Sandvika Samvirkelag 0 Tvist mellem orge andels og Kontorfnksjonærer Forbnd og lemmestad Samvirkelag om fornyelse av tariffavtalen Kra,' fra Norge andel og Kontorfnksjonærer Forbnd om tariffavtale ved :Narvik amvirkelag Felleskomiteen har hatt 9 møter og behandlet saker Samarbeidskomiteen am arbeidskomiteen har i 932 bestått ay O car Torp og Martin Tranmæl fra Det no ke Arbeiderparti, Halvard Ol en og Joh M P Ødegård med Elia Volan som varamann fra Arbeidernes faglige L,lndsorgani asjon Komiteens sekretær er Alfred )ad en Komiteen har i 932 hatt 7 møter o behandlet 36 aker a\ felle politisk og faglig interes e Av pøl' mål om er blitt behandlet kan nevne arbeid program og for kjellige foran taltninger i anledning den Økonomiske kri e,idere er behandlet en rekke spør mål vedrørende agita jonen, ålede om agitajonen blandt fi kerne, pøl' målet om de arbeid lø e organisasjon forhold, maiarrangement, arbeidstid og arbeid,lø het pøl' m, let forholdet mellem fagorani a jonen, partiet og )rerforbndet, tillillgen til anti krig komiteen, monopolisering ten den ene og for kjellige henyendel er fra forbndene om faglige og politi ke pøl' mål Komiteen har i forkjellige aker iyerkatt tredninger a, til del tørre omfang Det er tarbeidet inn tillinger, cirklllærer og forlag 'om er blitt forelagt Land organla jonen ekretariat og Arbeiderpartiet central tyre til endelig behandling Det internasjonale Utvalg Land organisa jonen nterna jonale tmlg har i 932 be tått ay )lartin Tranmæl formann, Hah'ard l en, ignrd For"borti, Torbj Henriksen og Alfred )ad en, ekretær rtvalget har i 932 behandlet 6 aker Blandt annet er behandlet innbydele fra Den faglige nterna jonale til en offisiø konferanse i Genf i april som,klde drøfte ]!Ørsmålet om den Økonomi ke kri e, arbeid løsheten og arbeid tids pør,mt let Sekretariatet be lttet efter ntyalget" inn tilling å la ig repre ente re på denne konferane Yidere er behandlet fore p rael fra Regjerin!!en om and Ol'rrani

19 3 a jonen Øn ket å "ære representert vetl den teknlke konferan e i Genf, hvor p rl'målet om arbeid tiden blev behandlet Det be lttede ikke å la ig representere h'alget har videre behandlet Land orgai a jonen tilling til Den faglig Central og innbydel e til FagJnterna jonalen kongl'e Tariffbevegelsen Yed det tore tariffopgjør 9 efter torlockoten amme < ', hle\' de land omfattende tariffa, taler fol' de aller fleste vedkommende fo;om var oprettet med Arbeidsgiverforeningen, fa tsatt med varighet til ble\' derfor ikke et år med!logen almindelig tariffrevi jon Dog har året yært rik på begivenheter 'om knde ha ført til alvorlige kampstta joner Det har og å a, mindre tariffred joner,ært et betydelig antall nerom hend e til den tabellal'i ke frem tilling fo;om er gitt i beretni ngen kjønt året 932 ammenligllet med 93 ikke har blhl( på de stol'e kamper, har det dog vært et van kelig år å arbeide, ig gjennem Dette kyldes i første rekke at krisen er skjerpet og arbeid lø hetc'll øket Dette gjør at tariffrevi jonene medfører tørre van keligheter og dårlige re ltater Dertil kommer at Land 'organ isa 'jollen n omfalter nye grpper av arbeidere, om gje!lnem nye til lttede forbnd el' blitt me(llem av Land organi a jonen, men hvor arbeid giverne ikke er 0' gani ert eller har arbeid, gherol'gani<;a'joner om er centralisert ådan at forhandlinger om oprettel e a\' tariffavtaler kan foregå på reglær organi asjon me ig måte, om når det gjelder Torsk Arbeid giverforening ne forbnd, om t fra di<;e forhold har hatt det Hlm,kelig"t, kan nevl(> LTork kog og Landarbeiderforbnd, Tor k Hotell og Re tarantarbeiderforbnd og Norge nandel, og Kontorfnksjonærers For bnd Di e forbnd har i mange tilfelle måttet føre kamp for å få organisasjon retten anerkjent a \' arbeid8gi,erne Den amme kamp,om de ønige eldre forbnd måtte fl5re for 2025 år tilbake Det har derfol' ofte vært nød,endig å gå til arbeid op io'el 'e for betinget eller nbetinget ympati treik a, andre grpper om knde tenke å hjelpe clen direkte intere erte grppe tariffkamp ret viktig te tariffbe,eo'el er omfattet følgende grpper : Tran portaroeiderne i "Xord)Tol'ge nø ten 93 frem atte Tor k Tran portarbeiderfol'bnd krav om tariffadale for alle havnearbeidere p\ ky tstreknillgen andne joen Kirkene Forhandlingene mellem partene førte ikke frem til noget resltat hvorfor pla ne blev agt op fra forbndet ide_ D ten foretok forbndet op igelse til ympati treik for harnearbeiderlle i alle byer om ikke var med i denne tariffbe,'eo'el e, og ork!atro og FyrbØternion a op ine medlemmer i ky tfarten til betinget ympati treik Rik megling mannen nedla forbd mot arbeid tan en og frem atte forslag til tariffavtale <len 25 janar Rik megling mannen forslag blev av begge parter erklært vedtatt den " febrar

20 4 forbindelse med denne tariffavtale blev det og& hffet en nderhånd avtale med firmaet Harald Berg i Trom ø som gav firmaet adgang til li benytte 30 mann av en lokal gl forening Re ten a,' arbeiderne om han sklde ha brk for sklde tas fra Tran portforbndets forening i TromsØ midlertid blev denne fort etning ikke holdt av firmaet Forbndet innrapporterte saken til megling!;mannen Ef tel' overenskomst oprettet 3 'eptember efter fortgliende megling det før te megling forslag blev forka tet av arbeiderne dl o\'er 30 procent a" det arbeide som di se 30 mann hadde, gå oyer til de orgni erte l beidere De organi erte arbeidere får dermed alt arbei de ombord i de!'kib om ekspedere ay Harald Berg A, stor viktighet er det også at det n bl ir Tran portarbeiderfol' bndets avdeling der oppe som kommer til å formidle arbedet Ved den nye overen komst har arbeiderne få tt et tillegg i timelønnen på 0 Øre, et tillegg som gis tilbakevirkende kraft til febrar Forønig innebærer overenskomsten, som gjelder 70 ma nn, en rekke betydningsflle forandringer for a'beiderne, bl a betaling for pisetiden O,eren kom ten omfatter samtlige bedrifter om Berg direkte eller indirekte leder, damp kib ekspedisjonen, staten mellager i Trom ø, Trom ø Klkran, Tromsø Bnkerdepot og virk omheten ved Ha melageret og de øvrige lagereiendommer, og den omfatter alt la te, logseog bnkringsarbeide ved di e bedrifter tell indllst iell gate og kant tenind trien inntrlidte arbeid8ktans jli, omfattende firmaer til lttet GranittekgportØrene Forening Bc de tran port og la tning ophørte!'amtidig Konflikten op tod om følge a, at terarbeiderne i Fredrik, tad gjorde krav p\ å ffi,in tariff gjeldende for tning ay ten i hele Fredrik taddi triktet Sekretariatet ga\" stnerarbeiderne medhold i dere kra, Granittek portørene motf;atte sig imidlertid å gjennemfore dette krav og resltatet ble" åpen konflikt om p\gikk i hele 2 ker Yed den ordning som er trffet ved partene edtageh;e a, megling mann, tabe8 meglinforslag 23 eptember, er terlle bl itt tildelt et område om trekker ig rndt Fredrik tad, innenfol' et ds t omrlhle, og h\'or dere tariff kal gjelde ; det betemme_ Yitlere i adalen at granittek, portørene ikke i trellg mål må lepe ten trllfol' dette område, for dened < ndgå terarbeiderne til lastningi'<heille For tenhggerne yeckommende går for laget tort Sl'tt nt p, lll'olonga jon a\ de ga mle onl at er Det er imidlertid innt<ltt l'n he;;temmel e om, at all kjnpetrafikk ten gjenllem lag anelkjent a, arbeiderne organisa jon og om fornt ette å dri,e p tariffmef;sig ba i _ toppe De nemte lags drift kal kontrollere a, en komite be'tående a 3 medlemmer fra ]\er organiajon (Granirtek porto rene_ Forenin og or k tenindstl'ial'beiderforbnd) Denne komite "kal og < p, se, at alcy pri ene i nert enkelt tilfelle a rbeid jur Arbeidet ble, trak jenoptatt ikrer arbeiderne de tariffme ige

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 MEDVIRKNING I PRAKSIS Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 124 Cl fagbevegelsens senter for forskning, utredning og

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon

, I. i! i. Beretning om I. virksomheten. i i aaret 1913. I i. I! Arbeidernes i. i Arbeidernes Aktletrykkerl ; :... : i : : faglige Landsorganlsatlon i....................................... : i! : : 4 i. : i. i : :... i! Arbeidernes i i fagige Landsorgansaton i i ' Beretning om! virksomheten i i aaret 93 : : i :, i : :! i : : i i! i! i. j : Kristiania

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 Utarbeidet av Arvid G. Hansen Utgitt av Heismontørenes Forening Oslo 1955 SKANDIA TRYKKERI OSLO 1955 FORORD Når Heismontørenes Forening ved sitt 25

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

JACODENT INSTRUMENTBORD

JACODENT INSTRUMENTBORD o Argang 50 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR. 20.000 ELLER 40.000 OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT,

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer